CamLink CL-AC20 Bedienungsanleitung

CamLink CL-AC20
(1)
  • Anzahl Seiten: 3
  • Dateityp: PDF

Description English

The camera is a device to take photos and record videos.
1. On/o button
Mode button
Press the button for 3 seconds to switch on or o the device.
Note: The device switches o automatically when the preset idle time has been reached
or the battery is low.
Press the button to select photo mode, video mode or replay mode.
2. Shutter
OK button
Photo mode: Press the button to take a photo.
Video mode: Press the button to start and stop recording video.
Playback mode: Press the button to play back photos and videos.
Menu mode: Press the button to conrm the selection.
3. Wi-Fi button
Wi-Fi indicator
Note:
Press the Wi-Fi button to enable Wi-Fi .The Wi-Fi indicator starts to ash. The Wi-Fi
indicator lights continuously when the Wi-Fi connection is established.
Press the Wi-Fi button again to disable Wi-Fi . The Wi-Fi indicator goes o.
Note: Wi-Fi is disabled by default. Wi-Fi will be automatically disabled if no Wi-Fi
connection is established within 30 seconds.
4. IR receiver The receiver is used to take photos with the remote control.
5. Pairing indicator
Download and install the “SYMAGIX” app from Apple App Store or Google Play Store
on your mobile device.
Press the Wi-Fi button. The pairing indicator comes on.
Select the Wi-Fi ID of the device: CL-AC20”.
Enter the password: “1234567890”. The device is ready for use when the Wi-Fi
connection is established and you have opened the “SYMAGIX” app.
6. Display
7. Lens The lens is used to record video.
8. Microphone The microphone is used to record audio.
9. Battery compartment
Fig. B: Refer to the illustration to install the battery.
10. Lock/unlock switch
(battery compartment)
11. Memory card slot
(microSD / TransFlash)
Insert a memory card into the memory card slot (storage).
12. USB port
(Micro USB)
Use the USB port and the USB cable to connect the device to the computer
(charging / data transfer).
Note: For charging, make sure that the device is switched o. For data transfer, make
sure that the device is switched on.
13. USB cable
14. HDMI input Connect a TV to the HDMI input using an HDMI cable.
15. Microphone jack Connect a microphone to the microphone jack.

Accessories

• Waterproof casing

• Remote control with strap

• Two helmet mount kits (mount, strap and adhesive)

• Handlebar mount kit

• Head strap mount kit

• Suction cup

• Cigarette lighter plug adapter

• USB cable (charging / data transfer)

Use

Photo mode

1. Insert a memory card into the memory card slot.

2. Switch on the device.

3. Set the photo mode.

4. Take the photo. The photo le is saved to the memory card.

Video mode

1. Insert a memory card into the memory card slot.

2. Switch on the device.

3. Set the video mode.

4. Record the video. The video le is saved to the memory card.

Maximum time: 29 minutes per sequence.

Playback mode

1. Insert a memory card into the memory card slot.

2. Switch on the device.

3. Set the playback mode.

4. Play back photos and videos.

Technical data

External memory microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Photo le format JPEG
Photo le size 1 MB / 3 MB / 5 MB
Photo pixels 3264 x 2448
Video le format AVI
Video le length 1 minute / 3 minutes / 5 minutes
Video resolution and frame rate 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Aspect ratio 4:3
Digital zoom 1x / 2x / 3x / 4x
USB version USB 2.0
Battery Rechargeable Lithium battery (3.7 V)
Operating temperature 0 °C - 40 °C
Relative humidity 20% - 80%

Safety

• To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an

authorized technician when service is required.

Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.

• Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.

• Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other

purposes than described in the manual.

• Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged

or defective, replace the device immediately.

• Do not expose the device to water or moisture.

Cleaning and maintenance

Warning!

• Do not use cleaning solvents or abrasives.

• Do not clean the inside of the device.

Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace

it with a new device.

• Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Beschrijving Nederlands

De camera is een apparaat om foto’s te maken en video’s op te nemen.
1. Aan/uit-knop
Modusknop
Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
Opmerking: Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de vooraf
ingestelde rusttijd is bereikt of de batterij bijna leeg is.
Druk op de knop om de fotomodus, videomodus of terugspeelmodus te selecteren.
2. Sluiter
OK-knop
Fotomodus: Druk op de knop om een foto te maken.
Videomodus: Druk op de knop om te starten of te stoppen met video opnemen.
Afspeelmodus: Druk op de knop om foto's en video's af te spelen.
Menumodus: Druk op de knop om de keuze te bevestigen.
3. Wi-Fi-knop
Wi-Fi-indicator
Opmerking:
Druk op de Wi-Fi-knop om Wi-Fi in te schakelen. De Wi-Fi-indicator begint te knipperen.
De Wi-Fi-indicator brandt continu wanneer de Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht.
Druk nogmaals op de Wi-Fi-knop om Wi-Fi uit te schakelen. De Wi-Fi-indicator gaat uit.
Opmerking: Wi-Fi is standaard uitgeschakeld. Wi-Fi wordt automatisch uitgeschakeld als
er binnen 30 seconden geen Wi-Fi-verbinding tot stand wordt gebracht.
4. IR-ontvanger De ontvanger wordt gebruikt om foto's te maken met de afstandsbediening.
5. Koppelingsindicator
Download en installeer de “SYMAGIX”-app uit de Apple App Store of Google Play
Store op uw mobiele apparaat.
Druk op de Wi-Fi-knop. De koppelingsindicator gaat branden.
Selecteer de Wi-Fi-ID van het apparaat: “CL-AC20”.
Voer het wachtwoord in: “1234567890”. Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer
de Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht en u de “SYMAGIX”-app heeft geopend.
6. Display
7. Lens De lens wordt gebruikt om video op te nemen.
8. Microfoon De microfoon wordt gebruikt om audio op te nemen.
9. Batterijcompartiment
Fig. B: Raadpleeg de illustratie om de batterij te installeren.
10. Vergrendelings-/
ontgrendelingsschakelaar
(batterijcompartiment)
11. Geheugenkaartsleuf
(microSD / TransFlash)
Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf (opslag).
12. USB-poort
(Micro-USB)
Gebruik de USB-poort en de USB-kabel om het apparaat aan te sluiten op de
computer (opladen / data-overdracht).
Opmerking: Zorg er voor opladen voor dat het apparaat is uitgeschakeld. Zorg er voor
data-overdracht voor dat het apparaat is ingeschakeld.
13. USB-kabel
14. HDMI-ingang Sluit een TV met een HDMI-kabel op de HDMI-ingang aan.
15. Microfoonaansluiting Sluit een microfoon aan op de microfoonaansluiting.

Accessoires

• Waterdichte behuizing

• Afstandsbediening met riem

• Twee helmmontagekits (bevestiging, riem en kleefband)

• Stuurmontagekit

• Hoofdriemmontagekit

• Zuignap

• Sigarettenaanstekerplugadapter

• USB-kabel (opladen / data-overdracht)

Gebruik

Fotomodus

1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.

2. Schakel het apparaat in.

3. Stel de fotomodus in.

4. Neem de foto. Het fotobestand wordt opgeslagen op de geheugenkaart.

Videomodus

1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.

2. Schakel het apparaat in.

3. Stel de videomodus in.

4. Neem de video op. Het videobestand wordt opgeslagen op de geheugenkaart.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Afspeelmodus

1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.

2. Schakel het apparaat in.

3. Stel de afspeelmodus in.

4. Speel fotos en video’s af.

Technische gegevens

Extern geheugen microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Formaat fotobestand JPEG
Grootte fotobestand 1 MB / 3 MB / 5 MB
Fotopixels 3264 x 2448
Formaat videobestand AVI
Lengte videobestand 1 minuut / 3 minuten / 5 minuten
Videoresolutie en framesnelheid 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Beeldverhouding 4:3
Digitale zoom 1x / 2x / 3x / 4x
USB-versie USB 2.0
Batterij Oplaadbare lithiumbatterij (3,7 V)
Bedrijfstemperatuur 0 °C - 40 °C
Relatieve vochtigheid 20% – 80%

Veiligheid

• Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend

technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.

• Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich

problemen voordoen.

• Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor

latere raadpleging.

• Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het

apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

• Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een

beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

• Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

• Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

• Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.

• Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang

het dan door een nieuw apparaat.

• Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Beschreibung Deutsch

Die Kamera wird zur Aufnahme von Fotos und Videos verwendet.
1. Ein-/Aus-Taste
Modustaste
Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts 3 Sekunden auf die Taste.
Hinweis: Das Gerät schaltet automatisch aus, sobald die voreingestellte Leerlaufzeit
erreicht oder die Batterie schwach ist.
Drücken Sie auf die Taste, um den Fotomodus, den Videomodus oder den
Wiedergabemodus zu wählen.
2. Auslöser
OK-Taste
Fotomodus: Drücken Sie auf die Taste, um ein Foto aufzunehmen.
Videomodus: Drücken Sie die Taste, um die Aufnahme eines Videos zu beginnen
und zu beenden.
Wiedergabemodus: Drücken Sie auf die Taste, um Fotos und Videos wiederzugeben.
Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
3. Wi-Fi-Taste
Wi-Fi-Anzeige
Hinweis:
Drücken Sie auf die Wi-Fi-Taste, um Wi-Fi zu ermöglichen. Die Wi-Fi-Anzeige beginnt
zu blinken. Die Wi-Fi-Anzeige leuchtet kontinuierlich, wenn die Wi-Fi-Verbindung
hergestellt ist.
Drücken Sie erneut auf die Wi-Fi-Taste, um Wi-Fi zu deaktivieren. Die Wi-Fi-Anzeige
erlischt.
Hinweis: In der Grundeinstellung ist Wi-Fi deaktiviert. Wenn innerhalb von 30 Sekunden
keine Wi-Fi-Verbindung hergestellt wird, wird Wi-Fi automatisch deaktiviert.
4. IR-Empfänger Der Empfänger wird zur Aufnahme von Fotos mit der Fernbedienung verwendet.
5. Kopplungsanzeige
Laden Sie die “SYMAGIX” App aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf
Ihr mobiles Gerät.
Drücken Sie auf die Wi-Fi-Taste. Die Kopplungsanzeige leuchtet auf.
Wählen Sie folgende Wi-Fi-ID des Geräts: “CL-AC20”.
Geben Sie folgendes Passwort ein: “1234567890”. Das Gerät ist betriebsbereit, wenn
die Wi-Fi-Verbindung hergestellt ist und Sie die “SYMAGIX” App geönet haben.
6. Display
7. Objektiv Das Objektiv wird zur Aufnahme von Video verwendet.
8. Mikrofon Das Mikrofon wird zur Aufnahme von Audio verwendet.
9. Batteriefach
Abb. B: Halten Sie sich zum Einsetzen der Batterie an die Abbildung.
10. Ver-/Entriegelungsschalter
(Batteriefach)
11. Speicherkartenschlitz
(microSD / TransFlash)
Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein (zum Speichern).
12. USB-Anschluss
(Micro USB)
Verwenden Sie den USB-Anschluss und das USB-Kabel, um das Gerät mit dem
Computer zu verbinden (Laden / Datenübertragung).
Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Laden ausgeschaltet ist. Achten Sie
darauf, dass das Gerät bei der Datenübertragung eingeschaltet ist.
13. USB-Kabel
14. HDMI-Eingang Verbinden Sie mit einem HDMI-Kabel ein Fernsehgerät mit dem HDMI-Eingang.
15. Mikrofonbuchse Verbinden Sie ein Mikrofon mit der Mikrofonbuchse.

Zubehör

• Wasserdichtes Gehäuse

• Fernbedienung mit Band

• Zwei Helm-Befestigungssätze (Befestigung, Band und Kleber)

• Lenkstangen-Befestigungssatz

• Kopfband-Befestigungssatz

• Saugnapf

• Zigarettenanzünderstecker-Adapter

• USB-Kabel (Laden / Datenübertragung)

Gebrauch

Fotomodus

1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.

2. Schalten Sie das Gerät ein.

3. Stellen Sie den Fotomodus ein.

4. Machen Sie ein Foto. Die Fotodatei wird in der Speicherkarte abgespeichert.

Videomodus

1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.

2. Schalten Sie das Gerät ein.

3. Stellen Sie den Videomodus ein.

4. Nehmen Sie das Video auf. Die Videodatei wird in der Speicherkarte abgespeichert.

Maximale Zeit: 29 Minuten pro Sequenz.

Wiedergabemodus

1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.

2. Schalten Sie das Gerät ein.

3. Stellen Sie den Wiedergabemodus ein.

4. Geben Sie Fotos oder Videos wieder.

Technische Daten

Externer Speicher microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Foto-Dateiformat JPEG
Foto-Dateigröße 1 MB / 3 MB / 5 MB
Fotopixel 3264 x 2448
Video-Dateiformat AVI
Video-Dateilänge 1 Minute / 3 Minuten / 5 Minuten
Videoauösung und Bildfrequenz 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Seitenverhältnis 4:3
Digitalzoom 1x / 2x / 3x / 4x
USB-Version USB 2.0
Batterie Wiederauadbare Lithium-Batterie (3,7 V)
Betriebstemperatur 0 °C - 40 °C
Relative Feuchtigkeit 20% – 80%

Sicherheit

• Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei

erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker

geönet werden.

• Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von

anderen Geräten.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren

Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.

• Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für

den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.

Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät

beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

• Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.

Reinigung und Pege

Warnung!

• Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.

• Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.

• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei

arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Descripción Español

La cámara es un dispositivo para tomar fotos y grabar vídeos.
1. Botón de encendido/
apagado
Botón de modo
Pulse el botón durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.
Nota: El dispositivo se apaga automáticamente cuando se ha alcanza el tiempo de
inactividad predeterminado o la batería está baja.
Pulse el botón para seleccionar el modo de fotografía, el modo de vídeo o el modo
de reproducción.
2. Obturador
Botón OK
Modo de fotografía: Pulse el botón para tomar una fotografía.
Modo de vídeo: Pulse el botón para iniciar y detener la grabación de un vídeo.
Modo de reproducción: Pulse el botón para reproducir fotografías y vídeos.
Modo de menú: Pulse el botón para conrmar la selección.
3. Botón Wi-Fi
Indicador Wi-Fi
Nota:
Pulse el botón Wi-Fi para activar el Wi-Fi. El indicador Wi-Fi empieza a parpadear.
El indicador Wi-Fi se enciende de forma continua cuando se ha establecido la
conexión Wi-Fi.
Pulse de nuevo el botón Wi-Fi para desactivar el Wi-Fi . El indicador Wi-Fi se apaga.
Nota: El Wi-Fi está desactivado de forma predeterminada. El Wi-Fi se desactivará
automáticamente si no se establece una conexión Wi-Fi en 30 segundos.
4. Receptor IR El receptor se utiliza para tomar fotos con el mando a distancia.
5. Indicador de
emparejamiento
Descargue e instale la aplicación “SYMAGIX” de Apple App Store o Google Play Store
en su dispositivo móvil.
Pulse el botón Wi-Fi. El indicador de emparejamiento se enciende.
Seleccione la ID Wi-Fi del dispositivo: “CL-AC20”.
Introduzca la contraseña: “1234567890”. El dispositivo está listo cuando se estable la
conexión Wi-Fi y se abre la aplicación “SYMAGIX”.
6. Pantalla
7. Lente La lente se utiliza para grabar vídeo.
8. Micrófono El micrófono se utiliza para grabar audio.
9. Compartimento de la batería
Fig. B: Consulte la ilustración para instalar la batería.
10. Interruptor de bloqueo/
desbloqueo
(compartimento de la batería)
11. Ranura de tarjeta de memoria
(microSD / TransFlash)
Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria
(almacenamiento).
12. Puerto USB
(Micro USB)
Utilice el puerto USB y el cable USB para conectar el dispositivo al ordenador
(carga/transferencia de datos).
Nota: Para cargar, asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Para transferir datos,
asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
13. Cable USB
14. Entrada HDMI Conecte una TV a la entrada HDMI utilizando un cable HDMI.
15. Toma de micrófono Conecte un micrófono a la toma de micrófono.

Accesorios

• Carcasa resistente a la lluvia

• Mando a distancia con correa

• Dos kits de montaje en casco (soporte, correa y adhesivo)

• Kit de montaje en manillar

• Kit de montaje de correa para cabeza

• Ventosa

• Adaptador de enchufe para mechero

• Cable USB (carga / transferencia de datos)

Uso

Modo de fotografía

1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.

2. Encienda el dispositivo.

3. Ajuste el modo de fotografía.

4. Tome la fotografía. El archivo fotográco se guarda en la tarjeta de memoria.

Modo de vídeo

1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.

2. Encienda el dispositivo.

3. Ajuste el modo de vídeo.

4. Grabe el vídeo. El archivo de vídeo se guarda en la tarjeta de memoria.

Tiempo máximo: 29 minutos por secuencia.

Modo de reproducción

1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.

2. Encienda el dispositivo.

3. Ajuste el modo de reproducción.

4. Reproduzca fotografías y vídeos.

Datos técnicos

Memoria externa microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Formato de archivo fotográco JPEG
Tamaño de archivo fotográco 1 MB / 3 MB / 5 MB
Píxeles de fotografía 3264 x 2448
Formato de archivo de vídeo AVI
Duración de archivo de vídeo 1 minuto / 3 minutos / 5 minutos
Resolución de vídeo y velocidad de fotogramas 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Ratio de aspecto: 4:3
Zoom digital 1x / 2x / 3x / 4x
Versión de USB USB 2.0
Batería Batería recargable de litio (3,7 V)
Temperatura de funcionamiento 0 °C - 40 °C
Humedad relativa 20% - 80%

Seguridad

• Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un

técnico autorizado cuando necesite reparación.

• Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera

algún problema.

• Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura

necesidad.

• Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con

una nalidad distinta a la descrita en el manual.

• No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el

dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.

• No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

• No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.

• No limpie el interior del dispositivo.

• No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente,

sustitúyalo por uno nuevo.

• Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

Description Français

La caméra est un appareil qui sert à prendre des photos et enregistrer des vidéos.
1. Bouton marche/arrêt
Bouton mode
Appuyez sur le bouton 3 secondes pour allumer /éteindre l'appareil.
Remarque: L'appareil s'éteint automatiquement après l'expiration du délai d'inactivité
prédéni ou si la batterie est faible.
Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode photo, vidéo ou lecture.
2. Obturateur
Bouton OK
Mode photo: Appuyez sur le bouton pour prendre une photo.
Mode vidéo: Appuyez sur le bouton pour démarrer et arrêter un enregistrement vidéo.
Mode lecture: Appuyez sur le bouton pour lire de vidéos et acher des photos.
Mode menu: Appuyez sur le bouton pour conrmer la sélection.
3. Bouton Wi-Fi
Indicateur Wi-Fi
Remarque:
Appuyez sur le bouton Wi-Fi pour activer le Wi-Fi . L'indicateur Wi-Fi commence à clignoter.
L'indicateur Wi-Fi s'allume en continu dès que la connexion Wi-Fi est établie.
Appuyez à nouveau sur le bouton Wi-Fi pour désactiver le Wi-Fi . L'indicateur Wi-Fi s'éteint.
Remarque: Le Wi-Fi est désactivé par défaut. Le Wi-Fi est automatiquement désactivé si
aucune connexion Wi-Fi n'est établie dans les 30 secondes.
4. Récepteur IR Le récepteur sert à prendre des photos avec une télécommande.
5. Indicateur d'appariement
Téléchargez et installez l'app “SYMAGIX” sur Apple App Store ou Google Play Store
dans votre dispositif mobile.
Appuyez sur le bouton Wi-Fi. L'indicateur d'appariement s'allume.
Sélectionnez l'ID Wi-Fi de l'appareil: “CL-AC20”.
Saisissez le mot de passe: “1234567890”. L'appareil est prêt à l'emploi dès que la
connexion Wi-Fi est établie et que vous avez ouvert l'app “SYMAGIX”.
6. Écran
7. Objectif L'objectif sert à enregistrer la vidéo.
8. Microphone Le microphone sert à enregistrer l'audio.
9. Compartiment de pile
Fig. B: Consultez l'illustration pour installer la pile.
10. Loquet verrouiller/
déverrouiller
(compartiment de pile)
11. Logement de carte mémoire
(microSD / TransFlash)
Insérez une carte mémoire dans le logement prévu (stockage).
12. Port USB
(Micro USB)
Utilisez le port USB et le câble USB an de connecter l'appareil à l'ordinateur
(charge/transfert de données).
Remarque: Pour la charge, assurez-vous que l'appareil est éteint. Pour le transfert de données,
assurez-vous que l'appareil est allumé.
13. Câble USB
14. Entrée HDMI Connectez une TV à l'entrée HDMI avec un câble HDMI.
15. Prise microphone Connectez un microphone à la prise microphone.

Accessoires

• Boîtier étanche

• Télécommande avec sangle

• Deux kits de support casque (monture, sangle et adhésif)

• Kit de support guidon

• Kit de support sanglé sur la tête

• Ventouse

• Adaptateur de che d’allume-cigare

• Câble USB (chargement / transfert de données)

Usage

Mode photo

1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.

2. Allumez l’appareil.

3. Réglez le mode photo.

4. Prenez la photo. Le chier photo est enregistré dans la carte mémoire.

Mode vidéo

1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.

2. Allumez l’appareil.

3. Réglez le mode vidéo.

4. Enregistrez la vidéo. Le chier vidéo est enregistré dans la carte mémoire.

Durée maximum: 29 minutes par séquence.

Mode de reproduction

1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.

2. Allumez l’appareil.

3. Réglez le mode de lecture.

4. Lecture de photos ou de vidéos.

Caractéristiques techniques

Mémoire externe microSD / TransFlash (≤ 32 Go)
Format de chier photo JPEG
Taille de chier photo 1 Mo / 3 Mo / 5 Mo
Pixels de photo 3264 x 2448
Format de chier vidéo AVI
Longueur de chier vidéo 1 minute / 3 minutes / 5 minutes
Résolution vidéo et fréquence d'images 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Rapport d'écran 4:3
Zoom numérique 1x / 2x / 3x / 4x
Version USB USB 2.0
Batterie Batterie rechargeable au lithium (3,7 V)
Température de fonctionnement 0 °C - 40 °C
Humidité relative 20% - 80%

Sécurité

• Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement

par un technicien qualié si une réparation s’impose.

• Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.

• Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute

référence ultérieure.

Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres

ns que celles décrites dans le manuel.

• N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.

Si l’appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

• N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à l’humidité.

Nettoyage et entretien

Avertissement !

• N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.

• Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.

• Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par

un neuf.

• Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.

Descrizione Italiano

La videocamera è un dispositivo progettato per scattare foto e registrare video.
1. Pulsante accensione/
spegnimento
Pulsante modalità
Premere questo pulsante per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
Nota: Il dispositivo si spegne automaticamente al raggiungimento del tempo di inattività
preimpostato o quando la batteria è scarica.
Premere il pulsante per selezionare la modalità foto, video o riproduzione.
2. Otturatore
Pulsante OK
Modalità foto: Premere il pulsante per scattare una foto.
Modalità video: Premere il pulsante per avviare e arrestare la registrazione di video.
Modalità di riproduzione: Premere il pulsante per riprodurre foto e video.
Modalità menu: Premere questo pulsante per confermare la selezione.
3. Pulsante Wi-Fi
Spia Wi-Fi
Nota:
Premere il pulsante Wi-Fi per abilitare la modalità Wi-Fi .La spia Wi-Fi inizia a lampeggiare.
La spia Wi-Fi è accesa ssa quando è stabilita la connessione Wi-Fi.
Premere di nuovo il pulsante Wi-Fi per disabilitare la modalità Wi-Fi. La spia Wi-Fi
si spegne.
Nota: La modalità Wi-Fi è disabilitata per impostazione predenita. La modalità Wi-Fi si
disabilita automaticamente se entro 30 secondi non viene stabilita alcuna connessione Wi-Fi.
4. Ricevitore IR Il ricevitore consente di scattare foto con il telecomando.
5. Spia di accoppiamento
Scaricare e installare l'app "SYMAGIX" da Apple App Store o Google Play Store sul
dispositivo mobile.
Premere il pulsante Wi-Fi. La spia di accoppiamento si accende.
Selezionare l'ID Wi-Fi del dispositivo: “CL-AC20”.
Immettere la password: "1234567890". Il dispositivo è pronto all'uso non appena
viene stabilita la connessione Wi-Fi e aperta l'app "SYMAGIX".
6. Display
7. Obiettivo L'obiettivo consente di registrare video.
8. Microfono Il microfono consente di registrare l'audio.
9. Vano batterie
Fig. B: Per installare la batteria fare riferimento all'illustrazione.
10. Interruttore blocco/sblocco
(vano batterie)
11. Slot memory card
(microSD / TransFlash)
Inserire una scheda di memoria nell'apposito slot (memorizzazione).
12. Porta USB
(Micro USB)
Utilizzare la porta USB e il cavo USB per collegare il dispositivo al computer
(ricarica/trasferimento dati).
Nota: Per la ricarica, vericare che il dispositivo sia spento. Per il trasferimento dati,
vericare che il dispositivo sia acceso.
13. Cavo USB
14. Ingresso HDMI Collegare un televisore all'ingresso HDMI utilizzando un cavo HDMI.
15. Jack per microfono Collegare un microfono all'apposito jack.

Accessori

• Custodia impermeabile

• Telecomando con cinghietta

• Due kit di montaggio su casco (attacco, cinghietta e adesivo)

• Kit di montaggio su manubrio

• Kit di ssaggio a fascia da testa

• Ventosa

• Adattatore per la presa dell’accendisigari

• Cavo USB (ricarica / trasferimento dati)

Uso

Modalità foto

1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.

2. Accendere il dispositivo.

3. Impostare la modalità foto.

4. Scattare una foto. Il le della foto viene salvato sulla scheda di memoria.

Modalità video

1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.

2. Accendere il dispositivo.

3. Impostare la modalità video.

4. Registrare il video. Il le del video viene salvato sulla scheda di memoria.

Durata massima: 29 minuti per sequenza.

Modalità di riproduzione

1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.

2. Accendere il dispositivo.

3. Impostare la modalità di riproduzione.

4. Riprodurre foto o video.

Dati tecnici

Memoria esterna microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Formato le foto JPEG
Dimensione le foto 1 MB / 3 MB / 5 MB
Pixel foto 3264 x 2448
Formato le video AVI
Durata le video 1 minuto / 3 minuti / 5 minuti
Risoluzione video e frequenza fotogrammi 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Rapporto di immagine 4:3
Zoom digitale 1x / 2x / 3x / 4x
Versione USB USB 2.0
Batteria Batteria al litio ricaricabile (3,7 V)
Temperatura di funzionamento 0 °C - 40 °C
Umidità relativa 20% - 80%

Sicurezza

• Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto

solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.

• Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un

problema.

• Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per

riferimenti futuri.

• Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per

scopi diversi da quelli descritti nel manuale.

Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato

o difettoso, sostituirlo immediatamente.

• Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

• Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

• Non pulire l’interno del dispositivo.

• Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente,

sostituirlo con uno nuovo.

• Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

CL-AC20

Camera

13
12
9
7
5
11
14
1
10
3
2
8
6
15 4
A
B
CamLink CL-AC20

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 7

Haben Sie eine Frage zum CamLink CL-AC20 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere CamLink CL-AC20-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

konrad Dentlinger, 10-4-2018 19:10:34 Keine Kommentare

Hallo : Ich möchte UHR u. Datum einstellen ? wie

Diese Frage beantworten
Wolfgang Loos, 31-12-2016 15:59:46 Keine Kommentare

Gibt es eine ausführliche Beschreibung, bzw. genaue Beschreibung der einzelnen Schritte? Ich bekomme keine Wi-Fi-Verbindung oder sonstige Anzeichen für eine Tätigkeit.

Diese Frage beantworten
Rainer Wannags, 23-6-2018 14:49:14 Keine Kommentare

Die Kamera lässt sich nicht Einschalten. Akku Ist voll.

Diese Frage beantworten
Josef Triska, 15-4-2021 09:34:12 Keine Kommentare

Wie können aufgenommene Videos gelöscht werden?

Diese Frage beantworten
k.dentlinger, 24-6-2020 15:17:59 Keine Kommentare

Uhr u. Datumseinstellung?

Diese Frage beantworten
Axel Haase, 16-11-2019 09:33:04 Keine Kommentare

Gibt es eine Anleitung für beide Helmbefestigung?

Diese Frage beantworten
J.Schweizer, 29-12-2018 17:48:47 Keine Kommentare

Gibt es auser der mitgelieferten 9,0x9,5 cm großen anleitung noch etwas genaueres? MfG

Diese Frage beantworten

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für CamLink CL-AC20 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Camcorder und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum CamLink CL-AC20 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

CamLink CL-AC20-Spezifikationen

Mit der intuitiven Touchscreen-Technologie können Sie Ihren PC direkt vom Bildschirm aus steuern. Die lebendige Auflösun...
Bequem in der Handfläche mit einer Fernbedienung, mit der Sie Ihr Display einfacher als je zuvor steuern können.
Allgemeines
Marke CamLink
Model CL-AC20
Produkte Camcorder
EAN 5412810230068
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp PDF
Audio
Eingebautes Mikrofon Ja
Design
Wasserdicht bis 50 m
Produktfarbe Schwarz
Schutzfunktion Water resistant,Waterproof
Video
Maximale Video-Auflösung 1920 x 1080 Pixel
Video-Auflösungen 1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate H.264,MOV
Maximale Bildfrequenz 30 fps
HD-Typ Full HD
Bildqualität
Sensor-Typ CMOS
Megapixel insgesamt 5 MP
Fotomodus Ja
Maximale Bildauflösung 3264 x 2448 Pixel
Bildschirm
Eingebaute Anzeige -
Linsensystem
Blickwinkel (FOV) 120 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1
USB-Stecker Mikro-USB
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse 1
Netzwerk
WLAN Ja
GPS Nein
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash),MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße 32 GB
RAM-Speicher 1 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht - g
Gewicht (mit Batterie) 69 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel USB
Betriebsanleitung Ja
Unterwasserhülle Ja
Fernbedienung enthalten Ja
Kopfhalterung Ja
Helmhalterung Ja
Leistung
Batterietechnologie Lithium
Batteriekapazität 100 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer - h
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu CamLink CL-AC20 .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage