Acme 091058 Bedienungsanleitung

Acme 091058
(1)
  • Anzahl Seiten: 2
  • Dateityp: PDF
Installation
1. Remove the mouse cover
and take out the receiver.
2. Connect the mouse's
wireless receiver to a USB port
on the computer.
3. Automatic connection
process will start between the
mouse and the wireless nano
receiver.
4. Once the connection
process is complete, your
mouse is available for use.
Charging
1. In order to charge the mouse,
remove the mouse cover and
unroll the charging cable.
2. Connect the charging cable to
a USB port on the computer.
3. During the charging cycle the
scroll ball will glow green
4. You can use your mouse
while it is being charged. Fit the
charging cable into the built in
cable holder, put on the mouse
cover and set the power switch
to ON. Nano receiver must be
plugged into the computer.
Troubleshooting
1. Make sure the mouse's power
switch is set to ON.
2. Check the nano receiver
connection; try connecting the
receiver to a different USB port
on the computer.
3. Reset the connection
between the mouse and the
nano receiver. This can be done
by reconnecting the micro
receiver to the computer and
removing.

Wireless rechargeable mouse

Note
This device complies with Part 15 of
the FCC rules. Operation
is subject to the following two
conditions:
(1) This device may not cause
harmful interference
(2) This device must accept any
interference received, including
interference that may cause
undesired operation.
Safety instructions:
Do not disassemble the
product or remove any parts
Do not put the product into
water or any liquid. Should this
happen, take the product off
computer and contact your
vendor or after sales service
center for maintenance
Do not put the product close to
heat source, or expose it to high
temperature.
Waste Electrical and
Electronic Equipment
(WEEE) Symbol
The use of the WEEE symbol
indicates that this product may
not be treated as household
waste. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will
help protect the environment.
For more detailed information
about the recycling of this
product, please contact your
local authority, your household
waste disposal service provider
or the shop where you
purchased the product.
Caution!
The manufacturer is not responsible
for any radio or TV interference
caused by unauthorized modifica-
tions to this equipment. Such
modifications could void the user
authority to operate the equipment.
Prijungimas
1. Atidarykite pelės gaubtelį ir
išimkite mikro imtuvą.
2. Įkiškite pelės bevielį mikro
imtuvą į kompiuterio USB lizdą.
3. Pelė ir bevielis mikro imtuvas
automatiškai pradės susijun-
gimo procesą.
4. Iškart po to, kai susijungimo
procesas pasibaigs jūs galėsite
naudotis pele.
Įkrovimas
1. Norėdami įkrauti pelę
nuimkite pelės gaubtelį ir
išvyniokite įkrovimo laidą.
2. Įkrovimo laidą prijunkite prie
kompiuterio USB lizdo.
3. Įkrovimo proceso metu pelės
ratukas mirksi žalia spalva.
4. Įkrovimo proceso metu pele
galima naudotis. Įkrovimo laidą
įstatykite į laido laikiklį, uždėkite
pelės gaubtelį ir nustatykite
įjungimo mygtuką į ON poziciją.
Nano imtuvas turi būti prijung-
tas prie komiuterio.
Trikčių šalinimas
1. Patikrinkite ar pelės jungiklis
nustatytas į padetį „ON“
2. Patikrinkite nano imtuvo
jungtį; pabandykite prijungti
nano imtuvą prie kito kompiute-
rio USB prievado.
Pastaba
Prietaisas atitinka FCC taisyklių 15
skyriuje pateiktus reikalavimus.
Prietaisas veikia šiomis sąlygomis:
(1) šis prietaisas negali sukelti
žalingų trikdžių;
(2) šis prietaisas turi priimti bet
kokius gaunamus trikdžius, įskaitant
trikdžius, galinčius sukelti nepagei-
daujamas operacijas.
Saugos taisyklės
Neardykite prietaiso ir
neišimkite jokių detalių.
• Nedėkite prietaiso į vandenį ar
kitą skystį. Jeigu taip nutiktų,
atjunkite gaminį nuo kompiute-
rio ir susisiekite su savo
pardavėju arba garantinio
aptarnavimo centru dėl
techninės priežiūros.
Nedėkite prietaiso netoli
šilumos šaltinio ir nelaikykite
aukštoje temperatūroje.
Elektroninių atliekų ir
elektroninės įrangos
(WEEE) ženklas
WEEE ženklu nurodoma, kad
gaminys gali būti panaudotas
kaip namų apyvokos atlieka.
Užtikrindami, kad šis gaminys
būtų išmestas pagal taisykles,
Jūs padėsite aplinkai. Norėdami
sužinoti daugiau informacijos
apie šio gaminio perdirbimą,
susisiekite su savo vietinės
valdžios institucija, Jūsų namų
ūkiui priklausančiu atliekų
paslaugų teikėju arba parduo-
tuve, iš kurios pirkote šį gaminį.
Atsargiai!
Gamintojas neatsako už jokius radijo
ar televizijos trikdžius, atsirandančius
dėl neteisėtų prietaiso modifikacijų.
Dėl tokių modifikacijų naudotojui gali
nebepavykti pasinaudoti prietaisu.
Installation
1. Das Gehäuse der Maus
entfernen und den Receiver
herausnehmen.
2. Den kabellosen Receiver der
Maus an einen USB-Anschluss
am Computer anschließen.
3. Zwischen der Maus und dem
kabellosen Mikroreceiver startet
ein automatischer
Anschlussprozess.
4. Sobald der Anschlussprozess
abgeschlossen ist, kann die
Maus benutzt werden.
Ladevorgang
1. Um die Maus zu laden, das
Mausgehäuse entfernen und
das Ladekabel ausrollen.
2. Das Ladekabel an einen
USB-Anschluss am Computer
anschließen.
3. Während der Ladezeit
leuchtet der Scrollball rot auf.
4. Hört der Scrollball zu leuchten
auf, ist die Mausbatterie
vollständig geladen.
5. Die Maus kann während der
Ladezeit benutzt werden. Das
Ladekabel in den integrierten
Kabelhalter legen, das Mausge-
häuse aufsetzen und den
Netzschalter auf AN stellen. Der
Mikroreceiver muss am
Computer angeschlossen sein.
Fehlerbehebung
1. Darauf achten, dass der
Netzschalter der Maus auf AN
gestellt ist.
2. Den Anschluss des Nanore-
ceivers überprüfen; versuchen,
den Receiver an einen anderen
USB-Anschluss am Computer
anzuschließen.
Hinweis
Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15
der FCC Bestimmungen. Der Betrieb
ist unter den folgenden Bedingungen
gestattet:
(1) Dieses Gerät darf keine nachteili-
gen Störungen verursachen;
(2) dieses Gerät muss jegliche
Störungen zulassen, einschließlich
jener, die zu einem unerwünschten
Betrieb führen.
Sicherheitshinweise
Zerlegen Sie das Gerät nicht,
entfernen Sie keine Teile.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in
Wasser oder sonstige Flüssig-
keiten ein. Sollte dies doch
einmal vorkommen, so trennen
Sie das Gerät vom Computer ab
und setzen Sie sich mit Ihrem
Fachhändler oder mit dem
Kundendienst in Verbindung.
Lagern Sie das Gerät nicht in
unmittelbarer Nähe einer Wärm-
equelle und setzen Sie es nicht
hohen Temperaturen aus.
WEEE-Symbol (Richtlinie
über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte)
Das WEEE-Symbol zeigt Ihnen
an, dass dieses Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll
entsorgt werden darf. Durch die
korrekte Entsorgung dieses
Produkts tragen Sie zum
Umweltschutz bei. Weitere
Informationen zur Entsorgung
dieses Produkts erfragen Sie
bitte bei Ihrer örtlichen Kommu-
nalverwaltung, bei Ihrem
Abfallentsorgungsunternehmen
oder bei dem Händler, bei dem
Sie das Produkt erworben
haben.
Vorsicht!
Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Radio- oder
Fernsehstörungen durch unberech-
tigte Veränderungen des Geräts.
Diese Veränderungen führen zum
Verlust der Betriebserlaubnis.
Instalacja
1. Otwórz pokrywę myszy i
wyjmij mikroodbiornik
bezprzewodowy.
2. Podłącz bezprzewodowy
odbiornik myszy do wolnego
portu USB komputera.
3. Mysz rozpocznie automatyc-
zny proces łączenia się z
bezprzewodowym mikroodbi-
ornikiem.
4. Po wykryciu i podłączeniu
myszy jest ona gotowa do
pracy.
Ładowanie
1. Aby naładować akumulator
myszy, zdejmij jej pokrywę i
rozwiń kabel ładowania.
2. Podłącz kabel ładowania do
wolnego portu USB komputera.
3. Podczas ładowania kulka
scrollowania świeci się na
zieleni.
4. Możesz używać myszy
podczas jej ładowania. Wsuń
kabel do uchwytu pod spodem
myszy, załóż pokrywę i przesuń
wyłącznik zasilania, aby włączyć
mysz. Mikroodbiornik musi być
podłączony do komputera, aby
mysz działała.
Rozwiązywanie problemów
1. Upewnij się, że wyłącznik
zasilania jest w położeniu
"WŁĄCZONE".
2. Sprawdź łączność z mikrood-
biornikiem; spróbuj podłączyć
go do innego portu USB.
Uwaga
Ten produkt spełnia wymogi
określone w części 15 przepisów
FCC. Działanie urządzenia jest
zgodne z dwiema poniższymi
zasadami:
(1) To urządzenie nie może
emitować szkodliwych zakłóceń
(2) To urządzenie musi być odporne
na wszelkie zakłócenia, włącznie z
zakłóceniami mogącymi
powodować niepożądane działanie.
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa:
• Nie rozbierać urządzenia i nie
wyjmować żadnych części
• Nie wkładać urządzenia do
wody ani żadnej innej cieczy.
Jeśli to sie przydarzy, to należy
wyjąć urządzenie z komputera i
skontaktować się ze
sprzedawcą lub z ośrodkiem
serwisu posprzedażnego w celu
naprawy
Nie kłaść urządzenia w
pobliżu źródła ciepła i nie
wystawiać na wysoka
temperaturę.
Symbol zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicz-
nego (WEEE)
Symbol WEEE oznacza, że
niniejszy produkt nie może być
utylizowany jak odpady
domowe. Aby pomóc chronić
środowisko naturalne należy
upewnić się, że niniejszy
produkt jest poprawnie utylizow-
any. Więcej informacji na temat
recyklingu niniejszego produktu
można uzyskać u lokalnych
władz, służb oczyszczania lub w
sklepie, w którym zakupiono ten
produkt.
Uwaga!
Producent nie odpowiada za
zakłócenia radiowe i telewizyjne
spowodowane przez niedozwolone
modyfikacje tego sprzętu. Takie
modyfikacje mogą pozbawić
właściciela prawa do używania
sprzętu.
Установка
1. Снимите крышку с мыши и
выньте приемник.
2. Подключите беспроводной
приемник мыши к USB-порту
компьютера.
3. Начнется автоматический
процесс подключения между
мышью и беспроводным
микроприемником.
4. После завершения процесса
подключения мышь готова к
использованию.
Зарядка
1. Для зарядки мыши, снимите
крышку мыши и раскрутите
кабель для зарядки.
2. Подключите кабель для
зарядки и USB-порту
компьютера.
3. Во время цикла зарядки
колесо прокрутки будет
светиться зеленым цветом.
4. Вы можете использовать
мышь, когда она заряжена.
Установите кабель для
зарядки во встроенный
фиксатор кабеля, установите
на место крышку мыши и
переместите переключатель в
положение ON (ВКЛ.).
Микроприемник должен быть
подключен к компьютеру.
Поиск и устранение
неисправностей
1. Убедитесь, что
переключатель мыши
установлен в положение ON
(ВКЛ.).
2. Проверьте подключение
наноприемника, попробуйте
подключить приемник к
другому USB-порту
компьютера.
Примечание
Этот прибор соответствует Части
15 Правил FCC. Что означает:
(1) Этот прибор не излучает
помехи.
(2) Этот прибор должен принять
любую помеху, включая помеху,
которая может вызвать
нежелаемую реакцию.
Инструкция по
безопасности
Не разбирайте изделие и не
снимайте никакие детали.
Не погружайте изделие в
воду или другую жидкость.
Если это все же случилось,
выключите изделие и
обратитесь к продавцу или в
послепродажный сервис.
Не держите изделие вблизи
источников тепла, не
подвергайте его воздействию
высоких температур.
Символ утилизации
отходов производства
электрического и
электронного
оборудования (WEEE)
Использование символа WEEE
означает, что данный продукт
не относится к бытовым
отходам. Убедитесь в
правильной утилизации
продукта, таким образом Вы
позаботитесь об окружающей
среде. Для получения более
подробной информации об
утилизации продукта
обратитесь в местные органы
власти, местную службу по
вывозу и утилизации отходов
или в магазин, в котором Вы
приобрели продукт.
Предупреждение!
Изготовитель не несет
ответственности за радио или ТВ
помехи, вызванные
несогласованными с ним
переделкой или модификацией
изделия. Такая модификация
лишает пользователя права
использовать изделие.
Paigaldamine
1. Eemaldage hiirekate ja
võtke vastuvõtja välja.
2. Ühendage hiire juhtmevaba
vastuvõtja arvuti USB-porti.
3. Hiire ning juhtmevaba
mikrovastuvõtja vahel algab
automaatne ühendusprotsess.
4. Kui ühendamine on
lõppenud, on hiir kasutus-
valmis.
Laadimine
1. Hiire laadimiseks eemaldage
hiirekate ja kerige
laadimiskaabel lahti.
2. Ühendage laadimiskaabel
arvuti USB-porti.
3. Laadimise ajal põleb
kerimiskuulil roheline tuli.
4. Hiirt saab laadimise ajal
kasutada. Paigaldage
laadimiskaabel integreeritud
kaablihoidikusse, paigaldage
hiirekate ja seadke toitelüliti
asendisse ON (Sees). Mikrovas-
tuvõtja peab olema arvutiga
ühendatud.
Tõrkeotsing
1. Kontrollige, kas hiire toitelüliti
on seatud asendisse ON (Sees).
2. Kontrollige nanovastuvõtja
ühendust; proovige ühendada
vastuvõtja arvuti teise
USB-porti.
Märkus
Käesolev seade vastab FCC
eeskirjade 15. osa nõuetele.
Kasutamisele kehtivad järgmised
tingimused:
(1) Seade ei tohi tekitada ohtlikku
interferentsi.
(2) Seade peab omaks võtma kõik
vastu võetud interferentsi, kaasa
arvatud häired, mis võivad
põhjustada soovimatut tööd.
Ohutusjuhised
• Ärge võtke toodet lahti ega
eemaldage sellest elemente
Ärge pange toodet vette ega
muu vedeliku sisse. Kui see
peaks juhtuma, võtke toode
arvuti küljest lahti ja võtke
hoolduse osas ühendust toote
müüja või klienditeenindusega.
Ärge pange toodet soojuseal-
lika lähedusse ega jätke seda
kõrge temperatuuri kätte.
Elektri- ja elektroonikasead-
mete jäätmete (WEEE)
sümbol
WEEE-sümbol tähendab, et seda
toodet ei tohi visata olmejäät-
mete hulka. Toote õigel kõrval-
damisel aitate kaitsta
keskkonda. Üksikasjalikuma
teabe saamiseks selle toote
ümbertöötlemise kohta
pöörduge kohalikku omavalit-
susse, jäätmekäitlusettevõttesse
või kauplusesse, kust te toote
ostsite.
Ettevaatust!
Tootja ei vastuta seadmele tehtud
lubamatute muudatuste tõttu
tekkivate raadio- ega telerisignaalide
häirete eest. Taolised muudatused
võivad viia selleni, et kasutaja õigus
seadet kasutada tühistatakse.
Sagatavošana darbam
1. Noņemiet peles vāciņu un
izņemiet uztvērēju.
2. Pievienojiet peles bezvadu
uztvērēju datora USB portam.
3. Tiks uzsākts automātisks
savienošanas process starp peli
un bezvadu mikrouztvērēju.
4. Kad savienošanas process
būs pabeigts, Jūsu pele ir
gatava darbam.
Uzlādēšana
1. Lai peli uzlādētu, noņemiet
peles vāciņu un izritiniet uzlādes
kabeli.
2. Pieslēdziet uzlādes kabeli
datora USB portam.
3. Uzlādes cikla laikā ritenītis
degs zaļš krāsā.
4. Varat izmantot peli uzlādes
laikā. Ievietojiet uzlādes kabeli
iebūvētajā kabeļa turētājā,
uzlieciet peles vāciņu un
pārbīdiet slēdzi ieslēgtā (ON)
pozīcijā. Nanouztvērējam jābūt
pieslēgtam datoram.
Traucējumu meklēšana
1. Pārliecinieties, ka peles
ieslēgšanas slēdzis ir ieslēgtā
(ON) pozīcijā.
2. Pārbaudiet nanouztvērēja
savienojumu; mēģiniet
pievienot uztvērēju citam
datora USB portam.
Piezīme
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15.
daļai. Ierīces darbība atbilst šādiem
diviem nosacījumiem:
(1) šī ierīce neradīs bīstamu interfer-
enci.
(2) šī ierīce ir aizsargāta pret interfer-
ences iedarbību, tostarp interfer-
ences līmeni, kas var izraisīt
nevēlamu darbību.
Drošības norādījumi
Neveiciet izstrādājuma
izjaukšanu un detaļu
noņemšanu.
Neievietojiet izstrādājumu
ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Ja
tas ir noticis, atvienojiet
izstrādājumu no datora un
sazinieties ar pārdevēju vai
pēcpārdošanas pakalpojuma
centru, lai veiktu ierīces
remontu.
Nenovietojiet izstrādājumu
tuvu siltuma avotiem vai vietām
ar augstu temperatūru.
Elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumu (WEEE)
simbols
WEEE simbols norāda, ka šis
izstrādājums nav likvidējams
kopā ar citiem mājsaimniecības
atkritumiem. Likvidējot šo
izstrādājumu pareizi, Jūs
palīdzēsit aizsargāt apkārtējo
vidi. Sīkākai informācijai par šā
izstrādājuma pārstrādāšanu,
lūdzu, sazinieties ar vietējām
iestādēm, mājsaimniecības
atkritumu transportēšanas
uzņēmumu vai tirdzniecības
vietu, kur izstrādājumu
iegādājāties.
Uzmanību!
Ražotājs neatbild par radio vai TV
interferenci, ko izraisa nesankcionēta
aprīkojuma pārveidošana. Šādi
pārveidojumi var izraisīt situāciju, ka
lietotājs nedrīkst lietot aprīkojumu.

Wireless rechargeable mouse

!

Wireless rechargeable mouse

Wireless rechargeable mouse

Wireless rechargeable mouse

Wireless rechargeable mouse

!

Wireless rechargeable mouse

Acme 091058

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Acme 091058 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Acme 091058-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Acme 091058 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Computermäuse und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Acme 091058 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Acme 091058-Spezifikationen

Holen Sie sich das schlanke Gerät, dass Sie wollen, ohne auf Akkulaufzeit zu verzichten. Die Lithium-Polymer-Batterie li...
Allgemeines
Marke Acme
Model 091058
Produkte Computermaus
EAN 4770070872048
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp PDF
Maus
Geräteschnittstelle RF Wireless
Knopfanzahl 3
Bewegungerfassungs Technologie -
Zweck Büro
Empfohlene Nutzung PC/Notebook
Bildlaufrad Ja
Bewegung Auflösung 1000 DPI
Scroll Typ Kugellager
Frequenzband 2.4 GHz
Anzahl der Scroll-Rollen 1
Ergonomie
Kabellose Reichweite 10 m
Plug & Play Ja
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss USB Typ-A
Receiver Typus Nano-Empfänger
Receiver enthalten Ja
Design
Produktfarbe Grau
Formfaktor Beidhändig
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Produkte 1 Stück(e)
Leistung
Wiederaufladbar Ja
Energiequelle Batterien
Batterietechnologie Lithium Polymer (LiPo)
Energieverbrauch 8 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite 63 mm
Tiefe 96 mm
Höhe 33 mm
Gewicht 88 g
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Acme 091058 .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage