Ibico 210x Bedienungsanleitung

Ibico 210x
8.5 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungIbico 210x
Jótállás
Ezen berendezésre rendeltetésszerű használat mellett egy év jótállást vállalunk. A jótállási időszak alatt a GBC a saját mérlegelése
után díjtalanul megjavítja vagy kicseréli a meghibásodott berendezést. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használat
során bekövetkezett hibákra. A jótállás érvényesítéséhez szükség van a vásárlást igazoló számlára. A berendezésen végzett olyan
javítások vagy változtatások, amelyeket a GBC által nem jóváhagyott személy végzett, érvénytelenítik a jótállást. Célunk, hogy a
termékeink a megadott körülmények között megfelelően működjenek.
Ez a jótállás nem befolyásolja a vásárlók jogi lehetőségeit a kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozó érvényes
törvények alapján.
Záruka
Provoz tohoto stroje je, za předpokladu obvyklého způsobu používání, zaručen po dobu jednoho roku od data zakoupení. V
průběhu záruční doby bude společnost GBC bezplatně provádět opravy stroje nebo podle vlastního uvážení rozhodne o výměně
vadného stroje. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným zacházením nebo používáním knevhodným
účelům. Bude požadováno předložení doklad o datu zakoupení. Opravy nebo úpravy provedené osobami, které k tomu nebyly
GBC oprávněny, budou mít za následek ztrátu platnosti záruky. Naším cílem je, aby byla zajištěna funkce našich výrobků v
souladu s uvedenými specifikacemi. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva, která pro spotřebitele vyplývají z příslušné národní
legislativy upravující podmínky prodeje zboží.
ON
CE/C
+
x
÷
=
.
M+
M–
MRC
%
+
/–
LOCAL
RATE
k
TAX+
TAX–
TAX+
TAX–
5/4
x
A024F
COST
SELL
MARGIN
AC
TAB
CSM MEM
Zasilanie włączone
Usuń wprowadzoną
cyfrę/Wyczyść
Dodawanie
Odejmowanie
Mnożenie
Dzielenie
Równa się
Separator dziesiętny (kropka)
Pamięć plus
Pamięć minus
Wyczyść pamięć
Wartość procentowa
Pierwiastek kwadratowy
Zmiana znaku
Przeliczanie waluty
Waluta lokalna
Kurs wymiany
Poprawka ostatniej cyfry
Podatek plus
Podatek minus
Ustaw stawkę podatku
Potwierdź stawkę podatku
Wybór zaokrąglenia
212x: Wybór dziesiętnych
212x: Oblicz koszt
212x: Cena sprzedaży
212x: Marża zysku
212x: Wyczyść wszystko
210x: Wybór miejsc dziesiętnych
212x: Przełącz między
obliczaniem CSM a pamięcią
Гаpантия
Pабота настоящей машин гарантируется в течение одного года с дат покупки при условии нормалного исползования. B течение гарантийного срока
GBC по своему собственному усмотрению бесплатно отремонтирует или заменит неисправную машину. Неисправности, возникшие в резултате
неправилного применения или исползования для ненадлежащих целей, не покрваются гарантией. Потребуется представит доказателство дат
покупки. Ремонт или изменения, произведенне лицами, не уполномоченнми на #то GBC, сделают гарантию недействителной. М стремимся
обеспечит, чтоб наши изделия работали в соответствии с указаннми техническими требованиями. Настоящая гарантия не влияет на законне права,
которе потребители имеют согласно применимому националному законодателству, регулирующему продажу товаров.
Podwójne zasilanie: Wbudowane ogniwa słoneczne wysokiej wydajności oraz zapasowa bateria umożliwiają pracę z
użyciem kalkulatora w dowolnych warunkach oświetlenia.
Start: Przed rozpoczęciem obliczeń naciśnij klawisz (ON/C/CE).
Automatyczne wyłączanie zasilania: Zasilanie wyłączy się automatycznie, jeśli przez 7 minut nie będzie wykonane żadne
działanie.
Wymiana baterii: Zapasowa bateria ma długi okres trwałości. Jeśli znaki na wyświetlaczu zbledną, wykręć wszystkie cztery
śruby mocujące tylną pokrywę. Aby rozdzielić przód obudowy od tylnej pokrywy, ostrożnie wsuń pomiędzy nie płaski
śrubokręt i lekko go przekręć Delikatnie wyciągnij starą baterię, a następnie włóż nową, znakiem (+) do góry. Zatrzaśnij
pokrywę i obudowę, a następnie wkręć śruby, aż do oporu.
Przepełnienie: Gdy wystąpi błąd przepełnienia, na wyświetlaczu pojawia się znak przepełnienia: „E”. Aby wyzerować
kalkulator, naciśnij (ON/C/CE).
Przycisk Reset: Jeżeli kalkulator funkcjonuje w nieprawidłowy sposób, naciśnij końcówką długopisu (lub innym ostro
zakończonym przedmiotem) przycisk „RESET”. Pamiętaj, aby po zresetowaniu ponownie ustawić kalendarz, zegar oraz
stawkę podatku (jeśli funkcje te są dostępne).
Odchylany wyświetlacz: Ustaw wyświetlacz pod właściwym kątem.
Funkcje klawiszy
ON
CE/C
+
x
÷
=
.
M+
M–
MRC
%
+
/–
LOCAL
RATE
k
TAX+
TAX–
TAX+
TAX–
5/4
x
A024F
COST
SELL
MARGIN
AC
TAB
CSM MEM
Zapnuto
Vymazání posledního
vloženého čísla /
vymazání
Sčítání
Odčítání
Násobení
Dělení
Rovná se
Desetinná tečka
Přičtení do paměti
Odečtení z paměti
Vymazání paměti
Procenta
Druhá odmocnina
Změna znaménka
Přepočítání měn
Místní měna
Přepočítací kurz
Zpětná oprava
Daň plus
Daň minus
Nastavení daňové sazby
Potvrzení daňové sazby
Volič zaokrouhlení
212x: Desetinný volič
212x: Výpočet nákladů
212x: Prodejní cena
212x: Míra zisku
212x: Vymazat vše
210x: Desetinná volba
212x: Přepínání mezi CSM
a výpočty s pamětí
Dvojí zdroj energie: Díky své vysoce výkonné solární a záložní baterii může kalkulačka pracovat za
libovolných světelných podmínek.
Start: Před zahájením výpočtu stiskněte tlačítko (ON/C/CE).
Automatické vypnutí: Pokud neni provedena žádná operace, vypne se napájení automaticky po 7
minutách.
Výměna baterie: Záložní baterie má dlouhou životnost. Pokud displej potemní, vyšroubujte všechny čtyři
šrouby na zadním krytu. Opatrně vložte plochý šroubovák mezi přední a zadní kryt a zakrute s ním,
abyste je od sebe oddělili. Jemně vypáčte starou baterii a pak vložte novou baterii tak, aby strana (+)
směřovala nahoru. Stiskněte obě části krytu k sobě, potom vložte a utáhněte šrouby.
Přeplnění: Když dojde k chybě přeplnění, objeví se na displeji symbol pro tuto chybu, „E”. Stiskněte
(ON/C/CE) pro vynulování kalkulačky.
Tlaăítko Reset: V případě, že kalkulátor nefunguje, použijte špičku kuličkového pera (nebo podobného
ostrého předmětu) ke zmáčknutí tlačítka “RESET“. Tím dojde ke smazání nastavení, proto nezapomeňte
opět nastavit kalenář, čas a hodnotu pro přepočet daně (jestli je k dispozici).
Naklápěcí displej: Nastavte displej do požadovaného úhlu.
Funkce tlačítek
ON
CE/C
+
x
÷
=
.
M+
M–
MRC
%
+
/–
LOCAL
RATE
k
TAX+
TAX–
TAX+
TAX–
5/4
x
A024F
COST
SELL
MARGIN
AC
TAB
CSM MEM
Bekapcsolva
Bevitel törlése / törlés
Összeadás
Kivonás
Szorzás
Osztás
Egyenlő
Tizedesjel
Memória plusz
Memória mínusz
Memóriatörlés
Százalék
Négyzetgyök
Előjel megváltoztatása
Pénznem átváltása
Helyi pénznem
Átváltási árfolyam
Hátraléptetéses korrekció
Adó plusz
Adó mínusz
Adókulcs beállítása
Adókulcs jóváhagyása
Kerekítés kiválasztó (gomb)
212x: Tizedes kiválasztó
(gomb)
212x: Költség kiszámítása
212x: Eladási ár
212x: Haszonkulcs
212x: Minden letisztázva
210x: Tizedes kiválasztása
212x: Választás a CSM- és
a Memóriakalkuláció között
Kettős tápforrás: A beépített nagyteljesítményű szoláris és a tartalék telep révén a számológép bármilyen
megvilágítási körülmények között üzemeltethető.
Beindítás: Nyomja meg az (ON/C/CE) gombot a számítás megkezdése előtt.
Automatikus kikapcsolás: Ha 7 percen át nincs adatbevitel, az energiaforrás automatikusan kikapcsol.
Az elem cseréje: A tartalék elem hosszú élettartamú. Ha a kijelző elhomályosodik, távolítsa el a hátlapot
rögzítő négy csavart. Az elülső- és hátlap szétválasztása érdekében csúsztasson azok közé egy
laposvégű csavarhúzót és csavarjon egyet rajta. Gyengéden emelje ki a régi elemet és helyezze be az
újat, úgy, hogy a (+) oldal legyen felfelé. Pattintsa ismét egybe az elülső és hátlapot, majd helyezze
vissza és szorítsa meg a csavarokat.
Túlcsordulás: Amennyiben túlcsordulási hiba jelentkezik, az “E” (hiba) felirat jelenik meg a kijelzőn. A
lenullázáshoz nyomja meg az (ON/C/CE) gombot.
Visszaállító gomb: Ha a számológép hibásan működik, egy golyóstoll hegyével (vagy más hegyes
tárggyal) nyomja meg a számológép hátoldalán található “RESET”. A visszaállítás után gondoskodjon a
naptár, az idő és (ha van ilyen) az adókulcs újbóli beállításáról.
Billenthető kijelző: A kijelző a kívánt szögbe állítható.
A billentyűzet funkciói
ON
CE/C
+
x
÷
=
.
M+
M–
MRC
%
+
/–
LOCAL
RATE
k
TAX+
TAX–
TAX+
TAX–
5/4
x
A024F
COST
SELL
MARGIN
AC
TAB
CSM MEM
Включение
Отмена ввода / отмена
Сложение
Bчитание
Умножение
Деление
Равно
Десятичная точка
Памят плюс
Памят минус
Очистка памяти
Процент
Квадратнй корен
Изменение знака
Конвертация валют
Местная валюта
Обменнй курс
Отмена последней цифр
Прибавление налога
Вчитание налога
Ввод налоговой ставки
Подтверждение налоговой
ставки
Вбор точности округления
212x: Вбор десятичного
разделителя
212x: Расчет себестоимости
212x: Продажная цена
212x: Чистая прибл
212x: Полнй сброс
210x: Вбор десятичного
разделителя
212x: Переключение между
режимами СSМ
(себестоимост, цена,
прибл) и памяти
Два источник питания: Калкулятор, снабженнй мощной встроенной солнечной батареей и резервной батарейкой,
может работат при любом освещении.
Включение: Перед началом вчислений нажмите клавишу (ON/C/CE).
Aвтоматическое включение: Питание отключается автоматически, если в течение 7 минут не нажималас ни одна
из клавиш.
Замена батарейки: Резервная батарейка имеет болшой срок служб. Если дисплей становится тусклм, вкрутите
все четре винта на задней кршке. Чтоб отделит заднюю кршку от передней, осторожно введите между
ними и поверните отвертку с плоским лезвием. Осторожно извлеките старую батарейку и установите новую так,
чтоб знак (+) бл сверху. Защелкните крщки, вставте и закрутите винт.
Переполнение: При возникновении ошибки переполнения на дисплее появляется символ ошибки переполнения “E”.
Для сброса нажмите клавишу (ON/C/CE).
Кнопка сброса: B случае неправилнпй работ калкулятора нажмите кнопку сброса, расположенную на задней
стороне калкулятора, исползуя кончик шариковой ручки (или аналогичнй острй предмет). После сброса
установите дату, время и ставку налога (если предусмотрено).
Наклоннй дисплей: Вберите нужнй угол наклона дисплея.
Функции клавиатур
Gwarancje
Udzielamy gwarancji na jeden rok pracy urządzania od daty zakupu pod warunkiem, że urządzenie będzie eksploatowane w sposób określony w
instrukcji. W okresie objętym gwarancją GBC naprawi lub wymieni wadliwe urządzenie według swojego uznania, nie pobierając za to żadnej opłaty.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub jego użycia niezgodnie z przeznaczeniem. Przy
składaniu reklamacji należy przedstawić dowód zakupu. Naprawy lub zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby nieupoważnione przez GBC
powodują utratę gwarancji. Dążymy do tego, by nasze produkty spełniały podane specyfikacje. Niniejsza gwarancja nie narusza w niczym praw
przysługującym konsumentom na mocy odpowiedniego prawa krajowego określającego zasady sprzedaży towarów.

CZ RU

General Binding Corp
Northbrook
Illinois, 60062
U.S.A.
www.gbc.com

208x, 210x & 212x

Instruction Manual
Manuel d’utilisation
Bedienungsanleitung
Manuale d’istruzioni
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Használati útmutató
Руководство поксплуaтaции
CZ
H
RUS
Sample Calculations
Exemples de Calcul • Rechenbeispiele • Esempi di Calcolo Voorbeeldberekeningen • Cálculos de Prueba • Exemplos de Cálculos Räkneexempel • Obliczenia przyładowe Výpočet vzorku Mintaszámítás Пpимep cчeтной oпepaции
Cost, Sell, Margin
Prix d’achat, prix de vente, marge • Funktion Kosten, Verkauf, Gewinnspanne
Funzione costo, vendita, margine • Cost, Sell, Margin functie
Función de coste, venta y beneficio • Função de Custo, Venda e Margem
Kostprijs, verkoopprijs en margeberekeningen •
Funkcja koszt, sprzedaż, marża handlowa
Funkce náklady, prodej, marže
Költség, eladási ár vagy haszonkulcs kiszámítása
Фyнкция Ceбecтоимост!/Цена/Пpибл!
For 212x set the CSM/MEMORY switch to CSM
Calculating Cost
Selling Price: $1,500
Profit Margin: 30%
Cost = ? ($1,050)
1500
SELL 1,500
30 MARGIN 1,050
CE Entry Correction
Correction de la Dernière Entrée • Eingabelöschung • Borrado de Introducción
Cancella Immissione • Entrada • Correcção • Invoercorrectietoets • Korrigering nollställning
Usuń wprowadzoną cyfrę Vymazání posledního vloženého čísla Bevitel törlése Отмена ввода
9 x 2 = 18 ON/C/CE 9 X 3
ON/C/CE 2 =
% Percentage
Pourcentage • Prozentrechnung • Porcentaje • Percentuale • Percentagem • Percentageberekening
Procentberäkning •
Wartość procentowa Procenta Százalék Процент
150 x 20% = 30 ON/C/CE 150 x 20 %
200 + 10% = 220 ON/C/CE 200 + 10 %
Square Root
Racine Carrée • Quadrawurzel • Raíz Cuadrada • Radice Quadrata • Raiz Quadrada • Vierkantswortel
Kvadratroten •
Pierwiastek kwadratowy Druhá odmocnina Négyzetgyök Квадратнй корен!
(36 - 11) = 5 ON/C/CE 36 11 =
+
/– Sign Change
Inversion de signe
Vorzeichenwechsel
Cambio segno
Tekenwissel
Cambio de signo
Troca de Sinal
Teckenändring
Zmiana znaku
Změna znaménka
Előjel megváltoztatása
Изменение знака
– (2 – 5) x 4 = 12 ON/C/CE 2 5
+
/– x
4 =
/ LOCAL / RATECurrency Conversion
Devise étrangère
Euro-Währung
Euro
Euro-valuta
Euro
Conversão de Moeda
Eurovaluta
Przeliczanie waluty
Přepočítání měn
Pénznem átváltása
Конвертация валют
1 = 6.55957 LOCAL ON/C/CE 6.55957 RATE LOCAL
50 = ? LOCAL ON/C/CE 50 LOCAL = 327.98
150 LOCAL = ?
ON/C/CE 150 = 22.87
1 LOCAL = Exchange Rate in Memory
M
+
/ M– / MRC Memory
Mémoire • Speicher • Memoria • Geheugen • Memoria • Memória
Minne •
Pamięć Pamě Memória Пaмят!
For 212x set the CSM/MEMORY switch to MEMORY
(12 x 4) = 48 ON/C/CE 12 x 4 M
+
– (20 ÷ 2) = 10 ON/CE/C 20 ÷ 2 M–
– (20 ÷ 2) = 38 ON/CE/C MRC
– (20 ÷ 2) = 38 ON/CE/C MRC
1/x Reciprocal Calculation
Valeur Réciproque • Reziproke Werte • Calculos Recíprocos • Valori Reciproci • Valores Recíprocos
Reciproque Getallen • Reciproka Värden •
Odwrotność Interakce Reciprok Взаимнй
1 / (2 + 2) = 0.25 ON/C/CE 2 + 2 ÷=
=
Constant
Constant • Konstanten • Costante • Constante • Constante • Constante • Konstant
Obliczenia wykorzystujące czynniki stałe Konstanta Állandó Koнcтaнта
2 + 5 = 7 ON/C/CE 2 + 5 =
4 + 5 = 9 ON/CE/C 2 + 4 =
12 x 2 = 24 ON/C/CE 12 x 2 =
12 x 5 = 60 ON/CE/C 12 x 5 =
x
y
Power
Elévation à la Puissance • Potenzieren • Potencia • Elevazione a Potenza • Potenciar
Machtsverheffen • Potensberäkning
Wykłądnik Exponent Kitevő Пoкaзaтeл! cтeпeни
2
3
= 8 ON/C/CE 2 x = =
+ / – / x / ÷
12 + 45 = 57 ON/C/CE 12 + 45 =
12 – 10 = 2 ON/C/CE 12 10 =
10 x 3 = 30 ON/C/CE 10 x 3 =
3 ÷ 4 = 0.75 ON/C/CE 3 ÷ 4 =
Tax
+
/
Function
Taxes automatiques +/- • Steuern +/- Funktion • Funzioni Tax +/- • BTW-functie +/-
Función Tax +/- • Função Taxa +/- • Skatt +/- Funktion •
Funkcje przycisku Tax +/-
Daňová funkce +/-
Adó +/- funkció Haлoг +/- фyнкция
Press AC then Tax+ (SET).
Tax% is now blinking in the display.
Enter desired tax rate and press Tax+ (SET) to confirm.
To check tax rate, press
AC then Tax– (RECALL).
/ LOCAL / RATECurrency Conversion
Devise étrangère
Euro-Währung
Euro
Euro-valuta
Euro
Conversão de Moeda
Eurovaluta
Przeliczanie waluty
Přepočítání měn
Pénznem átváltása
Конвертация валют
1 = 6.55957 LOCAL ON/C/CE RATE 6.55957 RATE
50 = ? LOCAL ON/C/CE 50 LOCAL = 327.98
150 LOCAL = ?
ON/C/CE 150 = 22.87
AC RATE = Exchange Rate in Memory
210x / 212x
208x / 210x
210x
212x
212x
212x
Dane techniczne
208x
8-cyfrowy wyświetlacz
Tak
Tak
106 x 133 x 26 mm
(szer. x dł. x wys.)
100g
Ogniwa słoneczne / bateria
G13/LR44H
210x
10-cyfrowy wyświetlacz
Tak
Tak
104 x 166 x 11 mm
(szer. x dł. x wys.)
135g
Ogniwa słoneczne / bateria
G10/LS500
212x
12-cyfrowy wyświetlacz
Tak
Tak
140 x 190 x 32 mm
(szer. x dł. x wys.)
200g
Ogniwa słoneczne / bateria
G13/LR44H
Wyświetlacz
Przecinek oddzielający tysiące
Automatyczne wyłączanie
zasilania
Wymiary
Masa
Źródło zasilania
Specifikace
208x
8 LCD
Ano
Ano
106 x 133 x 26mm (š x d x v)
100g
Solární/Baterie G13/LR44H
210X
10 LCD
Ano
Ano
104 x 166 x 11mm (š x d x v)
135g
Solární/Baterie G10/LS500
212X
12 LCD
Ano
Ano
140 x 190 x 32mm (š x d x v)
200g
Solární/Baterie G13/LR44H
Displej
Čárka pro tisíc
Automatické vypnutí
Rozměry
Váha
Zdroj energie
Pontos Ieírás
208x
8 folyadék-kristály
Igen
Igen
Sz106 x H133 x M26mm
100g
Szoláris/Elem G13/LR44H
210x
10 folyadék-kristály
Igen
Igen
Sz104 x H166 x M11mm
135g
Szoláris/Elem G10/LS500
212x
12 folyadék-kristály
Igen
Igen
Sz140 x H190 x M32mm
200g
Szoláris/Elem G13/LR44H
Kijelző
Ezret jelző vessző
Automatikus kikapcsoló
Méret
Tömeg
Tápforrás
Характеристики
208x
8-разряднй ЖКД
Дa
Дa
106 x 133 x 26 мм
100 г
Cолнечная батарея / батарейка
G13 / LR44H
210x
10-разряднй ЖКД
Дa
Дa
104 x 166 x 11 мм
135 г
Cолнечная батарея / батарейка
G10 / LS500
212x
12-разряднй ЖКД
Дa
Дa
140 x 190 x 32 мм
200 г
Cолнечная батарея / батарейка
G13 / LR44H
Дисплей
Разделител! разрядов
Aвтоматическое включение
Размер
Bес
Источник питания
208x, 210x & 212x 208x, 210x & 212x 208x, 210x & 212x 208x, 210x & 212x 208x, 210x & 212x 208x, 210x & 212x 208x, 210x & 212x
208X et al Op Man 18p amend 2/9/08 14:44 Page 1

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Ibico 210x an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie taschenrechner und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 8.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Ibico 210x oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Ibico und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Ibico -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Hotel Silberhorn • 8-3-2015Keine Kommentare

Guten Tag. Gibt es bei diesem Taschenrechner die Möglichkeit alle (möglicherweise nicht extra) eingestellten Funktionen mit einer Taste zurückzusetzen? So das man einfach + und - rechnen kann. Da dieser im Service benötigt wird, ist schnell eine Taste gedrückt, welche eine falsche Einstellung festlegt, welche dann möglichst simpel zurückgesetzt werden sollte. Leider haben wir es nicht selber rausgefunden und wären über Ihre Antwort dankbar. Freundliche Grüsse, Hotel Silberhorn (Lauterbrunnen)

Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 1

Allgemeines
Ibico
210x | IB410079
taschenrechner
13465410079, 0134654100790
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Bildschirm
Stellen10 Ziffern
Display klappbarNein
Display-TypLCD
Textzeilen1 Zeilen
Display-HintergrundbeleuchtungNein
Zweites DisplayNein
Gewicht und Abmessungen
Gewicht135 g
Tiefe165 mm
Höhe12 mm
Breite104 mm
Design
FormfaktorDesktop
TypEinfacher Taschenrechner
ProduktfarbeBlue, White
AbdeckungNein
SteuerungTasten
Speicher
Speichermedien TypNicht verfügbar
Leistung
EnergiequelleBatterie/Solar
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Ibico 210x unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.