Crivit XC-117E Bedienungsanleitung

Crivit XC-117E
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungCrivit XC-117E
SE SE SE SESE SE SE SE
LT
PLPLPLPLPL
PLPL
Teckenförklaring till använda piktogram
Läs anvisningarna!
Risk för miljöskador på grund av
felaktig avfallshantering av batterier!
Livsfara och olycksrisk för
småbarn och barn!
K XXXXX
Kontrollmärke från tyska trafikmyndig-
heten Kraftfahrt-Bundesamt (K med
efterföljande registreringsnummer).
Beakta varnings- och säkerhetsinfor-
mationen!
Produkter och förpackningar måste
lämnas till miljövänlig avfallshantering.
Se upp! Explosionsrisk!
21
PAP
Återvinning kod för avfallshantering av
papp.
Gröna punkten - återvinning
av förpackningar.
Produkten motsvarar de produktspecifikt
gällande europeiska direktiven
Symbol för registrering av elektrisk-
och elektronisk utrustning.
LED-cykelbelysning, set Inledning
Grattis till köpet av din nya utrustning. Du har valt en produkt av hög kvalitet. Bruksanvisningen
är en del av produkten. Den innehåller viktig information om säkerhet, montering och avfallshan
-
tering. Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noga innan du använder produkten.
Använd endast produkten i enlighet med beskrivningen och för angivna ändamål. Överlämna även samt
-
liga handlingar om du överlåter produkten till en tredje part.
Ändamålsenlig användning
Produkten är lämplig för att lysa upp körbanan när man cyklar. Detta LED cykelbelysning set har godkänts
som ensam belysning för alla cyklar. Ljusfördelningen får inte hindras av andra komponenter på cykeln eller
bagage. Produkten är avsedd för användning utomhus. En annan användning än den som beskrivits eller en
förändring av produkten är inte tillåten och kan förorsaka personskador och skador på produkten. Tillverkaren
ansvarar inte för skador som förorsakas av icke fackmässig användning. Denna produkt är ej lämplig för
yrkesmässig användning.
Beskrivning av delarna
1
Fäste strålkastare
2
Reducerstycken (gummi)
3
Fästskruv strålkastarfäste
4
Till- / Från-knapp strålkastare
5
Batteripack- / batteri-kontrollampa strålkastare
6
Batterifack strålkastare
7
Strålkastare
8
Justeringsskruv för vinkeln på strålkastare
9
Spärr till strålkastare
10
Fäste bakljus
Šioje instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės
Perskaitykite nurodymus!
Netinkamai išmetant baterijas / akumu-
liatorius daroma žala aplinkai!
Kūdikiams bei vaikams gresia pavo-
jus gyvybei ir nelaimingo atsitikimo
pavojus!
K XXXXX
Federalinės motorinių transporto prie-
monių tarnybos (Kraftfahrt-Bundesamt)
kontrolės ženklas (K su tolesniu patvirti
-
nimo numeriu).
Laikykitės įspėjamųjų ir saugos
nurodymų!
Produktai ir pakuotės turi būti išmetami
nedarant žalos aplinkai.
Atsargiai! Sprogimo pavojus!
21
PAP
Išmetamo kartono perdirbimo kodas.
„Žaliasis taškas“ – pakuotės
yra perdirbamos.
Produktas atitinka šios kategorijos pro-
duktams taikomas Europos direktyvas
Elektros ir elektroninės įrangos
ženklinimo simbolis.
LED dviračio žibintų rinkinys Įžanga
Nuoširdžiai sveikiname jus įsigijus naująjį pirkinį. Tai aukštos kokybės gaminys. Naudojimo
instrukcija yra sudedamoji šio gaminio dalis. Joje pateikti svarbūs saugos, tvirtinimo ir išmetimo
nurodymai. Prieš pradėdami naudoti šį gaminį perskaitykite visus jo naudojimo ir saugos nurody
-
mus. Naudokite šį gaminį tik taip, kaip aprašyta, ir tik pagal naudojimo paskirtį. Perduodami šį gaminį kitiems
asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus.
Naudojimo paskirtis
Šis gaminys skirtas keliui apšviesti važiuojant dviračiu. Šis LED dviračio žibintų rinkinys yra patvirtintas naudoti
su visais dviračiais kaip apšvietimo priemonė. Žibintų skleidžiamos šviesos turi nekliudyti jokios kitos dviračio
dalys arba bagažas. Šis gaminys skirtas naudoti lauke. Draudžiama naudoti šį gaminį kitais tikslais nei ap
-
rašyti pirmiau arba modifikuoti jį, nes kitaip kils sužeidimų ir(ar) gaminio pažeidimo pavojus. Gamintojas
neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią netinkamai naudojant šį gaminį. Šis gaminys nėra skirtas nau
-
doti komerciniais tikslais.
Dalių aprašas
1
Priekinio žibinto laikiklis
2
Guminis žiedas
3
Priekinio žibinto laikiklio tvirtinimo varžtas
4
Priekinio žibinto įjungimo / išjungimo jungiklis
5
Priekinio žibinto baterijos kontrolinė lemputė
6
Priekinio žibinto baterijų skyrelis
7
Priekinis žibintas
8
Priekinio žibinto kampo nustatymo varžtas
9
Priekinio žibinto fiksatorius
10
Galinio žibinto laikiklis
11
Galinio žibinto fiksatorius
12
Galinio žibinto laikiklio guminis dirželis
Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:
· Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu
jako dowód zakupu.
· Numer artykułu można znaleźć na tabliczce
znamionowej lub na stronie tytułowej instrukcji.
· Wrazie wystąpienia jakichkolwiek usterek wdziałaniu lub innych wad proszę najpierw skontaktować
się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej zwymienionym niżej działem serwisowym.
· Produkt uważany za uszkodzony można następnie odesłać na podany adres działu serwisowego,
dołączając dowód zakupu (paragon) oraz podając rodzaj usterki i datę jej wystąpienia. W takim
przypadku nie ponoszą Państwo kosztów przesyłki. Proszę pamiętać, że przed wysyłką należy o tym
koniecznie poinformować dział serwisowy!
Na stronie www.lidl-service.com można pobrać tę iwiele innych instrukcji, filmów dotyczących produktów
oraz oprogramowanie.
PL
KLB GmbH
Diekbree 8
DE-48157 Münster, NIEMCY
Tel: +49 2 51 132 37 57
E-mail: pl@klb-service.eu
www.klb-service.eu
IAN 292866
Baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe
metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następu
-
jące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie/akumulatory należy przekazywać do
komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.
W przypadku niewłaściwej utylizacji baterii wartościowe surowce są tracone, a poprzez zawarte w bateriach
szkodliwe substancje może dojść do poważnego zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Dzięki segregowaniu
starych baterii unika się zagrożenia dla zdrowia i środowiska, a dzięki recyklingowi odzyskuje się warto
-
ściowe surowce.
Gwarancja
Szanowna Klientko, szanowny Kliencie!
Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad produktu nabywcy
przysługują ustawowe prawa. Opisane poniżej warunki gwarancji nie ograniczają ustawowych praw
nabywcy urządzenia.
Warunki gwarancji
Okres gwarancji rozpoczyna się z datą zakupu.
Należy zachować oryginalny paragon. Stanowi on dowód dokonania zakupu. Wprzypadku wystąpienia
w ciągu trzech lat od daty zakupu wad materiałowych lub fabrycznych, dokonujemy – według własnej oceny
– bezpłatnej naprawy lub wymiany urządzenia. Gwarancja zakłada, że w terminie trzech lat jej obowiązy
-
wania uszkodzone urządzenie zostanie przedłożone wraz z dowodem zakupu (paragon) i krótkim opisem
zawierającym informacje na temat usterki i czasu jej wystąpienia. Jeśli niniejsza gwarancja obejmuje daną
wadę, zwracamy naprawiony lub nowy produkt. Wraz z naprawą lub wymianą produktu nie rozpoczyna
się nowy okres gwarancji. Okres gwarancji nie ulega wydłużeniu o czas trwania usługi gwarancyjnej. Dotyczy
to również wymienionych i naprawionych części. Ewentualne szkody iwady stwierdzone wchwili zakupu
należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancyjnego wszystkie
naprawy będą wykonywane za opłatą.
Zakres gwarancji
Urządzenie wyprodukowano zgodnie z wysokimi standardami jakości i poddano skrupulatnej kontroli przed
wysyłką. Usługa gwarancyjna obejmuje wady materiałowe i fabryczne. Gwarancja nie obejmuje części
produktu ulegających normalnemu zużyciu, uznawanych za części zużywalne, oraz uszkodzeń części łamli
-
wych, np. przełączników, akumulatorów lub wykonanych ze szkła. Gwarancja wygasa wrazie zawinionego
przez użytkownika uszkodzenia produktu, niewłaściwego użycia lub konserwacji. W celu właściwego użyt
-
kowania produktu należy przestrzegać wszystkich wskazań wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi.
Bezwzględnie unikać zastosowania i użytkowania, które wskazano w niniejszej instrukcji jako niewłaściwe lub
niebezpieczne. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, nie zaś do użytku komercyjnego.
Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urzą
-
dzenia, użycia siły lub ingerencji dokonywanych poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi.
Sposób użycia
Włączanie/ wyłączanie
Reflektor
7
posiada trzy moce świecenia.
Przełącznik WŁ. / W.
4
jedno wciśnięcie Tryb Power (50 Lux) do jazdy w nieoświetlonym otoczeniu
dwa wciśnięcia Tryb standard (25 Lux) do jazdy w oświetlonym otoczeniu
trzy wciśnięcia Tryb Eco (10 Lux) do jazdy w dobrze oświetlonym otoczeniu
cztery wciśnięcia wyłączenie
Tylne światło
15
Przełącznik Włącz / Wyłącz
13
jedno wciśnięcie włączanie
dwa wciśnięcia wyłączenie
Czyszczenie i pielęgnacja
Nigdy nie zanurzać całych lamp w wodzie. Nie stosować do czyszczenia środków do szorowania
lub żrących substancji. Lampy mogą zostać w ten sposób uszkodzone.
Zestaw lamp rowerowych LED należy czyścić lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.
Utylizacja
Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać
do utylizacji wlokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.
Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.
Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do
odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich
godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.
Uszkodzone lub zużyte baterie muszą być poddane recyklingowi zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE i jej
zmianami. Baterie/akumulatory i / lub urządzenie należy pozostawić w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.
Niewłaściwa utylizacja baterii / akumulatorów stwarza
zagrożenie dla środowiska naturalnego!
Montaż
M
ontaż reflektora (patrz rys. A)
Wykręcić śrubę ustalającą
3
z uchwytu
1
.
Umieścić uchwyt
1
w wybranym miejscu na kierownicy. Ewentualnie użyć gum redukcyjnych
2
,
aby zapewnić optymalne dopasowanie.
Ponownie wkręcić śrubę ustalającą
3
.
Przy tym dokręcać śrubę siłą ręki. Nie używać do tego narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń.
Aby ustawić optymalny kąt do kierunku jazdy, poluzować śrubę regulacji kąta
8
śrubokrętem
krzyżowym o 2–3 obroty.
Ustawić żądany kąt i ponownie przykręcić śrubę regulacji kąta
8
.
Wsunąć reflektor
7
w uchwyt
1
, aż zaskoczy w sposób słyszalny.
Aby go zdjąć, nacisnąć blokadę reflektora
9
i wysunąć reflektor
7
z uchwytu
1
do przodu.
UWAGA! Należy regularnie sprawdzać ustawienie reflektora. Stożek świetlny musi wskazywać prosto
w stronę jazdy i nie może być za wysoko ustawiony, aby nie oślepiać aut jadących z naprzeciwka.
Wkładanie baterii do reflektora (patrz rys. B)
Przekręcić przednią część reflektora
7
, aż mała strzałka znajdzie się na pozycji „open“.
Zdjąć pokrywę komory na baterie
6
.
Włożyć baterie (4 x AA, 1,5 V) do komory na baterie
6
. Przy tym zwrócić uwagę na prawidłowe
ułożenie biegunów.
Następnie ponownie złożyć ze sobą reflektor
7
.
Montaż tylnego światła (patrz rys. C)
Przymocować uchwyt
10
za pomocą nakładki gumowejn
12
na sztycy podsiodłowej lub rurze podsio-
dłowej. Uważać przy tym na to, aby przed tylnym światłem
15
nie znajdowały się żadne elementy.
Napiąć gumową nakładkę
12
i zaczepić ją.
Odkręcić śrubę gwiazdko
16
uchwytu
10
i ustawić żądany kąt.
Następnie ponownie dokręcić śrubę. Przy tym dokręcać śrubę siłą ręki. Nie używać do tego narzędzi,
aby uniknąć uszkodzeń.
Wsunąć tylne światło
15
w uchwyt
10
, aż zaskoczy w sposób słyszalny. Zadbać o to, aby tylne światło
zostało zamontowane zgodnie z rys. C.
Aby zdjąć tylne światło
15
, nacisnąć blokadę tylnego światła
11
i zdjąć tylne światło
15
.
UWAGA! Tylne światło musi być tak wbudowane i ustawione, aby oś odniesienia znajdowała się
równolegle do środkowej wzdłużnej płaszczyzny pojazdu i jezdni.
Wkładanie baterii do tylnego światła (patrz rys. D + E)
Otworzyć tylne światło monetą
15
(patrz rys. D).
Włożyć baterie (2 x AAA, 1,5 V) do komory baterii jednostki oświetlenia
18
(patrz rys. E).
Przy tym zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów.
Ponownie złożyć tylne światło (patrz rys. D).
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące baterii / akumulatorów OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU! Nigdy nie ładować ponownie baterii!
W przypadku dłuższej przerwy wużytkowaniu wyjąć baterie zurządzenia.
Podczas wkładania baterii do urządzenia należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie
biegunów! Jest ona pokazana w komorze na baterie.
Wrazie potrzeby przed włożeniem baterii oczyścić styki baterii iurządzenia.
Wyczerpane baterie niezwłocznie usunąć z urządzenia. Wprzeciwnym razie zwiększa
się ryzyko wycieku elektrolitu! Wszystkie baterie należy wymieniać równocześnie.
Nie należy używać baterii alkalicznych razem z akumulatorem nadającym się do
ponownego ładowania. Nie należy łączyć nowych baterii ze starymi.
Nie wyrzucać zużytych baterii/akumulatorów razem z odpadami domowymi!
Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do prawidłowego usuwania baterii /
akumulatorów do odpadów!
OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU! Baterie / akumulatory
należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, nie należy wrzucać ich do ognia, rozbierać na części lub powodować zwarcia.
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek baterie mogą zostać rozładowane poza ich
napięcie końcowe. Istnieje wówczas niebezpieczeństwo wycieku.
W przypadku wystąpienia wycieku z baterii znajdujących się w urządzeniu należy je
natychmiast wyjąć, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia!
W przypadku wystąpienia cieczy z baterii / akumulatorów, należy unikać kontaktu ze
skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie kontaktu z kwasem akumulatorowym, należy natychmiast wypłukać dotknięte miejsce dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza. Nigdy nie ładować ponownie baterii! Niebezpieczeństwo wybuchu!
Wskazówka: Jeśli zaświeci się czerwona lampka kontrolna akumulatorów / baterii
5
,
14
w reflektorze
7
lub tylnym świetle
15
, należy niezwłocznie wymienić baterie lub ponow-nie naładować akumulatory.
Należy pamiętać, aby po zaświeceniu się wkaźnika bateirii lampy nie odpowiadają już
przepisom ruchu drogowego (StVZO).
7
Reflektor
8
Śruba regulacji kąta reflektora
9
Blokada reflektora
10
Uchwyt tylnego światła
11
Blokada tylnego światła
12
Nakładka gumowa uchwytu tylnego światła
13
Przełącznik Wł. / Wył. tylne światło
14
Lampka kontrolna baterii tylnego światła
15
Tylne światło
16
Śruba gwiazdkowa tylnego światła
17
Jednostka oświetlenia z komorą baterii
18
Komora na baterie tylne światło
Zawartość
1 reflektor
1 światło tylne
1 uchwyt reflektora
1 uchwyt tylnego światła
4 baterie AA
2 baterie AAA
gumy redukcyjne
1 instrukcja montażu i obsługi
Dane techniczne
Reflektor
Nazwa typu: L-Lux 50 / XC-196C
Moc znamionowa: 1 W
Rodzaj ochrony: IP44 zgodnie z
DIN EN 60529
Baterie: 4 x 1,5 V AA LR6
Tylne światło
Nazwa typu: D-LED 5 / XC-247
Moc znamionowa: 0,2 W
Rodzaj ochrony: IP44 zgodnie z
DIN EN 60529
Baterie: 2 x 1,5 V AAA LR03
Wskazówka: Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych lub porównywalnch akumulatorów 1,2 V.
Wskazówki bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA I ODNIESIENIA
OBRAŻEŃ W WYPADKU PRZEZ DZIECI! Nigdy nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia się wskutek połknięcia elementów opakowania. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa.
Produkt należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Produkt nie jest zabawką!
Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (wtym dzieci) oograniczonej spraw-
ności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz przez osoby nieposiadające doświadczeń
i
/lub wiedzy wzakresie jego obsługi. Chyba że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że uszkodzenia spowodowane niewłaściwym posługiwaniem się urządzeniem, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub ingerencją wurządzenie osób nieuprawnionych nie podlegają gwarancji.
W żadnym wypadku nie rozbierać produktu na części. Nieprawidłowo wykonane naprawy
mogą być przyczyną istotnych zagrożeń dla użytkownika. Wykonywanie napraw należy zlecać wyłącznie specjalistom. Wymiana diod LED jest niemożliwa.
Legenda zastosowanych piktogramów
Należy przeczytać instrukcję!
Niewłaściwa utylizacja baterii /
akumulatorów stwarza zagrożenie
dla środowiska naturalnego!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo
wypadku dla dzieci!
K XXXXX
Znak kontroli Federalnego Urzędu ds.
Ruchu Drogowego (K z poniższym
numerem dopuszczenia).
Przestrzegać wskazówek
ostrzegawczych i bezpieczeństwa!
Produkty i opakowania należy
zutylizować w sposób przyjazny
dla środowiska.
Ostrożnie! Niebezpieczeństwo wybuchu!
21
PAP
Symbol materiałów do recyklingu
dla tektury.
Grüner Punkt - Recycling opakowań.
Produkt odpowiada specyficznym dla
produktu obowiązującym dyrektywom
europejskim
Symbol do rozpoznawania urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Komplet lampek rowerowych LED Instrukcja
Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup produktu najwyż-
szej jakości. Instrukcja obsługi stanowi część składową niniejszego produktu. Zawiera ważne
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, montażu oraz utylizacji. Przed użyciem produktu należy
zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i zasadami bezpieczeństwa. Produkt należy
użytkować w sposób tu opisany i zgodnie z określonym tu zakresem zastosowania. Przekazując produkt
innej osobie, należy również przekazać wszystkie dokumenty.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt przeznaczony jest do oświetlania jezdni podczas jazdy na rowerze. Zestaw lamp rowerowych LED
dopuszczony jest dla wszystkich rowerów jako wyłączne oświetlenie. Rozkład światła nie może być zasła
-
niany przez inne części rowerowe lub bagaż. Produkt jest przeznaczony do używania na zewnątrz. Użycie
inne niż wyżej opisane lub dokonywanie zmian produktu nie jest dozwolone i może prowadzić do obrażeń
ciała i uszkodzenia produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewła
-
ściwego użycia produktu. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
Opis części
1
Uchwyt reflektora
2
Gumy redukcyjne
3
Śruba ustalająca uchwytu reflektora
4
Przełącznik Wł./Wył. reflektora
5
Lampka kontrolna akumulatorów / baterii reflektor
6
Komora na baterie reflektor
På www.lidl-service.com kan du ladda ned denna och många andra manualer, produktvideo och
programvaror.
SE
KLB GmbH
Diekbree 8
DE-48157 Münster, TYSKLAND
Tfn: +49 2 51 132 37 57
E-post: se@klb-service.eu
www.klb-service.eu
IAN 292866 Garanti
Bästa kund!
Vi lämnar vi 3 års garanti från och med inköpsdatum på denna utrustning. Om fel uppstår på produkten
gäller dina lagstadgade rättigheter gentemot säljaren. Dessa lagstadgade rättigheter begränsas inte av vår
garanti, som redovisas nedan.
Garantivillkor
Garantitiden börjar på inköpsdagen. Spara originalkvittot. Denna handling behövs som bevis för köpet. Om
ett material- eller tillverkningsfel uppstår på produkten inom tre år från inköpsdatum, reparerar eller ersätter
vi – efter eget gottfinnande – produkten utan extra kostnad. Denna garanti förutsätter att den defekta pro
-
dukten och kvittot skickas till oss inom tre år tillsammans med en kort skriftlig beskrivning av felet och när det
uppstod. Om defekten omfattas av vår garanti, får du tillbaka den reparerade produkten eller en ny produkt.
Genom reparation eller byte av produkten inleds ingen ny garantitid. Garantitiden förlängs inte för att man
tar garantin i anspråk. Detta gäller även för komponenter som ersatts eller reparerats. Eventuella skador och
brister som upptäcks redan vid köpet måste anmälas omedelbart efter uppackningen. Reparationer efter
garantitidens utgång är avgiftsbelagda.
Garantins omfattning
Denna utrustning har tillverkats med omsorg enligt stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant före leve-
rans. Garantin gäller för material- eller tillverkningsfel. Denna garanti omfattar inte produktkomponenter som
utsätts för normalt slitage och därför betraktas som slitdelar. Uteslutna är även ömtåliga delar som t.ex. bry
-
tare, batterier eller delar tillverkade av glas. Denna garanti förfaller om produkten skadas, används på fel
sätt eller inte underhålls. För att produkten ska användas på ett korrekt och fackmässigt sätt måste alla instruk
-
tioner i bruksanvisningen iakttas noga. Användningsändamål och hantering, som bruksanvisningen avråder
från eller varnar för, måste absolut undvikas. Produkten är endast avsedd för privat bruk och får inte användas
yrkesmässigt. Vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av
vår auktoriserade servicefilial upphör garantin att gälla.
För att vi ska kunna handlägga ditt ärende snabbare, ber vi dig beakta följande anvisningar:
· Ha alltid kassakvittot och ditt artikelnummer i beredskap för att bevisa köpet.
· Ditt artikelnummer hittar du på typskylten eller på framsidan av denna bruksanvisningen.
· Om funktionsfel eller andra fel skulle uppträda ber vid dig kontakta nedan nämnda serviceavdelningen
via telefon eller e-post.
· En produkt som registrerats som defekt kan du sedan skicka portofritt till den serviceadress som du med
-
delats. Glöm inte att bifoga inköpskvittot (kassakvittot) och information om typ av fel och tidpunkten när
detta uppträdde. Beakta att serviceavdelningen alltid måste informeras innan du skickar produkten!
Bakljus
15
Till- / -Från-knapp
13
trycka en gång påslagning
trycka två gånger avstängning
Rengöring och skötsel
Doppa aldrig lamporna komplett i vatten. Använd inga frätande eller aggressiva rengöringsmedel.
Dessa skadar lamporna.
Rengör detta LED cykelbelysning set med en lätt fuktig, luddfri duk.
Avfallshantering
Förpackningen består av miljövänliga material, som kan
lämnas på lokala återvinningsstationer.
Information om möjligheterna för avfallshantering av den uttjänta produkten erhåller du hos kommunen.
Var rädd om miljön och kasta inte den uttjänta produkten i hushållsavfallet utan säkerställ
en fackmässig avfallshantering. Information om återvinningsstationer och deras öppettider
erhåller du hos de lokala myndigheterna.
Defekta eller förbrukade batterier / batteripack måste återvinnas i enlighet med direktiv 2006/66/EG och
dess ändringar. Lämna batterier / batteripack och / eller utrustningen på en befintlig återvinningsstation.
Miljöskador genom felaktig avfallshantering
av batterier / batteripack!
Batterier får inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla giftiga tungmetaller och ska behandla som
farligt avfall. De kemiska symbolerna för tungmetaller är följande: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.
Lämna därför förbrukade batterier på kommunens återvinningsstation.
Vid icke fackmässig avfallshantering av batterier går värdefulla resurser förlorade och genom de skadliga
ämnen som finns i batterier kan allvarliga risker för hälsa och miljö uppstå. Genom separat insamling /
avfallshantering av förbrukade batterier undviker man risker för hälsa och miljö och genom återvinning kan
man använda värdefulla råvaror flera gånger.
Ställ in önskad vinkel och dra åt justerskruven för inställning av vinkeln
8
igen.
Skjut strålkastaren
7
på fästet
1
tills den klickar fast hörbart.
För att lossa trycker du på strålkastarens spärr
9
och skjuter strålkastaren
7
framåt från fästet
1
.
OBS! Kontrollera regelbundet den korrekta inställningen på din strålkastare. Ljuskäglan måste peka
rakt fram i färdriktning och får inte vara för högt inställd för att inte blända mötande trafik.
Isättning av batterier i strålkastaren (se bild B)
Vrid strålkastarens
7
främre del, tills den lilla pilen står på läget “open“.
Dra av batterifacket
6
.
Sätt i batterierna (4 x AA, 1,5 V) i batterifacket
6
. Beakta därvid rätt polaritet.
Sätt därefter åter ihop strålkastaren
7
.
Montering av bakljus (se bild C)
Sätt fast fästet
10
på sadelstolpen eller bak på ramen med hjälp av gummifliken
12
. Se därvid till att
det inte befinner sig några föremål framför bakljuset
15
.
Dra åt gummifliken
12
så att den är spänd och haka fast den.
Lossa hållarens
10
stjärnskruv
16
och ställ in önskad vinkel.
Därefter drar du åt skruven igen. Dra därvid åt skruven med handen. För att undvika skador bör inga
verktyg användas.
Skjut bakljuset
15
på fästet
10
tills det klickar fast hörbart. Se till att bakljuset monteras enligt bild C.
För att lossa bakljuset
15
drar du bakljusets spärr
11
nedåt och drar av bakljuset
15
.
OBS! Bakljuset måste vara monterat och inställt så att referensaxeln befinner sig parallellt till symme
-
triaxeln och parallellt till vägbanan.
Isättning av batterier i bakljuset (se bild D +E)
Öppna bakljuset
15
med ett mynt (se bild D).
Sätt i batterierna (2 x AAA, 1,5 V) i belysningsenhetens
18
batterifack (se bild E).
Beakta därvid rätt polaritet.
Sätt åter ihop bakljuset (se bild D).
Användning
Till / från
Strålkastaren
7
är utrustad med tre ljusstyrkor.
Till- / -Från-knapp
4
trycka en gång Power läge (50 Lux) för körning i miljöer utan belysning
trycka två gånger Standard läge (25 Lux) för körning i miljöer med belysning
trycka tre gånger Eco läge (10 Lux) för körning i miljö med bra belysning
trycka fyra gånger avstängning
Säkerhetsinformation om batterier / batteripack
SE UPP! EXPLOSIONSRISK! Ladda aldrig batterierna!
Ta bort batterierna ur produkten om den inte skall användas under en längre tid.
Beakta rätt polaritet när du sätter i batterier! Denna visas i batterifacket.
Rengör batteri- och apparatkontakter vid behov innan du sätter i batterier.
Ta alltid ur gamla eller förbrukade batterier omgående ur produkten. Risken finns att
batterisyra läcker ut! Byt alltid alla batterier samtidigt.
Använd inga alkalibatterier tillsammans med ett laddningsbart batteripack.
Kombinera inte nya och gamla batterier.
Kasta inte batterier / batteripack i hushållsavfallet!
Alla konsumenter är skyldiga enligt lag att se till att avfallshantering av batterierna sker
på rätt sätt.
SE UPP! EXPLOSIONSRISK! Håll batterier / batteripack utom räckhåll för barn,
kasta inte batterier / batteripack i öppen eld, kortslut dem ej och ta inte isär dem.
Vid icke beaktande av dessa anvisningar kan batterierna urladdas utöver sin slutspänning.
Risk för läckage föreligger.
Om batterierna har läckt bör du genast avlägsna dem för att undvika skador på utrustningen!
Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor, om vätska runnit ut ur batterier / batteripack.
Spola omedelbart av de ställen som kommit i kontakt med batterisyra. Använd rikligt med rent vatten och uppsök läkare omgående.
Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Explosionsrisk!
Hänvisning: Tänds den röda kontrollampan för batteripack/batterier
5
,
14
i strålkasta-
ren
7
eller i bakljuset
15
, måste batterierna bytas resp. batteripacken laddas omedelbart.
Beakta att lamporna inte längre motsvarar StVZO (ungefär tyska vägtrafikförordningen)
när batteriindikatorn tänds. Montering
Montering av strålkastare (se bild A)
Skruva ut fästskruven
3
ur fästet
1
.
Placera fästet
1
på önskad plats på styret. Vid behov använd reducerstycken (gummi)
2
, för
att säkerställa en optimal passform.
Skruva in fästskruven
3
igen.
Dra därvid åt skruven med handen. För att undvika skador bör inga verktyg användas.
För att ställa in den optimala vinkeln mot färdriktningen, lossar du justerskruven för inställning av
vinkeln
8
ca 2–3 varv med en stjärnskruvmejsel.
11
Spärr till bakljus
12
Gummiflik fäste bakljus
13
Till- / Från-knapp bakljus
14
Batteri-kontrollampa bakljus
15
Bakljus
16
Stjärnskruv till bakljusets fäste
17
Belysningsenhet med batterifack
18
Batterifack bakljus
Leveransomfattning
1 strålkastare
1 bakljus
1 fäste strålkastare
1 fäste bakljus
4 batterier AA
2 batterier AAA
reducerstycken (gummi)
1 monterings- och bruksanvisning
Tekniska specifikationer
Strålkastare
Typ-beteckning: L-Lux 50 / XC-196C
Nominell effekt: 1 W
Kapslingsklass: IP44 enligt DIN EN 60529
Batterier: 4 x 1,5 V AA LR6
Akljus
Typ-beteckning: D-LED 5 / XC-247
Nominell effekt: 0,2 W
Kapslingsklass: IP44 enligt DIN EN 60529
Batterier: 2 x 1,5 V AAA LR03
Hänvisning: Använd uteslutande alkaline batterier eller jämförbara batteripack med 1,2 V.
Säkerhetsinformation
RISK FÖR LIVSFARA OCH OLYCKOR FÖR SMÅBARN
OCH BARN! Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Risk för kvävning på grund av sväljbara små förpackningsdelar. Barn underskattar gärna riskerna.
Håll produkten utom räckhåll för barn. Denna produkt är ingen leksak!
Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar tillräcklig erfarenhet resp. kunskap. Detta gäller inte om de står under uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Ob-servera att garantin inte omfattar skador, som beror på felaktig hantering, icke beaktande av bruksanvisningen eller otillåtet ingrepp av obehörig person.
Ta under inga omständigheter isär produkten. Icke fackmässiga reparationer kan leda till att
användaren utsätts för allvarliga risker. Låt endast kvalificerad personal utföra reparationer. Lysdioderna är inte utbytbara.
LED-FAHRRADLEUCHTEN-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise

LED BIKE LIGHT SET

Item No. 14138
LED DVIRAČIO ŽIBINTŲ RINKINYS Nurodymai dėl valdymo ir saugumo
LED-CYKELBEL YSNING, SET Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
K OMPLET LAMPEK ROWEROWYCH LED Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
A
9
D
15
E
18
LOCK
LOCK
C
15
131417
11
101612
B
7 6
6
4 5
3
2
1
3
6
4 5
7
8

IAN 292866

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Crivit XC-117E an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch. Haben Sie eine Frage zum Crivit XC-117E oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Crivit XC-117E und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Crivit XC-117E-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Crivit XC-117E-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Crivit XC-117E.

Allgemeines
Marke Crivit
Model XC-117E
Produkte Nicht kategorisiert
Sprache Deutsch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Crivit XC-117E unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse