Hoover H-Free 100 Bedienungsanleitung

Hoover H-Free 100
8.3 · 13
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungHoover H-Free 100
INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Som beskrivs i denna bruksanvisning, får denna apparat endast användas vid städning av

hemmet. Se till att du förstår anvisningarna helt innan du börjar använda maskinen.

Stäng alltid av och ta bort laddaren från uttaget innan du rengör apparaten eller utför

något underhåll.

Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med en nedsatt

fysisk, sensorisk eller mental förmåga och som inte har den erfarenhet och kunskaper

som behövs, förutsatt att deövervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten

används på et säkert vis och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med

apparaten. Rengöring och underhåll som användaren ska utföra, får inte göras av barn

utan överinseende.

Om nätsladden är skadad, sluta då omedelbart att använda produkten. För att undvika

säkerhetsrisker så måste en behörig Hoover-servicetekniker byta nätsladden.

Använd endast den ursprungliga laddaren som följer med apparaten.

Kontrollera att din nätspänning är samma som är angivet på laddaren. Denna Hoover

ångrengörare levereras med en dubbelisolerad batteriladdare som endast är lämplig i ett

230V (Storbritannien 240V) uttag.

Koppla in laddaren i lämpligt eluttag och anslut laddaren till apparaten.

När du laddar apparaten måste strömbrytaren vara i avslaget läge.

Ladda apparaten i minst 24 timmar innan du använder den för första gången.

Batteriets LED-lampa lyser röd vid pågående laddning och blir hvit när det är fulladdat.

Anslut apparaten till laddaren igen efter användning för att ladda batteriet.

Ladda aldrig batterier i temperaturer över 37°C eller under 0°C. Det är normalt att

laddaren blir varm när laddning pågår.

Koppla ur laddaren vid långvarig frånvaro (semester, etc.). Ladda produkten igen innan

användning då batterierna kan själv laddad ur under förlängda förvaring.

Använd endast tillbehör, förbrukningsvaror och reservdelar som rekommenderas eller

levereras av Hoover.

Statisk elektricitet: vissa mattor kan orsaka en viss upplagring av statisk elektricitet.

Elektrostatiska urladdningar är inte hälsofarliga.

Håll händer, fötter, lösa klädesplagg och hår borta från roterande borstar.

Dra inte ut kontakten till laddaren genom att dra i kabeln.

Använd inte apparaten ut ur dörrar eller på något vått underlag eller för våtupptagning.

Plocka inte upp hårda eller vassa föremål, tändstickor, het aska, mpar eller andra

liknande föremål. Plocka inte upp eller spraya med brandfarliga vätskor,

rengöringsmedel, aerosoler eller ångor. Kör inte över sladden när du använder apparaten

eller dra ut kontakten genom att dra i sladden. Fortsätt inte att använda apparaten eller

laddaren om den verkar vara defekt. Använd inte apparaten för att rengöra djur eller

människor. Ersätt inte batterierna med icke-uppladdningsbara batterier.

Hoover service: För att se till att maskinen fortsätter att vara eektiv fungerar som den

ska rekommenderar vi att service och reparationer endast utförs av behöriga

servicetekniker från Hoover.

Bortskaande vid slutet av produktens livscykel

Om maskinen ska kasseras måste batterierna först tas bort. Maskinen måste kopplas bort

från elnätet vid borttagning av batterierna. Kassera batterierna på ett säkert sätt. Kör

apparaten tills den stannar på grund av att batterierna är helt urladdade. Användna

batterier bör tas till en återvinningsstation och inte disponeras med hushållssoporna. För

att tar bort batterierna, kontakta kundtjänsten på Hoover eller fortsätt enligt följande

instruktioner.

VIKTIGT: Ladda alltid ur batterier helt innan de tas ut.

Kör ångrengöraren till det attbatterierna är helt tomma. Dra ur laddarens stickpropp ur

apparaten.

Tryck på batteriets frikopplingsknapp och skjut fram för att ta bort det.

OBS! Om du upplever några svårigheter med att montera ner enheten eller för mer

information om hantering eller återvinning av den här maskinen, var god och kontakta

dina lokala myndigheter eller din återvinningsstation.

Miljön:
Denna produkt är märkt enligt det europeiska direktivet 2011/65/EC gällande elektroniskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE).
Genom att se till att produkten avfallshanteras på rätt sätt kan du hjälpa till att hindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och
hälsa. Symbolen på produkten visar att den inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en insamlingsplats för
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Avfallshanteringen ska utföras enligt de lokala miljöbestämmelserna. Mer utförlig
information om hantering och återvinning av produkten kan du få från kommunen, återvinningsanläggningen eller den butik där du köpte
produkten.
Denna apparat uppfyller de europeiska direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
SE
CZ
VOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ A UPEVNĚNÍ

Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou

příručkou. Než začnete spotřebič používat, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

Před čištěním nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťovou šňůru vytáhněte ze zásuvky.

Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo

mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod

dohledem nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání tohoto přístroje a byly

seznámeny s možnými riziky jeho používání. S přístrojem se nesmí hrát děti. Čištění a údržbu

nesmí provádět děti bez dohledu.

Jestliže je poškozena síťová šňůra, okamžitě přestaňte zařízení používat. Síťovou šňůru musí

vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti Hoover, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.

Pro dobíjení používejte pouze nabíječku dodanou se zařízením.

Zkontrolujte, zda údaje na štítku nabíječky odpovídají hodnotám síťového napětí. Tento

vysavač společnosti Hoover je vybaven dvojitě odizolovanou nabíjecí baterií, která je vhodná k

zapojení pouze do zástrčky 230V (UK 240V).

Zapojte nabíječku do vhodné zásuvky a konektor nabíječky připojte k vhodnému výstupu na

vysavači.

Při nabíjení musí být spínač vysavače v poloze vypnuto.

Před prvním použitím přístroj nabíjejte nejméně 24 hodin.

Kontrolka LED baterie se během nabíjení rozsvítí červeně a po úplném nabití se změní na bílý.

Po použití znovu připojte přístroj k nabíječce k dobití baterie.

Důležité: Nikdy nenabíjejte akumulátor při teplotě vyšší než 37°C nebo nižší než 0°C. Je běžné,

že při nabíjení se nabíječka zahřívá.

V případě delší nepřítomnosti (dovolená apod.)nabíječku odpojte. Přístroj před použitím

znovu dobijte, protože baterie by se při delší době skladování mohly vybít samy.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály a náhradní díly doporučené nebo

dodávané rmou Hoover.

Statická elektřina: Některé koberce mohou způsobit malé nahromadění statické elektřiny.

Výboje statické elektřiny neohrožují zdraví.

Udržujte dostatečnou vzdálenost rukou, nohou, volného oděvu a vlasů z dosahu otočných kartáčů.

Nevytahujte nabíječku ze zásuvky taháním za síťový kabel.

Nepoužívejte Vaše zařízení venku, nebo na mokré povrchy a na mokrá vysávání. Nevysávejte

tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky a podobné předměty.

Nestříkejte nebo nevysávejte hořlavé kapaliny, čistící tekutiny, aerosoly nebo jejich výpary.

Během použití zařízení nepřejíždějte přes síťovou šňůru a nevytahujte síťový kabel ze zásuvky

taháním za šňůru. Nepoužívejte zařízení nebo nabíjení, pokud vám připadá vadné.

Nepoužívejte zařízení pro čištění zvířat a osob. Nenahrazujte baterie jinými, které nelze dobíjet.

Servis Hoover najdete na internetových stránkách www.candy-hoover.cz Spolehlivý provoz a

vysoká účinnost tohoto spotřebiče jsou zajištěny pouze v případě, že bude prováděn pravidelný

servis a opravy, které musí zajišťovat autorizovaný servisní technik společnosti Hoover.

Likvidace použitých baterií

Před likvidací vysavače z něj nejprve vyjměte baterie. Před odstraněním baterie se ujistěte, že

výrobek je odpojen od elektrické sítě. Zlikvidujte baterie bezpečně a ekologicky. Používejte

zařízení dokud baterie nejsou naprosto vybité. Použité baterie by měly být přijaté do

recyklační stanice a nesmějí být vyhazované dohromady s domovním odpadem. Pro vyjmutí

baterií prosím kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover, které najdete na

internetových stránkách www.candy-hoover.cz nebo postupujte podle následujících pokynů:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vyjmutím je nutno baterii zcela vybít.

Nechte vysavač zapnutý, dokud nebudou baterie zcela vybité. Odpojte nabíječku od

spotřebiče.

Stiskněte tlačítko uvolnění baterie a posunutím jí vyndejte.

Poznámka: Budete-li mít při demontáži jednotky jakékoli problémy nebo budete-li požadovat

podrobnější informace o manipulaci, využití a recyklaci tohoto výrobku, kontaktujte prosím

místní úřad nebo středisko sběrných surovin.

Životní prostředí:
Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou Směrnicí 2011/65/ES o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet případným negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které mohou být v opačném případě způsobeny nesprávnou likvidací tohoto
výrobku. Symbol na výrobku označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Měl by být předán na příslušné místo
sběru pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro
likvidaci odpadu. Další informace o manipulaci, novém využití a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u služby pro
sběr domovního odpadu nebo vprodejně, kde jste výrobek zakoupili.
Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi
2014/35/EU, 2014/30/EU
S a 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
GÜVENLİ KULLANIM VE DONANIM
Bu ürün kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi yalnızca ev temizliği için kullanılmalıdır. Lütfen ürünü
kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun.
Cihazı temizlemeden ya da herhangi bir bakım işlemi uygulamadan önce daima cihazı kapatın ve
şarj aletini prizden çıkarın.
Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz ziksel, duyusal veya zihinsel kabiliyete sahip kişiler ya
da deneyim ve bilgi yoksunu kişiler tarafından bir yetişkinin gözetiminde veya cihazın güvenli bir
şekilde kullanımı ile ilgili talimatı ve bulunan tehlikelerin açıkça anlatılması ile kullanabilir. Çocuklar
cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım işlemi denetimsiz şekilde çocuklar tarafından yapıl-
mamalıdır.
Güç kablosu hasar görürse cihazı kullanmayı derhal bırakın. Herhangi bir yaralanmaya engel olmak
için güç kablosunun mutlaka yetkili bir Hoover servisi tarafından değiştirilmesi gereklidir.
Yalnızca cihazla birlikte verilen şarj aletini kullanın.
Besleme voltajının şarj aleti üzerinde belirtilen değerle aynı olup olmadığını kontrol edin. Bu
Hoover ev aleti sadece 230V (İngiltere: 240V) prize takılması uygun olan çift izolasyonlu bir batarya
şarj cihazıyla verilmektedir.
Şarj cihazını uygun bir prize takın ve şarj aleti jakının prizini cihaza takın.
Aygıtı şarj ederken güç anahtarı kolu kapalı konumda olmalıdır.
İlk kullanımdan önce elektrikli süpürgenizi en az 24 saat şarj edin.
Pil takımı, LED ışığı şarj sırasında Kırmızı renkte yanar ve şarj tamamlandığında beyaz döner.
Pilleri yeniden şarj etmek için kullanım sonrasında cihazı yeniden şarj cihazına bağlayın.
Pilleri kesinlikle 37°Cnin üzerindeki veya 0°C’nin altındaki sıcaklıklarda şarj etmeyin. Şarj aletinin
şarj olurken ısınması doğaldır.
Uzun süre evde bulunmayacaksanız (tatil vs. gibi nedenlerle) şarj aletini prizden çekin. Uzun süre
kullanılmayan elektrikli süpürgenin şarjı kendi kendine bitebileceğinden, yeniden kullanmadan
önce süpürgeyi iyice şarj edin.
Yalnızca Hoover tarafından önerilen veya sağlanan aparatları, malzemeleri ve yedek parçaları
kullanın.
Statik elektrik: bazı halılar, küçük miktarda statik elektrik birikimine neden olabilir. Statik elektrik
deşarjı sağlığa zararlı değildir.
Ellerinizi, ayaklarınızı, bol giysileri ve saçlarınızı dönen fırçalardan uzak tutun.
Şarj aletinin şini kablosundan çekerek çıkarmayın.
Cihazınızı dış mekanlarda veya ıslak yüzeylerde ya da ıslak toplama için kullanmayın. Sert veya
keskin nesneleri, kibritleri, sıcak külleri, sigara izmaritleri veya diğer benzeri öğeleri toplamayın.
Yanıcı sıvıları, temizleme sıvılarını, aerosolleri veya spreyleri püskürtmeyin ya da toplamayın. Cihazı
kullanırken güç kablosu üzerine basmayın veya güç kablosundan çekerek prizden çıkarmayın.
Arıza görünürse cihazı veya şarj aletini kullanmayı bırakın. Cihazı hayvanları veya insanları temizle-
mek için kullanmayın. Pilleri şarj edilemeyen pillerle değiştirmeyin.
Hoover teknik servisi: Cihazın uzun süre güvenli ve verimli kullanımını sağlamak için, servis ve
bakımlarının yetkili Hoover servisinde yapılmasını tavsiye ederiz.
Ürün Hizmet Ömrü Sonunda Elden Çıkarma
Cihaz atılacağı zaman, öncelikle piller çıkartılmalıdır. Pil çıkartılırken, cihaz şebeke beslemesinden
çıkartılmalıdır. Pilleri güvenli bir şekilde imha edin. Pillerin tamamen boşalması için cihazı durana
kadar çalıştırın. Kullanılmış piller bir geri dönüştürme istasyonuna götürülmeli ve evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır. Pilleri çıkarmak için, lütfen Hoover Müşteri Merkezi ile temasa geçin veya
aşağıdaki talimatlara göre devam edin.
ÖNEMLİ: Pilleri çıkarmadan önce daima tamamen boşaltın ve şarj ünitesinin şten çıkarıldığından
emin olun.
Süpürgeyi piller tamamen boşalana kadar çalıştırın. Şarj cihazı jak şini cihazdan çıkarın.
Pil takımı serbest bırakma düğmelerine basın ve çıkarmak için kaydırın.
Not: Birimin parçalarına ayrılması ile ilgili zorluk yaşarsanız ya da cihazın tamiri, onarımı ya da geri
dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen belediyeniz ya da ev atıkları imha
hizmetleri ile görüşün.
Çevre:
Bu cihaz Atık Elektrikli ve Elektronik Teçhizat (WEEE) hakkında Avrupa direkti 2011/65/EC’ye uygunluk işaretine sahiptir. Bu
ürünün doğru bir şekilde atılmasını sağlayarak, yanlış atılmasından dolayı çevre ve insan sağlığında oluşabilecek olumsuz
etkilerin önlenmesine katkıda bulunacaksınız. Ürünün üzerindeki sembol, bu ürünün ev atığı olarak değerlendirilmeyeceğini
gösterir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için oluşturulan geçerli bir toplama
noktasına bırakılmalıdır. İmha, atık imhası için düzenlenen yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Ürünün nasıl elden
çıkarılacağı konusunda daha detaylı bilgi için bağlı bulunduğunuz muhtarlığa, çöp toplama şirketine veya ürünü satın almış olduğunuz
mağazaya müracaat edin.
Bu aygıt 2014/35/EU, 2014/30/EU ve 2011/65/EU Avrupa Direktierine uygundur.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
LISÄVARUSTEIDEN TURVALLISEN KÄYTÖN JA ASENNUKSEN OHJEET

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön tämän käyttöoppaan kuvaamalla tavalla.

Tutustu tähän käyttöoppaaseen huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Kytke laturista virta ja irrota laturi virtalähteestä aina käytön jälkeen ja ennen kuin puhdistat

laitteen tai teet huoltotoimenpiteitä.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joilla on vähentynyt fyysinen,

aistillinen tai henkinen kyky tai joilla ei kokemusta tai tietoja, mikäli heille on annettu ohjausta

ja valvontaa koskien laitteen turvallista käyttöä ja ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Käyttäjän suorittamaa puhdistusta ja huoltoa ei tule

suorittaa lasten toimesta ilman valvontaa.

Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos virtajohto on vahingoittunut. Virtajohdon saa

turvallisuussyistä vaihtaa vain valtuutettu Hoover-huoltoliike.

Käytä vain laitteen mukana toimitettua laturia.

Varmista, että laturiin merkityt arvot vastaavat syöttöjännitettä. Tämä Hoover-laite on varustettu

kaksois-eristetyllä akkulaturilla joka sopii liitettäväksi vain 230V:n (Iso-Britannia 240V)

pistorasiaan.

Kytke laturi sopivaan pistorasiaan ja yhdistä laturin jakkiliitinlaitteeseen.

Virtakytkimen on oltava OFF-asennossa laitteen lataamisen aikana.

Lataa laitetta ennen ensimmäistä käyttöä vähintään 24 tuntia.

Akkuyksikön LED-valo on punainen latauksen aikana. Se muuttuu valkoinen, kun lataus on suoritet-
tu.

Laita laite käytön jälkeen takaisin laturiin akun lataamiseksi.

Älä koskaan lataa akkuja yli 37 °C:n tai alle 0 °C:n lämpötiloissa. Laturi lämpeneminen latauk-

sen aikana on aivan normaalia.

I

rrota laturi mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan (loma-ajat jne.). Lataa laite uudelleen ennen

käyttöä koska akut voivat purkaa varausta pitkien säilytysjaksojen aikana.

Käytä ainoastaan Hooverin toimittamia tai suosittelemia kiinnityskappaleita, lisävaruste-

GR
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
H συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης. Πριν δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ,βεβαιωθείτε ότι έχετε
κατανοήσει τις οδηγίες που περιέχει το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας.
Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης να
απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να βγάζετε το φορτιστή από την πρίζα.
Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜεΑ προυποθέτει
την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλειά τους.Η χρήση της
συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί
να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής . Μην
αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της
συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα που θα φέρει
την ευθύνη για την ασφαλειά τους .
Εάν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο παροχής εμφανίσει φθορές διακόψτε την
λειτουργία της συσκευής αμέσως. Για λόγους ασφάλειας η αντικατάσταση του φθαρμένου
καλωδίου της συσκευής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στα σημεία τεχνικής υποστήριξης
Hoover.
Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή.
Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στο φορτιστή. Η
συσκευή Hoover διατίθεται με φορτιστή μπαταρίας με διπλή μόνωση, ο οποίος είναι
κατάλληλος μόνον για πρίζες με τάση 230 V (240 V - Ηνωμένο Βασίλειο).
Βάλτε τον φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα και συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην
συσκευή.
Κατά τη φόρτιση της συσκευής ο διακόπτης τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF.
Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή για 24 ώρες τουλάχιστον. Η λυχνία LED
της μπαταρίας ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση και γίνεται λευκό όταν η φόρτιση
ολοκληρωθεί.
Μετά τη χρήση, βάλτε τη συσκευή στον φορτιστή για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Μη
φορτίζετε ποτέ τις μπαταρίες σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37°C ή μικρότερη από 0°C.
Κατά την διάρκεια της φόρτισης ο φορτιστής θερμαίνεται .
Σε περίπτωση μακράς απουσίας (διακοπές, κλπ) αποσυνδέστε τον φορτιστή από την
παροχή. Σε μακρές περιόδους αποθήκευσης της συσκευής, επαναφορτίστε την συσκευή
πριν την χρησιμοποιήσετε, καθώς οι μπαταρίες μπορεί να έχουν αδειάσει.
Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ, αναλώσιμα ή ανταλλακτικά που συνιστώνται ή παρέχονται
από τη Hoover.
Στατικός ηλεκτρισμός: ορισμένα χαλιά μπορεί να προκαλέσουν μικρή συσσώρευση
στατικού ηλεκτρισμού. Τυχόν στατικές εκκενώσεις δεν είναι επικίνδυνες για την υγεία. Μην
πλησιάζετε τις περιστρεφόμενες βούρτσες με τα χέρια ,τα πόδια ,τα μαλιά ή τα ρούχα σας .
Μην αποσυνδέετε τον φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε εξωτερικούς χώρους , σε υγρή επιφάνεια ή για τη
συλλογή υγρών. Μην συλλέγετε με τη συσκευή σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, καυτή
στάχτη, αποτσίγαρα ή άλλα παρόμοια αντικείμενα. Μην ψεκάζετε ή συλλέγετε εύφλεκτα
υγρά, υγρά καθαρισμού, αερολύματα ή τους ατμούς τους. Ενόσω χρησιμοποιείτε τη
συσκευή δεν πρέπει να πατάτε επάνω στο καλώδιο ,μην τραβάτε το καλώδιο για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποείτε τη συσκευή
ή το φορτιστή αν παρουσιάζουν βλάβη. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να καθαρίζετε
ζώα ή άτομα. Μην αντικαθιστάτε τις μπαταρίες με μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Service Hoover: Για τις εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης κακής λειτουργίας ή
βλάβης πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά στα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Hoover,
έτσι εξασφαλίζετε την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής
Απόρριψη στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος
Εάν η συσκευή πρόκειται να απορριφθεί, πρώτα πρέπει να αφαιρεθούν οι μπαταρίες.
Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά την αφαίρεση των
μπαταριών. Απορρίψτε τις μπαταρίες με ασφαλή τρόπο. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί
μέχρι να σταματήσει λόγω πλήρους εκφόρτισης των μπαταριών. Οι χρησιμοποιημένες
μπαταρίες πρέπει να προσκομίζονται σε ένα σταθμό ανακύκλωσης και δεν πρέπει να
απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, επικοινωνήστε
με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Hoover ή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Αδειάστε πλήρως τις μπαταρίες πριν τις αφαιρέσετε.
Λειτουργείστε τη σκούπα μέχρι να αδειάσουν πλήρως οι μπαταρίες. Βγάλτε το βύσμα του
φορτιστή από τη συσκευή.
Πιέστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης της μπαταρίας και σύρετε για να την αφαιρέσετε.
Σημείωση: Εάν συναντήσετε δυσκολίες κατά την αποσυναρμολόγηση της μονάδας ή για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση ή την ανακύκλωση
αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με την αρμόδια δημοτική αρχή ή την υπηρεσία
απόρριψης οικιακών απορριμμάτων της περιοχής σας.
Περιβάλλον:
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την υπ’αριθμ 2011/65/EK, οδηγία για Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (WEEE). Η σωστή απόσυρση της συσκευής συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και τον
άνθρωπο που μπορεί να προκληθούν από την λανθασμένη διαχείριση στην διαδικασία απόσυρσης της συσκευής . Η σήμανση του
προϊόντος επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή αυτή πρέπει να
αποσύρεται στα ειδικά σημεία συγκέντρωσης για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Η απόρριψη της συσκευής πρέπει
να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τόπο νομοθεσία για την απόρριψη ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική υπηρεσία ,
την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα που το αγοράσατε.
Αυτή η συσκευή πληροί τις υπ΄αριθμ. 2014/35/EU, 2014/30/EU και 2011/65/EU Ευρωπαϊκές Οδηγίες .
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
FI
PL
INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I AKCESORIÓW
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w sposób opisany w
niniejszej instrukcji użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed
rozpoczęciem używania odkurzacza.
Należy zawsze wyłączyć i wyjąć ładowarkę z gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia lub wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku co najmniej 8 lat, osoby o ograniczonych
zdolnościach zycznych, sensorycznych lub mentalnych, a także osoby nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy, jedynie pod warunkiem że odbywać się
będzie to pod nadzorem lub po przeszkoleniu na temat bezpiecznego użycia urządzenia
oraz związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Urządzenia nie
powinny czyścić ani konserwować dzieci bez nadzoru.
Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z
urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa, przewód zasilający powinien zostać
wymieniony przez serwisanta autoryzowanego punktu serwisowego rmy Hoover.
Należy stosować wyłącznie ładowarkę dostarczoną wraz z urządzeniem.
Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania w gniazdku jest zgodne z podanym na tabliczce
znamionowej ładowarki. Niniejsze urządzenie Hoover zasilane jest podwójnie izolowaną
ładowarką akumulatorów, która może być podłączana do gniazd 230V (UK 240V).
Podłączyć ładowarkę od odpowiedniego gniazdka, a przewód ładowarki do urządzenia.
Podczas ładowania urządzenia dźwignia wyłącznika zasilania musi być w pozycji
wyłączonej.
Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować przez co najmniej 24 godziny.
Podczas ładowania ledowa kontrolka będzie świecić na czerwono, a po całkowitym
naładowaniu zmieni kolor na biały.
Po użyciu ponownie podłączyć urządzenie do ładowarki, aby doładować akumulator.
Nigdy nie ładować akumulatorów w temperaturze powyżej 37°C lub poniżej 0°C.
Nieznaczne nagrzewanie się ładowarki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.
W razie dłuższej nieobecności (urlop itp.) odłączyć ładowarkę od zasilania. Po dłuższej
przerwie w eksploatacji urządzenie należy doładować przed użyciem, ponieważ
bezczynność powoduje rozładowanie akumulatorów.
Należy korzystać wyłącznie z końcówek, materiałów eksploatacyjnych oraz części
zamiennych zalecanych lub dostarczonych przez rmę Hoover.
Ładunki elektrostatyczne: odkurzanie niektórych dywanów może powodować niewielkie
naelektryzowanie się odkurzacza. Tego rodzaju ładunki elektrostatyczne nie stanowią
zagrożenia dla zdrowia.
Nie zbliżać rąk, stóp, luźnej odzieży ani włosów do obracających się szczotek.
NIE wyjmować wtyczki ładowarki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
Nie używać urządzenia na zewnątrz domu, do odkurzania mokrych powierzchni ani do
zbierania wody. Nie wolno wciągać twardych lub ostrych przedmiotów, zapałek, gorącego
popiołu, niedopałków papierosów ani innych podobnych przedmiotów. Nie spryskiwać
łatwopalnymi cieczami, środkami czyszczącymi w aerozolu ani parą. Nie stąpać po prze-
wodzie zasilającym podczas korzystania z urządzenia i nie wyjmować wtyczki, ciągnąc za
przewód zasilający. Nie wolno kontynuować eksploatacji uszkodzonego urządzenia lub
ładowarki. Nie używać urządzenia do odkurzania ludzi lub zwierząt. Nie wolno stosow
jednorazowych baterii zamiast akumulatorów.
Serwis rmy Hoover: Aby zapewnić bezpieczne i sprawne działanie tego urządzenia,
zalecamy zlecanie prac serwisowych lub napraw wyłącznie serwisantom autoryzowanego
punktu serwisowego rmy Hoover.
Zakończenie użytkowania produktu Utylizacja
Jeżeli urządzenie ma być złomowane, należy z niego najpierw usunąć akumulatory.
Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania.
Akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska. Włączyć urządzenie i
pozwolić, aby pracowało aż do całkowitego wyczerpania akumulatorów. Zużyte
akumulatory należy przekazać do recyklingu. Nie należy ich wyrzucać ze śmieciami
INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK OG MONTERINGER
Dette apparatet må kun brukes til husrengjøring, og slik denne bruksanvisningen beskriver.
Sørg for at denne veiledningene er forstått fullstendig før du bruker apparatet.
Slå alltid av og koble laderen fra støpselet før enheten rengjøres eller vedlikeholdes.
Apparatet kan brukes av barn fra 8 år, og av personer med nedsatte fysiske, sanselige eller
mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått
opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene bruk av apparatet kan medføre. Barn skal
ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn.
Bruken av apparatet må opphøre umiddelbart dersom strømledningen er skadet. Av
sikkerhetshensyn må en autorisert Hoover-tekniker erstatte strømledningen.
Bruk den opprinnelige laderen som fulgte med apparatet.
Kontroller at forsyningsspenningen er den samme som er angitt på laderen. Dette
Hoover-apparatet leveres med dobbeltisolert batterilater, som kun kan settes i et 230V (britisk
240V) strømuttak.
Koble laderen til et egnet strømuttak, og koble laderens kontakt til apparatet.
Når du lader apparatet, må av/på-spaken være i av-posisjon.
La rengjøringsapparatet stå på lading i minst 24 timer før første gangs bruk.
Batteripakkens LED-lys vil lyse rødt under oppladingen og vil bli hvit når den er fullstendig
oppladet.
Koble apparatet tilbake i laderen etter bruk, slik at batteriet lades opp.
Lad aldri batteriene i temperaturer over 37 °C eller under 0 °C. Det er vanlig at laderen er varm
ved berøring under lading.
Koble fra laderen dersom du er borte over langre tid (f.eks. ferie). Produktet bør lades opp igjen
før bruk, da batteriene kan selvutløses ved lengre tids lagring.
Bruk kun tilbehør, forbruksvarer eller reservedeler som anbefales eller leveres av Hoover.
Statisk elektrisitet: noen tepper kan forårsake en liten opphopning av statisk elektrisitet.
Utladning av statisk elektrisitet er ikke helseskadelig.
Hold hender, føtter, løse klær og hår unna roterende børster.
Ikke koble fra laderen ved å trekke i ledningen.
Du må ikke bruke apparatet utendørs, på våte overater eller til å støvsuge væske. Du må ikke
støvsuge harde eller skarpe objekter, varm aske, sigarettsneiper eller andre liknende gjenstand-
er. Apparatet må ikke utsettes for eller støvsuge opp brennbare væsker, rengjøringsmidler,
RUИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ
Данный прибор предназначен только для домашнего использования в соответствии с
описанием, приведенным в настоящем Руководстве пользователя. Прежде чем приступить
к эксплуатации данного бытового электроприбора, убедитесь в том, что вы понимаете
настоящее руководство.
Перед очисткой или обслуживанием всегда вынимайте вилку из розетки.
Дети старше восьми лет, а также лица со сниженным физическим, сенсорным или
умственным развитием или отсутствием опыта или знаний об устройстве могут
использовать устройство под присмотром или если они должным образом
SI
NAVODILA ZA VARNO UPORABO IN SESTAVO DODATNIH PRIPOMOČKOV.
Sesalnik lahko uporabljate le za čiščenje stanovanjskih prostorov, kot je opisano v tem priročni-
ku. Prosimo, da se pred uporabo sesalnika temeljito seznanite s temi navodili.
Pred čiščenjem naprave ali kakršnimi koli vzdrževalnimi deli vedno izklopite in odstranite
polnilnik iz vtičnice.
Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi,
zaznavnimi in mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če
so pod nadzorom ali so bile ustrezno podučene o varni uporabi aparata ter se zavedajo nevar-
nosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci se ne smejo igati z aparatom. Otroci ne smejo
čistiti ali vzdrževati aparata braz nadzora.
Če je napajalni kabel poškodovan, nemudoma prenehajte z uporabo sesalnika. Da bi se izognili
nevarnosti, mora napajalni kabel zamenjati pooblaščeni Hooverjev serviser.
Uporabljajte le originalni polnilnik, ki je priložen napravi.
Preverite, ali je napajalna napetost enaka tisti, ki je navedena na polnilniku. Ta Hooverjev aparat
je dobavljen z dvojno izoliranim polnilcem baterij, ki je primeren samo za priključitev na 230-V
(UK 240V) vtičnico.
Polnilec priključite v ustrezno vtičnico in nato drugi del priključite še na napravo.
Med polnjenjem naprave mora biti gumb za vklop in izklop naprave v legi OFF.
Pred prvo uporabo baterijo naprave polnite vsaj 24 ur.
LED luč v bateriji bo svetila rdeče med polnjenjem in bo svetila bela, ko bo baterija popolnoma
napolnjena.
Po uporabi naprave spet priključite polnilnik in tako vnovič napolnite baterijo.
Nikoli ne polnite baterij pri temperaturah višjih od 37°C ali nižjih od 0°C. Normalno je, da se
polnilnik med polnjenjem segreva.
Polnilec izklopite v primeru podaljšane odsotnosti (počitnice, itd.). Pred ponovno uporabo spet
napolnite baterije, ker se lahko te izpraznijo samodejno, če sesalnika dlje časa ne uporabljate.
Uporabljajte le dodatke, potrošni material ali nadomestne dele, ki jih priporoča ali dobavi
Hoover.
Statična elektrika: nekatere preproge lahko povzročijo nastanek manjšega naboja statične
elektrike. Kakršen koli statični električni naboj ne ogroža zdravja.
TR
проинструктированы о безопасном использовании устройства и понимают риски, которые
может повлечь собой его использование. С устройством не должны играть дети. Не следует
допускать детей к очистке и обслуживанию прибора без присмотра взрослых.
Если провод питания поврежден, немедленно отключите прибор. Во избежание несчастных
случаев замену провода должен осуществлять только специалист авторизованного
сервисного центра Hoover.
Пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством, входящим в комплект поставки
прибора.
Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует параметрам зарядного
устройства. Это пылесос Hoover снабжено зарядным устройством с двойной изоляцией,
которое подходит только для вставки в розетку с 230V (240 в Великобритании).
Вставьте зарядное устройство в соответствующую розетку и подсоедините разъем
зарядного устройства к пылесосу.
При зарядке прибора рычаг выключателя питания должен находится в положении
“выключено”.
Перед первым использованием зарядите пылесос в течении минимум 24 часов.
Светодиодный индикатор аккумуляторной батареи загорится красным во время зарядки и
станет синим при полной зарядке.
После использования всегда устанавливайте прибор на зарядное устройство с целью
подзарядки аккумуляторов.
Запрещается зарядка аккумуляторных батарей при температуре выше 37С или ниже 0С.
Совершенно нормально, если во время зарядки коснуться зарядного утсройства, то оно
будет теплым.
Отключите зарядное устройство в случае длительного отсутствия (каникулы и т.д.)
Перезарядите пылесос снова перед использованием, так как аккумулятор может
саморазрядиться за период хранения. Используйте только рекомендуемые Hoover насадки,
расходные материалы или запасные части.
Статическое электричество: некоторые ковры могут вызвать небольшое нарастание
статического электричества. Разряд статического электричества не представляет опасности
для здоровья.
Не приближайте вращающиеся щетки к рукам, ногам, болтающейся одежде и волосам.
Никогда не отключайте зарядное устройство, потянув за кабель.
Не применяйте прибор вне помещений, на влажных поверхностях или для сбора
жидкостей. Не используйте прибор для сбора острых предметов, спичек, горячего пепла,
окурков или аналогичных объектов. Не распыляйте или не собирайте горючие жидкости,
чистящие средства, аэрозоли или прочие пары. Не перевозите свой прибор через провод
питания и не тяните за провод, вынимая вилку из розетки. Не используйте прибор или
зарядное устройство, если они неисправны. Не пользуйтесь прибором для очистки
животных или людей. Замену можно производить только на аккумуляторные батареи.
Сервисная служба Hoover: Для обеспечения продолжительной, безопасной и эффективной
работы данного бытового электроприбора любой вид ремонта рекомендуется производить
только специалистом авторизованного сервисного центра Hoover.
Окончание срока использования
При необходимости утилизации прибора, выньте из него аккумуляторы. Вынимая
аккумуляторы, отключите прибор от электросети. Соблюдайте правила техники
безопасности при утилизации аккумуляторов. Запустить в работу прибор и дождаться
полной разрядки аккумуляторов. Использованные аккумуляторы необходимо сдавать в
специальный пункт приема и не смешивать с обычными бытовыми отходами. Чтобы
извлечь аккумуляторы, свяжитесь с Клиентской Службой Hoover или следуйте
приведенным далее инструкциям.
ВНИМАНИЕ! Перед тем как извлечь батареи из пылесоса, они должны быть полностью
разряжены.
Используйте пылесос до полной разрядки аккумуляторов. Выньте вилку зарядного
устройства из прибора. Нажмите кнопки разблокировки батарейного блока и переместите
их, чтобы удалить.
Примечание: В случае возникновения каких-либо сложностей с разборкой блока или при
необходимости получения более подробной информации об обслуживании, утилизации и
переработке данного прибора, обратитесь в местные органы власти или в местную службу
по утилизации бытовых отходов.
Окружающая среда:
Прибор маркируется согласно Европейской директиве 2011/65/EC по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE).
Соблюдая правила утилизации данного электроприбора, вы помогаете предотвратить возможные отрицательные последствия для
окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место при неправильной утилизации данного устройства. Клеймо
на данном устройстве означает, что его нельзя утилизировать как бытовые отходы. Его необходимо доставить в соответствующий пункт
утилизации электрического и электронного оборудования. Утилизация должна проводиться в соответствии с местными
природоохранительными правилами по утилизации отходов. Для получения более подробной информации по уходу, восстановлению и
переработке данного устройства обратитесь к городским властям, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором было
куплено изделие.
Данный прибор отвечает требованиям Европейских Директив 2014/35/EU, 2014/30/EU и 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
aerosoler eller damp fra slike væsker. Unngå å kjøre over ledningen eller trekke ut støpselet
under bruk. Ikke fortsett å bruke rengjøringsapparatet eller laderen hvis det virker som om
det er noe feil med dem. Du må ikke bruke apparatet til å rengjøre dyr eller mennesker. Ikke
erstatt batteriene med ikke-oppladbare batterier.
Hoover-service: For å sikre at apparatet fortsatt virker som det skal, og er trygt å bruke, anbe-
faler vi at all service og alle reparasjoner blir utført av en autorisert Hoover-tekniker.
Avfallshåndtering etter produktets levetid
Hvis apparatet skal avhendes, bør batteriene ernes først. Apparatet må være frakoblet
strømnettet når du erner batteriet. Kast batteriene på en trygg måte. La apparatet gå til den
stopper fordi batteriene er helt tømt. Brukte batterier bør leveres til en gjenbruksstasjon, og
ikke kastes sammen med husholdningsavfall. For å erne batteriene, bør du kontakte Hoovers
kundesenter, eller fortsette som anvist nedenfor:
VIKTIG: Tøm alltid batteriene helt før erning, og kontroller at laderen er koblet fra.
La rengjøringsapparatet gå til batteriene er helt tømt. Ta laderkontakten ut av apparatet.
Trykk på knappene som frigjør batteripakken og dra den ut.
Merk: Hvis du har vanskeligheter med å demontere enheten eller ønsker mer detaljert infor-
masjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av apparatet, ta kontakt med kom-
munen eller renovasjonsselskapet.
Miljøet:
Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktiv 2011/65/EC om elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE). Ved å sørge for at dette
produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse, som
ellers kunne ha blitt forårsaket av uriktig avfallshåndtering av dette produktet. Symbolet på produktet angir at dette produktet ikke kan
behandles som husholdingsavfall. Det må istedet leveres til passende oppsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Avhendingen må gjennomføres i samsvar med lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. For mer informasjon om behandling,
gjenvinning og resirkulering av dette produktet, ta kontakt med den kommunale etaten for avfallshåndtering eller butikken der du kjøpte
produktet.
Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktivene 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

ita tai varaosia.

Staattinen sähkö: jotkin matot saattavat saada aikaan vähän staattista sähköä. Staattisen

sähkön purkaus ei ole vaarallista terveydelle.

Pidä kädet, jalat, löysät vaatteet ja hiukset loitolla pyörivistä harjoista.

Älä irrota laturia virtalähteestä johdosta vetämällä.

Älä käytä laitettasi ulkona tai märällä alustalla. Älä imuroi nesteitä. Älä imuroi kovia tai teräviä

esineitä, tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, tupakantumppeja tai muita vastaavia esineitä. Älä ruiskuta

laitteelle tai imuroi laitteella syttyviä nesteitä, puhdistusnesteitä, aerosoleja tai näiden höyryjä.

Älä aja laitteella verkkojohdon yli tai irrota pistoketta virtalähteestä johdosta vetämällä. Älä

käytä laitetta tai laturia, jos se vaikuttaa vialliselta. Älä käytä laitetta ihmisten tai eläinten

puhdistamiseen. Älä vaihda akkuja ei-ladattaviin akkuihin.

Hoover-huolto: Laitteen käyttöturvallisuuden ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi huolto ja

korjaukset kannattaa teettää valtuutetussa Hoover-huollossa.

Tuotteen hävittäminen käyttöiän päätyttyä

Jos laite hävitetään, akut on ensin poistettava. Laitteen täytyy olla irti verkkovirrasta akkua

vaihdettaessa. Hävitä akut turvallisesti. Käytä laitetta kunnes se pysähtyy, jotta akut tyhjentyvät

kokonaan. Vie käytetyt akut kierrätyskeskukseen. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.

Irrottaaksesi akut ota yhteyttä valtuutettuun Hoover huoltoliikkeeseen tai noudata seuraavia ohjeita.

TÄRKEÄÄ: Tyhjennä paristot aina kokonaan ennen niiden poistamista.

Käytä imuria kunnes akut ovat täysin tyhjät. Irrota laturin liitin laitteesta.

Paina akkuyksikön vapautuspainikkeita ja irrota liu´uttamalla.

Huomaa: Jos sinulla on vaikeuksia purkaa laitetta tai tarvitset yksityiskohtaisempaa tietoa

laitteen jälkikäsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin

kierrätysviranomaisiin tai kotitalouksien jätehuoltoon.

Ympäristö:
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2011/65/EY (WEEE) mukaisesti. Hävittämällä tämän
laitteen oikein estät mahdollisia ympäristölle ja ihmisterveydelle aiheutuvia haittavaikutuksia, joita saattaa syntyä laitteen
vääränlaisen hävittämisen seurauksena. Laitteessa oleva symboli osoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Se täytyy
luovuttaa kodinkoneiden keräyspisteeseen sähkölaitteiden kierrätystä varten. Hävittäminen on suoritettava paikallisten jätteiden
hävittämistä koskevien ympäristösäännösten mukaisesti. Saat lisätietoja tämän tuotteen käsittelemisestä, hyötykäytöstä ja kierrätyksestä
paikallisilta viranomaisilta, kotitalouksien jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.
Tämä laite on valmistettu Euroopan direktiivien 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2011/65/EU mukaisesti.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
domowymi. W celu wyjęcia akumulatorów należy skontaktować się z Centrum
Serwisowym Hoover lub postępować zgodnie z następującymi instrukcjami.
WAŻNE: Przed usunięciem należy całkowicie rozładować akumulatory.
Włączyć odkurzacz i pozwolić, aby pracował aż do pełnego wyczerpania akumulatorów.
Wyjąć wtyczkę przewodu ładowarki z urządzenia.
Naciśnij przyciski zwalniające zestaw baterii i wysuń go.
Uwaga: W razie napotkania jakichkolwiek problemów z demontażem jednostki lub w razie
konieczności uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu utylizacji, złomowania i
recyklingu urządzenia należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub
komunalnym zakładem utylizacji odpadów.
Ochrona środowiska:
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 2011/65/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektrotechnicznego (WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczyniają się Państwo do ograniczenia
ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej
utylizacji urządzenia. Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest
klasykowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji w celu recyklingu
komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami w sprawie utylizacji
odpadów. Dodatkowe informacje na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie
miejskim, w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Αυτή η συσκευή πληροί τις υπ΄αριθμ. 2014/35/EU, 2014/30/EU και 2011/65/EU Ευρωπαϊκές Οδηγίες .
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
Imejte roke, noge, ohlapna oblačila in lase proč od vrtljivih krtač.
Ne izklopite polnilca tako, da povlečete kabel.
Sesalnika ne smete uporabljajti na prostem, na kakršni koli mokri površini ali za sesanje tekočin.
Ne smete sesati trdih ali ostrih predmetov, vžigalic, vročega pepela, cigaretnih ogorkov ali
drugih podobnih snovi. Ne smete pršiti ali sesati vnetljivih tekočin, čistil, osvežilcev zraka ali
njihovih hlapov Ne smete zapeljati prek napajalnega kabla med uporabo sesalnika ali izvleči
vtikača tako, da bi vlekli za kabel. Ne smete uporabljati naprave ali polnilnika, če ne delujeta
pravilno. Ne smete uporabljati sesalnika za čiščenje živali ali ljudi. Ne smete zamenjati polnljivih
baterij z navadnimi baterijami.
Hooverjev servis: Za zagotovitev nenehnega varnega in učinkovitega delovanja naprave
priporočamo, da servis ali popravila izvrši le pooblaščeni Hooverjev serviser.
Konec življenjske dobe izdelka
Če boste napravo odvrgli, morate najprej odstraniti baterije. Ko želite odstraniti baterije, mora
biti naprava izključena iz električnega toka. Baterije odvrzite na varen način. Pustite delovati
napravo do konca, da bodo baterije popolnoma prazne. Uporabljene baterije je treba odnesti v
enoto za recikliranje in se ne smejo odvreči v gospodinjske smeti. Za odstranitev baterij vas
prosimo, da se obrnete na Hooverjev center za kupce ali nadaljujete po sledečih navodilih.
POMEMBNO: Pred odstranjevanjem baterije vedno popolnoma izpraznite.
Sesalnik naj deluje toliko časa, da se baterije do konca izpraznijo. Vtikač polnilca odstranite iz
naprave.
Pritisnite na gumbe za odstranitev baterije in jo odstranite tako, da jo potegnete vstran.
Opomba: V primeru težav z razstavljanjem naprave ali za podrobnejše informacije o ravnanju z
izdelkom, obnovi ali ricikliranju izdelka se obrnite na krajevni urad ali komunalno podjetje za
odvoz gosodinjskih odpadkov.
Okolje:
Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2011/65/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). S pravilnim
odstranjevanjem izdelka boste pripomogli k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje, do česar bi
utegnilo priti ob neprimerni odstranitvi tega izdelka. Simbol na izdelku pomeni, da izdelka ne smete odstraniti kot gospodinjski
odpadek. Oddati ga morate na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Odstranitev morate izvesti v skladu s
krajevnimi okoljskimi predpisi glede odstranjevanja odpadkov. Za podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, obnovi in recikliranju
izdelka se obrnite na krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Ta naprava je v skladu z evropskimi direktivami 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
Part No.48029828
s

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Hoover H-Free 100 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Staubsauger und wurde von 13 Personen mit einem Durchschnitt von 8.3 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Hoover H-Free 100 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Hoover und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Hoover -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Michael Rothgänger • 8-7-2021Keine Kommentare

Licht geht aus, Rolle steht still

Licht geht aus, Rolle steht still
Foto ansehen
Diese Frage beantworten
Michael Rothgänger • 8-7-2021Keine Kommentare

Licht aus, Rolle dreht nicht mehr

Licht aus, Rolle dreht nicht mehr
Foto ansehen
Diese Frage beantworten
Steinert • 28-10-20201 Kommentar

Wie erfolgt beim hoover h-free 100 die Umschaltung von eco auf Turbomotor Betrieb? Antwort bitte auf deutsch. Danke im voraus!

Werner Bauer • 14-12-2020

Wie erfolgt beim hoover h-free 100 die Umschaltung von eco auf Turbomotor Betrieb? Antwort bitte auf deutsch. Danke im voraus!

Diese Frage beantworten
Monika Hawecker • 12-10-2022Keine Kommentare

Kontrolllampe brennt nicht mehr Wird trotzdem Akku geladen?

Diese Frage beantworten
Manfred Himmler • 8-10-2021Keine Kommentare

Rolle dreht nicht mehr!

Diese Frage beantworten
Norbert Hölbing • 10-7-2021Keine Kommentare

Sauger neu u. Accu zeigt Rot an. Muss ich ihn dann 6Sth.laden u. erlischt dann das Licht.

Diese Frage beantworten
Hildegard Herz • 27-6-2021Keine Kommentare

Anleitung in Worten Staubsauger Hoover Free 100 Deutsch

Diese Frage beantworten
Gerhard Stengel • 12-11-2020Keine Kommentare

Ich habe heute in der Metro in Frankfurt am Main einen Akkustaubsauger der Fa. Hoover, Typ: H-FREE 100 gekauft. Leider war keine Bedienungsanleitung zufinden. Können Sie mir bitte ei e Bedienungsanleitung zusenden.

Diese Frage beantworten
Gerd Winterling • 5-11-2020Keine Kommentare

wir benötigen den Entriegelungsknopf rot für das Verlängerungsrohr. H-FREE 100

Diese Frage beantworten
Lotte Vogell • 13-8-2020Keine Kommentare

Hallo, ich stehe auf dem Schlauch. Wozu dienen die beiden schmalen Gummistreifen, die beiliegen?Danke und beste Grüße

Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 10

Wenn Leistung Ihre Priorität ist, verlassen Sie sich auf bewährte, vertrauenswürdige Technologie. Mit der zylindrischen ...
Allgemeines
Hoover
H-Free 100 | HF122RPT 001
Staubsauger
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF), Datenblatt (PDF)
Leistung
Akku-/Batteriespannung22 V
EnergiequelleAkku
Ladezeit- h
Laufzeit25 min
Akku-/BatterietechnologieLithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
FiltersystemJa
SchmutztrennungsmethodeZyklonisch/Filterung
ReinigungsartTrocken
Vakuum-Luftfilterung-
Einstellmöglichkeiten1
Gewicht und Abmessungen
Breite260 mm
Tiefe234 mm
Gewicht2400 g
Höhe1120 mm
Design
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)0.9 l
Staubbehälter TypBeutellos
ProduktfarbeBlack,Red,Silver
Ergonomie
LadekontrollanzeigeJa
Warnanzeige bei geringem LadestandJa
Lieferumfang
FugendüseJa
BürstenaufsatzJa
Staubsauger-StabmontageJa
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Hoover H-Free 100 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2022 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.