Candy GO 5110 D Bedienungsanleitung

Candy GO 5110 D
(1)
  • Anzahl Seiten: 41
  • Dateityp: PDF
2
3
HU

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ennek a Candy háztartási

készüléknek a

megvásárlásával Ön

megmutatta, hogy nem fogadja

el a kompromisszumokat:

csakis a legjobbat akarja.

A Candy örömmel mutatja be

Önnek új mosógépét, amely

több éves kutatás és a

vevŒkkel fennálló közvetlen

kapcsolat révén szerzett piaci

tapasztalat eredménye. Ön a

mosógép által nyújtott

minŒség, tartósság és kiváló

teljesítmény mellett döntött.

A Candy sokféle más

háztartási gépet is kínál:

mosógépeket,

mosogatógépeket, mosó-

szárítógépeket, tızhelyeket,

mikrohullámú sütŒket.

Hagyományos sütŒket és

tızhelylapokat, valamint hıtŒ-

és fagyasztógépeket.

A Candy termékek teljes

katalógusát kérje helyi

kiskereskedŒjétŒl.

Kérjük, hogy figyelmesen

olvassa el ez a füzetet, mert

fontos útmutatásokkal szolgál

a készülék biztonságos

telepítésével, használatával és

karbantartásával kapcsolatban,

továbbá hasznos tanácsokat

ad a legkedvezŒbb

eredmények eléréséhez a

mosógép használata során.

Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató

füzetet biztonságos helyen,

hogy a késŒbbiek során is

bármikor belelapozhasson.

A Candy szerviz

felkeresésekor mindig adja

meg a típust, a típusszámot és

a G-számot (lásd a készülék

adatlapját).

RO

FELICITÅRI!

Cumparind aceasta masina
de spalat CANDY ati aratat
ca nu acceptati
compromisuri,vreti doar ce
e cel mai bun.
CANDY are placerea sa va
prezinte o noua masina
de spalat,rezultatul multor
ani de cercetari si studii
asupra nevoilor
consumatorilor.Ati ales
calitatea,durabilitatea si
eficienta oferite de aceasta
masina de spalat.
CANDY va ofera o gama
larga de aparate
electrocasnice: masini de
spalat vase,masini de spalat
si uscat rufe,aragaze,
cuptoare cu microunde,
cuptoare traditionale si
hote,frigidere si
congelatoare.
Solicitati de la magazin
catalogul cu gama
completa Candy.
Va rugam sa cititi aceste
instructiuni cu mare atentie
deoarece furnizeaza
informatii importante cu
privire la instalarea,folosirea
si intretinerea masinii Dvs.De
spalat precum si sugestii
pentru a obtine cele mai
bune rezultate la spalare.
Pastrati instructiunile cu grija
pentru a le putea consulta
de cite ori aveti nevoie.
EN

OUR COMPLIMENTS

With the purchase of this
Candy household
appliance,you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers,washer-dryers,
cookers,microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation,use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model,No.,and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
PL

GRATULACJE

Kupujåc sprzët AGD firmy
Candy dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Candy.
Firma Candy oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralko-
suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Candy.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå
Candy, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå na
rysunku obok
ÚVOD
VáÏen˘ zákazníku,
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Candy.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Candy dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
CZ
Candy GO 5110 D

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Candy GO 5110 D oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Candy GO 5110 D-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Candy GO 5110 D an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Waschmaschinen und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Candy GO 5110 D oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Candy GO 5110 D-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Candy
Model GO 5110 D
Produkte Waschmaschine
Sprache Englisch
Dateityp PDF

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Candy GO 5110 D .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage