Magnum GL25 Bedienungsanleitung

Magnum GL25
(1)
  • Anzahl Seiten: 2
  • Dateityp: PDF

Digitale wekker

Réveil digital

Gebruiksaanwijzing

Mode d'emploi

Bedieningselementen
Eléments de commande
Bedieningselementen
1Display
2 TIME: kloktijd instellen
3 ALARM: wektijd instellen en controleren
4 SNOOZE: wektoon uitschakelen
5 ALARM ON/OFF:
wekfunctie in- en uitschakelen
6 HOUR: uren instellen
7 MINUTE: minuten instellen
Uw apparaat stelt zich voor
- Op stroom lopende
digitale wekker
- Rood LED-display
- 24-uur-weergave
- Batterij als loopreserve
bij stroomuitval
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing voor stroomschokken
- Neem het apparaat niet in gebruik wanneer de
wekker of de aansluitkabel zichtbare bescha-
digingen vertoont.
- Alleen op volgens de voorschriften geïnstal-
leerde contactdoos aansluiten, waarvan de
waarden overeenkomen met het typeplaatje,
hier: 230 V / 50 Hz.
- Wekker tegen vocht beschermen.
Omgang met batterijen
- Houd batterijen bij kinderen uit de buurt. Bij
het onopzettelijk inslikken onmiddellijk een
beroep doen op medische hulp.
- Gebruikte batterijen niet opnieuw opladen.
- Batterijen niet openen, in vuur werpen of kort-
sluiten.
- Batterijen horen niet in het huisvuil thuis. Ie-
dere verbruiker is wettelijk verplicht om alle
batterijen bij een verzameldienst van zijn ge-
meente of van zijn stadswijk of in de winkel af
te geven.
Magnum GL 25
Batterij aanbrengen
Een batterij van het type 9V-blok zorgt ervoor
dat de bij een stroomuitval ingestelde wektijd be-
houden blijft en de wekker correct functioneert.
De batterij wordt niet standaard meegeleverd.
1. Batterijvak aan de onderkant van de wekker
openen.
2. Batterij aanbrengen. Poolaansluiting in acht
nemen!
3. Batterijvak sluiten.
Instellen van de kloktijd
1. Toets 2 TIME ingedrukt houden.
2. Druk op de toets HOUR (6) totdat het gewens-
te uur verschijnt.
3. Druk op de toets MINUTE (7) totdat de des-
betreffende minuten verschijnen.
4. Toets 2 TIME loslaten; de ingestelde kloktijd
is opgeslagen.
Instellen van de wektijd
1. Toets 3 ALARM ingedrukt houden.
2. Door te drukken op de toets 6 HOUR het ge-
wenste uur instellen.
3. Door te drukken op de toets 7 MINUTE de ge-
wenste minuut instellen.
4. Toets 3 ALARM loslaten. De ingestelde wek-
tijd is opgeslagen, display 1 geeft de ingestel-
de kloktijd weer aan.
5. Schuifregelaar 5 ALARM op ON schuiven.
Wekfunctie is actief, display 1 geeft daarnaast
in de linker benedenhoek een rode stip weer.
Ingestelde wektijd controleren
1. Ter controle van de ingestelde wektijd de toets
3 ALARM indrukken.
Wekker geluidloos of uitschakelen
Bij het weerklinken van het weksignaal kunt u de
wekker geluidloos of geheel uitschakelen.
Geluidloos schakelen (Snooze-functie)
1. Op de toets 4 SNOOZE drukken. De wektoon
verdwijnt. Na negen minuten weerklinkt het
weksignaal opnieuw.
Uitschakelen
1. Schuifregelaar 5 ALARM op OFF schuiven.
Wekfunctie is gedeactiveerd, weergave van
rode stip in het display 1 verdwijnt.
Verwijderen
Verwijder:
- de verpakking naar soorten gescheiden,
- de wekker langs milieuvriendelijke weg,
- de batterijen gescheiden van de wekker.
GARANTIEVOORWAARDEN
Onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole. Indien
dit toestel desondanks niet naar behoren functioneert, betreuren
wij dit ten zeerste. Wij verzoeken u contact op te nemen met het
service-adres dat op de garantiekaart vermeld staat. Wij staan ook
telefonisch tot uw beschikking via het op de garantiekaart ver-
melde hotline-nummer. Hieronder vindt u de geldende garantie-
voorwaarden - zonder beperking van uw wettelijke rechten:
1. U kunt tot maximum 3 jaar na de aankoopdatum aanspraak ma-
ken op garantie. De garantie heeft enkel betrekking op het her-
stellen van materiaal- en productiefouten of het omruilen van het
toestel. Aan de garantieclaim zijn voor u geen kosten verbonden.
2. Garantieclaims moeten onmiddellijk nadat u het defect hebt
vastgesteld worden ingediend. Na afloop van de garantietermijn
kunnen geen garantieclaims meer aanvaard worden, behalve
wanneer de claim binnen de 2 weken na afloop van de garantie-
termijn ingediend wordt.
3. Gelieve uw defect toestel samen met de garantiekaart en het
kasticket portvrij naar het service-adres te sturen. Als het defect
binnen onze garantieregeling valt, krijgt u een hersteld of nieuw
toestel terug. Bij de herstelling of omruiling van het toestel vangt
geen nieuwe garantietermijn aan. De garantietermijn blijft onver-
anderd geldig tot drie jaar na aankoopdatum. Dit geldt ook bij
herstellingen aan huis.
Gelieve te noteren dat onze garantie vervalt bij verkeerd gebruik
of ondeskundige behandeling van het toestel, bij het niet in acht
nemen van de veiligheidsvoorschriften, bij beschadiging door
geweld en bij ingrepen die niet door het gemachtigde service-
adres zijn uitgevoerd.
Defecten die niet (of niet meer) door de garantie zijn gedekt of
schade waardoor de garantie vervalt herstellen wij tegen beta-
ling. Gelieve het toestel naar ons service-adres te sturen.
Reisewecker_GL 25_final_nl.fm Seite 1 Mittwoch, 24. August 2005 12:40 12
Magnum GL25

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Magnum GL25 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Magnum GL25-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Magnum GL25 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Radiowecker und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8.9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch. Haben Sie eine Frage zum Magnum GL25 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Magnum GL25-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Magnum
Model GL25
Produkte Radiowecker
Sprache Deutsch
Dateityp PDF

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Magnum GL25 .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage