Bavaria BARM3

Bavaria BARM3 Bedienungsanleitung

(1)
 • FNL
  ALGEMEEN Wij bevelen u echter aan om rookmelders ouder dan 10 jaar niet te gebruiken
  Dit alarm is een rookmelder van het fotocel principe, dit betekent dat het alarm de
  teneinde de kans op storing tot een minimum te beperken. De rookmelder is
  lucht controleert op rook als gevolg van brand, hij detecteert geen hitte, gas of vuur.
  geen vervanger voor inboedel-, opstal-, levens-, of andere vorm van
  De rookmelder geeft indien goed gemonteerd en onderhouden in een vroeg stadium
  verzekering. Zie de datum op de rookmelder.
  alarm. Dit kan u bij brand net die extra seconden geven om uw huis te ontruimen en de
  brandweer te bellen. Het alarm is ontworpen om rook te detecteren, het kan geen
  DE ROOKMELDER MAG NIET GESCHILDERD WORDEN
  brand verhinderen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voor ingebruikname
  Advies: Bescherm bij verbouwingswerkzaamheden de rook-melder tegen stof. Let
  van de rookmelder.
  op, bij afscherming verliest de rookmelder zijn functionaliteit.
  BATTERIJEN / VERVANGEN
  BAVARIA kan nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of
  De rookmelder werkt op één 9V alkaline gelijkstroom batterij. De batterij gaat naar
  schade van welke aard dan ook, waaronder incidentele en/of gevolgschade,
  verwachting minstens één jaar mee onder normale gebruiksomstandig-heden.
  voortvloeiend uit het feit dat het signaal van het rookalarm niet in werking is getreden
  Als de batterij (bijna) leeg is geeft de rookmelder dit aan, met een hoorbare “piep”.
  bij rook of brand.
  Deze indicator klinkt steeds na intervallen van 30 40 seconden gedurende minimaal
  7 dagen. Vervang de batterij wanneer deze melding wordt gegeven. Er mogen alleen
  9V alkaline gelijkstroom batterijen worden gebruikt Gold Peak 1604P, 1604S,
  1604G, 1604A, Premisafe G6F22, Everready 216, Duracell MN1604, Vinnic AM9V
  (verkrijgbaar bij de meeste warenhuizen, doe-het-zelfzaken, elektronicazaken).
  Plaatsen van de batterij is heel eenvoudig: verwijder montagebeugel aan de
  achterzijde en sluit de batterij aan.
  WAARSCHUWING:
  Druk altijd op de testknop nadat u de batterij vervangen heeft!
  MONTAGE
  Waar kunt u het best rookmelders plaatsen ?
  * op het plafond
  * minimaal 2 in een woning
  * op iedere verdieping minimaal 1
  * in de gang, of het trappenhuis
  * voor iedere slaapkamerdeur
  * in iedere slaapkamer (als er met de deur dicht geslapen wordt).
  * in de woonkamer
  * in de berging of ruimtes met elektrische apparaten
  Het alarm mag niet gemonteerd worden in:
  * een ruimte waar de temperatuur onder 4 en boven 40°C kan komen.
  * in vochtige ruimtes
  * vlak naast deuren of ramen en niet in de buurt van een ventilator of radiator.
  Monteer het alarm niet op een moeilijk bereikbare plaats i.v.m. bedienen
  testknop, vervangen batterij en onderhoud. Het alarm kan eenvoudig en
  gemakkelijk gemonteerd worden. Bevestig de grondplaat met de
  meegeleverde schroeven op de door u uitgezochte locatie. Let op de hierna
  volgende instructies en tekeningen. Draai vervolgens het alarm voorzichtig op
  de grondplaat. Monteer het alarm in het midden op het plafond van
  desbetreffende ruimte.
  WAARSCHUWING:
  Plak de rookmelder niet af! Wanneer ROOK gedetecteerd is, hoort u een
  luide onderbroken pieptoon (90dB). Let op dat bij installatie van meerdere
  rookmelders de waarschuwingstijd aanzienlijk verkort wordt
  GEBRUIK
  Het alarm is voorzien van een testknop. Druk deze in totdat het alarmsignaal klinkt.
  Het signaal stopt weer als de knop losgelaten wordt. Test het alarm minimaal eens per
  week, en zeker na het vervangen van de batterij of na het schoonmaken m.b.v. een
  stofzuiger. Het alarm moet regelmatig gestofzuigd worden om stofdeeltjes te
  verwijderen en zo een optimale bescherming te verkrijgen. De behuizing mag tijdens
  het reinigen niet geopend worden. Als er enige twijfel bestaat over de oorzaak van
  een alarm, dan mag aangenomen worden dat het alarm wordt veroorzaakt door echte
  brand en moet de woning onmiddellijk ontruimd worden.
  EENVOUDIG IN ONDERHOUD
  Stofzuig de rookmelders iedere zes maanden om zodoende van een optimale
  werking verzekerd te zijn. Verwijder de melder van de plafondplaat, stofzuig
  voorzichtig de binnenkant van de melder. Raak het binnenwerk niet met de zuigmond
  aan.
  FOUTMELDINGEN ZIJN HERKENBAAR AAN HET VOLGENDE
  1. Het alarmsignaal klinkt niet bij bediening van de
  testknop.
  2. Het controlelampje blijft continu branden of brandt niet,
  m.a.w. het gaat niet iedere 40 seconden aan en uit
  (indien de rookmelder geen alarmsignaal afgeeft).
  PROBEER HET VOLGENDE
  1. Controleer de rookmelder op zichtbare beschadigingen.
  2. Controleer of de rookmelder het aanbevolen type
  batterij bevat.
  3. Controleer of de batterij op de juiste wijze is
  aangebracht.
  4. Stofzuig de rookmelder voorzichtig zoals hierboven
  aangegegven.
  5. Vervang de batterij.
  Indien deze handelingen het probleem niet verhelpen, probeer dan vooral niet zelf te
  repareren. Indien de klachten zich binnen de garantieperiode voordoen en onder de
  garantievoorwaarden vallen, retourneer dan de rookmelder plus geldig
  aankoopbewijs met een duidelijke omschrijving van de klachten aan BAVARIA.
  VALS ALARM
  Ongebruikelijke atmosferische omstandigheden kunnen de oorzaak zijn, dat de zeer
  gevoelige rookmelder een “vals alarm” geeft. Verwijder de batterij niet. Als er geen
  sprake is van brand, ventileer de kamer en/of blaas verse lucht in de rookmelder,
  bijvoorbeeld door zwaaien met een krant onder de rookmelder, totdat het alarm stopt.
  Eenmaal schoon vindt er een automatische reset plaats.
  WAARSCHUWING:
  Indien er enige twijfel bestaat over de oorzaak van het alarm, ga er dan
  voorzichtigheidshalve van uit dat er werkelijk brand is en volg uw noodplan. Neem
  niet zomaar aan dat het een vals alarm is. Stof kan tot overmatige gevoeligheid
  leiden. Stofzuig zoals hierboven aangegeven. Breng geen verf aan op de rookmelder.
  BELANGRIJK
  Het plaatsen van een rookalarm is een onderdeel van uw brandbeveiliging zoals
  brandblusapparaten, noodladders, touwen maar ook uw keuze in het gebruik van
  bouwmaterialen bij een verbouwing. Zorg er ook voor dat er een vluchtplan is,
  bespreek dit met uw kinderen, zorg dat iedere ruimte te verlaten is zonder de deur te
  openen, bijvoorbeeld door een raam. Indien het alarm niet correct werkt moeten de
  aanwijzingen van de leverancier worden geraadpleegd. De gebruiksaanwijzing bij
  de hand houden (b.v in de meterkast, gereedschapskist). Bij de plaatselijke
  brandweer kunt u meer informatie krijgen over brandpreventie.
  * Houd de rookmelder uit de buurt van kinderen. Test de rookmelder niet met
  behulp van: kaarsen, open vuur, sigaretten etc.
  * Na vervanging van de batterijen, moet de werking van het alarm worden
  getest met de testknop.
  * Mocht het alarm niet correct werken, raadpleeg dan a.u.b. de fabrikant.
  Test knop
  Bouton test
  Aanbevolen montageplaatsen:
  Minimaal 1 melder op iedere verdieping
  Lieus recommandé pour
  le Smoke Alarm:
  au moins 1 par étage
  61cm
  BARM3
  1
  0
  0
  c
  m
  B
  AR
  M
  3
  GÉNÉRAL d'utilisation doit être à portée de main (ex: dans le placard des fusibles ou la caisse
  L'alarme incendie est conçue sur le principe de photo cellule. L'alarme détecte dans à outils). Demandez de plus amples renseignements sur la prévention d'incendie à
  l'air ambiant les particules de fumée provenant d'un incendie, elle ne détecte donc votre caserne de pompiers
  pas la chaleur, le gaz ou le feu. Grâce à un montage correct et un entretien régulier, le
  détecteur de fumée donne l'alarme dans un délai très court, vous accordant ainsi des
  * Gardez le détecteur de fumée hors de la portée des enfants. Contrôlez votre
  secondes précieuses pour évacuer la maison et appeler les pompiers. L'alarme est
  détecteur de fumée en utilisant : des bougies, des flammes nues, des
  conçue pour détecter la fumée, elle n'empêche pas les incendies. Lisez
  cigarettes, etc.
  attentivement la notice d'emploi avant de mettre le détecteur de fumée en service.
  Néanmoins, nous vous recommandons de ne pas utiliser des détecteurs de
  PILE / REMPLACEMENT DE LA PILE
  fumée de plus de 10 ans afin de réduire les risques de mauvais
  Le détecteur de fumée fonctionne avec une pile alcaline 9V. La pile doit fonctionner
  fonctionnements. Le détecteur de fumée ne remplace pas une propriété, des
  durant au moins un an dans des conditions de fonctionnement normales. Si la
  locaux, une vie ou autres formes d'assurance. Voir la date sur le détecteur de
  pile est presque ou complètement vide, le détecteur de fumée émettra un bip sonore.
  fumée.
  Elle fonctionnera à intervalles de 30 à 40 secondes durant un minimum de 7 jours.
  Remplacez la pile lors de ce signal. N'utilisez que les piles alcalines suivantes 9V DC :
  LE DETECTEUR DE FUME NE DOIT PAS ETRE PEINT
  Gold Peak 1604P, 1604S, 1604G, 1604A, Premisafe G6F22, Everready 216,
  Conseil : En cas de rénovation, protéger le détecteur de fumée contre la poussière.
  Duracell MN1604, Vinnic AM9V (disponibles dans la plupart des drugstores, des
  Attention, le détecteur de fumée ne fonctionnera pas une fois recouvert.
  magasins de bricolage ou de matériel informatique) Placer la pile est très simple :
  enlever le support de fixation et placer la pile.
  BAVARIA ne pourra être tenu responsable de toute perte et/ou dommages de
  quelques natures qu'il soit, y compris les accessoires et/ ou pertes indirectes,
  ATTENTION :
  résultant du fait que l'alarme du détecteur de fumée n'a pas retenti au contact de la
  Il faut toujours appuyer sur le bouton testeur après avoir changé la pile!
  fumée ou d'un feu.
  MONTAGE
  Quels sont les meilleurs endroits pour placer des détecteurs de fumée?
  * au plafond
  * au moins 2 par habitation
  * au moins un à chaque étage
  * dans le couloir ou la cage d'escalier
  * devant chaque porte de chambre à coucher
  * dans chaque chambre à coucher(si vous dormez avec la porte fermée)
  * dans le séjour
  * dans la réserve ou les pièces contenant des appareilsélectriques
  L'alarme ne doit pas être montée:
  * dans une pièce ou la température est inférieure à 4 oùsupérieure à 40°C.
  * dans des endroits humides
  * juste à côté de portes ou de fenêtres et loin d'un ventilateur ou d'un radiateur.
  Ne montez pas l'alarme incendie en un endroit difficilement accessible à
  cause du bouton testeur, du remplacement des piles, et de l'entretien. Le
  montage peut facilement se réaliser. Procédez d'abord au montage de la base
  à l'aide des vis fournies à l'endroit que vous avez choisi. Prêtez attention aux
  instructions ci-après ainsi qu'aux dessins. Fixez ensuite l'alarme elle-même
  sur la base. Le meilleur emplacement pour le montage est le plafond, au
  milieu d'une pièce.
  ATTENTION :
  Ne pas coller de ruban adhésif sur le détecteur de fumée ! Dès l'émanation de
  FUMEE, vous entendrez un bip sonore strident continu (90dB). Il faut noter que
  l'installation de plusieurs détecteurs de fumée écourtera de beaucoup la
  période d'avertissement.
  Utilisation
  L'alarme incendie est équipée d'un bouton test. Appuyer sur celui-ci jusqu'à ce que
  l'alarme se déclenche. L'alarme s'arrêtera une fois le bouton relâché. Il est conseillé
  de tester l'alarme incendie une fois par semaine afin de s'assurer de son bon
  fonctionnement, en particulier après le remplacement de la pile ou le nettoyage avec
  un aspirateur par exemple. Passez régulièrement l'alarme à l'aspirateur afin
  d'éliminer les particules de poussière et garantir ainsi une protection maximale.
  N'ouvrez pas le boîtier pendant l'aspiration. Si l'alarme ne parvient à fonctionner
  correctement, les conseils du fabricant seront nécessaires. En cas de doute lors du
  déclenchement d'une alarme, vous devez supposer qu'un véritable incendie a fait
  déclencher l'alarme et quitter immédiatement la maison.
  FACILE A ENTRETENIR
  Dépoussiérez avec l'aspirateur les détecteurs de fumée tous les 6 mois pour assurer
  un fonctionnement parfait. Otez le détecteur du plafond et dépoussiérez
  soigneusement l'intérieur avec l'aspirateur. Il ne faut pas que l'embout de l'aspirateur
  touche les composants internes.
  LES MAUVAIS FONCTIONNEMENTS PEUVENT ETRE IDENTIFIES COMME
  SUIT
  1. Le signal d'alarme ne fonctionne pas quand le bouton testeur est appuyé.
  2. Le voyant lumineux est constamment allumé ou pas du tout, soit il ne s'allume
  et ne s'éteint pas toutes les 40 secondes (dans le cas où l'alarme du détecteur
  de fumée ne se déclenche pas).
  FAITES LES ESSAIS SUIVANTS
  1. Examinez le détecteur de fumée pour des dommages apparents.
  2. Vérifiez que le type de pile recommandé soit mis dans le détecteur de fumée.
  3. Vérifiez que la pile soit placée correctement.
  4. Dépoussiérez soigneusement le détecteur de fumée selon les directives ci-
  dessus.
  5. Changez la pile
  Si ces instructions ne solutionnent pas le problème, n'essayez jamais de faire vous-
  même les réparations. Dans le cas où des réclamations se font durant la période de
  garantie et soient conformes aux conditions de garantie, renvoyez le détecteur de
  fumée avec une preuve d'achat valable et une description précise des problèmes à
  BAVARIA.
  FAUSSE ALARME
  Des interférences inhabituelles atmosphériques peuvent occasionner une fausse
  alarme du détecteur de fumée extrêmement sensible. Ne pas retirer la pile. S'il n'y a
  aucun feu, ventilez la pièce et/ou envoyez de l'air frais sur le détecteur de fumée, ex :
  en éventant le dessous du détecteur de fumée avec un journal, jusqu'à ce que
  l'alarme s'arrête. Une fois ventilé, l'appareil se réinitialise automatiquement.
  ATTENTION :
  En cas de doute de la cause du déclenchement d'une alarme, par précaution,
  supposez qu'il y a un véritable incendie et suivez votre plan d'urgence. Ne supposez
  jamais que cela est une fausse alarme. La poussière peut causer un surplus de
  sensibilité. Dépoussiérez selon les directives ci-dessus. Ne pas mettre de la peinture
  sur le détecteur de fumée.
  IMPORTANT
  Le montage d'une alarme incendie ne constitue qu'un élément de la prévention anti-
  incendie, dont font également partie les extincteurs, les échelles à cordes, les cordes,
  ainsi que votre choix de matériaux de construction lors d'une rénovation éventuelle.
  Veillez à disposer d'un plan d'évacuation, parlez en avec vos enfants, vérifiez que
  toutes les pièces puissent être évacuées sans nécessiter l'ouverture d'une porte, par
  exemple par les fenêtres Pour toutes questions sur le déclenchement d'une alarme, il
  faut supposer que l'alarme est due a un incendie réel, et que les logements soient
  évacués immédiatement. L'alarme incendie ne peut pas être peinte. Si l'alarme ne
  fonctionne pas bien, consultez toujours les directives du fournisseur. Le guide
  * Le fonctionnement du réveil doit être testé avec l'équipement de test
  lorsque les batteries sont remplacées.
  * Si le réveil ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter le
  constructeur.
  1
  2
  3
  BARM3BARM3
  DÉTECTEUR DE FUMÉEÉ ÉD TECTEUR DE FUM E
  Manuel de l'utilisateur
  ROOKMELDER
  ROOKMELDER
  Handleiding
  INTENDED FOR FIRE SAFETY
  AND INSTALLED IN BUILDINGS
  Essential characteristic 1: pass
  Essential characteristic 2: pass
  Essential characteristic 3: pass
  Essential characteristic 4: pass
  Essential characteristic 5: pass
  Essential characteristic 6: pass
  Essential characteristic 7: pass
  Essential characteristic 8: pass
  VdS
  G210087
  NL PRODUCT GUARANTIE
  VERWIJDERING
  ONDERHOUD
  VEILIGHEID
  Dit product heeft een fabrieks garantie volgens de EU richtlijnen. De
  Garantie termijn duurt het aantal jaren zoals is aangegeven op de
  verpakking, starten op de aankoop-datum. Bewaar de kassabon
  bewijs van aankoop is nodig om aanspraak te kunnen maken op de
  garantie. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de
  winkel waar u het product heeft gekocht. Voor verdere product
  informatie kunt u bellen met onze Hotline of bezoek onze website:
  www.elro.eu. Hier kunt u ook uw product registreren.
  Correcte verwijdering van dit product (elektrische &
  elektronische afvalapparatuur)
  Dit merkteken op het product of het bijbehorende
  informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huis-
  houdelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van
  zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de
  menselijke gezondheid door ongecontroleerde afval-
  verwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten
  afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
  duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
  Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel
  waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze
  wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk
  kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen
  met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koop-
  overeenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd
  met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
  * Lever lege batterijen altijd in bij een van de daarvoor
  bestemde inzamelpunten.
  * Als de batterij is ingebouwd in het product, open het en
  verwijder de batterij.
  De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De
  garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de
  buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of
  borstel. Vóór u ze reinigt, haal de toestellen uit alle
  spanningsbronnen. Gebruik geen carboxylisch schoonmaak-middelen
  of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze werken agressief
  op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen
  gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe
  instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige
  dingen om te reinigen. Waarschuwing: Bescherm batterijen tegen
  vuur, hitte en zon.
  * Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten
  voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de
  bedieningsinstructies.
  * Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren
  niet; dit kan anders leiden tot brand of elektrische schok.
  * Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt
  over de bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van
  de apparaten.
  * Hou alle delen uit het bereik van kinderen.
  * Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen;
  dit kan de elektronische circuitborden beschadigen.
  * Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden
  beschadigen.
  * Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval
  verwijder ze uit het net en breng de toestellen naar de winkel.
  * Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren
  door een erkende hersteller.
  * Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze
  telefoons, microgolfovens en andere draadloze toestellen die
  werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem
  MINSTENS op 3m afstand van de toestellen tijdens installatie
  en bediening.
  * Batterijen niet inslikken. Houd batterijen buiten het bereik
  van kinderen.
  Ce produit est garanti par le constructeur selon les lois de l'Union
  Européenne. La durée de garantie est indiquée sur l’emballage, et
  débute à partir de la date d’achat. Conservez le ticket de caisse - la
  preuve d'achat sera exigée pour faire valoir la garantie. En cas de
  problèmes, merci de contacter le magasin dans lequel vous avez
  acheté le produit. Pour plus d’informations sur ce produit, vous
  pouvez contacter notre ligne d'assistance ou visiter notre site Web:
  www.elro.eu. Vous pouvez aussi enregistrer votre produit sur notre
  site web.
  FR GARANTIE DU PRODUIT
  Comment éliminer ce produit (déchets d’équipements
  électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de
  l’Union Européen et aux autres pays européens disposant de
  systémes de collecte sélective)
  Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu’il
  ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets
  ménagers. L’élimination incontrôlée des déchets pouvant
  porter préjudice à l’environnement ou à la santé humaine,
  veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler
  de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable
  des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le
  distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de
  leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de
  ce produit afin qu’il soit recyclé en respectant l’environnement. Les
  entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter
  les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être
  éliminé avec les autres déchets commerciaux.
  * Merci de jeter les piles vides dans les emplacements de
  recyclage prévus à cet effet.
  * Si la pile est encastré à l'intérieur du produit, ouvrez le
  produit et retirez la pile.
  ELIMINER
  MAINTENANCE
  Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La
  garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne
  nettoyer que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et
  sec ou une brosse. Avant de nettoyer, débrancher les
  appareils. Ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carboxylique ni
  d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent
  la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont dangereuses
  pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile à bout
  tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou autre élément
  semblable pour le nettoyage. ATTENTION: protéger la batterie
  contre les rayons du soleils, les chaleurs élevées et les feux.
  * Vérifier que toutes les connexions électriques et câbles sont
  conformes aux règlements afférents et aux instructions
  d'utilisation.
  * Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les
  rallonges, cela peut être cause de feu ou d'électrocution.
  * Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation,
  de sécurité ou la connexion des appareils.
  * Placer hors de portée des enfants.
  * Ne pas disposer dans un endroit humide, très froid ou très
  chaud, cela pourrait endommager le tableau de circuits
  électroniques.
  * Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela
  pourrait endommager le tableau de circuits électroniques
  * Ne jamais remplacer soi-même des fils électriques
  endommagés! Si les fils électriques sont endommagés, les
  retirer du réseau et les apporter dans un magasinspécialisé.
  * La réparation et l'ouverture des différents éléments ne
  peuvent être effectuées que par un magasin spécialisé.
  * Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des
  téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres appareils sans
  fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le système AU MOINS
  à 3 mètres de ces appareils au cours de l'installation et au
  moment de l'utiliser.
  * N'avalez pas les batteries. Gardez les batteries hors de la
  portée des enfants.
  SÉCURITÉ
  B2, 3rd Floor,
  Fortune Factory Building
  40 Lee Chung Street, Chai Wan
  HONG KONG P.R CHINA
  EYSTON COMPANY Ltd.
  BAVARIA BARM3
  13
  BARM3 - 001CPR
  EN14604:2005/AC:2008
  1134
Bavaria BARM3

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Bavaria BARM3 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Bavaria BARM3-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Bavaria BARM3 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Rauchmelder und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8.9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch. Haben Sie eine Frage zum Bavaria BARM3 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Bavaria BARM3-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Bavaria
Model BARM3
Produkte Rauchmelder
EAN 8711658260082
Sprache Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch
Dateityp PDF
Technische Details
Entdeckertyp Photoelektrischer Reflexionsmelder
Interkonnektabel
Übertragungstechnik Kabellos
Testknopf
Warnung Dezibel 85
Produktfarbe Weiß
Leistung
Energiequelle Akku
Batteriespannung 9
Batterietechnologie Alkali
Batterie Lebensdauer 5Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Anzahl unterstützter Batterien 1

Bedienungsanleitu.ng

Auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung? Bedienungsanleitu.ng sorgt dafür, dass Sie in Windeseile die Bedienungsanleitung finden, die Sie suchen. In unserer Datenbank befinden sich mehr als 1 Million PDF Bedienungsanleitungen von über 10.000 Marken. Jeden Tag fügen wir die neuesten Bedienungsanleitungen hinzu, damit Sie jederzeit das Produkt finden, das Sie suchen. Es ist ganz einfach: Tippen Sie in der Suchleiste Markenname und Produkttyp ein und Sie können direkt die Bedienungsanleitung Ihrer Wahl gratis online einsehen.

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2020 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Website benutzen Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Erfahren Sie mehr