Crivit IAN 351475 Bedienungsanleitung

Crivit IAN 351475
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungCrivit IAN 351475
LIGHT-UP LED TENT PEGS
Instructions for use
LED-TELTTAKIILAT
Käyttöohje
LED-TÄLTPINNAR
Bruksanvisning
ŚLEDZIE DO NAMIOTU LED
Instrukcja użytkowania
LED PALAPINĖS KUOLIUKAI
Naudojimo instrukcija
LED TULEDEGA TELGIVAIAD
Kasutusjuhend
LED TELTS MIETIŅI
Lietošanas norādījumi
LED-ZELTHERINGE
Gebrauchsanweisung
Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product.
Familiarise yourself with the product before using it
for the first time.
Read the following instructions for
use carefully.
Use the product only as described and only for the
given areas of application. Store these instructions
for use carefully. When passing the product on to
third parties, please also hand over all accompany-
ing documents.
Package contents
4 x light-up led tent pegs
16 x battery (1.5V LR41, AG3)
(4 batteries per tent stake included)
1 x instructions for use
Technical data
Dimensions: approx. 15 x 2.4cm (H x Ø)
Lamp: light diode (LED/0.12W)
Protection class: IP44 (splashproof)
Battery power supply:
4 x 1.5V LR41, AG3
Symbol for DC voltage
Date of manufacture (month/year):
12/2020
Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby
declares that this product meets the following
basic requirements, as well as other important
regulations:
2014/30/EU – EMC Directive
2011/65/EU – RoHS Directive
Intended use
This product was developed for private use as a lamp
for camping and other outdoor activities. It is not
suitable for use in road traffic.
Safety information
The product is not a toy.
The product is not a safety device. It does not
replace the specific, compulsory devices described
in the traffic regulations under any circumstances.
Warning! None of the packaging materials or
attachments are part of the product itself, and must
always be removed for safety reasons before the
product is used.
Check the product for damage or wear before
each use. Only use the product if it is in perfect
condition!
No modifications may be made to the product!
The LEDs are not replaceable.
Life-threatening hazard!
Never leave children unattended with the packaging
materials. There is a risk of suffocation.
Warnings on batteries!
Remove the batteries if they are empty or if the prod-
uct is not going to be used for an extended period.
Do not use different battery types or brands, new
and used batteries in combination, or batteries
with dierent capacities, as they leak and can
thus cause damage.
Observe the polarity (+/-) when inserting batteries.
Change all batteries at the same time and dispose
of the old batteries properly.
Warning! Batteries may not be charged or reac-
tivated in any way. They may not be dismantled,
thrown into fire, or short-circuited.
Always keep batteries out of the reach of children.
Do not use rechargeable batteries!
The cleaning and user-maintenance may not be
carried out by children without supervision.
Clean the batteries and the device contacts as
necessary and before inserting the batteries.
Do not expose the batteries to extreme conditions
(e.g. radiators or direct sunlight). Otherwise there
is an increased risk of leaks.
Batteries can endanger life if swallowed. Keep
batteries out of the reach of small children for
this reason. Seek medical help immediately if a
battery is swallowed.
Danger!
Handle a damaged or leaking battery with
extreme care and dispose of it properly and
immediately. Wear gloves to handle the battery.
If you come into contact with battery acid then
wash the aected area with soap and water.
If battery acid gets in your eye rinse it out with
water and seek medical help immediately!
Do not short-circuit the terminals.
Turning the light on and off
1. Remove the protective film (3) from the lamp (2)
(Fig. A) when using the product for the first time.
2. Pull the lamp (2) out of the product (1) to tilt it to the
side (Fig. B).
3. To turn the product on (ON), rotate the LED light
(2a) clockwise (Fig. B).
4. To turn the product off (OFF), rotate the LED light
(2a) anticlockwise (Fig. B).
Onneksi olkoon!
