Calor Bikini Expertise TZ5025C0 Bedienungsanleitung

Calor Bikini Expertise TZ5025C0
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungCalor Bikini Expertise TZ5025C0

Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken

en vermijd gevaarlijke situaties

als gevolg van een verkeerd gebruik.

OMSCHRIJVING
V
EILIGHEID

WAARSCHUWING: Dit apparaat mag gebruikt worden

door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde

fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen

die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat

ze onder de supervisie staan van een persoon die

verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen

gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen

hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet

met dit apparaat spelen. Schoonmaak-en onderhouds-

werkzaamhedenmogen nooit door kinderen zonder

toezicht uitgevoerd worden.

• Houd het apparaat op een droge plaats.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan

houden, ook niet voor het reinigen.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de

spanning die op het voedingselement staat. Gebruik

geen ander voedingselement dan het door de fabrikant

meegeleverde model.

• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact

zodra het niet meer in gebruik is, om het te reinigen of

bij storing.

• Trek de stekker van het apparaat niet uit het stopcon-

tact door aan het snoer te trekken maar door aan de

stekker zelf te trekken.

• Gebruik geen verlengsnoer.

• Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met

kleren.

• Gebruik het apparaat niet:

- voor het gezicht, de wimpers of het haar.

- op een beschadigde huid

- op risicozones (spataders, moedervlekken, geboortev-

lekken)

- als u lijdt aan huidproblemen (eczeem, ontstekingen,

acne) Indien u het apparaat gebruikt voor uw bikinilijn,

gebruik het apparaat dan alleen voor de buitenste

contouren. Het apparaat dient niet gebruikt te worden

op de meeste intieme zones. Uit hygiënisch oogpunt

raden wij u aan uw apparaat aan niemand uit te lenen,

zelfs niet aan goede vrienden of familie.

• Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richt-
lijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu…).
• WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door
kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat
stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvan-
gen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht
zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
• Maak het apparaat niet schoon met schuurmiddelen of bijtende middelen.
• Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 0°C of hoger dan 35°C.
GARANTIE
D
it apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden
gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een oneigenlijk gebruik.
GEBRUIK
Eerste gebruik
U
w tondeuse voor de bikinilijn werkt met een oplaadbare accu. Laad de tondeuse minstens 8 uur op
m
et behulp van het voedingsblok. Steek het kleine stekkertje in het apparaat (fig.1) en de adapter in
h
et stopcontact. Het controlelampje van de lading gaat branden en blijft tijdens het opladen van het
apparaat branden. Na uitschakeling van het voedingsblok bedraagt de autonomie 30 minuten.
Voor nog betere prestaties van uw apparaat raden wij u aan om voor het eerste gebruik dit in 20 uur
o
p te laden en de keren daarna in 16 uur. Het verdient de voorkeur de accus volledig te laten ontladen,
v
oordat u ze opnieuw oplaadt.
Om een lange levensduur van uw accu’s te verzekeren, moet u zorgen dat de oplaadtijd niet langer dan
16 uur is. Het voorbereiden van de huid
Controleer voordat u de tondeuse gaat gebruiken of de huid goed schoon en droog is. Gebruik geen
crème of hydraterende melk.
Belangrijk:
n
eem uw tijd tijdens het eerste gebruik van dit type apparaat, werk langzaam en gecontroleerd.
O
m de haren van de bikinilijn te scheren en bij te houden
Voor een eerste gebruik raden wij u aan de streep nr. 11 te gebruiken, wat overeenkomt met de maxi-
m
ale scheerhoogte. Trek voor een grotere doeltreffendheid de huid met de andere hand strak, zodat
d
e haren naar buiten komen. Het scheren is zo precies en u heeft minder last van irritatie. Uw tondeuse
v
oor de bikinilijn is voorzien van een in 5 standen in te stellen kam (3, 5, 7, 9, 11 mm) (fig.2). De kam
helpt de lange haren op te tillen, zodat deze door het scheerblad kunnen worden afgesneden.
Zet de aan/uit-schakelaar in de uitstand.
-
Indien u haar van ca. 11 mm wilt, gebruikt u de maatstreep nr. 11.
- Indien u haar van ca. 9 mm wilt, gebruikt u de maatstreep nr. 9.
- Indien u haar van ca. 7 mm wilt, gebruikt u de maatstreep nr. 7.
-
Indien u haar van ca. 5 mm wilt, gebruikt u de maatstreep nr. 5.
-
Indien u haar van ca. 3 mm wilt, gebruikt u de maatstreep nr. 3.
Zet u het apparaat aan met behulp van de Aan/Uit-schakelaar.
• Houd het apparaat enigszins schuin naar u toe gericht, zodat u het merk van uw apparaat ziet en ver-
plaats het langzaam tegen de richting van de haren in (fig.3) zonder te hard te duwen.
Om de bikinilijn nauwkeurig te volgen
Bij irritatie kunt u na gebruik een beetje talkpoeder aanbrengen. Indien u uw haren zo dicht mogelijk
tegen de huid wilt afscheren, moet u de tondeuse voor de bikinilijn zonder kam gebruiken:
• Zet de aan/uit-schakelaar in de uitstand.
Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Verwijder de kam (fig.4).
Stel vervolgens het apparaat in werking met behulp van de Aan/Uit-schakelaar.
Houd het apparaat loodrecht vast en beweeg het langzaam tegen de richting van de haren in (fig.5).
ONDERHOUD EN REINIGING
Reiniging van de tondeusekop.
Stop en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Druk op de uitwerpknoppen van de kop-
pen (6) en verwijder de tondeusekop. Verwijder de kam (fig. 4) en haal de haartjes uit de scheerkop met
behulp van het borsteltje. Houd de scheerkop onder de koude kraan gedurende 5 tot 10 seconden. -
Schud de scheerkop stevig heen en weer en droog hem af met een handdoek.
Smering
Om te zorgen dat uw apparaat goed blijft werken, is het noodzakelijk regelmatig de scheerbladen te
smeren (met name na reiniging onder de kraan) met het meegeleverde smeermiddel of, indien u hier
niet meer over beschikt, met naaimachineolie.
• Stop en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
• Begin met het reinigen van de scheerkop met behulp van het borsteltje
• Smeer de bladen: één druppel is voldoende.
• Laat de tondeuse enkele seconden werken. Neem de overtollige olie weg af met een doekje.
• Zet de kam terug.
Wat te doen bij problemen
“Uw apparaat is niet doelmatig genoeg!”:
“Mijn apparaat scheert niet meer! “:
- Heeft u er aan gedacht om tijdens het gebruik uw huid strak te trekken?
- Heeft u de scheerkop met behulp van het borsteltje goed gereinigd?
- Heeft u olie op het blad gedaan?
“Moeite met het inschakelen!”:
- Heeft u uw apparaat wel opgeladen ?
“De scheerkop scheert niet!”:
-Heeft u eraan gedacht de haren met de snijkop (1) zonder kam in te korten?
Opbergen
• Zet voor het opbergen de schakelaar op 0.
• Indien u het apparaat enige tijd niet gebruikt, gaan de accu’s leeg, u dient ze dan opnieuw
op te laden.
WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU!
Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.
Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor
verwerking hiervan.
Verwijderen van de accus
Wanneer u de NiMh batterijen uit wilt nemen dient u deze eerst geheel te ontladen.
Gebruik geschikt gereedschap om het omhulsel van het apparaat te openen, knip de
aansluitingen door, zorg ervoor de batterijen op verantwoorde wijze te recyclen.

Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website

www.calor.fr

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts

die Anweisungen durch, um jedwedes Risiko durch

unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

BESCHREIBUNG
SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und

Personen, deren körperliche oder geistige Unversehr-

theit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt

ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und

Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt

werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch

des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen

Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem

Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne

Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Halten Sie das Gerät trocken.

• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter flie-

ßendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

• Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden,

die auf dem Netzteil angegeben ist. Verwenden Sie nur

das Netzteilmodell, das der Hersteller geliefert hat.

• Ziehen Sie, sobald das Gerät nicht mehr verwendet

wird, vor dem Reinigen des Geräts, bei Funktionsstörun-

gen, immer den Netzstecker.

• Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern fassen Sie am

Stecker an, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.

• Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

• Bringen Sie das Gerät nicht in Berührung mit Textilien.

• Verwenden Sie den Epilator nicht:

- an Gesicht, Wimpern oder Haaren.

- auf verletzter Haut.

- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Mutter-

male)

- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzün-

dungen, Akne). Bei einer Verwendung für die Bikinizone

darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt

werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich

(Schamlippen).

• Aus Gründen der Hygiene sollten Sie Ihr Gerät nicht an

andere Personen verleihen, auch nicht in Ihrem u

nmittelbaren Umfeld.

• Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerätes den gültigen Normen und Bestimmungen
(Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetischeVerträglichkeit, Umwelt...).
ACHTUNG: Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung
mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit
verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit demGebrauch des Gerätes vertraut gemacht
wurden. Kindermüssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Reinigen Sie es nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.
Verwenden Sie es nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 35°C.
GARANTIE
Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den
Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für
gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.
Gebrauch
I
nbetriebnahme
Ihr Schergerät für die Bikini-Zone wird mit einem aufladbaren Akku betrieben. Laden Sie das Schergerät
m
indestens 8 Stunden lang am Netzgerät auf. Stecken Sie den kleinen Stecker in das Gerät (Abb. 1) und
s
tecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Die Betriebsanzeigeleuchte geht beim Aufladen des Geräts
an und leuchtet die gesamte Zeit. Die Betriebszeit des Akkus nach dem Ausstecken des Netzteils beträgt
30 Minuten. Zur Optimierung der Leistung Ihres Geräts sollte dieses vor der ersten Inbetriebnahme 20
S
tunden lang aufgeladen werden; danach genügen jeweils 16 Stunden. Die Batterien sollten vor dem
W
iederaufladen völlig geleert werden, um eine höchstmögliche Autonomie des Geräts zu gewährleisten.
U
m die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, sollte die Ladezeit 16 Stunden nicht übersteigen.
Vorbereitung der Haut
Versichern Sie sich vor der Anwendung des Scherkopfs, dass die Haut ganz sauber und trocken ist.
T
ragen Sie weder Creme noch Feuchtigkeitsmilch auf.
Wichtig: Nehmen Sie sich bei der ersten Benutzung des Geräts Zeit und achten
Sie auf langsame, kontrollierte Bewegungen.
Z
um Schneiden und in Form bringen der Haare in der Bikinizone.
Die Haare in der Bikini-Zone scheren und auf die gleiche Höhe bringen.
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, sollten Sie die der höchsten Schnitthöhe entsprechende
E
instellung Nr.11 verwenden. Am besten spannen Sie die Haut mit der anderen Hand, um die Haare
h
ochzustellen. Auf diese Weise ist der Schritt präzise und hautschonend. Ihr Schergerät für die Bikini-
Zone ist mit einem auf 5 verschiedene Höhen (3, 5, 7, 9, 11 mm) einstellbaren Kamm ausgestattet (Abb.
2). Der Kamm hebt lange Haare leicht an, damit sie von der Klinge erfasst werden können.
Stellen Sie den Schalter auf An/Aus.
-
Wählen Sie für eine Haarlänge von etwa 11 mm die Einstellung Nr. 11.
- Wählen Sie für eine Haarlänge von etwa 9 mm die Einstellung Nr. 9.
- Wählen Sie für eine Haarlänge von etwa 7 mm die Einstellung Nr. 7.
-
Wählen Sie für eine Haarlänge von etwa 5 mm die Einstellung Nr. 5.
-
Wählen Sie für eine Haarlänge von etwa 3 mm die Einstellung Nr. 3.
Schalten Sie das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter ein.
• Halten Sie das Gerät leicht zu sich geneigt, so dass Sie die Marke des Geräts erkennen können, und
f
ühren Sie es langsam gegen die Wuchsrichtung über die Haut (Abb.3). Drücken Sie dabei nicht zu fest
a
uf.
Für eine saubere Rasur in der Bikinizone.
S
ollten Reizungen auftreten, kann nach der Benutzung des Geräts ein wenig Puder verwendet werden.
W
enn Sie die Haare ganz kurz über der Haut abschneiden wollen, kann der Bikini-Scherkopf ohne
S
cherkamm verwendet werden:
• Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Stopp-Position.
Stecken Sie den Stecker des Geräts aus.
• Nehmen Sie den Scherkamm ab (Abb.4).
• Nehmen Sie anschließend das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter in Betrieb.
• Halten Sie das Gerät senkrecht auf die Haut und führen Sie es langsam entgegen der Wuchsrichtung
d
er Haare (Abb.5).
Pflege und Reinigung
Reinigung des Scheraufsatzes.
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Drücken Sie die Auswurftasten für die
Aufsätze(6) und nehmen Sie den Scheraufsatz ab. Nehmen Sie den Kamm (Abb. 4) ab und entfernen
Sie mit dem Bürstchen die Haare aus dem Scheraufsatz. Halten Sie den Scheraufsatz 5 bis 10 Sekunden
lang unter fließendes kaltes Wasser. Schütteln Sie den Scheraufsatz kräftig und trocknen Sie ihn mit
einem Handtuch ab.
Wartung.
Die Schneiden des Geräts müssen besonders nach der Reinigung unter fließendem Wasser regelmäßig
mit dem mitgelieferten Schmiermittel oder Nähmaschinenöl geölt werden, um die Leistungsfähigkeit
zu bewahren.
• Stellen Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie zuerst den Scherkopf mit einem Bürstchen.
• Schmieren Sie die Schneiden ein : ein Tropfen reicht.
Nehmen Sie den Scherkopf ein paar Sekunden lang in Betrieb. Tupfen Sie das überflüssige Öl mit einem
Tuch ab.
• Setzen Sie den Scherkopf wieder ein.
Im Problemfall.
„Das Gerät ist nicht mehr leistungsfähig!”:
„Das Gerät schneidet nicht mehr!”:
- Haben Sie Ihre Haut während der Benutzung straff gezogen?
- Haben Sie den Scherkopf gut mit dem Bürstchen gereinigt?
- Haben Sie Öl auf die Schneide gegeben?
„Das Gerät hat Anlaufschwierigkeiten!”:
- Haben Sie das Gerät richtig aufgeladen ?
„Der Rasierer- Aufsatz schneidet nicht!”:
- Haben Sie daran gedacht sich ihr Haar, falls zu lang mit dem Langhaarschneider (1) ohne Kammaufsatz,
zu kürzen?
Aufbewahrung.
• Stellen Sie den Ein/Aus Schalter auf 0, bevor Sie das Gerät wegräumen.
Wenn das Gerät eine gewisse Zeit lang nicht in Betrieb genommen wird, entladen sich die Akkus und
es muss erneut aufgeladen werden.
Tun sie etwas für den umweltschutz!!
Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare oder recyclebare Materialien. Bringen
Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle oder zu einem zugelassenen
Kundendienstcenter Ihrer Stadt oder Gemeinde.
Entnahme der Batterien
Die NiMh Akkus müssen vor der Entnahme völlig geleert werden. Machen Sie das
Gehäuse des Geräts mit einem geeigneten Werkzeug auf, kappen Sie die Anschlüsse
und recyceln Sie die Akkus sicher.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website

www.calor.fr verfügbar.

N
L
1
. Scheerkop met keramisch scheermes
2
. In 5 standen in te stellen kam (3, 5, 7, 9, 11 mm)
3
. Afstelknop voor de scheerhoogte
4. Kijkvenster voor de scheerhoogte
5. Licht
6
. Uitwerpknoppen voor de koppen
7
. Aan/Uitschakelaar
1
0. Controlelampje lading
1
1. Borsteltje
12. Oliekannetje
13. Voedingsblok
D
E
1
. Schneideaufsatz mit Keramikklinge
2
. auf 5 verschiedene Höhen einstellbare
K
ämme (3, 5, 7, 9, 11 mm)
3. Einstelltaste für die Schnitthöhe
4
. Anzeigefenster für die Schnitthöhe
5. Beleuchtung
6
. Tasten zum Auswurf der Aufsätze
7
. An/Aus Schalter
1
0. Ladeanzeige
11. Bürstchen
1
2. Ölkännchen
13. Netzgerät
1800134188_TZ5020C0_Mise en page 1 01/09/14 10:20 Page2

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Calor Bikini Expertise TZ5025C0 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Frauenrasierer und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch. Haben Sie eine Frage zum Calor Bikini Expertise TZ5025C0 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Calor Bikini Expertise TZ5025C0 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Calor Bikini Expertise TZ5025C0-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Calor Bikini Expertise TZ5025C0-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Calor Bikini Expertise TZ5025C0.

Allgemeines
Marke Calor
Model Bikini Expertise TZ5025C0
Produkte Frauenrasierer
Sprache Deutsch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Calor Bikini Expertise TZ5025C0 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse