Maxwell MW-2675 W Bedienungsanleitung

Maxwell MW-2675 W
9 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungMaxwell MW-2675 W
65
MW-2675 W
Салмақтыанықтауүшінқұрылғыныпайдаланыңыз.

1. Корпусы
2. Дисплей
3. Өлшеубірліктерінтаңдаубатырмасы
4. Батареялықбөлікқақпағы


Электроприборды пайдаланбас бұрын, осы пайдалану
нұсқаулығынмұқиятоқыпшығыңызда,оныанықтамалық
материалретіндепайдалануүшінсақтапқойыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей
мақсатыбойыншағанапайдаланыңыз.Құрылғыныдұрыс
пайдаланбауоныңбұзылуына,тұтынушығанемесеоның
мүлігінезиянкелтіруінеәкелуімүмкін.
• Кез- келген өлшейтін аспапты сияқты, таразыны
ұқыпты пайдаланыңыз, оған жоғары немесе төмен
температуралардың, жоғары ылғалдылықтың әсерін
тигізбеңіз, тікелей күн сәулелерінің әсеріне жол
бермеңіз,құрылғынықұлатпаңызжәнесоқпаңыз.
• Таразыны қыздырғыш аспаптардан алшақ жерде
пайдаланыңыз.
• Таразы корпусының ішіне сұйықтың тиюіне жол
бермеңіз, берілгент құрылғы су өтпейтін болып
есептелмейді. Таразыны ылғалдылығы жоғары (
80% көп) жерлерде қалдыруға немесе пайдалануға
тыйым салынады, таразыкөрсеткіштерінің дұрыстығы
бұзылуына немесе оның істен шығуына жол бермеу
үшін,құрылғыныңсуменнемесебасқасұйықтықтармен
жанасуынажолбермеңіз.
• Пайдалану алдында статикалық эффект пайда
болмауыүшінтаразыданқорғаныспленканыжойыңыз.
• Таразыны тегіс, құрғақ және тайғақ емес жерге
орналастырыңыз.
• Таразыныкілемніңнемесекілемтөсемдерінің үстінде
қолданбаңыз.
• Таразыға суланған аяқтармен немесе таразының
дымқыл бетіне тұрмаңыз. Сіз тайып құлап,
жарақаттаныпқалуыңызмүмкін.
• Таразыға тұратын кезде абай болыңыз: таразының
үстіне алдымен бір аяғыңызбен тұрыңыз, оның
тұрақтылығынакөзжеткізіпалғаннан кейінғанаекінші
аяғыңыздықойыңыз.
• Таразының үсітне шығып, өз салмағыңызды біркелкі
етіп ұстаңыз. Таразыға өлшену кезінде қозғалмай
тұрыңыз.Таразыныңүстіндесекіругетыйымсалынады.
• Сізтаразыныұзақуақытаралығындапайдаланбайтын
болсаңыз,ондабатарейлібөліктенқуатэлементіналып
тастауқажет.
• Қуат элементін орнатқан кезде белгілеуге сәйкес
өрістілігінқатаңсақтаңыз.
• Қуатэлементінуақытылыауыстырыпотырыңыз.
• Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың
пайдалануынаарналмаған.
• Бұлприборжекемүмкіншілігішектеулі,жүйке,психикасы
ауыратын немесе білімі жеткіліксіз адамдарға (8
жастанжоғарыбалалардықосаалғанда) пайдалануға
арналмаған. Бұл адамдар тек өздерінің қауіпсіздіктері
үшін жауап беретін тұлғаның қадағалауымен болса,
сондай-ақөздерінеқұрылғынықауіпсізпайдаланужәне
дұрыс пайдаланбаған жағдайда орын алуы мүмкін
қауіптіжағдайлартуралытиістіжәнетүсініктінұсқаулар
берілгенболсаосыприбордыпайдаланаалады.
• Балалардың құрылғыны ойыншық ретінде
пайдалануына жол бермес үшін, оларды қадағалап
отырыңыз.
• Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында
қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен
қапшықтардықараусызқалдырмаңыз.
Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен
немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Тұншығу қаупі!
• Техникалық қызмет көрсету сұрақтары бойынша
туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
• Таразынытекзауыттыққаптамасындатасымалдаңыз.
• Таразыны құрғақ, салқын, балалардың қолдары
жетпейтінжердесақтаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫТЕКТҰРМЫСТЫҚЖАҒДАЙДАПАЙДАЛАНУҒА
АРНАЛҒАН

Құрылғыны төмен температурада сақтағаннан
кейін немесе тасымалдағаннан кейін оны кемінде екі
сағат бөлме температурасында ұстау керек.
• Таразыныжұмсақ,сәлылғалматаменсүртіңіз.

• Таразыны ораудан шығарыңыз, құрылғының жұмыс
ітеуіне кедергі болатын кез-келген жапсырмаларды
жойыңыз.
• Батарейбөлігініңқақпағын(4)ашыңызжәне«CR2032»
қуат көзін (жеткізу жинағына кіреді), өрістілігін қатаң
сақтайотырыпорнатыңыз.
• Батареялықбөлікқақпағын(4)орнынаорнатыңыз.
Ескерту:
Батарей бөлігінде оқшаулағыш төсеніш болған
кезде батарей бөлігінің қақпағын (4) ашыңыз,
төсенішті алып тастаңыз және батарей бөлігінің
қақпағын (4) орнына орнатыңыз.

• Егер дисплейдегі (2) суреттің анықтығы төмен болса,
қуатэлементінауыстырыңыз.
• Батарей бөлігінің қақпағын (4) ашыңыз, «CR2032»
қуатэлементінжаңа«CR2032»элементімен,өрістілігін
қатаң сақтай отырып ауыстырыңыз, батарей бөлігінің
қақпағын(4)жабыңыз.
• Егер таразы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын
болса, онда қуат элементін батарей бөлігінен алып
тастаңыз.

• Өлшеудітәуліктіңбелгілібіруақытындағанажүргізіңіз.
• Тамақішкенненкейін2-3сағатөтуікерек.
• Максималды дәл көрсетілімдер алу үшін салмақты
өлшегендетаразыныбелгілібірорынғақойыңыз.

Егер дисплейде “Err” мәні көрсетілсе, таразы асыра
жүктелген. Таразының бұзылуына жол бермеу үшін
одан дереу түсіңіз.

Таразы корпусының төменгі жағында салмақ өлшем
бірліктерінтаңдаубатырмасы(3)бар.
Батырмасынбасып,сізсалмақ өлшембірліктеріретінде
килограммдарды («kg»), фунттарды («lb») немесе
стоундарды(«st»)таңдайаласыз.

• Таразынытүзукөлденеңбеткеорнатыңыз.
• Сізтаразығатұрғандаоларіскеқосылады.
• Дисплейде(2)таңдалғанөлшембірліктергебайланысты
«0.0 kg», «0.0 lb» немесе «0:00 st» таңбалары пайда
болады.
• Таразыға тұрыңыз, таразыда қозғалмай тұрыңыз.
Салмақты өлшеу уақытында дисплейдегі (2) салмақ
көрсетілімдеріжанып-сөнеді.Көрсетілімдердіңтұрақты
жануынкүтіңіз.
• Сіздіңсалмағыңыз10секундбойыжанады,соданкейін
аспапавтоматтысөнеді.

• Егер таразы дұрыс жұмыс істемесе, қоректендіруді
сөндіріп көріңіз, бұл үшін батареялық бөлік қақпағын
(4) ашыңыз және қоректендіру элементін шығарыңыз.
Біршамауақыттанкейінқоретендіруэлементінорнына
орнатыңыз.
• Техникалық қызмет көрсету сұрақтары бойынша
туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.

• Таразыныжұмсақ,сәлылғалматаменсүртіңіз.
• Қажайтын жуғыш заттарды немесе еріткіштерді
пайдалануғатыйымсалынады.
• Таразынысуғанемесекез-келгенбасқасұйықтықтарға
матыруға,соныменқатароныыдысжуатынмашинаға
салуғатыйымсалынады.
• Таразыны құрғақ, салқын, балалардың қолдары
жетпейтінжердесақтаңыз.

1.Таразы–1дн.
2.«CR2032»қоректендіруэлементі–-1дн.
3.Нұсқаулық–1дн.

Электрқорегі:«CR2032»қоректендіруэлементі,3В
Максималдышектіксалмақ:150кг
Өндіруші құрылғы сипаттамаларын алдын-ала
хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды.
Құрылғының жұмыс уақыты – 3 жыл

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер
дилердентек сатыпалынған адамға ғана берiледi. Осы
гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлегенчекнемесеквитанциясынкөрсетуiқажет.
ВАГИ ПІДЛОГОВІ ЕЛЕКТРОННІ MW-2675 W
Пристрій використовується для визначення ваги.
Опис
1. Корпус
2. Дисплей
3. Кнопка вибору одиниць вимірювання
4. Кришка батарейного відсіку
Рекомендації споживачу
УВАГА!
Перед початком експлуатації електроприладу уважно
прочитайте дійсну інструкцію і збережіть її для викорис-
тання в якості довідкового матеріалу.
Використовуйте пристрій лише по його прямому при-
значенню, як викладено в даній інструкції. Неправильне
поводження з пристроєм може привести до його полом-
ки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.
• Поводьтеся з вагами акуратно, як з будь-яким вимі-
рювальним приладом, не піддавайте ваги дії висо-
ких або низьких температур, підвищеній вологості, не
допускайте дії прямих сонячних променів і не упус-
кайте пристрій.
• Використовуйте ваги далеко від нагрівальних при-
ладів.
• Не допускайте попадання рідини всередину кор-
пусу ваг, даний пристрій не є водонепроникним.
Забороняється залишати або використовувати ваги
в місцях з підвищеною вологістю (більше 80%), не
допускайте контакту корпусу ваг з водою або інши-
ми рідинами, щоб уникнути порушення правильності
показань ваг або виходу їх з ладу.
• Перед використанням видалите з ваг захисну плівку
щоб уникнути виникнення статичного ефекту.
• Розміщуйте ваги на рівній, сухій і неслизькій поверхні.
• Не користуйтеся вагами на килимах або килимових
покриттях.
• Не вставайте на ваги мокрими ногами або якщо
поверхня ваг волога. Ви можете посковзнутися і отри-
мати травму.
• Дотримуйтеся обережності, коли встаєте на ваги:
встаньте на ваги спочатку однією ногою, переконайте-
ся в їх стійкості і тільки тоді поставте другу ногу.
• Встаньте на ваги і рівномірно розподілите свою вагу.
Під час процесу зважування стійте на вагах непоруш-
но. Забороняється стрибати на поверхні ваг.
• Якщо ви не користуватиметеся вагами протягом три-
валого періоду часу, необхідно витягнути елемент
живлення з батарейного відсіку.
• При установці елементу живлення строго дотримуйте-
ся полярності відповідно до позначень.
• Своєчасно робите заміну елементу живлення.
• Даний пристрій не призначений для використання
дітьми молодше 8 років.
• Цей пристрій не призначений для використання людь-
ми (включаючи дітей старше 8 років) з фізичними,
нервовими, психічними відхиленнями або без достат-
нього досвіду і знань. Використання приладу такими
особами допускається лише у тому випадку, якщо
вони знаходяться під наглядом особи, що відповідає
за їх безпеку, за умовою, якщо їм були дані відповідні
і зрозумілі інструкції про безпечне використання при-
строю і тих небезпеках, які можуть виникати при його
неправильному користуванні.
• Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити вико-
ристання приладу в якості іграшки.
• З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиле-
нові пакети, використовувані в якості упаковки, без
нагляду.
Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими
пакетами або плівкою. Небезпека задухи!
• З питань технічного обслуговування звертайтеся в
авторизовані сервісні центри.
• Перевозьте пристрій лише в заводській упаковці.
• Зберігайте ваги в сухому прохолодному місці, недо-
ступному для дітей.
ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ ВАГ
Після транспортування або зберігання пристрою при
зниженій температурі необхідно витримати його при
кімнатній температурі не менше двох годин.
• Протріть ваги м’якою, злегка вологою тканиною.
Установка елементу живлення
• Дістаньте ваги з упаковки, видалите будь-які наклей-
ки, що заважають роботі пристрою.
• Зніміть кришку батарейного відсіку (4) і встанови-
те елемент живлення «CR2032» (входить в комплект
постачання), строго дотримуючись полярності.
• Встановите кришку батарейного відсіку (4) на місце.
Примітка:
За наявності ізолюючої прокладки в батарейному
відсіку, відкрийте кришку батарейного відсіку (4),
витягніть прокладку і встановите кришку батарей-
ного відсіку (4) на місце.
Заміна елементу живлення
• Якщо зображення на дисплеї (2) стало менш чітким,
замініть елемент живлення.
• Відкрийте кришку батарейного відсіку (4), заміните
елемент живлення «CR2032» новим елементом жив-
лення «CR2032», строго дотримуючись полярності,
закрийте кришку батарейного відсіку (4).
• Якщо ваги не використовуються тривалий час, вийміть
елементи живлення з батарейного відсіку.
Рекомендації
• Проводьте зважування в один і той же час доби.
• Після приймання їжі має пройти 2-3 години.
• Для здобуття максимально точних показань при зва-
жуванні ставте ваги на одне і те ж місце.
Увага!
Якщо на дисплеї відображувалося значення «Err», це
означає, що ваги переобтяжені. Терміново зійдіть з
ваг, щоб запобігти їх пошкодженню.
Вибір одиниць вимірювання
На нижній стороні корпусу ваг є кнопка для вибору оди-
ниць виміру ваги (3).
Натискуючи на кнопку, виберіть кілограми («kg»), фунти
(«lb») або стоуни («st») в якості одиниць виміру.
Визначення ваги
• Встановіть ваги на рівній стійкій поверхні.
• Ваги включаються, коли ви на них встаєте.
• На дисплеї (2) з’являються символи «0.0 kg», «0.0
lb» або «0:0 st» залежно від вибраних одиниць вимі-
ру ваги.
• Встаньте на ваги, стійте на вагах непорушно. Під час
зважування свідчення ваги на дисплеї (2) блимати-
муть. Дочекайтесь моменту, коли показання переста-
нуть блимати.
• Ваша вага буде висвічуватися на дисплеї близько 10
секунд, після чого пристрій автоматично вимкнеться.
Примітки
• Якщо ваги працюють неправильно, спробуйте відклю-
чити живлення, для цього відкрийте кришку батарей-
ного відсіку (4) і вийміть елементи живлення. Через
деякий час встановите елемент живлення на місце.
• З питань технічного обслуговування звертайтеся в
авторизовані сервісні центри.
Чищення та догляд
• Протріть ваги м’якою, злегка вологою тканиною.
• Забороняється використовувати абразивні миючі
засоби або розчинники.
• Забороняється занурювати ваги у воду або в будь-
які інші рідини, а також поміщати ваги в посудомийну
машину.
• Зберігайте ваги в сухому прохолодному місці, недо-
ступному для дітей.
Комплектація
1. Ваги – 1 шт.
2. Елемент живлення типа «CR2032» –1 шт.
3. Інструкція – 1 шт.
Технiчнi характеристики
Електроживлення: елемент живлення типа «CR2032», 3 В
Максимальна гранична вага: 150 кг
Виробник залишає за собою право змінювати харак-
теристики пристрою без попереднього повідомлення.
Термін служби пристрою – 3 роки
Даний виріб відповідає вимогам до елек-
тромагнітної сумісності, що пред’являються
директивою 2004/108/ЕС Ради Європи й роз-
порядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних
апаратурах.
GB
A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit
number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606ххххххх means that the
item was manufactured in June (the sixth month) 2006.
DE
Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Serien-
nummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeu-
tet die Seriennummer 0606xxxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.
RUS
Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер
представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства.
Например, серийный номер 0606ххххххх означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006
года.
KZ
Бұйымныңшығарылғанмерзімітехникалықдеректерібаркестедегісериялықнөмірдекөрсетілген.Сериялықнөмір
онбірсаннантұрады,оныңбіріншітөртсанышығарумерзімінбілдіреді.Мысалы,сериялықнөмір0606хххххххболса,
бұлбұйым2006жылдыңмаусымайында(алтыншыай)жасалғанынбілдіреді.
UA
Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представ-
ляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний
номер 0606ххххххх означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

© ООО ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС, 2014

© GOLDER-ELECTRONICS LLC, 2014

MW-2675 W

Весы напольные

электронные

УКРАЇНСЬКА



MW-2673.indd 2 02.09.2014 10:37:19

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Maxwell MW-2675 W an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie waagen und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Maxwell MW-2675 W oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Maxwell und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Maxwell -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Maxwell
MW-2675 W | MW-2675 W
waage
9120048699286
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Leistungen
TypElektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität150 kg
Automatische AbschaltungJa
SpeicherfunktionNein
Body Mass Index (BMI) MessungNein
Genauigkeit100 g
Maßeinheitkg, lb, st
Grundumsatz-Messgerät (BMR)Nein
ProduktfarbeWeiß
Art der OberflächeGlas
FormQuadratisch
Bildschirm
Display-
Leistung
Akku-/BatterietypCR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien1
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Maxwell MW-2675 W unten.

Was bedeutet BMI?

BMI steht für Body Mass Index und ist ein einfaches Instrument, um festzustellen, ob eine Person ein gesundes Gewicht hat. Ein BMI unter 18,5 bedeutet Untergewicht. Ein BMI zwischen 20 und 25 bedeutet ein gesundes Gewicht und ein BMI, der mehr als 30 beträgt, wird als stark übergewichtig oder fettleibig eingestuft.

Zu welcher Tageszeit sollte ich mich wiegen?

Die beste Zeit zum Wiegen ist am frühen Morgen, kurz nachdem Sie auf der Toilette waren und noch nicht gefrühstückt haben.

Kann ich meine Waage mit nassen Füßen benutzen?

Ob Sie die Waage mit nassen Füßen verwenden können, hängt von der Art der Waage ab. Bei einer Diagnosewaage wird die genaue Messung beeinträchtigt, wenn Sie nasse Füße haben. Bei anderen Waagen haben nasse Füße keinen Einfluss auf die Messung.

Wofür steht die Abkürzung lb?

Die Abkürzung lb steht für Libra Pound und ist die Abkürzung für ein Pfund.

Wie viele Gramm sind in einem Pfund?

Ein Pfund entspricht 453,59237 Gramm.

Wie reinige ich mein waage am besten?

Reinigen Sie Ihr waage am besten mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen Sie es anschließend gut ab.

Bei einer Batterie in meinem waage hat die Korrosion eingesetzt. Ist das Gerät noch sicher zu bedienen?

Das Produkt kann nach ordnungsgemäßer Reinigung weiterhin sicher verwendet werden. Entfernen Sie die Batterie mit Handschuhen und reinigen Sie das Batteriefach mit einer Zahnbürste und Essig. Nach dem Trocknen können neue Batterien in das Gerät eingelegt werden.

Ist das Handbuch der Maxwell MW-2675 W unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Maxwell MW-2675 W ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse