KB-TECH TA-1088

KB-TECH TA-1088 Bedienungsanleitung

(1)
 • 1
  2
  3
  4
  A
  Žehlička na vlasy
  NÁVOD K OBSLUZE
  CZ
  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
  Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
  1. Ujistěte se, že napětí ve ví zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je
  zásuvka řádně uzemně. Zásuvka musí být instalona podle platných bezpečnostních
  předpisů.
  2. Nikdy žehličku na vlasy nepoužívejte, pokud je přívodní kabel poškozen. Veškeré opravy
  včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné
  kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
  3. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedlo
  k případmu úrazu elektrickým proudem. Spadne-li žehlička do vody, okamžitě vytáhněte
  vidlici napájecího přívodu ze síťové zásuvky.
  4. Nepoužívejte žehličku venku nebo ve vlhkém prostředí ani se nedotýkejte přívodního
  kabelu nebo spotřebiče mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  Nenechávejte žehličku na místech s přímým slunečním světlem nebo jiným zdrojem tepla,
  mohlo by dot k jeho poškoze.
  5. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte žehličku na vlasy v blízkosti dětí!
  6. Žehlička na vlasy by neměla být ponecna během chodu bez dozoru. Z bezpečnostních
  důvodů žehličku vypínejte, kdykoli ji odkláte.
  7. Spotřebič nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením vidlice napájecího přívodu.
  Vždy nejprve vypněte žehličku hlavním vypínačem, poté můžete přívodní kabel vytáhnout
  ze síťové zásuvky!
  8. Doporučujeme nenechávat žehličku na vlasy se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce
  bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel zeťové zásuvky. Vidlici nevytahujte
  ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.
  9. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany. Neobtáčejte
  napájecí přívod okolo žehličky.
  10. Nedotýkejte se keramických desek, mohou být hor. Žehlička může být poita jen na
  suché vlasy!
  11. Bezprostředně po ukončení použíní vždy odpojte spotřebič od napájení a před uložením
  nechte žehličku úplně vychladnout.
  12. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
  13. Poívejte žehličku pouze v souladu s pokyny uvedemi v tomto návodu. Tato žehlička
  na vlasy je určena pouze pro docí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené
  nesprávným použitím tohoto spotřebiče.
  14. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými
  či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkeností a znalostí, pokud jsou pod
  dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozu
  případným nebezpečím. Čtění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti,
  pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mlaí 8 let se musí držet mimo dosah
  spotřebiče a jeho přívodu.
  15. Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým
  vybavovam proudem nepřesahujícím 300 mA do obvodu elektrického napájení koupelny.
  Požádejte o radu elektrikáře.
  16. Výstraha: Spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, umyvadel a jiných nádob
  naplněných vodou.
  Popis
  Obrázek
  A
  .
  1. Profesiolní keramické destičky
  2. Indikátor napájení
  3. Samostatný vypínač
  4. Kloub s funkcí zámku
  Pokyny k používání
  Vypínač spotřebiče musí být v poloze OFF (vypnuto). Rozviňte napájecí šňůru a vidlici
  šňůry zapojte do vhodné elektrické zásuvky.
  Přepněte vypínač do polohy ON (zapnuto). Přístroj je nyní zapnutý.
  Pomocí žehličky nelze upravovat umělé vlasy!
  V žádm případě nedoporučujeme používat žehličku na vlasy ošetřené lakem nebo
  gelem na vlasy. Mohlo by dojít k pkození vlasů nebo keramických ploch žehličky. Na
  takové pkození se záruka nevztahuje.
  Tvarování účesu
  1. Před rovnáním pomocí žehličky je třeba umyté vlasy dokonale vysit a důkladně
  rozčesat. Pomocí hřebenu rozdělte vlasy na prameny.
  2. Mezi ukazováček a prsteček uchopte pramen vlasů široký cca 5 cm a vložte jej
  mezi keramické desky, pak stiskněte rukojeť a pomalu klouzejte žehličkou po vlasech
  směrem od kořínků ke konečkům.
  Upozornění: Zámek rukojeti slouží pouze ke snazšímu uložení spotřebiče.
  V žádném případě zámek nepoužívejte při žehlení vlasů! Mohlo by dojít
  k poškození nebo popálení vlasů nebo poškození mechanismu zámku.
  3. Stejným způsobem použijte žehličku na ostatní prameny vlasů. V případě hustých
  vlasů můžete k oddělení jednotlivých pramenů použít sponky do vlasů.
  4. Nikdy se nedotýkejte horkého povrchu keramických destiček.
  5. Aby nedošlo k popálení, nepoužívejte příliš blízko pokožky hlavy a zabraňte ta
  kontaktu s pokožkou tře.
  6. Žehličku
  nenechávejte zavřenou více než 10 vteřin, aby nedlo k pkození vlasů.
  7. Nechejte vlasy vychladnout a upravte do požadovaného účesu.
  8. Rozehřátou žehličku odkládejte na žáruvzdorný povrch.
  Po použití
  1. Přepněte vynač do polohy OFF (vypnuto) a vytáhněte vidlici napájecí šňůry
  z elektrické zásuvky.
  2. Před uložem žehličky na vlasy se vždy ujistěte, že zcela zchladla, je čistá a suchá.
  3. Přívodní napájecí kabel neočejte kolem žehličky, mohlo by dojít k jeho poškození.
  4. Skladujte na chladném a sucm místě.
  Údba a čiště
  • Před každou údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě! Čistěte vždy pouze
  vychlad spotřebič, a to pravidelně po každém použití!
  • Keramické desky udržujte čisté, bez prachu, nečistot, laku a gelu na vlasy. Nikdy
  nepoužívejte v kombinaci s pěnovým tužidlem, lakem na vlasy, gelem apod.
  • Desky otřete vlhkou (nikoli mokrou) tkaninou a osušte měkkou suchou tkaninou.
  Nikdy nečistěte žehličku pod tekoucí vodou, neoplachujte ji a ani neponořujte
  do vody!
  Technické údaje
  Jmenovité napětí: 220240 V~ 50 Hz
  Jmenovitý příkon: 25 W
  VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
  Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové
  ly – do sběrných kontejnerů na plasty.
  LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
  Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí
  v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným
  systémem třídění odpadu)
  Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem
  by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na
  místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou
  likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní
  prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více
  informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro
  zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
  Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické
  kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.
  Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
  Žehlička na vlasy
  VOD NA OBSLUHU
  SK
  BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
  Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!
  1. Uistite sa, že natie vo vašej zásuvke zodpovedá natiu uvedenému na štku
  zariadenia a že je zásuvka riadne uzemne. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných
  bezpečnostných predpisov.
  2. Nikdy žehličku na vlasy nepoužívajte, ak je prívodný kábel poškodený. Všetky opravy
  vrátane výmeny napájacieho pvodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné
  kryty zariadenia, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým pdom!
  3. Chráňte spotrebič pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, aby nedošlo
  k prípadnému úrazu elektrickým prúdom. Ak spadne žehlička do vody, okamžite vytiahnite
  vidlicu napájacieho prívodu zo sieťovej zásuvky.
  4. Nepoužívajte žehličku vonku alebo vo vlhkom prostredí ani sa nedotýkajte prívodho
  kábla alebo spotrebiča mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
  Nenechávajte žehličku na miestach s priamym slnečm svetlom alebo iným zdrojom
  tepla, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
  5. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate žehličku na vlasy v blízkosti de!
  6. Žehlička na vlasy by nemala byť ponechaná počas chodu bez dozoru. Z bezpečnostných
  dôvodov žehličku vypínajte, kedykoľvek ju odklate.
  7. Spotrebič nezapínajte a nevypínajte zasunum alebo vytiahnutím vidlice najacieho
  prívodu. Vždy najprv vypnite žehličku hlavným vypínačom, potom môžete prívodný kábel
  vytiahnuť zo sieťovej zásuvky!
  8. Odporúčame nenechávať žehličku na vlasy so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez
  dozoru. Pred údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo
  zásuvky ťahaním za kábel. Kábel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.
  9. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany. Neobtáčajte
  napájací prívod okolo žehličky.
  10. Nedotýkajte sa keramických dosiek, môžu byť horúce. Žehlička môže byť poitá len na
  suché vlasy!
  11. Bezprostredne po ukončení používania vždy odpojte spotrebič od napájania a pred
  uložením nechajte žehličku úplne vychladnúť.
  12. Nepoužívajte príslenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
  13. Poívajte žehličku iba v súlade s pokynmi uvedemi v tomto návode. Táto žehlička
  na vlasy je určená iba na domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody ssobe
  nesprávnym použitím tohto spotrebiča.
  14. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zžemi
  fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú
  pod dozorom alebo boli poučené o poívaní spotrebiča bezpečným ssobom a rozumejú
  prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať
  deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať
  mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
  15. Na ďalšiu ochranu sa odpoča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým
  vybavovam prúdom nepresahucim 300 mA do obvodu elektricho napájania kúpeľne.
  Požiadajte o radu elektrikára.
  16. Výstraha: Spotrebič nepoužívajte v bzkosti va, umývadiel a iných nádob
  naplnených vodou.
  Popis
  Obrázok
  A
  .
  1. Profesiolne keramické dtičky
  2. Indikátor napájania
  3. Samostatný vypínač
  4. Kĺb s funkciou zámky
  Pokyny na používanie
  Vypínač spotrebiča musí byť v polohe OFF (vypnuté). Rozviňte napájaciu šnúru a vidlicu
  šnúry zapojte do vhodnej elektrickej zásuvky.
  Prepnite vynač do polohy ON (zapnuté). Prístroj je teraz zapnutý.
  Pomocou žehličky nie je možné upravovať umelé vlasy!
  V žiadnom prípade neodpočame používať žehličku na vlasy ošetrené lakom alebo
  gélom na vlasy. Mohlo byjsť k poškodeniu vlasov alebo keramických pch žehličky.
  Na takéto poškodenie sa záruka nevzťahuje.
  Tvarovanie účesu
  1. Pred rovnaním pomocou žehličky je potrebné umyté vlasy dokonale vysiť a dôkladne
  rozčesať. Pomocou hrebeňa rozdeľte vlasy na pramene.
  08/05
  iStraightener TA-1088
  Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny,
  které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji. Pred uvedením
  výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú
  v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju. Przed pierwszym
  użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa
  i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba
  vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található
  biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. Enne seadme
  esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend
  peab alati kaasas olema. Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije
  prvog korištenja vašeg uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene. Bitte lesen Sie vor der
  Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise
  aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always
  read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The
  user´s manual must be always included.
  Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku. Dovozca
  neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na poitie výrobku. Importer nie ponosi
  odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu. Az importőr nem
  felel a termék használati útmutatójában fellelhető nyomdahibákért. Importija ei vastuta toote
  kasutusjuhendis leiduvate trükivigade eest. Uvoznik ne snosi odgovornost za tiskarske greške
  u uputama. Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des
  Produkts. The importer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s
  user’s manual.
  © GVS.cz 2013
  Výhradní zastoupení pro ČR:
  K+B Progres, a.s. tel.: +420 272 122 111
  U Expertu 91 e-mail: info@kb-tech.eu
  250 69 Kčany zelená linka: 800 121 120
  Distritor pre SR:
  K+B Elektro – Media, k.s.
  Mlynské Nivy 73 tel.: +421 232 113 410
  821 05 Bratislava e-mail: info@kb-tech.eu
  Distributor für DE:
  K+B E-Tech GmbH & Co. KG
  Barbaraweg 2
  DE-93413 Cham
  www.kb-tech.eu
  2. Medzi ukazováčik a prstenk uchopte prameň vlasov široký cca 5 cm a vložte ho
  medzi keramické dosky, potom stlačte rukoväť a pomaly kĺžte žehličkou po vlasoch
  smerom od korienkov ku končekom.
  Upozornenie: Zámka rukoväti sži iba na jednoduchšie uloženie spotrebiča.
  V žiadnom prípade zámku nepoívajte pri žehlení vlasov! Mohlo by dôjsť
  k poškodeniu alebo poleniu vlasov alebo poškodeniu mechanizmu zámky.
  3. Rovnakým spôsobom použite žehličku na ostatné pramene vlasov. V prípade hustých
  vlasov môžete na oddelenie jednotlivých prameňov použiť sponky do vlasov.
  4. Nikdy sa nedotýkajte horúceho povrchu keramických doštičiek.
  5. Aby nedošlo k popáleniu, nepoužívajte pliš blízko pokožky hlavy a zabráňte tiež
  kontaktu s pokožkou tre.
  6. Žehličku nenechávajte zatvorenú viac ako 10 sekúnd, aby nedošlo k poškodeniu
  vlasov.
  7. Nechajte vlasy vychladnúť a upravte do padovaného účesu.
  8. Rozohriatu žehličku odkladajte na žiaruvzdorný povrch.
  Po použití
  1. Prepnite vypínač do polohy OFF (vypnuté) a vytiahnite vidlicu napájacej šnúry
  z elektrickej zásuvky.
  2. Pred uložem žehličky na vlasy sa vždy uistite, že celkom schladla, je čistá a suchá.
  3. Prívodný napájací kábel neotáčajte okolo žehličky, mohlo by dôjsť k jeho pkodeniu.
  4. Skladujte na chladnom a suchom mieste.
  Údba a čistenie
  Pred kdou údbou odpojte spotrebič od elektrickej siete! Čistite vždy iba
  vychladnutý spotrebič, a to pravidelne po každom použití!
  Keramické dosky udržujte čisté, bez prachu, nečistôt, laku a gélu na vlasy. Nikdy
  nepoužívajte v kombinácii s penovým tužidlom, lakom na vlasy, gélom a pod.
  Dosky utrite vlhkou (nie mokrou) tkaninou a oste mäkkou suchou tkaninou.
  Nikdy nečistite žehličku pod tečúcou vodou, neoplachujte ju a ani neporajte
  do vody!
  Technické údaje
  Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50 Hz
  Menovitý pkon: 25 W
  VYITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
  Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrec,
  plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.
  LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
  Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí
  v členských krajich EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným
  systémom triedenia odpadu)
  Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by
  sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto
  určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou
  likviciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné
  prostredie. Recyklácia materlov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac
  inforcií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na
  spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
  Tento výrobok spĺňa požiadavky smerc EÚ o elektromagnetickej
  kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.
  Zmena textu a technických parametrov vyhrade.
  Prostownica do włosów
  INSTRUKCJA OBSŁUGI
  PL
  INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
  Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!
  1. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu, podanemu na naklejce na urządzeniu,
  a gniazdko jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zamontowane zgodnie
  z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa.
  2. Nie wolno korzystać z prostownicy, kiedy uszkodzony jest przewód zasilania. Wszelkie
  naprawy, w tym wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym
  serwisie! Nie zdejmować osłon urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem
  elektrycznym!
  3. Urządzenie chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą i innymi cieczami, aby zapobiec
  porażeniu prądem elektrycznym. Jeżeli prostownica spadnie do wody, należy natychmiast
  wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
  4. Nie używać prostownicy na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku, nie dotykać urządzenia
  ani przewodu zasilającego mokrymi rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem
  elektrycznym. Nie należy wystawiać prostownicy na długotrwałe działanie światła
  słonecznego, ani innego źródła ciepła — mogłoby to spowodować jej uszkodzenie!
  5. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia przebywają dzieci!
  6. Nie pozostawiać włączonej prostownicy bez nadzoru. Ze względów bezpieczeństwa należy
  przy każdym odłożeniu wyłączyć urządzenie.
  7. Ur z ądzenia nie należy włączać ani wyłączać podłączając lub odłączając wtyczkę od źródła
  zasilania. Najpierw należy wyłączyć urządzenie głów
  nym wyłącznikiem, a dopiero potem
  wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
  8. Nie należy pozostawiać prostownicy, podłączonej do gniazda zasilania, bez nadzoru. Przed
  czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
  Nie należy tego robić, pociągając za kabel, ale za wtyczkę.
  9. Przed zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów ani ostrych krawędzi.
  Przewodu nie należy owijać wokół prostownicy.
  10. Nie dotykać płytek ceramicznych, mogą być gorące. Prostownicę należy stosować tylko
  na suche włosy!
  11. Po zakończeniu używania natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i przed
  schowaniem pozostawić do ostygnięcia.
  12. Należy stosować tylko akcesoria zalecane przez producenta.
  13. Używać urząd
  zenia tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
  Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi
  odpowiedzialności za szkody, powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
  14. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 lat, osoby starsze i osoby
  o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych lub niewystarczającym doświadczeniu,
  jeżeli są pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie bezpiecznego
  użytkowania urządzenia. Czyszczenie i konserwację można powierzyć dzieciom od 8
  lat, ale tylko pod nadzorem. Dzieci do lat 8 powinny przebywać z daleka od urządzenia
  i przewodu zasilania.
  15. W celu dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie urządzenia prądu
  szczątkowego (RCD) o prądzie wyzwalania nieprzekraczającym 300 mA w obwodzie
  elektrycznym łazienki. Skonsultuj się z elektrykiem.
  16. Ostrzeżenie: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, umywalki, ani
  jakichkolwiek naczyń z wodą.
  Opis
  Rysunek
  A
  .
  1. Profesjonalne płytki ceramiczne
  2. Wskaźnik zasilania
  3. Osobny wyłącznik
  4. Przegub z funkcją blokady
  Instrukcje użytkowania
  Wyłącznik urządzenia musi się znajdować w położeniu OFF (wyłączony). Rozwiń
  przewód zasilający, a wtyczkę podłącz do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
  Przesuń wyłącznik w pozycję ON (włączony). Urządzenie zostanie włączone.
  Prostownicy nie można stosować na sztucznych włosach!
  Nie zaleca się stosowania prostownicy do włosów utrwalonych lakierem lub żelem do
  włosów. Mogłoby dojść do uszkodzenia włosów lub płytek ceramicznych prostownicy.
  Tego typu uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.
  Układanie fryzury
  1. Przed użyciem prostownicy włosy muszą być umyte, całkowicie wysuszone oraz
  dokładnie rozczesane. Za pomocą grzebienia podziel włosy na pasemka.
  2. Palcem wskazującym i palcem serdecznym złap pasemko włosów o szerokości około
  5 cm, włóż je między płytki ceramiczne, ściśnij uchwyt i powoli przesuwaj prostownicę
  od cebulek włosa po ich końcówki.
  Ostrzeżenie: Blokada uchwytu służy wyłącznie do ułatwienia przechowywania
  urządzenia. Nie należy używać blokady podczas prostowania włosów! Mogłoby
  dojść do uszkodzenia lub poparzenia włosów lub uszkodzenia mechanizmu
  blokady.
  3. W taki sam spob należy użyć prostownicy przy prostowaniu pozostałych pasemek
  włosów. W wypadku gęstych włosów można rozdzielić poszczególne pasemka za
  pomocą spinki do włosó
  w.
  4. Nie należy dotykać gorącej powierzchni płytek ceramicznych.
  5. Aby uniknąć oparzeń, nie należy używać prostownicy zbyt blisko skóry głowy, należy
  także unikać kontaktu ze skórą twarzy.
  6. Prostownicę nie należy zamykać na więcej niż 10 sekund, mogłoby dojść do
  uszkodzenia włosów.
  7. Pozwól, aby włosy wystygły, a następnie ułóż żądaną fryzurę.
  8. Rozgrzaną prostownicę należy kłaść na powierzchnię ogniotrwałą.
  08/05
  Po użyciu
  1. Przełącz wyłącznik do pozycji OFF (wyłączony) i odłącz przewód zasilający z gniazda
  elektrycznego.
  2. Przed schowaniem prostownicy należy upewnić się, czy w pełni ostygła, czy jest
  czysta i sucha.
  3. Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilającego, nie należy go owijać wokół
  urządzenia.
  4. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
  Konserwacja i czyszczenie
  • Przed czynnościami konserwacyjnymi odłączyć urządzenie od zasilania! Czyścić
  tylko zimne urządzenie, regularnie po każdym użyciu!
  • Płytki ceramiczne należy na bieżąco czyścić z kurzu, lakieru i żelu do włosów. Nie
  należy stosować prostownicy w połączeniu z pianką, lakierem, żelem do włosów itp.
  • Płytki przetrzeć wilgotną (nie mokrą) szmatką i osuszyć miękkim materiałem.
  Nie wolno myć prostownicy w bieżącej wodzie, płukać, ani zanurzać w wodzie!
  Dane techniczne
  Napięcie nominalne: 220240 V~ 50 Hz
  Moc nominalna: 25 W
  EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW
  Papier służący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia
  opakowaniowa, torby PE, elementy z plastiku – wrzucić do pojemników z plastikiem do
  recyklingu.
  USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
  Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy
  krajów członkowskich UE i innych krajów europejskich z wprowadzonym
  systemem zbiórki odpadów)
  Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt
  nie może być zaliczany do odpadów komunalnych. Należy go przekazać do
  odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym
  konsekwencjom dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
  Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu
  uzyskania dalszych informacji o recyklingu tego produktu należy się
  skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
  przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
  Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności
  elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
  Hajvasaló
  HASZNÁLATI ÚTMUTA
  HU
  BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
  Olvassa el figyelmesen és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!
  1. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a szalyszerűen leföldelt hálózati konnektorhoz,
  győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék
  puscímjén található tápfeszültség értékével. A hálózati konnektor feleljen meg
  a hatályos biztonsági előírásoknak.
  2. Amennyiben a hajvasaló hálózati vezetéke sélt, akkor a hajvasat bekapcsolni tilos.
  A késlék minden javítását, beleértve a tápvezek cseréjét is, bízza szakszervizre!
  A késlék védőburkolatát ne szerelje le, a feszültség alatt lévő alkatrészek áramütést
  okozhatnak!
  3. A készüléket óvja víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben áramüs érheti. Ha
  a hajvasaló vízbe esett, akkor a hálózati vezeték csatlakodugóját azonnal húzza ki a fali
  aljzatból!
  4. A hajvasat szabadban vagy nedves környezetben használni tilos! A hálózati vezetéket
  és a késléket nedves kézzel ne fogja meg. Áramüs veslye! A hajvasalót ne hagyja
  közvetlel nap által sütt helyen vagy műdő hőforrások közelében, mert a készülék
  sérülést szenvedhet.
  5. Legyen nagyon körültekintő, amikor a hajvasalót gyermekek közelében üzemelteti!
  6. A hajvasalót műdés közben ne hagyja fegyelet néll. A biztonság érdeben
  a lehelyes előtt a hajvasalót kapcsolja ki.
  7. A késléket a hálózati vezeték bedugásával (kizásával) ne kapcsolja be (ne kapcsolja
  ki). Elősr mindig a hajvasaló főkapcsolót kapcsolja le, és csak ezt követően húzza ki
  a csatlakozódut a fali aljzatl!
  8. A hálózathoz csatlakoztatott hajvasalót felügyelet nélkül hagyni tilos. Karbantartás
  megkezdése előtt a házati vezetéket húzza ki a konnektorból. A csatlakozódut
  a vezeknél fogva ne húzza ki a konnektorból. A művelethez fogja meg a csatlakozódugót.
  9. A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, továbbá azt éles eszzökre se
  helyezze rá. A hálózati vezetéket ne tekerje fel a hajvasalóra.
  10. A kerámia felületeket ne fogja meg, azok forrók lehetnek. A hajvasalót kizálag csak
  emberi haj vasalására szabad használni.
  11. A használat után a házati csatlakozódut húzza ki a konnektorból és várja meg
  a hajvasaló teljes lehűlését.
  12. A késlékhez csak a gyártó által anlott tartozékokat haszlja.
  13. A hajvasat kizárólag csak a jelen útmutatóban lrtak szerint, az utatásokat betartva
  használja. A hajvasaló kizárólag csak háztartásokban használható. A grtó nem felel
  a késlék helytelen használata okozta kárort.
  14. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve
  a késlék haszlatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival
  nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék
  használatáért felelősséget vállaló szely felügyelete mellett használhatk. A készüket
  8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy fegyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és
  a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek
  hozzá.
  15. Az áratésekkel szembeni védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba tápellátását
  biztotó konnektorok hálózati ágába éttessen 300 mA-nél kisebb hibaáram-
  érzékenységű áram-védőkapcsolót. Ezzel kapcsolatban forduljon villanyszerelő
  szakemberhez.
  16. Figyelmeztetés! A készüléket ne használja fürdőkád, mosdó vagy vízzel
  megltött enyek közelében!
  Leírás
  A
  ábra.
  1. Profi kerámia lapok
  2. Tápellátás kijelző
  3. Főkapcsoló
  4. Reteszelő csukló
  Használati útmutató
  A kapcsolót kapcsolja OFF (kikapcsolt) állapotba. Tekerje szét a hálózati vezetéket és
  a csatlakozódut dugja fali aljzatba.
  A kapcsot csúsztassa ON (be) állásba. A készülék bekapcsol.
  A hajvasalóval műhajat vasalni tilos!
  A hajvasalót lakkozott vagy gélezett hajon ne használja. Ez a haj sérüsét vagy
  a kerámia lapok elszennyeződését okozhatja. Ilyen jellegű meghibásodásra a garancia
  nem vonatkozik.
  A hajvasaló haszlata előtt mosson hajat és a hat
  alaposan szárítsa meg, majd félje ki.
  1. Ne felejtse el, a hajvasalás előtt alaposan szárítsa meg és fésülje ki a haját! Fésű
  segítgével képezzen hajtincset.
  2. A hajtincset kb. 5 cm szélesen dugja két ujja közé, majd a hajtincset fogja meg
  a hajvasaló kerámia lapjaival. Nyomja össze a hajvasaló két felét, majd a szép lassan
  húzza kifelé a haján.
  Figyelmeztetés! A reteszelő csukló csak a készülék egyszerűbb tárolását
  szolgálja. A reteszt a haj vasalása közben használni tilos! A haj megsérülhet
  vagy meghet, illetve a készülék elromolhat.
  3. A fentiek szerint vasalja ki a haját. Ha vastagabb a haja, akkor a hajtincsek egymásl
  való elválasztásához használjon hajcsatot.
  4. A készülék forró részeit (kerámia lap) ne fogja meg.
  5. Az égési sérülések megelőzése érdekében a hajvasalót ne tartsa közel, illetve ne
  érintse hozzá a fejbőréhez.
  6. A hajvasalót ne tartsa 10 másodpercnél hosszabb ideig egy helyen a haján (a haja
  megsérülhet, eléghet).
  7. A haját hagyja kihűlni, majd félje meg.
  8. A forró hajvasalót hőálló lapra helyezze le.
  Használat után
  1. A főkapcsolót kapcsolja OFF (kikapcsolva) helyzetbe majd a hálózati csatlakozódugót
  húzza ki a fali aljzatl.
  2. A hajvasaló eltárolása előtt várja meg a készük teljes kihűlését, majd a készüléket
  tisztsa és stsa meg.
  3. A hálózati vezetéket ne tekerje fel a hajvasalóra, a hálózati vezeték megsérülhet.
  4. A készüléket hűs és száraz helyen tárolja.
  08/05
KB-TECH TA-1088

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum KB-TECH TA-1088 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere KB-TECH TA-1088-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für KB-TECH TA-1088 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Styler und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.2 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, Kroatisch. Haben Sie eine Frage zum KB-TECH TA-1088 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

KB-TECH TA-1088-Spezifikationen

Allgemeines
Marke KB-TECH
Model TA-1088
Produkte Styler
EAN 8592131303065, 8592131303072
Sprache Deutsch, Englisch, Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, Kroatisch
Dateityp PDF
Technische Details
Typ Heiß- Haarglätter
Kabellänge 0.2
Temperatur (max) 200
Keramisches Heizsystem
Anzahl der Heizstufen -
Ionen-Styling
Automatische Abschaltung
Regelbare Temperatur
Leistung
Leistung 25
Leistung 25
Farbe
Produktfarbe Weiß
Ergonomie
Kabellänge 0.2
Automatische Abschaltung
Leistungen
Temperatur (max) 200
Keramisches Heizsystem
Anzahl der Heizstufen -
Ionenfunktion
Regelbare Temperatur
Technologie Warm
Typ Glätteisen
Haar glätten
Haar lockig machen
Haar texturieren
Haartrocknung
Design
Produktfarbe Weiß

Bedienungsanleitu.ng

Auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung? Bedienungsanleitu.ng sorgt dafür, dass Sie in Windeseile die Bedienungsanleitung finden, die Sie suchen. In unserer Datenbank befinden sich mehr als 1 Million PDF Bedienungsanleitungen von über 10.000 Marken. Jeden Tag fügen wir die neuesten Bedienungsanleitungen hinzu, damit Sie jederzeit das Produkt finden, das Sie suchen. Es ist ganz einfach: Tippen Sie in der Suchleiste Markenname und Produkttyp ein und Sie können direkt die Bedienungsanleitung Ihrer Wahl gratis online einsehen.

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2020 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Website benutzen Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Erfahren Sie mehr