Crivit IAN 297289 Bedienungsanleitung

Crivit IAN 297289
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 1 Seite
Englisch
BedienungsanleitungCrivit IAN 297289
Intended use
This product is designed as a piece of sports equipment and is not intended for commercial use.
Safety information
PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE! PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE! CAUTION!
RISK OF INJURY! The product is not a toy and should only be used under the supervision of adults. WARNING! Maintain an
appropriate safety distance due to the targeted high game speed. It is further advisable to wear safety glasses during play to prevent
striking the eye. Common safety glasses, as used e.g. for squash, are suitable for this purpose.
General
Rapid Ball is a combination of squash, badminton, and tennis. It combines speed, fun, and variety. Based on the speed of the game, Rapid Ball
challenges the player’s condition as well as his/her technical abilities. In addition to condition it also requires good reaction, as the special Rapid Ball
shuttlecocks reach very high speeds. Rapid Ball can be played by 2 or 4 persons and is suitable as an indoor or outdoor game. You will only need an
area sufficiently large to accommodate all players and the court. The game can be played on sandy and grassy surfaces, as well as on tarmac. For a truly
competitive feel, the court should be marked by the included cones. You may also use existing courts, such as tennis courts, beach volleyball or badminton
courts. Thus, playing Rapid Ball can be enjoyed at multiple locations, provided there is sufficient space available. If space requires a shorter distance between
players, it is advisable to use standard shuttlecocks (available in retail stores) for their significantly lower speeds and flight.
This set contains:
2 x shuttlecocks for slower speeds and distances to approx. 15 m
3 x shuttlecocks for faster speeds and distances to approx. 20 m
8 x cones for play field marking
Cleaning and storage
Never use abrasive or corrosive cleaning agents. Otherwise the product will be damaged. Only clean the product with lukewarm water and afterwards dry it well with a
cloth. The product should always be stored dry and clean in a temperature controlled room.
Disposal
The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.
Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.
Warranty
The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the
retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below. The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. Should
this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The
warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase. This warranty
becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly. The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover
product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt ten został zaprojektowany z myślą o stosowaniu jako sprzęt sportowy i nie wolno używać go w celach komercyjnych.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ZAŁĄCZONE INSTRUKCJE! INSTRUKCJE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU! PRZESTROGA! RYZYKO
URAZU! Produkt nie jest zabawką i można go stosować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. OSTRZEŻENIE! Należy zachować odpowiedni bezpieczny dystans,
ponieważ rzutki podczas gry osiągają dużą prędkość. Ponadto zaleca się noszenie okularów ochronnych, aby uniknąć uderzenia w oko. Stosować można powszechnie
dostępną ochronę oczu — gogle do gry w squasha doskonale nadają się w tym celu.
Ogólne
Rapid Ball to połączenie squasha, badmintona i tenisa. Gra łączy w sobie prędkość, zabawę oraz różnorodność. Zależnie od szybkości gra Rapid Ball wystawia na próbę
kondycję oraz zdolności techniczne gracza. Poza dobrą kondycją fizyczną potrzebny jest też szybki refleks, ponieważ lotka Rapid Ball może osiągnąć bardzo wysoką
prędkość. Gra Rapid Ball przewidziana jest dla 2 lub 4 graczy i jest odpowiednia do gry zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartej przestrzeni. W
przypadku gry na otwartej przestrzeni należy wybrać powierzchnię na tyle dużą, aby umożliwić graczom zabawę — nawierzchnię boiska może stanowić piasek, trawa
lub asfalt. Aby zapewnić wrażenia jak na prawdziwych zawodach, boisko należy oznaczyć dołączonymi pachołkami. Można również wykorzystać prawdziwe boiska,
takie jak boisko do tenisa, siatkówki plażowej lub badmintona. Grać można dosłownie wszędzie, gdzie dostępna jest odpowiednio duża powierzchnia. Jeśli ograniczona
przestrzeń powoduje, że konieczne jest zmniejszenie dystansu między graczami, zaleca się grę zwykłymi lotkami powszechnie dostępnymi w handlu, ponieważ latają one
ze znacznie mniejszą prędkością.
Zestaw zawiera:
2 x lotka poruszająca się z małą prędkością na odległość ok. 15 m
3 x lotka poruszająca się z dużą prędkością na odległość ok. 20 m
8 pachołków do oznaczania boiska
Czyszczenie i przechowywanie
Nigdy nie stosować ściernych ani korozyjnych środków czyszczących. W przeciwnym razie produkt ulegnie uszkodzeniu. Produkt należy czyścić wyłącznie letnią
wodą, a następnie dobrze osuszać go szmatką. Produkt należy przechowywać wyłącznie w suchych i czystych miejscach o kontrolowanej temperaturze.
Usuwanie
Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców
wtórnych.
Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.
Gwarancja
Produkt wyprodukowano według wysokich standardów jakości i poddano skrupulatnej kontroli przed wysyłką. W przypadku wad produktu nabywcy
przysługują ustawowe prawa. Gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy produktu. Produkt objęte jest 3 gwarancją, licząc od daty zakupu.
Gwarancja wygasa w razie zawinionego przez użytkownika uszkodzenia produktu, niewłaściwego użycia lub konserwacji. W przypadku wystąpienia w
ciągu 3 lat od daty zakupu wad materiałowych lub fabrycznych, dokonujemy – według własnej oceny – bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu.
Świadczenie gwarancyjne obejmuje wady materiałowe i fabryczne. Gwarancja nie oh bejmuje części produktu ulegających normalnemu zużyciu,
uznawanych za części zużywalne (np. baterie) oraz uszkodzeń części łamliwych, np. przełączników, akumulatorów lub wykonanych ze szkła.
Naudojimas pagal paskirtį
Šis gaminys sukurtas kaip sporto įrankis ir nėra pritaikytas naudoti komerciškai.
Saugos nuorodos
PRIEŠ NAUDOJIMĄ PRAŠOME PERSKAITYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! PRAŠOME RŪPESTINGAI SAUGOTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
DĖMESIO! PAVOJUS SUSIŽEISTI! Gaminys nėra žaislas, tad turi būti naudojamas tik prižiūrint suaugusiems. ĮSPĖJIMAS! Dėl didelio greičio
žaidimo metu laikykitės pakankamo saugaus atstumo. Mes patariame žaidimo metu naudoti apsauginius akinius, kad išvengtumėte sąlyčio su
akimis. Tam tinkami įprasti apsauginiaiakiniai, kaip pavyzdžiui, skvošui.
Bendroji informacija
„Rapid Ball“ – tai yra skvošo, badmintono ir teniso derinys. Sujungiamas greitis, malonumas ir kaita. Dėl žaidimo greičio reikalaujama
žaidėjo tiek fizinio pasirengimo, tiek techninių gebėjimų. Be fizinio pasirengimo reikalinga gera reakcija, nes specialūs „Rapid Ball“
plunksninukai pasiekia labai didelį greitį. „Rapid Ball“ gali žaisti 2 arba 4 žaidėjai uždaroje patalpoje arba lauke. Jums reikia tik žaidimo
aikštelės, kuri būtų pakankamai didelė žaidėjų skaičiui / žaidimo plotui — geriausiai būtų smėlis, žolė arba asfaltas. Siekiant užtikrinti
konkurencigumo pojūtį, aikštelė turi būti pažymėta pridėtais kūgiais. Galite pasinaudoti jau įrengtomis žaidimo aikštelėmis, pvz., teniso,
paplūdimio tinklinio arba badmintono. Taip pat galite žaisti „Rapid Ball“ ten, kur norite ir kur yra pakankamai vietos. Kadangi atstumas
tarp žaidėjų turi būti sumažintas, siūlome įprastą plunksninuką įsigyti mažmeninėje prekyboje, nes jų greitis ir skrydis yra gerokai
mažesnis ir trumpesnis.
Šį rinkinį sudaro:
2 x plunksninukai mažesniam greičiui ir atstumui nuo maždaug 15 m
3 x plunksninukai didesniam greičiui ir atstumui nuo maždaug 20 m
8 x kūgiai žaidimo aikštelei žymėti
Valymas ir laikymas
Jokiu būdu nenaudokite trinančios arba ėsdinančios valymo priemonės. Gaminys gali būti sugadintas. Valykite gaminį
drungnu vandeniu ir gerai nusausinkite rankšluosčiu. Gaminį visada laikykite sausoje vietoje ir švarioje pastovios
temperatūros patalpoje.
Išmetimas
Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo
vietose. Daugiau informacijos apie nebetinkamo naudoti gaminio išmetimą sužinosite savo savivaldybės ar
miesto administracijoje.
Garantija
Šis gaminys buvo kruopščiai pagamintas laikantis griežtų kokybės reikalavimų ir prieš tiekiant sąžiningai
patikrintas. Aptikę šio gaminio defektą, galite kreiptis į jo pardavėją ir pasinaudoti įstatymais
apibrėžtomis jūsų teisėmis. Šių teisių neapriboja toliau aprašyta mūsų teikiama garantija. Suteikiame
šio gaminio 3 metų garantiją nuo pirkimo dienos. Garantinis laikotarpis įsigalioja pirkimo dieną.
Prašome išsaugoti originalų pirkimo čekį. Jo gali prireikti pirkimui įrodyti. Jei per 3 metus nuo
pirkimo dienos aptiksite šio gaminio medžiagų ar gamybos defektą, jis bus nemokamai
jums sutaisytas ar pakeistas (mūsų pasirinkimu). Ši garantija netenka galios, jei gaminys
buvo pažeistas, netinkamai naudojamas ar prižiūrimas. Garantija apima medžiagų ar
gamybos defektus. Ši garantija negalioja gaminio dalims, kurios įprastai susidėvi
(pvz., baterijoms), todėl laikomos susidėvinčiomis dalimis, ar lūžtančių dalių,
pvz., jungiklių, akumuliatorių ar iš stiklo pagamintų detalių, pažeidimams.

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Crivit IAN 297289 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Crivit IAN 297289 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Crivit IAN 297289 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Crivit IAN 297289-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Crivit IAN 297289-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Crivit IAN 297289.

Allgemeines
Marke Crivit
Model IAN 297289
Produkte Nicht kategorisiert
Sprache Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Crivit IAN 297289 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse