GP Batteries GP541A Bedienungsanleitung

GP Batteries GP541A
6.6 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 1 Seite
Deutsch
BedienungsanleitungGP Batteries GP541A
Read the instruction manual thoroughly before use.Keep the manual for future reference.
Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection
facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems
available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances
can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
High Capacity Power Pack Features
High capacity power pack with built-in 4400mAh lithium-ion battery,
perfect for high drain devices
Compatible with most USB enabled devices
Convenient to recharge by USB adaptor or via USB power port from an
operating computer
LED indicators to show battery level
Termination methods:
- Over temperature protection
- Overcharge and over-discharge protection
(over voltage/ under voltage protection)
- Short circuit protection
- Over power protection
Operating Instructions:Recharging High Capacity Power Pack
1. Plug the micro USB terminal of the provided USB charging cable into the
input port of the Portable PowerBank. Connect another end of the USB
charging cable to USB port of an operating computer (Fig 1).You may also
charge the Portable PowerBank via optional USB adaptor to AC power
outlet for charging. (Fig. 2)
2. Amber LED will be on with power connection. The LED will indicate the
battery status. The number of LED lights up indicates the battery level.
3. All LED will be on once charging is completed.
4. Disconnect the USB cable after charging is completed.
Charging other electronic devices
1. Plug the USB cable into the USB output port of the fully charged Portable
PowerBank, then connect another end of the USB cable to your electronic
device.You may use the original USB charging cable supplied with your
electronic devices for charging (Fig. 3)
2. The electronic device will be instantly charged, and it can be used while
charging is in progress.
3. You may refer to your electronic device to check the charging status.
4. When charging is completed, unplug the USB charging cable from the
electronic device and the Portable PowerBank. The Portable PowerBank
will automatically turn off.
5. To test the battery status, press the button on the front side. The LED
indicator will show the strength of the battery.
Attention
1. It is normal for the casing to become warm during charging and it will
gradually cool down to room temperature after fully charged.
2. Please recharge the Portable PowerBank before use if it has not been
used for more than 90 days.
3. Do not use the Portable PowerBank in place with high humidity, high
temperature or extreme conditions.
Caution
1. Do not wet, incinerate or disassemble the Portable PowerBank and its
accessories.
2. Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture or shred the internal battery.
3. Keep away from open flame or sunlight to prevent overheating.
4. Keep away from high voltage devices.
5. Do not throw or shake the Portable PowerBank.
6.
This appliance is not intended for use by young children or infirm persons
unless they have been adequately supervised by a responsible person to
ensure that they can use the appliance safety. Young children should be
supervised to ensure that they do not play with the appliance.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undersired operation.
GB
Læs brugervejledningen grundigt før brug.Gem vejledningen til senere brug.Kraftig strømforsyning med følgende funktioner
Kraftig strømforsyning med indbygget 4400 mAh lithium-ion-batteri, der er
perfekt til enheder med højt strømforbrug
Kompatibel med de fleste USB-enheder
Nem at oplade via USB-adapter eller via USB-strømport i en tændt computer
LED-indikatorer viser batteriniveau
Termineringsmetoder:
-
Overtemperaturbeskyttelse
-
Overladnings- og overafladningsbeskyttelse
(overspændings-/underspændingsbeskyttelse)
-
Beskyttet mod kortslutning
-
Overeffektsbeskyttelse
Brugsanvisning:Genopladning af strømforsyningen
1 Sæt det medfølgende USB-ladekabels micro USB-stik i indgangsporten på
den bærbare PowerBank. Sæt den anden ende af USB-ladekablet i en
USB-port på en tændt computer (fig 1). Du kan også oplade den bærbare
PowerBank via en USB-adapter (ekstraudstyr), der er forbundet til en
stikkontakt med vekselstrøm. (Fig. 2)
2. Den gule LED lyser, når strømmen er tilsluttet. LED'en angiver batteriets
status. Antallet af lysende LED'er angiver batteriniveauet.
3. Alle LED'er lyser, når batteriet er fuldt opladet.
4. Fjern USB-kablet, når opladningen er afsluttet.
Opladning af andre elektroniske enheder
1. Sæt USB-kablet i USB-udgangsporten på den fuldt opladede bærbare
PowerBank, og sæt derefter den anden ende af USB-kablet i den
elektroniske enhed. Du kan bruge det USB-ladekabel, der fulgte med den
elektroniske enhed (Fig. 3)
2. Opladningen af den elektroniske enhed starter med det samme, og den
kan bruges under opladningen.
3. Du kan se status for opladningen på den elektroniske enhed.
4. Når opladningen er afsluttet, skal du fjerne USB-ladekablet fra den
elektroniske enhed og den bærbare PowerBank. Den bærbare PowerBank
slukker automatisk.
5. Du kan teste batteristatus ved at trykke knappen forsiden.
LED-indikatoren viser batteriets styrke.
Bemærk
1. Det er normalt, at indkapslingen bliver varm under opladning, og den vil
gradvist køle ned til stuetemperatur efter opladning.
2. Genoplad den bærbare PowerBank før brug, hvis den ikke har været i brug
i mere end 90 dage.
3. Anvend ikke den bærbare PowerBank på steder med høj luftfugtighed, høj
temperatur eller ekstreme forhold.
Forsigtig
1. Den bærbare PowerBank og dens tilbehør må ikke udsættes for vand,
ikke antændes og må ikke skilles ad.
2. Det indbyggede batteri må ikke modificeres, skilles ad, åbnes, tabes,
knuses, punkteres eller mases.
3. Hold enheden væk fra åben ild og sollys for at undgå overophedning.
4. Hold enheden væk fra enheder med højspænding.
5. Den bærbare PowerBank må ikke kastes eller rystes.
6. Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn eller svage personer,
medmindre de på tilfredsstillende vis overvåges af en ansvarlig person for
at sikre, at de kan anvende apparatet korrekt. Små børn bør holdes under
opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Anvendelsen er underlagt
følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens,
og (2) denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens,
der kan forårsage uønsket drift.
DK
Bortskaf ikke elektriske apparater sammen med almindeligt usorteret affald, men brug
separate indsamlingsfaciliteter. Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger vedrørende de
tilgængelige indsamlingssystemer. Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser, kan
skadelige stoffer trænge ned i grundvandet og indtræde i fødekæden, hvilket er skadeligt for
din sundhed og dit velvære.
Lire le manuel attentivement avant utilisation.Conserver le manuel pour utilisation future.Caractéristiques du Power Pack Haute Capacité
Power Pack haute capacité avec batterie lithium-ion 4400mAh intégrée,
idéal pour les appareils fortement énergivores
Compatible avec la plupart des appareils alimentés en USB
Se recharge sur le port USB d’un ordinateur ou via une alimentation secteur
LEDs indiquant le niveau de charge de la batterie
Protections :
- contre la surchauffe
- contre la surcharge et la sur-décharge
(contre la sur-tension et la sous-tension)
- contre les court-circuits
- contre la sur-puissance
Fonctionnement :Pour recharger le Power Pack Haute Capacité
1. Brancher la fiche micro USB du câble de charge USB fourni au port input
du Portable PowerBank. Brancher l’autre extrémité du câble au port USB
d’un ordinateur (Fig 1). Le Portable PowerBank peut aussi être rechargé
via une alimentation AC (Fig 2).
2. Pendant la recharge, une LED jaune orange s’allume. Les LED indiquent
l’état de charge de la batterie. Le nombre de LED allumées indique le
niveau de charge de la batterie.
3. Toutes les LED s’allument une fois la recharge terminée.
4. La recharge terminée, débrancher le câble.
Pour utiliser le Portable PowerBank pour charger d’autres appareils
1. Brancher le câble USB au port USB output du Portable PowerBank
chargé, et brancher l’autre extrémité à l’appareil à charger. Vous pouvez
utiliser le câble de charge USB fourni avec votre appareil (Fig 3).
2. L’appareil se charge instantanément et peut être utilisé pendant qu’il
s’alimente.
3. L’information de charge apparaît sur l’appareil.
4. Quand la charge est achevée, débrancher le câble du Portable
PowerBank et de l’appareil. Le Portable PowerBank s’éteint automatique-
ment.
5. Pour connaître le niveau de charge du Portable PowerBank, appuyer sur
le bouton frontal. Le nombre de LED allumées indiquera l’état de charge
de la batterie.
Attention :
1. Il est normal que le boîtier chauffe pendant son utilisation. Il reviendra à
température ambiante graduellement une fois le câble d’alimentation
débranché.
2. S’il n’a pas servi depuis plus de 90 jours, recharger le Portable
PowerBank avant de l’utiliser.
3. Ne pas utiliser le Portable PowerBank dans des endroits à trop forte
humidité, à températures trop éleveés ou dans des conditions extrêmes.
Précautions
1. Ne pas mouiller, brûler ou désassembler le Portable PowerBank et ses
accessories.
2. Ne pas ouvrir, écraser, percer ou démonter la batterie interne.
3. Ne pas approcher de flammes, ne pas laisser en plein soleil pour éviter les
risques de surchauffe.
4. Tenir éloigné des appareils à forte tension
5. Ne pas lancer ou secouer le Portable PowerBank.
6. Cet appareil ne doit pas être laissé à la portée de jeunes enfants, ni à celle
de personnes déficientes, à moins qu'ils ne soient supervisés par une
personne responsable qui s'assure qu'ils peuvent l'utiliser en toute
sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil. d’expérience et de connaissance, à moins
d’avoir reçu des explications d’usage de l’appareil par une personne
responsable de leur santé.
Cet appareil répond aux normes de la Partie 15 des règles du FCC. Son utilisation doit
respecter les 2 conditions suivantes : (1) il ne doit pas causer d'interférence nuisible, et
(2) il doit pouvoir accepter toutes les interférences reçues, en incluant les interférences
qui causent des effets non désirés.
F
Ne pas jeter les appareils électriques dans les déchetteries municipales sans trier. Utiliser
des solutions de tri. Contacter votre centre de renseignements officiel local pour obtenir la
liste des solutions de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans la
nature ou dans des décharges sauvages, cela peut entraîner la fuite et le ruissellement de
substances dangereuses dans le sol. Ces substances peuvent ensuite se retrouver dans
la chaîne alimentaire et mettre en péril la santé et le bien-être des personnes.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytäkäyttöohje huolella tulevaa käyttöä varten.PowerBankin ominaisuudet
Suuritehoinen PowerBank sisäänrakennetulla 4400 mAh litium-ion-akulla,
täydellinen runsaasti virtaa käyttäville laiteille
Yhteensopiva useimpien USB liitännän kautta ladattavien laitteiden kanssa
Voidaan ladata USB-adapterin tai tietokoneen USB-portin kautta
Varaustason näyttö merkkivaloilla
Suojaukset:
- Ylikuumentuminen
- Ylilataus-/purkaus
(ylijännite/alijännite)
- Oikosulku
- Ylivirta
Käyttöohjeet:PowerBankin lataaminen
1.
Kytke latauskaapelin micro USB -liitin PowerBankin USB-liitäntään. Kytke
latauskaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin (kuva 1). Voit myös
ladata PowerBankin seinäpistorasiaan kytketyllä USB-adapterilla. (Kuva 2)
2. Oranssi merkkivalo syttyy latauksen merkiksi. LEDit ilmaisevat akun tilan.
LEDien lukumäärä ilmaisee akun varaustason.
3. Kaikki LEDit syttyvät kun akku on ladattu täyteen.
4. Irrota USB-kaapeli kun akku on täyteen ladattu.
Muiden laitteiden lataus
1. Kytke USB-kaapeli täyteen ladatun PowerBankin USB-liitäntään. Kytke
siten kaapelin toinen pää laitteen USB-liitäntään. Voit käyttää lataukseen
laitteen mukana toimitettua USB-latauskaapelia (kuva 3)
2. Laitteen lataus alkaa välittömästi ja voit käyttää sitä latauksen aikana.
3. Katso latauksen tila laitteesta.
4. Kun lataus on valmis, irrota USB-latauskaapeli laitteesta ja Portable
PowerBankista. Portable PowerBank sammuu automaattisesti.
5. Voit testata akun varaustilan painamalla etupuolen painiketta. Merkkivalot
ilmaisevat akun varaustilan.
Huom!
1. On normaalia että kotelo lämpenee latauksen aikana. Kotelo jäähtyy
asteittain huoneenlämpöiseksi, kun akku on täyteen ladattu.
2. Lataa Portable PowerBank ennen käyttöä, jos sitä ei ole käytetty 90
päivään.
3. Älä käytä Portable PowerBankia erittäin kosteassa, kuumassa tai
kylmässä tilassa.
Huomio
1. Portable PowerBankia ja sen lisävarusteita ei saa kastella, heittää
avotuleen tai purkaa.
2. Älä muuta, pura, avaa, pudota, purista, puhkaise tai silppua akkua.
3. Pidä kaukana avotulesta ja poissa suorasta auringonvalosta
ylikuumenemisen välttämiseksi.
4. Pidä kaukana suurjännitelaitteista.
5. Älä heitä äläkä ravista Portable PowerBankia.
6. Tämä tuotetta eivät saa käyttää lapset tai toimintarajoitteiset henkilöt, ellei
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille ohjausta tai
opastusta laitteen käytöstä. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella.
Laite täyttää FCC-määräysten, osan 15 vaatimukset. Käytölle asetetaan
seuraavat kaksi ehtoa: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen
pitää sietää vastaanotettuja häiriöitä, ml. toimintaa häiritsevät häiriöt.
FIN
Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteen mukana. Toimita se asianmukaiseen
keräyspisteeseen. Kysy lisätietoa paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta. Jos sähkölaite
hävitetään kaatopaikalle, vaarallisia aineita saattaa vuotaa pohjaveteen ja päästä
ravintoketjuun ja vaarantaa terveytesi.
09110I11147 (XPB14)

Instruction Manual

LED IndicationCharging and discharging the Power Pack:
During charging, the Amber LED displayed on the front side of the Portable PowerBank will light up.
The above charging time and discharging time may vary under different operating conditions.
Specifications
Input
5V DC 500-1000mA
(1000mA with optional USB adaptor)
Output 5V DC 1000mA
Dimension 98(L) x 52(W) x 25(H) mm
Weight (Power Pack only) 140g
Operating Temperature 0°C ~ 40°C
Battery Rating Li-ion battery 3.7V 4400mAh
Charging Time
By Computer: 10 hours (approx.)
By optional USB adaptor: 5 hours (approx.)
Supports:
Mobile PhonesDigital Cameras MP3 PlayersCamcordersTablet Computers
XPB14
Testing battery status:
Battery Strength LED Indicator Remarks
Good Four LED on No need for recharging
Good to average Three LED on -
Very weak One LED on -
No power No LED Need to be recharged
Portable PowerBank
* USB Connector
* Works with tablet Computers
Micro USB Charging Cable
( Input/Output )
Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες πριν την χρήση.Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική ανάγκη.Χαρακτηριστικά του Power Pack
Υψηλής χωρητικότητας power pack με εσωτερική μπαταρία ιόντων λιθίου
4400mAh, ιδανική για ενεργοβόρες συσκευές
Συμβατό με τις περισσότερες USB συσκευές
Εύκολο στην φόρτιση μέσω της θύρας USB από ένα οποιοδήποτε
υπολογιστή εν λειτουργία.
Ενδείξεις LED για την στάθμη φόρτισης
Διακοπή φόρτισης σε:
- Υπερθέρμανση
- Υπερ-φόρτιση ή μεγάλη εκφόρτιση.
(υπέρταση ή χαμηλή τάση)
- Προστασία βραχυκυκλώματος
Οδηγίες Χρήσης:Φόρτιση του Power Pack
1.
Βάλτε την άκρη micro USB του καλωδίου φόρτισης USB στην είσοδο του
φορητού PowerBank. Συνδέστε την άλλη άκρη του USB στην θύρα USB ενός
αναμένου υπολογιστή (Φωτο 1).Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το φορητό
PowerBank με προαιρετικό USB τροφοδοτικό από την παροχή του ρεύματος
AC. (Φωτο. 2)
2.
Το Amber LED θα ανάψει με την σύνδεση. Το LED θα δείχνει την κατάσταση της
μπαταρίας. Ο αριθμός των αναμμένων LED δείχνει την κατάσταση φόρτισης.
3. Όλα τα LED θα είναι αναμμένα όταν συμπληρωθεί η φόρτιση.
4. Αποσυνδέστε το USB καλώδιο μετά το πέρας της φόρτισης.
Φόρτιση άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
1.
Συνδέστε το καλώδιο USB (δεν περιλαμβάνεται) στην έξοδο USB του
πλήρως φορτισμένου PowerBank, στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο του
καλωδίου USB στην συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το USB
καλώδιο φόρτισης που συνοδεύει την συσκευή σας (Φωτο. 3)
2. Η συσκευή σας θα ξεκινήσει να φορτίζεται άμεσα και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της φόρτισης.
3. Για την ένδειξη φόρτισης δείτε την συσκευή σας.
4. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί αποσυνδέστε το καλώδιο USB από την
συσκευή σας και τον PowerBank. Ο PowerBank θα σβήσει αυτόματα.
5. Για έλεγχο της φόρτισης, πατήστε το κουμπί μπροστά. Η ένδειξη LED θα σας
δείξει την κατάσταση της μπαταρίας.
Προσοχή.
1. Είναι αναμενόμενο ο φορτιστής να θερμανθεί κατά την διάρκεια της
φόρτισης και μετά το τέλος θα κρυώσει σταδιακά.
2. Φορτίστε τον PowerBank αν δεν χρησιμοποιηθεί για 20 ημέρες.
3. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε περιβάλλον υγρό, σε υψηλές
θερμοκρασίες η κάτω από ακραίες συνθήκες.
Προφυλάξεις
1. Μη βρέχετε, καίτε ή αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή ή τα παρελκόμενα
αυτού.
2. Μη συνθλίβετε ή τρυπάτε τον φορτιστή ή τις ενσωματωμένες μπαταρίες.
3. Κρατήστε τον φορτιστή μακριά από φλόγα, τον ήλιο και πηγές
ακτινοβολίας.
4. Κρατήστε τον μακριά από πηγές υψηλής τάσης.
5. Μη πετάτε, ταρακουνάτε ή κτυπάτε τον PowerBank.
6. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από άτομα μειωμένης διανοητικής ή
σωματικής κατάστασης ή από παιδιά εκτός και αν υπάρχει επιβλέπων
ενήλικας.
Η συσκευή συμμορφώνεται με τις διεθνείς προδιαγραφές Παρ/φος 15 της οδηγίας
FCC. Η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και μπορεί να δέχεται
παρεμβολές χωρίς να προκαλούνται ανεπιθύμητες ενέργειες.
GR
Μη πετάτε στα σκουπίδια τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανακυκλώστε στα ειδικά για αυτό τον
σκοπό σημεία. Προστατέψτε το περιβάλλον που ζούμε.
Les bruksanvisningen nøye før bruk.Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.Funksjonene til strømenheten med høy kapasitet
Strømenhet med høy kapasitet og innebygd litium-ion-batteri på 4400
mAh, perfekt for enheter som trekker mye strøm
Kompatibel med de fleste USB-aktiverte enheter
Enkel å lade opp med USB-adapter eller via USB-strømport fra en aktiv datamaskin
LED-indikatorer som viser batterinivået
Avslutningsmetoder:
- Overtemperaturbeskyttelse
- Overoppladings- og overutladingsbeskyttelse
(overspennings-/underspenningsvern)
- Kortslutningsbeskyttelse
- Overstrømsbeskyttelse
Instruksjoner for bruk:Lade opp strømenheten
1. Sett micro-USB-kontakten til den medfølgende USB-ladekabelen inn i
inngangsporten til den bærbare strømenheten. Koble den andre enden av
USB-ladekabelen til USB-porten en aktiv datamaskin (fig. 1). Du kan
også lade den bærbare strømenheten via valgfri USB-adapter til
AC-strømutgang for lading (fig. 2).
2. Den gule LED-indikatoren lyser når strømmen er tilkoblet.
LED-indikatoren angir batteristatusen. Batterinivået angis ved antall
lysende LED-indikatorer.
3. Alle LED-indikatorer lyser ved fullført lading.
4. Koble fra USB-kabelen når ladingen er fullført.
Lade andre elektroniske enheter
1. Sett USB-kabelen inn i USB-utgangsporten den fullt oppladede,
bærbare strømenheten. Koble deretter den andre enden av USB-kabelen
til den elektroniske enheten. Du kan lade ved hjelp av den originale
USB-ladekabelen som følger med de elektroniske enhetene dine (fig. 3).
2.
Den elektroniske enheten lades umiddelbart og kan brukes mens ladingen pågår.
3. Den elektroniske enheten kan brukes til å sjekke ladestatusen.
4. Når ladingen er fullført, kobler du USB-ladekabelen fra den elektroniske
enheten og den bærbare strømenheten. Den bærbare strømenheten slås
automatisk av.
5. Du kan teste batteristatusen ved å trykke knappen forsiden.
LED-indikatoren viser styrken til batteriet.
Merk:
1. Det er normalt at dekselet blir varmt under ladingen. Det kjøles gradvis
ned til romtemperatur etter at ladingen er fullført.
2. Lad den bærbare strømenheten på nytt før bruk, hvis den ikke har vært i
bruk på over 90 dager.
3. Ikke bruk den bærbare strømenheten steder med høy fuktighet, høy
temperatur eller ekstreme forhold.
Merk:
1. Den bærbare strømenheten og tilbehøret ikke fuktes, dyppes i vann,
brennes eller demonteres.
2. Det innvendige batteriet ikke modifiseres, demonteres, åpnes, falle
ned, knuses, gjennomhulles eller rives opp.
3. Oppbevar unna åpen ild eller sollys for å unngå overoppheting.
4. Oppbevar unna enheter med høy spenning.
5. Den bærbare strømenheten må ikke kastes eller ristes.
6. Dette apparatet skal ikke brukes av småbarn eller svekkede personer,
med mindre disse overvåkes av en ansvarlig person som sørger for sikker
bruk av apparatet. Hold oppsyn med småbarn for å passe på at de ikke
leker med apparatet.
Denne enheten overholder del 15 i FCC-regelverket. Bruk avhenger av følgende
to forhold: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne
enheten må godta eventuell interferens, også interferens som kan forårsake
uønsket drift.
N
Elektrisk utstyr skal ikke kastes som vanlig husholdningsavfall, benytt egne
innsamlingsordninger. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon om tilgjengelige
innsamlingsordninger. Hvis elektrisk utstyr havner blant avfall som graves ned, kan farlige
stoff lekke ut i grunnvannet og komme inn i matkjeden, til skade for både helse og velvære.
Läs dessa anvisningar noga innan du använderutrustningen.Egenskaper och funktioner
Litiumbatteriströmkälla med inbyggt högkapacitetbatteri på 4400 mAh,
lämpligt för apparater med hög strömförbrukning
Kompatibel med de flesta USB-kompatibla enheter
Bekväm att ladda med USB-adapter eller från USB-port på en påslagen dator
Indikeringslampor för batteriets laddningsstatus
Skydds- och utlösningsfunktioner:
- överhettningsskydd
- överladdnings- och djupurladdningsskydd
(över- och underspänningsskydd)
- kortslutningsskydd
- överbelastningsskydd
AnvändningLadda Portable PowerBank-batteriet
1.
Anslut mikro-USB-kontakten den medföljande USB-laddningskabeln till
ingången på Portable PowerBank. Anslut kabelns andra ände till en USB-port
en påslagen dator (fig. 1). Det går också att ladda Portable PowerBank från ett
vanligt vägguttag med hjälp av den USB-adapter som finns som tillval (fig. 2).
2. När laddningsspänning är ansluten tänds en orange indikeringslampa.
Även batteriets laddningsstatus indikeras ju fler tända lampor, desto
högre laddningsstatus.
3. När alla indikeringslamporna är tända är batteriet fulladdat.
4. Koppla bort USB-kabeln när laddningen är klar.
Ladda andra elektroniska apparater
1.
Anslut USB-kabeln till USB-utgången på den fulladdade Portable PowerBank.
Anslut USB-kabelns andra ände till till den elektronikapparat vars batteri ska
laddas. Elektronikapparatens egen USB-laddningskabel kan användas (fig. 3).
2. Elektronikapparaten kan användas under tiden batteriet laddas.
3. Elektronikapparatens egen batteristatusindikator visar laddningsstatus
som vanligt.
4.
När laddningen är klar kopplar du bort USB-kabeln från elektronikapparaten
och från Portable PowerBank. Portable PowerBank stängs av automatiskt.
5.
Tryck på knappen på framsidan för att kontrollera batteriets laddningsstatus.
Indikeringslamporna visar återstående laddningsmängd i batteriet.
OBS!
1. Höljet blir varmt medan enheten laddas. Detta är helt normalt. Höljet
svalnar till rumstemperatur efter avslutad laddning.
2. Portable PowerBank måste laddas innan den används om den har legat
oanvänd mer än 90 dygn.
3. Använd inte Portable PowerBank i mycket fuktig, varm eller på annat sätt
extrem miljö.
VARNING!
1. Portable PowerBank och medföljande tillbehör får inte under några
omständigheter utsättas för väta, demonteras eller brännas.
2. Tappa inte det inbyggda batteriet och försök inte modifiera, demontera,
öppna, krossa, punktera eller sönderdela det.
3. Skydda utrustningen mot öppen låga och mot solstrålning för att minska
risken för överhettning.
4. Håll utrustningen på säkert avstånd från högspänningsutrustning.
5. Hantera Portable PowerBank varsamt – kasta eller skaka den inte.
6. Om utrustningen ska användas av barn eller personer med funktionsned-
sättning måste detta ske under överinseende av ansvarig person som kan
säkerställa att utrustningen används korrekt och riskfritt. Små barn ska
hållas under uppsikt så att de inte leker med utrustningen.
Denna utrustning uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna. Användningen av den
sker på följande två villkor: (1) Utrustningen får inte orsaka skadliga störningar. (2)
Utrustningen måste tolerera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan
orsaka oönskad funktion.
S
Utrustningen får inte avfallshanteras som hushållsavfall, utan ska källsorteras och
avfallshanteras separat. Lokala myndigheter har mer information om hur återvinning och
insamling sker på din ort. Om el- och elektronikutrustning läggs i deponi kan skadliga ämnen
läcka ut i grundvattnet och hamna i näringskedjan, vilket medför miljö- och hälsorisker.
Pred použitím si dôkladne prečítajte návod k obsluhe.Návod k obsluhe uschovajte.Špecifikácia záložného zdroja
Vysokokapacitný záložný zdroj energie s vstavaným 4400mAh lítiovým
akumulátorom, vhodný pre zariadenie s vysokým odberom.
Kompatibilný s väčšinou USB zariadení
Možnosť nabíjania cez USB adaptér alebo USB vstupný port na počítači
LED indikátory zobrazujúci stav akumulátora
Formy ochrany zariadenia:
- Ochrana proti prehriatiu
- Ochrana proti vybitiu a prebitie
- Ochrana proti skratu
- Ochrana proti preťaženiu
Obsluha zariadeniaNabíjanie záložného zdroja
1. Zapojte micro USB konektor priloženého napájacieho kábla do vstupného
portu záložného zdroja. Druhý koniec USB napájacieho kábla pripojte k
počítaču (obr.1). Záložní zdroj možno nabíjať prostredníctvom
ľubovoľného USB adaptéru pripojením do zásuvky (obr.2).
2.
Oranžová LED dióda signalizuje pripojenie a ďalej potom stav akumulátoru.
Počet LED rozsvietených diód signalizuje úroveň nabitia akumulátoru.
3. Ak je nabíjanie dokončené, všetky LED diódy budú svietiť.
4. Odpojte USB kábel, ak je nabíjanie dokončené.
Nabíjanie ostatných elektronických zariadení
1. Zapojte USB kábel do USB výstupného portu plne nabitého záložného
zdroja. Druhý koniec USB kábla pripojte k elektronickému zariadeniu.
Možno použiť priložený USB napájací kábel (obr.3).
2. Elektronické zariadenie bude okamžite nabíjané a môže byť naďalej
používané aj v priebehu nabíjania.
3. Stav nabíjania kontrolujte na svojom elektronickom zariadení.
4. Po dokončení nabíjania odpojte USB napájací kábel z elektronického
zariadenia a záložný zdroj energie sa automaticky vypne.
5. Pre overenie stavu akumulátoru stlačte tlačítko na prednej strane. LED
indikátor zobrazí stav batérie.
Upozornenie
1. Je bežné, že sa telo záložného zdroja v priebehu nabíjania zahrieva a
postupne sa jeho teplota zníži na izbovú po dokončení nabíjania.
2. Ak nepoužíva zariadenie viac ako 90 dní, nabite ho opäť pred použitím.
3. Nepoužívajte záložný zdroj energie v miestach s vysokou vlhkosťou,
teplotou a extrémnymi podmienkami.
Varovanie
1. Nevystavujte zariadenie vlhku, teplu a nerozoberajte ho a jeho doplnky.
2. Neupravujte, nerozoberajte, neotvárajte, neprepichujte ani inak
nezasahujte do akumulátoru umiestneného vo vnútri.
3.
Chráňte pred ohňom a priamym slnečným žiarením, aby nedošlo k prehriatiu.
4. Chráňte pred zariadením vysokého napätia.
5. Nehádžte a netraste so záložným zdrojom energie.
6. Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami ( vrátane detí ),
ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok
skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ
na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadne
použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný
dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú s prístrojom hrať.
Zariadenie vyhovuje smernici FCC časť 15. Prevádzka zariadenia podlieha 2
podmienkam: (1) zariadenie nespôsobuje škodlivú interferenciu a (2) zariadenie
musí akceptovať prijímané interferencie vrátane interferencie, ktorá môže
spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.
SK
Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnosti ako netriedený komunálny odpad,
použite zberné miesta triedeného odpadu. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane
prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácií tohto produktu Vám poskytne obecný úrad,
organizácia pre spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.
Ladereigenschappen Power Pack met hoge capaciteit
Power Pack met hoge capaciteit en ingebouwde Li-ionbatterij van
4400mAh, ideaal voor applicaties met een hoge energiebehoefte
Compatibel met de meeste USB-apparaten
Handig op te laden via een USB-adapter of de USB-poort van een
computer die aan staat
LED-indicatoren geven de batterijstatus weer
Afschakelmechanismen:
- Temperatuurbeveiliging
- Bescherming tegen overladen en overontladen
(overvoltage-/ondervoltagebeveiliging)
- Bescherming tegen kortsluiting
- Overstroombeveiliging
LaadinstructiesHet opladen van het Power Pack met hoge capaciteit
1.
Verbind de mini-USB van de bijgeleverde USB-laadkabel met de Portable
PowerBank. Het andere uiteinde van de USB-laadkabel verbindt u met de
USB-poort van een computer die aan staat (fig. 1). U kan de Portable PowerBank
ook opladen via de optionele USB-adapter die u op het stopcontact aansluit (fig.2).
2.
De amberkleurige LED zal oplichten van zodra het toestel stroom krijgt. De LED’s
geven de laadstatus weer: hoe meer LED’s oplichten, hoe voller de batterij.
3. Wanneer alle LED’s oplichten, is het Power Pack volledig opgeladen.
4. Wanneer het laadproces is voltooid, ontkoppelt u de USB-laadkabel.
Het opladen van andere elektronische toestellen
1. Verbind de USB-kabel met de USB-uitgangspoort van de volledig geladen
Portable PowerBank. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de
USB-kabel aan op uw elektronisch toestel. U kan hiervoor ook de originele
USB-kabel gebruiken die bij uw toestel werd meegeleverd (fig. 3).
2. Het laden van het elektronisch toestel begint onmiddellijk en tijdens het
laadproces kan u het toestel in kwestie reeds gebruiken.
3. Uw toestel geeft aan wat de status van het laadproces is.
4. Wanneer het laadproces is voltooid, ontkoppelt u de USB-laadkabel van
resp. uw toestel en de Portable PowerBank. De Portable PowerBank
schakelt zichzelf automatisch uit.
5. Om de batterijstatus te checken, drukt u op de knop aan de voorzijde. De
LED-indicator geeft de batterijsterkte weer.
Opgelet
1.
Het is normaal dat de Portable PowerBank heet wordt tijdens het laden en dat
hij geleidelijk afkoelt tot kamertemperatuur zodra hij helemaal is opgeladen.
2. U dient de Portable PowerBank eerst op te laden wanneer u hem 90
dagen niet heeft gebruikt.
3. Gebruik de Portable PowerBank niet bij hoge luchtvochtigheid, hoge
omgevingstemperatuur of in extreme omstandigheden.
Waarschuwing
1. De Portable PowerBank en accessoires niet solderen, verbranden of demonteren.
2. De interne batterij niet aanpassen, demonteren, openen, laten vallen,
samendrukken, doorprikken of beschadigen.
3. De Portable PowerBank niet in de buurt van vlammen, vuur of zonlicht houden om
het te beschermen tegen oververhitting.
4. Hou de Portable PowerBank uit de buurt van hoogvoltagetoestellen.
5. De Portable PowerBank niet gooien of schudden.
6. Deze applicatie is niet geschikt voor gebruik door personen (incl. kinderen) met
verminderde fysische, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen die
geen ervaring hebben of die niet bekend zijn met het gebruik ervan tenzij ze
worden bijgestaan door een persoon die instaat voor hun veiligheid. Jonge
kinderen dienen onder toezicht te staan zodat ze niet met de applicatie spelen.
Dit toestel voldoet aan de normen van deel 15 van de FCC-regelgeving. Het
gebruik ervan is conform de volgende twee voorwaarden: (1) dit toestel mag geen
schadelijke storing veroorzaken en (2) dit toestel dient alle ontvangen stralingen
weer te geven, incl. stralingen met ongewenste gevolgen voor het bedienen van
het toestel.
NL
Gooi elektrische apparaten nooit weg bij het reguliere afval. Maak hiervoor gebruik van de
daarvoor bestemde voorzieningen. Voor meer informatie omtrent deze voorzieningen kunt u
contact opnemen met uw gemeente. Wanneer elektronische apparaten op vuilnisbelten worden
weggegooid, kunnen schadelijke stoffen in het grondwater lekken. Wanneer dit gebeurt, komen
ze in de voedselketen terecht en dat is schadelijk voor uw gezondheid en uw welzijn.
Não descarte equipamentos electrónicos junto do lixo orgânico, utilize colectores específicos e
preparados para o efeito. Contacte as entidades oficiais e locais para receber informação para
a recolha selectiva nestes casos. Se equipamentos electrónicos forem descartados em terrenos
ou valetas, substâncias perigosas poderão infiltrar-se em cursos de água e atingir a cadeia de
alimentação, danificando a saúde.
Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door voordat u het toestel voor de eerste maal gebruikt. Bewaar deze gebruiksaan-wijzing zorgvuldig zodat u ze indien nodig kan inkijken.

Cover 1 3 12

13

11104

16
5
17
6
22
8
24
9
25
Leia atentamente o manual de instruções antes de usar.Guarde o manual para futuras consultas.Características do Power Pack de Alta Capacidade
O power pack de alta capacidade está construído com uma bateria de
4400mAh lítio-ion, perfeita para equipamentos de alta drenagem
Compatível com a maioria dos dispositivos USB
Conveniente para recarregar por adaptadores USB ou via porta USB de
um computador em funcionamento.
Indicadores LED para mostrar nível da bateria
Métodos de Término:
- Protecção acima da temperatura indicada
- Protecção contra Sobrecarga ou sobre descarga
(protecção acima voltagem/abaixo voltagem)
- Protecção contra curto circuitos
- Protecção contra sobrecarga de energia
Instruções de Operacionalidade:Recarregar o Power Pack de Alta Capacidade
1.
Ligue o terminal micro USB do cabo USB fornecido à porta de entrada do
PowerBank Portátil. Conecte a outra extremidade do cabo USB à porta USB
de um computador em funcionamento. (Fig 1). Poderá também carregar o
PowerBank Portátil via um adaptador de corrente AC para USB. (Fig. 2)
2. LED Âmbar acenderá com a alimentação ligada. O LED indicará o estado
da bateria. O número de LED acesos indica o nível da bateria.
3. Todos os LED estarão acesos assim que a carga estiver completa.
4. Desconecte o cabo USB assim que a carga estiver completa.
Carregando outros dispositivos electrónicos
1. Ligue o cabo USB na porta de saída USB do totalmente carregado
PowerBank Portátil, depois conecte a outra extremidade do cabo USB do
equipamento electrónico. Para carregar poderá usar o cabo de
alimentação USB fornecido com o seu equipamento electrónico (Fig. 3)
2. O equipamento electrónio iniciará a carga instantaneamente, e poderá
ser utilizado enquanto a carga estiver em progresso.
3. Poderá consultar o estado da carga no seu equipamento electrónico.
4.
Quando a carga estiver completa, desligue o cabo USB do equipamento electrónico
e do PowerBank Portátil. O PowerBank Portátil irá desligar automaticamente.
5. Para testar o estado da bateria, pressione o botão na parte frontal. O
indicador LED irá mostrar a força da bateria.
Atenção
1. É normal qua durante o processo de carga o carregador aqueça e após a
carga completada irá arrefecer até à temperatura ambiente.
2. Por favor recarregue o PowerBank Portátil antes de usar, caso não tenha
sido utilizado por mais de 90 dias.
3. Não utilize o PowerBank Portátil em locais com excessiva humidade,
altas temperaturas ou condições extremas.
Precauções
1.
Não molhar, incinerar ou desmonte o PowerBank Portátil e os seus acessórios.
2. Não modifique, desmonte, abra, deixe cair, esmague, fure ou perfure ou
despedace a bateria interna.
3.
Mantenha afastado de chamas ou luz solar para prevenir sobre aquecimento.
4. Mantenha afastado de equipamentos de alta voltagem.
5. Não atire ou sacuda o PowerBank Portátil.
6.
Este dispositivo não foi desenhado para ser utilizado por crianças ou pessoas
doentes sem a supervisão de um adulto responsável que assegure uma
utilização segura do dispositivo. Evite que as crianças brinquem com ele.
Este dispositivo está em consonância com a Parte 15 das Regras da FCC.
Manuseamento está sujeito às seguintes condições: (1) Este dispositivo poderá não
causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deverá aceitar qualquer
interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.
P
18
Lea el manual de instrucciones detenidamente.Guarde el manual para futuras consultas.Características del Power Pack de alta capacidad
Power Pack de alta capacidad con batería interna de ion-litio de
4400mAh, ideal para dispositivos de gran consumo.
Compatible con la mayoría de dispositivos alimentados por USB
Se puede recargar mediante el adaptador de corriente o mediante el
Puerto USB de un ordenador en funcionamiento
Los indicadores LED muestran el estado de carga de la batería
Modos de finalización:
- Por exceso de temperatura
- Por sobrecarga o sobre-descarga
(sobretensión/ subtensión )
- Por cortocircuito
- Por subida de tensión
Instrucciones de funcionamiento:Recargar el Power Pack de alta capacidad
1. Conecte el extremo micro USB del cable proporcionado al PowerBank.
Conecte el otro extremo al puerto de un ordenador en funcionamiento
(Fig.1). También puede cargar el Power Bank Portátil con el adaptador de
corriente USB para tomas de corriente. (Fig. 2)
2.
El LED Ámbar se encenderá cuando reciba corriente. El LED muestra el
estado de la batería. La cantidad de LED encendidos indica el nivel de carga.
3. Cuando la carga se haya completado, todos los LED permanecerán
encendidos.
4. Desconecte el cable USB una vez completada la carga.
Cargar el dispositivo electrónico
1.
Conecte el cable USB en el puerto USB del PowerBank Portátil previamente
cargado. Conecte el otro extremo del cable USB al dispositivo a cargar. Debe
utilizar el cable USB proporcionado con el dispositivo que quiera cargar (Fig. 3)
2. El dispositivo empezará a cargarse y se podrá utilizar durante el proceso
de carga.
3. Para consultar el estado de carga deberá consultar el dispositivo
electrónico que se esté cargando.
4.
Una vez completada la carga, desconecte el cable USB del dispositivo y del
PowerBank Portátil. El PowerBank Portátil se apagará automáticamente.
5.
Para comprobar el estado de carga del PowerBank Portátil presione el botón de
la parte frontal. El indicador LED mostrará el nivel de carga de la batería interna.
Atención
1. Es normal que durante la carga las baterías se calienten. Una vez
cargadas, la temperatura irá descendiendo gradualmente hasta llegar a la
temperatura normal.
2.
Por favor, recargue el PowerBank Portátil si no se ha usado durante más de 30* días.
3. No utilice el PowerBank Portátil en ambientes húmedos, con altas
temperaturas o condiciones extremas.
Precaución
1. No humedezca, incinere o desmonte el Power Bank Portátil ni sus
accesorios.
2. No modifique, desarme, abra, deje caer, aplaste, perfore ni destruya la
batería interna.
3. Mantener alejado del fuego o la luz del sol para evitar el sobrecalentamiento.
4. Mantener alejado de dispositivos de alto voltaje.
5. No lance ni agite el PowerBank Portátil.
6. Este dispositivo no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas
enfermas sin la supervisión de un adulto responsable que asegure un uso
seguro del dispositivo. Evite que los niños jueguen con él.
Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa FCC. El funcionamiento
está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar
interferencias perjudiciales, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluso interferencias que puedan causar un mal funcionamiento.
E
7
Prima dell’uso leggere accuratamente il manuale d’istruzioni.Conservarlo per future consultazioni.Specifiche del Caricatore Alta Capacità
Caricatore ad alta capacità con batteria litio-ione 4400mAh, perfetto per
apparecchi a elevato consumo.
Compatibile con i più comuni apparecchi USB
Adatto da caricare con alimentatore USB o via computer in funzione
Indicatori LED dello stato della batteria
Rilevamento di fine carica:
- Protezione surriscaldamento
- Protezione carica e scarica
(protezione sovratensione e sottotensione)
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovralimentazione
Istruzioni per l’uso:Per caricare il Caricatore Alta Capacità
1. Collegare l’estremità USB micro del cavetto USB in dotazione alla porta
USB del PowerBank Portatile. Collegare l’altra estremità del cavetto alla
porta USB del computer in funzione (Fig. 1). Potete caricare il PowerBank
Portatile collegando un alimentatore (non in dotazione) USB alla presa di
corrente AC (Fig.2).
2. LED giallo si accende durante la carica e indica lo stato della batteria. Il
numero di LED accesi indica il livello di carica della batteria.
3. Tutti i LED saranno accesi a carica completata.
4. Rimuovere il cavetto USB a carica ultimata.
Per caricare altri apparecchi elettronici
1. Collegare il cavetto USB alla porta di uscita USB del caricatore
PowerBank Portatile e l’altra estremità all’apparecchio elettronico. Potete
utilizzare il cavetto originale USB in dotazione al Vostro apparecchio
elettronico (Fig.3).
2. L’apparecchio elettronico può essere utilizzato durante la carica.
3. Fare riferimento al Vostro apparecchio elettronico per controllare lo stato
di carica.
4. A carica ultimata, rimuovere il cavetto di carica USB dall’apparecchio
eletrronico e dal PowerBank Portatile. Il PowerBank Portatile si spegnerà
automaticamente.
5. Per verificare lo stato della batteria premere il pulsante sulla parte
frontale. L’indicatore LED mostrerà il livello della batteria.
Attenzione
1. Il riscaldamento dell’involucro è normale durante la carica. Dopo la carica
tornerà gradualmente a temperatura ambiente.
2. Caricare il PowerBank Portatile prima dell’uso e se non utilizzato per più
di 90 giorni.
3. Non utilizzare il PowerBank Portatile in luoghi molto umidi, con
temperature elevate o a condizioni estreme.
Precauzioni
1. Non bagnare, bruciare o smontare il PowerBank Portatile e i suoi accessori.
2. Non modificare, smontare, aprire, rompere o forare la batteria interna.
3. Tenere lontano da fiamme o dalla luce del sole per prevenire
surriscaldamento.
4. Tenere lontano da apparecchi ad alta tensione.
5. Non gettare o scuotere il PowerBank Portatatile.
6.
Questo apparecchio non è adatto all’utilizzo da parte di bambini o da
persone diversamente abili o senza esperienza /conoscenza se non sotto
la stretta sorveglianza di coloro che sono responsabili della loro sicurezza.
Sorvegliare che i bambini non giochino con l’apparecchio.
Questo apparecchio risponde alla normative FCC, Parte 15. L’utilizzo è soggetto
alle due seguenti condizioni: (1) l’apparecchio non deve provocare interferenze
dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza anche quelle che possono
ridurne l’utilizzo.
I
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung.Heben Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf.Eigenschaften Hochleistungs-Power Pack
Hochleistungs-Power Pack mit eingebauter 4400mAh Lithium-Ionen
Batterie für Geräte mit hohem Energieverbrauch
Kompatibel mit den meisten USB-fähigen Geräten
Auflademöglichkeit per USB-Adapter oder USB-Anschluss an einem
eingeschalteten Computer
LED-Anzeige zum Anzeigen des Batterieladestatus
Sicherheitsschutz:
- Überhitzungsschutz
- Überladungs- und Entladungsschutz
(Überspannungsschutz/ Unterspannungsschutz)
- Kurzschluss-Schutz
- Überlastungsschutz
Bedienungsanleitung:Ladevorgang des Hochleistungs-Power Pack
1. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker, des mitgelieferten USB-Kabels, in
die Micro-USB-Buchse der tragbaren PowerBank. Schliessen Sie die
andere Seite des USB-Kabels an die USB-Buchse eines eingeschalteten
Computers an. (Abb.1) Sie können die tragbare PowerBank optional auch
mit dem USB-Adapter über die Steckdose aufladen.(Abb. 2)
2. Die gelbe LED-Leuchte erscheint, sobald der Ladevorgang beginnt. Die
LED-Leuchten zeigen den Ladestatus. Die Anzahl der LED-Leuchten
indizieren den Ladezustand.
3. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten alle LED-Leuchten.
4. Ziehen Sie das USB-Kabel nach Beendigung des Ladevorgangs ab.
Ladevorgang anderer elektronischer Geräte
1. Stecken SIe das USB-Kabel in die USB-Output-Buchse der voll
geladenen tragbaren PowerBank. Die andere Seite des USB-Kabels
schliessen Sie nun an das zu ladende Gerät an. Es kann sein, dass Sie
zum laden das Originalkabel verwenden müssen, das Ihrem Gerät
beigelegt war. (Abb.3)
2. Ihr elektronisches Gerät wird sofort aufgeladen und kann während des
Ladevorgangs normal genutzt werden.
3. Den Ladezustand Ihres Gerätes müssen Sie am Gerät selber überprüfen.
4. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie die Kabel vom
aufgeladenen Gerät sowie von der tragbaren PowerBank. Die PowerBank
schaltet sich automatisch ab.
5.
Um den Batteriestatus zu überprüfen, drücken Sie den Knopf auf der
Vorderseite des Power Packs. Die LED-Leuchten zeigen den Ladezustand.
Achtung
1. Es ist normal, dass sich das Gehäuse während dem Ladevorgang
erwärmt, kühlt jedoch vollständig ab sobald der Ladevorgang
abgeschlossen ist.
2. Wenn Sie die tragbare PowerBank länger als 90 Tage nicht verwendet
haben, sollten Sie sie vor der Verwendung aufladen.
3. Verwenden Sie die tragbare PowerBank nicht bei extremer Luftfeuchtig-
keit, bei sehr hohen Temperaturen oder anderen extremen Bedingungen.
Warnung
1. Bitte werfen Sie die tragbare PowerBank sowie das Zubehör nicht ins
Wasser, verbrennen oder zerlegen es.
2. Die interne Batterie keinesfalls modifizieren, zerlegen, öffnen, fallen
lassen, zerbrechen, eindrücken oder einstechen.
3. Von offenem Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung fernhalten um ein
überhitzen zu verhindern.
4. Von Hochspannungsgeräten fernhalten.
5. Die tragbare PowerBank nicht schütteln oder werfen.
6.
Diese Anwendung darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern verwendet werden
und von Personen, die nicht in die Verwendung eingewiesen wurden.
Stellen Sie sicher, dass eine Person anwesend ist, die als verantwortlich für
die sichere Verwendung gilt. Kinder sollten in die Verwendung eingewiesen
werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht damit spielen.
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln. Die Benutzung unterliegt
folgenden zwei Bedingungen: (1) das Gerät führt zu keinen schädlichen
Beeinträchtigungen und (2) dieses Gerät muss alle Störungen aushalten
einschließlich derer, die durch ungewollte Bedienung hervorgerufen werden.
D

Size:61.75 x 156.75mm

Před použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze.Návod k obsluze uschovejte.Specifikace záložního zdroje
Vysokokapacitní záložní zdroj energie s vestavěným 4400mAh lithiovým
akumulátorem, vhodný pro zařízení s vysokým odběrem.
Kompatibilní s většinou USB zařízení
Možnost nabíjení přes USB adaptér nebo USB vstupní port na počítači
LED indikátory zobrazující stav akumulátoru
Formy ochrany zařízení:
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti vybití a přebití
- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proti přetížení
Obsluha zařízení:Nabíjení záložního zdroje
1. Zapojte micro USB konektor přiloženého napájecího kabelu do vstupního
portu záložního zdroje. Druhý konec USB napájecího kabelu připojte k
počítači (obr.1). Záložní zdroj lze nabíjet prostřednictvím libovolného USB
adaptéru připojením do zásuvky (obr.2).
2. Oranžová LED dioda signalizuje připojení a dále pak stav akumulátoru.
Počet LED rozsvícených diod signalizuje úroveň nabití akumulátoru.
3. Je-li nabíjení dokončeno, všechny LED diody budou svítit.
4. Odpojte USB kabel, je-li nabíjení dokončeno.
Nabíjení ostatních elektronických zařízení
1. Zapojte USB kabel do USB výstupního portu plně nabitého záložního
zdroje. Druhý konec USB kabelu připojte k elektronickému zařízení. Lze
použít přiložený USB napájecí kabel (obr.3).
2. Elektronické zařízení bude okamžitě nabíjeno a může být nadále
používáno i v průběhu nabíjení.
3. Stav nabíjení kontrolujte na svém elektronickém zařízení.
4. Po dokončení nabíjení odpojte USB napájecí kabel z elektronického
zařízení a záložní zdroj energie se automaticky vypne.
5. Pro ověření stavu akumulátoru stiskněte tlačítko na přední straně. LED
indikátor zobrazí stav baterie.
Upozornění
1. Je běžné, že se tělo záložního zdroje v průběhu nabíjení zahřívá a
postupně se jeho teplota sníží na pokojovou po dokončení nabíjení.
2. Nepoužívali-li jste zařízení více jak 90 dnů, nabijte jej opět před použitím.
3. Nepoužívejte záložní zdroj energie v místech s vysokou vlhkostí, teplotou
a extrémními podmínkami.
Varování
1. Nevystavujte zařízení vlhku, teplu a nerozebírejte jej a jeho doplňky.
2. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak
nezasahujte do akumulátoru umístěného vevnitř.
3.
Chraňte před ohněm a přímým slunečním zářením, aby nedošlo k přehřátí.
4. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
5. Neházejte a netřeste se záložním zdrojem energie.
6. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně děti), jimž
fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a
znalostí zabraňuje v bezpečném používaní přístroje, pokud na ně nebude
dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje
osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi,
aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám:
(1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat
přijímané interference včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost
zařízení.
CZ
Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad,
použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním
vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních
zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro
zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
Utilizzare gli appositi bidoni predisposti per la raccolta differenziata degli apparecchi elettrici.
Contattare gli appositi uffici comunali per avere maggiori informazioni. Se gli apparecchi
elettrici vengono dispersi nell’ambiente, sostanze pericolose possono essere rilasciate nella
falda acquifera ed entrare nella catena alimentare provocando danni alla salute
Werfen Sie elektrische Geräte nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese im Sondermüll
oder an entsprechenden Stationen. Kontaktieren Sie Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung, um
mehr über die Entsorgungsmöglichkeiten zu erfahren. Wenn elektrische Geräte in der Natur oder
im Restmüll landen, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser sickern und in die
Nahrungskette gelangen. Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden können so gefährdet werden.
Fig.3
Fig.2
Micro USB
Input Port
USB
Port
Használat előtt olvassa el a használati utasítást.A használati útmutatót őrizze meg.A tartalék energiaforrás specifikációja
Nagy kapacitású tartalék energiaforrás beépített 4400mAh lítiumos
akkumulátorral, nagy fogyasztású készülékekhez alkalmas.
Kompatibilis a legtöbb USB-s készülékkel
Tölthető USB adapteren vagy a számítógép USB bemeneti portján keresztül
Az akkumulátor állapotát mutató LED kijelzők
A berendezés védelmi formái:
- Túlmelegedés elleni védelem
- Kisülés és túltöltés elleni védelem
- Rövidzárlat elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
A készülék kezeléseA tartalék energiaforrás feltöltése
1.
Csatlakoztassa a mikro USB csatlakozóját a csomagolásban található
hálózati kábelhez. Az USB töltőkábel másik végét csatlakoztassa a
számítógéphez (1. ábra). A tartalék energiaforrás bármilyen, konnektorhoz
csatlakoztatott USB adapteren keresztül feltölthető (2. ábra).
2.
A narancssárga LED dióda jelzi a csatlakoztatást, majd az akkumulátor állapotát.
A világító LED diódák száma jelzi az akkumulátor feltöltöttségi szintjét.
3. Ha a töltés befejeződött, valamennyi LED dióda világít.
4. Ha a töltés befejeződött, húzza ki az USB kábelt.
Egyéb elektronikus készülékek töltése
1.
Csatlakoztassa az USB kábelt a teljesen feltöltött tartalék energiaforrás USB
kimeneti portjához. Az USB kábel másik végét csatlakoztassa az
elektronikus készülékhez. Használható a mellékelt USB töltőkábel (3. ábra).
2. Az elektronikus készülék azonnal töltődni kezd, és a töltés során tovább
használható.
3. A töltési szintet az elektronikus készüléken ellenőrizze.
4. A töltés befejezése után húzza ki az USB töltőkábelt az elektronikus
készülékből és a tartalék energiaforrás automatikusan kikapcsol.
5. Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a gombot a
készülék elülső oldalán. A LED kijelző mutatja az akkumulátor állapotát.
Figyelem
1. Természetes jelenség, ha a tápegység teste töltés alatt felforrósodik,
töltés befejezése után a hőmérséklete fokozatosan visszasüllyed
szobahőmérsékletre.
2.
Ha a készüléket több mint 90 napig nem használta, használat előtt töltse fel újra.
3. Ne használja a tartalék energiaforrást olyan helyen, ahol magas a
páratartalom vagy a hőmérséklet, vagy más rendkívüli körülmény áll fenn.
Figyelmeztetés
1. A készüléket ne tegye ki nedvességnek vagy magas hőmérsékletnek, és
se a készüléket, se a tartozékait ne szedje szét.
2. A készülék belsejében elhelyezett akkumulátort ne módosítsa, ne szedje
szét, ne nyissa fel, ne szúrja ki, és semmilyen módon ne avatkozzon bele.
3. Védje tűztől és közvetlen napsugárzástól, hogy elkerülje a túlmelegedést.
4. Védje nagyfeszültségű berendezésektől.
5. A tartalék energiaforrást ne dobálja és ne rázza.
6. A készüléket ne használják csökkent fizikai, szellemi vagy érzékszervi
képességekkel, ill. korlátozott tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező
személyek (beleértve a gyerekeket is), amennyiben nincs mellettük
szakszerű felügyelet, ill. nem kaptak a készülék kezelésére vonatkozó
útmutatásokat a biztonságukért felelős személytől. A gyerekeknek
felügyelet alatt kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy nem
fognak a berendezéssel játszani.
A készülék megfelel az FCC irányelv 15. részében foglaltaknak. A készülék
működtetése 2 feltétellel lehetséges: (1) a készülék nem okoz káros interferenciát,
és (2) a készüléknek el kell fogadnia a beérkező interferenciákat, beleértve azokat
is, amelyek a készülék tevékenységét nem kívánt módon befolyásolnák.
H
A készüléket és az elemeket élettartamuk lejárta után ne dobja a vegyes háztartási hulladék
közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A termék megfelelő megsemmisítésének
biztosításával hozzájárul a környezetet és az emberi egészséget károsító hatások elleni
védekezéshez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. A
termék újrafeldolgozásáról részletesen tájékozódhat a települési önkormányzatnál, a helyi

Felhasználói útmutató

LED kijelzőA tartalék energiaforrás feltöltése és kisütése:
A töltés során világít a tartalék energiaforrás elülső oldalán található naracssárga LED dióda.
A fent megjelölt töltési és kisütési idők az üzemelési feltételek függvényében változhatnak.
Specifikáció
Bemenet
5V DC 500-1000mA
(1000mA tetszőleges USB adapter lehetőségével)
Kimenet 5V DC 1000mA
Méretek 98(H) x 52(SZ) x 25(M) mm
Tömeg (csak a tartalék energiaforrás)
140g
Üzemi hőmérséklet 0°C ~ 40°C
Az akkumulátor típusa Li-ion 3,7 V 4400mAh
Töltési idő
Számítógépen keresztül: 10 óra (megközelítőleg)
USB kábelen keresztül: 5 óra (megközelítőleg)
Támogatott készülékek:
mobiltelefonokdigitális fényképezőgépek MP3-lejátszókvideokamerákTáblagépek
XPB14
Az akkumulátor állapota
Az akkumulátor állapota
LED kijelző Megjegyzés
Négy LED dióda világít Nem kell tölteni
Jó - átlagos Három LED dióda világít -
Nagyon gyenge Egy LED dióda világít -
Teljesen lemerült Egyetlen LED dióda sem világít Fel kell tölteni
Tartalék energiaforrás
* USB csatlakozó
* táblagépekkel kompatibilis
Mikro USB töltőkábel
(bemenethez és kimenethez)
Fig.3
Fig.2
Micro USB
Input Port
USB
Port

Uživatelská příruča

LED indikátorNabíjení a vybíjení záložního zdroje:
V průběhu nabíjení bude svítit oranžová LED dioda umístěná na přední straně záložního zdroje.
Uvedené doby nabíjení a vybíjení se mohou lišit v závislosti na provozních podmínkách.
Specifikace
Vstup
5V DC 500-1000mA
(1000mA s možností libovolného USB adaptéru)
Výstup 5V DC 1000mA
Rozměry 98(L) x 52(Š) x 25(V) mm
Hmotnost (záložní zdroj pouze) 140g
Provozní teplota 0°C ~ 40°C
Typ akumulátoru Li-ion 3,7 V 4400mAh
Doba nabíjení
Přes počítač: 10 hodin (přibližně)
Přes USB kabel: 5 hodin (přibližně)
Podporovaná zařízení:
Mobilní telefonydigitální fotoaparáty MP3 přehrávačevideokameryTablety
XPB14
Stav baterie:
Stav baterie LED indikátor Remarks
Dobrý Čtyři LED diody svítí Není třeba nabíjet
Dobrý - průměrný Tři LED diody svítí -
Velmi slabý Jedna LED dioda svítí -
Zcela vybitá Nesvítí žádná LED dioda Je třeba nabít
Záložní zdroj energie
* USB konektor
* kompatibilní s tablety
Micro USB napájecí kabel
( pro vstup i výstup )
Obr.3
Micro USB
vstupní port
USB
Port
Obr.1
Obr.2

Užívateľská príručka

LED indikátorNabíjanie a vybíjanie záložného zdroja:
V priebehu nabíjania bude svietiť oranžová LED dióda umiestnená na prednej strane záložného zdroja.
Uvedené doby nabíjania a vybíjania sa môžu líšiť v závislosti na prevádzkových podmienkach
Špecifikácie:
Vstup
5V DC 500-1000mA
(1000mA s možnosťou ľubovoľného USB adaptéru)
Výstup 5V DC 1000mA
Rozmery 98(D) x 52(Š) x 25(V) mm
Hmotnosť (záložný zdroj iba) 140g
Prevádzková teplota 0°C ~ 40°C
Typ akumulátoru Li-ion 3,7 V 4400mAh
Doba nabíjania
Cez počítač: 10 hodín (približne)
Cez USB kábel: 5 hodín (približne)
Podporované zariadenia:
mobilné telefónydigitálne fotoaparáty MP3 prehrávačevideokameryTablety
XPB14
Stav batérie
Stav batérie LED indikátor Poznámka
Dobrý Štyri LED diódy svietia Nie je potreba nabíjať
Dobrý - priemerný Tri LED diódy svietia -
Veľmi slabý Jedna LED dióda svieti -
Úplne vybitá Nesvieti žiadna LED dióda Je potreba nabiť
Záložný zdroj energie
* USB konektor
* kompatibilný s tabletmi
Micro USB napájací kábel
(pre vstup aj výstup)
Obr.3
Obr.2
Micro USB
vstupný port
USB
Port
Obr.1

14 26

2321

20
15

2719

2
Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite vartojimo instrukciją.Pasilikite vadovą ateičiai. Didelio galingumo Power Pack savybės
Didelio galingumo power pack su įmontuota 4400mAh ličio-jono baterija,
puikiai tinka didelės galios prietaisams
Suderinamas su daugeliu USB jungtį turinčiais prietaisais.
Patogu įkrauti su USB adapteriu arba naudojant USB maitinimo jungtį
darbinio kompiuterio
LED indikatoriai parodo baterijos lygį
Nutraukimo metodai:
- Apsauga nuo per aukštos temperatūros
- Apsauga nuo perkrovimo ir per didelės iškrovos
(viršįtampė/ žemos įtampos apsauga)
- Trumpojo jungimo apsauga
- Per didelės galios apsauga
Darbinės instrukcijos:Didelio galingumo Power Pack įkrovimas
1. Įjunkite pateikto USB įkrovimo laido mikro USB terminalą į Portable
PowerBank įvesties kištuką. Kitą USB įkrovimo laido galą prijunkite prie
darbinio kompiuterio USB kištuko (1 brėžinys). Portable PowerBank taip
pat galite įkrauti per pasirenkamą USB adapterį, įkišdami jį į AC maitinimo
išvestį įkrovimui. (2 brėžinys)
2. Krovimo metu degs geltonas LED indikatorius. LED parodo baterijos
būseną. Degančių LED skaičius parodo baterijos lygį.
3. Įkrovimu pasibaigus užsidegs visi LED.
4. Įkrovimui pasibaigus, atjunkite USB laidą.
Kitų elektroninių prietaisų krovimas
1. Įkiškite USB laidą į pilnai įkrauto Portable PowerBank USB išvesties
kištuką, tada prijunkite kitą USB laido galą prie savo elektroninio prietaiso.
Krovimui galite naudoti originalų USB įkrovimo laidą, kurį gavote kartu su
elektroniniais prietaisais (3 brėžinys).
2. Elektroninis prietaisas bus iš karto kraunamas ir krovimo metu galės būti
naudojamas.
3. Elektroniniame prietaise galėsite patikrinti įkrovimo būseną.
4. Krovimui pasibaigus, ištraukite USB įkrovimo laidą iš elektroninio prietaiso
ir Portable PowerBank. Portable PowerBank automatiškai išsijungs.
5. Norėdami patikrinti baterijos būseną, paspauskite priekinėje dalyje esantį
mygtuką. LED indikatorius parodys baterijos stiprumą.
Dėmesio
1. Normalu, kad krovimo metu baterijos įkaista, o pilnai pasikrovus jos
palaipsniui ataušta iki kambario temperatūros.
2. Prašome prieš naudojimą iš naujo įkrauti Portable PowerBank, jei jis
nebuvo naudojamas ilgiau nei 90 dienų.
3. Nenaudokite Portable PowerBank ten, kur yra drėgna, aukšta
temperatūra ar ekstremaliomis sąlygomis.
Įspėjimas
1. Nešlapinkite, nedeginkite ir neardykite Portable PowerBank ir jo priedų.
2. Nekeiskite, neardykite, neatidarinėkite, nemeskite, nedaužykite, nebadykite ir
nedraskykite vidinės baterijos.
3. Laikykite atokiau nuo atviros liepsnos ar tiesioginės saulės, kad būtų išvengta
perkaitimo.
4. Laikykite toliau nuo aukštos įtampos prietaisų
5. Nemeskite ir nekratykite Portable PowerBank.
6. Šis prietaisas neskirtas naudoti mažiems vaikams ar sergantiems asmenims,
išskyrus kai juos tinkamai prižiūri atsakingas asmuo, užtikrinantis, kad jie
galės saugiai naudotis prietaisu. Mažus vaikus reikia prižiūrėti, kad jie
nežaistų su prietaisu.
Šis prietaisas sutinka su FCC taisyklių 15 dalimi. Darbas priklauso nuo šių dviejų
sąlygų: (1) šis prietaisas negali sukelti kenksmingų trukdžių, ir (2) šis prietaisas turi
priimti visus gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti
nepageidaujamą darbą.
LT
Nemeskite elektrinių prietaisų kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų, naudokite atskiras surinkimo
paslaugas. Dėl galiojančios surinkimo sistemos susisiekite su vietos valdžia. Jei elektros
prietaisas užkasamas ar išmetamas šiukšlynuose, į gruntinius vandenis gali patekti pavojingų
medžiagų, kurios gali patekti ir į maisto grandinę ir taip pakenkti jūsų sveikatai ir gerovei.
Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietotāja pamācību.Saglabājiet lietotāja pamācību.Lielas jaudas Power Pack īpašības
Lielas jaudas Power Pack ar litija jonu 4400mAh baterija noder lielas
jaudas ierīcēm;
sader ar daudziem ierīču, kam ir USB savienojums;
ērti lādēt ar USB adapteru vai lietojot darba datora USB barošanas
savienojumu;
LED indikatori parāda baterijas līmeņi.
Izbeigšanas metodes:
- aizsardzība no pārāk augstas temperatūras;
- aizsardzība no pārladēšanas vai pārāk liela izlādējuma;
(pārslogošanas/ zema sprieguma aizsardzība)
- īssavienojuma aizsardzība;
- pārāk lielas jaudas aizsardzība
Darba instrukcijas:Lielas jaudas Power Pack lādēšana
1. Pieslēdziet USB kabeļa mikrosavienojumu pie Power Bank USB ievades
kontaktdakšiņas. Pieslēdziet otru USB kabeļa galu pie ikdienas datora
USB kontaktdakšiņas (1. rasējums). Portable PowerBank arī varat lādēt
ar USB adapteru, pieslēdzot to pie AC barošanas izvades lādēšanai (2.
rasējums).
2. Lādēšanas laikā degs dzeltenās krāsas LED indikators. LED indikators
parāda baterijas stāvokli. Degošā LED skaitlis parāda baterijas līmeņi.
3. Kad uzlāde ir pabeigta, aizdegsies visas LED spuldzītes.
4. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet USB uzlādes kabeli.
Citu elektronisko ierīču uzlāde
1. Pieslēdziet USB kabeļi pie pilnīgi uzlādēta Portable PowerBank USB
izvades kontaktdakšiņas, pēc tam pieslēdziet otro USB kabeļa galu pie
savas elektroniskās ierīces. Uzlādei varat lietot oriģinālo USB uzlādes
kabeļi, kuru dabūjat kopā ar savām elektroniskām ierīcēm (3. rasējums).
2. Elektroniskā ierīce tiks uzlādējama uzreiz un var būt lietojama lādēšanas
laikā.
3. Elektroniskajā ierīcē varēsiet pārbaudīt uzlādes stāvokli.
4. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet USB uzlādes kabeļi no elektroniskās
ierīces un Portable PowerBank. Portable PowerBank izslēgsies
automātiski.
5. Gribēdami pārbaudīt baterijas statusu, nospiežiet pogu, kas atrodas
priekšējā daļā. LED parādīs baterijas stiprumu.
Uzmanīgi
1. Uzlādes laikā ierīce var iekarst, bet pilnīgi uzlādējies pakāpeniski
atdzīstmlīdz istabas temperatūrai.
2. Lūdzu, pirms lietošanas uzladējiet portatīvo Power Bank tādā gadījumā, ja
tas netiek lietots ilgāk nekā 90 dienas
3. Neizmantojiet portatīvo Power Bank mitrā vidē, karstumā un ekstrēmo
laika apstākļu gadījumā.
Piesardzīgi
1. Nesaslapiniet, nededziniet un neizjauciet portatīvo Power Bank un
piederumu.
2. Nedauziet un nekratiet iekšējo bateriju.
3. Glabājiet tālāk no uguns un tiešiem saules stariem, lai izvairītos no
pārkaršanas.
4. Glabājiet tālāk no augstsprieguma ierīcēm.
5. Nemētājiet un nekratiet Portable PowerBank.
6. Šo ierīci nav ieteicams izmantot bērniem, ka arī invalīdiem, izņemot
gadījumus ka tie atrodas atbildīgu personu uzraudzībā. Parūpējieties, lai
bērni nespēlē ar ierīcēm.
Šī iekārta atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Tās lietošana ir pakļauta
diviem nosacījumiem: (1). Šī iekārta nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus un 2) šai
iekārtai ir jābūt spējīgai uztvert jebkādus traucējumus, ieskaitot tādus, kas var
izraisīt nevēlamu darbību.
LV
Neizmetiet elektroierīces kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, izmantojiet savākšanas
punktu pakalpojumus. Sazinieties ar vietējo varu sakarā ar savākšanas sistēmām. Ja
elektroierīces tiek izmestas izgāztuvē, bīstamas vielas var iztecēt gruntsūdeņos un nokļūt
barības ķēdē un tādā veidā kaitēt veselībai.
Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję.Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.Właściwości ładowarki
Wbudowany akumulator litowo-jonowy o wysokiej pojemności 4400mAh,
idealny dla urządzeń o dużych wymaganiach.
Ładowarka zgodna z większością urządzeń wyposażonych w port USB.
Ładowanie wbudowanego akumulatora przez port USB pracującego
komputera.
Diody LED pokazujące status akumulatora.
Zabezpieczenia:
- Przed przegrzaniem
- Przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem
- Przed zwarciem
- Przed nadmiernym natężeniem prądu
Instrukcja użytkowaniaŁadowanie urządzenia Portable PowerBank
1. Podłączyć końcówkę micro USB załączonego przewodu do gniazda
wbudowanego w ładowarkę Portable PowerBank. Podłączyć drugi koniec
przewodu do gniazda USB pracującego komputera (Fig 1).
Można również użyć opcjonalnego zasilacza AC / USB (Fig 2).
2. Bursztynowa dioda LED zaświeci sygnalizując zasilanie. W miarę
ładowania liczba świecących diod LED będzie wzrastać wskazując
aktualny stan wbudowanego akumulatora.
3. Świecące cztery diody LED oznaczają pełne naładowanie.
4. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od komputera.
Ładowanie urządzenia zewnętrznego
1.
Podłączyć przewód USB do gniazda wyjściowego ładowarki Portable
PowerBank oraz do ładowanego urządzenia zewnętrznego. Można użyć
oryginalnego przewodu dostarczonego z urządzeniem zewnętrznym (Fig 3).
2. Urządzenie będzie ładowane w sposób ciągły. Może być ono używane w
trakcie ładowania.
3.
Proces ładowania powinien być sygnalizowany na ładowanym urządzeniu.
4. Po zakończeniu ładowania przewód USB należy odłączyć od ładowarki
oraz od ładowanego urządzenia. Ładowarka Portable PowerBankk
wyłączy się samoczynnie.
5. Aby sprawdzić stan wbudowanego w ładowarkę akumulatora należy
nacisnąć przycisk z przodu ładowarki. Diody LED wskażą stan
naładowania.
Uwaga
1.
Nagrzewanie się obudowy w czasie ładowania jest zjawiskiem normalnym.
Temperatura obudowy stopniowo obniża się po zakończeniu ładowania.
2. Jeśli ładowarka Portable PowerBank nie była używana przez ponad 90
dni, należy naładować ją przed użyciem.
3. Nie należy wystawiać ładowarki Portable PowerBank na działanie
wysokiej wilgotności, wysokiej temperatury bądź innych ekstremalnych
warunków.
Środki ostrożności
1. Ładowarki ani załączonych akcesoriów nie wolno wkładać do wody, do ognia
ani rozbierać we własnym zakresie.
2. Nie wolno rozbierać, otwierać, upuszczać, łamać ani przebijać wbudowanego
akumulatora.
3. Ładowarkę Portable PowerBank należy trzymać z dala od otwartego ognia
oraz miejsc silnie nasłonecznionych.
4. Ładowarkę Portable PowerBank należy trzymać z dala od urządzeń
wysokonapięciowych.
5. Ładowarką Portable PowerBank nie należy rzucać ani silnie wstrząsać.
6. To urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) z
obniżoną sprawnością fizyczną lub psychiczną oraz przez osoby z brakiem
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba, że użycie tego urządzenia
nadzorują bezpośrednio osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych
zakłóceń. (2) urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie.
PL
Niniejszego urządzenia nie wolno wyrzucać ze zwykłymi, nieposortowanymi odpadami
komunalnymi. W celu uzyskania informacji o dostępnych na Państwa terenie metodach
utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Złomując we właściwy sposób
niniejsze urządzenie, ograniczą Państwo ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na
środowisko i ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku nieprawidłowej utylizacji.
Pred uporabo pozorno preberite navodila.Navodila shranite za kasnejšo uporabo.Lastnosti visoko zmogljivega prenosnega Energijskega paketa :
High capacity power pack with built-in 4400mAh lithium-ion battery,
perfect for high drain devices
Compatible with most USB enabled devices
Convenient to recharge by USB adaptor or via USB power port from an
operating computer
LED indicators to show battery level
Termination methods:
- ob zaznavi pregrevanja
- ob zaznavi zgornje in spodnje meje napetosti
(zaščita pred pre-napolnjenostjo
in pre-izpraznjenostjo)
- zaščita pred nastankom kratkega stika
- zaščita pred preobremenitvijo
Navodila za uporabo:Polnjenje prenosnega Energijskega paketa:
1.
Priključite mikro USB priloženega USB polnilnega kabla v predviden priključek
prenosnega Energijskega paketa. Drugi konec USB napajalnega kabla
priključite na aktiven USB priključek delujočega računalnika (slika1). Napravo
lahko polnite tudi z opcijskim AC-USB adapterjem - ni v kompletu (slika 2).
2. Rumeni LED svetlobni indikator bo označil prisotnost napajanja. LED
svetlobni indikator bo označeval stanje baterije, vgrajene v prenosni
Energijski paket. Število svetlečih LED indikatorjev označuje stanje
napolnjenosti baterije v prenosnem Energijskem paketu.
3. Po končanem polnjenju prenosnega Energijskega paketa bodo svetili vsi
LED indikatorji.
4. Ko je polnjenje končano, izključite USB polnilni kabel.
Polnjenje vaših elektronskih aparatov s prenosnim Energijskim paketom
1.
Priključite USB kabel v USB izhodni priključek popolnoma napolnjene
prenosne prenosnega Energijskega paketa, drugo stran kabla pa vključite
v USB priključek vašega elektronskega aparata (ki ga želite polniti s pomoč
prenosnega Energijskega paketa). Po potrebi lahko uporabite tudi USB
polnilni kabel, ki je bil priložen ob vašem elektronskem aparatu (Slika 3)
2.
Vaš (sedaj priključen) aparat se bo nemudoma pričel polniti. Med postopkom
polnjenja ga lahko nemoteno uporabljate , če vam le-ta to omogoča.
3.
Na priključeni napravi lahko opazujete potek polnjenja (če vam to omogoča).
4. Ko je polnjenje končano, izključite USB polnilni kabel iz vašega aparata in
nato še iz prenosnega Energijskega paketa, ki se bo samodejno izključil.
5.
Če želite preveriti status baterije v prenosnem Energijskem paketu ,
pritisnite gumb na sprednji strani naprave. LED svetlobni indikator bo
prikazoval stanje napolnjenosti baterije v prenosnem Energijskem paketu.
Pozor !
1. Zmeren dvig temperature ohišja med polnjenjem je običajen pojav. Po
koncu polnjenja se ohišje samodejno ohladi .
2. Če vašega prenosnega Energijskega paketa niste uporabljali več kot 90
dni, ga pred ponovno uporabo ponovno napolnite.
3. Naprave ne uporabljajte v prostorih z visoko vlažnostjo, visoko
temperaturo ali v drugih ekstremnih pogojih .
Varnostna opozorila !
1. Prenosnega Energijskega paketa in njegove dodatne opreme ne močite,
zažigajte, razstavljajte in ne izpostavljajte ognju ali veliki vročini.
2.
Ne razstavljajte, modificirajte , odpirajte, spustite, prebadajte, stiskajte ali kako
drugače posegajte v vgrajeno baterijo v notranjosti naprave . Poškodovanje
vgrajene baterije lahko povzroči nastanek požara in/ali poškodb.
3. Prenosnega Energijskega paketa ne stresajte , ne mečite in je ne spuščajte .
4. Naprava ni namenjena uporabi osebe (vključno otroci) omejenega
psihičnega, čutnega in mentalnega zdravja ter nezadostnega znanja, dokler
jim delovanje in uporaba naprave ni zadostno razložena in prikazana s strani
nadzornika, oziroma osebe odgovorne za njihovo varnost. Naprava naj ne bo
v dosegu otrok! Naprava ne sme biti predmet igranja otrok.
Naprava je skladna z Part 15 FCC pravil. Uporaba naprave mora biti skladna z:
(1)naprava ne sme povzročati motečih motenj, in (2) naprava mora delovati v
območju potencialno motečih motenj , vključno z motnjami ki bi lahko povzročile
nezaželeno delovanje.
SLO
Izrabljene naprave (ali njenih delov) ne odlagajte med komunalne odpadke. Odložite jih na z zakonom predpisan način na
predvidenem in zato določenem zbirnem mestu. Za lokacije zakonsko določenih zbirnih mest za odpadno elektronsko opremo
se pozanimajte pri prodajalcu ali pa pri lokalnih zakonodajnih organih. Če električne naprave odlagate med komunalne
odpadke ali na katerikoli drug ne predpisan in nedovoljen način lahko zdravju škodljive sestavine prodrejo v podtalnico in nato
v prehranjevalno verigo ter s tem ogrozijo vaše zdravje in dobro počutje. Distributer : Ebax d.o.o., Zbilje 7/P, 1215 Medvode
Kullanmadan önce kılavuzun tamamını okyunuz vesonraki kullanımlarınız için saklayınızHigh Capacity Power Pack Özellikleri
High capacity power pack dahili 4400mAh lithium-ion bataryayüksek
enerji ihtiyacı olan cihazlarınız için ideal
USB ile çalışan birçok cihaz ile uyumludur
Convenient to recharge by USB adaptor or via USB power port from an
operating computer
Şarj durumunu gösteren LED gösterge
Şarj sonlandırma metotları:
- Aşırı sıcaklık koruması
-
Aşırı şarj ve aşırı deşarj koruması ( Aşırı voltaj / yetersiz voltaj koruması)
- Kısa devre koruması
- Aşırı güç koruması
Çalıştırma Talimatları:Portable PowerBank ın Şarj Edilmesi
1. Cihazla birlikte verilen USB şarj kablosunun mikro USB ucunu Portable
Powerbankın giriş portuna takınız. USB kablonun diğer ucunu çalışır
durumdaki bilgisayarınızın USB portuna takınız (Fig 1). Portable
Powerbankınızı ayrıca opsiyonel USB adaptörünüzü elektrik prizine
takarak da şarj edebilirsiniz. (Fig. 2)
2. Bağlantı gerçekleştiğinde sarı LED yanacaktır. LED pilin durumunu
göstermektedir. Yanar durumdaki LED sayısı size pilin şarj durumunu
verir.
3. Şarj işlemi tamamlandığında tüm LEDler yanacaktır.
4. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra USB kabloyu çıkartınız.
Diğer Elektronik Cihazların Şarj Edilmesi
1. Tamamen dolu durumdaki Portable Powerbankınızın USB portuna USB
kabloyu takınız, USB kabolunun diğer ucunuda elektronik cihazınıza
takınız. Şarj işlemi için elektronik cihazınızın orjinal USB kablosunu da
kullanabilirsiniz (Fig. 3)
2. Bağlantı tamamlandığında elektronik cihaz şarj olmaya başlayacaktır, şarj
süresince cihazınızı kullanabilirsiniz.
3. Şarj durumunu kontrıol etmek için elekltronik cihazınıza bakabilirsiniz.
4. Şarj işlemi tamamlandığında USB kablonuzu elelktronik cihazınızdan ve
Portable Powerbankınızdan çıkartınız. Portable PowerBank otomatik
olarak kapanacaktır.
5. Pil durumunu test etmek için ön taraftaki düğmeye basınız. LED gösterge
pilin gücünü gösterecektir.
Dikkat
1. Şarj işlemi boyunca cihazın ısınması normal olup şarj işlemi sona
erdiğinde yavaş yavaş soğuyarak oda sıcaklığı seviyesine gelecektir.
2. Portable PowerBankınızı 90 günden fazla kullanmadıysanız kullanmadan
önce lütfen şarj ediniz.
3. Portable PowerBankınızı yüksek nem, sıcaklık veya olumsuz koşullar
altında kullanmayınız
Uyarı
1. Portable PowerBank ve aksesuarlarını ıslatmayınız, yakmayınız veya
parçalarına ayırmaya çalışmayınız.
2. Dahili bataryayı modifiye etmeyiniz, sökmeyiniz, açmayınız, düşürmeyiniz,
ezmeyiniz, delmeyiniz ve parçalamayınız.
3. Aşırı ısınmayı önlemek için açık ateş ve direkt güneş ışığından uzak tutunuz
4. Yüksek voltajlı cihazlardan uzak tutunuz.
5. Portable PowerBankınızı fırlatmayınız veya sallamayınız.
6. Çocukların, yaşlıların ve yetersiz bilgi ve tecrübeye sahip kişilerin Portable
Powerbankı yalnız başlarına kullanmalarına engel olunuz, bu gibi kişiler
mutlaka ehil kişilerin gözetimi altında cihazı kullanmalıdırlar.
Bu cihaz Birleşik Devletler Federal İletişim Komisyonu ( FCC ) Kanunları
Kısım-15’e uygun olarak üretilmiştir. Cihazın çalışması şu iki koşulu sağlamasına
bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere sebep olmamalı ve (2) bu cihaz
istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek her türlü parazit de dahil olmak üzere
gelen her türlü paraziti kabul etmek zorundadır.
TR
Pil ve elektronik cihazlarınızın atıklarını asla diğer evsel atıklarınızla birlikte aynı kutularda
toplamayınız, mutlaka farklı toplama kutuları kullanınız. Aksi takdirde bu atıkların sahip
olduğu kimyasallar toprak ve yer altı sularına karışarak insan sağlığını tehlikeye
atacaktır.Ülkemizde bu konuyla ilgili detaylı bilgiye www.tap.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Перед початком користування детально ознайомтеся з даною інструкцією.Інструкцію збережіть на випадок необхідності скористатися нею в майбутньому.Характеристика зарядного пристрою
Вбудований літієво-іонний акумулятор високої потужності 4400mAh,
ідеальний варіант для пристроїв, що вимагають багато енергії.
Зарядний пристрій компатибільний з більшістю пристроїв, оснащених
портом USB.
Зарядка вбудованого акумулятора через порт USB увімкненого комп’ютера.
Світлодіоди, що відображають стан акумулятора.
Захист:
- Від перегрівання
- Від перезарядки та надмірної розрядки
- Від замикання
- Від надмірної сили струму
Зарядка - вказівкиЗарядка пристрою Portable PowerBank
1.
Підключіть контакт мікро-USB кабеля до порту зарядного пристрою Portable
PowerBankk. Другий кінець кабеля підключіть до порту USB увімкненого
компютера (Мал. 1). Можна скористатися також блоком живлення AC / USB (Fig 2).
2.
Янтарний світлодіод сигналізує живлення. У процесі зарядки число світлодіодів,
що світяться, відображає поточний стан вбудованого акумулятора.
3. Якщо світяться чотири світлодіоди, це значить, що пристрій
заряджений на максимум.
4. Після закінчення зарядки відключіть зарядний пристрій від
комп’ютера.
Зарядка підключених пристроїв
1.
Підключіть кабель USB до вхідного порту зарядного пристрою Portable
PowerBank та пристрою, що буде заряджатися. Можна скористатися
кабелем, що постачається у комплекті з підключеним пристроєм (Мал. 3).
2. Зарядка пристрою ведеться безперервно. Можна користуватися
пристроєм під час зарядки.
3. Процес зарядки повинен сигналізуватися на підключеному пристрої.
4. Після закінчення зарядки кабель USB слід відключити від зарядного
пристрою Portable PowerBank та підключеного до нього пристрою.
Зарядний пристрій Portable PowerBank вимкнеться автоматично.
5.
Щоб перевірити стан вбудованого в зарядний пристрій акумулятора,
натисніть на кнопку спереду пристрою. Світлодіоди вказують рівень зарядки.
Примітки
1. Під час зарядки корпус пристрою нагрівається. Це нормальне явище.
Температура корпуса поступово падає після закінчення зарядки
2. Якщо зарядний пристрій Portable PowerBank не використовувався
довше, ніж 90 днів, слід зарядити його перед черговим вжитком.
3. Не піддавайте зарядний пристрій Portable PowerBank впливу високої
вологості, високих температур або інших екстремальних факторів.
Правила безпеки
1. Заборонено вкидати зарядний пристрій Portable PowerBank та
аксесуари у воду, вогонь та самостійно розбирати їх.
2. Заборонено розбирати, відкривати, кидати, ламати та пробивати
вбудований акумулятор.
3. Зарядний пристрій Portable PowerBank слід тримати здаля від джерел
відкритого вогню та сильного сонячного проміння.
4. Зарядний пристрій Portable PowerBank слід тримати здаля від пристроїв
високої напруги.
5. Не слід кидатися зарядним пристроєм Portable PowerBank та піддавати
його сильним струсам.
6.
Даним пристроєм не повинні користуватися особи тому числі діти) з
недостатньою фізичною та психічною справністю, а також особи, що не мають
відповідних знань та досвіду, за винятком випадків, у яких користування пристроєм
відбувається під наглядом осіб, безпосередньо відповідальних за їх безпеку.
Даний пристрій відповідає розділу 15 правил FCC. Його дія зумовлена
наступними умовами: (1) даний пристрій не може викликати шкідливих
забурень. (2) даний пристрій повинен приймати всі забурення, включно з
тими, що можуть викликати несподівані зміни у його дії.
UA
Заборонено викидати даний пристрій разом зі звичайними, несортованими
комунальними відходами. З метою отримання інформації про методи утилізації, доступні
у Вашому регіоні, звертайтесь до місцевої влади. Дбаючи про відповідну утилізацію
даного пристрою, Ви обмежуєте ризик негативного впливу на навколишнє середовище
та здоров'я людей, який міг би мати місце внаслідок неправильної утилізації.
Cititi aceste instructiuni de utilizare.Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.Caracteristici tehnice:
Pachetul de capacitate mare XPB14 include o baterie litiu-ion de 4400mAh,
perfecta pentru alimentarea aparatelor cu consum mare;
Compatibil cu cea mai mare parte a aparatelor cu port USB;
Foarte usor de reincarcat atat de la retea cat si via USB de la un computer aflat
in functiune;
Indicatoarele LED indica nivelul de descarcare al bateriei interne;
Terminarea incarcari:
- Protectie la supraincalzire
- Protectie la supraincarcare / supradescarcare
- Protectie la supratensiune sau cadere de tensiune
- Protectie la scurt-circuit
- Protectie la consum prea mare
Operare – Instructiuni:Reincarcare XPB14
1. Conectati capatul micro USB al cablului din pachet la portul USB al XPB14, iar
celalalt capat la un calculator aflat in functiune (Fig 1). De asemenea puteti
conecta cablul direct la adaptorul pentru priza de perete. (Fig. 2)
2. LED-urile vor incepe sa functioneze. LED-urile vor indica nivelul de incarcare.
3. Toate LED-urile vor fi in functiune cand incarcarea va fi finalizata.
4. Deconectati cablul USB cand incarcarea este finalizata.
Incarcarea unui aparat
1. Conectati cablul USB din pachet la portul XPB14 dupa ce acesta a fost
incarcat, iar celalalt capat al cablului la aparatul “de incarcat”. Va rugam sa
utilizati doar cablul original, aflat in pachet cu XPB14 (Fig. 3)
2. Aparatul “de incarcat” va fi imediat functional, fiind disponibil pe toata perioada
procesului de incarcare cu XPB14.
3. Nivelul de incarcare al aparatului “de incarcat” va putea fi urmarit pe ecranul
aparatului respectiv (daca aparatul are aceasta functie).
4. Cand incarcarea este completa, deconectati cablul USB de la aparatul “de
incarcat” si mai apoi de la XPB14. XPB14 se va opri automat.
5. Pentru a verifica nivelul de incarcare al bateriei interne, apasati butonul aflat pe
partea frontala a XPB14.
Atentionare
1. Este normal ca pe perioada incarcari carcasa XPB14 sa se incalzeasca.
Va reveni la temperatura camerei dupa finalizarea incarcari.
2. Reincarcati XPB14 inainte de urmatoarea utilizare, daca acesta nu a fost
utilizat in ultimele 90 de zile.
3. Nu utilizati XPB14 in locuri cu umiditate si/sau temperatura crescute, sau
in alte conditii extreme.
Avertisment
1. Nu udati, incinerati sau dezasamblati pachetul XPB14 si accesoriile
acestuia.
2. Nu apasati violent sau intepati bateria interna a XPB14.
3. Feriti XPB14 de foc deschis sau expunerea directa la soare.
4. Feriti de aparate aflate sub inalta tensiune.
5. Nu azvarliti sau supuneti la vibratii puternice pachetul XPB14.
6. Acest aparat se poate utiliza de catre copii sau persoane cu disabilitati
doar sub stricta supraveghere a unei persoane responsabile in vederea
utilizari produsului in conditii de siguranta. Copii trebuiesc supravegheati
pentru a nu utiliza XPB14 ca pe o jucarie.
Pachetul portabil PowerBank XPB14 respecta normele FCC partea 15.
Functionarea acestui aparat corespunde urmatoarelor conditii: (1) nu cauzeaza
interferente si (2) poate functiona normal in spatii cu nivel inalt de interferenta.
RO
Nu aruncati acest aparat cu resturile menajere, utilizati colectarea selectiva a deseurilor. Luati
legatura cu organizatiile guvernamentale locale pentru informatii suplimentare cu privire la
posibilitatile de colectare locala. Daca aparatele electrice sunt aruncate in natura, substante
periculoase pot sa ajunga in sol, ape etc. si pot afecta negativ sanatatea si viata noastra a tuturor.
Əvəlcə istifadə qaydalarını (təlimatları) diqqətlə oxuyun. Təlimatı növbəti istinadlar üçün yaddaYüksək tutumlu Power Pack qurğusunun (enerji modulu) xüsusiyyətləri
Yüksək drenaj cihazları üçün mükəmməl 4400mAh lityum-iyon batareyası
ilə quraşdırılmış yüksək tutumlu Power Pack qurğusu
Əksər USB qurğularına uyğundur
USB adapteri ya USB portu vasitəsilə hal –hazırda fəaliyyətdə olan
kompüterdən enerji toplamaq rahatdır
Batareyanın statusunu göstərən LED göstəriciləri var
Əlaqə metodları:
- Yüksək temperaturdan qorunma
- Həddən artıq enerji toplama və həddən artıq enerji sərfindən qorunma
( yüksək gərginlikdən/ aşağı gərginlikdən qorunma)
- Qısa qapanmadan qorunma
- Həddindən artıq yükləmədən qorunma
İstifadə üzrə təlimatlar:Yüksək tutumlu Power Pack qurğusunun yenidən enerji toplaması
1. USB enerji yükləmə kabelinin Mikro USB terminalını PowerBank USB
qurğusunun daxili portuna taxın. USB enerji yükləmə kabelinin digər
ucluğunu isə fəaliyyətdə olan USB portuna taxın ( 1-ci Şəkil). Siz Portativ
PowerBank qurğusunu enerji toplamaq üçün əlavə USB adapteri
vasitəsilə AC enerji çıxışına taxa bilərsiniz( 2-ci Şəkil).
2. Kəhrəba rəngli LED göstəricisi enerji əlaqələndiricisi ilə birlikdə
yanacaqdır. LED batareyanın statusunu göstərəcək. LED işıqlarının sayı
batareyanın enerji səviyyəsini göstərir.
3.
Bütün LED göstəriciləri enerji toplama prosesi başa çatdıqda, yanacaqdır.
4.
Enerji toplama prosesi başa çatdıqdan sonra USB kabelini enerjidən aralayın.
Elektron cihazların enerji toplaması
1.
USB kabelini, enerji ilə tam dolu olan Portativ PowerBank qurğusunun USB
xarici portuna taxın, sonra USB kabelinin digər ucluğunu isə öz elektron
cihazınıza taxın. Siz enerji toplamaq üçün elektron cihaz ilə təchiz edilmiş
USB enerji toplayan kabelinizdən istifadə edə bilərsiniz. ( 3-cü Şəkil)
2. Elektron cihaz dərhal enerji toplamağa başlayacaq siz ondan enerji
toplama prosesi zamanı da istifadə edə bilərsiniz.
3.
Siz enerji toplama statusunu yoxlamaq üçün elektron cihazınıza baxa bilərsiniz.
4. Enerji toplama prosesi başa çatdıqda, USB enerji toplama kabelini
elektron cihazdan Portativ PowerBank qurğusundan ayırın. Portativ
PowerBank qurğusu avtomatik olaraq, sönəcəkdir.
5. Batareyanın statusunu yoxlamaq üçün ön hissədə olan düyməciyi basın.
LED göstəricisi batareyanın gücünü göstərəcək.
Diqqət
1. Enerji toplama zamanı korpusun qızması normal haldır, lakin tam
doldurulduqdan sonra o tədricən otaq temperaturuna qədər azalacaqdır.
2. Əgər Portativ PowerBank qurğusu 90 gündən artıq istifadə edilməyibsə,
bu zaman onu istifadədən əvvəl yenidən enerji toplamağa qoyun.
3. Portativ PowerBank qurğusundan yüksək rütubət, yüksək temperatur
ya ekstremal şəraitlərdə istifadə etməyin.
Ehtiyat tədbirləri:
1. Portativ PowerBank qurğusunu onun yardımçı tərkib hissələrini
(aksesuarlarını) islatmayın, yandırmayın və ya sökməyin.
2.
Daxili batareyanı açmayın, sökməyin, qırmayın, atmayın, dəyişdirməyin və ya deşməyin.
3. Həddən artıq isinmənin qarşısını almaq üçün açıq alov ya günəş
şüalarından uzaq saxlayın.
4. Yüksək gərginlikli qurğulardan kənar saxlayın.
5. Portativ PowerBank qurğusunu silkələməyin və ya atmayın.
6.
Bu ləvazimatın azyaşlı uşaqlar və ya fiziki və əqli cəhətdən zəif şəxslər tərəfindən
istifadəsi yaxşı hal deyil, belə ki, onlara məsul şəxs tərəfindən müvafiq olaraq, bu
ləvazimatdan istifadənin təhlükəsizliyi barədə nəzarət edilməlidir. Azyaşlı uşaqların
bu cihaz ilə oynamamalarını təmin etmək üçün onlara nəzarət edilməlidir.
Bu cihaz FCC qaydalarının 15-ci Bölməsinin tələblərinə cavab verir. Əməliyyat
aşağıdakı iki şərtə malikdir: (1) bu cihaz zərərverici hallara səbəb ola bilməz (2)
bu alət arzuolunmayan əməliyyatlara səbəb olan hallar da daxil olmaqla, hər hansı
belə hallar üçün müdaxiləni qəbul etməlidir.
AZ
Elektrik qurğularını çeşidlənməmiş şəhər tullantıları kimi atmayın, ayrıca toplama vasitələrindən
istifadə edin. Mövcud zibil toplama sistemləri haqqında məlumat almaq üçün yerli hökumət
orqanlarına müraciət edin. Əgər elektrik qurğuları zibilliyə atılıbsa, təhlükəli maddələr yeraltı sulara
qarışaraq və qida zəncirinə daxil olaraq rifahınız və sağlamlığınız üçün təhlükə yarada bilər.
AR
No tire los aparatos eléctricos y electrónicos a la basura. Utilice los puntos de recogida
selectiva. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre
los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos y electrónicos llegan al
vertedero, numerosas sustancias peligrosas pueden penetrar en las aguas subterráneas y
entrar en la cadena alimentaria llegando a dañar su salud y bienestar.

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für GP Batteries GP541A an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Power Banks und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6.6 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum GP Batteries GP541A oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum GP Batteries GP541A und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere GP Batteries GP541A-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

GP Batteries GP541A-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu GP Batteries GP541A.

Wenn Leistung Ihre Priorität ist, verlassen Sie sich auf bewährte, vertrauenswürdige Technologie. Mit der zylindrischen ...
Allgemeines
Marke GP Batteries
Model GP541A
Produkte Power Bank
EAN 4891199141614
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) 1
Produktfarbe Weiß
Gehäusematerial -
Aufladekompatibilität Mobile phone/Smartphone,Tablet,MP3/MP4,GPS,E-book reader
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität 4400 mAh
Aufladequelle USB
Batterie Aufladezeit (USB) 5 h
Gewicht und Abmessungen
Breite 98 mm
Tiefe 52 mm
Höhe 25 mm
Gewicht 140 g
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu GP Batteries GP541A unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse