AEG PST 500 X Bedienungsanleitung

AEG PST 500 X
6.8 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 70 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungAEG PST 500 X
Technical Data,Safety Instructions, Specied Conditions of Use,
EC-Declaration of Conformity, Mains connection, Maintenance, Symbols
Please read and save
these instructions!

English

9
Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung,
CE-Konformitätserklärung, Netzanschluss, Wartung, Symbole
Bitte lesen und
aufbewahren!

Deutsch

11
Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux
prescriptions, Déclaration CE de Conformité, Branchement secteur, Entretien, Symboles
A lire et à conserver
soigneusement

Français

13
Dati tecnici,Norme di sicurezza,Utilizzo conforme, Dicharazione di Conformità CE,
Collegamento alla rete, Manutenzione, Simboli
Si prega di leggere e
conservare le istruzioni!

Italiano

15
Datos técnicos, Instrucciones de seguridad, Aplicación de acuerdo a la nalidad,
Declaracion de Conformidad CE, Conexión eléctrica, Mantenimiento, Símbolos
Lea y conserve estas
instrucciones por favor!

Español

17
Características técnicas, Instruções de segurança, Utilização autorizada,
Declaração de Conformidade CE, Ligação à rede, Manutenção, Symbole

Por favor leia e conserve

em seu poder!

Português

19
Technische gegevens, Veiligheidsadviezen, Voorgeschreven gebruik van het
systeem, EC-Konformiteitsverklaring, Netaansluiting,Onderhoud, Symbolen
Lees en let goed
op deze adviezen!

Nederlands

21
Tekniske data, Sikkerhedshenvisninger, Tiltænkt formål,
CE-Konformitetserklæring, Nettilslutning, Vedligeholdelse, Symboler
Vær venlig at læse
og Opbevare!

Dansk

23
Tekniske data, Spesielle sikkerhetshenvisninger, Formålsmessig bruk,
CE-Samsvarserklæring, Nettilkopling, Vedlikehold, Symboler
Vennligst les og oppbevar!

Norsk

25
Tekniska data, Säkerhetsutrustning, Använd maskinen Enligt anvisningarna,
CEFörsäkran, Nätanslutning, Skötsel, Symboler
s igenom och spara!

Svenska

27
Tekniset arvot, Turvallisuusohjeet, Tarkoituksenmukainen käyttö,
Todistus CE-standardinmukaisuudesta, Verkkoliitäntä, Huolto, Symbolit
Lue ja säily!

Suomi

29
Τεχνικά στοιχεία, Ειδικές υποδείξεις ασφάλειας, Χρήση σύμφωνα με το σκοπό
προορισμού, Δήλωση πιστότητας ΕΚ, Μπαταρίες, Χαρακτηριστικά, Συντήρηση, Σύμβολα.

Ε λληνικά

31
Teknik veriler, Güvenliğiniz için talimatlar, Kullanim, CE uygunluk beyanice,
Şebeke bağlantisi, Bakim, Semboller
Lütfen okuyun ve saklayın

Türkçe

33
Technická data, Speciální bezpečnostní upozornění, Oblast využití,
Ce-prohlášení o shodě, Připojení na sít, Údba, Symboly
Po přečtení uschovejte

Česky

35
Technické údaje, Špeciálne bezpčènostné pokyny, Použitie podl’a predpisov,
CE-Vyhlásenie konformity, Siet’ová prípojka, Údrzba, Symboly
Prosím prečítať a uschov!

Slovensky

37
Dane techniczne, Specjalne zalecenia dotyczące bezpiecze´nstwa, Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Świadectwo zgodnci ce, Podłączenie do sieci, Gwarancja, Symbole

Należy uważnie przeczytać i

zachować do wglądu!

Polski

39
Műszaki adatok, Különleges biztonsági tudnivalók, Rendeltetésszerű használat,
Ce-azonossági nyilatkozat, Hálózati csatlakoztatás, Karbantartás, Szimbólumok
Olvassa el és őrizze meg

Magyar

41
Tehnični podatki, Specialni varnostni napotki, Uporaba v skladu z namembnostjo,
Ce-izjava o konformnosti, Omrežni priključek, Vzdrževanje, Simboli
Prosimo preberite
in shranite!

Slovensko

43
Tehnički podaci, Specijalne sigurnosne upute, Propisna upotreba,
CE-Izjava konformnosti, Priključak na mrežu, Održavanje, Simboli
Molimo pročitati i sačuvati

Hrvatski

45
Tehniskie dati, Speciālie drošības noteikumi, Noteikumiem atbilstošs izmantojums,
Atbilsba CE normām, Tīkla pieslēgums, Apkope, Simboli
Pielikums lietošanas pamācībai

Latviski

47
Techniniai duomenys, Ypatingos saugumo nuorodos, Naudojimas pagal paskirti,
CE Atitikties pareiškimas, Elektros tinklo jungtis, Techninis aptarnavimas, Simboliai
Prašome perskaityti
ir neišmesti!

Lietuviškai

49
Tehnilised andmed, Spetsiaalsed turvajuhised, Kasutamine vastavalt otstarbele,
EÜ Vastavusavaldus, Võrku ühendamine, Hooldus, Sümbolid
Palun lugege läbi ja hoidke alal!

Eesti

51
Òåõíè÷åñêèå äàííûå, Ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,
Èñïîëüçî- âàíèå, Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè, Îáñëóæèâàíèå, Ñèìâîëû

Пожалуйста прочтите и

сохраните эту инструкцию.

Pусский

53
Òåõíè÷åñêè äàííè, Ñïåöèàëíè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò, Èçïîëçâàíå ïî ïðåäíàçíà÷åíèå,
ÑÅ-Äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå, Ñâúðçâàíå êúì ìðåæàòà, Ïîääðúæêà, Ñèìâîëè
Моля прочетете и запазете!

Български

56
Date tehnice, Instrucţiuni de securitate, Condiţii de utilizare specifcate,
Declaraţie de conformitate, Acumulatori, Intreţinere, Simboluri
Va rugăm citiţi şi păstri
aceste instrucţiuni

Română

58
Òåõíè÷êè Ïîäàòîöè, Óïàòñòâî Çà Óïîòðåáà, Ñïåöèôèöèðàíè Óñëîâè Íà
Óïîòðåáà, Åó-äåêëàðàöè¼à Çà Ñîîáðàçíîñò, БАТЕРИИ, Îäðæóâàњå, Ñèìáîëè
Ве мoлиме прочитаjте го и
чувајте го ова упатство!

Мaкeдohcки

60
Технічні характеристики, Вказівки З Техніки Безпеки, Використання за призначенням,
Сертифікат Відповідності Вимогам Єс, Підключення до мережі, Обслуговування, Символи
Прочитайте та збережіть
цю інструкцію.

Українська

62



 

64

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für AEG PST 500 X an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Sägen und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 6.8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum AEG PST 500 X oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum AEG PST 500 X und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere AEG PST 500 X-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

AEG PST 500 X-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu AEG PST 500 X.

Allgemeines
Marke AEG
Model PST 500 X | 4935428260
Produkte Säge
EAN 4002395194315
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Leistungen
Entladungslänge 15 mm
Einschneidetiefe in Holz 40 mm
Einscheidetiefe in Aluminium 10 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl 6 mm
Leistung
Eingangsleistung 450 W
Kabellänge 4 m
Energiequelle AC
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate 3700 SPM
Merkmale
Pendelhub Ja
Pendelhub-Einstellungen 1
Staubbläser Ja
Produktfarbe Black,Orange
Faseneinstellung Ja
Fasenkapazität (max.) 45 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht 2300 g
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten Ja
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu AEG PST 500 X unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse