Alecto EUP-1500 Bedienungsanleitung

Alecto EUP-1500
9.2 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungAlecto EUP-1500
Inleiding:
De EUP-serie kan gebruikt worden als universele ECO gelijkspanning- vervangingsadapter voor producten die vallen binnen de specicaties van deze adapter. Kijk hiervoor op het
typeplaatje van het product of raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Veelal staat deze specicatie ook nabij de adapter ingang van het product.
Zes zaken zijn hierbij van belang:
1. De stroomopname
De productspecicatie moet een lagere stroomopname aangeven. Is de gegeven waarde hoger, dan is de EUP-serie niet bruikbaar. EUP-600 kan stroom leveren tot 600mA,
EUP-1000 kan stroom leveren tot 1000mA of 1A en de EUP-1500 kan stroom leveren tot 1500mA of 1,5A.
2. De spanning
De spanning die is aangegeven op de productspecicatie moet overeen komen met 1 van de uitgangsspanningen die de EUP-serie kan leveren. (3,0V - 4,5V - 5,0V - 6V -
7,5V - 9,0V - 12V).
3. Type spanning
Een produkt kan werken op wisselspanning of gelijkspanning. De EUP-serie kan enkel gelijkspanning leveren. Dit is in de praktijk de meest gebruikte ingangspanning. Bij
een gelijkspanning gebruikt men meestal de letters DC of het teken . Bij een wisselspanning gebruikt men meestal de letters AC of het teken [~], in dat laatste geval is
de EUP-serie niet bruikbaar voor dit produkt.
4. Polariteit
Bij het gebruik van gelijkspanning is er sprake van een positieve of negatieve polariteit. De EUP-serie is voorzien van een omkeerbare aansluitplug zodat beide polariteiten
geleverd kunnen worden. Op de productspecicatie staat dit veelal met een tekening aangegeven .
U dient de aansluitplug op eenzelfde manier op de EUP-serie aan te sluiten:
5. Aansluitplug
De EUP-serie wordt standaard geleverd met de meest voorkomende aansluitpluggen. Bepaal welke aansluitplug op uw product past. Gebruik hiervoor de losse pluggen
zonder deze op de EUP-serie adapter aan te sluiten. Forceer de aansluiting niet en gebruik geen geweld. Doe het in de volgorde van groot naar klein en selecteer een
passende.
6. Te gebruiken wandcontactdoos
De EUP-serie kan overweg met bijna alle wandcontactdozen (netspanningen) ter wereld. Hij kan overweg met een netwisselspanning van tussen de 100 en 240 Volt en een
frequentie van tussen de 50 en 60 Hz. Gebruik in Europa is zonder meer mogelijk want in Europa is de spanning ongeveer 230 Volt met een frequentie van 50 Hz.
Per land waar u de EUP-serie gaat gebruiken dient u dit zelf te veriëren. Daarnaast kan het nodig zijn om de zijde van de wandcontactdoos een verloopstekker toe te pas-
sen. Deze is niet bijgeleverd.
Aansluiten van de adapter:
Als de productspecicatie van het product overeenkomt met de specicatie van de EUP-serie dan kunt u deze gaan aansluiten. Lees en volg onderstaande instructies zorgvuldig;
Draai de gele spanningselector op de onderzijde van de EUP-serie met de instelsleutel naar de gewenste uitgangspanning.
Pak de juiste aansluitplug en sluit deze volgens de juiste polariteit aan op de EUP-serie.
Bepaal of de wandcontactdoos geschikt is voor de EUP-serie.
Steek de EUP-serie adapter in een wandcontactdoos in de directe nabijheid van het product.
Het LED lampje zal oplichten ter indicatie.
Als het LED lampje niet oplicht verwijder dan direct de EUP-serie adapter uit de wandcontactdoos en controleer de wandcontactdoos. Sluit bijvoorbeeld een product aan op de
wandcontactdoos waarvan u zeker weet dat die functioneert. Bij niet goed functioneren, de wandcontactdoos en hoofdzekeringen (laten) controleren.
Plaats vervolgens nogmaals de EUP-serie adapter in de wandcontactdoos en controleer het LED lampje. Als het LED lampje nog niet oplicht dient u contact op te nemen met de
Alecto servicedienst.
Als het LED lampje wel oplicht kunt u de aansluitplug op het product aansluiten. Het product zal nu gaan functioneren en het LED lampje moet blijven oplichten. Als het LED lampje
nu uitgaat dan dient u direct de aansluitplug te verwijderen. Naar alle waarschijnlijkheid is het product dan defect.
Blijft het LED lampje oplichten maar functioneert het product niet dan dient u de aansluitplug te verwijderen en de aansluitstappen nog eens te herhalen. Controleer ook of het
product ‘AAN’ staat. Geeft dit nog geen resultaat dan is naar alle waarschijnlijkheid het product defect.
ECO ontwerp:
De EUP-serie is ontworpen volgens richtlijn 2019/1782 en kenmerkt zich door een zeer laag stroomverbruik in de ‘standby’ stand, dus als het product niet in gebruik is. Daarnaast is
het eigen verbruik indien het product en de EUP-serie actief zijn minimaal. Een hoog rendement en e󰀩ciency zijn daardoor gewaarborgd.
Technical Specication:
EUP-1000 Universele GSM plug en EUP-1500 USB plug:
De EUP-1000 bezit een universele GSM voedingsplug om GSM telefoon
toestellen te kunnen opladen. De EUP-1500 bezit een USB plug .Deze
universele adapters kunnen maar op een manier geplaatst worden. De
polariteit is dus meteen goed.
Belangrijk: Stel eerst de juiste voedingspanning in, met behulp van de
losse key. Deze spanning moet overeenkomen met de aan te sluiten
apparaat. Standaard is deze spanning 5V. In dit geval de EUP-1000 of
EUP-1500 op 5V instellen.

EUP-serie

EUP-600 - EUP-1000 - EUP-1500

EUP-600
Input: 100-240V AC 60/50Hz 155mA
Output: 3.0/4.5/5.0/6.0/7.5/9.0/12V DC 600mA
7.2W max.
EUP-1000
Input: 100-240V AC 60/50Hz 0.25A
Output: 3.0/4.5/5.0/6.0/7.5/9.0/12V DC 1000mA
12W max.
EUP-1500
Input: 100-240V AC 60/50Hz 0.35A
Output: 3.0/4.5/5.0/6.0/7.5/9.0/12V DC 1500mA
18W max.
Introduction :
La série EUP peut être utilisée comme adaptateur universel ECO de rechange/courant continu pour les produits qui répondent aux spécications de cet adaptateur.
Consultez à cet e󰀨et la plaque signalétique du produit ou son mode d'emploi. En outre, cette spécication se trouve souvent près de l'entrée pour l'adaptateur du
produit.
Dans ce cadre, il y a six points importants :
1. Le courant absorbé
La spécication du produit doit indiquer un courant absorbé inférieur. Si la valeur indiquée est supérieure, la série EUP ne convient pas. L'EUP-600 peut fournir du courant
jusqu'à 600 mA, l'EUP-1000 peut fournir du courant jusqu'à 1000 mA ou 1 A et l'EUP-1500 peut fournir du courant jusqu'à 1500 mA ou 1,5 A.
2. La tension
La tension indiquée sur la spécication du produit doit correspondre à 1 des tensions de sortie délivrables par la série EUP. (3,0 V - 4,5 V - 5,0 V - 6 V - 7,5 V - 9,0 V - 12 V).
3. Type de tension
Un produit peut fonctionner sur courant alternatif ou sur courant continu. La série EUP peut uniquement fournir du courant continu. Dans la pratique, ce dernier est le courant
le plus utilisé. Pour indiquer un courant continu, on utilise généralement les lettres CC ou DC, ou le signe . Pour indiquer un courant alternatif, on utilise généralement
les lettres CA ou AC, ou le signe [~]. Dans ce dernier cas la série EUP ne convient pas pour ce produit.
4. Polarité
Lorsqu'on utilise du courant continu, il y a une polarité positive ou négative. La série EUP est pourvue d'une che de raccordement réversible an de pouvoir fournir les deux
polarités. Sur la spécication du produit, cela est généralement indiqué par un schéma .
Il convient de raccorder la che de raccordement de la même manière à la série EUP :
5. Fiche de raccordement
La série EUP est fournie de série avec les ches de raccordement les plus fréquentes. Il vous su󰀩t de déterminer quelle che de raccordement convient à votre produit. À
cet e󰀨et, utilisez les ches séparées sans les raccorder à l'adaptateur série EUP. Ne forcez pas le raccordement et n'insistez pas. Procédez dans l'ordre, de la plus grande à
la plus petite, et sélectionnez celle qui convient.
6. Prise de courant à utiliser
La série EUP est compatible avec presque toutes les prises de courant (tensions) existantes. Il est compatible avec une tension de réseau alternative entre 100 et 240 Volts
et une fréquence entre 50 et 60 Hz. L'utilisation en Europe est en tout cas possible car la tension y est d'environ 230 Volts avec une fréquence de 50 Hz.
Il convient de vérier ce point pour chaque pays où vous souhaitez utiliser la série EUP. En outre, il se peut que vous deviez utiliser un adaptateur de prise sur la prise de
courant. Celui-ci n'est pas fourni.
Raccordement de l'adaptateur :
Si la spécication du produit correspond à la spécication de la série EUP, vous pouvez raccorder cette dernière. Lisez et suivez attentivement les instructions ci-dessous ;
À l'aide de la clé de réglage, réglez le sélecteur de tension jaune sur la face inférieure de la série EUP sur la tension de sortie souhaitée.
Prenez la che de raccordement adéquate et raccordez-la selon la polarité correcte à la série EUP.
Déterminez si la prise de courant convient à la série EUP.
Enchez l'adaptateur série EUP dans une prise de courant à proximité du produit.
Le voyant LED s'allumera à titre de témoin.
Si le voyant LED ne s'allume pas, retirez immédiatement l'adaptateur série EUP de la prise de courant et vériez cette dernière. Branchez, par exemple, un produit sur une prise de
courant dont vous êtes certain qu'elle fonctionne. En cas de dysfonctionnement, veuillez (faire) vérier la prise de courant et les fusibles principaux.
Enchez ensuite de nouveau l'adaptateur série EUP dans la prise de courant et vériez le voyant LED. Si le voyant LED ne s'allume toujours pas, veuillez contacter le service après-
vente d'Alecto au +31 (0)73 – 641 1355.
Si le voyant LED s'allume, vous pouvez raccorder la che de raccordement au produit. Le produit fonctionnera à présent et le voyant LED doit rester allumé. Si le voyant LED s'éteint
à ce moment-là, vous devez immédiatement retirer la che de raccordement. Dans ce cas, il est fort probable que le produit soit défectueux.
Si le voyant LED reste allumé, mais le produit ne fonctionne pas, il convient de retirer la che de raccordement et de répéter les étapes de raccordement. «Vériez également si le
produit est bien réglé sur la position « Marche ». Si cela ne résout pas le problème, le produit est probablement défectueux.
Conception ECO :
La série EUP est conçue selon la directive 2019/1782 et se distingue par une très faible consommation électrique en mode veille, c'est-à-dire lorsque le produit n'est pas utilisé. En
outre, lorsque le produit et la série EUP sont utilisés, la consommation de cette dernière est minime. Ceci garantit un rendement et une e󰀩cacité optimaux.
Spécications techniques :
EUP-1000 Fiche universelle GSM et EUP-1500 che USB:
Le EUP-1000 à une che universelle GSM d’alimentation pour charger les
téléphones GSM. Le EUP-1500 à une che USB. Ces adaptateurs universels
peuvent être montés sur une seule manière. La polarité est donc toujours
correcte.
Important: Instituez d’abord la tension d’alimentation correcte avec le clé
détachée. Cette tension doit correspondre à l’appareil raccorder. Cette ten-
sion est standard 5V. Dans ce cas instituez le EUP-1000 ou EUP-1500 à 5V.
EUP-600
Entrée : 100-240 V CA 60/50 Hz 155mA
Sortie : 3,0/4,5/5,0/6,0/7,5/9,0/12 V CC 600 mA
7.2W max.
EUP-1000
Entrée : 100-240 V CA 60/50 Hz 0,25 A
Sortie : 3,0/4,5/5,0/6,0/7,5/9,0/12 V CC 1000 mA
12W max.
EUP-1500
Entrée : 100-240 V CA 60/50 Hz 0,35 A
Sortie : 3,0/4,5/5,0/6,0/7,5/9,0/12 V CC 1500 mA
18W max.
NL
FR

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Alecto EUP-1500 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Intelligentes Zuhause und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.2 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Alecto EUP-1500 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Alecto EUP-1500 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Alecto EUP-1500-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Alecto EUP-1500-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Alecto EUP-1500.

Allgemeines
Marke Alecto
Model EUP-1500
Produkte Intelligentes Zuhause
EAN 8712412401109
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Merkmale
Ausgangsstrom 1.5 A
Eingangsspannung 230 V
Eingangsfrequenz 50 Hz
Design
Produktfarbe Schwarz
LED-Anzeigen Ja
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Alecto EUP-1500 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse