Kenwood SM400 Bedienungsanleitung

Kenwood SM400
8.6 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 8 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungKenwood SM400
1. Handle Latch 5. Cord
2. Handle 6. Non-Stick Toasting Plates
3. Lid 7. Feet
4. Indicator Lights
Connecting to Power
Before switching on make sure that the voltage of your electricity supply
is the same as that indicated on the rating plate.
This appliance complies with European Economic Community Radio
Interference Directive 89/336/EEC.
DO NOT IMMERSE THIS APPLIANCE IN WATER
When using electrical appliances basic safety precautions should always
be followed, including the following:-
1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces, and beware of steam which may escape
from the appliance during operation.
3. To protect against electric shock do not immerse cord, plug or
appliance in water or other liquids.
4. Do not use metal objects, knives, forks or similar implements as
they may damage the plates.
5. This appliance is not intended for use by young children or infirm
persons without supervision.
6. Do not leave your snack maker on unattended.
7. Do not use any unauthorised attachments with your snack maker,
they may be hazardous.
8. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
9. Do not cover your snack maker whilst it is hot or in use.
10. If the supply cord of this appliance is damaged, it must for safety
reasons be replaced by Kenwood or an authorised Kenwood
repairer.
11. The use of accessory attachments not recommended by the
appliance manufacturer may cause injury.
12. Do not use outdoors.
13. Do not let cord hang over edge of table or worktop or touch hot
surfaces.
14. Only use this appliance for its intended domestic use.
15. Young children should be supervised to ensure that they do not
play with this appliance.
Before using your snack maker for the first time, clean the appliance and
plates as described in the ‘Cleaning’ section.
Brush a little cooking oil on the plates, heat the appliance with the lid
open for 5 minutes. Unplug and allow to cool, then remove any surplus
oil with absorbent paper. The snack maker is now ready for use
When using your snack maker for the first time you may notice a fine
smoke haze being emitted. This is normal and is due to the initial heating
of the internal components.
Please read all instructions before using this appliance.
To make Toasted Sandwiches
1. Close the lid of the snack maker.
2. Plug the appliance into the power supply. The red light will glow
indicating that the snack maker is heating, whilst the green light
remains off. Once the correct temperature for use has been
reached the red light will go off and the green light will come on.
3. Whilst the snack maker is heating prepare the bread and filling.
4. For golden toasted sandwiches, spread butter on the outside of the
bread. Beware of some spreads which are not suitable for toasting.
Always select bread of a suitable size to fit the plates. Place the
filling between the unbuttered sides of bread. Ensure the
sandwiches are evenly filled to assist with even browning.
5. Open the snack maker by pulling the handle latch outwards and
lifting the lid (see fig. 1)
6. Place the sandwiches into the appliance (see fig 2).
7. Close the lid, using a wooden spoon to hold the bread in place if
necessary, until the handle latch locks. Do not force the lid closed.
If the lid is difficult to close you may have too much filling or the
bread slices may be too thick.
8. Allow the sandwich to toast for 3-8 minutes according to taste and
ensuring that raw ingredients (eg bacon) are thoroughly cooked,
alternatively, pre-cook them before toasting. Beware of steam
which may escape from the front of the appliance.
9. Open the snack maker in one swift movement and remove the
toasted sandwiches. Do not use a metal implement for this as it
may damage the toasting plates.
10. After use, unplug the appliance and allow to cool.
To make Pastry Snacks
Ready made pastry sheets such as filo or puff pastry are ideal for making
quick and easy snacks.
1. Place a suitably sized piece of pastry sheet onto the pre-heated
cooking plate of your snack maker.
2. Form hollows in the pastry and spoon on the filling such as apple,
ricotta cheese or vegetables.
3. Top with another piece of pastry sheet and close the lid.
4. Cook until the pastry is golden brown and the filling cooked
IMPORTANT
Be careful when biting into anything cooked in the snack maker, as some
fillings such as cheese and jam can be extremely hot and will burn if
eaten too quickly.
Remove the plug from the power supply before cleaning.
Do not clean the snack maker under running water and do not immerse
in water.
To clean, allow the toasting plates to cool then wipe the appliance with a
damp cloth plus a little washing up liquid if necessary. Dry carefully
afterwards.
When the appliance is cool, the cord can be wrapped around the
appliance.

Storage

Cleaning

Operation

Before using your Snack Maker

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

Know your Kenwood Snack Maker

If the supply cord of this appliance is damaged, it must for safety reasons
be replaced by Kenwood or an authorised Kenwood repairer.
Contact the dealer from whom you purchased your appliance.
1. Západka dr¥adla 5. P¡ípojná •ñºra
2. Dr¥adlo 6. Teflonové zapékací plochy
3. Víko 7. No¥iïky grilu
4. Kontrolky
Zapojení do proudu
P¡ed zapojením do sítê se p¡esvêdïte, ¥e elektrické napêtí v zásuvce
odpovídá napêtí uvedenému na typovém •títku spot¡ebiïe.
Tento spot¡ebiï splñuje na¡ízení Smêrnice Evropského hospodá¡ského
spoleïenství o odru•ení 89/336/EEC.
SPOT¿EBIÏ NEPONO¿UJTE DO VODY
P¡i pou¥ívání elektrickƒch spot¡ebiïº je v¥dy zapot¡ebí dodr¥ovat
základní bezpeïnostní opat¡ení vïetnê následujících:
1. Návod k pou¥ití peïlivê prostudujte.
2. Nedotƒkejte se horkƒch povrchº a dávejte pozor, abyste se
neopa¡ili párou unikající ze spot¡ebiïe po jeho zapnutí.
3. ‡ñºru, zástrïku ani spot¡ebiï nikdy nepono¡ujte do vody ïi jiné
tekutiny - zabráníte tak nebezpeïí úrazu elektrickƒm proudem.
4. Nepou¥ívejte kovové p¡edmêty, no¥e, vidliïky nebo podobné
kuchyñské náïiní - mohli byste po•kodit teflonové povrchy
spot¡ebiïe.
5. Dêti a nemocní lidé smí tento spot¡ebiï pou¥ívat pouze pod
dohledem.
6. Zapnutƒ spot¡ebiï nenechávejte bez dozoru.
7. Nepou¥ívejte ¥ádná p¡ídavná za¡ízení, která nejsou souïástí
vybavení sendviïového grilu, hrozí nebezpeïí úrazu.
8. Spot¡ebiï po pou¥ití a p¡ed ïi•têním v¥dy vypnête ze zásuvky.
9. Zapnutƒ nebo je•tê horkƒ sendviïovƒ gril nazakrƒvejte.
10. V p¡ípadê po•kození p¡ípojné •ñºry spot¡ebiïe mº¥e její vƒmênu
provést z bezpeïnostních dºvodº pouze firma Kenwood nebo
firmou Kenwood autorizovaná opravna.
11. Pou¥ítí p¡ídavnƒch za¡ízení nedoporuïenƒch vƒrobcem mº¥e
zpºsobit zranêní.
12. Spot¡ebiï nepou¥ívejte venku.
13. Dávejte pozor, aby p¡ípojná •ñºra spot¡ebiïe nep¡epadala p¡es
okraj stolu nebo pracovní desky a aby se nedotƒkala horkƒch
povrchº.
14. Spot¡ebiï je vƒrobcem urïen pouze k pou¥ití v domácnosti.
15. Nedovolte malƒm dêtem, aby si spot¡ebiïem hrály.
P¡ed prvním pou¥itím sendviïového grilu spot¡ebiï a zapékací plochy
oïistête tak, jak je popsáno v ïásti “Ïi•têní”.
Zapékací plochy pot¡ete stolním olejem a spot¡ebiï s otev¡enƒm víkem
na 5 minut rozeh¡ejte. Vypnête ze zásuvky a nechte vychladnout, a pak
savƒm papírem vyt¡ete zbytky oleje. Sendviïovƒ gril je nyní p¡ipraven k
pou¥ití.
P¡i vºbec prvním pou¥ití sendviïového grilu z nêj mº¥e po zapnutí
vycházet malƒ pramínek kou¡e. To je normální jev zpºsobenƒ prvním
proh¡áním vnit¡ních souïástí grilu.
P¡ed pou¥itím spot¡ebiïe si prosím peïlivê p¡eïtête návod k pou¥ití.
P¡íprava zapékanƒch sendviïº
1. Zav¡ete víko sendviïového grilu.
2. Spot¡ebiï zapnête do proudu. Rozsvítí se ïervená kontrolka
signalizující, ¥e se spot¡ebiï zah¡ívá, zatímco zelená kontrolka
zºstane zhasnutá. Jakmile spot¡ebiï dosáhne pracovní teploty,
ïervená kontrolka zhasne a rozsvítí se zelená.
3. Zatímco se gril rozeh¡ívá, mº¥ete p¡ipravit chleba a náplñ.
4. Do zlatova opeïené zapékané sendviïe p¡ipravíte tak, ¥e vnêj•í
strany krajícº chleba nama¥ete máslem. Sna¥te se vyvarovat
náplní, které nejsou vhodné k p¡ípravê zapékanƒch sendviïº.
Velikost chleba musí odpovídat velikosti zapékacích ploch. Náplñ
se vkládá mezi nenamazané strany chleba. Dbejte na to, aby
sendviïe byly stejnomêrnê naplnêny, zaruïíte tím rovnomêrné
zapeïení.
5. Sendviïovƒ gril otev¡ete tak, ¥e zatáhnete za západku dr¥adla
smêrem vzhºru a zvednete víko (viz Obr. 1).
6. P¡ipravené sendviïe vlo¥te do grilu (viz Obr. 2).
7. Víko zav¡ete a zatlaïte dolº, se zajistí západka dr¥adla.
Sendviïe si p¡itom mº¥ete podr¥et va¡eïkou, aby se p¡i zavírání
víka nepohnuly. Víko nikdy nezavírejte silou. Pokud nejde zav¡ít,
mº¥e to bƒt zpºsobeno p¡eplnêním sendviïº, anebo jsou krajíce
chleba na sendviïe p¡íli• tlusté.
8. Sendviïe nechte zapékat v grilu po dobu 3-8 minut, a to jednak
podle chuti a také je t¡eba dbát na to, aby syrové potraviny (nap¡.
anglická slanina) byly ¡ádnê uva¡eny. P¡ípadnê je mº¥ete p¡ed
zapékáním p¡edva¡it. Dávejte pozor na páru, která mº¥e unikat z
p¡edku spot¡ebiïe.
9. Gril otev¡te jedním rychlƒm pohybem vzhºru a vyndejte z nêj
zapeïené sendviïe. Nepou¥ívejte p¡itom kovové kuchyñské náïiní,
které by mohlo po•kodit zapékací plochy.
10. Spot¡ebiï po upot¡ebení vypnête z proudu a nechte vychladnout.
P¡íprava plnênƒch ta•tiïek
Hotové lístkové têsto (polotovar) je ideální ke snadné p¡ípravê rychlého
obïerstvení.
1. Z rozváleného têsta vykrojíme tvar velikostí odpovídající zapékací
plo•e a polo¥íme ho na rozpálenou zapékací plochu sendviïového
grilu.
2. V têstê vytlaïíme jamku a dáme do náplñ p¡ipravenou nap¡íklad
z jablek, tvarohu nebo zeleniny.
3. Dal•ím vykrojenƒm kusem rozváleného têsta náplñ zakryjeme a
zav¡eme víko.
4. Zapékáme tak dlouho, a¥ je têsto zlatové a nápñ ¡ádnê propeïená.
DªLE
¥ITÉ
P¡i konzumaci jídel p¡ipravenƒch v sendviïovém grilu musíte bƒt opatrní,
proto¥e nêkteré náplnê, nap¡. sƒry nebo d¥emy, mohou bƒt mimo¡ádnê
horké, tak¥e p¡i neopatrné konzumaci hrozí nebezpeïí popálení.
P¡ed ïi•têním se musí spot¡ebiï vypnout ze sítê.
Sendviïovƒ gril se nesmí ïistit pod proudem tekoucí vody ani se nesmí
do vody pono¡ovat.
P¡ed ïi•têním nechte zapékací plochy vychladnout. Spot¡ebiï pak ot¡ete
navlhïenƒm had¡íkem, pop¡ípadê na had¡ík kápnête trochu p¡ípravku na
mytí nádobí. Nakonec peïlivê vyt¡ete do sucha.
Jakmile spot¡ebiï vychladne, mº¥ete p¡ípojnou •ñºru omotat kolem
têlesa sendviïového grilu.
V p¡ípadê po•kození p¡ípojné •ñºry spot¡ebiïe mº¥e její vƒmênu provést
z bezpeïnostních dºvodº pouze firma Kenwood nebo firmou Kenwood
autorizovaná opravna.
1. Håndtagslås 5. Ledning
2. Håndtag 6. ’Slip-let’ plader
3. Låg 7. Fødder
4. Kontrollamper
El-tilslutning
Inden der tændes for apparatet, skal du sørge for, at den på
mærkepladen anførte spænding er den samme som din el-forsynings.
Dette apparat opfylder bestemmelserne for radiostøjdæmpning i EF-
direktiv 89/336/EØF.

Lær din Kenwood sandwichtoaster at kende

Servis

Uskladnêní

Ïi•têní

Postup pou¥ití

P¡ed prvním pou¥itím sendviïového grilu

TENTO NÁVOD PEÏLIVÊ USCHOVEJTE

DªLE
¥

ITÁ BEZPEÏNOSTNÍ UPOZORNÊNÍ

Popis sendviïového grilu

Service

DK
CZ
1
2
1
2
3
4
5
7
6

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Kenwood SM400 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie sandwich clips und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8.6 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Kenwood SM400 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Kenwood und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Kenwood -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Kenwood
SM400 | SM400
sandwich clip
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Kenwood SM400 unten.

Ist das Handbuch der Kenwood SM400 unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Kenwood SM400 ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse