Crivit IAN 270695 Bedienungsanleitung

Crivit IAN 270695
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungCrivit IAN 270695
RISK FÖR EXPLOSION! Kasta inte
batterierna i öppen eld eller vatten. Batterierna är inte
laddbara. Batterierna kan explodera.
ANVÄND SKYDDSHANDSKAR! Tomma
eller skadade batterier kan förorsaka hudska-
dor om man kommer i kontakt med utträng-
ande batterisyra, använd därför skyddshandskar vid
hantering av ev. skadade batterier.
Utsätt inte produkten för höga temperaturer och fukt,
detta kan skada produkten.
Produkten innehåller känsliga elektroniska komponenter.
Dessa kan störas av radiovågor i omedelbar närhet.
Om störningar förekommer, flytta bort sådan utrustning i
närheten av produkten.
Elektrostatiska urladdningar kan medföra funktionsstör-
ningar. Ta ur batterierna om sådana funktionsstörningar
förekommer. Lägg sedan in batterierna igen.
utrustningen eller icke beaktande av säkerhetsanvisning-
arna! Produkten får inte utsättas för vatten.
LIVSFARA! Batterier skall inte hanteras av
minderåriga barn. Förvara inte batterier vårdslöst kring-
slängda. Risk föreligger att barn eller husdjur stoppar dem
i munnen och sväljer dem. Uppsök omedelbart läkaren
om olyckan är framme.
DENNA PRODUKT ÄR
INGEN LEKSAK! Låt inte småbarn leka
med produkten.
Denna apparat kan användas av barn från och med 8
år samt av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller
mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kun-
skap, om de hålls under uppsikt eller instruerats om en
säker användning av apparaten och om de förstått de
risker som användningen kan medföra. Barn får inte
leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte
utföras av barn utan uppsikt av vuxen person.
Kortslut inte batterierna. Följden kan bli
överhettning, brandfara eller sprucket batteri.
3
Batterihållare
4
Batterifackslucka
Tekniska data
Märkspänning: 3 x 1,5 V
Strömförsörjning: 3 x batterier 1,5 V AAA
Lampor (LED): 7 x vita
2 x röda
(icke utbytbara)
Leveransens omfattning
1 LED-pannlampa
3 batterier 1,5 V
AAA
1 bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
Garanti gäller inte om skador uppstår, vilka kan härledas till
att bruksanvisningen inte har beaktats! Vi ansvarar inte för
följdskador! Vi ansvarar inte för person- och / eller material-
skador som uppkommit genom felaktig hantering av
ristöviranomaiset antavat lisätietoja keräyspisteistä ja
niiden aukioloajoista.
Vialliset tai käytetyt akut on kierrätettävä direktiivin
2006 / 66 / EC mukaisesti. Vie akku ja / tai laite keräyspis-
teeseen.
Akkujen väärä hävittäminen
aiheuttaa ympäristövahinkoja!
Paristoja ei saa hävittää talousjätteenä. Ne voivat sisältää
myrkyllisiä raskasmetalleja ja ne kuuluvat ongelmajätekäsit-
telyyn. Raskasmetallien kemialliset merkit ovat seuraavat:
Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Toimita tästä
syystä vanhat paristot kunnalliseen keräyspisteeseen.
Takuu
Laite on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatudirektiivien
mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimitusta. Jos tuote on
virheellinen, sinulla on ostajana lakisääteiset oikeudet
esittää vaatimuksia tuotteen myyjää kohtaan. Seuraavassa
esitetty takuu ei rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.
Laitteelle myönnetty takuu on voimassa 3 vuotta ostopäi-
västä lukien. Takuun voimassaolo alkaa tuotteen ostopäi-
västä. Säilytä aina alkuperäinen kassakuitti. Se toimii
todisteena tehdystä ostoksesta.
Jos kolmen vuoden sisällä tuotteen ostopäivästä alkaen tuot-
teesta löytyy materiaali- tai valmistusvirhe, korjaamme tuot-
teen ilmaiseksi tai toimitamme tilalle uuden tuotteen
harkintamme mukaan. Takuu raukeaa, jos tuote on vioittunut
asiattoman käytön tai huollon vuoksi.
Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kata
tuotteen osia, jotka kuluvat normaalissa käytössä ja siitä
syystä pidetään kuluvina osina (esim. paristot) tai vaurioita
särkyvissä osissa esim. kytkimessä, akuissa tai lasista valmis-
tetuissa osissa.
LED-pannlampa
Inledning
Bruksanvisningen är en del av den kompletta
produkten. Läs säkerhetsanvisningarna och
monteringsanvisningen innan du använder
produkten. Använd endast produkten i enlighet med beskriv-
ningen och för angivna ändamål. Se till att bruksanvisningen
alltid finns tillgänglig även vid vidare användning av tredje
man.
Ändamålsenlig användning
Denna produkt är avsedd för inomhus- och utomhusbruk.
Denna produkt är ej avsedd för yrkesmässig användning.
Denna produkt är inte lämplig att användas
som belysning i hushållet.
Beskrivning av komponenterna
1
PÅ / AV
2
Batterifack
Paina 3 x: 2 punaista LEDiä vilkkuu
Paina 4 x: pois päältä
Puhdistus
Käytä valaisimen puhdistuksessa kuivaa kangasta. Älä
missään tapauksessa käytä bensiiniä, liuotinainetta tai
pesuainetta, jotka voivat vioittaa muovia.
Poista voimakas lika hieman kostutetulla kankaalla.
Jätehuolto
Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaa-
leista ja voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspis-
teisiin.
Kysy käytöstä poistetun tuotteen hävittämistä koskevia
ohjeita kunnan / kaupunginvirastolta.
Älä hävitä käytöstä poistettua tuotetta kotitalous-
jätteen mukana, vaan vie se keräyspisteeseen.
Suojelet näin luontoa. Kuntasi / kaupunkisi ympä-
Käyttöönotto
Huomautus: Poista eristyskaistat tuotteesta ennen ensim-
mäistä käyttöönottoa.
Paristojen paikoilleenasetus / vaihto
Avaa paristotila
2
(katso kuva B).
Poista paristotilan kansi
4
. Aseta 3 paristoa 1,5 V
(tasavirta) AAA pariston pidikkeeseen
3
, tarkista, että
napaisuus (+ ja –) on oikea.
Sulje paristotila
2
taas paristotilan kannella
4
.
Huom: Ota paristot pois paristolokerosta
2
, kun valai-
sin on pitkän aikaa käyttämättä. Paristot voivat vuotaa.
Huom: Valon kirkkaus vähenee paristojen jännitteen
vähentyessä.
Virran kytkeminen / katkaiseminen
Valaisimen toiminto voidaan valita virtakytkintä
1
paina-
malla.
Paina 1 x: 3 valkoista LEDiä palaa
Paina 2 x: 7 valkoista LEDiä palaa
YTÄ SUOJAKÄSINEITÄ! Vuotavien
tai viallisten paristojen koskettaminen voi
ärsyttää ihoa; käytä sen takia ehdottomasti
tarkoitukseen soveltuvia suojakäsineitä!
Älä koskaan altista laitetta korkeille lämpötiloille ja
kosteudelle, sillä laite voi muuten vioittua.
Laite sisältää herkkiä elektronisia komponentteja. Tästä
syystä voi olla mahdollista, että välittömässä läheisyy-
dessä olevat radiolähetinlaitteet häiritsevät niitä. Mikäli
ilmenee häiriöitä, poista tällaiset laitteet laitteen lähei-
syydestä.
Elektrostaattiset purkaukset voivat aiheuttaa toiminta-
häiriöitä. Poista paristot tällaisten toimintahäiriöiden
esiintyessä. Laita paristot tämän jälkeen taas takaisin
paikoilleen.
Näin toimit oikein!
Vältä valaisimen mekaanista rasitusta!
Käytä valaisinta ainoastaan AAA / 1,5 V -tyypin
paristoilla, jotka ovat yhtä täysiä!
HENGENVAARA! Paristot eivät kuulu
lasten käsiin. Älä jätä paristoja lojumaan ympäriinsä.
Lapset tai kotieläimet voivat vahingossa nielaista ne.
Pariston nielaisseen henkilön on välittömästi mentävä
lääkärille.
TÄMÄ TUOTE EI OLE
LELU! Älä jätä lapsia pakkausmateriaalien
läheisyyteen ilman valvontaa!
Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja hen-
kilöt, jotka ovat fyysisiltä tai psyykkisiltä kyvyiltääntai
aisteiltaan rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta tai tie-
toa laitteen käytöstä, jos he käyttävät laitettavalvonnan
alaisina tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käy-
tössä ja he ovat tietoisia laitteeseen liittyvistä vaaroista.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puh-
distaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Paristoja ei saa oikosulkea. Se voi johtaa
liikaan kuumenemiseen, tulipalon vaaraan tai halkeami-
seen.
RÄJÄHDYSVAARA! Älä koskaan heitä
paristoja tuleen tai veteen. Älä missään tapauksessa
lataa paristoja! Paristot voivat räjähtää.
Tekniset tiedot
Nimellisjännite: 3 x 1,5 V
Teholähde: 3 x 1,5 V AAA -paristoa
LEDit: 7 x valkoinen
2 x punainen
(ei voida vaihtaa)
Toimituksen sisältö
1 LED-otsalamppu
3 paristoa 1,5 V
(tasavirta) AAA
1 käyttöohje
Turvallisuusohjeita
Takuuoikeus raukeaa vahingoissa, jotka aiheutuvat tämän
käyttöohjeen huomiotta jättämisestä! Välillisistä vahingoista
ei oteta mitään vastuuta! Omaisuus- tai henkilövahingoista,
jotka aiheutuvat epäasiallisesta käsittelystä tai turvallisuus-
ohjeiden huomiotta jättämisestä, ei oteta mitään vastuuta!
Pidä tuote loitolla vedestä!
LED-otsalamppu
Johdanto
Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Tutustu ennen
tuotteen käyttöä huolellisesti kaikkiin käyttö- ja
turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta vain kuvatulla
tavalla ja ilmoitetulla käyttöalalla. Anna kaikki ohjeet mukaan,
jos luovutat tuotteen edelleen.
Tarkoituksenmukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu käytettäväksi sisällä ja ulkona. Tuote
ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.
Tämä tuote ei sovellu kodin normaaliin
huonevalaistukseen.
Osien kuvaus
1
Virtakytkin
2
Paristolokero
3
Paristopidike
4
Paristotilan kansi
Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you
should dispose of used batteries at a local collection point.
Warranty
The device has been manufactured to strict quality guide-
lines and meticulously examined before delivery. In the
event of product defects you have legal rights against the
retailer of this product. Your legal rights are not limited in
any way by our warranty detailed below.
The warranty for this device is 3 years from the date of
purchase. Should this device show any fault in materials or
manufacture within three years from the date of purchase,
we will repair or replace it - at our choice - free of charge to
you.
The warranty period begins on the date of purchase. Please
keep the original sales receipt in a safe location. This docu-
ment is required as your proof of purchase. This warranty
becomes void if the device has been damaged or improp-
erly used or maintained.
The warranty applies to faults in material or manufacture.
This warranty does not cover product parts subject to nor-
mal wear, thus possibly considered consumables (e.g.
batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, re-
chargeable batteries or glass parts.
SE SE SE SEFIFI
FIFI FI FI FI FI
GB / IE GB / IE GB / IE GB / IE GB / IE GB / IE
GB / IE GB / IE GB / IE
Contact your local refuse disposal authority for more details
of how to dispose of your worn-out product.
To help protect the environment, please dispose
of the product properly when it has reached the
end of its useful life and not in the household
waste.
Information on collection points and their opening hours
can be obtained from your local authority.
Faulty or used batteries must be recycled in accordance
with Directive 2006 / 66 / EC. Please return the batteries
and / or the device to the available collection points.
Environmental damage through
incorrect disposal of the batteries!
Batteries must not be disposed off with domestic waste.
They may contain toxic heavy metals and are subject to
hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical
symbols of the heavy metals are as follows:
Note: As the battery voltages drops, the light becomes
weaker.
Switching on / off
Press the On / Off switch
1
to select the lighting mode.
1 x press: 3 white LEDs light up
2 x presses: 7 white LEDs light up
3 x presses: 2 red LEDs start flashing
4 x presses: Off
Cleaning
Use a dry cloth to clean the light – never use petrol,
solvents or cleaners that attack plastic.
Use a slightly moist cloth to remove stubborn dirt.
Disposal
The packaging is made entirely of recyclable
materials, which you may dispose of at local
recycling facilities.
Using the device as intended!
Do not subject the light to mechanical loads!
Operate the light using batteries type AAA / 1.5 V
only. Ensure that all the batteries have the same state of
charge!
Preparing for use
Note: Remove the insulation strip before first use.
Inserting / replacing the batteries
Open the battery compartment
2
(see fig. B).
Remove the battery compartment cover
4
. Insert
3 batteries type 1.5 V
AAA. Observe the correct
polarity (+ and –) in the battery holder
3
.
Close the battery compartment
2
with the battery
compartment cover
4
.
Note: Take the batteries out of the battery compart-
ment
2
if you intend not to use light for an extended
period. Batteries can leak.
Do not short-circuit the batteries. Over-
heating, fire or destruction of the batteries may result.
RISK OF EXPLOSION! Never throw
the batteries into fire or water. Never recharge the bat-
teries! The batteries may explode.
WEAR PROTECTIVE GLOVES!
Exhausted
or damaged batteries may irritate the skin on
contact, so always wear suitable protective
gloves in these circumstances.
Never place the device in conditions of high temperature
or moisture, as this may damage the device.
This appliance has delicate electronic components. This
means that if it is placed near an object that transmits
radio signals, it could cause interference. If you experi-
ence any problems with interference, move such objects
away from the appliance.
Electrostatic charge can lead to the appliance failing.
In cases of the appliance failing to work remove the
batteries for a short while and then replace them.
to property or persons caused by improper handling or
non-observance of the safety advice. Keep the product away
from water.
DANGER TO LIFE! Batteries are not
intended to be in the hands of children. Do not leave
batteries around unattended. They could be swallowed
by children or pets. In the event of swallowing a battery,
contact a doctor immediately!
THIS PRODUCT
IS NOT A TOY! Do not leave children
unattended with the device!
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision.
3
Battery holder
4
Battery compartment cover
Technical information
Rated voltage: 3 x 1.5 V
Power supply: 3 x batteries 1.5 V AAA
LEDs: 7 x white
2 x red
(not replaceable)
Included items
1 LED Head Torch
3 Batteries 1.5 V
AAA
1 Directions for use
Safety advice
The right to claim under the guarantee shall be rendered
invalid in respect of damage caused by the non-observance
of these operating instructions. No liability is accepted for
consequent damage. No liability is accepted for damage
LED Head Torch
Introduction
These operating instructions form a part of this
product. Make yourself familiar with all the
operating instructions and safety advice for the
product before use. Use the product only as described and
for the indicated purpose. If you pass the product on to
anyone else, please ensure that you also pass on all the
documentation with it.
Proper use
This product is suitable for indoor and outdoor use. The
product is not intended for commercial use.
Not suitable for ordinary lighting in
household room illumination.
Description of parts
1
On / Off switch
2
Battery compartment
LED-STIRNLEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
LED-PANNLAMPA
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
LED-OTSALAMPPU
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
LED-PANDELAMPE
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
LED HEAD TORCH
Operation and Safety Notes

LED HEAD TORCH

IAN 110952

A
1
+
+
_
B
2 3
4
s

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Crivit IAN 270695 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Beleuchtungen und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Crivit IAN 270695 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Crivit und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Crivit -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Crivit
IAN 270695
Beleuchtung
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Crivit IAN 270695 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2022 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.