Crivit IAN 353800 Bedienungsanleitung

Crivit IAN 353800
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 3 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungCrivit IAN 353800

BIKE TOOL KIT

BIKE TOOL KIT
Instructions for use
КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЕЛОСИПЕД
Ръководството за използване
UNELTE PENTRU BICICLETĂ
Instrucțiuni de utilizare
FAHRRADWERKZEUG-SET
Gebrauchsanweisung

IAN 353800_2010

Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with
the product before using it for the first time.
Read the following instructions
for use carefully.
Use the product only as described and only for the given areas of applica-
tion. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to
third parties, please also hand over all accompanying documents.
Package contents/parts list (Fig. A)
12-in-1 bicycle multi-tool
(1) 1 x brake shoe tool/bottle opener
(2) 1 x 3mm allen wrench
(3) 1 x 2.5mm allen wrench
(4) 1 x 2mm allen wrench
(5) 1 x 4mm allen wrench
(6) 1 x 5mm allen wrench
(7) 1 x 6mm allen wrench
(8) 1 x 8mm allan wrench with 4.5mm hole
for breaking chain rivets
(9) 1 x spoke wrench – 14G/15G
(10) 1 x PH1 phillips screwdriver
(11) 1 x T25 torx screw wrench
(12) 1 x 5mm flat-head screwdriver
(13) 2 x tyre levers
(14) 6 x self-adhesive patches
(15) 1 x cleaning cloth
(16) 1 x sandpaper
(17) 1 x saddle bag
(18) 1 x attachment location for rear light
1 x repair instructions for inner tubes
1 x instructions for use
Technical data
Bag dimensions: 165 x 90 x 109mm (L x H x W)
Weight of bag incl. contents: 265g
Dimensions of patches, circular: Ø 25mm
Dimensions of patches, rectangular: 32 x 50mm
Date of manufacture (month/year):
05/2021
Intended use
This product is a multi-functional bicycle tool for personal use. The product is
intended for light repairs en route and does not replace specialist tools.
Felicitări!
Ați ales să achiziționați un produs de calitate superioară. Înainte de
prima utilizare, trebuie să vă familiarizați cu produsul dumneavoastră.
Citiți cu atenție următoarele
instrucțiuni de utilizare.
Utilizați produsul numai în modul descris și în scopurile de utilizare
prevăzute. Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur.
În cazul predării produsului unei alte persoane, transmiteți toată
documentația acestuia.
Pachet de livrare/denumirea componentelor
(g.A)
Unealtă multifuncțională pentru bicicletă (12funcții)
(1) 1xdespărțitor pentru plăcuțe de frână/desfăcător de sticle
(2) 1xcheie hexagonală 3mm
(3) 1xcheie hexagonală 2,5mm
(4) 1xcheie hexagonală 2mm
(5) 1xcheie hexagonală 4mm
(6) 1xcheie hexagonală 5mm
(7) 1xcheie hexagonală 6mm
(8) 1x cheie hexagonală 8mm cu gaură de 4,5mm
pentru desfacerea niturilor de lanț
(9) 1xcheie de spițe 14G/15G
(10) 1xșurubelniță cu cap în cruce PH1
(11) 1xșurubelniță Torx T25
(12) 1xșurubelniță cu vârf plat 5mm
(13) 2xlevier pentru scoaterea cauciucurilor
(14) 6xpetic, autoadeziv
(15) 1xcârpă de curățat
(16) 1xhârtie abrazivă
(17) 1xgeantă cu prindere sub șa
(18) 1xsuport pentru far spate
1xexemplar din instrucțiunile de reparații pentrucamere
1xinstrucțiuni de utilizare
Date tehnice
Dimensiuni geantă: 165x90x109mm (LxÎxl)
Greutatea genții împreună cu conținutul: 265g
Dimensiuni petic, rotund: Ø25mm
Dimensiuni petic, pătrat: 32 x 50 mm
Data fabricației (luna/anul):
05/2021
Destinație de utilizare
Acest produs este o unealtă multifuncțională pentru bicicletă, pentru
uz personal. Produsul este prevăzut pentru efectuarea de reparații
ușoare în timpul călătoriilor și nu înlocuiește uneltele profesionale.
Notes on the guarantee and service handling
The product was produced with great care and under continuous quality con-
trol. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers
a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee
period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only
valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover
parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts
(e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or
parts made of glass.
Claims under this guarantee are excluded if the product has been used in-
correctly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions
in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves
that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of
the aforementioned circumstances.
Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period
by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original
sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried
out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of good-
will. This also applies to replaced and repaired parts.
If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned
below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product
will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will
be refunded, depending on our choice.
Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller,
are not limited by this guarantee.
IAN: 353800_2010
Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk
Safety information
Important: Please read this instructions for use carefully and
keep for future reference!
Life-threatening!
Never leave children unattended with the packaging materials. There is a
risk of suffocation!
Risk of injury!
The product contains sharp components. Take care not to injure yourself!
Pay special attention to your fingers when opening and closing the tools.
There is a risk of crushing injury.
Check the product for damage and wear before each use. The product
may only be used in good order and condition!
Attaching the saddle bag
1. Attach the saddle bag to the seat post by wrapping the velcro strip around
the seat post.
2. Secure the saddle bag to the saddle frame by passing the velcro strip
through the saddle frame.
Note: Ensure that the zip is at the top when securing the bag.
Storage, cleaning
When not in use, always store the product clean and dry at room tempera-
ture. Clean only with water and wipe dry afterwards with a cloth.
IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.
Disposal
Dispose of the article and the packaging materials in accordance with cur-
rent local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable
to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of
children.
Dispose of the products and the packaging in an environmentally
friendly manner.
The recycling code is used to identify various materials for recycling.
The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect
the recycling cycle – and a number which identifies the material.
Indicații cu privire la siguranță
Important: citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare
și păstrați-le!
Pericol de moarte!
Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați în preajma materialului
de ambalare. Există pericol de sufocare externă!
Pericol de vătămare!
Produsul conține componente ascuțite. Aveți grijă să nu vă răniți!
Acordați o atenție deosebită la deplierea și plierea produsului,
pentru a nu vă răni degetele. Există pericol de vătămare prin
strivire.
Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă produsul este deteriorat
sau uzat. Articolul trebuie utilizat doar în stare perfectă!
Fixarea genții cu prindere sub șa
1. Mai întâi, xați geanta cu prindere sub șa cu ajutorul curelei cu arici
pe tija de șa, prin înfășurarea curelei cu arici în jurul tijei de șa.
2. Fixați geanta cu prindere sub șa cu ajutorul curelei cu arici pe șa,
prin înfășurarea curelei cu arici în jurul cadrului inferior al șeii.
Indicație: la xarea genții, fermoarul acesteia trebuie orientat în sus.
Depozitare și curățare
În cazul în care nu îl folosiți, depozitați întotdeauna produsul în stare
uscată și curată, la temperatura camerei. Curățați numai cu apă și
apoi ștergeți cu o lavetă uscată.
IMPORTANT! Nu curățați niciodată produsul cu detergenți agresivi.
Instrucţiuni privind eliminarea
Eliminați articolul și materialele de ambalare corespunzător regle-
mentărilor locale în vigoare. Materialele de ambalare ca de ex.
pungile de plastic nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor. Depozi-
tați materialele de ambalare departe de accesul copiilor.
Eliminați produsele și ambalajele în mod ecologic.
Codul de reciclare servește la marcarea diverselor materiale
pentru reintegrarea în circuitul de revaloricare (reciclare).
Codul este alcătuit din simbolul de reciclare, pentru marcarea
circuitului de revaloricare, și un număr de identicare a materialului.
GB ROGBGB RO
1
2
3
4
5
6 7
13
15
17
9
8
10
11
16
18
12
14
A
Indicații referitoare la garanție și operațiuni
de service
Articolul a fost fabricat cu mare atenție și supus unui control per-
manent. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH acordă clienților
nali privați o garanție de trei ani pentru acest articol de la data
achiziţiei (perioada de garanție) în conformitate cu următoarele
dispoziții. Garanția se aplică doar pentru defectele de material și de
prelucrare. Garanția nu se extinde asupra părților supuse unei uzuri
normale, fapt pentru care trebuie considerate piese consumabile (de
ex. baterii), nici asupra pieselor fragile, de ex. butoane, acumulatori
sau piese care sunt fabricate din sticlă.
Se exclude orice drept legal în legătură cu această garanție dacă
articolul a fost utilizat necorespunzător sau abuziv, fără respectarea
prevederilor stabilite sau al scopului de utilizare prevăzut sau dacă
specicațiile din instrucțiunile de utilizare nu au fost respectate, cu
excepția cazului în care clientul nal poate dovedi că există defecte
de material sau de prelucrare care nu se datorează uneia dintre
circumstanțele menționate anterior.
Drepturile din garanție pot  revendicate doar cu respectarea ter-
menului de garanție și prin prezentarea bonului de casă în origi-
nal. Vă rugăm astfel să păstrați bonul de casă în original. Durata
garanției nu se va prelungi prin eventuale reparații realizate în baza
garanției, ca urmare a garanției legale sau prin service-ul acordat
după expirarea garanției. Acest lucru este valabil și pentru piesele
înlocuite sau reparate.
Pentru reclamații, vă rugăm să vă adresați întâi liniei telefonice de
service indicată mai jos sau să luați legătura cu noi prin e-mail.
Dacă este un caz de garanție, articolul va  reparat, înlocuit gratuit
sau vi se va restitui prețul de achiziție – la alegerea noastră. Nu se
acordă alte drepturi prin prezenta garanție.
Drepturile dvs. legale, în special cererile de garanție față de vânză-
torul respectiv, nu sunt restricționate de această garanție.
IAN: 353800_2010
Service România
Tel.: 0800896637
E-Mail: deltasport@lidl.ro
Поздравления!
С Вашата покупка Вие избрахте продукт с високо качество. Запознайте
се с него преди първото му използване.
За целта прочетете внимателно следващото
ръководството за използване.
Използвайте продукта само в съответствие с описанието и за посочените
области на приложение. Съхранявайте добре ръководството за използ-
ване. При предаването на продукта на трета страна предайте и всички
документи.
Обхват на доставката/Обозначение на частите
(фиг. A)
Велосипеден инструмент (12 функции)
(1) 1 x отварачка за накладки/бутилки
(2) 1 x ключ за вътрешен шестостен 3 mm
(3) 1 x ключ за вътрешен шестостен 2,5 mm
(4) 1 x ключ за вътрешен шестостен 2 mm
(5) 1 x ключ за вътрешен шестостен 4 mm
(6) 1 x ключ за вътрешен шестостен 5 mm
(7) 1 x ключ за вътрешен шестостен 6 mm
(8) 1 x ключ за вътрешен шестостен 8 mm с 4,5 mm
отвор за вадене на нитове от верига
(9) 1 x ключ за спици 14 G/15 G
(10) 1 x кръстата отвертка PH1
(11) 1 x отвертка Torx Т25
(12) 1 x кръстата отвертка 5 mm
(13) 2 x щанга за гуми
(14) 6 x лепенка, самозалепваща се
(15) 1 x кърпа за почистване
(16) 1 x шкурка
(17) 1 x чанта за под седалка
(18) 1 x захващане за стоп
1 x ръководство за ремонт на вътрешни гуми
1 x ръководството за използване
Технически данни
Размери чанта: 165 x 90 x 109 cm (Д x В x Ш)
Тегло чанта със съдържание: 265 g
Размери лепенки, кръгли: Ø 25 mm
Размери лепенки, правоъгълни: 32 x 50 mm
Дата на производство (месец/година):
05/2021
Използване по предназначение
Този продукт е многофункционален инструмент за велосипед за лична
употреба. Продуктът е предвиден за малки ремонти на пътя и не замест-
ва специализирани инструменти.
RO BG

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Crivit IAN 353800 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch. Haben Sie eine Frage zum Crivit IAN 353800 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Crivit IAN 353800 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Crivit IAN 353800-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Crivit IAN 353800-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Crivit IAN 353800.

Allgemeines
Marke Crivit
Model IAN 353800
Produkte Nicht kategorisiert
EAN 4055334148320
Sprache Deutsch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Crivit IAN 353800 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse