Crivit IAN 368143 Bedienungsanleitung

Crivit IAN 368143
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungCrivit IAN 368143
SI

IAN 368143_2101

HU
AKKUS ZSEBLÁMPA POWERBANK
TÖLTŐÁLLOMÁSSAL
Kezelési útmutató
1. Bevezetés
Gratulálunk!
Kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati
útmutató a termék része. A biztonságra, használatra
és ártalmatlanításra vonatkozó fontos tudnivalókat
tartalmaz. A termék használata előtt ismerjen meg
minden kezelési és biztonsági tudnivalót. A terméket
kizárólag a leírtaknak megfelelően és a megadott
alkalmazási területeken használja. A termék tovább-
adása esetén adja át a hozzá tartozó összes doku-
mentációt. Tartsa meg az utasításokat a jövőbeni
referencia céljából.
Jelmagyarázat
Az alábbi szimbólumokat és kifejezéseket használ-
juk ebben a kezelési útmutatóban, a terméken és
annak csomagolásán.
Az alábbiakban a(z)
Akkus zseblámpa Powerbank töltőállomással termé-
ket mutatjuk be.
!
FIGYELMEZTETÉS!
Ez a szimbólum/kifejezés magas kockázattal járó
veszélyt jelöl, amely el nem kerülés esetén halálhoz
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
!
VIGYÁZAT!
Ez a szimbólum/kifejezés alacsony kockázattal járó
veszélyt jelöl, amely el nem kerülés esetén kis mér-
tékű vagy csekély sérüléshez vezethet.
TUDNIVALÓ!
Ez a kifejezés anyagi kár kockázatára figyelmeztet
vagy hasznos kiegészítő információkat szolgáltat a
felhasználással kapcsolatban.
Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet,
hogy a készülék beltéri és kültéri használat-
ra egyaránt alkalmas.
Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet,
hogy a készülék csak beltéri használatra al-
kalmas.
Ez a szimbólum a felhasználásra utal.
Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet,
hogy a készülék veszélyt jelenthet a gyerme-
kekre.
8
Ez a szimbólum a termék használatának kor-
határára hívja fel a figyelmet.
Ez a jel az elvakítás veszélyére utal.
-
-
Ez a szimbólum veszélyes optikai sugárzást
jelez.
Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet,
hogy a készülék áramütést okozhat.
Ez a szimbólum a készülék túlmelegedésé-
vel kapcsolatos kockázatra hívja fel a figyel-
met.
Ez a szimbólum a robbanásveszélyre hívja
fel a figyelmet.
Ez a szimbólum az elemek kezelésével kap-
csolatos veszélyekre hívja fel a figyelmet.
Ez a szimbólum az egyenáramot jelöli.
A termék USB porttal rendelkezik.
Ez a szimbólum a védelmi osztályt jelöli
IP44 (Fröccsenő víz ellen védett minden
irányból).
Az Akkus zseblámpa
1 vonatkozóan érvényes.
Ez a szimbólum a védelmi osztályt jelöli
IP20. (Víz ellen nem védett, a szilárd tár-
gyak ellen azonban a 12,5 mm-t meghaladó átmérő
miatt igen. A termék kizárólag száraz környezetben
használható.)
A töltőállomásra vonatkozóan érvényes
2 .
Ez a szimbólum a III védelmi osztályt jelöli.
SELV: biztonságos extra alacsony feszültség
Ez a szimbólum a csomagolás és
a termék ártalmatlanításával kap-
csolatban tájékoztat.
Megfelelőségi nyilatkozat (lásd 8. fejezet,
„Megfelelőségi nyilatkozat”). Az ilyen
szimbólummal jelölt termékek betartják az
Európai Gazdasági Térség (EGT) minden vonatkozó
közösségi előírásainak.
2. Biztonság
Rendeltetésszerű használat
Ezt a terméket bel- és kültéri használatra ter-
vezték.
Az Akkus zseblámpa
1 vonatkozóan érvé-
nyes.
Ez a termék nem alkalmas beltéri világításra.
A töltőállomás
2 csak beltérben használha-
tó.
!
FIGYELMEZTETÉS!
A termék nem alkalmas ipari célú használat-
ra. A termék ettől eltérő használata vagy át-
alakítása nem rendeltetésszerű használat-
nak minősül és kockázattal (például sérüléssel és
rongálódással) járhat. A forgalmazó semminemű fe-
lelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű haszná-
latból eredő károkért.
Az USB-kábelt csak száraz és zárt helyiségekben
alkalmazza.
3. A csomag tartalma (A)
1 x Akkus zseblámpa
1
a továbbiakban: lámpa
1 x töltőállomás
2
1 x MicroUSB-töltőkábel
3
1 x kezelési útmutató (ábrák nélkül)
4. Műszaki adatok
Típus: Akkus zseblámpa Powerbank töltőállomással
IAN 368143_2101
Tradix cikkszám: 368143-21-A
Világítóeszköz: 1x CREE-LED, 10 W
(fehér, nem cserélhető, a továbbiakban: LED)
Üzemi feszültség: 3,7 V
Összteljesítmény: 10 W
Védettség típusa: IP44 (csak lámpa)
A lámpa akkumulátora:
lítium-ion 3,7 V
/ 1.500 mAh
(nem cserélhető)
A töltőállomás akkumulátora:
lítium-polimer 3,7 V
/ 3.000 mAh
(nem cserélhető)
Fényáram: max. 500 lm az ANSI szabvány szerint
Fényszórómagasság: 100 m az ANSI szabvány
szerint
Világítási időtartam: kb. 1,5 óra az ANSI szabvány
szerint
Védelem: IP20 (csak töltőállomás)
Érintésvédelmi osztály: III/
Gyártási dátum: 06/2021
Garancia: 3 év
5. Biztonsági tudnivalók
!
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés és fulladás veszélye!
Ha a gyerekek a termékkel vagy a
csomagolással játszanak, megsérül-
hetnek vagy megrázhatnak!
- Ne hagyja, hogy a termékkel gyermekek játsza-
nak.
- Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket a ter-
mék közelében.
- A terméket és annak csomagolása gyermekektől
távol tartandó.
!
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
8
8 éven aluli gyermekek nem
használhatják! Sérülésveszély áll
fenn!
- 8 évnél idősebb gyermekek, valamint
csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális
képességű személyek, illetve mindazok, akik
nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és
ismeretekkel, csak felügyelet mellett és/vagy a
termék biztonságos használatáról és a vele járó
kockázatokról történő tájékoztatást vetően
használhatják a terméket.
- A termék nem gyermekjáték.
- A termék karbantartását és/vagy tisztítását gyer-
mekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
Tartsa be a nemzeti előírásokat!
- A termék használatakor és ártalmatlanításakor
tartsa be a hatályos nemzeti előírásokat és rende-
leteket.
!
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Ne használja robbanásveszélyes
környezetben! Sérülésveszély áll
fenn!
- A terméket tilos robbanásveszélyes (Ex) kör-
nyezetben használni. Gyúlékony folyadékokat,
gázokat vagy porokat tartalmazó környezetben
tilos a termék használata.
!
FIGYELMEZTETÉS!
Elvakításveszély!
-
Ne nézzen közvetlenül a lámpa fényé-
be, ill. Ne irányítsa a lámpát mások sze-
mébe. Ez ronthatja az érintettek látóké-
pességét.
-
-
- Ez a termék veszélyes optikai sugárzást bo-
csáthat ki. Ne nézzen közvetlenül a lámpa
fényébe. Az bizonyos körülmények között
károsíthatja a szemet.
!
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Hibás terméket nem szabad használni!
Sérülésveszély áll fenn!
- Ne használja tovább a terméket üzemzavar, sé-
rülések vagy hibák esetén.
- A LED-ek nem cserélhetőek. A LED-ek meghibáso-
dása esetén a terméket ártalmatlanítani kell.
- A szakszerűtlen javítások komoly veszélyt jelente-
nek a felhasználóra nézve.
!
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
A terméket nem szabad módosíta-
ni! Áramütés miatt fennáll a sérülés
veszélye!
- A készülékházat soha nem szabad kinyitni, a ter-
mékbe tilos belenyúlni, azt tilos átalakítani. Ha
belenyúl vagy átalakítja terméket az áramütés
veszélye miatt életveszély áll fenn. Előírások (CE)
tiltják a szétszerelést/átalakítást.
- Használat közben a terméket nem szabad leta-
karni.
5.2 Az akkumulátorokra vonatko-
zó biztonsági tudnivalók
!
FIGYELMEZTETÉS!
Égés- és robbanásveszély!
- A termék hőforrásoktól és közvetlen nap-
fénytől távol tartandó, ugyanis az akkumulá-
tor a túlmelegedés hatására felrobbanhat.
Sérülésveszély áll fenn.
- Ne működtesse a LED multifunkciós lám-
pát annak csomagolásában! Tűzveszélyes!
!
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Ne érintse meg a szivárgó elemeket
puszta kézzel! Sérülésveszély áll
fenn!
- Ha az akkumulátorok szivárognak vagy azok
megrongálódtak, akkor a kiömlő folyadék bőr-
rel érintkezve marási sérüléseket okozhat. Puszta
kézzel semmiképpen sem szabad megérinteni a
szivárakkumulátorokat; ehhez mindig viseljen
a célra alkalmas védőkesztyűt!
TUDNIVALÓ!
- A készülék beépített akkumulátort tartalmaz,
amelyet a felhasználó nem cserélhet. A veszélyek
elkerülése érdekében kiszerelését vagy újratölté-
sét csak a gyártó vagy annak vevőszolgálata,
illetve egy hasonlóan képzett személy végezheti.
- A termék ártalmatlanításakor vegye figyelembe,
hogy az újratölthető akkumulátort tartalmaz.
!
VIGYÁZAT!
Túlmelegedésveszély!
Ne kapcsolja be a csomagolásban.
6. Használat
1. Távolítson el valamennyi csomagolóanyagot.
2. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész rendelkezés-
re áll és sértetlen.
6.4 Használat
A lámpa be-/kikapcsolása
- Nyomja meg a nyomáskapcsolót
13
, míg egy jól
kivehető kattanást hall, lásd az E. ábrát. A lám-
pa
1 az 1. üzemmódba, 100 % fényerősségre
kapcsol BE.
- A nyomáskapcsoló
13
ismételt lenyomása a kö-
vetkező 3 üzemmódon kapcsol végig:
50 % fényerősség / stroboszkóp-fény / SOS-jel.
- Egy további megnyomással kapcsolhatja a lám-
pát
1 KI.
MEGJEGYZÉS!
- A töltésjelző
9 a lámpa 1 bekapcsolása után
zölden világít.
- Ha az üzemmód egy percnél hosszabb ideig
nem változott, anyomáskapcsoló
13
megnyomá-
sával kikapcsolhatja a lámpát.
- Az üzemmódtól függetlenül a nyomáskapcsoló
kb. 2 másodpercig történő megnyomásával ki-
kapcsolhatja
13
a lámpát
1 .
- Kikapcsolt állapotban a stroboszkóp-fény a nyo-
máskapcsoló
13
kb. 2 másodpercig történő meg-
nyomásával közvetlenül bekapcsolható.
!
FIGYELMEZTETÉS!
A stroboszkóp-fényt ne irányítsa szemé-
lyekre! Sérülésveszély áll fenn!
A stroboszkóp-fény rendkívül gyors villanási sebessé-
ge miatt gyermekeknél vagy mentális betegségben
szenvedő személyeknél látáskárosodás léphet fel.
MEGJEGYZÉS!
- Magasabb hőmérsékleten előfordulhat, hogy
az automatikus kikapcsoló berendezés működés
közben kikapcsolja a lámpát, hogy megakadá-
lyozza a túlhevülést. Ennek során a töltésjelző
9
zölden villog.
A lámpa a lehűlést követően ismét bekapcsolha-
tó.
Lámpatest fókuszának kezelése (F):
A lámpa
1 csúszó fókusszal rendelkezik. A fénysu-
gár fokozatmentesen állítható a maximális szórás-
szögtől a lehető legkisebb fókuszálható pontig.
- Tolja a lámpatestet
10
előre. A fókusz fokozat-
mentesen a lehető legkisebb fókuszálható pontra
csökken.
- Tolja a lámpatestet
10
hátra: a fókusz fokozat-
mentesen a maximális szórásszögre növekedik.
Minél kisebb a fókuszált pont, annál nagyobb a fé-
nyerő azon a területen.
7. Tisztítási és ápolási tudnivalók
!
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!
Vor der Reinigung müssen Sie den
USB-Stecker
7 aus dem ladenden
Gerät (z. B. Netzteil) ziehen und die
Leuchte ausschalten. Fennáll az áramütés
veszélye!
- csak száraz kendővel törölje le
- ne használjon súroló hatású tisztítószereket, illet-
ve vegyszereket
- ne merítse vízbe
- hideg, száraz, UV-sugárzástól védett helyen tá-
rolja
8. Megfelelőségi nyilatkozat
A készülék megfelel az elektromágneses
összeférhetőségről szóló 2014/30/EU,
valamint a veszélyes anyagok elektromos
és elektronikus berendezésekben való alkalmazásá-
ról szóló 2011/65/EU (RoHS) irányelvek alapvető
vetelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek. A
teljes eredeti megfelelőségi nyilatkozat elérhető az
importőrnél.
9. Ártalmatlanítás
Csomagolás ártalmatlanítása
A csomagolás és a kezelési útmutató
100%-ig környezetbarát anyagokból ké-
szült, amelyek a helyi szelektív hulladék-
gyűjtő üzemekben ártalmatlaníthatók.
Termék ártalmatlanítása
A terméket tilos a hagyományos háztartási
hulladékkal együtt gyűjteni. A termék ártal-
matlanításának módjáról tájékozódjon a he-
lyi szolgáltatónál vagy önkormányzatnál.
Az akkumulátor / újratölthető elemek
ártalmatlanítása
- A hibás vagy használt újratölthető eleme-
ket a 2006/66/EK irányelv és annak kiegé-
szítései szerint kell újrahasznosítani.
- Elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási
hulladékkal együtt gyűjteni. Azok káros nehézfé-
meket tartalmaznak. Megjelölés: Pb (= ólom), Hg
(= higany), Cd (= kadmium). A törvény szerint az
elhasznált elemeket és akkumulátorokat kötelező
visszaszolgáltatni. A használatot követően az
elemeket térítésmentesen visszaveszik cégünk ér-
tékesítési pontjain vagy annak közvetlen közelé-
ben (például az üzletben vagy az önkormányzati
gyűjtőhelyeken). Az elemek és az akkumulátorok
áthúzott hulladékgyűjtő-edény szimbólummal
vannak megjelölve.
- Az újratölthető akkumulátorokat/újratölthető ele-
meket csak lemerült állapotban szabad megsem-
misíteni, illetve rövidzárlat ellen (pl. szigetelősza-
laggal) védeni kell az ártalmatlanítás céljából.
10. Garancia
A TRADIX GmbH & Co. KG jótállása.
Tisztelt ügyfelünk! A termékre a vásárlástól számított
3 év jótállás érvényes. A termék hibája esetén a ter-
mék forgalmazójával szemben önt a törvény által
előírt jogok illetik meg. Ezeket a törvényes jogokat
az alábbiakban leírt jótállásunk nem korlátozza.
11. Garanciális feltételek
A jótállás időtartama a vásárlás napján kezdődik.
Kérjük, gondosan őrizze meg az eredeti pénztári
bizonylatot. Ezzel a bizonylattal tudja igazolni a
vásárlás tényét. Amennyiben a vásárlástól számított
három éven belül anyagbeli vagy gyártási hiba me-
rül fel, akkor a terméket cégünk döntése alapján
vagy díjtalanul megjavítjuk, vagy kicseréljük. A
jótállás előfeltétele, hogy a három éves időtartamon
belül átadásra kerüljön a meghibásodott készülék és
a vásárlást igazoló bizonylat (nyugta), és rövid írá-
sos leírást kapjunk a hiba jellegéről és a fellépés idő-
pontjáról. Amennyiben a hiba a jótállásunk hatálya
alá tartozik, akkor a javított vagy kicserélt terméket
küldjük vissza önnek. A termék javításával vagy cse-
réjével nem kezdődik új jótállási időtartam.
Garancia időtartama és törvény szerinti
garanciális igények
A garancia időtartamát a garancia nem hosszab-
bítja meg. Ez a kicserélt és megjavított alkatrészekre
is érvényes. Az esetlegesen már a vásárlás során
fennálló sérüléseket és hiányosságokat már a kicso-
magolást vetően azonnal jelenteni kell. A garan-
Amennyiben ez nem így van, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot a megadott szervizzel.
Jelmagyarázat
1 Lámpa
2 Töltőállomás
3 MicroUSB-töltőkábel
4 MicroUSB-csatlakozó
5 USB-csatlakozó
6 Aljzatfedél
7 Csatlakozóaljzat
8 Töltésjelző (töltőállomás)
9 Töltésjelző (lámpa)
10 Lámpatest
11 Töltőérintkezők
11 A Biztonsági csík
12 Csap
13 Nyomáskapcsoló
6.1 A töltőállomás akkumulátorá-
nak feltöltése (B)
MEGJEGYZÉS!
A töltőállomás kizárólag a lámpa töltésére van ter-
vezve. Más eszközök a töltőállomással nem tölthe-
tők.
Az első használatot megelőzően a töltőállomás ak-
kumulátorát 12 órán keresztül tölteni kell.
- Az akkumulátor automatikus kikapcsoló berende-
zéssel van ellátva. Ez kikapcsolja a töltési folya-
matot 100%-os töltésnél, így az akkumulátor nem
tölthető túl.
!
VIGYÁZAT!
Áramütés miatti sérülésveszély!
- A töltőállomás akkumulátorának töltését
kizárólag beltérben végezze.
Csatlakoztassa a töltőállomást
2 a MicroUSB-töltő-
kábellel
3 egy arra alkalmas eszközhöz. A töltőállo-
más akkumulátorát
2 többek között egy USB porttal
ellátott tápegységgel töltheti fel (a csomagolás nem
tartalmazza). Erre vonatkozóan vegye figyelembe a
műszaki adatokat (5 V
, 1.000 mAh).
A töltőállomás csak SELV kimenettel rendelkező és 5
V
maximális üzemi kimeneti feszültségű (Uout)
eszközhöz csatlakoztatható.
1. Nyissa fel az USB-csatlakozó gumiborítását
6 a
töltőállomáson
2 .
2. Csatlakoztassa a MicroUSB-csatlakozót
4 a töl-
tőállomás
7 csatlakozóaljzathoz 2 .
3. Csatlakoztassa az USB-csatlakozót
5 a töltőké-
szülékhez.
MEGJEGYZÉS!
A töltőállomás 2 töltésjelzővel van ellátva, 8 lásd
aD. ábrát.
- Ha a töltőállomás akkumulátorát fel kell tölteni, a
töltésjelző
8 pirosan villog.
- A töltési folyamat során a töltésjelző
8 zölden
villog.
- Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor a
töltésjelző
8 zöld színnel világít.
4. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a Micro-
USB-csatlakozót a
4 csatlakozóaljzatból 7 .
5. Zárja le a fedelet
6 .
A töltőállomás
2 most már üzemkész.
6.2 A lámpa akkumulátorának
feltöltése (D)
Az akkumulátor első feltöltése előtt húzza ki a bizton-
sági csíkot
11 A a töltőérintkezőkről, lásd C. ábrát.
- Húzza ki a biztonsági csíkot
11 A az ábrán látha-
tó módon.
Az első használatot megelőzően a lámpa akkumulá-
torát
1 12 órán keresztül tölteni kell, VAGY amikor
a lámpa
1 töltésjelzője 9 pirosan villog. Ahhoz,
hogy a töltésjelző
9 látható legyen, a lámpát 10
egészen előre kell tolni, lásd a D. ábrát.
- A lámpa akkumulátora automatikus kikapcsoló
berendezéssel van ellátva. Ez kikapcsolja a tölté-
si folyamatot 100%-os töltésnél, így az akkumulá-
tor nem tölthető túl.
!
VIGYÁZAT!
Áramütés miatti sérülésveszély!
- A lámpa akkumulátorának töltését kizáró-
lag beltérben végezze.
- Ha a lámpa a kültéri használat során nedves
lett, a töltés előtt a lámpát száraz ruhával törölje
teljesen szárazra. Ügyeljen arra, hogy a lámpa
teljesen száraz legyen. Fennáll a vidzárlat ve-
szélye!
- A töltőállomás töltőérintkezőit ne fogja meg pusz-
ta kézzel.
1. Nyissa ki a töltőállomást
2 .
2. Tolja a lámpa
10
lámpatestét
1 előre.
Ügyeljen arra, hogy a lámpatest
10
ütközésig
előre legyen tolva.
3. Helyezze a lámpát
2 a töltőállomásba 1 . A
töltésjelző
9 az ábrán látható módon felfelé néz-
zen. A töltési folyamat automatikusan elindul, ha
szükséges.
- A
12 töltőállomáson 2 levő vezetőcsap garan-
tálja, hogy a lámpa
1 alapvetően mindig helye-
sen helyezkedjen el a töltőállomásban
2 , és a
töltőérintkezők
11 érintkezzenek, lásd a D. áb-
rát.
- A töltés során a töltésjelzők
8 és 9 pirosan vilá-
gítanak.
- Ha a töltésjelzők
8 és 9 nem világítanak, nincs
érintkezés a lámpa
1 valamint töltőállomás 2
érintkezői között. Igazítsa ki a lámpa
1 pozíció-
ját a töltőállomásban,
2 amíg a töltésjelzők 8
és
9 pirosan világítanak.
- Ha a lámpa
1 akkumulátora teljesen fel van tölt-
ve, akkor a töltésjelző
9 zöld színnel világít és kis
idő múlva kialszik.
- A
8 töltőállomás 2 töltésjelzője kb. 30 másod-
percig pirosan világít, majd kialszik.
A lámpa
1 most már használatra kész.
6.3 A lámpa és töltőállomás akku-
mulátorának egyidejű feltöltése
A töltőállomást
2 és a lámpát 1 egyidejűleg is tölt-
heti.
1. Csatlakoztassa a töltőállomást
2 a 6.1 Töltőál-
lomás akkumulátorának feltöltése (B)
szakaszban leírtak szerint.
2. Helyezze a lámpát
1 a 6.2 Lámpa akkumu-
látorának feltöltése (D) szakaszban leírtak
szerint a töltőállomásba
2 .
MEGJEGYZÉS!
- A töltési folyamat során a töltőállomás
8 töltés-
jelzője
2 zölden világít, és a 9 lámpa 1 töltés-
jelzője pirosan világít.
- Ha mindkét akkumulátor teljesen fel van töltve, a
töltésjelzők
8 és 9 zölden világítanak.
cia időtartamának letelte után a keletkező javítások
díjkötelesek.
A garancia terjedelme
A készülék szigorú minőségi irányelvek alapján ké-
szült és a szállítást megelőzően lelkiismeretes elle-
nőrzésen esett át. A garancia az anyag- és gyártási
hibákra érvényes. A garancia nem érvényes azokra
a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak
vannak kitéve és ezért azok kopó alkatrésznek te-
kinthetők, vagy törékeny alkatrészeken keletkező
sérülésekre, például kapcsoló, akkumulátorok vagy
üvegből készült elemekre.
A garancia semmissé válik, ha a termék sérült, nem
szakszerűen használták vagy tartották karban. A ter-
mék szakszerű használata érdekében a használati
útmutatóban felsorolt utasításokat pontosan be kell
tartani. Feltétlenül kerülni kell azokat az alkalmazási
célokat és műveleteket, amelyeket a használati útmu-
tató nem javasol, vagy amelyekre figyelmeztet.
A termék csupán a privát használatra alkalmas, ipari
célú használatra nem. A visszaélésszerű és szaksze-
rűtlen használat, erőszak alkalmazása és nem a fel-
hatalmazott szerviztelephelyünk által végzet beavat-
kozások esetén megszűnik a garancia.
A garanciális eset lebonyolítása
A kérése gyors feldolgozásának biztosításához, kö-
vesse az alábbi tudnivalókat:
- A vásárlás igazolásához készítse elő minden ké-
relemhez a vásárlást igazoló nyugtát és a cikk-
számot (például IAN 368143_2101 ).
- A cikkszámot megtalálja a termék típustábláján,
a termékre gravírozva, az útmutató fedőlapján
(balra lent) vagy a termék hátoldalán vagy az
alján a matricán.
- Működési hibák vagy egyéb hiányosságok fel-
lépése esetén először vegye fel a kapcsolatot
telefonon vagy e-mailben a vetkezőkben meg-
nevezett szerviz részleggel.
- A hibásnak talált terméket a vásárlási bizonylat
(vásárlást igazoló nyugta) melléklésével a hiá-
nyosság és a keletkezés időpontjának megadása
mellett díjmentesen elküldheti a közölt szerviz cí-
mére.
A www.lidl-service.com oldalon letöltheti a jelen és
számos további kézikönyvet, termékvideót és telepí-
tési szoftvert.
A QR-kód segítségével közvetlenül a
Lidl szerviz oldalára (www.lidl-servi-
ce.com) jut és a cikkszám (IAN)
368143_2101 megadásával meg-
nyithatja a használati útmutatót.
- do not use any strong detergents and/or chemi-
cals
- do not immerse in water
- store in a cool, dry place and protected from UV
light
8. Conformity declaration
This device complies with the fundamental
requirements and other relevant regula-
tions of the European Electromagnetic
Compatibility Directive 2014/30/EU and the RoHS
Directive 2011/65/EU. The complete original con-
formity declaration is available from the importer.
9. Disposal
Disposal of the packaging
The packaging and operating instruc-
tions are made of 100 % environmental-
ly friendly materials, which you may dis-
pose of at local recycling centres.
Disposal of the product
The product may not be disposed of with nor-
mal household waste. Please find out about
disposal options for the product from your lo-
cal authority or town administration.
Disposal of the battery / rechargeable
batterie
- Defective or used rechargeable batteries
have to be recycled in accordance with Di-
rective 2006/66/EC and its amendments.
- Batteries and disposable batteries are not per-
mitted to be disposed of with household waste.
They contain harmful heavy metals. Marking: Pb
(= lead), Hg (= mercury), Cd (= cadmium). You
are legally obligated to return used batteries and
rechargeable batteries. After use, you can either
return batteries to our point of sale or in the direct
vicinity (e.g. with a retailer or in municipal col-
lection centres) free of charge. Batteries and re-
chargeable batteries are marked with a crossed-
out waste bin.
- Rechargeable batteries / accumulators may only
be disposed of in a discharged state or must be
secured against short circuits (e.g. with insulating
tape) for disposal.
10. Warranty
Warranty from TRADIX GmbH & Co. KG
Dear customer, the warranty on this product is 3
years from the purchase date. In the event of defects
in this product, you are entitled to exercise your stat-
utory rights against the seller of the product. These
statutory rights are not limited by our warranty de-
scribed in the following.
11. Warranty conditions
The warranty begins on the date of purchase. Please
keep the original receipt. This document is required
as verification of the purchase.
If a material or manufacturing defect arises within
three years from the purchase date of this product,
the product will be repaired or replaced, as per our
choice, at no charge to you. This warranty service re-
quires the submission of the purchase receipt and the
defective product within the three-year period and
a short written description of the defect and when
it arose.
If the defect is covered by our warranty, the repaired
or a new product will be returned to you. The war-
ranty period does not restart with the repair or re-
placement of the product.
Guarantee period and statutory claims for
defects
The guarantee period will not be extended by the
warranty. This also applies to replaced and repaired
parts. Damage and defects which may possibly al-
ready exist upon purchase must be reported imme-
diately after unpacking. After the guarantee period
has expired, required repairs shall be subject to a
charge.
Scope of guarantee
The device has been carefully produced under strict
quality guidelines and conscientiously inspected pri-
or to delivery. The guarantee service applies to mate-
rial or manufacturing faults. This guarantee does not
extend to product parts, which are exposed to nor-
mal wear and tear and can therefore be regarded
as wearing parts or to damage to fragile parts, e.g.
switches, battery packs or which are made of glass.
This guarantee shall lapse, if the product is damages,
not used properly or maintained properly. For prop-
er use of the product, all of the instructions in the op-
erating instructions must be precisely complied with.
Purposes and actions, which are dissuaded from or
warned about in the operating instructions must be
avoided.
The product is only intended for private and not
commercial use. In the case of abusive and improper
handling, use of force and with interventions, which
are not performed by our authorised service branch,
the guarantee shall lapse.
Processing in the case of a guarantee
claim.
To ensure quick processing of your concern, please
follow the instructions below:
- Please have the till receipt and article number
available (e.g. IAN 368143_2101) as proof of
the purchase.
- You can find the article number on the rating plate
on the product, as an engraving on the product,
the title place of your instructions (bottom left) or
the sticker on the back or underside of the prod-
uct.
- If malfunctions or other defects occur, first contact
the service department below by telephone or
e-mail.
- You can then send a product that has been re-
corded as being defective, including the proof of
purchase (till receipt) and stating what the defect
is and when it occurred, postage-free to the ser-
vice address provided to you.
On www.lidl-service.com, you can download these
an many other manuals, product videos and instal-
lation software.
With this QR code, you can directly
reach the Lidl Service website (www.
lidl-service.com) and can open your
operating instructions be entering the
article number (IAN)368143_2101.
cro-USB plug
4 from the socket 7 .
5. Close the socket cover
6 .
The charging station
2 is now ready to use.
6.2 Charge the battery of the lamp
(D)
Before charging the battery for the first time, you
must remove a safety strip
11 A from the charging
contacts, see Fig. C.
- Remove the safety strip
11 A as shown.
The battery of the light
1 must be charged for 12
hours before first use, OR when the charge indicator
9 of the lamp 1 is flashing red. To see the charge
indicator
9 , you must slide the lamp unit 10 all the
way to the front, see Fig. D.
- The battery of the lamp is fitted with an automatic
switch-off device. This switches off the charging
process with a 100 % charge, so that the battery
cannot be overcharged.
!
CAUTION!
Risk of injury from electric shock!
- Only charge the battery of the lamp in-
doors.
- If the lamp has become wet due to use outdoors,
you must dry off the lamp completely using a dry
cloth before charging. Make sure that the lamp is
completely dry. There is a risk of short circuit.
- Do not touch the charging contacts of the
charging station with bare hands.
1. Open the charging station
2 .
2. Slide the lamp unit
10
of the lamp
1 forwards.
Make sure that the lamp unit
10 is pushed for-
ward as far as it will go.
3. Place the lamp
1 in the charging station 2 .
The charge indicator
9 must point upwards as
shown. The charging process will start automati-
cally, if necessary.
- A pin
12 in the charging station 2 basically en-
sures that the lamp
1 is correctly positioned in
the charging station
2 and that the charging con-
tacts
11 are in contact, see Fig. D.
- During the charging process, the charging indica-
tors lights up
8 and 9 red.
- If the charging indicators
8 and 9 do not light
up, there is no contact between the charging
contacts of the lamp
1 and the charging station
2 . Correct the position of the lamp 1 in the
charging station
2 , until the charging indicators
8 and 9 light up red.
- Once the battery of the lamp
1 is fully charged,
the charging indicator
9 will light up green and
go out after a short time.
- The charging indicator
8 of the charging station
2 lights up red for approx. 30 sec. and then
goes out.
The lamp
1 is now ready for use.
6.3 Charge the battery of the lamp
and the charging station at the
same time
You can charge the charging station
2 and the lamp
1 at the same time.
1. Close the charging station
2 as described under
6.1 Charge the battery of the charging
station (B).
2. Place the lamp
1 in the charging station 2 as de-
scribed under 6.2 Charge the battery of the
lamp (D).
NOTE!
- During charging, the charging indicator
8 of
the charging station
2 flashes green and the
charging indicator
9 of the lamp 1 lights up red.
- Once both batteries are fully charged, the
charging indicators
8 and 9 light up green.
6.4 Use
Switching the lamp on and off
- Press the pushbutton
13
, until a click can be clear-
ly heard, see Fig. E. The lamp
1 switches to the
1st operating mode, 100 % brightness, ON.
- Additional pressing of the pressure switch
13
switches through the 3 additional operating
modes:
50 % brightness / stroboscopic light / SOS sig-
nal.
- Pressing it again switches the lamp
1 OFF.
NOTE!
- The charging indicator
9 lights up green when
the lamp is switched on
1 .
- If the mode has not be changed for longer than
one minute, the next time the pressure switch is
pressed
13
will lead to switch-off.
- Irrespective of the operating mode, you can
switch off
13
the lamp
1 by pressing the push-but-
ton for approx. 2 sec.
- In a switched-off state, the strobe light can be
switched on
13
directly by pressing the pressure
switch for approx. 2 seconds.
!
WARNING!
Do not direct the strobe light towards unin-
volved persons! There is a risk of injury!
Due to the extremely fast flash speed of the strobe
light, sight impairments could occur under certain
circumstances with children or people who have a
disorder (e.g. due to psychological disorders).
NOTE!
- At higher temperatures it can happen that the
automatic switch-off device switches off the lamp
during operation so that it does not get too hot.
The charging indicator
9 flashes green.
The lamp can be switched on again after it has
cooled down.
Using the focus of the lamp unit (F):
The lamp
1 has a sliding focus. You can adjust the
light beam continuously from a maximum scattering
angle to the smallest possible focusable point.
- Slide the lamp unit
10
forwards: The focus will re-
duce continuously to the smallest possible point.
- Slide the lamp unit
10
backwards: the focus is en-
larged continuously up to the maximum scattering
angle.
The smaller the focused point, the higher the luminos-
ity of this surface.
7. Cleaning and care instructions
!
CAUTION!
Risk of injury!
Before cleaning, you must discon-
nect the USB plug
5 from the
charging device (e.g. power supply
unit) and switch off the light. There is a risk
of electric shock!
- only clean with a dry cloth
- The product is not allowed to be used in an ex-
plosive (Ex) environment. The product is not ap-
proved for an environment, in which flammable
liquids, gases or dust are present.
!
WARNING!
Risk of glaring!
- Do not look directly into the lamp and do
not direct the lamp into other people’s eyes.
This can impaired the eyesight.
-
-
- This lamp may emit dangerous optical radi-
ation. Do not look directly into the light of the
lamp. This may be harmful to your eyes.
!
WARNING!
Risk of injury!
A defective product is not allowed to be
used! There is a risk of injury!
- Do not use the product in the case of malfunc-
tions, damage or defects..
- The LED is not replaceable. If the LED is defective,
the product must be disposed of.
- Significant danger can occur for the user in the
case of improper repairs.
!
WARNING!
Risk of injury!
The product is not allowed to be
manipulated! There is a risk of
injury from electric shock!
- The casing must not be opened and the product
must not be manipulated/modified under any
circumstances. Manipulations/modifications can
cause danger to life from electric shock. Manipu-
lations/modifications are prohibited for approval
reasons (CE).
- The product must not be covered up during use.
5.2 Safety instructions regarding
rechargeable batteries
!
WARNING!
Fire and explosion hazard!
- Keep the product away from heat sources
and direct sunlight: the battery may explode
if overheated. There is a risk of injury.
- Do not operate the product in ist packag-
ing! There is a risk of fire!
!
WARNING!
Risk of injury!
Do not touch leaked batteries with
bare hands! There is a risk of injury!
- Leaked or damaged batteries may cause
acid burns if they come into contact with skin. Do
not touch leaked batteries with bare hands; there-
fore, ensure that you wear appropriate protective
gloves in such a case!
NOTE!
- This product has a built-in rechargeable battery
that cannot be replaced by the user. In order to
avoid hazards, the battery may only be removed
by the manufacturer or ist service agent or by a
similarly qualified individual.
- When disposing of the product, please note that
this product contains a rechargeable battery.
!
CAUTION!
Danger of overheating!
Remove packaging prior to use.
6. Start-up
1. Remove all packaging materials.
2. Check whether all parts are available and unda-
maged.
If this is not the case, notify the specified service
address.
Legend
1 Lamp
2 Charging station
3 Micro-USB cable
4 Micro-USB connector
5 USB plug
6 Socket cover
7 Socket
8 Charging indicator (charging station)
9 Charging indicator (lamp)
10 Lamp unit
11 Charging contacts
11 A Safety strip
12 Pin
13 Pressure switch
6.1 Charge the battery of the
charging station (B)
NOTE!
The charging station is only designed for charging
the lamp. Other devices cannot be charged with the
charging station.
The charging station battery must be charged for 12
hours before first use.
- The battery is fitted with an automatic switch-off
device. This switches off the charging process
with a 100 % charge, so that the battery cannot
be overcharged.
!
CAUTION!
Risk of injury from electric shock!
- Only charge the charging station battery
indoors.
Connect the charging station
2 to an appropri-
ate device using the micro-USB cable
3 . You can
charge the battery of the charging station
2 using,
among other things, a power supply unit with USB
port (not included). Please observe the technical
data (5 V
, 1,000 mA).
The charging station can only be connected to a
control device with a SELV output and a maximum
working peak output voltage (Uout) of 5 V
.
1. Open the socket cover
6 on the charging station
2 .
2. Plug the Micro-USB connector
4 into the socket
7 of the charging station 2 .
3. Insert the USB plug
5 into the charging device.
NOTE!
The charging station
2 is equipped with a charging
indicator
8 , see Fig. D.
- When the charging station battery needs
charging, the charging indicator
8 flashes red.
- During charging, the charging indicator
8 flash-
es green.
- Once the battery is fully charged, the charge indi-
cator
8 lights up green.
4. When charging is complete, remove the mi-
This symbol indicates usage.
This symbol indicates potential danger to
children.
8
This symbol indicates the age rating of the
product.
This symbol indicates a risk of glaring.
-
-
This symbol indicates dangerous optical ra-
diation.
This symbol indicates potential danger in re-
lation to electric shocks.
This symbol indicates potential danger in re-
lation to overheating.
This symbol indicates potential danger in re-
lation to explosions.
This symbol indicates potential danger from
handling batteries / rechargeable batteries.
This symbol indicates direct current.
The product has a USB port.
This symbol indicates Protection Class IP44
(Protection against splashing water from all
sides).
Applies to the Rechargeable Torch
1
This symbol indicates Protection Class IP20.
(No protection against water, but against
solid objects of more than 12.5 mm diameter. The
product may only be used in a dry environment.)
Applies to the Charging station
2
This symbol indicates protection class III.
SELV: safe extra-low voltage
These symbols inform you about
the disposal of the packaging and
product.
Conformity declaration (see Chapter „8.
Conformity declaration”): Products that
are marked with this symbol fulfil all appli-
cable Community regulations of the European Eco-
nomic Area.
2. Safety
Intended use
This product is intended for indoor and out-
door use.
Applies to the Rechargeable Torch
1
This product is not suitable for household
room lighting.
The charging station
2 may only be used in-
doors.
!
WARNING!
The product is not intended for commercial
use. Different use or a modification to the
product are not deemed as intended use
and may lead to risks, such as injuries and damage.
The distributor assumes no liability for damage that
results from improper use.
Only use the USB cables in dry and sheltered rooms.
3. Scope of delivery (A)
1 x Rechargeable Torch
1
will be referred hereinafter as lamp.
1 x Charging station
2
1 x Micro-USB cable
3
1 x Operating instructions (without Figure)
4. Technical specifications
Type: Rechargeable Torch with Charging Case
IAN: 368143_2101
Tradix Item No.: 368143-21-A
Light bulb: 1x CREE LED, 10 W
(white, non-replaceable, hereinafter referred to as
LED)
Operating voltage: 3.7 V
Total output: 10 W
Protection class: IP44 (only lamp)
Battery of the lamp
Lithium ion 3.7 V
/ 1,500 mAh
(not replaceable)
Battery of the charging station:
Lithium-polymer 3.7 V
/ 3,000 mAh
(not replaceable)
Luminous flux: max. 500 lm (according to ANSI)
Illumination range: 100 m (according to ANSI)
Burn time: approx. 1.5 h with max. brightness
(according to ANSI)
Protection class IP20 (only charging station)
Protection class III/
Production date: 06/2021
Warranty: 3 Years
5. Safety information
!
WARNING!
Risk of injury and suffocation!
If children play with the product
or the packaging, they may injure
themselves or suffocate!
- Do not let children play with the product or the
packaging.
- Supervise children who are close to the product.
- Keep the product and the packaging out of reach
of children.
!
WARNING!
Risk of injury!
8
Not suitable for children under the
age of 8! There is a risk of injury!
- Children from the age of 8, as well as peo-
ple with impaired physical, sensory or men-
tal capabilities or with a lack of experience
and knowledge, must be supervised when
using the product and/or be instructed regarding
the safe use of the product and understand the
resulting dangers.
- Children are not allowed to play with the product.
- Maintenance and/or cleaning of the product is
not allowed to be performed by children without
supervision.
Observe national regulations!
- Observe the applicable national requirements
and regulations for the use and disposal of the
product.
!
WARNING!
Risk of injury!
Do not use in an explosive environ-
ment! There is a risk of injury!
GB
RECHARGEABLE TORCH WITH
CHARGING CASE
Instruction manual
1. Introduction
Congratulations!
With this, you have chosen a high-quality product.
The operating instructions are an integral part of
this product. They contain important information for
safety, use and disposal. Familiarise yourself with all
of the operating and safety information before using
the product. Only use the product as described and
for the specific areas of application. Provide all of the
documentation when passing the product on to third
parties. Keep the instructions for future reference.
Explanation of symbols
The following symbols and signal words are used in
these operating instructions, on the product or on the
packaging.
Hereinafter, the Rechargeable Torch with Charging
Case will be referred to as product.
!
WARNING!
This signal symbol/word indicates a hazard with a
high level of risk which, if not avoided, may result in
death or serious injury.
!
CAUTION!
This signal symbol/word indicates a hazard with a
low level of risk which, if not avoided, may result in
minor or moderate injury.
NOTE!
This signal word warns of possible property damage
or provides you with useful additional information
regarding the use.
This symbol indicates indoor and outdoor
usage.
This symbol indicates interior use only.
SI
AKUMULATORSKA ŽEPNA SVETIL-
KA S POLNILNO POSTAJO POWER-
BANK
Navodila za uporabo
1. Uvod
Čestitamo!
Odločili ste se za zelo kakovostni izdelek. Navodila
za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo
pomembne napotke za varnost, uporabo in odstrani-
tev med odpadke. Pred uporabo izdelka se seznani-
te z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi napot-
ki. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in
za navedena področja uporabe. Ob predaji izdelka
tretji osebi prav tako priložite vso dokumentacijo.
Ohranite navodila za nadaljnjo uporabo.
Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali na em-
balaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne
besede.
V nadaljevanju bo
Akumulatorska žepna svetilka s polnilno postajo powerbank
imenovana izdelek.
!
OPOZORILO!
Ta signalni simbol / beseda označujeta ogrožanje
z visoko stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico
smrt ali hudo poškodbo, če ju ne upoštevate.
!
PREVIDNOST!
Ta signalni simbol / beseda označujeta ogrožanje z
manjšo stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico
manjšo ali zmerno poškodbo, če ju ne upoštevate.
NAPOTEK!
Ta signalna beseda svari zoper mogočo gmotno ško-
doali vam ponuja koristne dodatne informacije za
uporabo.
Ta simbol opozarja na uporabo v notranjih
prostorih in na prostem.
Ta simbol opozarja na uporabo le v notra-
njih prostorih.
Ta simbol opozarja na uporabo.
Ta simbol opozarja na možne nevarnosti, ki
se nanašajo na otroke.
8
Ta simbol opozarja na omejitev uporabe iz-
delka glede na starost uporabnika
Ta znak opozarja na nevarnost zaslepitve.
-
-
Ta znak opozarja na nevarno optično seva-
nje.
Ta simbol opozarja na možne nevarnosti, ki
se nanašajo na udar elektrike.
Ta simbol opozarja na možne nevarnosti, ki
se nanašajo na pregretja.
Ta simbol opozarja na možne nevarnosti
glede možnosti eksplozije.
Ta simbol opozarja na možne nevarnosti ob
rokovanju z baterijami/akumulatorjem.
Ta znak označuje enosmerni tok.
Izdelek ima vrata USB.
Ta znak označuje vrsto zaščite IP44 (zaščita
proti vsestranskim vodnim brizgom).
Velja za Akumulatorska žepna svetilka
1 .
Ta znak označuje vrsto zaščite IP20. (Brez
zaščite pred vodo, vendar proti trdnim pred-
metom premera več kot 12,5 mm. Izdelek lahko upo-
HU

RECHARGEABLE TORCH

WITH CHARGING CASE

GB
RECHARGEABLE TORCH WITH
CHARGING CASE
INSTRUCTION MANUAL
HU
AKKUS ZSEBLÁMPA POWERBANK
TÖLTŐÁLLOMÁSSAL
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
SI
AKUMULATORSKA ŽEPNA SVETIL-
KA S POLNILNO POSTAJO POW-
ERBANK
NAVODILA ZA UPORABO
DE AT CH
AKKU-TASCHENLAMPE
MIT POWERBANK-
LADESTATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
4
B
2
3
5
4
7
6
A
1
2
3
E
1
1 3
F
10 1
D
1
2
8
9
10 9
12
11
1
C
PULL
10
1
11 A
180 mm180 mm180 mm

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Crivit IAN 368143 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Crivit IAN 368143 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Crivit IAN 368143 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Crivit IAN 368143-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Jerzy Dunajski • 25-7-2022 Keine Kommentare

Hallo. Ich habe eine Taschenlampe Crivit 368146-21-A. Wie schlisse ich den USB Kabel an diese Kampe. Beste grüße.Jurek

Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 1

Crivit IAN 368143-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Crivit IAN 368143.

Allgemeines
Marke Crivit
Model IAN 368143
Produkte Nicht kategorisiert
EAN 4055334288569
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Crivit IAN 368143 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse