Bosch WLX 24462 Bedienungsanleitung

Bosch WLX 24462
(1)
  • Anzahl Seiten: 8
  • Dateityp: PDF
1 2 3 4 5
6
: - 90 °C V (°C) Temperatőras izvąle (: = auksts)
1 - 24h (Ilgums) Programmas beigas pąc..
- 1200* cc(A/min) Izgriešanas apgriezienu skaita izvąle (* atkarĚbô no modeħa) vai
(skalošanas apstôdinôšana = bez beigu skalošanas, veħa
paliek pądąjô skalošanas ődenĚ)
Statusa rôdĚjums RôdĚjums programmas norises laikô:
þüüücü-0- Mazgôšana, skalošana, izgriešana, programmas ilgums vai
beigas (-0-)
Programma beigusies, ja ..
.. mirgo $ (Sôkt/apturąt) un displejô parôdôs -0-.
Programmas pôrtraukšana
Programmôm ar lielu temperatőru:
Veħas atdzesąšana: nospiediet 2Rinse/
Freshen up (Skalot).
Nospiediet $ (Sôkt/apturąt).
Programmôm ar mazôku temperatőru:
Izvąlieties Spin (Izgriezt) vai >Empty (Atsőknąt).
Nospiediet $ (Sôkt/apturąt).
Mainiet programmu, ja ..
.. nejauši esat izvąląjies nepareizo programmu:– Izvąlieties programmu no jauna.
Nospiediet $ (Sôkt/apturąt).
Noteikumiem atbilstoša instalôcija saskaijô ar
atsevišĤo uzstôdĜšanas pamôcĜbu.
MašĖnas pôrbaude
– Nekad nelietojiet bojôtu mašĜnu!– Informąjiet Klientu apkalpošanas dienestu!
Iespraudiet tĖkla kontakt-
dakšu
Tikai ar sausôm rokôm!Satveriet tikai aiz elektrotĜkla kontaktdakšas!
Atveriet ņdens krônu
NodalĖjums II: mazgôšanas lĚdzeklis galvenajai veħas mazgôšanai,
mĚkstinôtôjam, balinôtôjam, traipu lĚdzeklim
Veğas šěirošana un ievietošana
İemiet vąrô ražotôja norôdĚjumus par kopšanu!
RĚkojieties atbilstoši kopšanas norôdąm uz etiĢetes.
ŠĢirojiet atbilstoši krôsai, netĚrĚbas pakôpei un mazgôšanas temperatőrai.
Neievietojiet vairôk par maksimôli paredząto veħas daudzumu a 7. lpp.
İemiet vąrô svarĚgus norôdĚjumus a 6. lpp!
Ievietojiet lielus un mazus veħas gabalus!
Aizveriet iepildes lőku. Raugieties, lai veħa neiestrągst starp iepildes lőkas
malu un gumijas blĚvąjumu.
Mazgôšanas un kopšanas lĖdzekğu iepilde
Iepildes daudzumu nosakiet atbilstoši:
veħas daudzumam, netĚrĚbas pakôpei, ődens cietĚbai (to iespąjams
noskaidrot pie ődens piegôdes uzıąmuma) un ražotôja norôdĚjumiem.
ŠĢidru mazgôšanas lĚdzekli iepildiet tam pievienotajô dozatorô un
ievietojiet cilindrô.
Jņsu veğas mazgôjamô mašĖna
Apsveicam! Jős esat iegôdôjies/-usies modernu, augstas kvalitôtes
môjsaimniecĚbas ierĚci ar Bosch preÿu zĚmi. ŠĚ veħas mazgôjamô
mašĚna atšĢiras ar mazu ődens un enerĕijas patąriıu.
Katrai mašĚnai, kas atstôj mősu rőpnĚcu, tiek rőpĚgi pôrbaudĚts
tehniskais stôvoklis un funkcijas.Papildu informôcija: http://www.bosch-home.com
ApkôrtĄjai videi saudzĖga utilizôcija
Iepakojumu utiliząjiet videi draudzĚgô veidô.
ŠĚ ierĚce ir marĢąta atbilstoši Eiropas direktĚvai 2002/96/EG par
elektrisko un elektronisko iekôrtu atkritumiem (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
DirektĚva nosaka, kô Eiropas SavienĚbô atpakaħ pieıemamas un
utiliząjamas novecojušas iekôrtas.
Noteikumiem atbilstoša
izmantošana
Saturs lpp.
ʋ Noteikumiem atbilstoša izmantošana ............................................1
ʋ Programmas ........................................................................................1
ʋ Programmas iestatĚšana un pielôgošana .....................................3
ʋ Mazgôšana.......................................................................................3/4
ʋ Pąc mazgôšanas ................................................................................4
ʋ Individuôla iestatĚšana........................................................................5
ʋ SvarĚgi norôdĚjumi ............................................................................. 6
ʋ Programmu pôrskats .........................................................................7
ʋ DrošĚbas norôdĚjumi ...........................................................................8
ʋ Patąriıa rôdĚtôji ...................................................................................8
ʋ Kopšana ...............................................................................................9
ʋ NorôdĚjumi uz vadĚbas paneħa..........................................................9
ʋ Apkope ............................................................................................. 10
ʋ Ko darĚt, ja.. ...................................................................................... 11
Vides aizsardzĖba/padomi taupĖbai– Izmantojiet katras programmas maksimôlo mazgôšanas ilgumu.
NetĚru veħu mazgôjiet režĚmô Normôls, neizmantojot
priekšmazgôšanu.
Programmas LFCottons (Vôrôma/krôsaina) 90 °C vietô
izvąlieties programmu Cottons Eco (Vôrôma/
krôsaina Eco) 60 °C. LĚdzvąrtĚga tĚrĚba ar mazôku enerĕijas
patąriıu .
Mazgôšanas lĚdzekħus doząjiet atbilstoši ražotôja norôdĚjumiem
un ődens cietĚbai.
Ja veħu vąlôk paredząts žôvąt veħas žôvątôjô, izvąlieties
izgriešanas apgriezienu skaitu atbilstoši veħas žôvątôja ražotôja
lietošanas pamôcĚbas norôdĚjumiem.

Sagatavošana

Pirms pirmôs mazgôšanas reizesvienu reizi mazgôjiet bez veħas a 9. lpp.
Programmas iestatĖšana** un pielôgošana
Displejs / IzvĄles taustiĩi
Programmu izvĄles slĄdži Sôkt/pielikt
Programmu izvąles slądzis mašĚnas ieslągša-nai un izslągšanai, kô arĚ programmas ieslągšanai. Pagriezt var abos virzienos.Programmas
Detaliząts programmu pôrskats a 7. lpp.
Individuôla temperatőras un izgriešanas apgriezienu skaita
izvąle atkarĚbô no izvąlątôs programmas un programmas fôzes.
LF Cottons(Vôrôma/krôsaina)IzturĜgi audumi Intensive
(Vôrôma/krôsaina IntensĜva)
izturĜgi audumi a 6. lpp. Cottons Eco (Vôrôma/krôsaina Eco)Viegli kopjami audumi a 6. lpp.
Easy-Care (Viegli kopjama) Viegli kopjami audumi
LIFMix (Jaukta) Dažôdi veĩas veidi
Delicate/Silk (Smalks/zĜds) ěpaši kopjami, mazgôjami audumi
O Wool/:(Vilna) Ar rokôm/ar mašĜnu mazgôjama vilna
Rinse/Freshen up (Skalot) Ar papildu izgriešanu
Spin (Izgriezt) Ar rokôm mazgôta veĩa
>Empty (AtsŔknąt) skalošanas Ŕdeni c(Skalošanas apstô-
šanôs = bez izgriešanas)
SuperQuick 30' (Super 30‘) ěsô programma
6SuperQuick 15' (Super 15’) ěsô programma
V Sensitive (ěpaši kopjams) IzturĜgi audumi
Z Sport/Fitness (Sporta apĕąrbs)MikrošĤiedras audumi
cJeans (Džinss) Tumši audumi
Papildu funkcijas un izvąles
taustiıi individuôlie iestatĚjumi, 5.
lpp.
Nospiediet $ (Sôkt/apturĄt)

Mazgôšana

1
2

Mazgôšana

Mazgôšanas lĚdzekħa atvilktne ar
nodalĚjumiem I, II, ~
Iepildes lőka
NodalĖjums ~: skalošanas lĚdzeklis, cietinôtôjs (ciete)
NodalĖjums I: mazgôšanas lĚdzeklis priekšmazgôšanai
ʋ tikai izmantošanai môjsaimniecĚbô,
ʋ ar veħas mazgôjamo mašĚnu mazgôjamu audumu un ar
roku mazgôjamas vilnas apstrôdei mazgôšanas sôrmô,
ʋ pieslągšanai pie aukstô ődensvada, izmantojot veħas
mazgôjamajôm mašĚnôm piemąrotus standarta
mazgôšanas un kopšanas lĚdzekħus.
.
Neatstôjiet bąrnus bez uzraudzĚbas pie veħas
mazgôjamôs mašĚnas!
Bąrni un personas bez atbilstošas apmôcĚbas
veħas mazgôjamo mašĚnu lietot nedrĚkst!
Neħaujiet môjdzĚvniekiem atrasties veħas
mazgôjamôs mašĚnas tuvumô!
Biezus mĚkstinôtôjus un cietinôtôjus atšĢaidiet ar ődeni.
Tôdô veidô var novąrst nosprostošanos.

Individuôlie iestatĖjumi

ʑ
IzvĄles taustiĩi
Pirms programmas ieslągšanas un tôs darbĚbas laikô iespąjams mainĚt izgriešanas
apgriezienu skaitu un temperatőru. Sekas ir atkarĚgas no attiecĚgôs programmas turpmôkôs
norises.
ʑ
V(Temperatņra °C)
Jős varat mainĚt norôdĚto mazgôšanas temperatőru. Maksimôlô iespąjamô mazgôšanas
temperatőra ir atkarĚga no iestatĚtôs programmas.
ʑ
(Ilgums)
Izvąloties programmu, parôdôs attiecĚgôs programmas ilgums. Programmas startu pirms
programmas ieslągšanas var atlikt. Ilguma iestatĚjuma solis ir viena stunda, bet maksimôli
iespąjams iestatĚt 24 stundas. Nospiediet taustiıu (Ilgums) tik daudz reižu, lĚdz redzams
nepieciešamais stundu skaits (h=stunda). Nospiediet $ (Sôkt/apturąt).
ʑ
(izgriešanas apgriezienu skaits)
Jős varat mainĚt norôdĚto izgriešanas apgriezienu skaitu. Maksimôlais iespąjamais
izgriešanas apgriezienu skaits ir atkarĚgs no iestatĚtôs programmas.
ʑ
Papildfunkcijas a arĚ programmu pôrskats, 7. lpp.
(Traipi)
Ilgôks mazgôšanas laiks intensĚvai ħoti netĚras veħas mazgôšanai vai
pilnas veħas mašĚnas mazgôšanai a programmu pôrskats, 7. lpp.
7 (Priekšmazgôšana)
Ħoti netĚras, nodilumizturĚgas veħas, piemąram, kokvilnas vai lina
mazgôšanai. Priekšmazgôšana 30 °C temperatőrô.
S (Viegli gludinôma) ępašs izgriešanas cikls ar izpurinôšanu cikla beigôs. Saudząjoša
izgriešana beigôs, atstôjot veħu nedaudz mitru.
= (Ődens plus) Papildu skalošanas cikls. Situôcijôs, ja ődens ir ħoti mĚksts, vai
skalošanas rezultôtu uzlabošanai.
ʑ
$ (Sôkt/apturĄt)Programmas sôkšanai un apturąšanai.
ʑ
Signôls
2. IestatĚt skaħumu..
1. Signôla skaħuma
iestatĚšanas režĚma aktiviząšanapagrieziet uz
1. darbĚba, displejs ir izgaismotsIzvąlieties un turiet
+
1. darbĚba, atlaidiet
Taustiıu signôli Norôdes signôli
pagrieziet uz
Skaħuma iestatĚšana*Skaħuma iestatĚšana*1. darbĚbatieši* ja vajadzĚgs, izvąlieties vairôkkôrt

SvarĖgi norôdĖjumi

SaudzĄjiet veğu un mašĖnu– Iztukšojiet kabatas.
Pievąrsiet uzmanĚbu metôla priekšmetiem (saspraudąm u.tml.).
Smalku veħu mazgôjiet tĚkliıô/maisiıô (zeĢes, aizkarus, krőšturus).
Aizveriet rôvąjslądząjus, aizpogôjiet virspalagus.
– IztĚriet smiltis no kabatôm un atlokiem.
Noıemiet aizkaru stiprinôjumus vai ievietojiet aizkarus tĚkliıô/maisiıô.
Veğa ar dažôdôm tĖrĖbas pakôpĄm
Jaunu veĩu mazgôjiet atsevišĤi.Nedaudz netĜra Neveiciet priekšmazgôšanu.
Ja nepieciešams, traipus iepriekš apstrôdôjiet. Izvąlieties papildfunkciju c(Traipi).
Ĩoti netĜra Ievietojiet mazôk veĩas; veiciet priekšmazgôšanu.
Ja nepieciešams, traipus iepriekš apstrôdôjiet. Izvąlieties papildfunkciju (Traipi).
MĄrcĄšana ievietojiet lĚdzĚgas krôsas veħu.
Iepildiet veħas mĚkstinôtôju/mazgôšanas lĚdzekli II nodalĚjumô atbilstoši ražotôja norôdąm.
Pagrieziet programmu izvąles slądzi Cottons (Vôrôma/krôsaina) 30 °C pozĚcijô un nospiediet
$ (Sôkt/apturąt). Pąc apm. 10 minőtąm nospiediet $ (Sôkt/apturĄt), lai programmu
apturątu. Beidzoties mąrcąšanai vajadzĚgajam laikam, vąlreiz nospiediet $ (Sôkt/apturąt), ja
programmu vąlaties turpinôt, vai arĚ nomainiet programmu.
Cietinôšana veħu nevajadzątu apstrôdôt ar mĚkstinôtôju.
Cietinôt var visôs mazgôšanas programmôs, lietojot šĢidro cietinôtôju (cieti). Iepildiet
nepieciešamo cietinôtôja daudzumu mĚkstinôtôjam paredzątajô nodalĚjumô ~ (ja
nepieciešams, iepriekš to iztĚriet), atbilstoši ražotôja norôdĚjumiem.
Krôsot/atkrôsot
Tikai môjsaimniecĚbô lietojama veħas daudzuma krôsošanai. Sôls var izraisĚt nerősąjošô
tąrauda bojôjumus! İemiet vąrô krôsojošô lĚdzekħa ražotôja norôdĚjumus! Veħu nedrĖkst
atkrôsot veħas mazgôjamajô mašĚnô!
Visi taustiıi ir skôrienjutĚgi, pietiek tiem viegli pieskarties! Ja izvąles taustiıus tur nospiestus ilgôk,
automôtiski parôdôs iestatĚjumu
izvąlne!Papild-funkcijas
3
CilindrsVadĚbas panelisServisa vôks
Veğas izĩemšana
Atveriet iepildes lőku un izıemiet veħu.
Ja aktivąts (Skalošanas apstôšanôs = bez izgriešanas):
pagrieziet programmu izvąles slądzi >Empty (Atsőknąt)
pozĚcijô vai izvąlieties izgriešanas apgriezienu skaitu.
Nospiediet $ (Sôkt/apturąt).
Izıemiet iespąjamos svešĢermeıus
- rősas draudi.– Neaizveriet iepildes vôku un mazgôšanas
lĚdzekħa atvilktni, lai atlikušais ődens varątu izžőt
Aizveriet ņdens krônu
Aqua-Stop modeħiem nav nepieciešams a norôdes
uzstôdĚšanas pamôcĚbô.
IzslĄgšana
Pagrieziet programmu izvąles slądzi OFF (Izsl.) pozĚcijô
Bosch WLX 24462

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Bosch WLX 24462 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Bosch WLX 24462-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Bosch WLX 24462 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Waschmaschinen und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: -. Haben Sie eine Frage zum Bosch WLX 24462 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Bosch WLX 24462-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Bosch
Model WLX 24462
Produkte Waschmaschine
Sprache -
Dateityp PDF

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Bosch WLX 24462 .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage