Fellowes Neutrino Bedienungsanleitung

Fellowes Neutrino
6 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungFellowes Neutrino
4
3
1
Laitteen tiedot
Varoitus
• Varoitus:Terätovaterittäinteräviä.
• Oleainavaruillasilastensuhteenkäytönaikana.
• Äläylikuormitaleikkuria.
• Äläkosketaleikkuuteräääläkäleikkurinleikkaavaasärmää.
• Pidälemmikkieläimetpoissaleikkurinläheltäkäytönaikana.
• Äläavaataiyritäkorjataleikkuria,koskasevoimitätöidätakuun.
Otayhteysasiakaspalveluun.
Paperin ja valokuvien leikkaaminen
1. Vedäleikkausluistitoiseenpäähän.
2. Asetaarkki(esim.valokuvataipaperi)leikkaustasolle.Kohdista
paperileikkurinalustassaolevienmerkintöjenmukaan.
3. Työnätaivedäluistinkahvastakiskonsuuntaisestiloppuunsaakka
leikataksesipaperinjavapauttaaksesitaaslukitusmekanismin.
4. Käännäleikkausliuskaympärikäyttääksesimolemmatpuolet.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Takuu
Fellowes,Inc:n(”Fellowes”)takaa,ettäkoneenkaikissamuissaosissaei
esiinnymateriaali-taivalmistusvikojakahdenvuodenaikanatuotteen
alkuperäisestä ostopäivästä. Jos osassa havaitaan vika takuuaikana,
ainoana ja yksinomaisena ratkaisuna on viallisen osan korjaus tai
vaihtoFellowesinvalinnanmukaanjakustannuksella.Takuueikata
väärinkäyttöä, virheellistä käsittelyä tai valtuuttamatonta korjausta.
KAIKKIENHILJAISTENTAKUIDEN,MUKAANLUKIENKAUPALLISTAMINEN
TAISOVELTUVUUSTIETTYÄTARKOITUSTAVARTEN,KESTOONSITEN
RAJATTU EDELLÄ MÄÄRÄTYN TAKUUAJAN MUKAISESTI. Fellowes
ei vastaa missään tapauksessa tästä tuotteesta johtuvista välillisistä
vahingoista.Tämätakuuantaasinulleerityisetlainmukaisetoikeudet.
Tämäntakuunkestojaehdotovatvoimassamaailmanlaajuisestilukuun
ottamattapaikallisenlainsäädännönedellyttämiäerilaisiarajoituksia
taiehtoja.Lisätietojataitakuunalaisiapalvelujaonsaatavissameiltä
taijälleenmyyjältäsi.
Kapacitet
Obs.
• Advarsel:bladeneerekstremtskarpe.
• Børnskalaltidovervågesunderbrug.
• Makulatorenmåikkeoverbelastes.
• Makularorensskærebladogskærekantmåikkeberøres.
• Holdkæledyrvækframakulatorennårdeneribrug.
• Maskinenmåikkeåbnes,ogdermåikkeforetagesreparationer,
dadettevilugyldiggøregarantien.Kontaktkundeservice.
Skæring af papir og fotografier
1. Trækskæreslædentilenende.
2. Anbringemnet(f.eks.fotoellerpapir)påskærebordet.Anbring
papiretmedafmærkningernepåmakulatorensbund.
3. Træk slædens håndtag langs med skinnen for at trimme til
endepositionen,oggivderefterslippåklemmemekanismenigen.
4. Vendskærestrimlenforatbrugebeggesider.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garanti
Fellowes,Inc.(”Fellowes”)garantereratalleandremaskindeleerfri
formaterialedefekterogfabrikationsfejli1årfradenoriginalekundes
købsdato.Hvisdetkonstateres,atendelerdefektundergarantiperioden,
vildenenesteogeksklusiveafhjælpendeforanstaltningværereparation
ellerombytning,efterFellowes’valgogomkostning,afdendefektedel.
Dennegarantigælderikkeitilfældeafoverlast,misbrugelleruautoriseret
reparation.ENHVERIMPLICITGARANTI,INKLUSIVSALGBARHEDELLER
BRUGSEGNETHEDTILETSPECIELTFORMÅL,ERHERMEDBEGRÆNSET
IVARIGHEDTILDENPÅGÆLDENDEGARANTIPERIODESOMNÆVNT
OVENFOR.Felloweshæfterunderingenomstændighederforfølgelige
eller hændelige skader, der kan henføres til dette produkt. Denne
garantigiverdigspecifikkelovligerettigheder.Varighed,betingelserog
vilkårunderdennegarantiergældendepåverdensplan,undtagenhvor
andrebegrænsninger,restriktionerellerforholdkrævesafdenlokale
lov.Foryderligeredetaljerellerforserviceunderdennegaranti,bedes
dukontakteosellerdinforhandler.
Resurser
Var försikt
• Varförsiktig:Bladenärextremtvassa.
• Övervakaalltidbarnvidanvändning.
• Överbelastainteskärmaskinen.
• Rörinteskärmaskinensbladelleregg.
• Husdjurfårintekommainärhetenavskärmaskinen.
• Försökinteattöppnaellerrepareramaskinendådetta
ogiltigförklarardingaranti.Kontaktakundtjänst.
Att skära papper och bilder
1. Dragskärvagnentillenasidan.
2. Placeraarket(bildenellerpappret)påskärbordet.Läggpappret
längsmarkeringarnapåmaskinensbas.
3. Förellerdragvagnhandtagetlängsrälsentilländlägetföratt
skäraavarketochsläppklämmekanismen.
4. Vändpåremsanförattanvändabådasidor.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garanti
Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garanterar att alla andra delar av
maskinen är fria från materialfel eller tillverkningsfeli upptill två
(1)årefterförsäljningtillförstakund.Omnågondelärdefektunder
garantiperiodenkommerdenendaochuteslutandeersättningenattbli
reparationellerenersättningsproduktenligtFellowesvalochkostnad
motsvarandedendefektadelen.Dennagarantigällerintedärvaran
utsattsförmissbruk,felaktighanteringelleroauktoriseradreparation.
ALLAUNDERFÖRSTÅDDAGARANTIER,INKLUSIVESÄLJBARHETELLER
LÄMPLIGHET FÖR NÅGOTSPECIELLT ÄNDAMÅL, BEGRÄNSAS HÄRI
GENOMDEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIODENSOMANGESOVAN.
Inte i något fall kan Fellowes ansvara för följdskador eller olyckor
koppladetilldenhärprodukten.Denhärgarantingerdigspecifika
juridiska rättigheter. Villkoren och varaktigheten för denna garanti
gälleröveralltutomdärlagstiftningenställerandrabegränsningareller
villkor.Förvidareinformationellerföratterhållagarantiserviceskall
försäljningsställeellerFelloweskontaktas.
Productkenmerken
Voorzichtig
• Letop:demessenzijnuitermatescherp.
• Tijdensgebruikaltijdtoezichthoudenopkinderen.
• Detrimmernietoverbelasten.
• Hetsnijmesendesnijrandvandetrimmernietaanraken.
• Tijdens gebruik van de trimmer huisdieren altijd uit de buurt
houden.
• Detrimmernietproberenteopenenomterepareren,aangeziendit
degarantieongeldigmaakt.Neemcontactopmetdeklantendienst.
Papier en foto’s snijden
1. Trekhetsnijmechanismenaaréénkant.
2. Leghetartikel(bijv.fotoofpapier)opdesnijtafel.Brenghetpapier
inlijnmetdemarkeringenophetonderstukvandetrimmer.
3. Duwoftrekdegeleiderhendelvanhetsnijmechanismelangsde
railomnaardeeindpositieaftesnijdenenhetklemmechanisme
vrijtezetten.
4. Draaidesnijstrookomvoorgebruikaanbeidekanten.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garantie
Fellowes,Inc.(“Fellowes”)garandeertgedurende1jaarvanafdatum
vanaankoopdoordeoorspronkelijkekoper,datalleandereonderdelen
vanhetapparaatzondergebrekenzijnvoorwatbetreftmateriaalen
uitvoering. Als van enig onderdeel tijdens de garantieperiode wordt
vastgesteld dat dit defect is, is uw enige en exclusieve verhaal de
reparatieofvervangingvanhetdefecteonderdeel,ditnaargoeddunken
enopkostenvanFellowes.Dezegarantieisnietvantoepassingingeval
vanmisbruik,verkeerdgebruikofnietgoedgekeurdereparatie.ALLE
IMPLICIETEGARANTIES,WAARONDERGARANTIESMETBETREKKING
TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL, WORDEN HIERBIJ BEPERKT IN DUUR TOT DE HIERBOVEN
AANGEGEVEN TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE. In geen geval
is Fellowesaansprakelijk voor enige incidenteleof gevolgschade die
aanditproductkanwordentoegeschreven.Dezegarantieverschaftu
specifiekewettelijkerechten.Deduur,bepalingenenvoorwaardenvan
dezegarantiezijnwereldwijdgeldig,behalvewaaranderebeperkingen,
restrictiesofvoorwaardenvereistkunnenwordendoordeplaatselijke
wetgeving.Voorverderedetailsofomvandeservicetekunnengenieten
onderdezegarantie,gelievemetonsofmetuwhandelaarcontactopte
nemen.
Caratteristiche tecniche
Attenzione
• Attenzione:lelamesonoaffilatissime.
• Tenerelontanodallaportatadeibambini.
• Nonsovraccaricarelataglierina.
• Nontoccarenélalamanéilbordodirifilaturadellataglierina.
• Tenereglianimalidomesticilontanidallataglierinadurantel’uso.
• Non aprire la taglierina e non cercare di ripararla, in quanto si
annullerebbelagaranzia.Rivolgersialservizioclienti.
Rifilatura di carta e fotografie
1. Tirareilcarrellodirifilaturaaun’estremità.
2. Posizionarelafotooifoglidicartasullataglierina,allineandoliconi
segnisullabasedellataglierinastessa.
3. Afferrare l’impugnatura del carrelloe tirarloo spingerlolungo la
guidasinoall’altraestremitàpereseguirelarifilatura;ilmeccanismo
dibloccaggiosisblocca.
4. Capovolgerelastrisciaperusarneentrambiilati.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garanzia
Fellowes,Inc.(“Fellowes”)garantiscechetuttiicomponentidellamacchina
sarannoprivididifettidimaterialiefabbricazioneperladuratadi1annidalla
datad’acquistodapartedell’utenteoriginale.Nelcasoincuisiriscontrino
deidifettiduranteilperiododigaranzia,ilrimedioesclusivoadisposizione
delclientesaràlariparazioneolasostituzionedelprodottodifettoso,acarico
diFelloweseasuadiscrezione.Lagaranzianoncopredanniderivantida
usoimpropriooeccessivoodamanutenzioneerrata.EVENTUALIGARANZIE
IMPLICITE, COMPRESEQUELLE DI COMMERCIABILITÀ OIDONEITÀ PER
UNOSCOPOSPECIFICO,SONOSOGGETTEAILIMITIDIDURATASTABILITI
NELLAGARANZIASOPRAINDICATA.InnessuncasoFellowessaràritenuta
responsabiledidanniindirettioincidentaliattribuibiliaquestoprodotto.
Lapresentegaranziaconcededirittilegalispecifici.Ladurata,iterminiele
condizionidellapresentegaranziasonovalidiintuttoilmondo,aeccezione
deiluoghiincui,inbaseallenormedilegge,sianoprevistelimitazioni,
restrizionio condizioni diverse.Permaggiori dettagli alriguardo o per
richiedereassistenzaingaranzia,siraccomandadicontattarcidirettamente
odiconsultareilrivenditore.
Leistungsmerkmale
Vorsicht
• Achtung,Klingensindsehrscharf–Verletzungsgefahr!
• MesserundSchnittkantederSchneidemaschinenichtberühren.
• KeineBedienungdurchKinder.
• HaustierevonderSchneidemaschinefernhalten.
• Nichtversuchen,dieSchneidemaschineselbstzureparieren–dies
bringtdieGarantiezumErlöschen.BeiFragenwendenSiesichbitte
andenKundendienst.DieGarantieverfälltimFallvonMissbrauch,
unsachgemäßerHandhabungundunbefugterReparatur.
• Schneidemaschinenichtüberlasten.
Schneiden von papier und fotos
1. SchneidekopfbiszumEndanschlagziehen.
2. ZubeschneidendesFotooderPapieraufdemSchneidetisch
positionieren.
3. ZumSchneidendenSchneidekopfgleichmäßigbiszumAnschlag
entlangdesSchneidegutsziehenoderschieben.
4. Schnittleisteumdrehen,umbeideSeitenzubenutzen.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garantie
Fellowes,Inc.(„Fellowes“)garantiert,dassalleTeiledesGerätsfüreinen
Zeitraumvon1JahrenabursprünglichemKaufdatumfreivonMaterial-
undVerarbeitungsfehlernsind.SolltesicheinTeilwährendderGarantiezeit
alsdefekterweisen,habenSienachFellowes’Ermesseneinzigundallein
AnspruchaufkostenloseReparaturoderkostenlosenErsatzdesdefekten
Teils.DieseGarantieschließtMissbrauch,unsachgemäßeHandhabungund
unbefugteReparaturenaus.ALLESTILLSCHWEIGENDENGARANTIEN,
EINSCHLIESSLICHDIEDERMARKTGÄNGIGKEITODEREIGNUNGFÜR
EINENBESTIMMTENZWECK,WERDENHIERMITAUFDIEDAUERDER
VORSTEHENDANGEFÜHRTENGARANTIEZEITBESCHRÄNKT.Aufkeinen
FallhaftetFellowesfüreventuellimZusammenhangmitdiesemProdukt
auftretendeNeben-oderFolgeschäden.DieseGarantieverleihtIhnen
spezifischeRechte.Dauer,BedingungenundKonditionendieserGarantie
gelten weltweit, außer wenn lokale Gesetze andere Begrenzungen,
EinschränkungenoderKonditionenvorschreiben.UmmehrDetailszu
erfahrenoderServiceleistungenimRahmendieserGarantieinAnspruch
zunehmen,wendenSiesichbitteanunsoderIhrenHändler.
Características
Precaución
• Precaución:lascuchillasestánmuyafiladas.
• Supervisesiemprealosniñoscuandoestéutilizandolacortadora.
• Nopongaunacantidadexcesivadematerialenlacortadora.
• Notoquelacuchillanielbordedecortedelacortadora.
• Mantengaalasmascotasalejadascuandoestéutilizandola
cortadora.
• Nolaabranilaintentereparar,yaqueestoanularálagarantía.
PóngaseencontactoconelServiciodeatenciónalcliente.
Para cortar papel y fotos
1. Lleveelcarrodecorteaunextremo.
2. Coloqueelmaterial(p.ej.,fotoopapel)sobrelamesadecorte.
Alineeelpapelconlasmarcasenlabasedelacortadora.
3. Empujeotiredelapalancadelcarroalolargodelrielhastallegar
alaposiciónfinalparacortarelmaterial.
4. Délavueltaalatiradecorteparausaramboslados.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garantía
Fellowes,Inc.(“Fellowes”)garantizaquetodaslasotraspiezasdela
máquinaestaránlibresdedefectosdematerialymanodeobradurante
1añosapartirdelafechaenqueelconsumidororiginalhayaadquirido
elproducto.Siseencuentraalgúndefectoencualquieradelaspiezas
duranteelperíodode garantía, la únicayexclusivasoluciónserála
reparaciónoelcambiodelapiezadefectuosa,acriterioycuentade
Fellowes.Estagarantíaquedaanuladaencasosdeabuso,usoindebidoo
reparaciónnoautorizada.CUALQUIERGARANTÍAIMPLÍCITA,INCLUIDA
LADECOMERCIABILIDADOAPTITUDPARAUNOBJETIVOPARTICULAR,
QUEDALIMITADAPORLAPRESENTEENSUDURACIÓNALPERIODO
APROPIADODEGARANTÍAESTABLECIDOANTERIORMENTE.Fellowes
no será responsable en ningún caso de ningún daño indirecto o
incidentalatribuibleaesteproducto.Estagarantíaleconfierederechos
legalesespecíficos.Laduración,lostérminosylascondicionesdeesta
garantíasonválidosentodoelmundo,exceptoenloslugaresdondela
legislaciónlocalexijalimitaciones,restriccionesocondicionesdiferentes.
Paraobtenermásdetallesorecibirservicioconformeaestagarantía,
comuníqueseconnosotrosoconsudistribuidor.
Capacites
Attention
• Attention:Leslamessonttrèscoupantes.
• Toujourssurveillerlesenfantspendantl’utilisation.
• Nejamaissurchargerlemassicot.
• Nepastoucherlalamedecoupeoulerebordcoupantdumassicot.
• Tenirlesanimauxdomestiqueshorsdeportéedu
massicotlorsdesonutilisation.
• Nepasouvrirouessayerderéparer,carcelapourrait
annulervotregarantie.ContacterleServiceàlaclientèle.
Couper du papier et des photos
1. Tirerlechariotdecoupeversl’unedesextrémités.
2. Placerl’objet(c.-à-d.laphotooulepapier)surl’établidecoupe.
Alignerlepapiersurlesmarquagesàlabasedumassicot.
3. Pousseroutirerlapoignéeduchariotlelongdurailpourmassicoter
l’objetjusqu’auboutetrelâcherlapincedeserrage.
4. Retournerlabandedecoupepourutiliserlesdeuxcotés.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garantie
Fellowes,Inc.(«Fellowes»)garantitquetouslesautrescomposantsdela
machinesontexemptsdetoutviceprovenantd’undéfautdematièreou
defabricationpendantunepériodede1ansàpartirdeladatedel’achat
initial.Siunepièces’avèrefectueusependantlapériodedegarantie,
votreseuletuniquerecoursseralaparationouleremplacementde
lapiècedéfectueuseselonlesmodalitésetauxfraisdeFellowes.Cette
garantienes’appliquepasencasd’utilisationabusive,demanipulation
impropreouderéparationnonautorisée.TOUTEGARANTIEIMPLICITE,
YCOMPRISCELLEDECOMMERCIALISATIONOUD’ADAPTATIONÀUN
USAGEPARTICULIER,ESTPARLAPRÉSENTELIMITÉEENDURÉEÀLA
PÉRIODEDEGARANTIEAPPROPRIÉEFINIECI-DESSUS.Fellowesne
sauraitenaucuncasêtretenuresponsablededommagesconsécutifsà
unaccident.Cettegarantievousdonnedesdroitsspécifiques.Ladurée,
lesconditionsnéralesetlesconditionsdecettegarantiesontvalables
dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions
oudeconditionsexigiblesparlesloislocales.Pourplusdedétailsou
pourobtenirunservicesousgarantie,prendrecontactavecnousoule
revendeur.

fellowes.com

Please read these instructions before use.
Lire ces instructions avant utilisation.
Lea estas instrucciones antes de usar la máquina.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Primo dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Gaarne deze instructies eerst te lezen voordat u de machine in
gebruik neemt.
Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Перед эксплуатацией устройства
ознакомьтесь с содержанием данной
инструкции.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη
χρήση.
Kullanmadan önce lutfen bu talimatlari okuyen.
Pred poużitím si pročtěte tyto pokyny.
Pred poużitím si prečítajte tieto pokyny.
Kérjük, hogy használat elött olvassa el az
utasításokat.
Leia estas instruções antes da utilização.
F
GB
D
I
E
NL
S
DK
FIN
N
PL
RU
GR
TR
CZ
SK
H
P
FRANÇAIS
ENGLISH
ESPAÑOL
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
DANSK
SUOMI
ITALIANO
F
D
E
GB
I
NL
S
DK
FIN
Capabilities
Caution
• Bladesareextremelysharp.
• Alwayssupervisechildrenduringuse.
• Donotoverloadtrimmer.
• Donottouchcuttingbladeandcuttingedgeoftrimmer.
• Keeppetsawayfromtrimmerwhileinuse.
• Donotopenorattempttorepair,asthiswillvoidyourwarranty.
ContactCustomerService.
Operation
1. Pullcuttingcarriagetooneend.
2. Placeitemontocuttingtable.Alignpaperwithmarkingsonthe
baseofthetrimmer.
3. Pushorpullcarriagehandlealongrailtotrimitemtoendposition
toreleaseclampingmechanismagain.
4. Turncuttingstripovertousebothsides.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Worldwide warranty
Fellowes warrants all parts of the laminator to be free of defects in
materialandworkmanshipfor1yearfromthedateofpurchasebythe
originalconsumer.Ifanypartisfoundtobedefectiveduringwarranty
period,yoursoleandexclusiveremedywillberepairorreplacement,at
Fellowes’optionandexpense,ofthedefectivepart.Thiswarrantydoes
notapplyincases of abuse,mishandling orunauthorisedrepair.Any
impliedwarranty,includingthatofmerchantabilityorfitnessforparticular
purpose,isherebylimitedindurationtotheappropriatewarrantyperiod
setforthabove.InnoeventshallFellowesbeliableforanyconsequential
damagesattributable tothis product. Thiswarranty gives youspecific
legalrights.Youmayhaveotherlegalrightsthatvaryfromthiswarranty.
Theduration,termsandconditionsofthiswarrantyarevalidworldwide,
except where different limitations, restrictions or conditions may be
requiredbylocallaw.Formoredetailsortoobtainservicesunderthis
warranty,pleasecontactFellowesoryourdealer.
24cm / 9”
2
©2009Fellowes,Inc.PartNo.404348
HelpLine-
Europe00-800-1810-1810
Australia +61-3-8336-9700
Benelux +31-(0)-76-523-2090
Canada +1-905-475-6320
Deutschland +49-(0)-5131-49770
España/Portugal +34902335569
France +33-(0)-1-78-64-91-00
Italia +39-71-730041
Japan +81-(0)-3-5496-2401
Korea +82-(0)-2-3462-2844
Malaysia +60-(0)-35122-1231
Polska +48-(22)-771-47-40
Russia +7-(495)-228-14-03
Singapore +65-6221-3811
UnitedKingdom +44-(0)-1302-836836
UnitedStates +1-630-893-1600
FellowesInc
1789NorwoodAvenue,Itasca,
Illinois60143-1095.USA.+1-630-893-1600
Fellowes

Useful Phone Numbers

24cm / 9”
24cm / 9”
24cm / 9”
24cm / 9” 24cm / 9”
24cm / 9”
24cm / 9”
24cm / 9”
404348_EUR_Neutrino_All_v3.0_22_09_2009.indd 1 22/09/2009 10:14:05

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Fellowes Neutrino an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Papierschneidemaschinen und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Fellowes Neutrino oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Fellowes Neutrino und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Fellowes Neutrino-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Fellowes Neutrino-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Fellowes Neutrino.

Allgemeines
Marke Fellowes
Model Neutrino | 5412701
Produkte Papierschneider
EAN 43859586066, 438595860660, 0438595860660, 0043859586066
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH) 135 x 340 x 45 mm
Merkmale
Schnittlänge 240 mm
Ausschnittkapazität 5 Blätter
Ausschnittkapazität - mm
Format A5
Material Kunststoff
Produktfarbe Black,Silver,Yellow
Technische Details
Warentarifnummer (HS) 84729080
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Fellowes Neutrino unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse