EWT Mini Mozart Bedienungsanleitung

EWT Mini Mozart
8.8 · 3
PDF Bedienungsanleitung
 · 24 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungEWT Mini Mozart
- 14 -

DÔLEŽITÉ: TIETO POKYNY SI POZORNE PREČÍTAJTE A PONECHAJTE SI ICH PRE NESKORŠIE POUŽITIE

Všeobecné upozornenia

Ohrievač opatrne rozbaľte a ponechajte si obal pre prípadné neskoršie použitie pri
st’ahovaní alebo pri zasielaní umelého ohňa spät’ výrobcovi.
Umelý oheň obsahuje efekt plameňov, ktorý môžete použit’ aj bez ohrievania, takže si
jeho príjemné účinky môžete užívat’ v ktoromkoľvek ročnom období. Samotný efekt
plameňov spotrebuje minimum elektrickej energie.
Tieto modely sú navrhnuté tak, aby stáli samostatne a mali by byt’ opreté o stenu.
Pred zapojením ohrievača skontrolujte, či sa napätie v sieti zhoduje s napätím, ktoré
vyžaduje zariadenie.
Všimnite si: Ak zariadenie používate v prostredí s nízkou hlučnost’ou, možno
budete počut’ zvuk, ktorý vydáva efekt plameňov. Je to bežný jav a nejde
o poruchu.

Elektrické zapojenie

UPOZORNENIE – TOTO ZARIADENIE MUSÍ BYŤ UZEMNENÉ

Tento ohrievač musíte používat’ so zdrojom striedavého prúdu, pričom napätie
vyznačené na zariadení sa musí zhodovat’ s napätím siete.
Pred zapnutím zariadenia si prečítajte bezpečnostné upozornenia.

Upevnenie na stenu - vid’ obr. 1

Aby sa zaistila stabilita zariadenia pri použití na nerovných povrchoch, podľa
vyobrazenia sa spolu s produktom dodáva aj reaz. Zariadenie by sa následne malo
bezpečne upevni k stene, a to pomocou upevnenia na stenu a skrutky dodanej pre
pevné steny.
Poznámka - pre priečky sa vyžadujú špeciálne upevňovacie prvky, viď schéma s
odporúčaným umiestnením skrutiek upevnenia reaze.

Ovládacie prvky – pozri Obr. 2

Tri prepínače umožňujú nastavenie ohrievania. Prepínač je v polohe zapnuté, ak je
zatlačený na strane s označením (napr. I, I alebo II).

Bezpečnostné vypnutie pri prehriatí

Zabudované vypínanie pri prehriatí v prípade poruchy zariadenie automaticky vypne.
Zariadenie vypnite alebo jeho zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky. Po uplynutí
krátkej doby, počas ktorej zariadenie vychladlo, je pripravené na opätovné použitie. Ak
by sa porucha zopakovala, spojte sa so svojim miestnym autorizovaným servisom.
VÝSTRAHA: Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu mimovoľného opätovného nastavenia
vypínania pri prehriatí, toto zariadenie nesmie byt’ napájané z externého spínacieho
zariadenia, akým je napríklad časovač a ani nesmie byt’ pripojené do obvodu, ktorý je
pravidelne zapínaný a vypínaný pomocou takejto funkcie.

Údržba

VÝSTRAHA: PRED KAŽDOU ÚDRŽBOU ODPOJTE ZARIADENIE Z ELEKTRICKEJ
SIETE.
Výmena žiarovky – pozri Obr. 3, Obr. 4 a Obr. 5
Žiarovky sú umiestnené za zadným panelom. Ak sa chcete dostat’ k žiarovkám,
musíte uvoľnit’ skrutky zobrazené na Obr. 3, ktoré držia zadný panel.
Uvoľnite a vytiahnite panel spôsobom zobrazeným na Obr. 4.
Odskrutkujte chybnú žiarovku spôsobom zobrazeným na Obr. 5.
Vymeňte ju za novú 60 W E14 SES číru sviečkovú žiarovku. Nezat’ahujte žiarovku
príliš veľkou silou.
Nasaďte zadný panel naspät’ a upevnite ho skrutkami.

Čistenie

VÝSTRAHA – OHRIEVAČ PRED ČISTENÍM VŽDY ODPOJTE Z ELEKTRICKEJ
SIETE.
Na bežné čistenie použite mäkkú čistú handru – nikdy nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky. Sklenený priezor by ste mali opatrne vyčistit’ mäkkou handrou.
NEPOUŽÍVAJTE bežné čistiace prostriedky na sklo.
Nahromadený prach alebo chuchvalce na výpustnej mrike ohrievača občas
odstráňte vysávačom. Ako násadec použite mäkkú kefu.
Vnútorné sklo a ohrevný rošt je možné vy?isti? tak, že odstránite vonkajší sklenený
panel. Aby ste vybrali vonkajšie sklo, odstrá?te skrutky, ktoré držia mriežku na mieste
(pozri Obr. 7), vyberte mriežku a zodvihnite vonkajšie sklo. Vonkajšie sklo založíte v
opa?nom poradí.
VAROVANIE: Neprevádzkujte výrobok bez založenej mriežky a vonkajšieho skla,
pretože toto môže ovplyvni? fungovanie ohrieva?a.

Recyklácia

Pre elektrické produkty predávané v rámci ES.
Po uplynutí životnosti by sa elektrický produkt nemal likvidova’ spolu s
komunálnym odpadom. Recyklujte v recyklačných zariadeniach. Informácie o
recyklácii získate na vašom miestnom úrade alebo u maloobchodného
predajcu.

Servis po predaji

V prípade, že chcete využit’ popredajný servis, prípadne potrebujete zakúpit’ niektorý
náhradný diel, kontaktujte, prosím predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili, alebo
kontaktujte číslo servisu uvedené na záručnom liste, ktoré sa vzt’ahuje na vašu
krajinu. Vadný výrobok nevracajte hneď spät’ výrobcovi, keďže takýmto spôsobom
môžete spôsobit’ škodu a oneskorenie vyriešenia problému. Ponechajte si bloček, ako
dôkaz o zakúpení.
Dôležité bezpečnostné upozornenie:
Pri používaní elektrických zariadení vždy dodržujte základné bezpečnostné
opatrenia. Znížite tak riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poranenia
osôb. Dodržujte, okrem iného, nasledujúce pokyny:
Ak je zariadenie poškodené, poraďte sa pred inštaláciou a používaním so
svojím predajcom.
Nepoužívajte vonku.
Nepoužívaje zariadenie v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
Neumiestňujte ohrievač pod zásuvku v stene alebo rozvodnú skriňu.
Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho bez dozoru používali deti, prípadne
iné osoby, ktorým psychický alebo fyzický stav neumožňuje jeho bezpečné
používanie. Deti upozornite na to, že sa so zariadením nemajú hrat’.
Nepoužívajte ohrievač zapojený do série s ovládačom teploty,
programovateľným ovládačom, časovačom alebo iným zariadením ktoré
automaticky spúšt’a vyhrievanie, pretože v prípade že ohrievač náhodne
zakryjete alebo nevhodne umiestnite, hrozí riziko požiaru.
Tento ohrievač nie je vybavený zariadením na reguláciu teploty prostredia.
Tento ohrievač nepou_ívajte v malých miestnostiach, v ktorých sa
nachádzajú osoby, ktoré nie sú samy schopné opusti_ miestnos_, kým
nemajú zabezpečený stály dohľad.
Uistite sa, že záclony, nábytok prípadne iný horľavý materiál sa nachádza vo
vzdialenosti minimálne jeden meter od ohrievača.
V prípade poruchy odpojte ohrievač z elektrickej siete.
Ak nebudete ohrievač dlhší čas používat’, odpojte ho z elektrickej siete.
Aj keď tento ohrievač spĺňa bezpečnostné predpisy, neodporúčame vám ho
používat’ na hlbokých kobercoch alebo prikrývkach s dlhými vláknami.
Zariadenie musí byt’ umiestnené tak, aby bola zástrčka siet’ového prívodu
ľahko dostupná.
Ak je siet’ový prívod poškodený, musí ho v záujme bezpečnosti vymenit’
výrobca, autorizovaný servis, prípadne kvalifikovaná osoba.
Siet’ový prívod neklaďte pred prednú stranu ohrievača.
VÝSTRAHA: Aby ste predišli prehriatiu, ohrievač nezakrývajte. Na
ohrievač neukladajte žiadne predmety alebo odevy alebo iným
spôsobom nebráňte v cirkulácii vzduchu okolo ohrievača. Na ohrievači
sa nachádza výstražný symbol, ktorý upozorňuje na to, že ohrievač sa
nesmie prikrývat’.
Prepínač 1 (I) Zapína a vypína prívod elektrického prúdu a efekt plameňov.
Poznámka: Ak chcete, aby ohrievač pracoval, musí byt’ tento
prepínač v polohe zapnuté (I).
Prepínač 2 (I) Poskytuje výhrevný výkon 750W
Prepínač 3 (II) Ak je zároveň aktívny prepínač 2, poskytuje výhrevný výkon
1500W
SK

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für EWT Mini Mozart an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Kamine und wurde von 3 Personen mit einem Durchschnitt von 8.8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum EWT Mini Mozart oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Inhaltsangabe

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum EWT Mini Mozart und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere EWT Mini Mozart-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

R.Haubensak • 29-11-2021 Keine Kommentare

Kein Strom manuel oder über FB keine reaktion auf Steckdose liegt Strom an bitte um Kostenvoranschlag oder lösung

Kein Strom manuel oder über FB keine reaktion auf Steckdose liegt Strom an bitte um Kostenvoranschlag oder lösung
Foto ansehen
Diese Frage beantworten
Peter Plaue • 27-8-2021 1 Kommentar

Unser MZT20RC lässt sich nicht mehr einschalten: Mit Fernbedienung oder manuell geht das Gerät nach kurzem Aufflackern wieder aus. Bisher hat es über Jahre (bei seltenem Gebrauch) einwandfrei funktioniert. Stromversorgung ist o. k., Wackelkontakt ausgeschlossen. Welche Lösung haben Sie? Dank und Gruß

Unser MZT20RC lässt sich nicht mehr einschalten: Mit Fernbedienung oder manuell geht das Gerät nach kurzem Aufflackern wieder...
Foto ansehen
Annette Strake • 17-11-2021

Beleuchtung im Kamin funktioniert nicht mehr

Beleuchtung im Kamin funktioniert nicht mehr
Foto ansehen
Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 2

EWT Mini Mozart-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu EWT Mini Mozart.

Allgemeines
Marke EWT
Model Mini Mozart
Produkte Kamin
EAN 5011139202185
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Gewicht und Abmessungen
Breite 700 mm
Tiefe 275 mm
Höhe 755 mm
Technische Details
Typ Freistehende Feuerstelle
Heizleistung 2000 W
Benzintyp Elektro
Ausrichtung Senkrecht
Abgaslos Ja
Kamintyp Geschlossen
Regelbare Temperatur Ja
Anzahl der Leistungsstufen 2
Produktdesign Holzheizung
Kamin benötigt Nein
Konvektion Ja
Produktfarbe Schwarz
Lieferumfang
Kamin enthalten Nein
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu EWT Mini Mozart unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse