Concept DV-7330 Bedienungsanleitung

Concept DV-7330
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 22 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungConcept DV-7330
CZ
1DV7330, 40, 50
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept apřejeme Vám, abyste byli snaším výrobkem spokojeni
pocelou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod kobsluze apotom si jej uschovejte. Zajistěte, aby iostatní osoby,
které budou svýrobkem manipulovat, byly seznámeny stímto návodem.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

• Nepoužívejtespotřebičjinak,nežjepopsánovtomtonávodu.
• Předprvnímpoužitímodstraňtezespotřebičevšechnyobalyamarketingovémateriály.
• Ověřte,zdapřipojovanénapětíodpovídáhodnotámnatypovémštítkuvýrobku.
• Spotřebičnečistěte,neukládejteaninezakrývejte,dokudúplněnevychladne.
• Vnitřek spotřebiče obsahuje síť vodičů. Dbejte, aby se nevytvářely ostré přehyby. Nelámejte tělo spotřebiče
ani přívodní kabel. Držte spotřebič ipřívodní kabel zdosahu ostrých předmětů (špendlíky apod.).
• Neumisťujtenaspotřebičtěžképředměty.
• Nezakrývejteběhemprovozupřívodníkabelaniovládáníspotřebiče.
• Předkaždým použitím se přesvědčte, že vlastnípovrch spotřebiče není poškozený nebo nadměrně opotřebený.
Takový spotřebič nezapínejte anepoužívejte!
• Nepoužívejtespotřebičbezlátkovéhopotahu!
• Běhempoužitízajistětedostatečnoucirkulacivzduchumezipokožkouapovrchemspotřebiče.
• Nepoužívejtesloženýnebopřehnutýspotřebič.
• Nenechávejtespotřebičbezdozoru,pokudjezapnutý,popřípadězapojenýdozásuvkyelektrickéhonapětí.
• Nikdynepřenášejtespotřebičběhemprovozu.Nepřenášejtejejzapřívodníkabel.
• Přivypojováníspotřebičezezásuvkyelektrickéhonapětí nikdy netahejtezapřívodníkabel,aleuchopte zástrčku
atahem ji vypojte.
• Nedovoltedětemanesvéprávnýmosobámsespotřebičemmanipulovat,používejtehomimojejichdosahu.
• Osobysesníženoupohybovouschopností,sesníženýmsmyslovýmvnímáním,snedostatečnouduševnízpůsobilostí
nebo osoby neseznámené sobsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, sobsluhou seznámené
osoby.
• Dbejtezvýšenéopatrnosti,pokudjespotřebičpoužívánvblízkostidětí.
• Nedovolte,abybylspotřebičpoužívánjakohračka.
• Před čištěním apopoužití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí anechte vychladnout.
• Dbejtenato,abysepřívodníkabelnedotýkalhorkýchpovrchů.
• Spotřebičumístětestranouodjinýchzdrojůteplajakojsouradiátory,troubyapod.Chraňtejejpředpřímýmslunečním
zářením avlhkostí.
• Kčištěníspotřebičenepoužívejtehrubéachemickyagresivnílátky.
• Nepoužívejtespotřebičpokudnepracujesprávně,byl-liupuštěn,poškozennebonamočendokapaliny. Dejteho
přezkoušet aopravit autorizovaným servisním střediskem.
• Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit
autorizovaným servisním střediskem.
• Nepoužívejte spotřebič dlouhodobě s maximálním nastavením teploty, může způsobit popáleniny pokožky.
(Maximálnístupeňteplotysloužípronahřátí).

PODĚKOVÁNÍ

Technické parametry
Napětí 220-240~50Hz
Příkon 100 W

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Concept DV-7330 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Heizdecken/-kissen und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Concept DV-7330 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Concept und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Concept -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Concept
DV-7330 | DV-7330
Heizdecke/-kissen
8594049738106
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Technische Details
Anzahl der Personen1 Person(en)
Automatische AbschaltungJa
Typ-
ProduktfarbeGrey, Red, White
ÜberhitzungsschutzJa
Kabellänge2.5 m
Anzahl der Heizstufen3
WasserfestJa
Automatische Abschaltung nach90 min
Leistung100 W
Waschen
WaschbarJa
Gewicht und Abmessungen
Breite390 mm
Tiefe630 mm
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Concept DV-7330 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.