Konig SAS-WDB211 Bedienungsanleitung

Konig SAS-WDB211
6.8 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungKonig SAS-WDB211
Description (g. A) English
1. Transmitter Refer to the illustration (g. B1) to install the transmitter.
2. Doorbell button
3. Battery compartment Refer to the illustration (g. B2) to install the battery.
4. Receiver Refer to the illustration (g. C1) to install the receiver.
5. Play/pause button Press the button to play or pause a melody.
6. Next button Press the button to select the next melody.
7. Previous button Press the button to select the previous melody.
8. Volume + button Press the button to increase the volume.
9. Volume - button Press the button to decrease the volume.
10. SD/IN switch
11. Memory card slot
(microSD / TransFlash)
Insert a memory card into the memory card slot.
12. USB port
To copy melodies from the computer to the receiver, connect the USB cable
to the USB ports of the receiver and the computer.
13. USB cable
14. DC input (5V) To use the DC input as power supply, make sure that there are no batteries
in the battery compartment.
Connect a power adapter to the DC input of the device and to the wall
socket. The power indicator comes on.
15. Power indicator
16. Battery compartment Refer to the illustration (g. C2) to install the batteries.
17. CD
The CD is equipped with music cutting software to edit melodies on the
computer before uploading them to the memory card.
Use
Pairing the receiver with the transmitter
Remove the batteries from the transmitter and the receiver.
After 30 seconds, install the batteries into the transmitter and receiver.
Press the doorbell button on the transmitter within 15 minutes. The receiver will sound to indicate that the pairing
is successful.
Playing built-in melodies (16 melodies)
Move the SD/IN switch to the "IN" position.
Press the play button.
Press the melody selection button to select the melody.
Playing melodies from the memory card
Make sure that the memory card is inserted in the memory card slot.
Move the SD/IN switch to the "SD" position.
Press the play button.
Press the melody selection button to select the melody.
Technical data
Power supply
Transmitter: CR2032, 3 V DC (included)
Receiver: - AA, 1.5 V DC (3x) (not included)
- Power adapter, 5 V AC (not included)
Frequency 433 MHz
Noise level 80 dB (within 0.5 m)
Operating range ≤ 200 m (line of sight)
Operating temperature -30 °C ~ + 40 °C
IP protection Transmitter: IP44
Dimensions (HxWxD)
Transmitter: 80 x 32 x 21 mm
Receiver: 140 x 96 x 37 mm
Safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.
Do not use the device outdoors. The device is suitable for indoor use only.
Do not expose the device to high temperatures.
Do not expose the device to direct sunlight.
Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
Do not install the device in areas where interference can be caused by other devices.
Do not touch the device with wet hands.
Cleaning and maintenance
Warning!
Do not clean the inside of the device.
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
Beschrijving (g. A) Nederlands
1. Zender Raadpleeg de illustratie (g. B1) om de zender te installeren.
2. Deurbelknop
3. Batterijcompartiment Raadpleeg de illustratie (g. B2) om de batterij te installeren.
4. Ontvanger Raadpleeg de illustratie (g. C1) om de ontvanger te installeren.
5. Afspelen/pauze-knop Druk op de knop om een melodie af te spelen of te pauzeren.
6. Volgende-knop Druk op de knop om de volgende melodie te selecteren.
7. Vorige-knop Druk op de knop om de vorige melodie te selecteren.
8. Volume + knop Druk op de knop om het volume te verhogen.
9. Volume - knop Druk op de knop om het volume te verlagen.
10. SD/IN-schakelaar
11. Geheugenkaartsleuf
(microSD / TransFlash)
Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
12. USB-poort
Sluit de USB-kabel aan op de USB-poorten van de ontvanger en de
computer om melodieën van de computer naar de ontvanger te kopiëren.
13. USB-kabel
14. DC-ingang (5V) Zorg ervoor dat er zich geen batterijen in het batterijcompartiment bevinden
om de DC-ingang als stroomvoorziening te gebruiken.
Sluit een stroomadapter aan op de DC-ingang van het apparaat en op het
stopcontact. De stroomindicator gaat branden.
15. Stroomindicator
16. Batterijcompartiment Raadpleeg de illustratie (g. C2) om de batterijen te installeren.
17. CD
De CD is uitgerust met muziekbewerkingssoftware om melodieën op de
computer te bewerken alvorens deze naar de geheugenkaart te uploaden.
Gebruik
De ontvanger met de zender koppelen
Verwijder de batterijen uit de zender en de ontvanger,
Installeer na 30 seconden de batterijen in de zender en de ontvanger.
Druk binnen 15 minuten op de deurbelknop op de zender. De ontvanger zal klinken ten teken dat het koppelen is
gelukt.
Ingebouwde melodieën afspelen (16 melodieën)
Zet de SD/IN-schakelaar in de "IN”-positie.
Druk op de afspeelknop.
Druk op de melodieselectieknop om de melodie te selecteren.
Melodieën afspelen vanaf de geheugenkaart
Zorg ervoor dat de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf is geplaatst.
Zet de SD/IN-schakelaar in de "SD”-positie.
Druk op de afspeelknop.
Druk op de melodieselectieknop om de melodie te selecteren.
Technische gegevens
Stroomvoorziening
Zender: CR2032, 3 V DC (inbegrepen)
Ontvanger: - AA, 1,5 V DC (3x) (niet inbegrepen)
- Stroomadapter, 5 V AC (niet inbegrepen)
Frequentie: 433 MHz
Geluidsniveau 80 dB (binnen 0,5 m)
Bedrijfsbereik ≤ 200 m (zichtlijn)
Bedrijfstemperatuur -30 °C ~ + 40 °C
IP-bescherming: Zender: IP44
Afmetingen (HxBxD)
Zender: 80 x 32 x 21 mm
Ontvanger: 140 x 96 x 37 mm
Veiligheid
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische
schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden
dan beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat
onmiddellijk.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen.
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
Installeer het apparaat niet in ruimten waar interferentie kan worden veroorzaakt door andere apparaten.
Raak het apparaat niet met natte handen aan.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw
apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
Beschreibung (Abb. A) Deutsch
1. Sender Halten Sie sich zur Installation des Senders an die Abbildung (Abb. B1).
2. Klingeltaste
3. Batteriefach Halten Sie sich zur Installation der Batterie an die Abbildung (Abb. B2).
4. Empfänger Halten Sie sich zur Installation des Empfängers an die Abbildung (Abb. C1).
5. Wiedergabe/Pause-Taste
Drücken Sie auf die Taste, um eine Melodie wiederzugeben oder
anzuhalten.
6. Weiter-Taste Drücken Sie auf die Taste, um die nächste Melodie zu wählen.
7. Zurück-Taste Drücken Sie auf die Taste, um die vorherige Melodie zu wählen.
8. Lautstärke + Taste Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
9. Lautstärke - Taste Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu verringern.
10. SD/IN-Schalter
11. Speicherkartenschlitz
(microSD / TransFlash)
Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.
12. USB-Anschluss Um Melodien vom Computer auf den Empfänger zu kopieren, schließen
Sie das USB-Kabel an den USB-Anschlüssen des Empfängers und des
Computers an.
13. USB-Kabel
14. DC-Eingang (5V) Um den DC-Eingang als Stromquelle zu verwenden, stellen Sie sicher, dass
sich keine Batterien im Batteriefach benden.
Verbinden Sie einen Netzadapter mit dem DC-Eingang des Geräts und mit
der Wandsteckdose. Die Betriebsanzeige leuchtet auf.
15. Betriebsanzeige
16. Batteriefach Halten Sie sich zur Installation der Batterien an die Abbildung (Abb. C2).
17. CD
Die CD enthält eine Musikschnitt-Software, um Melodien auf dem Computer
zu bearbeiten, bevor diese auf die Speicherkarte geladen werden.
Gebrauch
Koppeln des Empfängers mit dem Sender
Entfernen Sie die Batterien aus dem Sender und dem Empfänger.
Installieren Sie nach 30 Sekunden die Batterien im Sender und im Empfänger.
Drücken Sie innerhalb von 15 Minuten auf die Klingeltaste am Sender. Der Empfänger ertönt, um anzuzeigen, dass
die Kopplung erfolgreich verlaufen ist.
Wiedergabe von eingebauten Melodien (16 Melodien)
Bewegen Sie den SD/IN-Schalter auf Position "IN".
Drücken Sie auf die Wiedergabetaste.
Drücken Sie auf die Melodieauswahltaste, um die Melodie zu wählen.
Wiedergabe von Melodien auf der Speicherkarte
Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz eingesetzt ist.
Bewegen Sie den SD/IN-Schalter auf Position "SD".
Drücken Sie auf die Wiedergabetaste.
Drücken Sie auf die Melodieauswahltaste, um die Melodie zu wählen.
Technische Daten
Spannungsversorgung
Sender: CR2032, 3 V DC (im Lieferumfang enthalten)
Empfänger: - AA, 1,5 V DC (3x) (nicht im Lieferumfang)
- Netzadapter, 5 V AC (nicht im Lieferumfang)
Frequenz 433 MHz
Geräuschpegel 80 dB (innerhalb von 0,5 m)
Betriebsbereich ≤ 200 m (Sichtlinie)
Betriebstemperatur -30 °C ~ + 40 °C
IP-Schutzart Sender: IP44
Abmessungen (HxBxT)
Sender: 80 x 32 x 21 mm
Empfänger: 140 x 96 x 37 mm
Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen.
Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus.
Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder
Schwimmbädern.
Installieren Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Störungen durch andere Geräte verursacht werden können.
Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Reinigung und Pege
Warnung!
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein
neues aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
Descripción (g. A) Español
1. Transmisor Consulte la ilustración (g. B1) para instalar el transmisor.
2. Botón de timbre de la puerta
3. Compartimento de la pila Consulte la ilustración (g. B2) para instalar la pila.
4. Receptor Consulte la ilustración (g. C1) para instalar el receptor.
5. Botón de reproducción/pausa Pulse el botón para reproducir o poner en pausa la melodía.
6. Botón siguiente Pulse el botón para seleccionar la melodía siguiente.
7. Botón anterior Pulse el botón para seleccionar la melodía anterior.
8. Botón volumen + Pulse el botón para aumentar el volumen.
9. Botón volumen - Pulse el botón para disminuir el volumen.
10. Interruptor SD/IN
11. Ranura de tarjeta de memoria
(microSD / TransFlash)
Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.
12. Puerto USB
Para copiar melodías del ordenador al receptor, conecte el cable USB a los
puertos USB del receptor y el ordenador.
13. Cable USB
14. Entrada CC (5V) Para utilizar la entrada CC como fuente de alimentación, asegúrese de que
no haya pilas en el compartimento de las pilas.
Conecte el adaptador de alimentación a la entrada CC del dispositivo y a la
toma de pared. El indicador de encendido se enciende.
15. Indicador de encendido
16. Compartimento de las pilas Consulte la ilustración (g. C2) para instalar las pilas.
17. CD
El CD está equipado con software de edición de música para editar melodías
en el ordenador antes de cargarlas a la tarjeta de memoria.
Uso
Emparejamiento del receptor con el transmisor
Retire las pilas del transmisor y el receptor.
Tras 30 segundos, instale las pilas en el transmisor y el receptor.
Pulse el botón del timbre en el transmisor antes de 15 minutos. El receptor sonará para indicar que el
emparejamiento se ha realizado correctamente.
Reproducción de melodías integradas (16 melodías)
Mueva el interruptor SD/IN a la posición "IN".
Pulse el botón de reproducción.
Pulse el botón de selección de melodía para seleccionar la melodía.
Reproducción de melodías desde la tarjeta de memoria
Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada en la ranura para tarjeta de memoria.
Mueva el interruptor SD/IN a la posición "SD".
Pulse el botón de reproducción.
Pulse el botón de selección de melodía para seleccionar la melodía.
Datos técnicos
Alimentación eléctrica
Transmisor: CR2032, 3 V CC (incluida)
Receptor: - AA, 1.5 V CC (3x) (no incluidas)
- Adaptador de alimentación, 5 V CA (no incluido)
Frecuencia 433 MHz
Nivel de ruido 80 dB (en 0,5 m)
Intervalo de funcionamiento ≤ 200 m (línea de visión)
Temperatura de funcionamiento -30 °C ~ + 40 °C
Protección IP Transmisor: IP44
Dimensiones (Al. x An. x Fon.)
Transmisor: 80 x 32 x 21 mm
Receptor: 140 x 96 x 37 mm
Seguridad
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando
necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita
en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene
un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
No utilice el dispositivo en exteriores. El dispositivo sólo es apto para uso en interiores.
No exponga el dispositivo a altas temperaturas.
No exponga el dispositivo a la luz solar directa.
No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
No instale el dispositivo en zonas donde puedan producirse interferencias con otros dispositivos.
No toque el dispositivo con las manos húmedas.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
No limpie el interior del dispositivo.
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
Description (g. A) Français
1. Émetteur Consultez l'illustration (g. B1) pour installer l'émetteur.
2. Bouton de sonnette
3. Compartiment de pile Consultez l'illustration (g. B2) pour installer la pile.
4. Récepteur Consultez l'illustration (g. C1) pour installer le récepteur.
5. Bouton lecture/pause Appuyez sur le bouton pour jouer la mélodie ou la mettre en pause.
6. Bouton suivant Appuyez sur le bouton pour sélectionner la mélodie suivante.
7. Bouton précédent Appuyez sur le bouton pour sélectionner la mélodie précédente.
8. Bouton volume + Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume.
9. Bouton volume - Appuyez sur le bouton pour réduire le volume.
10. Interrupteur SD/IN
11. Logement de carte mémoire
(microSD / TransFlash)
Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.
12. Port USB
Pour copier les mélodies de l'ordinateur sur le récepteur, connectez le câble
USB aux ports USB du récepteur et de l'ordinateur.
13. Câble USB
14. Entrée CC (5V) An d'utiliser l'entrée CC pour l'alimentation, assurez-vous qu'il n'y a pas de
pile dans le compartiment de pile.
Connectez un adaptateur d'alimentation à l'entrée CC du dispositif et à la
prise murale. Le témoin d'alimentation s'allume.
15. Témoin d'alimentation
16. Compartiment de pile Consultez l'illustration (g. C2) pour installer les piles.
17. CD
Le CD bénécie d'un logiciel de montage de musique pour modier les
mélodies sur l'ordinateur avant de les charger dans la carte mémoire.
Usage
Appariement de récepteur avec l'émetteur
Retirez les piles de l'émetteur et du récepteur.
Après 30 secondes, installez les piles dans l'émetteur et le récepteur..
Appuyez sur le bouton de sonnette de l'émetteur dans les 15 minutes. Le récepteur émet un son indiquant que
l'appariement est réussi.
Lecture des mélodies intégrées (16 mélodies)
Positionnez l'interrupteur SD/IN sur "IN".
Appuyez sur le bouton de lecture.
Appuyez sur le sélecteur de mélodie pour choisir la mélodie.
Lecture de mélodies de la carte mémoire
Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans son logement.
Positionnez l'interrupteur SD/IN sur "SD".
Appuyez sur le bouton de lecture.
Appuyez sur le sélecteur de mélodie pour choisir la mélodie.
Caractéristiques techniques
Alimentation électrique
Émetteur : CR2032, 3 V CC (fournie)
Récepteur : - AA, 1,5 V CC (3x) (non fournies)
- Adaptateur d'alimentation, 5 V CA (non fourni)
Fréquence 433 MHz
Niveau acoustique 80 dB (à 0,5 m)
Plage de fonctionnement: ≤ 200 m (à vue)
Température de fonctionnement -30 °C ~ + 40 °C
Indice IP de protection Émetteur : IP44
Dimensions (HxLxP)
Émetteur : 80 x 32 x 21 mm
Récepteur : 140 x 96 x 37 mm
Sécurité
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
réparation s'impose.
Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans
le manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.
N’exposez pas l’appareil à des températures élevées.
N’exposez pas l’appareil à la lumière solaire directe.
N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
N'installez pas le dispositif dans des zones où des interférences d'autres dispositifs sont possibles.
Ne touchez pas le dispositif avec les mains mouillées.
Nettoyage et entretien
Avertissement!
Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide.
Descrizione (g. A) Italiano
1. Trasmettitore Per installare il trasmettitore fare riferimento all'illustrazione (g. B1).
2. Pulsante del campanello
3. Vano batterie Per installare la batteria fare riferimento all'illustrazione (g. B2).
4. Ricevitore Per installare il ricevitore fare riferimento all'illustrazione (g. C1).
5. Pulsante di riproduzione/pausa Premere il pulsante per riprodurre o interrompere una melodia.
6. Pulsante successivo Premere il pulsante per selezionare la melodia successiva.
7. Pulsante precedente Premere il pulsante per selezionare la melodia precedente.
8. Pulsante volume + Premere il pulsante per aumentare il volume.
9. Pulsante volume - Premere il pulsante per diminuire il volume.
10. Interruttore SD/IN
11. Slot della scheda di memoria
(microSD / TransFlash)
Inserire una scheda di memoria nell'apposito slot.
12. Porta USB
Per copiare melodie dal computer al ricevitore, collegare il cavo USB alle
porte USB del ricevitore e del computer.
13. Cavo USB
14. Ingresso CC (5V) Per utilizzare l’ingresso CC per l’alimentazione, vericare che non vi siano
batterie nell’apposito vano.
Collegare un adattatore di alimentazione all'ingresso CC del dispositivo e
alla presa a parete. L'indicatore della potenza si accende.
15. Indicatore della potenza
16. Vano batterie Per installare le batterie fare riferimento all'illustrazione (g. C2).
17. CD
Il CD è dotato di software di estrazione musica per modicare le melodie sul
computer prima di caricarle sulla scheda di memoria.
Uso
Accoppiamento di ricevitore e trasmettitore
Rimuovere le batterie da trasmettitore e ricevitore.
Dopo 30 secondi, installare le batterie nel trasmettitore e nel ricevitore.
Premere il pulsante del campanello sul trasmettitore entro 15 minuti. Il ricevitore emette un suono per indicare la
riuscita del processo di accoppiamento.
Riproduzione delle melodie integrate (16 melodie)
Portare l’interruttore SD/IN in posizione "IN".
Premere il pulsante di riproduzione.
Premere il pulsante di selezione melodia per selezionare la melodia.
Riproduzione delle melodie dalla scheda di memoria
Vericare che la scheda di memoria sia inserita nell’apposito slot.
Portare l’interruttore SD/IN in posizione "SD".
Premere il pulsante di riproduzione.
Premere il pulsante di selezione melodia per selezionare la melodia.
Dati tecnici
Alimentazione
Trasmettitore: CR2032, 3 V CC (inclusa)
Ricevitore: - AA, 1,5 V CC (3x) (non inclusi)
- Adattatore di alimentazione, 5 V CA (non inclusi)
Frequenza 433 MHz
Livello di rumore 80 dB (entro 0,5 m)
Raggio operativo ≤ 200 m (traiettoria libera)
Temperatura di funzionamento -30 °C ~ + 40 °C
Protezione IP Trasmettitore: IP44
Dimensioni (HxLxP)
Trasmettitore: 80 x 32 x 21 mm
Ricevitore: 140 x 96 x 37 mm
Sicurezza
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel
caso sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
Non utilizzare il dispositivo all'aperto. Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni.
Non esporre il dispositivo ad alte temperature.
Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.
Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
Non installare il dispositivo in aree in cui altri dispositivi potrebbero causare interferenza.
Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Non pulire l'interno del dispositivo.
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
Descrição (g. A) Português
1. Transmissor Consulte a imagem (g. B1) para instalar o transmissor.
2. Botão da campainha
3. Compartimento da pilha Consulte a imagem (g. B2) para instalar a pilha.
4. Recetor Consulte a imagem (g. C1) para instalar o recetor.
5. Botão reproduzir/pausa Prima o botão para reproduzir ou colocar a melodia em pausa.
6. Botão seguinte Prima o botão para selecionar a melodia seguinte.
7. Botão anterior Prima o botão para selecionar a melodia anterior.
8. Botão volume + Prima o botão para aumentar o volume.
9. Botão volume - Prima o botão para reduzir o volume.
10. Interruptor SD/IN
11. Ranhura para cartão de memória
(microSD / TransFlash)
Insira um cartão de memória na respetiva ranhura.
12. Porta USB
Para copiar melodias do computador para o recetor, ligue o cabo USB às
portas USB do recetor e do computador.
13. Cabo USB
14. Entrada CC (5 V) Para utilizar a entrada CC como fonte de alimentação, certique-se de que
não foram colocadas pilhas no compartimento das pilhas.
Ligue um adaptador de alimentação à entrada CC do dispositivo e à tomada
de parede. O indicador de alimentação acende-se.
15. Indicador de alimentação
16. Compartimento da pilha Consulte a imagem (g. C2) para instalar as pilhas.
17. CD
O CD inclui software para editar melodias no computador antes de as
transferir para o cartão de memória.
Utilização
Emparelhar o recetor com o transmissor
Retire as pilhas do transmissor e do recetor.
Após 30 segundos, instale as pilhas no recetor e no transmissor.
Prima o botão da campainha no transmissor no prazo de 15 minutos. O recetor irá emitir um sinal sonoro para indicar
que o emparelhamento foi concluído com êxito.
Reproduzir as melodias incluídas (16 melodias)
Coloque o interruptor SD/IN na posição "IN".
Prima o botão para reproduzir.
Prima o botão de seleção da melodia para selecionar a melodia.
Reproduzir melodias a partir do cartão de memória
Certique-se de que o cartão de memória está inserido na respetiva ranhura.
Coloque o interruptor SD/IN na posição "SD".
Prima o botão para reproduzir.
Prima o botão de seleção da melodia para selecionar a melodia.
Dados técnicos
Fonte de alimentação
Transmissor: CR2032, 3 V CC (incluída)
Recetor: AA, 1,5 V CC (3x) (não incluídas)
- Adaptador de alimentação, 5 V CA (não incluído)
Frequência 433 MHz
Nível de ruído 80 dB (a 0,5 m)
Alcance de deteção ≤ 200 m (linha de mira)
Temperatura de funcionamento -30 °C ~ + 40 °C
Proteção de IP Transmissor: IP44
Dimensões (AxLxP)
Transmissor: 80 x 32 x 21 mm
Recetor: 140 x 96 x 37 mm
Segurança
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por
um técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além
das descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou
tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
Não utilize o dispositivo no exterior. O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior.
Não exponha o dispositivo a temperaturas elevadas.
Não exponha o dispositivo a luz solar direta.
Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
Não utilize o dispositivo em áreas onde possa ocorrer interferência provocada por outros dispositivos.
Não utilize o dispositivo com as mãos húmidas.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Não limpe o interior do dispositivo.
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
Beskrivelse (g. A) Dansk
1. Transmitter Se illustrationen (g. B1) for information om montering af transmitteren.
2. Dørklokkeknap
3. Batterirum Se illustrationen (g. B2) for information om installation af batteriet.
4. Modtager Se illustrationen (g. C1) for information om montering af modtageren.
5. Afspil/pause-knap Tryk på knappen for at afspille eller stille melodien i pause.
6. Næste-knap Tryk på knappen for at vælge den næste melodi.
7. Foregående-knap Tryk på knappen for at vælge den foregående melodi.
8. Lydstyrke + knap Tryk på knappen for at øge lydstyrken.
9. Lydstyrke - knap Tryk på knappen for at sænke lydstyrken.
10. SD/IN-kontakt
11. Slot til hukommelseskort
(microSD / TransFlash)
Sæt et hukommelseskort i slottet til hukommelseskort.
12. USB-port
Melodierne kopieres fra computeren til modtageren ved at tilslutte USB-
kablet til USB-portene på modtageren og computeren.
13. USB-kabel
14. DC-indgang (5V) Når DC-indgangen bruges som strømforsyningen skal det kontrolleres, at
der ikke er batterier i batterrummet.
Tilslut en strømadapter til DC-indgangen på enheden og til vægstikket.
Eektindikatoren tænder.
15. Eektindikator
16. Batterirum Se illustrationen (g. C2) for information om installation af batterierne.
17. CD
CD'en indeholder software til redigering af melodier på pc'en, inden de
overføres til hukommelseskortet.
Anvendelse
Parring af modtager med transmitter
Fjern batterierne fra transmitteren og modtageren.
Efter 30 sekunder installeres batterierne på transmitter og modtager.
Tryk på dørklokkeknappen på transmitteren inden for 15 minutter. Modtageren bipper for at angive, at parringen er
gennemført.
Afspilning af indbyggede melodier (16 melodier)
Stil SD/IN-kontakten i positionen "IN".
Tryk på afspilningsknappen.
Tryk på melodivælgerknappen for at vælge melodien.
Afspilning af melodier fra hukommelseskortet
Tjek, at hukommelseskortet er sat i slottet til hukommelseskort.
Stil SD/IN-kontakten i positionen "SD".
Tryk på afspilningsknappen.
Tryk på melodivælgerknappen for at vælge melodien.
Tekniske data
Strømforsyning
Transmitter: CR2032, 3 V DC (medfølger)
Modtager: - AA, 1,5 V DC (3x) (ikke inkluderet)
- Strømadapter, 5 V AC (ikke inkluderet)
Frekvens 433 MHz
Støjniveau 80 dB (inden for 0,5 m)
Rækkevidde ≤ 200 m (direkte forbindelse)
Driftstemperatur -30 °C ~ + 40 °C
IP-beskyttelse Transmitter: IP44
Mål (HxBxD)
Transmitter: 80 x 32 x 21 mm
Modtager: 140 x 96 x 37 mm
Sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er
nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Brug ikke enheden udendørs. Enheden er kun beregnet til indendørs brug.
Undlad at udsætte enheden for høje temperaturer.
Undlad at udsætte enheden for direkte sollys.
Brug ikke enheden på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
Monter ikke enheden på områder, hvor andre enheder kan forårsage interferens.
Rør ikke ved enheden med våde hænder.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
Rengør ikke enheden indvendigt.
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.
Beskrivelse (g. A) Norsk
1. Transmitter Se guren (g. B1) for å installere senderen.
2. Ringeklokkeknapp
3. Batterirom Se guren (g. B2) for å installere batteriet.
4. Mottaker Se guren (g. C1) for å installere mottakeren.
5. Avspilling/pause-knapp Trykk på knappen for å spille av eller pause en melodi.
6. Neste knapp Trykk på knappen for å velge neste melodi.
7. Forrige-knapp Trykk på knappen for å velge forrige melodi.
8. Volum + knapp Trykk på knappen for å øke volumet.
9. Volum - knapp Trykk på knappen for å redusere volumet.
10. SD/IN-bryter
11. Minnekortspor
(microSD / TransFlash)
Sett et minnekort inn i minnekortsporet.
12. USB-port
For å kopiere melodier fra en datamaskin til mottakeren, koble USB-kabelen
til USB-porten på mottakeren og datamaskinen.
13. USB-kabel
14. DC-inngang (5V) For å bruke DC-inngangen som strømforsyning, må det ikke være batterier
i batterikammeret.
Koble en strømadapter til DC-inngangen på enheten og til veggkontakten.
Eektindikatoren tennes.
15. Eektindikator
16. Batterirom Se guren (g. C2) for å installere batteriene.
17. CD
CD-en inneholder et redigeringsprogram for å redigere melodier på
datamaskinen før de lastes inn på minnekortet.
Bruk
Sammenkobling av mottaker og sender
Ta ut batteriene fra senderen og mottakeren.
Etter 30 sekunder kan batteriene installeres i senderen og mottakeren.
Trykk ringeklokkeknappen på senderen innen 15 minutter. Mottakeren vil avgi en pipelyd for å indikere at sammenkoblingen
er vellykket.
Spille av innebygde melodier (16 melodier)
Sett SD/IN-bryteren til "IN"-posisjon.
Trykk på avspillingsknappen.
Trykk på melodivalgknappen for å velge en melodi.
Spille av melodier fra minnekortet
Sørg for at minnekortet er satt inn i minnekortsporet.
Sett SD/IN-bryteren til "SD"-posisjon.
Trykk på avspillingsknappen.
Trykk på melodivalgknappen for å velge en melodi.
Tekniske data
Strømforsyning
Sender: CR2032, 3 V DC (inkludert)
Mottaker: - AA, 1,5 V DC (3x) (ikke inkludert)
- Strømadapter, 5 V AC (ikke inkludert)
Frekvens 433 MHz
Støynivå 80 dB (innen 0,5 m)
Rekkevidde ≤ 200 m (fri sikt)
Driftstemperatur -30 °C ~ + 40 °C
IP-beskyttelse Sender: IP44
Dimensjoner (HxBxD)
Sender: 80 x 32 x 21 mm
Mottaker: 140 x 96 x 37 mm
Sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er
nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Ikke bruk enheten utendørs. Enheten er kun ment for innendørs bruk.
Ikke utsett enheten for høye temperaturer.
Ikke utsett enheten for direkte sollys.
Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebasseng.
Ikke monter enheten i områder annet utstyr kan forstyrre enheten.
Ikke ta på enheten med våte hender.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
Ikke rengjør innsiden av enheten.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
Beskrivning (g. A) Svenska
1. Sändare Se illustrationen (g B1) för installering av sändaren.
2. Dörrklockans ringknapp
3. Batterifack Se illustrationen (g B2) för installering av batteriet.
4. Mottagare Se illustrationen (g C1) för installering av mottagaren.
5. Spela/paus-knapp Tryck på knappen för att spela upp eller pausa en melodi.
6. Nästa-knapp Tryck på knappen för välja nästa melodi.
7. Bakåt-knapp Tryck på knappen för välja föregående melodi.
8. Volym + knapp Tryck på knappen för att öka volymen.
9. Volym - knapp Tryck på knappen för att minska volymen.
10. SD/IN-brytare
11. Minneskortsplats
(microSD / TransFlash)
Sätt i ett minneskort i minneskortsplatsen.
12. USB-port
För att kopiera melodier från datorn till mottagare, anslut USB-kabeln till
USB-portarna på mottagaren och datorn.
13. USB-kabel
14. DC-ingång (5V) För att använd DC-ingången för strömförsörjning, se till att det inte nns
några batteriet i batterifacket.
Anslut en strömadapter till DC-ingången på enheten och i vägguttaget.
Eektindikatorn tänds.
15. Eektindikator
16. Batterifack Se illustrationen (g C2) för installering av batterierna.
17. CD
CD:n är utrustad med en programvara för klippning av musik för att redigera
melodier på datorn innan de laddas upp till minneskortet.
Användning
Para mottagaren med sändaren
Ta ur batterierna från sändaren och mottagaren.
Efter 30 sekunder, installera batterierna i sändaren och mottagaren.
Tryck på dörrklockans knapp på sändaren inom 15 minuter. Mottagaren låter för att indikera att parning är
framgångsrik.
Spela upp inbyggda melodier (16 melodier)
Flytta SD/IN-brytaren till läget "IN".
Tryck på playknappen.
Tryck på melodiväljarknappen för att välja melodi.
Spela upp melodier från minneskortet
Se till att minneskortet är på plats i minneskortsplatsen.
Flytta SD/IN-brytaren till läget "SD".
Tryck på playknappen.
Tryck på melodiväljarknappen för att välja melodi.
Tekniska data
Strömförsörjning
Sändare: CR2032, 3 V DC (ingår)
Mottagare: - AA, 1,5 V DC (3x) (ingår ej)
- Strömadapter, 5 V AC (ingår ej)
Frekvens 433 MHz
Ljudnivå 80 db (inom 0,5 m)
Räckvidd ≤ 200 m (siktlinje)
Driftstemperatur -30 °C ~ 40 °C
IP-skydd Sändare: IP44
Mått (HxBxD)
Sändare: 80 x 32 x 21 mm
Mottagare: 140 x 96 x 37 mm
Säkerhet
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
Använd inte enheten utomhus. Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning.
Utsätt inte enheten för höga temperaturer.
Utsätt inte enheten för direkt solljus.
Använd inte enheten på platser med hög luftfuktighet, så som badrum och vid pooler.
Installera inte enheten i områden där störningar kan orsakas av andra enheter.
Rör inte enheten med våta händer.
Rengöring och underhåll
Varning!
Rengör inte enhetens insida.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.

SAS-WDB211

Wireless doorbell - Transmitter / Receiver

14

13
11
12
10
14
15
8
7
5
9
6
2
3
16
17
A
1
2
B1
B2
C1
C2

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Konig SAS-WDB211 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie türsprechanlagen und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6.8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Konig SAS-WDB211 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Konig und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Konig -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Konig
SAS-WDB211 | SAS-WDB211
türsprechanlage
5412810247585
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Technische Details
Frequenzband0.433 GHz
FarbeNein
FreisprecheinrichtungJa
Anzahl der Display unterstützt0
Maximum Anzahl der unterstützten kameras1
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)IP44
ProduktfarbeGrey, White
Bildschirm
Bildschirmdiagonale- "
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Konig SAS-WDB211 unten.

Welche Bildschirmgröße hat das Konig SAS-WDB211?

Die Bildschirmgröße des Konig SAS-WDB211 ist - ".

Ist das Handbuch der Konig SAS-WDB211 unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Konig SAS-WDB211 ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse