Fellowes Neutrino Bedienungsanleitung

Fellowes Neutrino

Hier können sie die Bedienungsanleitung des Fellowes Neutrino ansehen. Dieser Service steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung.

Marke
Fellowes
Model
Neutrino
Produkte
EAN
43859586066, 438595860660
Sprache
Holländisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Portugiesisch, Danish, Polnisch, Russisch, Norwegisch, Finnisch, Türkisch, Slowakisch, Griechisch, Ungarisch
Dateityp
PDF
Website
http://www.fellowes.com/Pages/default.aspx
4
3
1
Laitteen tiedot
Varoitus
• Varoitus:Terätovaterittäinteräviä.
• Oleainavaruillasilastensuhteenkäytönaikana.
• Äläylikuormitaleikkuria.
• Äläkosketaleikkuuteräääläkäleikkurinleikkaavaasärmää.
• Pidälemmikkieläimetpoissaleikkurinläheltäkäytönaikana.
• Äläavaataiyritäkorjataleikkuria,koskasevoimitätöidätakuun.
Otayhteysasiakaspalveluun.
Paperin ja valokuvien leikkaaminen
1. Vedäleikkausluistitoiseenpäähän.
2. Asetaarkki(esim.valokuvataipaperi)leikkaustasolle.Kohdista
paperileikkurinalustassaolevienmerkintöjenmukaan.
3. Työnätaivedäluistinkahvastakiskonsuuntaisestiloppuunsaakka
leikataksesipaperinjavapauttaaksesitaaslukitusmekanismin.
4. Käännäleikkausliuskaympärikäyttääksesimolemmatpuolet.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Takuu
Fellowes,Inc:n(”Fellowes”)takaa,ettäkoneenkaikissamuissaosissaei
esiinnymateriaali-taivalmistusvikojakahdenvuodenaikanatuotteen
alkuperäisestä ostopäivästä. Jos osassa havaitaan vika takuuaikana,
ainoana ja yksinomaisena ratkaisuna on viallisen osan korjaus tai
vaihtoFellowesinvalinnanmukaanjakustannuksella.Takuueikata
väärinkäyttöä, virheellistä käsittelyä tai valtuuttamatonta korjausta.
KAIKKIENHILJAISTENTAKUIDEN,MUKAANLUKIENKAUPALLISTAMINEN
TAISOVELTUVUUSTIETTYÄTARKOITUSTAVARTEN,KESTOONSITEN
RAJATTU EDELLÄ MÄÄRÄTYN TAKUUAJAN MUKAISESTI. Fellowes
ei vastaa missään tapauksessa tästä tuotteesta johtuvista välillisistä
vahingoista.Tämätakuuantaasinulleerityisetlainmukaisetoikeudet.
Tämäntakuunkestojaehdotovatvoimassamaailmanlaajuisestilukuun
ottamattapaikallisenlainsäädännönedellyttämiäerilaisiarajoituksia
taiehtoja.Lisätietojataitakuunalaisiapalvelujaonsaatavissameiltä
taijälleenmyyjältäsi.
Kapacitet
Obs.
• Advarsel:bladeneerekstremtskarpe.
• Børnskalaltidovervågesunderbrug.
• Makulatorenmåikkeoverbelastes.
• Makularorensskærebladogskærekantmåikkeberøres.
• Holdkæledyrvækframakulatorennårdeneribrug.
• Maskinenmåikkeåbnes,ogdermåikkeforetagesreparationer,
dadettevilugyldiggøregarantien.Kontaktkundeservice.
Skæring af papir og fotografier
1. Trækskæreslædentilenende.
2. Anbringemnet(f.eks.fotoellerpapir)påskærebordet.Anbring
papiretmedafmærkningernepåmakulatorensbund.
3. Træk slædens håndtag langs med skinnen for at trimme til
endepositionen,oggivderefterslippåklemmemekanismenigen.
4. Vendskærestrimlenforatbrugebeggesider.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garanti
Fellowes,Inc.(”Fellowes”)garantereratalleandremaskindeleerfri
formaterialedefekterogfabrikationsfejli1årfradenoriginalekundes
købsdato.Hvisdetkonstateres,atendelerdefektundergarantiperioden,
vildenenesteogeksklusiveafhjælpendeforanstaltningværereparation
ellerombytning,efterFellowes’valgogomkostning,afdendefektedel.
Dennegarantigælderikkeitilfældeafoverlast,misbrugelleruautoriseret
reparation.ENHVERIMPLICITGARANTI,INKLUSIVSALGBARHEDELLER
BRUGSEGNETHEDTILETSPECIELTFORMÅL,ERHERMEDBEGRÆNSET
IVARIGHEDTILDENPÅGÆLDENDEGARANTIPERIODESOMNÆVNT
OVENFOR.Felloweshæfterunderingenomstændighederforfølgelige
eller hændelige skader, der kan henføres til dette produkt. Denne
garantigiverdigspecifikkelovligerettigheder.Varighed,betingelserog
vilkårunderdennegarantiergældendepåverdensplan,undtagenhvor
andrebegrænsninger,restriktionerellerforholdkrævesafdenlokale
lov.Foryderligeredetaljerellerforserviceunderdennegaranti,bedes
dukontakteosellerdinforhandler.
Resurser
Var försikt
• Varförsiktig:Bladenärextremtvassa.
• Övervakaalltidbarnvidanvändning.
• Överbelastainteskärmaskinen.
• Rörinteskärmaskinensbladelleregg.
• Husdjurfårintekommainärhetenavskärmaskinen.
• Försökinteattöppnaellerrepareramaskinendådetta
ogiltigförklarardingaranti.Kontaktakundtjänst.
Att skära papper och bilder
1. Dragskärvagnentillenasidan.
2. Placeraarket(bildenellerpappret)påskärbordet.Läggpappret
längsmarkeringarnapåmaskinensbas.
3. Förellerdragvagnhandtagetlängsrälsentilländlägetföratt
skäraavarketochsläppklämmekanismen.
4. Vändpåremsanförattanvändabådasidor.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garanti
Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garanterar att alla andra delar av
maskinen är fria från materialfel eller tillverkningsfeli upptill två
(1)årefterförsäljningtillförstakund.Omnågondelärdefektunder
garantiperiodenkommerdenendaochuteslutandeersättningenattbli
reparationellerenersättningsproduktenligtFellowesvalochkostnad
motsvarandedendefektadelen.Dennagarantigällerintedärvaran
utsattsförmissbruk,felaktighanteringelleroauktoriseradreparation.
ALLAUNDERFÖRSTÅDDAGARANTIER,INKLUSIVESÄLJBARHETELLER
LÄMPLIGHET FÖR NÅGOTSPECIELLT ÄNDAMÅL, BEGRÄNSAS HÄRI
GENOMDEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIODENSOMANGESOVAN.
Inte i något fall kan Fellowes ansvara för följdskador eller olyckor
koppladetilldenhärprodukten.Denhärgarantingerdigspecifika
juridiska rättigheter. Villkoren och varaktigheten för denna garanti
gälleröveralltutomdärlagstiftningenställerandrabegränsningareller
villkor.Förvidareinformationellerföratterhållagarantiserviceskall
försäljningsställeellerFelloweskontaktas.
Productkenmerken
Voorzichtig
• Letop:demessenzijnuitermatescherp.
• Tijdensgebruikaltijdtoezichthoudenopkinderen.
• Detrimmernietoverbelasten.
• Hetsnijmesendesnijrandvandetrimmernietaanraken.
• Tijdens gebruik van de trimmer huisdieren altijd uit de buurt
houden.
• Detrimmernietproberenteopenenomterepareren,aangeziendit
degarantieongeldigmaakt.Neemcontactopmetdeklantendienst.
Papier en foto’s snijden
1. Trekhetsnijmechanismenaaréénkant.
2. Leghetartikel(bijv.fotoofpapier)opdesnijtafel.Brenghetpapier
inlijnmetdemarkeringenophetonderstukvandetrimmer.
3. Duwoftrekdegeleiderhendelvanhetsnijmechanismelangsde
railomnaardeeindpositieaftesnijdenenhetklemmechanisme
vrijtezetten.
4. Draaidesnijstrookomvoorgebruikaanbeidekanten.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garantie
Fellowes,Inc.(“Fellowes”)garandeertgedurende1jaarvanafdatum
vanaankoopdoordeoorspronkelijkekoper,datalleandereonderdelen
vanhetapparaatzondergebrekenzijnvoorwatbetreftmateriaalen
uitvoering. Als van enig onderdeel tijdens de garantieperiode wordt
vastgesteld dat dit defect is, is uw enige en exclusieve verhaal de
reparatieofvervangingvanhetdefecteonderdeel,ditnaargoeddunken
enopkostenvanFellowes.Dezegarantieisnietvantoepassingingeval
vanmisbruik,verkeerdgebruikofnietgoedgekeurdereparatie.ALLE
IMPLICIETEGARANTIES,WAARONDERGARANTIESMETBETREKKING
TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL, WORDEN HIERBIJ BEPERKT IN DUUR TOT DE HIERBOVEN
AANGEGEVEN TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE. In geen geval
is Fellowesaansprakelijk voor enige incidenteleof gevolgschade die
aanditproductkanwordentoegeschreven.Dezegarantieverschaftu
specifiekewettelijkerechten.Deduur,bepalingenenvoorwaardenvan
dezegarantiezijnwereldwijdgeldig,behalvewaaranderebeperkingen,
restrictiesofvoorwaardenvereistkunnenwordendoordeplaatselijke
wetgeving.Voorverderedetailsofomvandeservicetekunnengenieten
onderdezegarantie,gelievemetonsofmetuwhandelaarcontactopte
nemen.
Caratteristiche tecniche
Attenzione
• Attenzione:lelamesonoaffilatissime.
• Tenerelontanodallaportatadeibambini.
• Nonsovraccaricarelataglierina.
• Nontoccarenélalamanéilbordodirifilaturadellataglierina.
• Tenereglianimalidomesticilontanidallataglierinadurantel’uso.
• Non aprire la taglierina e non cercare di ripararla, in quanto si
annullerebbelagaranzia.Rivolgersialservizioclienti.
Rifilatura di carta e fotografie
1. Tirareilcarrellodirifilaturaaun’estremità.
2. Posizionarelafotooifoglidicartasullataglierina,allineandoliconi
segnisullabasedellataglierinastessa.
3. Afferrare l’impugnatura del carrelloe tirarloo spingerlolungo la
guidasinoall’altraestremitàpereseguirelarifilatura;ilmeccanismo
dibloccaggiosisblocca.
4. Capovolgerelastrisciaperusarneentrambiilati.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garanzia
Fellowes,Inc.(“Fellowes”)garantiscechetuttiicomponentidellamacchina
sarannoprivididifettidimaterialiefabbricazioneperladuratadi1annidalla
datad’acquistodapartedell’utenteoriginale.Nelcasoincuisiriscontrino
deidifettiduranteilperiododigaranzia,ilrimedioesclusivoadisposizione
delclientesaràlariparazioneolasostituzionedelprodottodifettoso,acarico
diFelloweseasuadiscrezione.Lagaranzianoncopredanniderivantida
usoimpropriooeccessivoodamanutenzioneerrata.EVENTUALIGARANZIE
IMPLICITE, COMPRESEQUELLE DI COMMERCIABILITÀ OIDONEITÀ PER
UNOSCOPOSPECIFICO,SONOSOGGETTEAILIMITIDIDURATASTABILITI
NELLAGARANZIASOPRAINDICATA.InnessuncasoFellowessaràritenuta
responsabiledidanniindirettioincidentaliattribuibiliaquestoprodotto.
Lapresentegaranziaconcededirittilegalispecifici.Ladurata,iterminiele
condizionidellapresentegaranziasonovalidiintuttoilmondo,aeccezione
deiluoghiincui,inbaseallenormedilegge,sianoprevistelimitazioni,
restrizionio condizioni diverse.Permaggiori dettagli alriguardo o per
richiedereassistenzaingaranzia,siraccomandadicontattarcidirettamente
odiconsultareilrivenditore.
Leistungsmerkmale
Vorsicht
• Achtung,Klingensindsehrscharf–Verletzungsgefahr!
• MesserundSchnittkantederSchneidemaschinenichtberühren.
• KeineBedienungdurchKinder.
• HaustierevonderSchneidemaschinefernhalten.
• Nichtversuchen,dieSchneidemaschineselbstzureparieren–dies
bringtdieGarantiezumErlöschen.BeiFragenwendenSiesichbitte
andenKundendienst.DieGarantieverfälltimFallvonMissbrauch,
unsachgemäßerHandhabungundunbefugterReparatur.
• Schneidemaschinenichtüberlasten.
Schneiden von papier und fotos
1. SchneidekopfbiszumEndanschlagziehen.
2. ZubeschneidendesFotooderPapieraufdemSchneidetisch
positionieren.
3. ZumSchneidendenSchneidekopfgleichmäßigbiszumAnschlag
entlangdesSchneidegutsziehenoderschieben.
4. Schnittleisteumdrehen,umbeideSeitenzubenutzen.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garantie
Fellowes,Inc.(„Fellowes“)garantiert,dassalleTeiledesGerätsfüreinen
Zeitraumvon1JahrenabursprünglichemKaufdatumfreivonMaterial-
undVerarbeitungsfehlernsind.SolltesicheinTeilwährendderGarantiezeit
alsdefekterweisen,habenSienachFellowes’Ermesseneinzigundallein
AnspruchaufkostenloseReparaturoderkostenlosenErsatzdesdefekten
Teils.DieseGarantieschließtMissbrauch,unsachgemäßeHandhabungund
unbefugteReparaturenaus.ALLESTILLSCHWEIGENDENGARANTIEN,
EINSCHLIESSLICHDIEDERMARKTGÄNGIGKEITODEREIGNUNGFÜR
EINENBESTIMMTENZWECK,WERDENHIERMITAUFDIEDAUERDER
VORSTEHENDANGEFÜHRTENGARANTIEZEITBESCHRÄNKT.Aufkeinen
FallhaftetFellowesfüreventuellimZusammenhangmitdiesemProdukt
auftretendeNeben-oderFolgeschäden.DieseGarantieverleihtIhnen
spezifischeRechte.Dauer,BedingungenundKonditionendieserGarantie
gelten weltweit, außer wenn lokale Gesetze andere Begrenzungen,
EinschränkungenoderKonditionenvorschreiben.UmmehrDetailszu
erfahrenoderServiceleistungenimRahmendieserGarantieinAnspruch
zunehmen,wendenSiesichbitteanunsoderIhrenHändler.
Características
Precaución
• Precaución:lascuchillasestánmuyafiladas.
• Supervisesiemprealosniñoscuandoestéutilizandolacortadora.
• Nopongaunacantidadexcesivadematerialenlacortadora.
• Notoquelacuchillanielbordedecortedelacortadora.
• Mantengaalasmascotasalejadascuandoestéutilizandola
cortadora.
• Nolaabranilaintentereparar,yaqueestoanularálagarantía.
PóngaseencontactoconelServiciodeatenciónalcliente.
Para cortar papel y fotos
1. Lleveelcarrodecorteaunextremo.
2. Coloqueelmaterial(p.ej.,fotoopapel)sobrelamesadecorte.
Alineeelpapelconlasmarcasenlabasedelacortadora.
3. Empujeotiredelapalancadelcarroalolargodelrielhastallegar
alaposiciónfinalparacortarelmaterial.
4. Délavueltaalatiradecorteparausaramboslados.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garantía
Fellowes,Inc.(“Fellowes”)garantizaquetodaslasotraspiezasdela
máquinaestaránlibresdedefectosdematerialymanodeobradurante
1añosapartirdelafechaenqueelconsumidororiginalhayaadquirido
elproducto.Siseencuentraalgúndefectoencualquieradelaspiezas
duranteelperíodode garantía, la únicayexclusivasoluciónserála
reparaciónoelcambiodelapiezadefectuosa,acriterioycuentade
Fellowes.Estagarantíaquedaanuladaencasosdeabuso,usoindebidoo
reparaciónnoautorizada.CUALQUIERGARANTÍAIMPLÍCITA,INCLUIDA
LADECOMERCIABILIDADOAPTITUDPARAUNOBJETIVOPARTICULAR,
QUEDALIMITADAPORLAPRESENTEENSUDURACIÓNALPERIODO
APROPIADODEGARANTÍAESTABLECIDOANTERIORMENTE.Fellowes
no será responsable en ningún caso de ningún daño indirecto o
incidentalatribuibleaesteproducto.Estagarantíaleconfierederechos
legalesespecíficos.Laduración,lostérminosylascondicionesdeesta
garantíasonválidosentodoelmundo,exceptoenloslugaresdondela
legislaciónlocalexijalimitaciones,restriccionesocondicionesdiferentes.
Paraobtenermásdetallesorecibirservicioconformeaestagarantía,
comuníqueseconnosotrosoconsudistribuidor.
Capacites
Attention
• Attention:Leslamessonttrèscoupantes.
• Toujourssurveillerlesenfantspendantl’utilisation.
• Nejamaissurchargerlemassicot.
• Nepastoucherlalamedecoupeoulerebordcoupantdumassicot.
• Tenirlesanimauxdomestiqueshorsdeportéedu
massicotlorsdesonutilisation.
• Nepasouvrirouessayerderéparer,carcelapourrait
annulervotregarantie.ContacterleServiceàlaclientèle.
Couper du papier et des photos
1. Tirerlechariotdecoupeversl’unedesextrémités.
2. Placerl’objet(c.-à-d.laphotooulepapier)surl’établidecoupe.
Alignerlepapiersurlesmarquagesàlabasedumassicot.
3. Pousseroutirerlapoignéeduchariotlelongdurailpourmassicoter
l’objetjusqu’auboutetrelâcherlapincedeserrage.
4. Retournerlabandedecoupepourutiliserlesdeuxcotés.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garantie
Fellowes,Inc.(«Fellowes»)garantitquetouslesautrescomposantsdela
machinesontexemptsdetoutviceprovenantd’undéfautdematièreou
defabricationpendantunepériodede1ansàpartirdeladatedel’achat
initial.Siunepièces’avèrefectueusependantlapériodedegarantie,
votreseuletuniquerecoursseralaparationouleremplacementde
lapiècedéfectueuseselonlesmodalitésetauxfraisdeFellowes.Cette
garantienes’appliquepasencasd’utilisationabusive,demanipulation
impropreouderéparationnonautorisée.TOUTEGARANTIEIMPLICITE,
YCOMPRISCELLEDECOMMERCIALISATIONOUD’ADAPTATIONÀUN
USAGEPARTICULIER,ESTPARLAPRÉSENTELIMITÉEENDURÉEÀLA
PÉRIODEDEGARANTIEAPPROPRIÉEFINIECI-DESSUS.Fellowesne
sauraitenaucuncasêtretenuresponsablededommagesconsécutifsà
unaccident.Cettegarantievousdonnedesdroitsspécifiques.Ladurée,
lesconditionsnéralesetlesconditionsdecettegarantiesontvalables
dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions
oudeconditionsexigiblesparlesloislocales.Pourplusdedétailsou
pourobtenirunservicesousgarantie,prendrecontactavecnousoule
revendeur.
fellowes.com
Please read these instructions before use.
Lire ces instructions avant utilisation.
Lea estas instrucciones antes de usar la máquina.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Primo dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Gaarne deze instructies eerst te lezen voordat u de machine in
gebruik neemt.
Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Перед эксплуатацией устройства
ознакомьтесь с содержанием данной
инструкции.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη
χρήση.
Kullanmadan önce lutfen bu talimatlari okuyen.
Pred poużitím si pročtěte tyto pokyny.
Pred poużitím si prečítajte tieto pokyny.
Kérjük, hogy használat elött olvassa el az
utasításokat.
Leia estas instruções antes da utilização.
F
GB
D
I
E
NL
S
DK
FIN
N
PL
RU
GR
TR
CZ
SK
H
P
FRANÇAIS
ENGLISH
ESPAÑOL
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
DANSK
SUOMI
ITALIANO
F
D
E
GB
I
NL
S
DK
FIN
Capabilities
Caution
• Bladesareextremelysharp.
• Alwayssupervisechildrenduringuse.
• Donotoverloadtrimmer.
• Donottouchcuttingbladeandcuttingedgeoftrimmer.
• Keeppetsawayfromtrimmerwhileinuse.
• Donotopenorattempttorepair,asthiswillvoidyourwarranty.
ContactCustomerService.
Operation
1. Pullcuttingcarriagetooneend.
2. Placeitemontocuttingtable.Alignpaperwithmarkingsonthe
baseofthetrimmer.
3. Pushorpullcarriagehandlealongrailtotrimitemtoendposition
toreleaseclampingmechanismagain.
4. Turncuttingstripovertousebothsides.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Worldwide warranty
Fellowes warrants all parts of the laminator to be free of defects in
materialandworkmanshipfor1yearfromthedateofpurchasebythe
originalconsumer.Ifanypartisfoundtobedefectiveduringwarranty
period,yoursoleandexclusiveremedywillberepairorreplacement,at
Fellowes’optionandexpense,ofthedefectivepart.Thiswarrantydoes
notapplyincases of abuse,mishandling orunauthorisedrepair.Any
impliedwarranty,includingthatofmerchantabilityorfitnessforparticular
purpose,isherebylimitedindurationtotheappropriatewarrantyperiod
setforthabove.InnoeventshallFellowesbeliableforanyconsequential
damagesattributable tothis product. Thiswarranty gives youspecific
legalrights.Youmayhaveotherlegalrightsthatvaryfromthiswarranty.
Theduration,termsandconditionsofthiswarrantyarevalidworldwide,
except where different limitations, restrictions or conditions may be
requiredbylocallaw.Formoredetailsortoobtainservicesunderthis
warranty,pleasecontactFellowesoryourdealer.
24cm / 9”
2
©2009Fellowes,Inc.PartNo.404348
HelpLine-
Europe00-800-1810-1810
Australia +61-3-8336-9700
Benelux +31-(0)-76-523-2090
Canada +1-905-475-6320
Deutschland +49-(0)-5131-49770
España/Portugal +34902335569
France +33-(0)-1-78-64-91-00
Italia +39-71-730041
Japan +81-(0)-3-5496-2401
Korea +82-(0)-2-3462-2844
Malaysia +60-(0)-35122-1231
Polska +48-(22)-771-47-40
Russia +7-(495)-228-14-03
Singapore +65-6221-3811
UnitedKingdom +44-(0)-1302-836836
UnitedStates +1-630-893-1600
FellowesInc
1789NorwoodAvenue,Itasca,
Illinois60143-1095.USA.+1-630-893-1600
Fellowes
Useful Phone Numbers
24cm / 9”
24cm / 9”
24cm / 9”
24cm / 9” 24cm / 9”
24cm / 9”
24cm / 9”
24cm / 9”
404348_EUR_Neutrino_All_v3.0_22_09_2009.indd 1 22/09/2009 10:14:05

Haben sie eine Frage über Fellowes Neutrino?

Haben Sie eine Frage über "Fellowes Neutrino"? Im Falle einer Frage zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir möchten Sie jedoch darum bitten ihr Problem genau und ausführlich zu beschreiben, damit andere Benutzer Ihnen ihre Frage detailliert erklären können.

Verwandte Produkte:

Spezifikationen

Weitere Spezifikationen
Abmessungen (BxTxH)   135 x 340 x 45
Funktionen
Schnittlänge 240
Ausschnittkapazität 5 Blätter
Ausschnittkapazität -
Format   A5
Material   Kunststoff
Produktfarbe   Black, Silver, Yellow