Bose SoundDock III Bedienungsanleitung

Bose SoundDock III
8.9 · 3
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungBose SoundDock III

Sounddock

®

SerieS iii

digital MuSic SySteM
©2012 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM361829 Rev. 00
1-877-721-9154 (U.S.)
http://global.Bose.com
U.S. only:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
Italiano
Magyar Polski Português Svenska
http://global.Bose.com
U.S. only:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
?
Made for: Designet til: Hergestellt für: Geschikt voor: Fabricado para:
Kohteelle: Conçu pour : Made for: A következőkhöz: Przeznaczony dla:
Fabricado para: Avsedd för:
iPod touch (5th generation)
iPhone 5
Leggere con attenzione e seguire
scrupolosamente le Informazioni importanti
sulla sicurezza, la Garanzia e le Informazioni
di contatto.
Guida introduttiva
Nota: il sistema SoundDock
®
Series III
supporta e ricarica modelli di iPod e
iPhone con connettore Apple Lightning.
Collocare il sistema su una superficie
stabile e piana.

Collegare l’alimentatore al connettore
DC POWER sul retro del sistema.
Inserire l’estremità più piccola del
cavo di alimentazione nel connettore
dell’alimentatore.
Collegare a una presa elettrica CA.
Si udirà un breve tono che indica che
l’alimentazione è stata attivata.
Inserire saldamente l’iPod o iPhone
nel dock.
L’iPod o iPhone viene caricato quando
è nel dock.
Premere sul telecomando.
Il telecomando controlla il sistema e le
funzioni di base dell’iPod o iPhone.
?
Per informazioni aggiuntive sul
sistema, consultare il Manuale di
istruzioni completo:
http://global.Bose.com
Solo USA:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
Risoluzione dei problemi
L’iPod o l’iPhone non si inserisce correttamente nel dock o non si carica:
Verificare che non vi siano ostruzioni
nei connettori del dock e reinserire il
dispositivo.
Rimuovere la custodia dell’iPod o iPhone.
Non si sente alcun suono:
Verificare che il sistema sia alimentato
dalla rete elettrica.
Alzare il volume del sistema e
verificare che una sorgente audio sia
in esecuzione. Il volume può essere
regolato mediante il telecomando del
sistema SoundDock Series III o i controlli
del volume dell’iPod o iPhone.
Rimuovere l’iPod o iPhone dal dock per
5 secondi, quindi reinserirlo.
Scollegare il cavo di alimentazione per
un minuto, quindi ricollegarlo. In questo
modo si reimposterà il sistema.
L’iPod o iPhone non risponde al telecomando:
Verificare che si stia puntando il
telecomando direttamente verso il
centro del sistema.
Sostituire la batteria del telecomando.
Informazioni tecniche
Dimensioni e peso
6,65” A x 11,91” L x 6,48” P
(16,89 cm x 30,26 cm x 16,47 cm)
2,1 kg
Potenza nominale
Ingresso: 100-240 V , 1,25 A, 50-60 Hz,
76-97 VA
Per richiedere una copia cartacea del Manuale di
istruzioni completo, consultare le Informazioni di
contatto e trovare il numero telefonico relativo alla
propria area geografica.
SoundDock e il design del sistema SoundDock sono marchi
registrati di Bose Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
iPhone, iPod e iPod touch sono marchi
commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in
altri pesi e Apple Lightning è un marchio commerciale di
Apple Inc.
“Made for iPod” e “Made for iPhone” indicano che
un accessorio elettronico è stato progettato per essere
collegato specificamente a un iPod o iPhone ed è
coperto dalla certificazione del fabbricante riguardo alla
conformità agli standard prestazionali di Apple. Apple non
è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o
della conformità dello stesso agli standard di sicurezza e
normativi. L
’uso di questo accessorio con un iPod o iPhone
può influire sulle prestazioni wireless.
Annotare le seguenti informazioni
importanti
Compilare e conservare le seguenti informazioni.
Numero di serie (sulla scheda di garanzia):
_________________________________________________
È importante registrare il sistema SoundDock
®
Series III. La registrazione
può essere eseguita facilmente sul sito http://global.Bose.com/register.
Szánjon időt a Fontos biztonsági
információk, a garanciainformációk és az
elérhetőségi adatok elolvasására és gondos
betartására.
Első lépések
Megjegyzés: A SoundDock
®
Series III
rendszer az Apple Lightning csatlakozóval
felszerelt iPod és iPhone modellek
kezelésére és töltésére alkalmas.
Helyezze a rendszert szilárd, vízszintes
felületre.

Csatlakoztassa a tápegységet a
DC POWER aljzathoz a rendszer
hátlapján.
A hálózati csatlakozózsinór
kisebb végét dugja a tápegység
csatlakozóaljzatába.
Csatlakoztassa a tápegységet egy
hálózati aljzathoz. A csatlakoztatáskor
rövid jelzőhang lesz hallható.
Helyezze az iPod vagy iPhone eszközt
stabilan a dokkolóba.
Dokkoláskor az iPod vagy
iPhone töltődik.
Nyomja meg a távvezérlő gombját.
A távvezérlő a rendszer és az alapvető
iPod vagy iPhone-funkciók vezérlésére
szolgál.
?
A rendszerről a teljes Kezelési
útmutató tartalmaz további
tudnivalókat: http://global.Bose.com
Csak USA:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
Hibaelhárítás
Az iPod vagy iPhone nem dokkolható megfelelően, vagy nem töltődik:
Ellenőrizze, nincs-e akadály a dokkoló
érintkezőinél, és helyezze be újból
az eszközt.
Vegye le az iPod vagy iPhone
eszköz tokját.
Nincs hang:
Győződjön meg róla, hogy a rendszer
kap áramot a hálózatról.
Növelje meg a hangerőt, és
bizonyosodjon meg róla, hogy
folyamatban van a lejátszás. A hangerő
a SoundDock Series III rendszer
távvezérlőjével vagy az iPod vagy iPhone
eszköz hangerőszabályzójával állítható.
Vegye ki a dokkolóból az iPod/iPhone
eszközt 5 másodpercre, majd szilárdan
helyezze vissza.
Húzza ki a hálózati csatlakozózsinórt,
majd 1 perc elteltével csatlakoztassa
újra. A rendszer így alaphelyzetbe áll.
Az iPod/iPhone nem reagál a távvezérlő gombjainak megnyomására:
Ellenőrizze, hogy a rendszer közepe felé
irányítja-e a távvezérlőt.
Cseréljen elemet a távvezérlőben.
Műszaki adatok
Méretek és tömeg
6,65” (ma.) x 11,91” (szé.) x 6,48” (mé.)
(16,89 cm (ma.) x 30,26 cm (szé.) x
16,47 cm (mé.))
2,1 kg
Tápegység névleges paraméterei
Bemenet: 100-240 V , 1,25 A, 50-60 Hz,
76-97 VA
Ha a teljes Kezelési útmutató nyomtatott változatára
van szüksége, a régiójának megfelelő telefonszámokat
megtalálja az elérhetőségi adatokat tartalmazó lapon.
A SoundDock és a SoundDock rendszer dizájnja a Bose
Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban
és más országokban.
Az iPhone, iPod
és iPod touch az Apple Inc.
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más
országokban, az Apple Lightning az Apple Inc. bejegyzett
védjegye.
A „Made for iPod”, illetve a „Made for iPhone” azt jelenti,
hogy az adott elektronikus tartozék kifejezetten az iPod,
illetve iPhone eszközhöz való csatlakoztatásra készült, és a
fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére
vonatkozó alkalmassági bizonyítvánnyal látta el. Az Apple
nem vállal felelősséget jelen eszköz működésével, illetve a
biztonsági és szabályozási normáknak való megfelelésével
kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét, hogy a tartozék iPod
vagy iPhone eszközzel történő használata kedvezőtlen
hatással lehet a vezeték nélküli működésre.
Feljegyzendő adatok
Kérjük, jegyezze fel a következő adatokat.
Sorozatszám (a garanciajegyen):
_________________________________________________
Itt a kitűnő alkalom, hogy regisztrálja SoundDock
®
rendszerét. Ezt egyszerűen megteheti a következő címen:
http://global.Bose.com/register.
Należy uważnie przeczytać ważne
zalecenia dotyczące bezpieczeństwa,
gwarancję i informacje kontaktowe oraz ich
przestrzegać.
Wprowadzenie
Uwaga: system SoundDock
®
Series III
współpracuje z modelami urządzeń iPod
i iPhone ze złączem Apple Lightning,
umożliwiając ich ładowanie.
Ustaw system na twardej i równej
powierzchni.

Podłącz zasilacz do złącza DC POWER
z tyłu systemu.
Podłącz mały koniec przewodu
zasilającego do złącza w zasilaczu.
Podłącz do gniazda sieciowego.
Zostanie wyemitowany krótki dźwięk
oznaczający podłączenie zasilania.
Wstaw do stacji dokującej urządzenie
iPod lub iPhone.
Urządzenie iPod lub iPhone jest
ładowane po zadokowaniu.
Naciśnij przycisk pilota zdalnego
sterowania. Pilot umożliwia
sterowanie zestawem i podstawowymi
funkcjami urządzeń iPod lub iPhone.
?
Dodatkowe informacje o systemie
zawiera pełny Podręcznik
użytkownika: http://global.Bose.com
Tylko USA:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie iPod lub iPhone nie jest poprawnie dokowane lub nie ładuje się.
Sprawdź, czy nic nie zasłania styków
stacji dokującej i umieść w niej
ponownie urządzenie.
Zdejmij z urządzenia iPod lub
iPhone futerał.
Brak dźwięku:
Sprawdź, czy system jest zasilany z sieci.
Zwiększ głośność systemu i sprawdź,
czy źródło odtwarza dźwięk. Głośność
można wyregulować przy użyciu
pilota systemu SoundDock Series III lub
ustawień głośności urządzenia iPod lub
iPhone.
Wyjmij urządzenie iPod lub iPhone ze
stacji dokującej na 5 sekund, a następnie
ponownie zamocuj je w stacji.
Odłącz przewód zasilający na 1 minutę,
a następnie podłącz go ponownie.
Spowoduje to zresetowanie systemu.
Urządzenie iPod lub iPhone nie odpowiada na sterowanie pilotem:
Sprawdź, czy pilot jest skierowany
bezpośrednio na środek systemu.
Wymień baterię w pilocie.
Dane techniczne
Wymiary i waga
16,89 cm (wys.) x 30,26 cm (szer.) x
16,47 cm (głęb.)
(6,65 cala (wys.) x 11,91 cala (szer.) x
6,48 cala (głęb.))
2,1 kg (4,6 funta)
Parametry zasilacza
Wejście: 100-240 V , 1,25 A, 50-60 Hz,
76-97 VA
Aby zamówić drukowaną kopię pełnej instrukcji
użytkowania, zadzwoń pod numer podany na ulotce
z danymi kontaktowymi
SoundDock i wzornictwo systemu SoundDock są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bose
Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
iPhone, iPod
i iPod touch są znakami
towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych
krajach, a Apple Lightning jest znakiem towarowym firmy
Apple Inc.
Terminy „Made for iPod” i „Made for iPhone” oznaczają,
że dane urządzenie elektroniczne zaprojektowano
specjalnie pod kątem odtwarzacza iPod lub telefonu
iPhone i ma ono certyfikat dewelopera potwierdzający
spełnienie standardów firmy Apple w zakresie działania.
Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie
niniejszego urządzenia ani jego zgodność ze standardami
bezpieczeństwa i standardami prawnymi. Użycie tego
akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone może wpływać
na komunikację bezprzewodową.
Do wypełnienia dla własnej informacji
Prosimy wpisać i zachować następujące informacje.
Numer seryjny (na karcie gwarancyjnej):
_________________________________________________
To dobry moment, aby zarejestrować swój system SoundDock
®
Series III.
Można to zrobić, przechodząc do witryny http://global.Bose.com/register.
Por favor dedique algum do seu tempo
para ler com atenção e seguir as instruções
de Segurança, Garantia e informação de
Contacto importantes.
Introdução
Nota: O sistema SoundDock
®
Series III
funciona com e carrega modelos iPod e
iPhone com um conector Apple Lightning.
Coloque o sistema numa superfície sólida
e nivelada.

Ligue a fonte de alimentação no
conector DC POWER na parte de trás
do sistema.
Ligue a extremidade pequena do
cabo de alimentação no conector do
power pack.
Ligue a uma tomada elétrica. Irá ouvir
um som curto a indicar que foi feita
uma ligação à corrente elétrica.
Insira firmemente o iPod ou iPhone
na doca.
O iPod ou iPhone carrega enquanto
está na doca.
Pressione no comando. Sistema de
controlo remoto e funções básicas iPod
ou iPhone.
?
Para informação adicional sobre o seu
sistema, veja o Guia do Proprietário
completo: http://global.Bose.com
Apenas para E.U.A.:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
Resolução de problemas
O iPod ou iPhone não se encaixa na doca adequadamente ou não carrega:
Verifique se há obstruções nos
conectores da doca e volte a colocar o
dispositivo.
Remova a capa do seu iPod ou iPhone.
Sem som:
Certifique-se de que o sistema tem
energia elétrica.
Aumente o volume do sistema e garanta
que a fonte de som está a reproduzir.
O volume pode ser ajustado utilizando o
sistema remoto SoundDok Series III ou os
controlos de volume no iPod ou iPhone.
Remova o iPod ou iPhone da doca
durante 5 segundos e depois volte a
inseri-lo com firmeza.
Desligue o cabo de alimentação por
1 minuto e depois volte a ligá-lo.
Isto reinicia o sistema.
O iPod ou iPhone não responde ao comando:
Cerifique-se de que está a apontar o
comando diretamente para o meio
do sistema.
Substitua as pilhas do comando.
Informação técnica
Tamanho e peso
16,89 cm A x 30,26 cm P x 16,47 cm D
(6,65” x 11,91” x 6,48”)
2,1 kg (4,6 lb)
Características da fonte de alimentação
Entrada: 100-240V , 1,25A, 50-60Hz,
76-97VA
Para pedir uma cópia impressa do Guia de Proprietário
completo, por favor veja a folha com as Informações
de contacto para encontrar os números de telefone
fornecidos para a sua região.
A SoundDock e o design do sistema SoundDock são marcas
comerciais registadas da Bose Corporation nos Estados
Unidos e em outros países.
iPhone, iPod
e iPod touch são marcas comerciais
da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países e Apple
Lightning é uma marca comercial da Apple Inc.
“Made for iPod” (fabricado para iPod) e “Made for
iPhone” (fabricado para iPhone) significa que um acessório
eletrónico foi concebido para se ligar especificamente
ao iPod ou iPhone, respetivamente, e foi certificado pelo
produtor como estando de acordo com os padrões de
funcionamento da Apple. A Apple não é responsável
pelo funcionamento deste dispositivo nem pela sua
conformidade com as normas legais e de segurança. Por
favor note que o uso deste acessório com iPod ou iPhone
poderá afetar o funcionamento da rede sem fios.
Complete os seus registos
Preencha e guarde para referência futura.
Número de série (no Cartão de Garantia):
_________________________________________________
Agora, é uma boa altura para registar o seu sistema SoundDock
®
Series
III. Pode fazê-lo facilmente indo a http://global.Bose.com/register.
Läs igenom och beakta nedanstående
viktiga säkerhetsinstruktioner, garanti- och
kontaktinformation.
Förberedelser
Obs! SoundDock
®
Series III-systemet kan
användas med och för att ladda iPod- och
iPhone-modeller med en Apple Lightning-
kontakt.
Placera systemet på en fast och jämn yta.

Anslut nätadaptern till DC POWER-
kontakten på baksidan av systemet.
Sätt in den smala kontakten på
elsladden i uttaget på nätadaptern.
Anslut den andra änden till ett
vägguttag. Du hör en ton som
anger att systemet är anslutet till en
strömkälla.
Placera din iPod eller iPhone i dockan.
iPod- eller iPhone-enheter laddas när
de sitter i dockan.
Tryck på på fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollen används för olika iPod-
eller iPhone-funktioner.
?
Mer information om systemet finns i
den kompletta bruksanvisningen:
http://global.Bose.com
Endast USA
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
Felsökning
iPod- eller iPhone-enheten dockar inte korrekt eller laddas inte:
Kontrollera om det är fel på
dockanslutningarna och sätt sedan
tillbaka enheten.
Ta bort iPod- eller iPhone-fodralet.
Inget ljud:
Kontrollera att systemet har ström.
Vrid upp volymen och kontrollera att
källan spelas. Volymen kan justeras
med SoundDock Series III-systemets
fjärrkontroll eller med volymkontrollen
på din iPod eller iPhone.
Ta bort iPod- eller iPhone-enheten från
dockan i fem sekunder och sätt sedan
tillbaka den.
Ta ut elsladden och vänta i en minut
och sätt sedan tillbaka den igen.
Nu återställs systemet.
Fjärrkontrollen kan inte användas för att styra min iPod eller iPhone:
Se till att du pekar med fjärrkontrollen
direkt mot systemets mittpunkt.
Byt ut batteriet.
Teknisk information
Storlek och vikt
16,89 cm (h) x 30,26 cm (b) x 16,47 cm (d)
(6,65 tum (h) x 11,91 tum (b) x 6,48 tum (d))
2,1 kg (4,6 lb)
Märkeffekt
In: 100-240 V , 1,25 A, 50-60 Hz,
76-97 VA
I kontaktinformationen finns telefonnummer som
du kan ringa om du vill ha en tryckt kopia av den
kompletta bruksanvisningen.
SoundDock och SoundDock-systemets kännetecknande
design är registrerade varumärken som tillhör Bose
Corporation i USA och i andra länder.
iPhone, iPod
och iPod touch är varumärken
som tillhör Apple Inc. registrerat i USA och andra länder.
Apple Lightning är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
“Made for iPod” och “Made for iPhone” betyder att
ett elektroniskt tillbehör har tillverkats speciellt för en
iPod-enhet och att den certifierats av producenten samt
att den uppfyller Apple-standarder. Apple ansvarar inte
för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel
med säkerhetsstandarder och andra standarder. Vänligen
observera att användning av detta tillbehör tillsammans
med iPod eller iPad kan påverka trådlösa överföringar.
Fyll i uppgifterna nedan och spara dem
Fyll i uppgifterna och se till att förvara dem.
Serienummer (på garantikortet):
_________________________________________________
Nu är det dags att registrera ditt SoundDock
®
Series III-
system. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen
http://global.Bose.com/register.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Bose SoundDock III an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie KFZ-halterungen und wurde von 3 Personen mit einem Durchschnitt von 8.9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Bose SoundDock III oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Bose und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Bose -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Bequem in der Handfläche mit einer Fernbedienung, mit der Sie Ihr Display einfacher als je zuvor steuern können.
Allgemeines
Bose
SoundDock III | 060741
KFZ-halterung
17817599016, 17817633208, 17817633215, 17817633239, 17817633352, 0017817599016
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Audio
Audio Kanäle2.0 Kanäle
RMS-Leistung- W
Frequenzbereich- Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss-
BluetoothNein
AUX-EingangJa
Gleichstrom-Anschluss (DC)Ja
Radio
FM-RadioNein
Leistung
EnergiequelleAC
Eingebautes LadegerätJa
Gewicht und Abmessungen
Breite302.26 mm
Tiefe164.7 mm
Höhe168.9 mm
Gewicht2100 g
Lieferumfang
BetriebsanleitungJa
Fernbedienung enthaltenJa
Design
ProduktfarbeSchwarz
Leistungen
Apple-Docking-KompatibilitätiPhone, iPod
EqualizerNein
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Bose SoundDock III unten.

Wie schwer ist das Bose SoundDock III?

Das Bose SoundDock III hat ein Gewicht von 2100 g.

Wie hoch ist das Bose SoundDock III?

Das Bose SoundDock III hat eine Höhe von 168.9 mm.

Wie breit ist das Bose SoundDock III?

Das Bose SoundDock III hat eine Breite von 302.26 mm.

Wie tief ist das Bose SoundDock III?

Das Bose SoundDock III hat eine Tiefe von 164.7 mm.

Ist das Handbuch der Bose SoundDock III unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Bose SoundDock III ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse