Icy Box IB-112StU3-B Bedienungsanleitung

Icy Box IB-112StU3-B
8.1 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungIcy Box IB-112StU3-B

112 Series 112 Series 112 Series 112 Series 112 Series

Docking station for 2.5" and 3.5" HDDs

ICY BOX – User's Manual IB-112

Docking station for 2.5" and 3.5" HDDs

ICY BOX – Handbuch IB-112

Dockingstation für 2,5" und 3,5" Festplatten

ICY BOX – Manuel IB-112

Station d'accueil pour disque dur SATA 2,5'' et 3,5''

ICY BOX – Manual IB-112

Adaptador para discos duros 2,5" y 3,5"

ICY BOX – Manuale IB-112

Docking station per dischi rigidi da 2,5" ed 3,5"

ICY BOX – Podręcznik obsługi IB-112

Stacja dokująca 2,5" i 3,5" HDD

ICY BOX – Εγχειρίδιο IB-112

Σταθμός σύνδεσης για μονάδες σκληρών δίσκων SATA 2,5" και 3,5"

ICY BOX – Руководство IB-112

Внешний контейнер (кейс) для 2,5" и 3,5"харддисков

1. Modello – HDD – Interfaccia host – Colour
2. Contenuto della confezione
Docking station, adattatore di rete, cavo USB, cavo eSATA, manuale
3. Caratteristiche principali
Materiale sintetico di qualità, lucido
Disco rigido SATA da 2.5" e 3.5" compatibile
Interfaccia host USB 2.0 no a 480 Mbit/s
Interfaccia host eSATA no a 3 Gb/s
LED di funzionamento e di attività disco rigido
Compatibile: PC e Mac (Windows 98/ME/2000/XP/Vista, OS> 9.1)
Connessione Hot Plug & Play e Hot Swap
4. Applicazione
4.1 Driver (software)
4.1.1 Interfaccia USB
In Win 2000/XP/Vista (and Mac OS>9.1) sono integrati driver per l'interfaccia USB.
Collegando il dispositivo, il sistema operativo aggiorna i driver, collegando automati-
camente il dispositivo USB. Una volta completata l'installazione è possibile accedere
al nuovo dispositivo. In caso di sistemi operativi meno recenti (ad es. Win 98) è
necessario installare innanzitutto i driver USB; consultare www.icybox.de.
4.1.2 Interfaccia eSATA
L'utilizzo dell'interfaccia eSATA richiede che nel sistema posseduto sia installato un
controller SATA.
4.2 Messa in funzione
Per alimentare di corrente il disco rigido è necessario collegare un alimentatore.
Utilizzare solo un cavo USB o un cavo eSATA. Se al computer vengono collegati
ambedue i cavi, il disco rigido verrà riconosciuto attraverso l'interfaccia eSATA.
4.3 Inizializzazione del disco rigido
Un disco rigido nuovo va innanzitutto inizializzato, partizionato e formattato dal
sistema operativo per poter essere visualizzato dal sistema.
4.4 Sostituzione del disco rigido
IB-112StUS2-Wh/-B supporta la
funzione Hot Plug (sostituzione
del disco rigido a computer acces-
so); tuttavia, prima di sostituire
il disco rigido, si raccomanda di
disinserire la corrente di alimenta-
zione diretta alla docking station.
Nota: alcuni controller SATA
non supportano la funzione Plug
& Play (principalmente a causa
di un'installazione difettosa dei
driver). In questo caso, la docking
station va collegata al (scollegata
dal) computer solo a computer
spento. In caso contrario può
vericarsi un crash del sistema o
una perdita di dati.
Modello HDD Interfaccia host Colour
IB-112StUS2-Wh SATA 2,5"/3,5" USB 2.0 + eSATA bianco
IB-112StUS2-B SATA 2,5"/3,5" USB 2.0 + eSATA nero
1. Model – Twardy dysk (HDD) – Interface – Kolor
2. Zawartość opakowania
Stacja dokująca, zasilacz, kabel USB, kabel eSATA, instrukcja
3. Cechy kluczowe
Podstawa z twardego syntetycznego, błyszczącego materiału
Obsługa 2.5" i 3.5" SATA HDD
USB 2.0 Host Interface, aż do 480 Mb/s
eSATA Host Interface, aż do 3 Gb/s
Diody LED wskazuje zasilanie oraz pracę HDD
Wspiera: PC & Mac (Windows 98/ME/2000/XP/Vista, OS> 9.1)
Hot Plug & Play i Hot Swap
4. Aplikacja
4.1 Software sterowników
4.1.1 USB Interface
Win 2000/XP/Vista (oraz Mac OS>9.1) posiada integrowany sterownik interfejsu
USB. Podczas podłączania urządzenia system operacyjny zaktualizuje sterow-
nik i podłączy urządzenie USB automatycznie. Po zakończeniu instalacji, można
przyłączyć nowe urządzenie. W starszych systemach operacyjnych (np. Win 98)
trzeba zainstalować najpierw sterownik USB, proszę kierować się na stronę www.
icybox.de
4.1.2 eSATA Interface
Korzystanie z eSATA interface wymaga zainstalowania kontrolera SATA w systemie.
4.2 Uruchomienie
Aby uruchomić stację dokującą podłącz zasilacz. Proszę użyć również kabla USB lub
kabla eSATA. Jeśli podłączysz oba kable do komputera, HDD zostanie rozpoznany
przez eSATA interface.
4.3 Instalacja HDD
Nowy dysk HDD musi zostać najpierw zainicjowany, podzielony na partycje i sfor-
matowany przez system operacyjny, aby mógł być wyświetlony w systemie.
4.4 Zmiana HDD
IB-112StUS2-Wh/-B wspiera
funkcję Hot Plug (zmiana HDD
przy włączonym komputerze),
jednak zalecamy wyłączenie
zasilania stacji dokującej przed
zmianą HDD.
Uwaga: Niektóre kontrolery SATA
nie wspierają funkcji Plug & Play
(głównie z powodu nieprawidłowej
implementacji sterownika). W
takim przypadku stacja dokująca
powinna być podłączana i
odłączana od komputera kiedy
jest on wyłączony. W przeciwnym
razie system może zostać uszkod-
zony lub dane zostaną utracone.
Model Twardy dysk (HDD) Interface Kolor
IB-112StUS2-Wh SATA 2,5"/3,5" USB 2.0 + eSATA Biały
IB-112StUS2-B SATA 2,5"/3,5" USB 2.0 + eSATA Czarny
1. Μοντέλο – Οδηγός σκληρού δίσκου (HDD) – Διεπαφή – Χρώμα
2. Περιεχόμενα συσκευασίας
Σταθμός σύνδεσης, προσαρμογέας ρεύματος, καλώδιο USB, καλώδιο eSATA, οδηγίες χρήσης
3. Βασικά χαρακτηριστικά
Υψηλής ποιότητας σκληρό συνθετικό υλικό, λακαρισμένο
Υποστηρίζει σκληρούς δίσκους SATA 2,5" και 3,5"
Διασύνδεση κεντρικού υπολογιστή USB 2.0 έως 480 Mbit/δευτ.
Διασύνδεση κεντρικού υπολογιστή eSATA έως 3 Gbit/δευτ.
Ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας και προσπέλασης μονάδας σκληρού δίσκου
Υποστηρίζει: PC & Mac (Windows 98/ME/2000/XP/Vista, OS> 9.1)
Δυνατότητες Hot Plug & Play (Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία)
και Hot Swap (Εναλλαγή κατά τη λειτουργία)
4. Εφαρμογή
4.1 Λογισμικό προγράμματος οδήγησης
4.1.1 Διεπαφή USB
Τα Win 2000/XP/Vista (και Mac OS>9.1) διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης για
τη διεπαφή USB. Μετά από τη σύνδεση της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα θα ενημερώσει
το πρόγραμμα οδήγησης και θα συνδέσει τη συσκευή USB αυτομάτως. Όταν ολοκληρωθεί
η εγκατάσταση της συσκευής, μπορείτε να προσπελάσετε τη νέα συσκευή. Για παλαιότερα
λειτουργικά συστήματα (π.χ. Win 98) θα πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα
οδήγησης USB. Ανατρέξτε στον ιστότοπο www.icybox.de.
4.1.2 Διεπαφή eSATA
Η χρήση της διεπαφής eSATA απαιτεί την παρουσία εγκατεστημένου ελεγκτή SATA στο
σύστημά σας.
4.2 Έναρξη λειτουργίας
Απαιτείται τροφοδοσία ρεύματος για την τροφοδοσία της μονάδας σκληρού δίσκου.
Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB ή το καλώδιο eSATA. Εάν συνδέσετε και τα δύο
καλώδια στον υπολογιστή σας, η μονάδα σκληρού δίσκου θα αναγνωριστεί μέσω της διεπαφής
eSATA.
4.3 Αρχικοποίηση μονάδας σκληρού δίσκου
Η νέα μονάδα δίσκου πρέπει πρώτα να αρχικοποιηθεί, να διαμερισματοποιηθεί και να
διαμορφωθεί από το λειτουργικό σύστημα για να εμφανίζεται από το σύστημα.
4.4 Αλλαγή μονάδας σκληρού
δίσκου
Το
IB-112StUS2-Wh/-B
υποστηρίζει
τη λειτουργία Hot Plug (αλλαγή της
μονάδας σκληρού δίσκου ενώ ο
υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία)
αλλά σας προτείνουμε να διακόψετε
την τροφοδοσία του σταθμού
σύνδεσης προτού αλλάξετε τη μονάδα
σκληρού δίσκου.
Σημείωση: Ορισμένοι ελεγκτές SATA
δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία Plug
& Play (συνήθως λόγω λανθασμένων
υλοποιήσεων του προγράμματος
οδήγησης). Σε τέτοια περίπτωση
η εξωτερική θήκη θα πρέπει να
συνδέεται στον ή να αποσυνδέεται
από τον υπολογιστή ενώ αυτός είναι
απενεργοποιημένος. Διαφορετικά
ενδέχεται να προκληθεί κατάρρευση
συστήματος ή απώλεια δεδομένων.
Μοντέλο HDD Διεπαφή Χρώμα
IB-112StUS2-Wh
SATA 2,5"/3,5"
USB 2.0 + eSATA Λευκό
IB-112StUS2-B
SATA 2,5"/3,5"
USB 2.0 + eSATA μαύρο
1. Модель – харддиск (HDD) – хост интерфейс – Цвет
2. Содержание упаковки
Установочная станция (Docking Station), блок питания, USB-кабель,
eSATA-кабель, инструкция по эксплуатации
3. Основные признаки
Высококачественный пластмассовый корпус с полированной
поверхностью
Поддерживает 2,5" и 3,5" HDD
USB 2.0 интерфейс до 480 Мбит/с
eSATA интерфейс до 3 Гбит/с
Дисплей с подсветкой для для нормальной эксплуатации HDD
Поддерживает: PC и Mac (Windows 98/ME/2000/XP/Vista, OS> 9.1)
Функции: Hot Plug & Play и Hot Swap
4. Применение
4.1 Программное обеспечение с драйвером
4.1.1 USB интерфейс
Win 2000/XP/Vista (и Mac OS>9.1) имеет интегрированный драйвер для USB-
интерфейса. При включении устройства ПО автоматически актуализирует
данный драйвер и находит новое устройство. У старых ПО (например Win 98)
необходимо вначале установить нужный USB-драйвер. За справками заходите
на сайт www.icybox.de.
4.1.2 eSATA интерфейс
Для использование eSATA-интерфейса вам необходимо иметь в вашей системе
SATA контроллер.
4.2 Ввод в эксплуатацию
Чтобы обеспечить HDD эл. питанием необходимо подключить блок питания
. Используйте по возможности только USB- или только eSATA-порт. Если
соединить оба кабеля с компьютером, будет найден HDD только через eSATA-
порт.
4.3 Установка HDD
Новый HDD должен быть для начала инициализирован системой, разбит на
партиции и форматирован, прежде чем вы начнете его использоапнте.
4.4 Замена HDD
Устройство IB-112StUS2-Wh/-B
поддерживает функцию Hot Plug
(замена HDD при работающем
компьютере), тем неменее
мы советуем вам отключить
установочную станцию (Docking
Station), чтобы заменить HDD.
Указание: некоторые SATA
контроллеры не поддерживают
Plug & Play (часто по причине
отсутствия необходимых
драйверов). Если установочная
станция (Docking Station)
подключается или отключается,
то в этот случае компьютер
должен быть выключен, в
противном случае это приведет
к отказу системы или к потере
данных.
Модель HDD хост интерфейс Цвет
IB-112StUS2-Wh SATA 2,5"/3,5" USB 2.0 + eSATA белый
IB-112StUS2-B SATA 2,5"/3,5" USB 2.0 + eSATA черный
eSATA
USB 2.0
Power switch
AC-IN
SATA connector
eSATA
USB 2.0
Power switch
AC-IN
SATA connector
eSATA
USB 2.0
Power switch
AC-IN
SATA connector
eSATA
USB 2.0
Power switch
AC-IN
SATA connector

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Icy Box IB-112StU3-B an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie KFZ-Halterungen und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8.1 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Icy Box IB-112StU3-B oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Icy Box und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Samsung Galaxy A7-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Icy Box IB-112StU3-B-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Icy Box IB-112StU3-B.

Allgemeines
Marke Icy Box
Model IB-112StU3-B
Produkte KFZ-Halterung
EAN 4250078186441, 5054629922699
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp PDF
Festplatte
Speichermedien Typ HDD,SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen 2.5,3.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke 1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse 1
Sonstige Funktionen
Standard-Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Produktfarbe Schwarz
Material Kunststoff
Hot-Swap Ja
Plug & Play Ja
LED-Anzeigen Ja
Anschluß zu PC Ja
Ursprungsland China
Lieferumfang
AC-Netzadapter Ja
Mitgelieferte Kabel USB
Betriebsanleitung Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite 138 mm
Tiefe 75 mm
Höhe 50 mm
Gewicht 155 g
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe 140 mm
Verpackungsbreite 180 mm
Verpackungslänge 60 mm
Kühlung
Eingebauter Ventilator Nein
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Icy Box IB-112StU3-B unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse