Ibico 081x Bedienungsanleitung

Ibico 081x
5.2 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungIbico 081x
Jótállás
Ezen berendezésre rendeltetésszerű használat mellett egy év jótállást vállalunk. A
jótállási időszak alatt a GBC a saját mérlegelése után díjtalanul megjavítja vagy
kicseréli a meghibásodott berendezést. A jótállás nem terjed ki a nem
rendeltetésszerű használat során bekövetkezett hibákra. A jótállás
érvényesítéséhez szükség van a vásárlást igazoló számlára. A berendezésen
végzett olyan javítások vagy változtatások, amelyeket a GBC által nem jóváhagyott
személy végzett, érvénytelenítik a jótállást. Célunk, hogy a termékeink a megadott
körülmények között megfelelően működjenek. Ez a jótállás nem befolyásolja a
vásárlók jogi lehetőségeit a kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozó
érvényes törvények alapján.
Záruka
Provoz tohoto stroje je, za předpokladu obvyklého způsobu používání, zaručen po
dobu jednoho roku od data zakoupení. V průběhu záruční doby bude společnost
GBC bezplatně provádět opravy stroje nebo podle vlastního uvážení rozhodne o
výměně vadného stroje. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené
nesprávným zacházením nebo používáním knevhodným účelům. Bude
požadováno předložení doklad o datu zakoupení. Opravy nebo úpravy provedené
osobami, které k tomu nebyly GBC oprávněny, budou mít za následek ztrátu
platnosti záruky. Naším cílem je, aby byla zajištěna funkce našich výrobků v
souladu s uvedenými specifikacemi. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva, která
pro spotřebitele vyplývají z příslušné národní legislativy upravující podmínky prodeje
zboží.
ON
CE/C
+
x
÷
=
.
M+
M–
MRC
%
+
/–
LOCAL
RATE
GPM
COST
SELL
MARGINZasilanie włączoneUsuń wprowadzonącyfrę/WyczyśćDodawanieOdejmowanieMnożenieDzielenieRówna sięSeparator dziesiętny(kropka)Pamięć plusPamięć minusWyczyść pamięćWartość procentowaPierwiastek kwadratowyZmiana znakuPrzeliczanie walutyWaluta lokalnaKurs wymianyMarża zysku brutto Oblicz kosztCena sprzedaży Marża zysku
Гаpантия
Pабота настоящей машин гарантируется в течение одного года с дат покупки
при условии нормалного исползования. B течение гарантийного срока GBC по
своему собственному усмотрению бесплатно отремонтирует или заменит
неисправную машину. Неисправности, возникшие в резултате неправилного
применения или исползования для ненадлежащих целей, не покрваются
гарантией. Потребуется представит доказателство дат покупки. Ремонт или
изменения, произведенне лицами, не уполномоченнми на #то GBC, сделают
гарантию недействителной. М стремимся обеспечит, чтоб наши изделия
работали в соответствии с указаннми техническими требованиями. Настоящая
гарантия не влияет на законне права, которе потребители имеют согласно
применимому националному законодателству, регулирующему продажу товаров.
Podwójne zasilanie: Wbudowane ogniwa słoneczne wysokiej wydajnościoraz zapasowa bateria umożliwiają pracę z użyciem kalkulatora wdowolnych warunkach oświetlenia.Start: Przed rozpoczęciem obliczeń naciśnij klawisz (ON/C).Automatyczne wyłączanie zasilania: Zasilanie wyłączy się automatycznie,jeśli przez 7 minut nie będzie wykonane żadne działanie.Wymiana baterii: Zapasowa bateria ma długi okres trwałości. Jeśli znaki nawyświetlaczu zbejmij tylną pokrywę kalkulatora (081X, 082X) lub zdejmijpokrywę za wyświetlaczem (101X). Przy wkładaniu bateria powinna byćskierowana stroną za znakiem „+” do góry.Przepełnienie: Gdy wystąpi błąd przepełnienia, na wyświetlaczu pojawia sięznak przepełnienia: „E/ERROR”. Aby wyzerować kalkulator, naciśnij(ON/C).Przycisk Reset: Jeżeli kalkulator funkcjonuje w nieprawidłowy sposób,naciśnij końcówką długopisu (lub innym ostro zakończonymprzedmiotem) przycisk „RESET”. Pamiętaj, aby po zresetowaniuponownie ustawić kalendarz, zegar oraz stawkę podatku (jeśli funkcje te są dostępne).Funkcje klawiszy
ON
CE/C
+
x
÷
=
.
M+
M–
MRC
%
+
/–
LOCAL
RATE
GPM
COST
SELL
MARGINZapnutoVymazání posledníhovloženého čísla /vymazání SčítáníOdčítáníNásobeníDěleníRovná seDesetinná tečkaPřičtení do pamětiOdečtení z pamětiVymazání pamětiProcentaDruhá odmocninaZměna znaménkaPřepočítání měnMístní měnaPřepočítací kurzHrubá zisková přirážkaVýpočet nákladůProdejní cenaMíra ziskuDvojí zdroj energie: Díky své vysoce výkonné solární a záložníbaterii může kalkulačka pracovat za libovolných světelnýchpodmínek.Start: Před zahájením výpočtu stiskněte tlačítko (ON/C).Automatické vypnutí: Pokud neni provedena žádná operace, vypnese napájení automaticky po 7 minutách.Výměna baterie: Záložní baterie má dlouhou životnost. Pokuddisplej potemní, sundejte zadní panel kalkulačky (081X, 082X)nebo sundejte panel za displejem (101X). Znaménko „+” nabaterii musí po vložení směřovat vzhůru.Přeplnění: Když dojde k chybě přeplnění, objeví se na displejisymbol pro tuto chybu, „E/ERROR”. Stiskněte (ON/C) provynulování kalkulačky.Tlaăítko Reset: V případě, že kalkulátor nefunguje, použijte špičkukuličkového pera (nebo podobného ostrého předmětu) kezmáčknutí tlačítka “RESET“. Tím dojde ke smazání nastavení,proto nezapomeňte opět nastavit kalenář, čas a hodnotu propřepočet daně (jestli je k dispozici).Funkce tlačítek
ON
CE/C
+
x
÷
=
.
M+
M–
MRC
%
+
/–
LOCAL
RATE
GPM
COST
SELL
MARGINBekapcsolvaBevitel törlése / törlésÖsszeadásKivonásSzorzásOsztásEgyenlőTizedesjelMemória pluszMemória mínuszMemóriatörlésSzázalékNégyzetgyökElőjel megváltoztatásaPénznem átváltásaHelyi pénznemÁtváltási árfolyamBruttó haszonkulcsKöltség kiszámításaEladási árHaszonkulcsKettős tápforrás: A beépített nagyteljesítményű szoláris és atartalék telep révén a számológép bármilyen megvilágításikörülmények között üzemeltethető.Beindítás: Nyomja meg az (ON/C) gombot a számítás megkezdéseelőtt.Automatikus kikapcsolás: Ha 7 percen át nincs adatbevitel, azenergiaforrás automatikusan kikapcsol.Az elem cseréje: A tartalék elem hosszú élattartamú. Ha a kijelzőelhomályosodik, távolítsa el a számológép hátsó fefelét (081X,082X) vagy a kijelző mögötti panelt (101X). Az elembehelyezésekor a “+” jelzés felfelé mutasson.Túlcsordulás: Amennyiben túlcsordulási hiba jelentkezik, az“E/ERROR” (hiba) felirat jelenik meg a kijelzőn. A lenullázáshoznyomja meg az (ON/C) gombot.Visszaállító gomb: Ha a számológép hibásan működik, egygolyóstoll hegyével (vagy más hegyes tárggyal) nyomja meg aszámológép hátoldalán található “RESET”. A visszaállítás utángondoskodjon a naptár, az idő és (ha van ilyen) az adókulcsújbóli beállításáról.A billentyűzet funkciói
ON
CE/C
+
x
÷
=
.
M+
M–
MRC
%
+
/–
LOCAL
RATE
GPM
COST
SELL
MARGINВключениеОтмена ввода / отменаСложениеBчитаниеУмножениеДелениеРавноДесятичная точкаПамят плюсПамят минусОчистка памятиПроцентКвадратнй коренИзменение знакаКонвертация валютМестная валютаОбменнй курсЧистая валовая приблРасчет себестоимостиПродажная ценаЧистая приблДва источник питания: Калкулятор, снабженнй мощнойвстроенной солнечной батареей и резервной батарейкой, можетработат при любом освещении.Включение: Перед началом вчислений нажмите клавишу (ON/C). Aвтоматическое включение: Питание отключаетсяавтоматически, если в течение 7 минут не нажималас ни одна изклавиш.Замена батарейки: Резервная батарейка имеет болшой срокслужб. Если дисплей становится тусклм, снимите заднююпанел калкулятора (модели 081X и 082X) или снимите панелза дисплеем (модел 101X). При установке батарейки знак “+”должен располагатся сверху.Переполнение: При возникновении ошибки переполнения надисплее появляется символ ошибки переполнения “E/ERROR”.Для сброса нажмите клавишу (ON/C).Кнопка сброса: B случае неправилнпй работ калкуляторанажмите кнопку сброса, расположенную на задней сторонекалкулятора, исползуя кончик шариковой ручки (илианалогичнй острй предмет). После сброса установите дату,время и ставку налога (если предусмотрено).Функции клавиатур
Gwarancje
Udzielamy gwarancji na jeden rok pracy urządzania od daty zakupu pod warunkiem, że
urządzenie będzie eksploatowane w sposób określony w instrukcji. W okresie objętym
gwarancją GBC naprawi lub wymieni wadliwe urządzenie według swojego uznania, nie
pobierając za to żadnej opłaty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z
niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub jego użycia niezgodnie z przeznaczeniem. Przy
składaniu reklamacji należy przedstawić dowód zakupu. Naprawy lub zmiany konstrukcyjne
dokonane przez osoby nieupoważnione przez GBC powodują utratę gwarancji. Dążymy do
tego, by nasze produkty spełniały podane specyfikacje. Niniejsza gwarancja nie narusza w
niczym praw przysługującym konsumentom na mocy odpowiedniego prawa krajowego
określającego zasady sprzedaży towarów.
Dane techniczne
081x
8-cyfrowy
wyświetlacz
Tak
Tak
60 x 98 x 7 mm
(szer. x dł. x wys.)
30g
Ogniwa słoneczne /
bateria G10/LS500
082x
10-cyfrowy
wyświetlacz
Tak
Tak
60 x 98 x 10 mm
(szer. x dł. x wys.)
45g
Ogniwa słoneczne /
bateria G10/LS500
101x
10-cyfrowy
wyświetlacz
Tak
Tak
110 x 131 x 15 mm
(szer. x dł. x wys.)
80g
Ogniwa słoneczne /
bateria G10/LS500
Wyświetlacz
Przecinek
oddzielający tysiące
Automatyczne
wyłączanie zasilania
Wymiary
Masa
Źródło zasilania
Specifikace
081x
8 LCD
Ano
Ano
60 x 98 x 7mm
(š x d x v)
30g
Solární/Baterie
G10/LS500
082X
10 LCD
Ano
Ano
68 x 112 x 8mm
(š x d x v)
45g
Solární/Baterie
G10/LS500
101X
10 LCD
Ano
Ano
110 x 131 x
15mm (š x d x v)
80g
Solární/Baterie
G10/LS500
Displej
Čárka pro tisíc
Automatické
vypnutí
Rozměry
Váha
Zdroj energie
Pontos Ieírás
081x
8 folyadék-
kristály
Igen
Igen
Sz60 x H98
x M7mm
30g
Szoláris/Elem
G10/LS500
082x
10 folyadék-
kristály
Igen
Igen
Sz68 x H112
x M8mm
45g
Szoláris/Elem
G10/LS500
101x
10 folyadék-
kristály
Igen
Igen
Sz110 x H131
x M15mm
80g
Szoláris/Elem
G10/LS500
Kijelző
Ezret jelző
vessző
Automatikus
kikapcsoló
Méret
Tömeg
Tápforrás
Характеристики
081x
8-разряднй ЖКД
Дa
Дa
60 x 98 x 7 мм
30 г
Cолнечная батарея
/ батарейка
G10 / LS500
082x
10-разряднй ЖКД
Дa
Дa
68 x 112 x 8 мм
45 г
Cолнечная батарея
/ батарейка
G10 / LS500
101x
10-разряднй ЖКД
Дa
Дa
110 x 131 x 15 мм
80 г
Cолнечная батарея
/ батарейка
G10 / LS500
Дисплей
Разделител#
разрядов
Aвтоматическое
включение
Размер
Bес
Источник питания

CZ RU

General Binding Corp NorthbrookIllinois, 60062U.S.A.www.gbc.com
Instruction Manual
Manuel d’utilisation
Bedienungsanleitung
Manuale d’istruzioni
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Használati útmutató
Руководство поксплуaтaции
CZ
H
RUS
Sample Calculations
Exemples de Calcul • Rechenbeispiele • Esempi di Calcolo Voorbeeldberekeningen • Cálculos de Prueba • Exemplos de Cálculos Räkneexempel
Obliczenia przyładowe Výpočet vzorku Mintaszámítás Пpимep cчeтной oпepaции
Cost, Sell, Margin
Prix d’achat, prix de vente, marge
Funktion Kosten, Verkauf, Gewinnspanne
Funzione costo, vendita, margine • Cost, Sell, Margin functie
Función de coste, venta y beneficio • Função de Custo, Venda e Margem
Kostprijs, verkoopprijs en margeberekeningen
Funkcja koszt, sprzedaż, marża handlowa
Funkce náklady, prodej, marže
Költség, eladási ár vagy haszonkulcs kiszámítása
Фyнкция Ceбecтоимост#/Цена/Пpибл#
Calculating Cost
Selling Price: $1,500
Profit Margin: 30%
Cost = ? ($1,050)
1500
SELL 1,500
30 MARGIN 1,050
082x
CE
Entry Correction
Correction de la Dernière Entrée • Eingabelöschung
Borrado de Introducción • Cancella Immissione • Entrada • Correcção
Invoercorrectietoets • Korrigering nollställning •
Usuń wprowadzoną cyfrę
Vymazání posledního vloženého čísla
Bevitel törlése Отмена ввода
9 x 2 = 18 ON/C 9 X 3
CE 2 =
%
Percentage
Pourcentage • Prozentrechnung • Porcentaje • Percentuale
Percentagem • Percentageberekening • Procentberäkning
Wartość procentowa Procenta Százalék Процент
150 x 20% = 30 ON/C 150 x 20 %
200 + 10% = 220 ON/C 200 + 10 %
Square Root
Racine Carrée • Quadrawurzel • Raíz Cuadrada • Radice Quadrata
Raiz Quadrada • Vierkantswortel • Kvadratroten •
Pierwiastek kwadratowy
Druhá odmocnina
Négyzetgyök Квадратнй корен#
(36 - 11) = 5 ON/C 36 11 =
+
/–
Sign Change
Inversion de signe
Vorzeichenwechsel
Cambio segno
Tekenwissel
Cambio de signo
Troca de Sinal
Teckenändring
Zmiana znaku
Změna znaménka
Előjel megváltoztatása
Изменение знака
– (2 – 5) x 4 = 12 ON/C 2 5
+
/– x
4 =
/ LOCAL / RATECurrency Conversion
Devise étrangère
Euro-Währung
Euro
Euro-valuta
Euro
Conversão de Moeda
Eurovaluta
Przeliczanie waluty
Přepočítání měn
Pénznem átváltása
Конвертация валют
1 = 6.55957 LOCAL
ON/C 6.55957 RATE LOCAL
50 = ? LOCAL
ON/C 50 LOCAL = 327.98
150 LOCAL = ?
ON/C 150 = 22.87
1 LOCAL = Exchange Rate in Memory
M
+
/ M– / MRCMemory
Mémoire • Speicher • Memoria • Geheugen • Memoria
Memória • Minne •
Pamięć Pamě Memória Пaмят#
(12 x 4) = 48 ON/C 12 x 4 M
+
– (20 ÷ 2) = 10 ON/CE/C 20 ÷ 2 M–
– (20 ÷ 2) = 38 ON/CE/C MRC
– (20 ÷ 2) = 38 ON/CE/C MRC
1/x
Reciprocal Calculation
Valeur Réciproque • Reziproke Werte • Calculos Recíprocos
Valori Reciproci • Valores Recíprocos • Reciproque Getallen
Reciproka Värden •
Odwrotność Interakce Reciprok Взаимнй
1 / (2 + 2) = 0.25 ON/C 2 + 2 ÷=
=
Constant
Constant • Konstanten • Costante • Constante • Constante
Constante • Konstant •
Obliczenia wykorzystujące czynniki stałe
Konstanta Állandó Koнcтaнта
2 + 5 = 7 ON/C 2 + 5 =
4 + 5 = 9 ON/CE/C 2 + 4 =
12 x 2 = 24 ON/C 12 x 2 =
12 x 5 = 60 ON/CE/C 12 x 5 =
x
y
Power
Elévation à la Puissance • Potenzieren • Potencia
Elevazione a Potenza • Potenciar • Machtsverheffen • Potensberäkning
Wykłądnik Exponent Kitevő Пoкaзaтeл# cтeпeни
2
3
= 8 ON/C 2 x = =
+
/
/
x
/
÷
12 + 45 = 57 ON/C 12 + 45 =
12 – 10 = 2 ON/C 12 10 =
10 x 3 = 30 ON/C 10 x 3 =
3 ÷ 4 = 0.75 ON/C 3 ÷ 4 =
Gross Profit Margin
Calcul de Marge Brute • Bruttomarge • Profitto Lordo
Bruto winstmarge • Cálculo de margen bruto
Cálculo de Margem Bruta • Bruttoförtjänstmarginal
Cena brutto z marżą Hrubá marže Bruttó haszonkulcs
Baлoвaя пpибл#
Cost = $2,000
Profit = 20% of Selling Price
Selling Price = ?
Profit = ?
2000
÷ 20 GPM 2,500
GPM 500
Selling Price = $2,400
Profit = 20% of Cost
Cost = ?
Profit = ?
2400
÷ 20
+
/– GPM
2,000
GPM 400
081x
101x
081x
081x / 101x
101x
081x, 082x & 101x081x, 082x & 101x 081x, 082x & 101x081x, 082x & 101x 081x, 082x & 101x081x, 082x & 101x 081x, 082x & 101x

081x, 082x & 101x

081X et al Op Man 18p amend.qxd 2/9/08 14:37 Page 1

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Ibico 081x an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Taschenrechner und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.2 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Ibico 081x oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Ibico und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Ibico -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Ibico
081x | IB410000
Taschenrechner
13465410000, 0134654100004
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Bildschirm
Stellen8 Ziffern
Stelle KommaseparatorFloating
Display klappbarNein
Display-HintergrundbeleuchtungNein
Textzeilen1 Zeilen
Zweites DisplayNein
Display-TypLCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht30 g
Breite60 mm
Tiefe98 mm
Höhe7 mm
Design
FormfaktorTasche
TypEinfacher Taschenrechner
ProduktfarbeBlue, White
AbdeckungNein
SteuerungTasten
Speicher
Speichermedien Typ-
Leistung
EnergiequelleBatterie/Solar
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Ibico 081x unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.