Niko 550-00103 Bedienungsanleitung

Niko 550-00103
8.2 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungNiko 550-00103
nv Niko sa Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@niko.be — www.niko.eu PM550-00103R14334

550-00103

WAARSCHUWINGEN VOOR

INSTALLATIE

- De installatie moet worden uitgevoerd

door een erkend installateur en volgens

de geldende voorschriften.

- Deze handleiding moet aan de gebruiker

worden overhandigd. Het moet bij het

dossier van de elektrische installatie wor-

den gevoegd en worden overgedragen

aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijko-

mende exemplaren zijn verkrijgbaar via

de website of supportdienst van Niko.

Op de Niko website is altijd de meest

recente handleiding van het product terug

te vinden.

- Tijdens de installatie moet rekening

gehouden worden met (niet-limitatieve

lijst):

- de geldende wetten, normen en regle-

menten.

- de stand van de techniek op het

moment van de installatie.

- deze handleiding die alleen algemene

bepalingen vermeldt en moet

worden gelezen in het kader van elke

specifieke installatie.

- de regels van goed vakmanschap.

Dit product voldoet aan alle toepasselijke

Europese richtlijnen en verordeningen.

Indien van toepassing, vind je de EG-

verklaring van overeenstemming met

betrekking tot dit product op www.niko.eu.

NIKO SUPPORT

Heb je twijfel? Of wil je het product om-

ruilen in geval van een eventueel defect?

Neem dan contact op met je groothandel

of de Niko supportdienst:

• België: +32 3 778 90 80

• Nederland: +31 183 64 06 60

Contactgegevens en meer informatie vind

je op www.niko.eu onder de rubriek “Hulp

en advies”.

GARANTIEBEPALINGEN

- De garantietermijn bedraagt vier jaar

vanaf leveringsdatum. Als leveringsda-

tum geldt de factuurdatum van aankoop

van het product door de consument. Als

er geen factuur voorhanden is, geldt de

productiedatum.

- De consument is verplicht Niko schrif-

telijk te informeren over het gebrek aan

overeenstemming, en dit uiterlijk binnen

de twee maanden na vaststelling.

- In geval van een gebrek aan overeen-

stemming heeft de consument enkel

recht op een kosteloze herstelling of ver-

vanging van het product, wat door Niko

bepaald wordt.

- Niko is niet verantwoordelijk voor een

defect of schade als gevolg van een

foutieve installatie, oneigenlijk of onacht-

zaam gebruik, een verkeerde bediening,

transformatie van het product, onder-

houd in strijd met de onderhoudsvoor-

schriften of een externe oorzaak zoals

vochtschade of schade door overspan-

ning.

- De dwingende bepalingen in de nati-

onale wetgeving over de verkoop van

consumptiegoederen en de bescherming

van consumenten in landen waar Niko

rechtstreeks of via zuster- of dochter-

vennootschappen, filialen, distributeurs,

agenten of vaste vertegenwoordigers

verkoopt, hebben voorrang op boven-

staande bepalingen.

- Bepaalde Niko Home Control producten

en software zijn onderworpen aan licen-

tievoorwaarden en copyrightbepalingen

van derden, die je geacht wordt te aan-

vaarden en terugvindt op www.niko.eu.

MISES EN GARDE CONCERNANT

L’INSTALLATION

- L’installation doit être effectuée par un

installateur agréé et dans le respect des

prescriptions en vigueur.

- Ce mode d’emploi doit être remis à l’uti-

lisateur. Il doit être joint au dossier de

l’installation électrique et être remis aux

nouveaux propriétaires éventuels. Des

exemplaires supplémentaires peuvent

être obtenus sur le site Internet ou

auprès du service support de Niko. Sur

le site Internet de Niko, vous trouverez

toujours le mode d’emploi le plus récent

du produit.

- Il y a lieu de tenir compte des points

suivants pendant l’installation (liste non

limitative) :

- les lois, les normes et les réglementa-

tions en vigueur.

- l’état de la technique au moment de

l’installation.

- ce mode d’emploi qui stipule unique-

ment des dispositions générales et doit

être lu dans le cadre de toute installa-

tion spécifique.

- les règles de l’art.

Ce produit est conforme à l’ensemble des

directives et règlements européens appli-

cables. Le cas échéant, vous trouverez la

déclaration CE de conformité relative à ce

produit sur le site www.niko.eu.

SUPPORT DE NIKO

En cas de doute ou si vous voulez échan-

ger le produit en cas de défaut éventuel,

veuillez prendre contact avec votre gros-

siste ou avec le service support de Niko :

• Belgique : +32 3 778 90 80

• France : +33 820 20 66 25

Vous trouverez les coordonnées et de plus

amples informations sur le site www.niko.eu,

sous la rubrique “Aide et conseils”.

DISPOSITIONS DE GARANTIE

- Le délai de garantie est de quatre ans à

partir de la date de livraison. La date de

la facture d’achat par le consommateur

est considérée comme la date de livrai-

son. En l’absence de facture, la date de

fabrication est valable.

- Le consommateur est tenu de prévenir

Niko par écrit de tout défaut de confor-

mité, dans un délai maximum de deux

mois après constatation.

- En cas de défaut de conformité, le

consommateur peut uniquement pré-

tendre à la réparation gratuite ou au

remplacement gratuit du produit, selon

l’avis de Niko.

- Niko ne peut être tenu pour responsable

d’un défaut ou de dégâts résultant d’une

installation fautive, d’une utilisation

impropre ou négligente, d’une com-

mande erronée, d’une transformation

du produit, d’un entretien contraire aux

consignes d’entretien ou d’une cause

externe telle que de l’humidité ou une

surtension.

- Les dispositions contraignantes de la

législation nationale ayant trait à la

vente de biens de consommation et

à la protection des consommateurs

des différents pays où Niko procède à

la vente directe ou par l’intermédiaire

d’entreprises sœurs, de filiales, de suc-

cursales, de distributeurs, d’agents ou

de représentants fixes, prévalent sur les

dispositions susmentionnées.

- Certains produits et logiciels Niko Home

Control sont soumis à des conditions de

licence et à des dispositions en matière

de copyright de tiers, que vous êtes

réputé accepter et que vous trouverez

sur le site www.niko.eu.

WARNHINWEISE FÜR DIE

INSTALLATION

- Die Installation darf ausschließlich von

einer Elektrofachkraft unter Berücksich-

tigung der geltenden Vorschriften ausge-

führt werden.

- Diese Gebrauchsanleitung muss dem

Benutzer ausgehändigt werden. Die

Gebrauchsanleitung ist den Unterlagen

der elektrischen Anlage beizufügen und

muss auch eventuellen neuen Besitzern

ausgehändigt werden. Zusätzliche Ex-

emplare erhalten Sie über die Website

von Niko oder über den Kundendienst

von Niko. Die neueste Version der Ge-

brauchsanleitung erhalten Sie immer auf

der Niko-Website.

- Beachten und berücksichtigen Sie bei

der Installation unter anderem folgende

Punkte:

- die gültigen Gesetze, Normen und

Richtlinien.

- den Stand der Technik zum Zeitpunkt

der Installation.

- die in dieser Gebrauchsanleitung auf-

geführten Anweisungen, wobei diese

Gebrauchsanleitung nur allgemein gül-

tige Bestimmungen enthält, die für jede

Anlage spezifisch angewendet werden

müssen.

- die allgemein anerkannten Regeln fach-

männischer Arbeit.

Dieses Produkt erfüllt alle anwendbaren

europäischen Richtlinien und Verordnun-

gen. Die für dieses Produkt zutreffende

EG-Konformitätserklärung erhalten Sie

gegebenenfalls unter www.niko.eu.

NIKO UNTERSTÜTZUNG

Bei Zweifel oder falls Sie bei einem

eventuellen Defekt des Produkts noch

Fragen bezüglich des Umtausches ha-

ben, dann nehmen Sie bitte Kontakt auf

mit dem Kundendienst von Niko (Belgien:

+32 3 778 90 80) oder wenden Sie sich

an Ihren Großhändler. Kontaktdaten und

weitere Informationen erhalten Sie im

Internet unter www.niko.eu in der Rubrik

“Unterstützung und Beratung”.

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Der Garantiezeitraum beträgt vier Jahre

ab Lieferdatum. Als Lieferdatum gilt das

Rechnungsdatum zum Zeitpunkt des

Kaufs durch den Endverbraucher. Falls

keine Rechnung mehr vorhanden ist, gilt

das Produktionsdatum.

- Der Endverbraucher ist verpflichtet, Niko

schriftlich über einen Produktmangel in-

nerhalb von zwei Monaten nach dessen

Feststellung zu informieren.

- Im Falle eines Mangels hat der Endver-

braucher nur Recht auf kostenlose Re-

paratur oder Ersatz des Produkts. Eine

Entscheidung darüber obliegt allein Niko.

- Niko ist nicht für Mängel oder Schäden

verantwortlich, die durch fehlerhafte

Installation, nicht bestimmungsgemä-

ßen oder unsachgemäßen Gebrauch,

durch falsche Bedienung, Anpassen/

Ändern des Produktes, infolge von un-

sachgemäßer Wartung entgegen den

Wartungsvorschriften oder die sich aus

äußeren Umständen, wie beispielsweise

infolge Feuchtigkeit oder Überspannung,

ergeben.

- Zwingende Vorschriften der nationalen

Gesetzgebung bezüglich des Verkaufs

von Konsumgütern und zum Verbrau-

cherschutz haben vor den obigen

Bestimmungen Vorrang in den Ländern,

in denen Niko direkt oder über seine

Neben- oder Tochtergesellschaften, Fili-

alen, Vertriebsstellen, Agenten oder über

feste Vertreter verkauft.

- Bestimmte Niko Home Control Produkte

und Software unterliegen den Lizenzbe-

dingungen und Copyright-Vorschriften

Dritter, die von Ihnen eingehalten werden

müssen und die Sie finden können auf

www.niko.eu.

WARNINGS REGARDING

INSTALLATION

- The installation should be carried out by

a registered installer and in compliance

with the statutory regulations.

- This manual should be presented to the

user. It should be included in the elec-

trical installation file, and it should be

passed on to any new owners. Additional

copies are available on the Niko website

or via the Niko support service. The latest

manual for this product is available on

the Niko website at any time.

- During installation, the following should

be taken into account (non-exhaustive

list):

- the statutory laws, standards and regu-

lations.

- the technology currently available at

the time of installation.

- this manual, which only states general

regulations and should therefore be

read within the scope of each specific

installation.

- the rules of proper workmanship.

This product complies with all of the rele-

vant European guidelines and regulations.

If applicable, you can find the EC declara-

tion of conformity regarding this product at

www.niko.eu.

NIKO SUPPORT

In case of doubt or for the specific exchange

procedure in case of a possible defect, con-

tact the Niko support service in Belgium at

+32 3 778 90 80 or your wholesaler/

installer. Contact details and more in-

formation can be found at www.niko.eu

under the “Help and advice” section.

GUARANTEE PROVISIONS

- The period of guarantee is four years

from the date of delivery. The delivery

date is the invoice date of purchase of

the product by the consumer. If there

is no invoice, the date of production

applies.

- The consumer is obliged to inform Niko

in writing about the non-conformity,

within two months after stating the

defect.

- In case of a non-conformity, the consumer

only has the right to a product repair or

replacement free of charge, which shall

be decided by Niko.

- Niko shall not be held liable for a de-

fect or damage resulting from incorrect

installation, improper or careless use,

incorrect operation, transformation of

the product, maintenance that does not

adhere to the maintenance instructions

or an external cause, such as damage

due to moisture or overvoltage.

- The compulsory regulations of the na-

tional legislation concerning the sale

of consumer goods and the protec-

tion of the consumer in the countries

where Niko sells, directly or via sister

companies, subsidiaries, chain stores,

distributors, agents or permanent sales

representatives, take priority over the

above-mentioned rules and regulations.

- Certain Niko Home Control products and

software are subject to licence terms

and copyright provisions of third parties,

which you are deemed to accept and

which can be found at www.niko.eu.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA

INŠTALÁCIE

- Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný

odborník v súlade s platnými predpismi.

- Tento návod musí byť odovzdaný uží-

vateľovi. Musí byť súčasťou dokumen-

tácie o elektrickej inštalácii a musí byť

odovzdaný každému novému užívateľovi.

Ďalšie kópie návodu sú dostupné na web

stránke Niko alebo cez služby zákazní-

kom. Najnovší návod na inštaláciu tohto

výrobku je k dispozícii na internetových

stránkach Niko.

- Počas inštalácie je potrebné brať do úvahy

nasledovné (neobmedzuje sa iba na

nasledovný zoznam):

- aktuálne zákony, normy a vyhlášky.

- aktuálny stav technológie v čase inšta-

lácie.

- tento návod, ktorý obsahuje iba vše-

obecné pravidlá, je potrebné použiť s

ohľadom na špecifiká každej inštalácie.

- pravidlá správnej inštalácie.

Tento výrobok spĺňa všetky relevantné

Európske predpisy a nariadenia. V prípade

potreby nájdete príslušné ES vyhlásenie o

zhode na www.niko.eu.

NIKO TECHNICKÁ PODPORA

Ak máte otázky, obráťte sa na zastú-

penie firmy Niko (Slovenská republika:

+421 2 63 825 155) alebo váš veľkoob-

chod. Ďalšie informácie a kontakty nájdete

na stránke www.niko.eu v sekcii “Pomoc

a podpora”.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Záručná doba je štyri roky od dátumu

dodávky. Za dátum dodávky sa považuje

dátum fakturácie alebo vydania iného

daňového dokladu zákazníkovi. Ak taký-

to doklad nie je k dispozícii, platí dátum

výroby.

- Zákazník je povinný písomnou formou

informovať Niko o poruche do dvoch

mesiacov od jej objavenia.

- V prípade poruchy výrobku má zákazník

nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu

(na základe posúdenia firmy Niko).

- Niko nenesie zodpovednosť za poruchu

alebo poškodenie spôsobené nespráv-

nou inštaláciou, nesprávnym alebo

nedbalým použitím, prepravou výrobku,

nesprávnou údržbou, alebo vonkajšími

vplyvmi ako sú zvýšená vlhkosť či pre-

pätie.

- Záväzné zákony národnej legislatívy,

týkajúce sa predaja tovaru a ochrany

zákazníka platné v krajinách, kde sa pre-

dávajú výrobky Niko, priamo alebo cez

sesterské či dcérske spoločnosti, reťaz-

ce, distribútorov, agentov alebo stálych

predajných zástupcov, sú nadriadené

vyššie uvedeným pravidlám a nariade-

niam.

- Na určité výrobky a softvér Niko Home

Control sa vzťahujú licenčné podmienky

a ustanovenia autorských práv tretích

strán, ktoré musíte rešpektovať a ktoré

nájdete na stránke www.niko.eu.

s

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Niko 550-00103 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Intelligentes Zuhause und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8.2 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Niko 550-00103 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Niko und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Niko -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Niko
550-00103
Intelligentes Zuhause
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Niko 550-00103 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2022 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.