GP Batteries GP352 Bedienungsanleitung

GP Batteries GP352
8 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 1 Seite
Deutsch
BedienungsanleitungGP Batteries GP352
P1
Lire le manuel attentivement avant utilisation.Conserver le manuel pour utilisation future.Caractéristiques du produit
Bloc de puissance Portatif haute capacité avec batterie 5200mAh lithium
polymère, ideal pour les smartphones et les tablettes
Recharge rapide grâce à une sortie de 2.1A
Ultrafin et léger
Capable de recharger directement les iPad / Galaxy Tab
Recharge facile via un port USB d'un ordinateur en marche ou via une
alimentation secteur disposant d'un port USB
Voyants LED d'indication du niveau de charge de la batterie
Protections de sécurité
- Protection contre les surchauffes
- Protection contre les sur/sous-tensions
- Protection contre les court-circuits
- Protection contre les surintensités
Fonctionnement :Recharge de la batterie portable
1. Branchez la fiche micro-USB du câble de charge fourni dans la prise
d'entrée de la batterie portable. Branchez l'autre extrémité du câble dans
un ordinateur en marche (Fig. 1) ou dans une alimentation secteur USB
pouvant fournir 1 Ampère au minimum (Fig. 2). Il est recommandé
d'utiliser le câble GP fourni pour recharger la batterie portable.
2. 1 ou plusieurs LED s'allument indiquant que la batterie est en charge. Le
nombre de LED allumées indique le niveau de charge de la batterie.
3. Toutes les LEDs sont allumées lorsque la charge est complète.
4. Débranchez le câble USB une fois la recharge terminée.
Pour utiliser le PowerBank
®
Portable pour charger d’autres appareils
1. Branchez un câble USB sur la sortie USB du PowerBank
®
Portable
complètement chargé, puis branchez l'autre extrémité du câble USB sur
votre appareil électronique. Vous pouvez utiliser le cordon USB d'origine
fourni avec vos appareils électroniques pour la recharge. (Fig. 3)
2. Appuyez sur le bouton et l'appareil électronique sera instantanément mis
en charge, vous pourrez l'utiliser en cours de charge.
3. Pour les tablettes Samsung, si la recharge ne démarre pas
automatiquement, appuyer sur le bouton et maintenez-le pendant 5
secondes.
4. Vous pouvez vous reporter à votre appareil pour vérifier le processus de
charge.
5. Une fois la charge terminée, débranchez le cable de l'appareil
électronique et du PowerBank
®
Portable. Le PowerBank
®
Portable
s'éteindra automatiquement.
6. Pour vérifier l'état de la batterie, appuyez sur le bouton du devant. Le
voyant LED indiquera l'état de charge de la batterie. (Table 1)
Précautions
1. Il est normal que le boîtier devienne chaud en cours d'utilisation, la
batterie portable refroidira progressivement à la température ambiante
une fois complètement rechargée.
2. S’il n’a pas servi depuis plus de 90 jours, recharger le PowerBank
®
Portable avant de l’utiliser.
3. N'utilisez pas la batterie portable sous des conditions de forte humidité, de
haute température ambiante ou autres conditions extrêmes.
4. Il n'est pas recommandé de recharger la batterie portable lorsqu'elle est
en train d'alimenter votre appareil électronique.
5. Ne pas ouvrir, écraser, percer ou démonter la batterie portable.
6. Ne pas approcher de flammes, ne pas laisser en plein soleil pour éviter les
risques de surchauffe.
7. Tenir éloigné des appareils à forte tension
8. Ne pas lancer ou secouer le PowerBank
®
Portable.
9. Ne confinez pas la batterie portable en cours de fonctionnement.
10. Cet appareil ne doit pas être laissé à la portée de jeunes enfants, ni à celle
de personnes déficientes, à moins qu'ils ne soient supervisés par une
personne responsable qui s'assure qu'ils peuvent l'utiliser en toute
sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil. à moins d’avoir reçu des explications d’usage
de l’appareil par une personne responsable de leur santé.
Cet appareil répond aux normes de la Partie 15 des règles du FCC. Son utilisation doit respecter les
2 conditions suivantes : (1) il ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) il doit pouvoir accepter
toutes les interférences reçues, en incluant les interférences qui causent des effets non désirés.
F
Ne pas jeter les appareils électriques dans les déchetteries municipales sans trier. Utiliser
des solutions de tri. Contacter votre centre de renseignements officiel local pour obtenir la
liste des solutions de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans la
nature ou dans des décharges sauvages, cela peut entraîner la fuite et le ruissellement de
substances dangereuses dans le sol. Ces substances peuvent ensuite se retrouver dans
la chaîne alimentaire et mettre en péril la santé et le bien-être des personnes.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytäkäyttöohje huolella tulevaa käyttöä varten.Tuotteen ominaisuudet
Suurikapasiteettinen, kannettava PowerBank
®
, jossa kiinteä 5200 mAh
litiumpolymeeriakku, joka soveltuu erinomaisesti älypuhelimille ja
taulutietokoneille.
Nopea lataus 2,1 ampeerin virralla
Ultraohut ja kevyt
iPadin/Galaxy Tabin lataus suoraan
Voi ladata k
äynnissä olevan tietokoneen* USB-portin kautta tai USB-adaptor
in kanssa.
Merkkivalot osoittavat akun lataustilan
Turvaominaisuudet
- Ylilämpenevnisen suoja
- Yli/alijännitesuoja
- Oikosulkusuoja
- Ylitehosuoja
Käyttöohjeet:Kannettavan PowerBankin lataaminen
1. Kytke mukana tulevan USB-latausjohdon mikro-USB-liitin Portable
PowerBankin tuloliitäntään. Kytke USB-latauskaapelin toinen pää
käynnissä olevaan tietokoneen (kuva 1) tai vähintään 1 ampeerin
USB-sovittimen* kautta pistorasiaan latausta varten. (kuva 2)
Suositellaan, että kannettavan PowerBankin latauksessa käytetään
GP:ltä saatua kaapelia.
2. Merkkivalo palaa virran ollessa kytkettynä. Palavien merkkivalojen määrä
kuvaa akun lataustilan.
3. Kun lataus on päättynyt, kaikki merkkivalot palavat.
4. Irrota USB-kaapeli latauksen jälkeen.
Muiden laitteiden lataus
1. Kytke USB-kaapeli täyteen ladatun Portable PowerBank
®
-laitteen
USB-lähtöporttiin ja kytke USB-kaapelin toinen pää sähkölaitteeseen. Voit
käyttää lataukseen sähkölaitteiden mukana tullutta USB-kaapelia (kuva 3).
2. Sähkölaitteesi ladataan välittömästi, kun painat painiketta. Laitetta voidaan
käyttää latauksen aikana.
3.
Jos Samsung-taulumikron lataus ei ala heti, pidä painiketta painettuna 5
sekuntia
4. Voit tarkistaa lataustilan sähkölaitteestasi.
5. Kun lataus on päättynyt, irrota USB-latauskaapeli sähkölaitteesta ja
kannettavasta PowerBankista. Kannettava PowerBank
®
sammuu
automaattisesti.
6. Voit testata akun tilan painamalla etupuolella olevaa painiketta.
Merkkivalo ilmoittaa akun tehon. (Taulukko 1)
Huomio
1. Kotelon kuumeneminen latauksen aikana on normaalia, ja kannettava
PowerBank
®
jäähtyy vähitellen huoneenlämpöön latauksen päätyttyä.
2. Lataa Portable PowerBank
®
ennen käyttöä, jos sitä ei ole käytetty 90
päivään.
3. Älä käytä kannettavaa PowerBankia hyvin kosteassa tai kuumassa
lämpötilassa tai ääriolojen alaisessa paikassa.
4. Älä lataa kannettavaa PowerBankia sen antaessa virtaa sähkölaitteelle.
5. Älä muuta, pura, avaa, pudota, purista, puhkaise tai silppua akkua.
6. Pidä kaukana avotulesta ja poissa suorasta auringonvalosta
ylikuumenemisen välttämiseksi.
7. Pidä kaukana suurjännitelaitteista.
8. Älä heitä äläkä ravista Portable PowerBankia.
9. Älä laita kannettavaa PowerBankia suljettuun tilaan käytön aikana.
10. Tätä tuotetta eivät saa käyttää lapset tai toimintarajoitteiset henkilöt, ellei
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille ohjausta tai
opastusta laitteen käytöstä. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella.
Laite täyttää FCC-määräysten, osan 15 vaatimukset. Käytölle asetetaan
seuraavat kaksi ehtoa: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen
pitää sietää vastaanotettuja häiriöitä, ml. toimintaa häiritsevät häiriöt.
FIN
Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteen mukana. Toimita se asianmukaiseen
keräyspisteeseen. Kysy lisätietoa paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta. Jos sähkölaite
hävitetään kaatopaikalle, vaarallisia aineita saattaa vuotaa pohjaveteen ja päästä
ravintoketjuun ja vaarantaa terveytesi.
P7
Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες πριν την χρήση.Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική ανάγκη.Χαρακτηριστικά προϊόντος
Υψηλού δυναμικού φορητό PowerBank
®
(φορτιστής) με ενσωματωμένη
μπαταρία πολυμερών λιθίων 5200mAh, ιδανικό για smartphones και
tablet PC
Γρήγορη φόρτιση με απόδοση 2,1A
Εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ
Δυνατότητα φόρτισης iPad / Galaxy Tab απευθείας
Φορτίζεται άνετα μέσω θύρας ισχύος USB από εν λειτουργία υπολογιστή
#
ή αντάπτορα ισχύος USB*.
Ενδείξεις LED για επιπέδων μπαταριών
Μέτρα προστασίας
- Προστασία υπερβολικής θερμοκρασίας
- Προστασία υπερβολικά υψηλής / υπερβολικά χαμηλής τάσης
- Προστασία βραχυκυκλώματος
- Προστασία από υπερβολική ισχύ
Οδηγίες Χρήσης:Επαναφόρτιση της φορητής PowerBank
®
1. Συνδέστε το τερματικό micro USB του παρεχόμενου καλωδίου φόρτισης
USB στη θύρα εισόδου της φορητής PowerBank. Συνδέστε το ένα άκρο
του καλωδίου φόρτισης USB σε έναν εν λειτουργία υπολογιστή (Εικ. 1) ή
σε έναν αντάπτορα* ισχύος USB 1 Αμπέρ ή ανώτερο σε έξοδο ισχύος
εναλλασσόμενου ρεύματος για τη φόρτιση. (Εικ. 2) Συστήνεται να
χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο από την GP καλώδιο όταν φορτίζετε την
φορητή PowerBank
®
.
2. Όταν συνδεθεί το ρεύμα, ανάβει η πορτοκαλί ένδειξη LED. Ο αριθμός των
φωτεινών ενδείξεων LED δηλώνει το επίπεδο μπαταρίας.
3. Όλα τα LED ανάβουν όταν ολοκληρωθεί η επαναφόρτιση.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB όταν ολοκληρωθεί η επαναφόρτιση.
Φόρτιση άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
1. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα εξόδου USB του πλήρως φορτισμένου
φορητού PowerBank
®
και στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο του
καλωδίου USB στην ηλεκτρονική συσκευή σας. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το καλώδιο φόρτισης USB που συνοδεύει τις
ηλεκτρονικές συσκευές σας για φόρτιση (Σχ. 3).
2. Πιέστε το κουμπί και η ηλεκτρονική συσκευή θα φορτιστεί αμέσως.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ η φόρτιση είναι σε εξέλιξη.
3. Για Samsung tablet PC, εάν η φόρτιση δεν ξεκινήσει αυτόματα, κρατήστε
πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα.
4. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες της ηλεκτρονικής συσκευής σας για να
ελέγξετε την κατάσταση φόρτισής της.
5. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB από
την ηλεκτρονική συσκευή και το φορητό PowerBank
®
. Το φορητό
PowerBank
®
απενεργοποιείται αυτόματα.
6. Για να ελέγξετε την κατάσταση μπαταρίας, πιέστε το κουμπί στην
μπροστινή πλευρά. Η ένδειξη LED θα δείχνει την ισχύ της μπαταρίας.
Πίνακας 1
Προφυλάξεις
1. Είναι φυσιολογικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το περίβλημα να
ζεσταίνεται και η φορητή PowerBank
®
θα κρυώνει σταδιακά και θα φτάσει
στη θερμοκρασία δωματίου μόλις φορτιστεί πλήρως.
2. Φορτίστε τον
Portable PowerBank
®
αν δεν χρησιμοποιηθεί για 20 ημέρες.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη φορητή PowerBank
®
όταν υπάρχει πολύ υγρασία,
σε υψηλή θερμοκρασία ή σε ακραίες συνθήκες.
4. Συστήνεται να επαναφορτίζετε τη φορητή PowerBank
®
όσο αυτή παρέχει
ισχύ στην ηλεκτρονική σας συσκευή.
5. Μη συνθλίβετε ή τρυπάτε τον φορτιστή ή τις ενσωματωμένες μπαταρίες.
6. Κρατήστε τον φορτιστή μακριά από φλόγα, τον ήλιο και πηγές ακτινοβολίας.
7. Κρατήστε τον μακριά από πηγές υψηλής τάσης.
8. Μη πετάτε, ταρακουνάτε ή κτυπάτε τον Portable PowerBank
®
.
9. Μην τοποθετείτε τη φορητή PowerBank
®
σε κλειστή διάταξη κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας.
10. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από άτομα μειωμένης διανοητικής ή
σωματικής κατάστασης ή από παιδιά εκτός και αν υπάρχει επιβλέπων
ενήλικας.
Η συσκευή συμμορφώνεται με τις διεθνείς προδιαγραφές Παρ/φος 15 της οδηγίας FCC. Η
συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και μπορεί να δέχεται παρεμβολές χωρίς να
προκαλούνται ανεπιθύμητες ενέργειες.
GR
Μη πετάτε στα σκουπίδια τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανακυκλώστε στα ειδικά για αυτό τον
σκοπό σημεία. Προστατέψτε το περιβάλλον που ζούμε.
P8
Характеристика продукта
Смартфондар мен планшетті ДК-ға арналған ішіне салынған литийлік
полимерлі 5200мАч батареясы бар жоғары өнімді портативті
Қосымша Сыртқы Аккумулятор.
шығысы 2.1A жылдам қуаттау
Əсіре жұқа жəне жеңіл
Тікелей iPad / Galaxy Tab зарядтау үшін жарамды.
Подходит для подзарядки через USB порт работающего компьютера
#
или USB адаптер питания*.
Батареяның заряд деңгейін көрсетуге арналған ЖАРЫҚ ДИОДТЫ
индикаторлар
Пайдаланушы қорғанысы
- Қатты қызудан қорғау
- Қысым бойынша минималды қорғаныс
- Қысқа тұйықталудан қорғау
- Қуат бойынша қайта жүктеуден қорғау
Жұмыс кезіндегі шаралар:Подзарядка портативного зарядного устройства PowerBank
®
1. Подключите USB микроклемму предоставляемого для зарядки
USB-кабеля к входному порту портативного зарядного устройства
PowerBank
®
. Подключите другой конец USB-кабеля для зарядки к
работающему компьютеру (рис. 1) или USB адаптер питания* в 1
ампер или выше к розетке переменного тока для подзарядки. (Рис. 2)
Рекомендуется использовать прилагаемый GP кабель при
подзарядке портативного устройства PowerBank
®
.
2. Қорек қосылған кезде, жарық индикаторы жанады. Жанған
индикаторлардың саны батареялар заряды деңгейін көрсетеді.
3. Толық зарядталған соң барлық индикаторлар жанады.
4. Толық зарядталған соң USB кабелін ажыратыңыз.
Басқа электронды құрылғыларды зарядтау
1. Толығымен зарядталған Портативті PowerBank
®
-тің USB-порт
өткізгішіне USB-кабельді салыңыз, содан соң электронды құрылғыға
USB кабелінің екінші ұшын қосыңыз. Зарядтау үшін электронды
құрылғыңызбен бір жинақта жабдықталатын түпнұсқа USB зарядты
кабельді қолдана аласыз (3-сурет).
2. Нажмите кнопку, и электронное устройство мгновенно начнет
заряжаться, во время подзарядки устройство может быть
использовано.
3. Самсунг фирмасының планшетті ДК үшін, егер қуаттау автоматты
түрде басталмаса, батырманы 5 секунд ішінде басып ұстап тұру
қажет.
4. Зарядтау деңгейін көру үшін электронды құрылғыны тексере аласыз.
5. Зарядтау аяқталған соң электронды құрылғының жəне Портативті
PowerBank
®
-тің зарядтау USB-кабелін ажыратыңыз. Портативті
PowerBank
®
автоматты түрде ажыратылады.
6. Чтобы проверить состояние батареи, нажмите кнопку на передней
стороне устройства. Светодиодный индикатор покажет мощность
батареи. (Таблица 1)
Сақтық шаралары
1. Нагревание корпуса устройства во время работы является
нормальным, после полной зарядки температура портативного
устройства PowerBank
®
постепенно опустится до комнатной
температуры.
2. Егер құрылғы 90 күннен көп қолданылмаса, тасымалды PowerBank
®
қолданар алдын зарядтаңыз.
3. Не используйте портативное устройство PowerBank
®
при высокой
влажности, высокой температуре или экстремальных условиях.
4. Не рекомендуется заряжать портативное устройство PowerBank
®
во
время зарядки им вашего электронного устройства.
5. Тасымалды PowerBank
®
-ті сулау, жандыру жəне қосымшаларын
бөлшектеуге болмайды.
6. Ішкі батареяны илемеңіз жəне теспеңіз.
7. Тасымалды PowerBank
®
тастамаңыз жəне сілкітпеңіз.
8. Не оставлять портативное устройство PowerBank
®
в замкнутом
пространстве во время работы.
9. Осы құрылғы жас балалар немесе əлсіз адамдарға арналмаған,
керісінше егер олар жауапкершілікті ересек адамдардың назарында
қауіпсіз болғанына сенімді болған кезде қолдануға болады. Жас балалар
қырылғымен ойнап жатпағанына сенімді болу жəне оны бақылап тұру
керек.
KZ
Нұсқаманы қолданар алдында мұқият тыңдаңыз.Болашақтағы əрекеттер үшін нұсқаманы сақтаңыз.
P11
Prima dell’uso leggere accuratamente il manuale d’istruzioni.Conservarlo per future consultazioni.Caratteristiche prodotto
PowerBank
®
portatile ad alta capacità con batteria ai polimeri di litio da
5200mAh perfetta per caricare smartphone e tablet PC.
Carica veloce con uscita 2.1A
Ultra sottile e leggero
In grado di caricare iPad / Galaxy tab direttamente
Comodo da ricaricare via porta USB da un computer funzionante o con un
adattatore USB.
Gli indicatori al LED indicano il livello di batteria
Protezione di sicurezza
- Protezione da sovratemperatura
- Protezione da voltaggio troppo alto o basso
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovraccarica
Istruzioni per l’uso:Ricaricare il PowerBank
®
alimentatore portatile
1. Collegare il terminale USB del cavo di carica USB fornito nella porta del
PowerBank
®
alimentatore portatile. Collegare l'atra estremità del cavo di
carica USB a un computer funzionante (Fig. 1) o a un adattatore* USB da
1 ampere o da una potenza superiore alla uscita AC per ricaricare. (Fig. 2)
Si raccomanda di utilizzare il cavo GP fornito quando si ricarica il
PowerBank
®
alimentatore portatile.
2. Il LED si accenderà quando l'alimentazione sarà stata collegata. Il numero
di luci a LED indica il livello della batteria.
3. Tutti i LED si accenderanno quando il processo di carica sarà finito.
4. Scollegare il cavo USB una volta concluse le operazioni di carica.
Per caricare altri apparecchi elettronici
1. Inserire il cavo USB nella porta di uscita USB della PowerBank
®
portatile
completamente ricaricata, quindi collegare l'altra estremità del cavo USB
al dispositivo elettronico. Utilizzare il cavo di carica USB fornito per
ricaricare il proprio dispositivo elettronico (Fig. 3).
2. Premere il tasto e il dispositivo elettronico si ricaricherà istantaneamente,
sarà possibile utilizzare il dispositivo mentre la carica progredisce.
3. Per tablet PC Samsung, se il processo di caricamento non si avvia
automaticamente, premere e trattenere il tasto per 5 secondi.
4. Far riferimento al dispositivo elettronico per controllare lo stato di carica.
5. Dopo aver completato il processo di carica, scollegare il cavo di carica
USB dal dispositivo elettronico e dalla PowerBank
®
portatile. La
PowerBank
®
portatile si scollegherà automaticamente.
6. Per controllare lo stato della batteria, premere il tasto sul lato anteriore.
L'indicatore al LED visualizzerà la forza della batteria. (Tavola 1)
Precauzioni
1. È normale per l'involucro surriscaldarsi durante le operazioni e il
PowerBank
®
alimentatore portatile si raffredderà gradualmente alla
temperatura ambiente dopo essersi completamente ricaricato.
2. Caricare il PowerBank
®
Portatile prima dell’uso e se non utilizzato per più
di 90 giorni.
3. Non utilizzare il PowerBank
®
alimentatore portatile in condizioni di alta
umidità. Alta temperatura o condizioni estreme.
4. Non ricaricare il PowerBank
®
alimentatore portatile mentre il PowerBank
®
alimentatore portatile sta ricaricando un dispositivo elettronico.
5. Non modificare, smontare, aprire, rompere o forare la batteria interna.
6. Tenere lontano da fiamme o dalla luce del sole per prevenire
surriscaldamento.
7. Tenere lontano da apparecchi ad alta tensione.
8. Non gettare o scuotere il PowerBank
®
Portatatile.
9. Non mettere ilPowerBank
®
alimentatore portatile in un ambiente chiuso
durante le operazioni di ricarica.
10.
Questo apparecchio non è adatto all’utilizzo da parte di bambini o da
persone diversamente abili o senza esperienza /conoscenza se non sotto
la stretta sorveglianza di coloro che sono responsabili della loro sicurezza.
Sorvegliare che i bambini non giochino con l’apparecchio.
Questo apparecchio risponde alla normative FCC, Parte 15. L’utilizzo è soggetto
alle due seguenti condizioni: (1) l’apparecchio non deve provocare interferenze
dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza anche quelle che possono
ridurne l’utilizzo.
I
Utilizzare gli appositi bidoni predisposti per la raccolta differenziata degli apparecchi elettrici.
Contattare gli appositi uffici comunali per avere maggiori informazioni. Se gli apparecchi
elettrici vengono dispersi nell’ambiente, sostanze pericolose possono essere rilasciate nella
falda acquifera ed entrare nella catena alimentare provocando danni alla salute

Size:105 x145mm

Instruction Manual

GP352

COVER

P3
AR
AZ
Əvəlcə istifadə qaydalarını (təlimatları) diqqətlə oxuyun. Təlimatı növbəti istinadlar üçün yaddaMəhsulun xassələri
Smartfonlar və planşetlər üçün çox münasib 5200mAh litium polimer
polimer batareya ilə yüksək tutumlu Portativ PowerBank
®
2.1A çıxış gərginliyi ilə cəld yüklənən
Ultra nazik və yüngül çəkili
iPad / Galaxy Planşeti ilə doldurula bilmə imkanı
İşlək kompüterdən
#
USB portu vasitəsilə ya USB cərəyan adaptoru
vasitəsilə* yükləmək (enerji ehtiyatı ilə doldurulmaq) üçün rahatdır.
Akkumulyatorun səviyyəsini göstərən LED lampaları
Təhlükəsizlik mühafizəsi
- İzafi temperaturdan mühafizə
- İzafi / alçaq gərginlikdən mühafizə
- Qısa qapanmadan mühafizə
- İzafi güc səviyyəsindən mühafizə
İstifadə üzrə təlimatlar:Porativ batareyanın yüklənməsi (enerji ehtiyatı ilə doldurulması)
1. Əlavə edilmiş USB yükləmə kabelinin mikro USB terminalını portativ
batareyanın daxil etmə portuna (input port) taxın. USB yükləmə kabelinin
digər sonluğunu işləyən kopüterə (şəkil 1) ya 1 amper daha çox
cərəyanlı USB adaptorunu* yüklənmək üçün rozetə qoşun. (şəkil 2).
Tövsiyyə olunur ki, portativ batareyanı (pauerbənk) yükləyərkən GP
tərəfindən təchiz edilmiş kabeldən istifadə edilsin.
2. Enerji şəbəkəsinə qoşulan zaman LED lampaları yanacaq. Yanan LED
lampalarının sayı akkumulyatorun səviyyəsini göstərir.
3. Yenidən yükləmə başa çatdıqda bütün LED lampaları yanacaq.
4. Yenidən yüklənmə başa çatdıqda USB kabelini çıxarın
Elektron cihazların enerji toplaması
1. USB kabelini tam yüklənmiş Daşınan Gərginlik Bankının USB çıxış
portuna, digər ucunu isə elektron cihazınıza taxın. Yükləmə üçün elektron
cihazınızla təchiz edilmiş USB yükləmə kabelindən istifadə edə bilərsiniz
(Şəkil 3).
2. Düyməni basın elektron qurğu dərhal yüklənməyə başlayacaq. Enerji
ilə yüklənmə davam edərkən qurğudan istifadə edə bilərsiniz.
3. Samsung planşetlərində doldurulma prosesi 5 saniyə ərzində avtomatik
olaraq başlamazsa, düyməni 5 saniyə tutub saxlayın.
4. Elektron cihazınızın yüklənmə statusunu yoxlaya bilərsiniz.
5. Yüklənmə başa çatdıqda USB yükləmə kabelini elektron cihazından
Daşınan Gərginlik Bankından çıxarın. Daşınan Gərginlik Bankı avtomatik
olaraq sönəcək.
6. Batareyanın statusunu (vəziyyətini) yoxlamaq üçün ön tərəfdəki düyməni
basın. LED indikatoru batareyanın nə qədər yükləndiyini göstərəcək.
(Cədvəl 1)
Ehtiyat tədbirləri:
1. İşləyərkən qəfəsin qızması normaldır portativ batareya (pauerbənk)
enerji ilə tam dolandan sonra otaq temperaturuna qədər soyuyacaq.
2. Əgər Portativ PowerBank qurğusu 90 gündən artıq istifadə edilməyibsə,
bu zaman onu istifadədən əvvəl yenidən enerji toplamağa qoyun.
3. Portativ batareyanı yüksək rütubət, yüksək temperatur zamanı və ya
ekstremal şəraitdə istifadə etməyin.
4. Sizin elektron avadanlığınıza qoşulduğu zaman portativ batareyanı enerji
ilə yükləmək tövsiyyə edilmir.
5.
Daxili batareyanı açmayın, sökməyin, qırmayın, atmayın, dəyişdirməyin və ya deşməyin.
6. Həddən artıq isinmənin qarşısını almaq üçün açıq alov ya günəş
şüalarından uzaq saxlayın.
7. Yüksək gərginlikli qurğulardan kənar saxlayın.
8. Portativ PowerBank qurğusunu silkələməyin və ya atmayın.
9.
İşləyərkən portativ batareyanı qapalı yerlərə qoymayın.
10.
Bu ləvazimatın azyaşlı uşaqlar və ya fiziki və əqli cəhətdən zəif şəxslər tərəfindən
istifadəsi yaxşı hal deyil, belə ki, onlara məsul şəxs tərəfindən müvafiq olaraq, bu
ləvazimatdan istifadənin təhlükəsizliyi barədə nəzarət edilməlidir. Azyaşlı uşaqların
bu cihaz ilə oynamamalarını təmin etmək üçün onlara nəzarət edilməlidir.
Bu cihaz FCC qaydalarının 15-ci Bölməsinin tələblərinə cavab verir. Əməliyyat aşağıdakı iki şərtə malikdir: (1) bu cihaz zərərverici hallara səbəb ola bilməz (2) bu alət arzuolunmayan əməliyyatlara səbəb olan hallar da daxil olmaqla, hər hansı belə hallar üçün müdaxiləni qəbul etməlidir.Elektrik qurğularını çeşidlənməmiş şəhər tullantıları kimi atmayın, ayrıca toplama vasitələrindən istifadə edin. Mövcud zibil toplama sistemləri haqqında məlumat almaq üçün yerli hökumət orqanlarına müraciət edin. Əgər elektrik qurğuları zibilliyə atılıbsa, təhlükəli maddələr yeraltı sulara qarışaraq və qida zəncirinə daxil olaraq rifahınız və sağlamlığınız üçün təhlükə yarada bilər.
ﻪﻨﻜﻤ ﺯﺎﻬﺟ ﻦﺤﺷ
iPad
/Galaxy Tab ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ
ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ءﺍﻮﺿﺄﺑLED ﺭﺎﻬﻇﻹ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺔﻳﺭﺎﻄﺒﻟﺍ
ﻟﺍﺔﻳﺎﻤﺤ ﻥﺎﻣﻷﺍ ﻞﻣﺍﻮﻋﻭ
- ﺔﻳﺎﻤﺣ ﺪﺿﺟﺭﺩﺕﺎ ﺓﺭﺍﺮﺤﻟﺍ ﻌﻔﺗﺮﻤﻟ
- ﺔﻳﺎﻤﺣ ﺪﺿﺭﺎﻴﺘﻟﺍ ﻊﻔﺗﺮﻤﻟﺍ ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺾﻔﺨﻨﻤﻟﺍ/
- ﺔﻳﺎﻤﺣ ﺭﻮﺼﻗﺓﺮﺋﺍﺪﻟﺍ
- ﺔﻳﺎﻤﺣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟﺍ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﺪﺿ
1 .
2
.ﻮﻜ ﺔﺒﻤﻟLED ﺔﺌﻴﻀﻣ ﻞﻴﺻﻮﺗ ﺪﻨﻋﺔﻗﺎﻄﻟﺍ . ﺮﻴﺸﺗﺩﺪﻋ ﺓءﺎﺿﺇ ﺕﺎﺒﻤﻟ LED ﻰﻟﺇ ﻯﻮﺘﺴ ﺔﻳﺭﺎﻄﺒﻟﺍ.
3
. ﺕﺎﺒﻤﻟ ﻊﻴﻤﺟLED ﻥﻮﻜ ﺔﺌﻴﻀﻣﺩﺮﺠﻤﺑ ءﺎﻬﺘﻧﻻﺍ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻟﺍﻦﺤﺸ.
4
.ﻞﺼﻓﺍ ﻞﺑﺎﻛ USB ﻌﺑ ﺎﻤﺘﻛﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻴﻠﻤﻋﺤﺸ.
1 . ﻞﺻﻭﻞﺑ ـﻟﺍUSB ﻲﻓﺬﻔﻨﻣ USB ﻞﻘﻨﺘﻤﻟﺍ ﻦﺣﺎﺸﻟﺎPowerBank ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﻥﻮﺤﺸﻤﻟﺍ، ﻢﺛ ﻵﺍﺮﻄﻟﺍ ﻞﺻﻭﺮﺧ ﻦﻣ ﻞﺑﺎﻛ USB ﻲﻓ
ﺯﺎﻬﺟ ﻻﺍﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟ .ﻚﻨﻜﻤﻳ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺑﺎﻛUSB ﻲﻠﺻﻷﺍ ﻖﻓﺮﻤﻟﺍ ﻊﻣ ﺔﻴﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻹﺍ ﻚﺗﺰﻬﺟﺃ)ﻞﻜﺷ 3(
®
®
®
®
2 .
5 .ﺪﻨﻋ ﻝﺎﻤﺘﻛﺍ ،ﻦﺤﺸﻟﺍ ﻞﺼﻓﺍ ﻞﺑﺎﻛ USB ﻦﻣ ﻟﺍﺎﻬﺠ ﻹﺍﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟ ﻦﻣﻭ ﻞﻘﻨﺘﻤﻟﺍ ﻦﺣﺎﺸﻟﺍPowerBank .ﻴﺳ ﺬﺌﻨﻴﺣﻭ ﻞﻘﻨﺘﻤﻟﺍ ﻦﺣﺎﺸﻟﺍ ﻖﻠﻐ
PowerBank ً.
6 .
4
5
6
7
8
9
10
®
®
®
®
® ®
®
®
ﻞﻘﻨﺘﻤﻟﺍ ﺕﻻﺍﻮﺠﻟﺍ ﻦﺣﺎﺷ
PowerBank
ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻟﺎ
ﺓﻮﻘﺑ ﺮﻤﻴﻟﻮﺑﻴﺜﻴﺔﻳﺭﺎﻄﺑ ﻊﻣ5200 ﻲﻓ ﻴﺒﻠﻠ
،ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﺡﺍﻮﻟﻷﺍﻭ ﺔﻴﻛﺬﻟﺍ ﻒﺗﺍﻮﻬﻟﺍ ﻊﻣﺍﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﻲﻟﺎﺜ .ﻴﺑﻮﺳﺎﺤﻟﺍ
3 . ﺓﺰﻬﺟﻷ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎSamsung
،ﺔﻴﺣﻮﻠﻟ ﺃﺪﺒﻳ ﻢﻟ ﻥﺇ
ً، ﺿ ﺓﺪﻤﻟ ﻂﻐﻀﻟﺍ5 ٍ.
Læs brugervejledningen grundigt før brug.Gem vejledningen til senere brug.Produktegenskaber• Kraftig bærbar PowerBank
®
med indbygget 5200 mAh lithium-polymer-bat-teri, perfekt til smartphones og tablet-pc'er.• Hurtig opladning med effekt på 2,1A• Ultratynd og let• Kan oplade iPad / Galaxy Tab direkte• Nem at genoplade via USB-strømport fra en driftscomputer
#
eller via USB-strømforsyning*.• LED-indikatorer der viser batteriniveauet• Sikkerhedsbeskyttelse - Overtemperaturbeskyttelse - Over-/underspændingsbeskyttelse - Kortslutningsbeskyttelse - OverstrømsbeskyttelseBrugsanvisning:Genopladning af den bærbare PowerBank
®
1. Indsæt medfølgende micro-USB-stik enden af den bærbare PowerBank. Forbind den anden ende af USB-ladekablet til en driftscomputer (Fig. 1) eller 1 ampere eller over USB-strømforsyning* til lysnetkontakt for opladning. (fig. 2) Det anbefales at bruge det medfølge de GP-kabel til opladning af den bærbare PowerBank.2. LED lyser, når strømmen er tilsluttet. Antallet af lysende LED'er indikerer batteriniveauet.3. Alle LED'er lyser, når opladningen er færdig.4. Fjern USB-kablet, når opladningen er færdig.Opladning af andre elektroniske enheder1. Sæt først USB-kablet ind i USB-udgangsstikket på den helt opladede bærbare PowerBank
®
, og forbind derefter den anden ende af USB-kablet til den elektroniske enhed. Du kan bruge det originale USB-ladekabel, der fulgte med dine elektroniske enheder, til opladning (Fig. 3).2. Tryk på knappen, og den elektroniske enhed oplades med det samme og kan benyttes, mens opladningen er i gang. 3. For Samsung tablet-pc'er: Hvis opladningen ikke starter automatisk, holder man knappen inde i 5 sekunder.4. Du kan evt. kontrollere ladetilstanden på den elektroniske enhed.5. Når opladningen er færdig, fjerner man USB-ladekablet fra både den elektroniske enhed og den bærbare PowerBank. Den bærbare PowerBank
®
slukker automatisk.6. Man kan teste batteristatus ved at trykke pе knappen pе forsiden. LED-indikatoren viser batteriets styrke. (Tabel 1)Forsigtig1. Det er helt normalt, at kabinettet bliver varmt under brug, og den bærbare PowerBank
®
nedkøles gradvis til stuetemperatur, når ladeprocessen er afsluttet.2. Genoplad den bærbare PowerBank før brug, hvis den ikke har været i brug i mere end 90 dage.3. Undlad at bruge den bærbare PowerBank
®
på steder med høj fugtighed, høj temperatur eller ekstreme forhold.4. Det kan ikke anbefales, at man genoplader den bærbare PowerBank
®
,
mens denne forsyner din elektroniske enhed.5. Det indbyggede batteri må ikke modificeres, skilles ad, åbnes, tabes, knuses, punkteres eller mases.6. Hold enheden væk fra åben ild og sollys for at undgå overophedning.7. Hold enheden væk fra enheder med højspænding.8. Den bærbare PowerBank
®
må ikke kastes eller rystes.9. Sørg for at den bærbare PowerBank
®
ikke er overdaekket eller tillukket under brug.10. Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn eller svage personer, medmindre de på tilfredsstillende vis overvåges af en ansvarlig person for at sikre, at de kan anvende apparatet korrekt. Små børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Anvendelsen er underlagt følgende to
betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal
acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.
DK
Bortskaf ikke elektriske apparater sammen med almindeligt usorteret affald, men brug
separate indsamlingsfaciliteter. Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger vedrørende de
tilgængelige indsamlingssystemer. Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser, kan
skadelige stoffer trænge ned i grundvandet og indtræde i fødekæden, hvilket er skadeligt for
din sundhed og dit velvære.
Lea el manual de instrucciones detenidamente.Guarde el manual para futuras consultas.Características del producto
PowerBank
®
portátil de alta capacidad con batería de polímeros de litio de
5200mAh integrada, ideal para teléfonos inteligentes y tabletas
Cargamento rápido con potencia de 2.1A
Superfino y liviano
Capacidad de cargar iPad / Galaxy Tab directamente
Conveniente para recargar por USB o adaptador o a través del puerto de
alimentación USB de un equipo operativo
Indicadores LED que muestran el nivel de batería
Protección de seguridad
- Protección contra temperatura excesiva
- Protección contra sobretensión / subtensión
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecarga
Instrucciones de funcionamiento:Recarga del cargador portátil de baterías
1. Conecte el terminal micro USB del cable de carga USB suministrado al
puerto de entrada del PowerBank portátil. Conecte el otro extremo del
cable de carga USB a través del ordenador conectado (Fig. 1) o del
adaptador USB de 1 amperio o superior a la toma de alimentación de CA
para cargar el dispositivo. (Fig. 2) Se recomienda utilizar el cable GP
suministrado cuando cargue el cargador portátil de baterías.
2. El LED ámbar se ilumina cuando se conecta a la alimentación. El número
de LED iluminados indica el nivel de batería.
3. Todos los LED se encenderán cuando se haya completado la recarga.
4. Desconecte el cable USB después de haberse completado la carga.
Cargar el dispositivo electrónico
1. Conecte el cable USB al puerto de salida USB del PowerBank
®
portátil
totalmente recargado y, a continuación, conecte el otro extremo del cable
USB al dispositivo electrónico. Puede usar el cable USB original
suministrado con su dispositivo para la carga (Fig. 3).
2. Pulse el botón y el dispositivo electrónico se cargará inmediatamente y
puede utilizarse mientras se está realizando la carga.
3. En los PC tablet de Samsung, si el cargamento no empieza
automáticamente, pulse el botón durante 5 segundos.
4. Supervise los dispositivos electrónicos para comprobar el estado de la carga.
5. Cuando finalice la carga, desenchufe el cable de carga USB del
dispositivo electrónico y del PowerBank
®
portátil. El PowerBank
®
portátil
se apagará automáticamente.
6. Para comprobar el estado de la batería, pulse el botón de la parte frontal.
El indicador LED mostrará la potencia de la batería. (Tabla 1)
Precaución
1. Es normal que la carcasa se caliente durante la operación y el
PowerBank
®
portátil se enfríe poco a poco a temperatura ambiente
después de haberse recargado completamente.
2.
Por favor, recargue el PowerBank
®
Portátil si no se ha usado durante más de 30* días.
3. No utilice el PowerBank
®
portátil en lugares con mucha humedad, altas
temperaturas o condiciones extremas.
4. No se recomienda recargar el cargador portátil de baterías mientras esté
suministrando energía a su dispositivo electrónico
5. No modifique, desarme, abra, deje caer, aplaste, perfore ni destruya la
batería interna.
6. Mantener alejado del fuego o la luz del sol para evitar el sobrecalentamiento.
7. Mantener alejado de dispositivos de alto voltaje.
8. No lance ni agite el PowerBank
®
Portátil.
9. No ponga el cargador de baterías portátil en un lugar cerrado mientras
esté en funcionamiento.
10. Este dispositivo no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas
enfermas sin la supervisión de un adulto responsable que asegure un uso
seguro del dispositivo. Evite que los niños jueguen con él.
Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa FCC. El funcionamiento está sujeto a
las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencias que puedan causar un
mal funcionamiento.
E
No tire los aparatos eléctricos y electrónicos a la basura. Utilice los puntos de recogida
selectiva. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre
los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos y electrónicos llegan al
vertedero, numerosas sustancias peligrosas pueden penetrar en las aguas subterráneas y
entrar en la cadena alimentaria llegando a dañar su salud y bienestar.
P6
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung.Heben Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf.Produkteigenschaften:
Portable Hochleistungs-PowerBank
®
mit eingebautem 5200mAh Lithium-Polymer Akku, perfekt für Smartphones und Tablets.
Schnellladung mit 2,1A Leistung
Ultraflach und leicht
Kann iPad / Galaxy Tab direkt aufladen• Bequemes Aufladen über den USB Anschluss eines Computers oder über USB-Netzteil.• LED Anzeige für Ladezustand*.• Sicherheitsschutz - Übertemperaturschutz - Über-/Unterspannungsschutz - Kurzschlussschutz - ÜberlastungsschutzBedienungsanleitung:Aufladen der Portable PowerBank
®
1. Stecken Sie den micro USB-Stecker des mitgelieferten USB-Ladekabels in die Eingangsbuchse der tragbaren PowerBank. Zum Laden der PowerBank schließen Sie das andere Ende des USB-Ladekabels an einen Computer, der in Betrieb ist (Abb. 1). Des weiteren können Sie die PowerBank auch mit einem 1 Ampere oder höheren USB-Adapter an das Gleichstromnetz anschließen (Abb. 2). Es wird empfohlen, für das Aufladen der Portable PowerBank
®
das von GP mitgelieferte Kabel zu verwenden.2. Die orange LED leuchtet, wenn das Netz angeschlossen ist. Die Anzahl der leuchtenden LEDs zeigt den Ladezustand an.3. Alle LEDs leuchten, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.4. Ziehen Sie das USB-Kabel nach dem Ladevorgang ab.Ladevorgang anderer elektronischer Geräte1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in die USB-Ausgangsbuchse der voll aufgeladenen tragbaren Powerbank und schließen Sie dann das andere Ende des USB-Kabels an Ihr elektronisches Gerät an.Sie können zum Aufladen aber auch das Original USB-Kabel Ihrer Geräte benutzen. Stecken Sie dazu das USB-Kabel in die USB-Ausgangsbuchse der voll aufgeladenen Portable PowerBank
®
und schließen Sie dann das andere Ende des USB-Kabels an Ihre Anwendung an. (Abb. 3)2. Um den Ladevorgang zu aktivieren, muss zuerst die Ladeanzeigentaste gedrückt werden. Daraufhin leuchten die LEDs für einige Sekunden auf und der Ladevorgang beginnt. Sie können Ihr Gerät während des kompletten Ladevorgangs nutzen.
3.
Für Samsung Tablet PCs, wenn der Ladevorgang nicht automatisch startet, drücken und halten Sie die Taste für 5 Sekunden.4. Sie können den Ladezustand an Ihrem elektronischen Gerät feststellen.5. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie das USB-Ladekabel aus dem elektronischen Gerät und der Portable PowerBank
®
. Die tragbare Powerbank schaltet sich automatisch aus.6. Drücken Sie zum Testen des Ladezustandes der Portable PowerBank
®
die Taste auf der Vorderseite. (Tabelle 1)Warnung
1. Es ist normal, dass das Gehäuse während des Betriebs warm wird, die Portable
PowerBank
®
kühlt langsam auf Raumtemperatur ab nachdem sie voll aufgeladen ist..2. Wenn Sie die tragbare Portable PowerBank
®
länger als 90 Tage nicht verwendet haben, sollten Sie sie vor der Verwendung aufladen.3. Benutzen Sie die Portable PowerBank
®
nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, bei hohen Temperaturen oder extremen Wetterverhältnissen.4. Es ist nicht empfohlen die Portable PowerBank
®
aufzuladen, während die Portable PowerBank
®
Ihr elektronisches Gerät mit Strom versorgt.
5.
Die interne Batterie der Portable PowerBank
®
darf keinesfalls zerlegt, geöffnet, zerbrochen, eingedrückt, eingestochen, modifiziert oder fallen gelassen werden.6. Um eine Überhitzung zu verhindert, ist die Portable PowerBank
®
von direkter Sonneneinstrahlung und offenem Feuer fernzuhalten.7. Von Hochspannungsgeräten fernhalten.8. Die tragbare Portable PowerBank
®
nicht schütteln oder werfen.9. Stellen Sie die Portable PowerBank
®
während des Betriebs nicht in einen geschlossenen Behälter. 10. Diese Anwendung darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern verwendet werden und von Personen, die nicht in die Verwendung eingewiesen wurden. Stellen Sie sicher, dass eine Person anwesend ist, die als verantwortlich für die sichere Verwendung gilt. Kinder sollten in die Verwendung eingewiesen werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht damit spielen.Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln. Die Benutzung unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) das Gerät führt zu keinen schädlichen Beeinträchtigungen und (2) dieses Gerät muss alle Störungen aushalten einschließlich derer, die durch ungewollte Bedienung hervorgerufen werden.
D
Werfen Sie elektrische Geräte nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese im Sondermüll
oder an entsprechenden Stationen. Kontaktieren Sie Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung, um
mehr über die Entsorgungsmöglichkeiten zu erfahren. Wenn elektrische Geräte in der Natur oder
im Restmüll landen, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser sickern und in die
Nahrungskette gelangen. Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden können so gefährdet werden.
Преди употреба внимателно прочетете ръководствотос инструкциите.Запазете ръководството за бъдеща справка.Характеристики на продуктаPortable PowerBank
®
с висок капацитет и с вградена 5200 mAh
литиево-полимерна батерия, идеален за смартфони и таблетни
компютри
Бързо зареждане с 2,1 A изход
Изключително тънък и лек
Може да зарежда директно iPad / Galaxy Tab
Удобен при презареждане чрез USB захранващ порт на включен
компютър
#
или чрез USB захранващ адаптер*.
Светодиодни индикатори за показване на нивото на батерията
Защита и безопасност
защита при висока температура
защита при високо/ниско напрежение
защита при късо съединение
защита при електрическо претоварване
Инструкции за експлоатация:Презареждане на Portable PowerBank
®
1. Включете микро USB извода на предоставения USB захранващ
кабел във входящия порт на Portable PowerBank
®
. Свържете другия
край на захранващия USB кабел към включен компютър (Фиг. 1) или
към USB захранващ адаптер* (със сила на тока 1 ампер или повече)
за електрически контакт с променлив ток. (Фиг. 2) Препоръчително е
да използвате кабел, предоставен от GP, когато зареждате Portable
PowerBank
®
.
2. Светодиодният индикатор ще свети, когато захранването е включено.
Броят на светещите светодиоди показва нивото на батерията.
3. Когато презареждането завърши, всички светодиоди ще светят.
4. Изключете USB кабела след завършване на презареждането.
Зареждане на други електронни устройства
1. Включете USB кабела в USB изходния порт на напълно презаредения
Portable PowerBank
®
, след което свържете другия край на USB кабела към
своето електронно устройство. За захранване можете да използвате
оригиналния USB захранващ кабел, предоставен ви със съответното
електронно устройство (фиг. 3).
2. Натиснете бутона и електронното устройство веднага ще се зареди,
като то може да бъде използвано по време на зареждането.
3. За таблетни компютри на Samsung, ако зареждането не стартира
автоматично, натиснете и задръжте бутона в продължение на 5
секунди.
4. Можете да проверите напредъка на зареждането от самото
електронно устройство.
5. Когато зареждането завърши, изключете USB захранващия кабел от
електронното устройство и от Portable PowerBank
®
. Portable
PowerBank
®
ще се изключи автоматично.
6. За да проверите състоянието на батерията, натиснете бутона,
намиращ се на лицевата страна. Светодиодният индикатор ще
покаже доколко заредена е батерията.
(Таблица 1)
Внимание1. Нормално е корпусът да се загрее по време на работа, но Portable
PowerBank
®
постепенно ще се охлади до достигане на стайна
температура след приключване на презареждането.
2. Моля, презаредете Portable PowerBank
®
преди употреба, ако устройството не е използвано в продължение на повече от 90 дни.
3.
Не използвайте Portable PowerBank
®
на места с висока влажност и
температура, както и при екстремни условия.
4. Не е препоръчително да презареждате Portable PowerBank
®
, когато
чрез него своевременно зареждате своето електронно устройство.
5. Не мокрете, не излагайте на огън и не разглобявайте Portable PowerBank
®
и неговите принадлежности.6. Внимавайте да не счупите и да не пробиете вградената батерия.7. Не хвърляйте и не клатете силно Portable PowerBank
®
.
8.
Не поставяйте Portable PowerBank
®
вътре в затворени обекти при
работа с устройството.
9. Това устройство не е предназначено за употреба от малки деца или немощни лица, освен ако не бъдат адекватно направлявани от отговорно лице, за да се осигури безопасната им работа с устройството. Малките деца трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че не си играят с устройството.
BG
Не изхвърляте електрически уреди в обществените кофи за боклук, използвайте обозначените депа
за разделно събиране.Информирайте се за наличните системи за разделно събиране.Информирайте
се за наличните системи за разделно събиране.Ако електрическите уреди са изхвърлени в околната
среда или на неподходящи места, опасни вещества могат да изтекат в подземните води и да преминат
в хранителната верига, като сериозно увредят вашето здраве.
P4
Перед початком користування детально ознайомтеся з даною інструкцією.Інструкцію збережіть на випадок необхідності скористатися нею в майбутньому.Особливості продукту
Портативний PowerBank
®
високої продуктивності з вбудованою
5200mAh літій-полімерною батареєю, ідеально підходить для
смартфонів і планшетних ПК
Швидка зарядка з виходом у 2.1A
Ультра тонкий і легкий
Може напряму заряджати IPad / Galaxy Tab
Зручний для зарядки через порт USB від потужності працюючого
комп'ютера
#
або через USB адаптер живлення*.
Світлодіодні індикатори для відображення рівня заряду батареї
Захист беспеки
- Захист від перевищення температури
- Захист від підвищення / пониження напруги
- Захист від короткого замикання
- Захист від перевищення електроживлення
Зарядка - вказівкиПідзарядка портативного PowerBank
®
1.
Підключіть USB вихід наданого USB-кабелю для зарядки у вхідний
порт портативного PowerBank
®
. Підключіть інший кінець USB-кабелю
для зарядки до працюючого комп'ютеру (Мал. 1) або 1 амперний чи
більше USB адаптер живлення* до розетки змінного струму для
зарядки. (Мал. 2) Рекомендується використовувати наданий в
комплекті GP кабель для зарядки портативного PowerBank
®
2. Cвітлодіод загоряється, коли живлення підключено. Номер світлодіодів
загоряється, показуючи рівень заряду батареї.
3. Всі світлодіоди будуть світитися одночасно, коли підзарядка завершена.
4. По завершенні зарядки, відключіть USB кабель.
Зарядка підключених пристроїв
1. Підключіть USB-кабель до вихідного порту USB повністю зарядженого
портативного PowerBank
®
потім підключіть інший кінець кабелю USB
до вашого електронного пристрою. Ви можете використовувати
оригінальний USB-кабель для зарядки, який поставляється з вашими
електронними пристроями для зарядки (Мал. 3).
2. Натисніть кнопку та електронний пристрій буде миттєво заряджений,
можна використовувати пристрій під час зарядки.
3. Для планшетних ПК Samsung, якщо зарядка не розпочинається
автоматично, натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд.
4. Ви можете звернутися до вашого електронного пристрою, щоб
перевірити стан зарядки
5. По завершенні зарядки, відключіть USB кабель для зарядки від
електронного пристрою і портативного PowerBank
®
. Портативний
PowerBank
®
автоматично вимкнеться.
6. Щоб перевірити стан батареї, натисніть кнопку на передній стороні.
СВД індикатор покаже силу батареї. (Таблиця 1)
Правила безпеки
1. Нагрівання корпусу під час роботи є нормальним і портативний
PowerBank
®
поступово охолоне до кімнатної температури, після
повної зарядки.
2. Якщо зарядний пристрій Portable PowerBank
®
не використовувався
довше, ніж 90 днів, слід зарядити його перед черговим вжитком.
3. Не використовуйте портативний PowerBank
®
при високій вологості,
високій температурі або за екстремальних умов.
4. Не рекомендується заряджати портативний PowerBank
®
в той час як
портативний PowerBank
®
здійснює живлення вашого електронного
пристрою.
5. Заборонено розбирати, відкривати, кидати, ламати та пробивати
вбудований акумулятор.
6. Зарядний пристрій Portable PowerBank
®
слід тримати здаля від джерел
відкритого вогню та сильного сонячного проміння.
7. Зарядний пристрій Portable PowerBank
®
слід тримати здаля від
пристроїв високої напруги.
8. Не слід кидатися зарядним пристроєм Portable PowerBank
®
та піддавати
його сильним струсам.
9. Не розміщуйте портативний PowerBank
®
в замкнутому просторі під
час роботи.
10. Даним пристроєм не повинні користуватися особи тому числі діти) з
недостатньою фізичною та психічною справністю, а також особи, що не
мають відповідних знань та досвіду, за винятком випадків, у яких
користування пристроєм відбувається під наглядом осіб, безпосередньо
відповідальних за їх безпеку.
Даний пристрій відповідає розділу 15 правил FCC. Його дія зумовлена наступними умовами: (1) даний пристрій
не може викликати шкідливих забурень. (2) даний пристрій повинен приймати всі забурення, включно з тими, що
можуть викликати несподівані зміни у його дії.
UA
Заборонено викидати даний пристрій разом зі звичайними, несортованими
комунальними відходами. З метою отримання інформації про методи утилізації, доступні
у Вашому регіоні, звертайтесь до місцевої влади. Дбаючи про відповідну утилізацію
даного пристрою, Ви обмежуєте ризик негативного впливу на навколишнє середовище
та здоров'я людей, який міг би мати місце внаслідок неправильної утилізації.

P20 P21 P22 P23

Kullanmadan önce kılavuzun tamamını okyunuz vesonraki kullanımlarınız için saklayınızÜrün Özellikleri
Dahili 5.200 mAh lityum polimer aküye sahip yüksek kapasiteli Portable
PowerBank
®
, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için mükemmeldir
2.1A güç çıkışı ile hızlı şarj
Çok ince ve hafif
iPad ve Galaxy Tableti doğrudan şarj edebilir
Çalışan bir bilgisayardan
#
USB güç ucu veya USB güç adaptörü* ile şarj
edilmeye uygun.
Şarj durumunu gösteren LED göstergeler
Güvenlik koruması
- Aşırı sıcaklık koruması
- Aşırı / yetersiz voltaj koruması
- Kısa devre koruması
- Aşırı güç koruması
Çalıştırma Talimatları:Taşınabilir PowerBank
®
’in şarj edilmesi
1. Tedarik edilen USB şarj kablosunun mikro USB ucunu Taşınabilir
PowerBank
®
’in giriş portuna takın. Şarj etmek için USB şarj kablosunun
diğer ucunu çalışan bir bilgisayara (Şekil 1) veya 1 amper ve üzeri USB
güç adaptörünü* AC güç çıkışına bağlayın. (Şekil 2) Taşınabilir
PowerBank
®
şarj edilirken GP kablo kullanılması önerilir.
2. Güç bağlantısı gerçekleştiğinde sarı LED yanacaktır. Yanan LED ışık
sayısı pilin şarj durumunu gösterir.
3. Şarj işlemi tamamlandığında tüm LED’ler yanacaktır.
4. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra USB kabloyu çıkartın.
Diğer Elektronik Cihazların Şarj Edilmesi
1. Tamamen dolu durumdaki Portable PowerBank
®
’ın USB çıkış yuvasına
USB kabloyu takın ve daha sonra USB kablonun diğer ucunu elektronik
cihazınıza takın. Şarj işlemi için elektronik cihazınızın orijinal USB
kablosunu da kullanabilirsiniz (Şek. 3).
2. Düğmeye bastığınızda elektronik cihaz derhal şarj edilecektir, şarj işlemi
esnasında cihazı kullanabilirsiniz.
3. Samsung tablet bilgisayarlarda şarj işlemi otomatik olarak başlamazsa 5
saniye boyunca düğmeye basın.
4. Şarj durumunu kontrol etmek için elektronik cihazınıza bakabilirsiniz.
5. Şarj işlemi tamamlandığında USB kablonuzu elektronik cihazınızdan ve
Portable PowerBank
®
’tan çıkarın. Portable PowerBank
®
otomatik olarak
kapanacaktır.
6. Pil durumunu kontrol etmek için ön taraftaki düğmeye basın. LED sinyali
pil gücünü gösterecektir. (Tablo 1)
Uyarı
1. İşlem sırasında gövdenin ısınması normaldir ve Taşınabilir PowerBank
®
tamamen şarj edildikten sonra ısı oda sıcaklığı seviyesine düşecektir.
2. Portable Powerbankınızın 90 günden fazla kullanmadıysanız
kullanmadan önce lütfen şarj ediniz.
3. Yüksek nem, yüksek ısı ve aşırı şartlar durumunda Taşınabilir
PowerBank
®
kullanmayın.
4. Taşınabilir PowerBank
®
elektronik cihazınıza güç sağladığı sırada
Taşınabilir PowerBank
®
’in şarj edilmesi önerilmez.
5. Dahili bataryayı modifiye etmeyiniz, sökmeyiniz, açmayınız, düşürmeyiniz,
ezmeyiniz, delmeyiniz ve parçalamayınız.
6. Aşırı ısınmayı önlemek için açık ateş ve direkt güneş ışığından uzak tutunuz
7. Yüksek voltajlı cihazlardan uzak tutunuz.
8. Portable Powerbankınızın fırlatmayınız veya sallamayınız.
9. İşlem sırasında Taşınabilir PowerBank
®
‘i kapalı ortamlara koymayın.
10. Çocukların, yaşlıların ve yetersiz bilgi ve tecrübeye sahip kişilerin Portable
Powerbankınızın yalnız başlarına kullanmalarına engel olunuz, bu gibi kişiler
mutlaka ehil kişilerin gözetimi altında cihazı kullanmalıdırlar.
Bu cihaz Birleşik Devletler Federal İletişim Komisyonu ( FCC ) Kanunları Kısım-15’e uygun olarak
üretilmiştir. Cihazın çalışması şu iki koşulu sağlamasına bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere
sebep olmamalı ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek her türlü parazit de dahil
olmak üzere gelen her türlü paraziti kabul etmek zorundadır.
TR
Pil ve elektronik cihazlarınızın atıklarını asla diğer evsel atıklarınızla birlikte aynı kutularda
toplamayınız, mutlaka farklı toplama kutuları kullanınız. Aksi takdirde bu atıkların sahip
olduğu kimyasallar toprak ve yer altı sularına karışarak insan sağlığını tehlikeye
atacaktır.Ülkemizde bu konuyla ilgili detaylı bilgiye www.tap.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Pre korišćenja detaljno pročitajte uputstvo za rad.Priručnik zadržite za buduće potrebe.Svojstva proizvoda• Prenosni uređaj Portable PowerBank
®
visokog kapaciteta sa ugrađenom litijum polimerskom baterijom od 5.200 mAh, savršen za pametne telefone i tablične računare.• Brzo punjenje sa izlazom od 2,1A• Izuzetno tanak i lagan• Mogućnost direktnog napajanja uređaja iPad i Galaxy Tab• Praktično za punjenje preko USB ulaza za napajanje sa uključenog računara
#
ili preko USB adaptera za napajanje*.• Svetlosni indikatori pokazuju nivo napunjenosti baterije• Uključene su sledeće bezbednosne zaštite - zaštita od pregrejavanja - zaštita od prenapona i podnapona - zaštita od kratkog spoja - zaštita od preopterećenjaUputstvo za rad:Punjenje uređaja Portable PowerBank
®
1. Mikro USB utikač priloženog USB kabla za punjenje ukopčajte u ulazni priključak na uređaju Portable PowerBank
®
. Drugi kraj USB kabla namenjenog za punjenje povežite na uključen računar (Slika 1) ili na USB adapter* za punjenje od 1A ili jači, a njega na napajanje naizmeničnom strujom, radi punjenja. (Slika 2) Za punjenje uređaja Portable PowerBank
®
preporučuje se korišćenje namenskog priloženog GP kabla2. Kada se napajanje poveže upaliće se svetleća dioda. Broj upaljenih svetlećih dioda pokazuje nivo napunjenosti baterije.3. Kada se punjenje završi biće upaljene sve svetleće diode.4. Kada se punjenje završi iskopčajte USB kabl.Punjenje drugih elektronskih uređaja1. Ukopčajte USB kabl u USB izlaz potpuno napunjenog uređaja Portable PowerBank
®
, a zatim drugi kraj USB kabla ukopčajte na željeni elektronski uređaj. Za punjenje možete da koristite i originalni USB kabl za punjenje koji ste dobili uz taj uređaj (Slika 3).2. Pritisnite taster i punjenje elektronskog uređaja će početi smesta, a dok traje punjenje uređaj možete da koristite 3. Za tablične računare Samsung, ako napajanje ne počne automatski, pritisnite taster i zadržite ga 5 sekundi.4. Status punjenja možete da proverite i na tom elektronskom uređaju.5. Kada se punjenje završi, iskopčajte USB kabl za punjenje sa tog uređaja, kao i sa uređaja Portable PowerBank
®
. Uređaj Portable PowerBank će se isključiti automatski.6. Da biste proverili stanje baterije pritisnite taster na prednjoj strani. Svetleća dioda će pokazati jačinu baterije. (Table 1)Oprez1. Normalno je da se kućište uređaja Portable PowerBank
®
zagreje u toku rada, kada se potpuno napuni uređaj će se ohladiti na sobnu temperaturu.2. Ako niste koristili uređaj Portable PowerBank
®
duže od 90 dana napunite ga pre sledećeg korišćenja.3. Nemojte koristiti uređaj Portable PowerBank
®
u uslovima visoke vlažnosti niti u drugim ekstremnim uslovima.4. Ne preporučuje se da punite Portable PowerBank
®
istovremeno dok Portable PowerBank
®
puni vaš elektronski uređaj.5. Nemojte da skvasite, spaljujete niti da rastavljate uređaj Portable PowerBank
®
, kao ni njegov pribor.6. Nemojte da zgnječite niti da probijate unutrašnju bateriju.7. Nemojte da bacate niti da tresete uređaj Portable PowerBank
®
.
8. Ne stavljajte Portable PowerBank
®
u zatvorene prostore dok radi.9. Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste deca niti slabija lica, osim ako su pod odgovarajućim nadzorom odgovornog lica koje će se postarati da se uređaj koristi na bezbedan način. Decu treba nadzirati kako se ne bi igrali ovim uređajem.
SRB
Ovaj uređaj je u skladu sa članom 15.FCC pravila o korišćenju, gde je upotreba dozvoljena ako su ispunjena sledeća dva uslova:(1) ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujuci smetnje koje mogu izazvati neželjen način rada.Ne bacajte električne aparate kao neklasifikovan komunalni otpad, koriste posebne kontejnere za odlaganje.Kontaktirajte lokalnu upravu za upravljanje i klasifikaciju elektronskog otpada. Ako se električni uređaji bacaju na deponije, opasne materije mogu da procure u podzemne vode i uci u lanac ishrane što je štetno za vaše zdravlje.
P18
Läs dessa anvisningar noga innan du använderutrustningen.Produktegenskaper
Högkapacitets Portable PowerBank
®
med inbyggt 5200 mAh
litiumpolymerbatteri, perfekt för smartphones och datorplattor
Snabbladdning med 2,1 A effekt
Supertunn med låg vikt
Laddar upp iPad/Galaxy Tab direkt
Enkelt att ladda upp med USB-port på dator som är igång
#
eller via
USB-eladapter*.
LED-lampor visar laddningsnivån
Skydd
- Överhettningsskydd
- Skydd mot spänningstoppar/-dalar
- Kortslutningsskydd
- Skydd mot effekttoppar
AnvändningLadda upp Portable PowerBank
®
1. Anslut mikro-USB-kontakten den medföljande USB-laddningskabeln
till ingången Portable PowerBank
®
. Anslut den andra änden av
USB-laddningskabeln till en dator (bild 1) eller minst en 1 A
USB-eladapter* till nätuttag för uppladdning. (bild 2) Vi rekommenderar
användning av kabel från GP vid laddning av Portable PowerBank
®
.
2. LED tänds när den är kopplad till eluttaget. Antalet tända LED-lampor
visar batterinivån.
3. Alla LED-lamporna är tända när laddningen är klar.
4. Koppla ur USB-kabeln när laddningen är klar.
Ladda andra elektroniska apparater
1. Anslut USB-kabeln till USB-utgången den fulladdade Portable
PowerBank
®
och anslut sedan andra änden av USB-kabeln till enheten.
Du kan använda den ursprungliga USB-laddningskabeln som medföljt
enheten för laddning (bild 3).
2. Tryck på knappen så laddas den elektroniska enheten så snart den
ansluts till Portable PowerBank
®
och den kan användas under pågående
laddning.
3. Om laddningen inte startar omedelbart för Samsung datorplatta ska du
trycka på och hålla ned knappen 5 sekunder.
4. Kontrollera enheten för att se laddningsstatus.
5. När laddningen är klar kopplar du från USB-laddningskabeln från enheten
och Portable PowerBank
®
. Portable PowerBank
®
stängs av automatiskt.
6. Kontrollera batteriets status genom att trycka knappen på framsidan.
LED-lamporna visar batteriets nivå. (Tabell 1)
VARNING!
1. Det är normalt att höljet blir varmt under användning och Portable
PowerBank
®
svalnar till rumstemperatur efter full uppladdning.
2. Portable PowerBank
®
måste laddas innan den används om den har legat
oanvänd mer än 90 dygn.
3. Använd inte Portable PowerBank
®
vid hög luftfuktighet, hög temperatur
eller under extrema förhållanden.
4. Vi rekommenderar inte uppladdning av Portable PowerBank
®
medan
Portable PowerBank
®
driver elektronisk enhet.
5. Tappa inte det inbyggda batteriet och försök inte modifiera, demontera,
öppna, krossa, punktera eller sönderdela det.
6. Skydda utrustningen mot öppen låga och mot solstrålning för att minska
risken för överhettning.
7. Håll utrustningen på säkert avstånd från högspänningsutrustning.
8. Hantera Portable PowerBank
®
varsamt – kasta eller skaka den inte.
9. Placera inte Portable PowerBank
®
i slutet utrymme under användning.
10. Om utrustningen ska användas av barn eller personer med
funktionsnedsättning måste detta ske under överinseende av ansvarig
person som kan säkerställa att utrustningen används korrekt och riskfritt.
Små barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med utrustningen.
Denna utrustning uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna. Användningen av den
sker på följande två villkor: (1) Utrustningen får inte orsaka skadliga störningar. (2)
Utrustningen måste tolerera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan
orsaka oönskad funktion.
S
Utrustningen får inte avfallshanteras som hushållsavfall, utan ska källsorteras och
avfallshanteras separat. Lokala myndigheter har mer information om hur återvinning och
insamling sker på din ort. Om el- och elektronikutrustning läggs i deponi kan skadliga ämnen
läcka ut i grundvattnet och hamna i näringskedjan, vilket medför miljö- och hälsorisker.
Pred uporabo pozorno preberite navodila.Navodila shranite za kasnejšo uporabo.Lastnosti izdelka
Visokozmogljiv prenosni napajalnik z vgrajeno 5200 mAh litijevo
polimerno baterijo je idealen za pametne telefone in tablične računalnike
Hitro polnjenje z izhodno energijo 2,1 A
Ultra tanka in lahka
Kompaktna in lahka
Podpira neposredno polnjenje za iPad/Galaxy Tab
Priročno polnjenje preko napajalnih vrat USB delujočega računalnika
#
ali
napajalnega adapterja USB*.
LED-indikatorji, ki prikazujejo raven baterije
Varnostna zaščita
- Zaščita pred previsoko temperaturo
- Zaščita pred previsokim/prenizkim tokom
- Zaščita pred kratkim stikom
- Zaščita pred prekomerno močjo
Navodila za uporabo:Polnjenje naprave Portable PowerBank
®
1.
Priključite terminal micro USB priloženega napajalnega kabla USB v
vhodna vrata naprave Portable PowerBank
®
. Drugi konec napajalnega
kabla USB vstavite v delujoč računalnik (slika 1) ali 1-amperski (ali
močnejši) napajalni adapter USB* v vtičnico na izmenični tok. (slika 2)
Priporočamo, da za napajanje naprave Portable PowerBank
®
uporabite
kabel podjetja GP.
2. Med napajanjem sveti oranžna LED. Število prižganih LED-lučk nakazuje
raven baterije.
3. Vse LED-lučke svetijo, ko je polnjenje končano.
4. Kabel USB po končanem polnjenju izključite.
Polnjenje vaših elektronskih aparatov s prenosnim Energijskim paketom
1. Kabel USB vstavite v izhod USB polno napolnjene naprave Portable
PowerBank
®
, nato drugi konec kabla USB vključite v svojo elektronsko
napravo. Za polnjenje lahko uporabite originalni kabel USB, ki je priložen
vaši elektronski napravi (slika 3).
2. Pritisnite gumb in elektronska naprava se začne takoj polniti, uporaba pa
je mogoča tudi med polnjenjem.
3. Za tablične računalnike Samsung: če se polnjenje ne zažene samodejno,
pritisnite in 5 sekund držite gumb
4. Stanje polnjenja lahko preverite na svojih elektronskih napravah.
5. Ko je polnjenje zaključeno, napajalni kabel USB izključite iz elektronske
naprave in naprave Portable PowerBank
®
. Naprava Portable PowerBank
®
se samodejno ugasne.
6. Če želite preveriti stanje baterije, pritisnite gumb na sprednji strani.
Indikator LED pokaže moč baterije. (Tabela 1)
Varnostna opozorila !
1. Ohišje se med polnjenjem segreje in se postopoma ohladi na sobno
temperaturo, ko je naprava Portable PowerBank
®
v celoti napolnjena.
2. Če vašega prenosnega Energijskega paketa niste uporabljali več kot 90
dni, ga pred ponovno uporabo ponovno napolnite.
3. Naprave Portable PowerBank
®
ne uporabljajte v zelo vlažnih okoljih, pri
visokih temperaturah in v ekstremnih pogojih.
4.
Polnjenje naprave Portable PowerBank
®
ni priporočljivo, medtem ko ta
naprava napaja vašo elektronsko napravo.
5.
Ne razstavljajte, modificirajte , odpirajte, spustite, prebadajte, stiskajte ali kako
drugače posegajte v vgrajeno baterijo v notranjosti naprave . Poškodovanje
vgrajene baterije lahko povzroči nastanek požara in/ali poškodb.
6. Prenosnega Energijskega paketa ne stresajte , ne mečite in je ne spuščajte .
7. Naprave Portable PowerBank
®
med njenim delovanjem ne postavite v
zaprt prostor.
8. Naprava ni namenjena uporabi osebe (vključno otroci) omejenega
psihičnega, čutnega in mentalnega zdravja ter nezadostnega znanja, dokler
jim delovanje in uporaba naprave ni zadostno razložena in prikazana s strani
nadzornika, oziroma osebe odgovorne za njihovo varnost. Naprava naj ne bo
v dosegu otrok! Naprava ne sme biti predmet igranja otrok.
Naprava je skladna z Part 15 FCC pravil. Uporaba naprave mora biti skladna z: (1)naprava ne sme povzročati motečih
motenj, in (2) naprava mora delovati v območju potencialno motečih motenj , vključno z motnjami ki bi lahko povzročile
nezaželeno delovanje.
SLO
Izrabljene naprave (ali njenih delov) ne odlagajte med komunalne odpadke. Odložite jih na z zakonom predpisan način na
predvidenem in zato določenem zbirnem mestu. Za lokacije zakonsko določenih zbirnih mest za odpadno elektronsko opremo
se pozanimajte pri prodajalcu ali pa pri lokalnih zakonodajnih organih. Če električne naprave odlagate med komunalne
odpadke ali na katerikoli drug ne predpisan in nedovoljen način lahko zdravju škodljive sestavine prodrejo v podtalnico in nato
v prehranjevalno verigo ter s tem ogrozijo vaše zdravje in dobro počutje. Distributer : Ebax d.o.o., Zbilje 7/P, 1215 Medvode
P16
Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietotāja pamācību.Saglabājiet lietotāja pamācību.Preces apraksts
Pārnēsājams, augstas ietilpības PowerBank
®
lādētājs ar iebūvētu
5200mAh litija polimēru akumulatoru, piemērots viedtālruņu un
planšetdatoru lādēšanai
Ātra uzlāde ar 2,1 A izvadi
Īpaši plāns un viegls
Spēj tieši uzlādēt iPad vai Galaxy Tab planšetdatorus
Piemērots uzlādei caur USB barošanas portu no ieslēgta datora
#
vai ar
USB barošanas adapteri.
LED indikatori, kas informē par akumulatora uzlādes līmeni
Drošības aizsardzība
- Temperatūras pārsniegšanas aizsardzība
- Sprieguma pārsniegšanas/samazināšanās aizsardzība
- Īssavienojuma aizsardzība
- Jaudas pārsniegšanas aizsardzība
Darba instrukcijas:Pārvietojamā PowerBank
®
uzlāde
1. Iespraudiet pievienotā USB uzlādes kabeļa mikro USB termināli
pārvietojamā PowerBank
®
ievades portā. Otru USB uzlādes kabeļa galu
iespraudiet ieslēgtā datorā (1. attēls) vai 1ampēra, vai lielākas jaudas
USB barošanas adapterī*, lai uzlādei izmantotu maiņstrāvas
kontaktligzdu. (2. attēls) Uzlādējot pārvietojamo PowerBank
®
, ieteicams
izmantot GP pievienoto kabeli.
2. Kad barošanas vads ir pievienots, deg LED indikators. Tas, cik reizes
iedegas LED indikators, norāda uz akumulatora uzlādes līmeni.
3. Kad uzlāde ir pabeigta, deg visi LED indikatori.
4. Pēc uzlādes atvienojiet USB kabeli.
Citu elektronisko ierīču uzlāde
1. Iespraudiet USB kabeli pilnībā uzlādēta Portable PowerBank
®
USB
izvades pieslēgvietā un pēc tam pievienojiet USB kabeļa otru galu
elektroniskajai ierīcei. Jūs varat izmantot oriģinālo USB uzlādes kabeli, lai
uzlādētu elektroniskās ierīces (3. att.).
2. Nospiediet pogu un elektroniskā ierīce tiks nekavējoties uzlādēta, Jūs
varat izmantot ierīci arī uzlādes laikā.
3. Lādējot Samsung planšetdatorus, ja uzlāde nesākas automātiski, uz 5
sekundēm jānospiež pogu.
4. Uzlādes stāvokli varat pārbaudīt elektroniskajā ierīcē.
5. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet USB uzlādes kabeli no elektroniskās
ierīces un Portable PowerBank
®
. Portable PowerBank
®
automātiski
izslēgsies.
6. Lai pārbaudītu akumulatora statusu, nospiediet priekšā esošo pogu. LED
indikators rādīs akumulatora līmeni. (1. tabula)
Piesardzīgi
1. Tas ir normāli, ja ietvars darbības laikā kļūst karsts, kad pilnīgā uzlāde būs
beigusies, pārvietojamais PowerBanka beigās atdzisīs līdz istabas
temperatūrai.
2. Lūdzu, pirms lietošanas uzladējiet Portatīvo Power Bank
®
tādā gadījumā,
ja tas netiek lietots ilgāk nekā 90 dienas
3. Neizmantojiet pārvietojamo PowerBank
®
lielā mitrumā, augstā
temperatūrā vai ekstremālos apstākļos.
4. Nav ieteicams uzlādēt pārvietojamo PoweBank
®
, kamēr pārvietojamais
PowerBank
®
darbina Jūsu elektronisko ierīci.
5. Nedauziet un nekratiet iekšējo bateriju.
6. Glabājiet tālāk no uguns un tiešiem saules stariem, lai izvairītos no
pārkaršanas.
7. Glabājiet tālāk no augstsprieguma ierīcēm.
8. Nemētājiet un nekratiet Portatīvo Power Bank
®
.
9. Darbības laikā nenovietojiet pārvietojamo PowerBank
®
slēgtā vidē.
10. Šo ierīci nav ieteicams izmantot bērniem, ka arī invalīdiem, izņemot
gadījumus ka tie atrodas atbildīgu personu uzraudzībā. Parūpējieties, lai
bērni nespēlē ar ierīcēm.
Šī iekārta atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Tās lietošana ir pakļauta
diviem nosacījumiem: (1). Šī iekārta nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus un 2) šai
iekārtai ir jābūt spējīgai uztvert jebkādus traucējumus, ieskaitot tādus, kas var
izraisīt nevēlamu darbību.
LV
Neizmetiet elektroierīces kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, izmantojiet savākšanas
punktu pakalpojumus. Sazinieties ar vietējo varu sakarā ar savākšanas sistēmām. Ja
elektroierīces tiek izmestas izgāztuvē, bīstamas vielas var iztecēt gruntsūdeņos un nokļūt
barības ķēdē un tādā veidā kaitēt veselībai.
P12
Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite vartojimo instrukciją.Pasilikite vadovą ateičiai. Gaminio savybės
Didelio našumo nešiojamasis „PowerBank
®
su įmontuota 5200 mAh
ličio polimerų baterija: puikiai tinka išmaniesiems telefonams ir
planšetiniams kompiuteriams
Greitas įkrovimas su 2,1 A išvestimi.
Ypač plonas ir lengvas.
Gali tiesiogiai įkrauti „iPad“ / „Galaxy Tab“ planšetinius kompiuterius
Patogu įkrauti per USB maitinimo prievadą veikiančio kompiuterio
#
arba per USB maitinimo adapterį*.
Šviesos diodų indikatoriai baterijos įkrovos lygmeniui rodyti.
Apsauga
- Apsauga nuo per aukštos temperatūros
- Apsauga nuo per aukštos / per žemos įtampos
- Apsauga nuo trumpojo jungimo
- Apsauga nuo per didelės galios
Darbinės instrukcijos:Nešiojamojo „PowerBank
®
“ įkrovimas
1. Norėdami įkrauti, komplekte esančio USB įkrovimo kabelio USB
mikrognybtą įkiškite į nešiojamojo „PowerBank
®
įvesties prievadą. Kitą
USB įkrovimo kabelio galą junkite į veikiantį kompiuterį (1 pav.) arba 1 A
ar didesnės srovės USB maitinimo adapterį * į kintamosios srovės lizdą (2
pav.) Nešiojamąjį „PowerBank
®
“ patartina įkrauti GP pateiktu kabeliu.
2. Įjungus maitinimą, užsidegs šviesos diodas. Šviesos diodų skaičius
parodo baterijos įkrovimo lygį.
3. Kai prietaisas baigs krautis, degs visi šviesos diodai vienu metu.
4. Baigę krauti, ištraukite USB kabelį.
Kitų elektroninių prietaisų krovimas
1. USB kabelį įkiškite į visiškai įkrauto papildomo išorinio nešiojamojo
akumuliatoriaus išėjimo jungtį, paskui kitą USB kabelio galą įkiškite į savo
elektroninį prietaisą. Galite naudoti originalų USB įkrovimo laidą, tiekiamą
kartu su elektroniniu prietaisu, kad jį įkrautumėte (3 pav.).
2. Paspauskite mygtuką ir elektroninis įrenginys bus akimirksniu įkrautas;
įrenginį galite naudoti jam kraunantis.
3. Skirta „Samsung“ planšetiniams kompiuteriams: jeigu įkrovimas
nepradedamas automatiškai, paspauskite ir 5 s palaikykite nuspaudę
mygtuką.
4. Norėdami patikrinti įkrovimo būseną, galite pažiūrėti į elektroninį prietaisą.
5. Baigę krauti, ištraukite USB įkrovimo kabelį iš elektroninio prietaiso ir
papildomo išorinio nešiojamojo akumuliatoriaus. Papildomas išorinis
nešiojamasis akumuliatorius automatiškai išsijungs.
6. Norėdami patikrinti baterijos būseną, paspauskite mygtuką priekinėje pusėje.
Šviesos diodo indikatorius parodys baterijos įkrovimo lygį. (1 lentelė)
Įspėjimas
1. Veikiant, futliaras paprastai įkaista; visiškai įkrautas, nešiojamasis
„PowerBank
®
“ palaipsniui atvės iki kambario temperatūros.
2. Prašome prieš naudojimą naujo įkrauti Portable PowerBank
®
, jei jis
nebuvo naudojamas ilgiau nei 90 dienų.
3. Nenaudokite nešiojamojo „PowerBank
®
esant labai didelei drėgmei,
aukštai temperatūrai ar kraštutinėmis sąlygomis.
4. Nešiojamąjį „PowerBank
®
“ patartina įkrauti, kai jis maitina jūsų elektroninį
įrenginį.
5. Nekeiskite, neardykite, neatidarinėkite, nemeskite, nedaužykite, nebadykite ir
nedraskykite vidinės baterijos.
6. Laikykite atokiau nuo atviros liepsnos ar tiesioginės saulės, kad būtų išvengta
perkaitimo.
7. Laikykite toliau nuo aukštos įtampos prietaisų
8. Nemeskite ir nekratykite Portable PowerBank
®
.
9. Veikiančio nešiojamojo „PowerBank
®
“ negalima laikyti uždaroje aplinkoje.
10. Šis prietaisas neskirtas naudoti mažiems vaikams ar sergantiems asmenims,
išskyrus kai juos tinkamai prižiūri atsakingas asmuo, užtikrinantis, kad jie
galės saugiai naudotis prietaisu. Mažus vaikus reikia prižiūrėti, kad jie
nežaistų su prietaisu.
Šis prietaisas sutinka su FCC taisyklių 15 dalimi. Darbas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) šis
prietaisas negali sukelti kenksmingų trukdžių, ir (2) šis prietaisas turi priimti visus gaunamus
trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą darbą.
LT
Nemeskite elektrinių prietaisų kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų, naudokite atskiras surinkimo
paslaugas. Dėl galiojančios surinkimo sistemos susisiekite su vietos valdžia. Jei elektros
prietaisas užkasamas ar išmetamas šiukšlynuose, į gruntinius vandenis gali patekti pavojingų
medžiagų, kurios gali patekti ir į maisto grandinę ir taip pakenkti jūsų sveikatai ir gerovei.
Cititi aceste instructiuni de utilizare.Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.Caracteristici produs• Baterie suplimentară portabilă de mare capacitate cu baterie de 5200mAh litiu-polimer încorporată, perfectă pentru telefoane inteligente şi tablete PC.• Încărcare rapidă cu ieşire de 2.1A• Ultra subţire şi uşor• Capabilă să încarce direct iPad/Galaxy Tab• Convenabil pentru încărcarea prin portul USB al unui computer în funcţiune sau a unui încărcător prin USB.• Indicatoare LED pentru afişarea nivelului bateriei• Protecţie de siguranţă - Protecţie împotriva supra-încălzirii - Protecţie împotriva voltajului prea ridicat / prea scăzut - Protecţie împotriva scurtcircuitării - Protecţie împotriva supra-alimentăriiOperare – Instructiuni:Încărcarea încărcătorului portabil PowerBank
®
1. Conectaţi terminalul micro USB al cablului de încărcare USB furnizat la portul de alimentare al încărcătorului portabil PowerBank
®
. Conectaţi celălalt capăt al cablului de încărcare la un computer în funcţiune (Fig. 1) sau 1 amper sau mai mult de la încărcătorul prin USB la priza electrică AC pentru încărcare. (Fig. 2) Este recomandabilă folosirea cablului GP furnizat atunci când încărcaţi încărcătorul portabil PowerBank
®
.
2. LED-ul de culoarea chihlimbarului se va aprinde când este conectat la curent. Numărul de LED-uri aprinse indică nivelul bateriei.3. Toate LED-urile vor fi aprinse când încărcarea este completă.4. Deconectaţi cablul USB după ce încărcarea este completă.Incarcarea unui aparat1. Conectaţi cablul USB la portul de ieşire USB al PowerBank
®
-lui portabil complet încărcat, apoi conectaţi celălalt capăt al cablului USB la dispozitivul dvs. electronic. Pentru încărcare puteţi folosi cablul de încărcare USB original furnizat împreună cu dispozitivul dvs. electronic (Fig. 3).2. Apăsaţi butonul şi dispozitivul electronic va fi încărcat instantaneu, puteţi folosi dispozitivul în timp ce încărcarea este în curs. 3. Pentru tabletele PC de la Samsung, dacă încărcarea nu începe automat, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul preţ de 5 secunde.4. Puteţi consulta dispozitivul dvs. electronic pentru a verifica starea încărcării.5. Când încărcarea este completă, deconectaţi cablul de încărcare prin USB de la dispozitivul electronic şi de la PowerBank
®
-ul portabil. PowerBank
®
-ul
portabil se va opri automat.6. Pentru verificarea stării bateriei, apăsaţi butonul de pe partea laterală frontală. Indicatorul LED va arăta intensitatea bateriei. (Tabelul 1)Avertisment
1.
Este normal ca în timpul funcţionării carcasa să devină caldă, iar încărcătorul portabil PowerBank
®
se va răci treptat la temperatura camerei când s-a încărcat complet.
2. Reincarcati
GP352
inainte de urmatoarea utilizare, daca acesta nu a fost
utilizat in ultimele 90 de zile.
3.
Nu folosiţi încărcătorul portabil Powerbank
®
în condiţii de umiditate ridicată, temperatură ridicată sau condiţii extreme.
4.
Nu este recomandabilă încărcarea încărcătorului portabil PowerBank
®
în timp ce alimentează dispozitivul dvs. electronic.
5. Nu apasati violent sau intepati bateria interna a
GP352
.
6. Feriti
GP352
de foc deschis sau expunerea directa la soare.
7. Feriti de aparate aflate sub inalta tensiune.
8. Nu azvarliti sau supuneti la vibratii puternice pachetul
GP352
.
9.
Nu puneţi încărcătorul portabil PowerBank
®
într-un mediu îngrădit în timpul funcţionării.
10. Acest aparat se poate utiliza de catre copii sau persoane cu disabilitati doar
sub stricta supraveghere a unei persoane responsabile in vederea utilizari
produsului in conditii de siguranta. Copii trebuiesc supravegheati pentru a nu
utiliza
GP352
ca pe o jucarie.
Pachetul portabil PowerBank
®
GP352
respecta normele FCC partea 15.
Functionarea acestui aparat corespunde urmatoarelor conditii: (1) nu cauzeaza
interferente si (2) poate functiona normal in spatii cu nivel inalt de interferenta.
RO
Nu aruncati acest aparat cu resturile menajere, utilizati colectarea selectiva a deseurilor. Luati
legatura cu organizatiile guvernamentale locale pentru informatii suplimentare cu privire la
posibilitatile de colectare locala. Daca aparatele electrice sunt aruncate in natura, substante
periculoase pot sa ajunga in sol, ape etc. si pot afecta negativ sanatatea si viata noastra a tuturor.
RUS
Характеристики устройства
Блок питания высокой мощности со встроенной литий-полимерной батареей 5200 мА/ч, превосходно подходит для смартфонов и планшетных ПК.
Быстрая позарядка через выход 2,1A
Сверхтонкий и легкий
Подходит для прямой зарядки iPad / планшета Galaxy Подходит для подзарядки через порт питания USB на работающем компьютере
#
или с помощью адаптера питания USB*. Светодиодные индикаторы показывают уровень зарядки батареи Предохранительная защита - Защита от избыточного нагрева - Максимальная и минимальная защита по напряжению - Защита от коротких замыканий - Защита от перегрузокИнструкция по эксплуатации:Подзарядка переносного блока питания1. Вденьте микроконтакт USB предоставленного зарядного кабеля USB во входной порт переносного блока питания. Подсоедините другой конец зарядного кабеля USB к работающему компьютеру (Рис. 1) или 1 амперный или вышеприведенный адаптер питания USB* к розетке сети переменного тока для подзарядки. (Рис. 2). При подзарядке переносного блока питания рекомендуется использовать кабель, предоставленный GP.2. При подсоединении питания включается светодиодная лампочка желтого свечения. Количество горящих светодиодных лампочек указывает на уровень заряда батареи. 3. По завершении подзарядки загораются все светодиодные лампочки.4. Отсоедините кабель USB после завершения подзарядки.Заряд других электронных устройств от блока питания1. Вденьте кабель USB в порт выхода USB полностью подзаряженного переносного блока питания, затем подсоедините другой конец кабеля USB к вашему электронному устройству. Вы можете использовать оригинальный зарядный кабель USB, поставляемый вместе с вашим электронным устройством для зарядки (Рис. 3).2. Нажмите кнопку, и электронное устройство сразу начнет заряжаться, вы сможете пользоваться устройством во время подзарядки.3. Для планшетных ПК Samsung, если зарядка не начнется автоматически, нажмите и удерживайте кнопку 5 секунд.4. Статус зарядки проверяется на ваших электронных устройствах.5. По завершении зарядки выньте зарядный кабель USB из электронного устройства и переносного блока питания. Произойдет автоматическое выключение переносного блока питания.6. Чтобы проверить состояние батареи, нажмите кнопку на передней стороне. Светодиодный индикатор покажет мощность батареи. (Таблица 1)Предупреждение1. Нормально, если корпус нагревается во время подзарядки, после полной подзарядки переносной блок питания постепенно начнет охлаждаться до комнатной температуры.2. Пожалуйста, перезарядите блок питания перед использованием, если он не использовался более 90 дней.3. Не используйте переносной блок питания при высокой влажности, высокой температуре или в экстремальных условиях.4. Не рекомендуется подзаряжать переносной блок питания, если он снабжает питанием ваше электронное устройство.5. Не модифицируйте, не разбирайте, не открывайте, не роняйте, не прокалывайте и не режьте внутреннюю батарею.6. Избегайте открытого пламени или солнечного света для предотвращения перенагрева.7. Избегайте устройств высокого напряжения.8. Не бросайте и не встряхивайте блок питания.9. Во время эксплуатации не кладите переносной блок питания в закрытые места.10. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленьким детьми, чтобы они не играли с устройством.Данное устройство соответствует Части 15 правил FCC. Эксплуатация должна проводиться следуя данным условиям: (1) это устройство не вызывает критических помех и (2) данное устройство должно принимать все входящие помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.Перед использованием внимательно прочтите данное руководство.Храните руководство для использования в будущем.
Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы,
используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к своим местным органам власти
за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электрические
устройства утилизируются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в
подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.
P15
Não descarte equipamentos electrónicos junto do lixo orgânico, utilize colectores específicos e
preparados para o efeito. Contacte as entidades oficiais e locais para receber informação para
a recolha selectiva nestes casos. Se equipamentos electrónicos forem descartados em terrenos
ou valetas, substâncias perigosas poderão infiltrar-se em cursos de água e atingir a cadeia de
alimentação, danificando a saúde.
Leia atentamente o manual de instruções antes de usar.Guarde o manual para futuras consultas.Características do Produto
O PowerBank
®
Portátil de Alta Capacidade com bateria de lítio-polímero
de 5200mAh incorporada, perfeito para smartphones e tablets
Carregamento rápido com potência de 2,1A
Ultra fino e leve
Capacidade de carregar iPad / Galaxy Tab directamente
Conveniente para recarregar por adaptador USB ou através da porta USB
de um computador operacional
Indicadores LED para mostrar o nível da bateria
Proteção de segurança
- Protecção contra temperatura excessiva
- Proteção contra sobre/sub tensão
- Protecção contra curto-circuito
- Protecção contra tensão excessiva
Instruções de Operacionalidade:Recarga do carregador portátil de baterias
1. Conecte o terminal micro USB do cabo de carregamento USB fornecido à
porta de entrada de PowerBank
®
Portátil. Conecte a outra extremidade do
cabo de carregamento USB via computador a funcionar (Fig. 1) ou
adaptador USB de 1 ampere ou superior à tomada de corrente AC para
carregamento. (Fig. 2) Recomenda-se utilizar o cabo GP fornecido
quando carregar o carregador portátil de baterias.
2. O LED âmbar acender-se-á quando a corrente é conectada. O número
crescente de luzes LED indica o nível da bateria.
3. Todos os LED estarão ligados quando o carregamento estiver concluído.
4. Desconecte o cabo USB após o carregamento estar concluído.
Carregando outros dispositivos electrónicos
1. Conecte o cabo USB à porta de saída USB do PowerBank
®
portátil
totalmente recarregado e, em seguida, conecte a outra extremidade do
cabo USB ao seu dispositivo eletrónico. Pode usar o cabo original USB
para carregamento fornecido com o seu dispositivo electrónico para
carregar (Fig. 3).
2. Prima o botão e o dispositivo eletrónico será instantaneamente carregado
e pode ser usado enquanto o carregamento estiver em progresso.
3. Para os PC tablet da Samsung, se o carregamento não iniciar
automaticamente, prima o mantenha carregado o botão durante 5
segundos.
4. Pode consultar os seus dispositivos electrónicos para verificar o estado de
carregamento.
5. Quando o carregamento estiver concluído, desconecte o cabo de
carregamento USB do dispositivo eletrónico e do PowerBank
®
Portátil. O
PowerBank
®
Portátil desligar-se-á automaticamente.
6. Para verificar o estado da bateria, prima o botão na parte frontal. O
indicador LED apresentará a carga da bateria. (Tabela 1)
Precauções
1. É normal que a estrutura exterior fique quente durante o funcionamento e
o PowerBank
®
Portátil irá arrefecer gradualmente para a temperatura
ambiente depois de totalmente recarregado.
2. Por favor recarregue o PowerBank
®
Portátil antes de usar, caso não
tenha sido utilizado por mais de 90 dias.
3. Não use o PowerBank
®
Portátil em locais com elevada humidade, altas
temperaturas ou condições extremas.
4. Não se recomenda recarregar o carregador portátil de baterias enquanto
estiver a fornecer energia ao seu dispositivo eletrónico
5. Não modifique, desmonte, abra, deixe cair, esmague, fure ou perfure ou
despedace a bateria interna.
6.
Mantenha afastado de chamas ou luz solar para prevenir sobre aquecimento.
7. Mantenha afastado de equipamentos de alta voltagem.
8. Não atire ou sacuda o PowerBank
®
Portátil.
9. Não coloque o carregador de baterias portátil num lugar fechado
enquanto estiver em funcionamento.
10.
Este dispositivo não foi desenhado para ser utilizado por crianças ou pessoas
doentes sem a supervisão de um adulto responsável que assegure uma
utilização segura do dispositivo. Evite que as crianças brinquem com ele.
Este dispositivo está em consonância com a Parte 15 das Regras da FCC.
Manuseamento está sujeito às seguintes condições: (1) Este dispositivo poderá não
causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deverá aceitar qualquer
interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.
P
Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję.Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.Właściwości produktu
Przenośny pakiet akumulatorów PowerBank
®
o dużej pojemności z
wbudowanym akumulatorem litowo-polimerowym 5200 mAh – idealny do
smartfonów i tabletów
2,1 A güç çıkışı ile hızlı şarj
Çok ince ve hafif
Możliwość bezpośredniego ładowania iPada/tableta Galaxy
Możliwość ładowania przy użyciu gniazda zasilania USB włączonego
komputera
#
lub zasilacza USB*.
Kontrolki LED wskazują poziom akumulatora
Zabezpieczenia
- Zabezpieczenie termiczne
- Zabezpieczenie przepięciowe/podnapięciowe
- Zabezpieczenie zwarciowe
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
Instrukcja użytkowaniaŁadowanie przenośnego pakietu akumulatorów PowerBank
®
1.
Podłącz wtyk mikro USB dostarczonego kabla zasilającego USB do
gniazda wejściowego przenośnego pakietu akumulatorów PowerBank
®
.
Podłącz drugi koniec kabla zasilającego USB do włączonego komputera
(rys. 1) lub sieciowego zasilacza* USB o prądzie 1 A lub wyższym w celu
zasilania. (rys. 2) Do zasilania przenośnego pakietu akumulatorów
PowerBank
®
zalecamy używać kabla dostarczonego przez firmę GP.
2. Zapalona kontrolka LED sygnalizuje podłączenie do zasilania. Liczba zapalonych
kontrolek LED sygnalizuje poziom naładowania akumulatora.
3. Po zakończeniu ładowania świecą się wszystkie kontrolki LED.
4. Odłącz kabel USB po zakończeniu ładowania.
Ładowanie urządzenia zewnętrznego
1. Podłącz kabel USB do gniazda wyjściowego USB całkowicie
naładowanego przenośnego pakietu akumulatorów PowerBank
®
, a
następnie podłącz drugi koniec kabla USB do urządzenia elektronicznego.
Do ładowania można użyć oryginalnego kabla zasilającego USB
dostarczonego wraz z urządzeniami elektronicznymi (rys. 3).
2. Naciśnij przycisk, a urządzenie elektroniczne będzie natychmiast ładowane
i można będzie z niego korzystać w trakcie ładowania.
3. Jeśli w przypadku komputerów Samsung ładowanie nie uruchomi się
automatycznie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 5 sekund.
4. Sprawdź, czy urządzenie elektroniczne jest zasilane.
5. Po zakończeniu ładowania odłącz kabel zasilający USB od urządzenia
elektronicznego oraz od przenośnego pakietu akumulatorów PowerBank
®
.
Przenośny pakiet akumulatorów PowerBank
®
wyłączy się automatycznie.
6. Aby sprawdzić stan akumulatora, naciśnij przycisk na przedniej części.
Kontrolka LED zasygnalizuje stan naładowania akumulatora. (Tabela 1)
Środki ostrożności
1. Nagrzewanie się obudowy w czasie ładowania jest zjawiskiem
normalnym. Temperatura przenośnego pakietu akumulatorów
PowerBank
®
stopniowo obniża się po zakończeniu ładowania.
2. Jeśli przenośny pakiet akumulatorów Portable PowerBank
®
nie był
używany przez ponad 90 dni, należy naładować go przed użyciem.
3. Nie należy używać przenośnego pakietu akumulatorów PowerBank
®
w
miejscach o wysokiej wilgotności, wysokiej temperaturze lub w
ekstremalnych warunkach.
4. Nie należy ładować przenośnego pakietu akumulatorów PowerBank
®
, gdy
zasila on urządzenie elektroniczne.
5. Nie wolno rozbierać, otwierać, upuszczać, łamać ani przebijać wbudowanego
akumulatora.
6. Przenośny pakiet akumulatorów PowerBank
®
należy trzymać z dala od
otwartego ognia oraz miejsc silnie nasłonecznionych.
7. Przenośny pakiet akumulatorów PowerBank
®
należy trzymać z dala od
urządzeń wysokonapięciowych.
8. Przenośnym pakietem akumulatorów PowerBank
®
nie należy rzucać ani
silnie wstrząsać.
9. Nie należy wkładać przenośnego pakietu akumulatorów PowerBank
®
do
zamkniętego pojemnika, gdy urządzenie pracuje.
10. To urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) z
obniżoną sprawnością fizyczną lub psychiczną oraz przez osoby z brakiem
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba, że użycie tego urządzenia
nadzorują bezpośrednio osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm
warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń. (2) urządzenie to musi
akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować
nieoczekiwane działanie.
PL
Niniejszego urządzenia nie wolno wyrzucać ze zwykłymi, nieposortowanymi odpadami
komunalnymi. W celu uzyskania informacji o dostępnych na Państwa terenie metodach
utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Złomując we właściwy sposób
niniejsze urządzenie, ograniczą Państwo ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na
środowisko i ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku nieprawidłowej utylizacji.
P14
Les bruksanvisningen nøye før bruk.Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.Produktfunksjoner
Høykapasitets bærbart nødbatteri med innebygd 5200mAh litium-polymer
batteri, perfekt for smarttelefoner og nettbrett
Hurtiglading med 2,1A effekt
Ultra tynn og lett
Mulighet for å lade iPad / Galaxy Tab direkte
Enkelt å lade via USB strømporten fra en påskrudd datamaskin
#
eller en
USB strømadapter*.
LED lys for å vise batterinivå
Sikkerhetsbeskyttelse
- Overopphetingsvern
- Vern mot over-/underspenning
- Kortslutningsvern
- Vern mot overstrøm
Instruksjoner for bruk:Opplading av det bærbare nødbatteriet
1. Plugg mikro USB-pluggen fra den medfølgende USB-ladekabelen inn i
inngangsporten til det bærbare nødbatteriet. For lading kobler du den
andre enden til en påslått datamaskin (fig. 1) eller 1 ampere eller høyere
USB strømadapter* i et AC strømuttak. (Fig. 2) Det anbefales at du bruker
medfølgende kabel fra GP når du lader det bærbare nødbatteriet.
2. LED vil lyse når strømmen er tilkoblet. Antall LED-lamper viser batterinivå.
3. Alle LED vil lyse når ladingen er fullført.
4. Koble fra USB-kabelen etter at ladingen er ferdig.
Lade andre elektroniske enheter
1. Plugg USB-kabelen til en USB-utgangsport den helt oppladede
Portable PowerBank
®
, deretter kobler du den andre enden til
USB-kabelen til ditt elektroniske utstyr. Til dette kan du bruke original
USB-ladekabel som ble levert sammen med din elektroniske enhet for
lading (fig. 3)..
2. Trykk knappen og den elektroniske enheten vil omgående bli ladet,
under ladingen kan du fortsette å bruke enheten.
3. For Samsung nettbrett PC-er: hvis lading ikke starter automatisk, trykk og
hold knappen inne i 5 sekunder.
4. For å se ladestatusen, kan du sjekke din elektroniske enhet.
5. Når lading er fullført, koble USB-ladekabelen fra din elektroniske enhet og
Portable PowerBank
®
. Portable PowerBank
®
skrur seg automatisk av.
6. For å sjekke batteristatus, trykk knappen i front. LED-indikatoren vil
vise batteriets styrke. (Tabell 1)
Merk:
1. Det er normalt at enheten blir varm under bruk og at det bærbare
nødbatteriet vil kjøles ned til romtemperatur etter at det fulladet.
2. Portable PowerBank
®
lades på nytt før bruk, hvis den ikke har vært i
bruk på over 90 dager.
3. Ikke bruk det bærbare nødbatteriet under høy luftfuktighet, høye
temperaturer eller eksteme forhold.
4. Det anbefales ikke å lade det bærbare nødbatteriet mens det bærbare
nødbatteriet lader din elektroniske enhet.
5. Det innebygde batteriet må ikke modifiseres, demonteres, åpnes, falle
ned, knuses, gjennomhulles eller rives opp.
6. Beskytt Portable PowerBank
®
mot åpen ild eller sollys for å unngå
overoppheting.
7. Må ikke oppbevares i nærheten av høyspent utstyr.
8. Behandle Portable PowerBank
®
varsomt - ikke kast eller rist den.
9. Ikke bruk det bærbare nødbatteriet i lukkede rom når det er i drift.
10. Dette apparatet skal ikke brukes av småbarn eller svekkede personer,
med mindre disse overvåkes av en ansvarlig person som sørger for sikker
bruk av apparatet. Hold oppsyn med småbarn for å passe at de ikke
leker med apparatet.
Denne enheten overholder del 15 i FCC-regelverket. Bruk avhenger av følgende
to forhold: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne
enheten må godta eventuell interferens, også interferens som kan forårsake
uønsket drift.
N
Elektrisk utstyr skal ikke kastes som vanlig husholdningsavfall, benytt egne
innsamlingsordninger. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon om tilgjengelige
innsamlingsordninger. Hvis elektrisk utstyr havner blant avfall som graves ned, kan farlige
stoff lekke ut i grunnvannet og komme inn i matkjeden, til skade for både helse og velvære.
P13
Producteigenschappen
Draagbare PowerBank
®
met hoog vermogen en ingebouwde 5200mAh
lithium polymeerbatterij, uitstekend geschikt voor smartphones en
tablet-pc’s.
Laadt snel op met 2,1A output
Ultradun en licht
Kan iPad / Galaxy Tab rechtstreeks opladen
Handig op te laden via de USB-poort van een ingeschakelde computer
#
of
via een USB-adapter*
LED-indicatoren geven batterijniveau weer
Veiligheidsbescherming
- Bescherming tegen overtemperatuur
- Bescherming tegen over-/onderspanning
- Bescherming tegen kortsluiting
- Bescherming tegen stroomstoten
LaadinstructiesDe Portable PowerBank
®
opladen
1. Verbind de micro-USB van de meegeleverde USB-oplaadkabel met de
ingangspoort van de Portable PowerBank
®
. Sluit het andere uiteinde van de
USB-oplaadkabel aan op een ingeschakelde computer (afb. 1) of werk via
een 1 (of meer) ampère USB-adapter* die op een AC-stroomcontactpunt is
aangesloten om het laadproces te starten (fig. 2).Wij raden aan om de door
GP meegeleverde kabel te gebruiken bij het opladen de Portable
PowerBank
®
.
2. LED zal oplichten als de stroom is verbonden. Het aantal LED-lampjes dat
oplicht geeft het batterijniveau aan.
3. Alle LED’s zullen oplichten als het opladen is voltooid.
4. Ontkoppel de USB-kabel nadat het opladen is voltooid.
Het opladen van andere elektronische toestellen
1.
Verbind de USB-kabel met de USB-outputpoort van de volledig opgeladen
draagbare PowerBank
®
en verbind dan het andere uiteinde van de
USB-kabel met uw elektronisch apparaat. U kunt de originele
USB-oplaadkabel die met uw elektronisch apparaat werd meegeleverd, voor
het opladen gebruiken (afb. 3).
2. Druk op de knop en het elektronisch toestel wordt direct opgeladen. U kunt
het apparaat gebruiken tijdens het opladen.
3.
Voor Samsung tablet-pc’s drukt u op de knop en houdt u deze 5 seconden
ingedrukt als het opladen niet automatisch start.
4. U kunt de oplaadstatus op uw elektronisch apparaat aflezen.
5. Als het opladen is voltooid, ontkoppelt u de USB-oplaadkabel van het
elektronisch apparaat en de draagbare PowerBank. De draagbare
PowerBank zal automatisch uitschakelen.
6.
Om de batterijstatus te checken, drukt u op de knop aan de voorzijde. De
LED-indicator geeft de batterijsterkte weer (tabel 1).
Waarschuwing
1. Het is normaal dat de behuizing van de Portable PowerBank
®
warm wordt
tijdens het laden en dat hij geleidelijk afkoelt tot kamertemperatuur zodra hij
helemaal is opgeladen.
2. U dient de Portable PowerBank
®
eerst op te laden wanneer u hem 90
dagen niet heeft gebruikt.
3. Gebruik de Portable PowerBank
®
niet bij hoge luchtvochtigheid, hoge
omgevingstemperaturen of in extreme omstandigheden.
4. Het is niet aangeraden om de Portable PowerBank® op te laden terwijl deze
uw elektronisch toestel van stroom voorziet.
5. De Portable PowerBank
®
en accessoires niet solderen, verbranden of
demonteren.
6. De Portable PowerBank
®
niet in de buurt van vlammen, vuur of zonlicht houden om
het te beschermen tegen oververhitting.
7. Hou de Portable PowerBank
®
uit de buurt van vlammen of direct zonlicht om
hem te beschermen tegen oververhitting.
8. De Portable PowerBank
®
niet gooien of schudden.
9. Plaats de Portable PowerBank
®
tijdens het gebruik niet in een afgesloten ruimte.
10. Deze applicatie is niet geschikt voor gebruik door personen (incl. kinderen) met
verminderde fysische, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen die
geen ervaring hebben of die niet bekend zijn met het gebruik ervan tenzij ze
worden bijgestaan door een persoon die instaat voor hun veiligheid. Jonge
kinderen dienen onder toezicht te staan zodat ze niet met de applicatie spelen.
Dit toestel voldoet aan de normen van deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik ervan is
conform de volgende twee voorwaarden: (1) dit toestel mag geen schadelijke storing
veroorzaken en (2) dit toestel dient alle ontvangen stralingen weer te geven, incl. stralingen met
ongewenste gevolgen voor het bedienen van het toestel.
NL
Gooi elektrische apparaten nooit weg bij het reguliere afval. Maak hiervoor gebruik van de
daarvoor bestemde voorzieningen. Voor meer informatie omtrent deze voorzieningen kunt u
contact opnemen met uw gemeente. Wanneer elektronische apparaten op vuilnisbelten worden
weggegooid, kunnen schadelijke stoffen in het grondwater lekken. Wanneer dit gebeurt, komen
ze in de voedselketen terecht en dat is schadelijk voor uw gezondheid en uw welzijn.
Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door voordat u het toestel voor de eerste maal gebruikt. Bewaar deze gebruiksaan-wijzing zorgvuldig zodat u ze indien nodig kan inkijken.
GEO
®
®
®
®
®
®
®
®
5200
P2
GB
Read the instruction manual thoroughly before use.Keep the manual for future reference.
Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection
facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems
available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances
can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
Product Features
High capacity Portable PowerBank
®
with built-in 5200mAh lithium-polymer
battery, perfect for smartphone and tablet PCs.
Fast charging with 2.1A output
Slim and lightweight
Able to charge iPad / Galaxy Tab directly
Convenient to recharge via USB power port from an operating computer
#
or
by USB power adaptor*
LED indicators to show battery level
Safety protection
- Over temperature protection
- Over / under voltage protection
- Short circuit protection
- Over power protection
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undersired operation.
Operating Instructions:Recharging the Portable PowerBank
®
1. Plug the micro USB terminal of the provided USB charging cable into the input
port of the Portable PowerBank
®
. Connect the other end of the USB charging
cable to an operating computer (Fig. 1) or 1 ampere or above USB power
adaptor* to AC power outlet for recharging. (Fig. 2) It is recommended to use
GP provided cable when charging the Portable PowerBank
®
.
2. LED will be on when power is connected. The number of LED lights up
indicates the battery level.
3. All LED will be on once recharging is completed.
4. Disconnect the USB cable after recharging is completed.
Charging other electronic devices
1. Plug the USB cable into the USB output port of the fully recharged Portable
PowerBank
®
, then connect the other end of the USB cable to your electronic
device. You may use the original USB charging cable supplied with your
electronic devices for charging (Fig. 3)
2. Press the button and electronic device will be instantly charged, you can use
the device while charging is in progress.
3. For Samsung tablet PCs, if charging does not start automatically, press and
hold the button for 5 seconds.
4. You may refer to your electronic device to check the charging status.
5. When charging is completed, unplug the USB charging cable from the
electronic device and the Portable PowerBank
®
. The Portable PowerBank
®
will
automatically turn off.
6. To check the battery status, press the button on the front side. The LED
indicator will show the strength of the battery. (Table 1)
Caution
1. It is normal for the casing to become warm during operation and the Portable
PowerBank
®
will gradually cool down to room temperature after used or fully
recharged.
2. Please recharge the Portable PowerBank
®
before use if it has not been used
for more than 90 days.
3. Do not use the Portable PowerBank
®
under high humidity, high temperature or
extreme conditions.
4. It is not recommended to recharge the Portable PowerBank
®
while the
Portable PowerBank
®
powering your electronic device.
5. Do not wet, incinerate or disassemble the Portable PowerBank
®
and its accessories.
6. Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture or shred the internal battery.
7. Keep away from open flame or direct sunlight to prevent overheating.
8. Keep away from high voltage devices.
9. Do not throw or shake the Portable PowerBank
®
.
10. Do not put the Portable PowerBank
®
in enclosed environment during operation.
11. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons
unless they have been adequately supervised by a responsible person to
ensure that they can use the appliance safety. Young children should be
supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10130I13096 (GP352)
LED indication
During recharging, the LED displayed on the front side of the Portable PowerBank
®
will light up.
Specifications
Input
Output
Dimension
Weight (Power Pack only)
Operating Temperature
Battery Type
Recharging Time
5V DC 1A
5V DC 2.1A
112(L) x 63(W) x 13.5(H) mm
132g
0°C ~ 40°C
Li-Polymer battery 3.7V 5200mAh
7.5 hours (approx.)^
^ The above recharging time may vary under different operating conditions. Longer charging
time might be needed in the first charge.
Checking the battery status:
Battery Strength LED Indicator Remarks
Good Four LED on No need for recharging
Good to average Three LED on -
Average Two LED on -
weak One LED on -
Very Weak LED blinking Need to be recharged
No power No LED
Need to be rechargedimmediatelySupports:
Mobile Phones Digital CamerasMP3 Players
(Table 1)
Camcorders
Instruction ManualGP352
Smartphones Tablet PCs
* USB power adaptor is not included in packaging.* You can order our USB power adaptor at GP e-Store (http://gpeshop.com). The item number is GPACOADPT005 (EU plug) / GPACOADPT006 (BS plug) / GPACOADPT007 (US plug).
Gaming Devices
Micro USB Charging Cable( Input/Output )Portable PowerBank
®
ﻦﺤ ﻊﻳﺮﺳ ﺝﺮﺨﻤﺑ 2.1 ﺮﻴﺒﻣﺃ
ﻨﻜﻤﻳ ﻦﺤﺷ ﺯﺎﻬﺟﺞﻧﻮﺴﻣﺎﺳ ﻲﺴﻛﻻﺎ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﻖﻴﺷﺭ ﺔﻳﺎﻐﻠﻟﻒﻴﻔﺧﻭ ﻥﺯﻮﻟﺍ
*
USB
Port
Micro USB
Input Port
Fig.2
#
Fig.1
Fig.3
*
USB
Port
Obr.2
#
Obr.1
Obr.3
Micro USB
vstupní port
P5
Před použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze.Návod k obsluze uschovejte.Vlastnosti výrobku
Vysoce kapacitní přenosná nabíjecí stanice Portable Powerbank
®
s
vestavěným 5200 mAh lithium polymerovým akumulátorem, ideální pro
chytré telefony a PC tablety.
Rychlonabíjení pomocí 2,1 A výstupu
Ultra tenké a lehké
Pro přímé nabíjení iPad / Galaxy Tab
Ideální pro nabíjení pomocí USB napájecího konektoru ve vašem
počítači
#
nebo pomocí USB adaptéru*.
LED indikátory zobrazující stav akumulátoru.
Bezpečnostní ochrana
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti vybití anebo přebití
- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proti přetížení
Obsluha zařízení:Nabíjení přenosné nabíjecí stanice Portable Powerbank
®
1. Připojte USB mikrokonektor dodaného nabíjecího USB kabelu do USB zdířky
přenosného zařízení PowerBank
®
. Pro nabíjení připojte druhý konec
nabíjecího USB kabelu vašeho počítačového (Obr. 1) nebo 1 ampérového
nebo výše uvedeného USB napájecího adaptéru* k zásuvce se střídavým (AC)
napájením. (Obr. 2)
Doporučujeme používat kabel dodaný společností GP pro
nabíjení přenosné nabíjecí stanice Portable Powerbank
®
.
2. LED dioda signalizuje připojení. Počet LED rozsvícených diod signalizuje
úroveň nabití akumulátoru.
3. Je-li nabíjení dokončeno, všechny LED diody budou svítit.
4. Odpojte USB kabel, je-li nabíjení dokončeno.
Nabíjení ostatních elektronických zařízení
1. Zapojte USB kabel do USB výstupního portu plně nabitého záložního zdroje. Druhý
konec USB kabelu připojte k elektronickému zařízení. Používejte originální USB
kabel dodaný s vaším zařízením, určeným k nabíjení (Obr. 3).
2. Stiskněte tlačítko a elektronické zařízení bude okamžitě nabíjeno a může
být nadále používáno i v průběhu nabíjení.
3.
U Samsung PC tabletů, pokud se automaticky nespustí nabíjení, stiskněte
tlačítko na 5 sekund.
4. Můžete se podívat na vaše elektronické zařízení pro ověření stavu nabíjení.
5. Po dokončení nabíjení odpojte USB napájecí kabel z elektronického zařízení a
záložního zdroj energie. Záložní zdroj energie se automaticky vypne.
6. Pro ověření stavu akumulátoru stiskněte tlačítko na přední straně. LED indikátor
zobrazí stav baterie. (Tabulka 1)
Varování
1. Je běžné, že se kryt záložniho zdroje energie Portable Powerbank
®
v průběhu nabíjení
zahřívá a postupně se jeho teplota sníží na pokojovou po dokončení nabíjení.
2. Nepoužívali-li jste zařízení více jak 90 dnů, nabijte jej opět před použitím.
3. Nepoužívejte záložniho zdroje energie Portable Powerbank
®
v místech s vysokou
vzdušnou vlhkostí, teplotou nebo extrémními podmínkami.
4. Nedoporučujeme nabíjet ložniho zdroje energie Portable Powerbank
®
, když napájí
vaše elektronické zařízení.
5. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte do
akumulátoru umístěného vevnitř.
6. Chraňte před ohněm a přímým slunečním zářením, aby nedošlo k přehřátí.
7. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
8. Neházejte a netřeste se záložním zdrojem energie.
9. Během provozu záložniho zdroje energie Portable PowerBank
®
jej neukládejte do
uzavřených stísněných prostorů.
10. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně děti), jimž fyzická, smyslová
nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném
používaní přístroje, pokud na nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány
ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný
dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám: (1) zařízení
nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat přijímané interference včetně
interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení.
CZ
Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad,
použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním
vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních
zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro
zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
Battery Strength LED Indicator Remarks
Dobrý Čtyři LED diody svítí Není třeba nabíjet
Dobrý - průměrný Tři LED diody svítí -
Průměrný Dvě LED diody svítí -
slabý
Jedna LED dioda svítí
-
Velmi slabý
LED bliká
-
Zcela vybitá Nesvítí žádná LED dioda
Je třeba nabít
Podporovaná zařízení:
Mobilní telefony digitální fotoaparátyMP3 přehrávače videokamery
Smartphony – chytré telefony
Tablety PC Herní zařízení
LED indikátorNabíjení a vybíjení záložního zdroje:
V průběhu nabíjení bude svítit oranžová LED dioda umístěná na přední straně záložního zdroje.
Specifikace
Vstup
Výstup
Rozměry
Hmotnost (záložní zdroj pouze)
Provozní teplota
Typ akumulátoru
Doba nabíjení
5V DC 1A
5V DC 2.1A
112(L) x 63(Š) x 13.5(V) mm
132g
0°C ~ 40°C
Li-Polymer 3,7 V 5200mAh
7,5 hodin (přibl.)^
^
Výše uvedené doby nabíjení se mohou lišit v závislosti na provozních podmínkách.
Pro první nabití může být zapotřebí delší nabíjecí doba.
Kontrola stavu baterie
Tabulka 1
Uživatelská příručka
Micro USB napájecí kabel
( pro vstup i výstup )
Záložní zdroj energie
GP352* USB napájecí adaptér není součástí balení.* Náš USB napájecí adaptér můžete zakoupit u GP e-Store (http://gpeshop.com). Jde o číslo položky GPACOADPT005 (EU konektor) / GPACOADPT006 (BS konektor) / GPACOADPT007 (US konektor).Használat előtt olvassa el a használati utasítást.A használati útmutatót őrizze meg.A termék jellemzői• Nagy kapacitású hordozható PowerBank
®
beépített 5200 mAh-s lítium-polimer akkumulátorral, tökéletes okostelefonok és táblagépek töltéséhez• Gyorstöltés 2,1 A kimenettel• Ultravékony és könnyű• Képes az iPad / Galaxy Tab közvetlen töltésére• Kényelmesen feltölthető az töltésre szolgáló USB port segítségével egy működő számítógépről
#
vagy USB tápadapterrel*.• LED jelzőlámpák az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzésére• Biztonsági védelem - Túlmelegedés elleni védelem - Túl-/alulfeszültség elleni védelem - Rövidzárlat elleni védelem - Túltöltés elleni védelemA készülék kezeléseA hordozható PowerBank
®
feltöltése1. Dugja be a mellékelt USB töltőkábel mikro-USB csatlakozóját a hordozható PowerBank
®
bemeneti csatlakozójába. Csatlakoztassa az USB töltőkábel másik végét egy működő számítógéphez (1. ábra) vagy egy 1 amperes vagy afölötti teljesítményű USB tápadapterrel* az elektromos hálózathoz a töltéshez. (2. ábra) Javasolt a GP által biztosított kábel használata a hordozható PowerBank
®
töltéséhez.2. A sárga LED az áramellátás csatlakozatásakor kigyullad. A világító LED-ek száma jelzi az akkumulátor állapotát.3. Az összes LED kigyulladásakor a töltés befejeződött.4. Válassza le az USB-kábelt a töltés befejezése után.Egyéb elektronikus készülékek töltése1. Dugja be az USB-kábelt a teljesen feltöltött hordozható PowerBank
®
kimeneti USB-portjába, majd az USB-kábel másik végét csatlakoztassa az elektronikus készülékhez. Használhatja az elektronikus készülékeihez mellékelt eredeti USB-töltőkábelt is (3. ábra).2. Nyomja meg a gombot, és az elektronikus készülék töltése azonnal megkezdődik; a készüléket töltés közben is használhatja. 3. Samsung táblagépek esetében, amennyiben a töltés nem indul el automatikusan, tartsa nyomva a gombot 5 másodpercig.4. Az elektronikus készüléken leolvashatja a töltési állapotát.5. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki az USB-töltőkábelt az elektronikus készülékből és a hordozható PowerBankből. A hordozható PowerBank
®
automatikusan kikapcsol.6. Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg az előlapon található gombot. A LED jelzőlámpák mutatják az akkumulátor töltöttségének állapotát. (1. táblázat)Figyelmeztetés
1. Nem szokatlan, ha a készülék burkolata a használat során felmelegszik; a hordozható
PowerBank
®
a töltés után fokozatosan szobahőmérsékletre fog lehűlni.
2.
Ha a készüléket több mint 90 napig nem használta, használat előtt töltse fel újra.3. Ne használja a Hordozható PowerBanket magas páratartalmú, magas hőmérsékletű helyen vagy extrém körülmények között.4. Nem javasolt a hordozható PowerBank
®
töltése, miközben a hordozható PowerBank
®
energiával látja el az elektronikus készülékét.5. A készülék belsejében elhelyezett akkumulátort ne módosítsa, ne szedje szét, ne nyissa fel, ne szúrja ki, és semmilyen módon ne avatkozzon bele. 6. Védje tűztől és közvetlen napsugárzástól, hogy elkerülje a túlmelegedést. 7. Védje nagyfeszültségű berendezésektől. 8. A tartalék energiaforrást ne dobálja és ne rázza.9. Ne tegye a hordozható PowerBanket zárt környezetbe a használat során. 10. A készüléket ne használják csökkent fizikai, szellemi vagy érzékszervi képességekkel, ill. korlátozott tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), amennyiben nincs mellettük szakszerű felügyelet, ill. nem kaptak a készülék kezelésére vonatkozó útmutatásokat a biztonságukért felelős személytől. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy nem fognak a berendezéssel játszani. A készülék megfelel az FCC irányelv 15. részében foglaltaknak. A készülék működtetése 2 feltétellel lehetséges: (1) a készülék nem okoz káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell fogadnia a beérkező interferenciákat, beleértve azokat is, amelyek a készülék tevékenységét nem kívánt módon befolyásolnák.
H
A készüléket és az elemeket élettartamuk lejárta után ne dobja a vegyes háztartási hulladék
közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A termék megfelelő megsemmisítésének
biztosításával hozzájárul a környezetet és az emberi egészséget károsító hatások elleni
védekezéshez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. A
termék újrafeldolgozásáról részletesen tájékozódhat a települési önkormányzatnál, a helyi
P9
Támogatott készülékek:
mobiltelefonok digitális fényképezőgépekMP3-lejátszók videokamerák
Okostelefon
Táblagép Játékeszközök
Specifikáció
Bemenet
Kimenet
Méretek
Tömeg (csak a tartalék energiaforrás)
Üzemi hőmérséklet
Az akkumulátor típusa
Töltési idő
5V DC 1A
5V DC 2.1A
112(H) x 63(SZ) x 13.5(M) mm
132g
0°C ~ 40°C
Li-Polymer battery 3.7V 5200mAh
7,5
óra
(
kb.
)^
^
A fenti töltési idő a használati feltételek miatt változhat. Első töltésnél hosszabb töltési idő
lehet szükséges.
* USB tápadapter nincs a csomagban.* Az USB tápadaptert megrendelheti online a GP-től (http://gpeshop.com). A cikkszám: GPACOADPT005 (EU csatlakozó) / GPACOADPT006 (BS csatlakozó) / GPACOADPT007 (US csatlakozó).Felhasználói útmutató
Mikro USB töltőkábel
(bemenethez és kimenethez)
Tartalék energiaforrás
GP352LED kijelzőA tartalék energiaforrás feltöltése és kisütése:
A töltés során világít a tartalék energiaforrás elülső oldalán található naracssárga LED dióda.
Akkumulátor állapotának ellenőrzése
Az akkumulátor állapota
LED kijelző Megjegyzés
Négy LED dióda világít Nem kell tölteni
Jó - átlagos Három LED dióda világít -
Àtlagos Két LED dióda világít -
gyenge
Egy LED dióda világít
-
Nagyon gyenge a LED villog -
Teljesen lemerült
Egyetlen LED dióda sem világít
Fel kell tölteni
1. táblázat
*
USB
Port
Micro USB
Input Port
2.ábra
#
1.ábra
3.ábra
HB
P10
®
םיטלבאט
לש
גנוסמס
:
םא
הניעטה
אל
הליחתמןפואב
יטמוטוא
שי
ץוחלל
קיזחהלו
תא
ןצחלה
ךשמל
5
תוינש
.
GP352
הללוס
תינוציח
תדיינ
תלוביקב
ההובג
תלעב
תללוס
םויתיל
-
רמילופ
תינבומ
לש
5200mAh
,תמלשומ
רובע
םינופטראמס
טוםיטלבא
.
ןתינ
ןועטל
תורישי
דפייא
וא
יסקלג
-
באט
.3
.2
5V DC 1A5V DC 2.1A112.0 x 63.0 x 13.5
132
0°C ~ 40°C.3.7V 5200mAh 7,5
הניעט הריהמ םע האיצי קפסהב 2.1A
הקד
רתויב
תלקו
לקשמ
.5
.6
^
^
*
USB
Port
Micro USB
Input Port
#
Podporované zariadenia:
mobilné telefóny digitálne fotoaparátyMP3 prehrávače videokamery
Smartfón Tablety Herné zariadenia
Specifications
Vstup
Výstup
Rozmery
Hmotnosť (záložný zdroj iba)
Prevádzková teplota
Typ akumulátoru
Doba nabíjania
5V DC 1A
5V DC 2.1A
112(D) x 63(Š) x 13.5(V) mm
132g
0°C ~ 40°C
Li-Polymer battery 3,7 V 5200mAh
7,5
hod.
(
približne
)^
^
Uvedená doba nabíjania sa môže líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok. Prvé
nabíjanie môže vyžadovať dlhší čas.
Užívateľská príručka
Micro USB napájací kábel
(pre vstup aj výstup)
GP352* Napájací adaptér USB nie je obsahom balenia.* Náš napájací adaptér USB si môžete objednať v GP e-Store (http://gpeshop.com). Číslo položky je GPACOADPT005 (zástrčka EÚ) / GPACOADPT006 (zástrčka BS) / GPACOADPT007 (zástrčka US).
P17
LED indikátorNabíjanie a vybíjanie záložného zdroja:
V priebehu nabíjania bude svietiť oranžová LED dióda umiestnená na prednej strane záložného zdroja.
Stav batérie LED indikátor Poznámka
Dobrý Štyri LED diódy svietia Nie je potreba nabíjať
Dobrý - priemerný Tri LED diódy svietia -
Priemerný Dvě LED diódy svietia -
slabý
Jedna LED dióda svieti
-
Veľmi slabý LED bliká -
Úplne vybitá Nesvieti žiadna LED dióda
Je potreba nabiťKontrola stavu akumulátora
Tabuľka 1
Pred použitím si dôkladne prečítajte návod k obsluhe.Návod k obsluhe uschovajte.Funkcie produktu
Vysokokapacitné zariadenie Portable PowerBank
®
so vstavaným 5200 mAh
lítium-polymérovým akumulátorom, dokonale vhodné pre smartfóny a
tabletové počítače
Rýchle nabíjanie s výstupom 2,1 A
Ultra tenké a ľahké
Kompaktné a ľahké
Možnosť priamo nabíjať iPad / Galaxy Tab
Praktický na nabíjanie cez napájací port USB zo spusteného počítača
#
alebo cez napájací adaptér USB*.
Indikátory LED zobrazujú úroveň nabitia
Bezpečnostná ochrana
- Ochrana pred prehriatím
- Ochrana pred prepätím/podpätím
- Ochrana pred skratom
- Ochrana pred preťažením výkonu
Obsluha zariadeniaNabíjanie zariadenia Portable Powerbank
®
1. Zapojte koncovku micro USB pribaleného nabíjacieho kábla USB do
vstupného konektora zariadenia Portable PowerBank
®
. Pri nabíjaní
zapojte druhý koniec nabíjacieho kábla USB ku spustenému počítaču
(Obr. 1) cez min. 1 A alebo vyššie uvedený napájací adaptér USB* do
elektrickej zásuvky striedavého prúdu. (Obr. 2) Odporúča sa na nabíjanie
zariadenia Portable PowerBank
®
použiť pribalený kábel GP.
2. Pri zapnutom napájaní svieti jantárový indikátor LED. Počet rozsvietených
indikátorov LED signalizuje úroveň nabitia.
3. Po skončení nabíjania svietia všetky indikátora LED.
4. Po skončení nabíjania odpojte kábel USB.
Nabíjanie ostatných elektronických zariadení
1. Zapojte kábel USB do výstupu USB plne nabitého zdroja Portable
PowerBank
®
, druhý koniec kábla USB potom zapojte do vášho
elektronického zariadenia. Na nabíjanie môžete používať originálny kábel
USB pribalený k vašim elektronickým zariadeniam (Obr. 3).
2. Po stlačení tlačidla sa elektronické zariadenie okamžite začne nabíjať a už
počas nabíjania ho môžete používať.
3. Ak sa pri tabletových počítačoch Samsung nabíjanie nespustí
automaticky, stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo.
4. Na elektronickom zariadení môžete skontrolovať stav nabíjania.
5. Po skončení nabíjania odpojte nabíjací kábel USB od elektronického
zariadenia a zdroja Portable PowerBank
®
. Zdroj Portable PowerBank
®
sa
automaticky vypne.
6. Na kontrolu stavu akumulátora stlačte tlačidlo na prednej strane. Indikátor
LED ukazuje úroveň nabitia akumulátora. (Tabuľka 1)
Varovanie
1. Je normálne, ak sa obal počas nabíjanie zohreje a zariadenie Portable
PowerBank
®
sa po úplnom nabití postupne ochladí na izbovú teplotu.
2. Ak nepoužíva zariadenie viac ako 90 dní, nabite ho opäť pred použitím.
3. Nepoužívajte zariadenie Portable PowerBank
®
na miestach s vysokou
vlhkosťou, vysokou teplotou alebo extrémnymi podmienkami.
4. Odporúča sa nenabíjať zariadenie Portable PowerBank
®
, kým zariadenie
Portable PowerBank
®
napája vaše elektronické zariadenie.
5. Neupravujte, nerozoberajte, neotvárajte, neprepichujte ani inak
nezasahujte do akumulátoru umiestneného vo vnútri.
6.
Chráňte pred ohňom a priamym slnečným žiarením, aby nedošlo k prehriatiu.
7. Chráňte pred zariadením vysokého napätia.
8. Nehádžte a netraste so záložným zdrojom energie.
9. Počas prevádzky nedávajte zariadenie Portable PowerBank
®
do
uzavretého priestoru.
10. Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami ( vrátane detí ),
ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok
skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ
na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadne
použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný
dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú s prístrojom hrať.
Zariadenie vyhovuje smernici FCC časť 15. Prevádzka zariadenia podlieha 2
podmienkam: (1) zariadenie nespôsobuje škodlivú interferenciu a (2) zariadenie
musí akceptovať prijímané interferencie vrátane interferencie, ktorá môže
spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.
SK
Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnosti ako netriedený komunálny odpad,
použite zberné miesta triedeného odpadu. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane
prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácií tohto produktu Vám poskytne obecný úrad,
organizácia pre spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.
*
USB
Port
Obr.2
#
Obr.1
Obr.3
Micro USB
vstupný port
表1
P19
產品特點
• 內置5200mAh鋰離子聚合物電池的高容量便攜式充電器,是智能電話和平板電腦的最佳選擇。• 快速充電,輸出2.1A電量• 超薄、輕巧• 可直接為iPad或Galaxy Tab充電
• 可通過操作中電腦的UBS 連接插頭,或UBS電源適配器充電
• LED 顯示電池電量狀態• 安全保障 - 防過熱裝置 - 防過充或放裝置 - 防過流/短路裝置 - 防過壓輸入裝置於香港購買憑發票保用一年(香港)查詢熱線︰(852) 2420 0281操作指示︰為充電器進行充電1. 將隨機附送的USB充電連接線的微型USB插頭末端插入充電器的相同插口。另一端USB充電連接線接到一個正在使用的電腦或通過1安培或以上的USB適配器接上AC電源插座為充電器充電(圖1,圖2)。建議使用GP提供的電線為充電器充電。 2. 當充電進行中LED燈會亮起及顯示電池的電量狀態。LED燈亮起的數量顯示了電池電量狀態。3. 當充電完畢所有LED燈會全部亮起。4. 當充電完畢請將USB充電連接線與電源分開。為電子產品進行充電1. 將USB充電連接線一端插入充電器的輸出埠,另一端則接駁到你的電子產品。你可使用隨閣下的電子產品附送的USB連接線為電子產品充電(圖3)。2. 按鈕後電子儀器將會立即充電,你可以在充電進行時使用儀器。3. 如為三星(Samsung)平板電腦充電時未能自動啟動,可持續按著按鈕5秒, 以作󳁋動。4. 請參考你的電子產品檢查充電狀態。5. 當充電完畢請將USB充電連接線與及充電器及電子產品分開。充電器會自動熄滅。6. 如需測試電池電量狀態,請按機身前面的按鈕。LED燈隨即顯示電池的電量狀態 (請參考電池狀態表)。安全需知︰1. 充電器機身於充電時發出微熱,屬正常現象,只要待充電器充滿後,其溫度將漸漸回復至正常狀態。2. 充電器如置90日或以上請於使用前重新充電。3. 切勿在高濕度、高溫和極端情況下使用充電器。4. 不建議在供電器提供電源給電子儀器時為充電器充電。5. 切勿沾濕、燃燒或拆解充電器及其配件。6. 切勿修改、拆解、打開、扔下、擠壓、刺穿或切碎內置電池。7. 請把充電器遠離火源及避免陽光直接照射,以免發生過熱情況。8. 使用充電器時請遠離高電壓設備,以免受干擾。9. 切勿投擲或搖晃充電器。10. 小童、傷殘及智障人士必在有經驗人士監督下方可使用此產品。11. 此產品不是玩具,不可供小孩玩耍。12. 請勿將操作中的充電器置於密封環境中。
請於使用前詳細閱讀此說明書,並保留作參考
中文
^以上的充電時間在不同的操作條件下可能會有所不同。首次充電或會需時較久。
LED燈顯示高容量充電器充電及放電操作:檢查電池狀態當充電進行中,充電器前面的LED燈會亮起。
規格︰
輸入 5V DC 1A 輸出 5V DC 2.1A 尺寸 112(長) x 63(闊) x 13.5(高) mm 重量(充電器) 132g 操作溫度 0
- 40
電池級別 鋰離子聚合物電池3.7V 5200mAh 充電時間 約7.5小時^ 電池電量狀態 LED燈顯示 良好 4粒LED燈亮起時 無需充電 良好至普通 3粒LED燈亮起時 - 普通 2粒LED燈亮起時 - 1粒LED燈亮起時 - 微弱 LED燈閃動 請進行充電 電力耗盡 LED燈熄滅 請立即進行充電
支援︰
流動電話 遊戲設備 數碼相機MP3機 攝錄機平板電腦智能電話
說明書
微型USB充電連接線(輸入/輸出)
充電器
GP352*USB電源適配器不包括在包裝內。*你可透過GP e-Store (http://gpeshop.com)訂購我們的USB電源轉換器。 項目編號為GPACOADPT005 (EU plug) / GPACOADPT006 (BS plug) / GPACOADPT007 (US plug).微型 USB
輸入埠
USB
電源埠
*
#
3
2
1
4 .ﻨﻜﻤﻳ ﻉﻮﺟﺮﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺯﺎﻬﺠﻟﺍ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍ ﻖﻘﺤﺘﻠﻟ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﺤﺸﻟﺍ.
.4
4.
Záložný zdroj energie

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für GP Batteries GP352 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Power Banks und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch. Haben Sie eine Frage zum GP Batteries GP352 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum GP Batteries und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere GP Batteries -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Holen Sie sich das schlanke Gerät, dass Sie wollen, ohne auf Akkulaufzeit zu verzichten. Die Lithium-Polymer-Batterie li...
Allgemeines
GP Batteries
GP352 | 1604381100
Power Bank
Deutsch
Benutzerhandbuch (PDF)
Merkmale
Akku-/BatterietechnologieNickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität580 mAh
Akku-/Batteriespannung1.2 V
ProduktfarbeGrün
Kompatible ProduktePanasonic KX-TCD920, Telecom DECT Top, Philips Onis, KALA D6120, KALA D6523
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien1 Stück(e)
VerpackungsartSichtverpackung
VerpackungsartBox
Technische Details
FormRechteck
Leistungen
Akku-/BatterietechnologieLithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität5200 mAh
Akku-/Batteriespannung3.7 V
AufladequelleUSB
Batterie Aufladezeit (USB)7.5 h
Design
ProduktfarbeSchwarz
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)1
Gehäusematerial-
AufladekompatibilitätMobile phone/Smartphone, Tablet, MP3/MP4, GPS, E-book reader
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input AnschlussMikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Breite112 mm
Tiefe63 mm
Höhe13.5 mm
Gewicht132 g
Lieferumfang
Mitgelieferte KabelMikro-USB
Leistung
Eingangsspannung5 V
Eingangsstrom1 A
Ausgangsspannung5 V
Ausgangsstrom2.1 A
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu GP Batteries GP352 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.