Olet hankkinut korkealaatuisen tuotteen. Tutustu tuottee-
seen ennen sen ensimmäistä käyttöönottoa.
Lue seuraavat käyttöohjeet
huolellisesti.
Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja määritellyllä
käyttöalueella. Säilytä hyvin nämä käyttöohjeet
myöhempää tarvetta varten. Luovuttaessasi tuotteen
kolmannelle osapuolelle, luovuta sen mukana myös
kaikki siihen liittyvät asiakirjat.
Toimitussisältö
4 x LED-telttakiila
16 x paristo (1,5V LR41, AG3)
(sisältää 4 paristoa telttakiilaa kohti)
1 x käyttöohje
Tekniset tiedot
Mitat: n. 15 x 2,4 cm (K x Ø)
Valonlähde: valodiodi (LED 0,12 W)
Suojausluokka: IP44 (roiskevesisuojattu)
Virtalähteinä olevat paristot:
4 x 1,5V LR41, AG3
Tasajännitteen symboli
Valmistuspäivä (kuukausi/vuosi):
12/2020
Täten Delta-Sport Handelskontor GmbH il-
moittaa, että tämä tuote on seuraavien pe-
rustavanlaatuisten vaatimusten ja muiden asi-
aankuuluvien määräysten mukainen:
2014/30/EU – EMC-direktiivi
2011/65/EY – RoHS-direktiivi
Tarkoitettu käyttö
Tuote on tarkoitettu yksityiskäyttöön käytettäväksi va-
laistuksena retkeilyssä ja muissa ulkoilmatoiminnoissa.
Sitä ei saa käyttää tieliikenteessä.
Turvallisuusohjeet
Tuote ei ole lelu.
Tuote ei ole mikään turvallisuusavuste: se ei missään
tapauksessa korvaa erityisiä, liikennesäädöksissä
pakollisiksi määrättyjä välineitä.
Varoitus! Mitkään pakkaus- ja kiinnitysmateriaalit
eivät ole osa tuotetta, vaan ne pitää turvallisuussyis-
tä aina poistaa ennen tuotteen käyttämistä.
Tarkasta tuote vaurioiden ja kulumisen varalta
ennen jokaista käyttökertaa. Tuotetta saa käyttää
vain, jos se on täysin kunnossa!
Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia!
LEDit eivät ole vaihdettavia.
Replacing the batteries (Fig. C)
When the batteries are flat, you can replace them.
WARNING! Observe the following instruc-
tions to avoid mechanical and electrical
damage.
1. Pull the lamp (2) out of the product (1) to tilt it to the
side as shown in Figure B.
2. Rotate the LED light (2a) anticlockwise until you are
able to remove it from the lamp (2).
3. Completely remove the LED light from the lamp and
remove the flat batteries.
4. Insert the new batteries as shown in Figure C.
Note: pay attention to the plus/minus poles of the
batteries and to their correct insertion. The batteries
must be completely inside the battery holder.
5. Insert the LED light into the lamp and rotate it clock-
wise until it is firmly fastened in the lamp.
Storage, cleaning
When not in use, always store the product dry, clean,
without batteries and at room temperature. Wipe clean
with a dry cloth only.
IMPORTANT! Never clean the product with harsh
cleaning agents.
Disposal
In the interest of protecting the environment,
do not throw your product into the household
waste once you are finished with it, but rather
take it to a specialty disposal facility. Find out
about collection sites and their hours of
operation from your local authority.
Defective or used batteries must be recycled pursuant
to Directive 2006/66/EC and changes to it. Return
batteries and/or the product via the collecting sites
provided. Packaging materials, such as plastic bags,
must be kept away from children. Keep the packaging
materials out of reach of children.
Environmental damage caused by improper
disposal of batteries! Batteries may not be
disposed of with household waste. They may
contain toxic heavy metals and are subject to
hazardous waste treatment. The chemical symbols of
the heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg =
mercury, Pb = lead. Dispose of used batteries at a
municipal collection site.
Dispose of the product and packaging in an
environmentally friendly manner.
Hengenvaara!
Älä koskaan jätä lapsia vartioimatta pakkausmateri-
aalin kanssa. Tukehtumisvaara.
Paristoja koskevat varoitukset!
Poista paristot, jos ne ovat tyhjät tai tuotetta ei
käytetä pidempään aikaan.
Älä käytä samanaikaisesti erityyppisiä tai -merkkisiä
paristoja äläkä yhdistä uusia ja käytettyjä tai ka-
pasiteetiltaan erilaisia paristoja keskenään. Paristot
voivat vuotaa ja aiheuttaa vaurioita.
Varmista oikea napaisuus (+/-) asettaessasi paristot
paikoilleen.
Vaihda kaikki paristot samanaikaisesti ja hävitä
vanhat paristot määräysten mukaisesti.
Varoitus! Paristoja ei saa ladata eikä aktivoida
uudelleen muulla tavoin, purkaa, heittää tuleen tai
oikosulkea.
Säilytä paristoja aina lasten ulottumattomissa.
Älä käytä uudelleenladattavia paristoja!
Lapset eivät saa puhdistaa tuotetta eivätkä tehdä
käyttäjälle kuuluvaa huoltoa ilman valvontaa.
Puhdista paristojen ja laitteen koskettimet tarvittaes-
sa ja ennen paristojen paikoilleen asettamista.
Älä altista paristoja ääriolosuhteille (esim. lämmitti-
met tai suora auringonsäteily). Muuten seurauksena
on paristojen kohonnut vuotamisriski.
Paristojen nieleminen voi olla hengenvaarallista.
Säilytä paristoja siksi pienten lasten ulottumatto-
missa. Jos paristo on nielty, hakeudu välittömästi
lääkäriin hoitoon.
Vaara!
Käsittele vahingoittunutta tai vuotavaa paristoa
äärimmäisen varovasti ja hävitä se välittömästi
asiaankuuluvalla tavalla. Käytä tällöin käsineitä.
Jos paristohappoa joutuu päällesi, pese altistuneet
kohdat vedellä ja saippualla. Jos paristohappoa
joutuu silmiin, huuhdo silmät vedellä ja hakeudu
välittömästi lääkärin hoitoon!
Liitinnastoja ei saa oikosulkea.
Valon kytkeminen päälle ja pois
1. Vedä ensimmäisellä käyttökerralla suojakalvo (3)
irti lampusta (2) (kuva A).
2. Kallista lamppu (2) ulos tuotteesta (1) (kuva B).
3. Kytke päälle (ON) kääntämällä LED-valoa (2a)
myötäpäivään (kuva B).
4. Kytke pois (OFF) kääntämällä LED-valoa (2a)
vastapäivään (kuva B).
Note the label on the packaging materials
when separating waste, as these are labelled
with abbreviations (a) and numbers (b) with
the following meaning: 1–7: plastics/20–22:
paper and cardboard/80–98: composite materials.
The product and the packaging materials can be recy-
cled, dispose of them separately for better treatment
of waste. The Triman logo only applies to France.
Find out how to dispose of the used product from your
municipal or city administration.
Notes on the guarantee and
service handling
The product was produced with great care and under
constant supervision. You receive a three-year warran-
ty for this product from the date of purchase. Please
retain your receipt.
The warranty applies only to material and work-
manship and does not apply to misuse or improper
handling. Your statutory rights, especially the warranty
rights, are not affected by this warranty.
With regard to complaints, please contact the follow-
ing service hotline or contact us by e-mail. Our service
employees will advise as to the subsequent procedure
as quickly as possible. We will be personally available
to discuss the situation with you.
Any repairs under the warranty, statutory guarantees
or through goodwill do not extend the warranty peri-
od. This also applies to replaced and repaired parts.
Repairs after the warranty are subject to a charge.
IAN: 351475_2007
Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk
Paristojen vaihto (kuva C)
Jos paristot eivät toimi, ne voidaan vaihtaa.
VAROITUS! Huomioi seuraavat ohjeet me-
kaanisten ja sähkövahinkojen välttämiseksi.
1. Käännä kuvan B mukaisesti lamppu (2) ulos
tuotteesta (1).
2. Käännä LED-valoa (2a) vastapäivään, kunnes voit
irrottaa sen lampusta (2).
3. Vedä LED-valo kokonaan irti lampusta ja poista
vanhat paristot.
4. Aseta uudet paristot paikoilleen kuvan C mukaisesti.
Ohje: Aseta paristot oikein plus- ja miinusnapojen
mukaisesti. Paristojen on oltava täysin paikoillaan
paristopidikkeessä.
5. Aseta LED-valo lamppuun ja käännä sitä myötäpäi-
vään, kunnes se on tiukasti kiinni lampussa.
Säilytys, puhdistus
Kun tuotetta ei käytetä, poista siitä paristot ja säilytä
sitä aina kuivana ja puhtaana huoneenlämpötilassa.
Puhdista vain kuivalla puhdistusliinalla.
TÄRKEÄÄ! Älä koskaan puhdista voimakkailla puhdistus-
aineilla.
Hävittämistä koskevat ohjeet
Älä havitä loppuun käytettyä tuotetta
talousjätteen mukana, vaan kierrätä se
ympäristön suojelemiseksi asianmukaisesti.
Saat tietoja keräyspisteistä ja niiden
aukioloajoista toimivaltaiselta hallinnolta.
Kierrätä vialliset tai käytetyt paristot/akut direktiivin
2006/66/EY ja sen muutosten mukaisesti. Palauta
paristot/akut ja/tai tuote olemassa olevaan keräys-
pisteeseen. Pakkausmateriaaleja, kuten muovipusseja,
ei saa antaa lasten käsiin. Säilytä pakkausmateriaali
lasten ulottumattomissa.
Paristojen/akkujen vääränlainen hävittäminen
aiheuttaa ympäristövahinkoja! Paristoja/
akkuja ei saa hävittää talousjätteenä. Ne
voivat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja ja
kuuluvat ongelmajätteeseen. Raskasmetallien
kemialliset merkit ovat seuraavia: Cd = kadmium, Hg =
elohopea, Pb = lyijy. Toimita siksi käytetyt paristot/akut
kunnalliseen keräyspisteeseen.
Hävitä tuote ja pakkaus ympäristöystävällisesti.
Huomioi kierrätyksessä pakkausmateriaaleihin
merkitty lyhenne (a) ja numero (b): 1–7:
muovit/20–22: paperi ja pahvi/80–98:
komposiitit.
Tuote ja pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, hävitä
ne parempaan jätteen käsittelyä varten erillään.
Triman-logo koskee vain Ranskaa. Saat tietoja loppuun
käytetyn tuotteen hävittämismahdollisuuksista kunnallis-
tai kaupunginhallinnostasi.
Takuuta ja huoltoprosessia
koskevat ohjeet
Tämä tuote on valmistettu erityistä tarkkuutta noudat-
taen ja jatkuvan tarkastuksen alaisena. Tälle tuotteelle
saat kolmen vuoden takuun ostopäivästä lähtien.
Säilytä kassakuitti huolellisesti.
Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvirhei-
tä ja raukeaa, jos tuotetta käytetään vääränlaisesti tai
ei määräysten mukaisesti. Tämä takuu ei rajoita laissa
määrättyjä oikeuksiasi, erikoisesti koskien takuu- ja
reklamointioikeuksia.
Mahdollisissa reklamaatiotapauksissa ota meihin
yhteyttä soittamalla allaolevaan asiakaspalvelunume-
roon tai lähettämällä viesti sähköpostitse. Asiakaspal-
velijamme sopivat kanssasi tarvittavista toimenpiteistä
mitä pikimmin. Palvelemme sinua joka tapauksessa
henkilökohtaisesti.
Mahdolliset korjaukset, jotka on suoritettu tämän
takuun, laillisen reklamointioikeuden tai harkintaoi-
keuden perusteella eivät pidennä takuuaikaa. Tämä
koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Takuuajan
päätyttyä suoritetut korjaukset ovat maksullisia.
IAN: 351475_2007
Huolto Suomi
Tel.: 09 4245 3024
E-Mail: deltasport@lidl.fi
GB
GB FI
GB FI
GB FI
FI
Grattis!
Du har köpt en högkvalitativ produkt. Bekanta dig
med produkten innan du använder den för första
gången.
s den medföljande bruksan-
visningen.
Använd produkten endast enligt beskrivningen och för
de angivna användningsområdena. Förvara bruksan-
visningen på en säker plats. Lämna över alla doku-
ment när du övermnar produkten till tredje part.
Leveransomfattning
4 x LED-tältpinnar
16 x batteri (1,5V LR41, AG3)
(4 batterier per tältpinne ingår)
1 x bruksanvisning
Tekniska data
Mått: ca 15 x 2,4 cm (H x Ø)
Ljuskälla: Lysdiod (LED/0,12 W)
Kapslingsklass: IP44 (striltät)
Batteridriven produkt:
4 x 1,5V LR41, AG3
Symbol för likspänning
Tillverkningsdatum (månad/år):
12/2020
Delta-Sport Handelskontor GmbH förklarar
härmed att denna produkt uppfyller följan-
de väsentliga krav och övriga relevanta be-
stämmelser:
2014/30/EU – EMC-direktivet
2011/65/EU – RoHS-direktivet
Avsedd användning
Produkten är avsedd för camping och andra utom-
husaktiviteter som belysning för privat bruk. Den kan
inte användas i trafiken.
Säkerhetsanvisningar
Produkten är inte en leksak.
Produkten är inget säkerhetshjälpmedel. Den
ersätter inte de anordningar som föreskrivs i
trafikförordningen.
Varning! Inga av förpacknings- eller monterings-
materialen utgör en del av produkten. De måste av
säkerhetsskäl avlägsnas innan produkten används.
Kontrollera alltid produkten före användning
avseende skador eller slitage. Produkten får endast
användas i felfritt skick!
Produkten får inte ändras!
LED-lamporna kan inte bytas ut.
Livsfara!
Lämna aldrig förpackningsmaterial inom räckhåll
för barn utan uppsikt. Kvävningsrisk föreligger.
Säkerhetsinformation om
batterier
Ta ut batterierna när de är förbrukade eller pro-
dukten inte ska användas under längre tid.
Blanda inte olika batterityper eller -märken och
använd inte nya och gamla batterier eller batte-
rier med olika kapacitet tillsammans eftersom de
annars kan börja läcka och orsaka skador.
Se till att polerna (+/-) hamnar åt rätt håll när du
lägger i batterierna.
Byt alla batterier samtidigt och kassera de förbru-
kade batterierna enligt gällande föreskrifter.
Varning! Batterier får inte laddas eller på annat
tt återanvändas. De får inte heller tas ir,
kastas på eld eller kortslutas.
Förvara alltid batterier utom räckll för barn.
Använd inte laddningsbara batterier!
Renring och användarunderll får inte utföras
av barn utan uppsikt.
Renr batteri- och apparatkontakterna vid
behov och innan du lägger i batterierna.
Utsätt inte batterierna för extrema förllanden
(exempelvis radiatorvärme eller direkt solljus).
Annars finns det risk för att de börjar läcka.
Om batterier sväljs kan de vara livsfarliga. För-
vara därr batterier utom räckhåll för små barn.
Om någon har svalt ett batteri måste personen
genast söka vård.
Fara!
Var mycket försiktig när du hanterar skadade
eller läckande batterier och avfallshantera dessa
genast enligt gällande föreskrifter. Bär handskar.
Om en kroppsdel kommer i kontakt med batteri-
syra ska den tvättas med tl och vatten. Om du
r batterisyra i ögat ska du spola med vatten och
omende uppsöka läkarrd!
Anslutningsklämmorna får inte kortslutas.
Tända och släcka lampan
1. Dra av skyddsfolien (3) från lampan (2) före den
första användningen (bild A).
2. Fäll ut lampan (2) ur produkten (1) (bild B).
3. Tänd ljuset (ON) genom att vrida LED-lampan (2a)
medurs (bild B).
4. Släck ljuset (OFF) genom att vrida LED-lampan (2a)
moturs (bild B).
Byta batterier (bild C)
Om batterierna slutar fungera kan du byta ut dem.
VARNING! Följ dessa anvisningar för att und-
vika mekaniska och elektriska skador.
1. Fäll ut lampan (2) ur produkten (1) så som visas
i bild B.
2. Vrid LED-lampan (2a) moturs tills det går att ta ut
lampan (2).
3. Dra ut hela LED-lampan ur hållaren ur lampfästet
och avlägsna de gamla batterierna.
4. Sätt in nya batterier så som visas i bild C.
Obs! Se till att batteriernas plus-/minus-poler är rätt-
vända. Batterierna måste sitta i batterihållaren.
5. Sätt in LED-lampan i lampfästet och vrid den medurs
tills den sitter ordentligt fast.
Förvaring, rengöring
Förvara produkten i rumstemperatur på en torr, ren
plats när den inte används och ta ur batterierna.
Rengör endast med en torr trasa.
VIKTIGT! Rengör aldrig med starka rengöringsmedel.
Anvisningar för avfallshantering
Tänk på miljön och släng inte produkten i
hushållssoporna utan följ lokala föreskrifter för
avfall. Din kommun kan informera om
återvinningscentraler och deras respektive
öppningstider.
Defekta eller förbrukade batterier måste återvinnas
enligt riktlinje 2006/66/EG och respektive ändringar.
Återlämna batterier och/eller produkten till respektive
återvinningscentral. Förpackningsmaterial som t.ex.
plastpåsar får inte hamna i händerna på barn. Förvara
förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn.
Miljön tar skada av batterier som slängs på fel
sätt! Batterier får inte slängas i hushållssopor-
na. De kan innehålla giftiga tungmetaller och
ska behandlas som specialavfall. Tungme-
tallernas kemiska symboler är följande: Cd = kadmium,
Hg = kvicksilver, Pb = bly. Lämna därför in förbrukade
batterier till en kommunal återvinningscentral.
Avfallshantera produkten och förpackningen
på ett miljövänligt sätt.
Beakta förpackningsmaterialets märkning vid
avfallssorteringen. Det är märkt med
förkortningar (a) och nummer (b) med
följande betydelse: 1–7: plast/20–22:
papper och papp/80–98: kompositmaterial.
Produkten och förpackningsmaterialet går att återvin-
na. Släng dessa separat för en bättre avfallshantering.
Triman-logotypen gäller endast för Frankrike. Din
kommun kan informera om hur produkten ska slängas.
Information om garanti och
servicehantering
Produkten är producerad med stor noggrannhet
och under ständig kontroll. Du får tre års garanti
på produkten från och med köpdatumet. Spara ditt
kassakvitto.
Garantin gäller endast för material- och fabrikationsfel
och upphör att gälla vid felaktig eller icke ändamål-
senlig användning. Dina lagliga rättigheter, i synnerhet
garantirätter, begränsas ej av denna garantin.
Vid eventuella reklamationer, vänd dig till nedanstå-
ende service-hotline eller maila oss. Våra serviceme-
darbetare kommer att i samråd med dig fastlägga
den fortsatta handläggningen. Du erhåller alltid en
personlig konsultation.
Garantitiden förlängs ej på grund av reparationer som
utförts på grund av garanti, lagstadgad garanti eller
kulans. Detta gäller även för utbytta och reparerade
delar. Reparationer som måste utföras efter garantins
utgång är kostnadspliktiga.
IAN: 351475_2007
Service Sverige
Tel.: 0770 930739
E-Mail: deltasport@lidl.se
Service Suomi
Tel.: 09 4245 3024
E-Mail: deltasport@lidl.fi
SE SE SE SE
1
2
3
A
1
2a
B
1
2a
2
C

IAN 351475_2007

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY
12/2020
Delta-Sport-Nr.: ZH-8726
11.11.2020 / PM 1:21

IAN 351475_2007

Gratulujemy! Decydując się na ten produkt, otrzymu-
ją Państwo towar wysokiej jakości. Należy zapoznać
się z produktem przed jego pierwszym użyciem.
Naly uważnie przeczytać następu-
cą instrukcję użytkowania.
Produkt ten naly użytkować wyłącznie w opisany
sposób oraz zgodnie ze wskazanym przeznacze-
niem. Niniejszą instrukcję użytkowania należy
przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując
produkt innej osobie, należy upewnić się, że otrzyma
ona także całą dokumentację dotyczącą produktu.
Zakres dostawy
4 x śledzie do namiotu led
16 x bateria (1,5V LR41, AG3)
(4 na każdego śledzia)
1 x instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Wymiary: ok. 15 x 2,4 cm (wys. x Ø)
Rodzaj oświetlenia: dioda świetlna (LED/0,12 W)
Stopień ochrony: IP44 (z zabezpieczeniem
przed wodą rozbryzgową)
Zasilanie bateriami:
4 x 1,5V LR41, AG3
Symbol napięcia stałego
Data produkcji (miesiąc/rok):
12/2020
Firma Delta-Sport Handelskontor GmbH
oświadcza, że niniejszy produkt spełnia na-
jważniejsze wymagania oraz jest zgodny z
podanymi poniżej wytycznymi:
2014/30/UE – dyrektywa EMC
2011/65/UE – dyrektywa RoHS
Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem
Produkt został zaprojektowany jako lampa do użytku
prywatnego na kempingach oraz podczas innych
aktywności na powietrzu. Nie służy do użytkowania
w ruchu drogowym.
Wskazówki bezpieczeństwa
Produkt nie jest zabawką.
Produkt nie jest urządzeniem zabezpieczającym,
nie zastępuje konkretnego, obowiązkowego urządze-
nia określonego w przepisach ruchu drogowego.
Ostrzeżenie! Wszystkie materiały służące
do opakowania/przymocowania nie są częścią
produktu i przed użyciem produktu należy je
usunąć ze względów bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt
pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Produkt może
być używany wyłącznie, jeśli jest w idealnym stanie!
Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji produktu!
Elementy LED nie są wymienne.
Zagrożenie życia!
Nigdy nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp
do opakowania bez nadzoru. Niebezpieczeństwo
uduszenia się.
Ostrzeżenia odnośnie baterii!
Wyjmij baterie, jeśli są rozładowane lub artykuł
nie jest używany przez dłszy okres czasu.
Nie stosuj równocznie różnych typów baterii,
różnych marek, nowych wraz z używanymi lub
baterii o różnych pojemnciach, ponieważ może
doć do ich wycieku i powstania szkód.
Podczas wkładania zwć uwagę na polaryzac
(+/-).
Wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie a
baterie zyte utylizuj zgodnie z przepisami.
Ostrzeżenie! Baterii nie wolno ładować lub w
inny sposób reaktywować, nie wolno ich demon-
tować, wrzucać do ognia lub zwierać.
Baterie naly przechowywać zawsze w miejscu
niedospnym dla dzieci.
Nie stosuj baterii wielokrotnego ładowania!
Dzieciom bez nadzoru ob dorosłych nie wolno
powierzać czyszczenia ani konserwacji.
W razie potrzeby przed włożeniem baterii prze-
czć zestyki baterii i urządzenia.
Baterii nie poddawać działaniu ekstremalnych
warunków (np. kaloryfer czy oddziaływanie
promieni słonecznych). Powoduje to zwiększenie
zagrożenia wyciekiem.
W przypadku połknięcia baterie mogą stanowić
zagrożenie dla życia. Baterie należy przecho-
wywać w miejscu niedospnym dla małych
dzieci. Jli dojdzie do połknięcia baterii, należy
natychmiast zgłosić się do lekarza.
Niebezpieczeństwo!
Z uszkodzonymi lub wyciekacymi bateriami
należy obchodzić się nadzwyczaj ostrożnie i
poddać je natychmiast utylizacji zgodnie z prze-
pisami. Zakładaj zawsze rękawiczki.
W przypadku kontaktu z elektrolitem baterii,
przemyj skażone miejsca czystą wodą z mydłem.
Jeśli elektrolit z baterii dostanie się do oczu, prze-
płucz je wodą i natychmiast udaj się do lekarza!
Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych.
PL PL
Włączanie i wyłączanie światła
1. Przy pierwszorazowym użyciu należy wyjąć folię
zabezpieczającą (3) z lampy (2) (rys. A).
2. Wychylić lampę (2) z produktu (1) (rys. B).
3. W celu załączenia (ON) należy obrócić punkt
świetlny LED (2a) zgodnie z ruchem wskazówek
zegara (rys. B).
4. W celu wyłączenia (OFF) należy obrócić punkt
świetlny LED (2a) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (rys. B).
Wymiana baterii (rys. C)
Jeśli baterie już nie działają, można je wymienić
na nowe.
OSTRZEŻENIE! Przestrzegać poniższych
wskazówek, aby uniknąć uszkodzeń mecha-
nicznych i elektrycznych.
1. Wychylić lampę (2) z produktu (1) zgodnie z pre-
zentacją na rys. B.
2. Obrócić punkt świetlny LED (2a) w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie
można go usunąć z lampy (2).
3. Wyciągnąć w całości punkt świetlny LED z lampy
i usunąć stare baterie.
4. Zgodnie z prezentacją na rys. C należy włożyć
nowe baterie.
Wskazówka: należy zwrócić uwagę na biegun
dodatni i ujemny baterii oraz na prawidłowe jej
włożenie. Baterie muszą w całości znajdować się
w komorze baterii.
5. Włożyć punkt świetlny LED do lampy i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie
na swoim miejscu w lampie.
Przechowywanie, czyszczenie
Podczas nieużywania należy zawsze przechowyw
produkt w suchym i czystym miejscu, z wyjętymi bate-
riami, w temperaturze pokojowej. Wycierać do czysta
jedynie suchą ściereczką.
WAŻNE! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków
czyszczących.
Uwagi odnośnie recyklingu
Jeśli produkt jest zużyty, nie należy go
wyrzucać wraz z odpadami domowymi
ze względu na ochronę środowiska,
ale należy go odpowiednio zutylizować.
Informacje o punktach zbiórki i godzinach
otwarcia można uzyskać w lokalnej administracji.
Uszkodzone lub zużyte baterie/akumulatory należy
poddać recyklingowi zgodnie z dyrektywą 2006/66/
WE i jej zmianami. Zwrócić baterie/akumulatory i/
lub produkt, korzystając z udostępnionych urządzeń
przeznaczonych do zbiórki.
PL

LIGHT-UP

LED TENT PEGS

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Crivit IAN 351475 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Crivit IAN 351475 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Crivit und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Crivit -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Crivit
IAN 351475
Nicht kategorisiert
4055334031820
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Crivit IAN 351475 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.