Philips Avent SCF245 Bedienungsanleitung

Philips Avent SCF245
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 1 Seite
Deutsch
BedienungsanleitungPhilips Avent SCF245
English
Sterilizing/carrying case
Before use: Remove tamper-proof closure and any stickers
from the case. Wash all items and make sure that they are clean.
Caution: The case, water and soothers may still be hot after
5 minutes of cooling. Incorrect water level, microwave power or
microwave time can cause improper sterilization and can damage
the case or soothers. Only use this case with enclosed soothers.
Keep the case out of reach of children.
Soother
For your child’s safety
WARNING!
Inspect carefully before each use. Pull the soother in all
directions. Throw away at the rst signs of damage or weakness.
Only use dedicated soother holders tested to EN 12586. Never
attach other ribbons or cords to a soother, your child may be
strangled by them.
Always make sure your baby uses the correct soother size. Do
not soak in water and then put in the freezer. This may weaken
the soother. Always use this product under adult supervision.
Before rst use: Place soother in boiling water for 5 minutes.
Let it cool down and then squeeze any water out of the teat. This
is to ensure hygiene. Before every use: Clean with warm water
and mild soap. DO NOT use abrasive cleaning agents. Clean
surfaces and your hands thoroughly before contact with sterilized
soothers. Replace soother after 4 weeks of use, for safety and
hygiene reasons. If soother becomes lodged in the mouth,
DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope
with such an event. Remove from the mouth as carefully as
possible. Never dip the teat in sweet substances or medication,
your child may get tooth decay. Do not leave a soother in direct
sunlight or near a heat source, or leave in sterilizing solution for
longer than recommended, as this may weaken the teat.
Bahasa Indonesia
Wadah steriliser/pembawa
Sebelum menggunakan: Lepaskan pembungkus tahan
perusakan dan stiker apa pun dari wadah. Cuci semua item dan
pastikan semuanya bersih. Perhatian: Wadah, air, dan empeng
bisa jadi masih panas setelah pendinginan selama 5 menit.
Ketinggian air, pengaturan daya microwave, atau durasi waktu
microwave yang tidak tepat dapat mengakibatkan sterilisasi yang
tidak benar dan merusak wadah atau empeng. Hanya gunakan
wadah ini dengan empeng yang disertakan. Jauhkan wadah dari
jangkauan anak-anak.
Empeng
Untuk keamanan anak Anda
PERINGATAN!
Periksa dengan saksama setiap kali sebelum menggunakan.
Tarik empeng ke semua arah. Buang segera jika ada tanda-tanda
kerusakan atau kondisinya sudah tidak lagi bagus.
Hanya gunakan pegangan empeng khusus yang telah diuji
menurut EN 12586. Jangan memasang pita atau tali lain pada
empeng karena dapat menyebabkan anak tercekik.
Selalu pastikan ukuran empeng sesuai untuk bayi Anda. Jangan
merendam lalu meletakkannya di dalam freezer. Hal ini dapat
menurunkan kualitas empeng. Selalu gunakan produk ini di
bawah pengawasan orang dewasa. Sebelum penggunaan
pertama: Masukkan empeng ke dalam air mendidih selama
5 menit. Tunggu hingga dingin, lalu pencet untuk mengeluarkan
air dari dot. Hal ini diperlukan untuk memastikan kebersihannya.
Sebelum setiap penggunaan: Bersihkan dengan air hangat
dan sabun yang lembut. JANGAN gunakan bahan pembersih
yang abrasif. Bersihkan permukaan dan tangan Anda dengan
saksama sebelum menyentuh empeng yang telah disterilkan.
Demi keamanan dan kebersihan, gantilah empeng setelah
digunakan selama 4 minggu. Apabila empeng tersangkut di
mulut, JANGAN PANIK ; empeng telah dirancang sedemikian
rupa agar tidak dapat tertelan. Keluarkan dari mulut dengan
sangat hati-hati. Jangan mencelupkan dot ke dalam zat yang
manis atau obat karena dapat menyebabkan gigi anak rusak.
Jangan meletakkan empeng di bawah sinar matahari langsung
atau di dekat sumber panas, atau direndam di dalam cairan
pensteril lebih lama dari durasi yang direkomendasikan karena
hal ini dapat melunakkan dot.
Dansk
Sterilisator/opbevaringsboks
Før brug: Fjern sikkerhedsemballagen og alle klistermærker
fra boksen. Vask alle delene, og sørg for, at de er rene.
Forsigtig: Boks, vand og sutter kan stadigvæk være varme
efter afkølingsperioden på 5 minutter. Hvis der benyttes forkert
vandniveau, mikrobølgeeffekt eller mikrobølgetid, kan det
medføre utilstrækkelig sterilisation og beskadige boksen eller
sutterne. Brug kun denne boks med de medfølgende sutter.
Opbevar boksen utilgængeligt for børn.
Sut
For dit barns sikkerhed
ADVARSEL!
Kontroller altid produktet før brug. Træk sutten i alle retninger.
Smid den ud ved første tegn på skader eller slitage.
Burg kun de dertil beregnede sutteholdere, som er testet i
henhold til EN 12586. Fastgør aldrig andre bånd eller snore på en
sut, da dit barn kan blive kvalt i dem.
Sørg altid for, at din baby bruger korrekt suttestørrelse. Læg
ikke sutten i vand og derefter i fryseren. Det kan gå ud over
suttens holdbarhed. Brug den altid under opsyn af en voksen.
Før sutten bruges første gang: Læg sutten i kogende
vand i 5 minutter. Lad vandet køle ned, op pres derefter
eventuelt resterende vand ud af sutten. Dette gøres af hensyn
til hygiejnen. Før hver brug: Rengøres med varmt vand og
en mild sæbe. BRUG IKKE rengøringsmidler med skuremiddel.
Vask overader og hænder grundigt, før de kommer i kontakt
med steriliserede sutter. Udskift sutten efter 4 ugers brug af
hensyn til sikkerhed og hygiejne. Hvis sutten skulle sidde fast i
munden, er der INGEN GRUND TIL PANIK. Den kan ikke sluges
og er designet, så sådanne tilfælde nemt kan løses. Tag den
ud af munden så forsigtigt som muligt. Dyb aldrig sutten i søde
væsker eller medicin. Dit barn kan få skader på tænderne.
Lad ikke en sut ligge i direkte sollys eller i nærheden af en
varmekilde, og efterlad den ikke i steriliseringsvæske i længere
tid end anbefalet, da det kan gøre selve sutten mindre holdbar.
Deutsch
Sterilisator/Transportbehälter
Vor dem Gebrauch: Entfernen Sie die manipulationssichere
Verpackung und etwaige Aufkleber vom Gehäuse. Waschen
Sie alle Teile und vergewissern Sie sich, dass sie sauber sind.
Achtung: Behälter, Wasser und Schnuller können auch nach
einer Abkühldauer von 5 Minuten noch heiß sein. Fehler in der
Wasserfüllhöhe, der Mikrowellenleistung oder der Mikrowellenzeit
können zu unzureichender Sterilisation und Beschädigungen
des Behälters oder der Schnuller führen. Verwenden Sie diesen
Behälter nur für die mitgelieferten Schnuller. Bewahren Sie den
Behälter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schnuller
Für die Sicherheit Ihres Kindes
VORSICHT!
Kontrollieren Sie den Schnuller vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie
den Schnuller in alle Richtungen. Werfen Sie ihn beim ersten
Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg.
Verwenden Sie nur spezielle Schnullerbänder, die der EN 12586
entsprechen. Befestigen Sie niemals andere Bänder oder Schnüre
an einem Schnuller, Ihr Kind kann sich mit ihnen strangulieren.
Stellen Sie stets sicher, dass Sie Schnuller in der richtigen
Größe verwenden. Weichen Sie den Schnuller nicht in Wasser
ein und legen Sie ihn dann in den Gefrierschrank. Dies kann
zu Beschädigungen führen. Dieses Produkt darf nur unter
Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Vor der ersten
Verwendung: Legen Sie den Schnuller 5 Minuten lang in
kochendes Wasser. Lassen Sie ihn abkühlen und drücken Sie
dann das Wasser aus dem Sauger. Dies dient zur sicheren
Hygiene. Vor jedem Gebrauch: Mit warmem Wasser und einer
milden Seife reinigen. Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel mit
Scheuersubstanzen. Reinigen Sie Flächen und waschen Sie sich
gründlich die Hände, bevor Sie sie in Kontakt mit sterilisierten
Schnullern bringen. Ersetzen Sie den Schnuller für optimale
Sicherheit und Hygiene alle 4 Wochen. Sollte der Schnuller
im Mund stecken bleiben, GERATEN SIE NICHT IN PANIK. Er
kann nicht verschluckt werden und ist so konzipiert, dass er
einer solchen Situation standhält. Entfernen Sie ihn möglichst
vorsichtig aus dem Mund. Tauchen Sie die Sauger nicht in süße
Substanzen oder Medikamente. Dies könnte Karies verursachen.
Legen Sie den Schnuller nicht in direktes Sonnenlicht oder in die
Nähe einer Wärmequelle. Lassen Sie ihn außerdem nicht länger
als empfohlen in der Sterilisierungslösung liegen, da dies das
Saugermaterial angreifen kann.
Français
Étui de stérilisation et de transport
Avant utilisation : Ôtez la fermeture inviolable et tout
autocollant de la boîte. Nettoyez tous les éléments et assurez-
vous qu’ils sont propres. Attention : Même après avoir refroidi
pendant 5 minutes, l’eau et les sucettes peuvent encore être
chaudes. Un niveau d’eau insufsant, un réglage incorrect de
la puissance ou de la durée du four à micro-ondes peuvent
entraîner une stérilisation incorrecte et endommager l’étui ou les
sucettes. Utilisez cet étui uniquement avec les sucettes fournies
et garder l’étui hors de portée des enfants.
Sucette
Pour la sécurité de votre enfant
AVERTISSEMENT !
Avant chaque utilisation, examiner soigneusement la sucette.
Tirer la sucette dans tous les sens. La jeter au moindre signe de
détérioration ou de fragilité.
Utiliser uniquement des attache-sucettes conformes à l’EN 12586.
Ne jamais attacher de ruban ou de cordon à la sucette, car votre
enfant pourrait s’étrangler.
Assurez-vous toujours que votre bébé utilise une taille de
sucette adéquate. Ne plongez pas la sucette dans l’eau pour
ensuite la mettre au congélateur. Cela risque d’altérer la sucette.
Utilisez toujours ce produit sous le contrôle d’un adulte. Avant
la première utilisation : Immergez la sucette dans de l’eau
bouillante pendant 5 minutes. Laissez-la refroidir, puis pressez
la tétine pour faire sortir
l’eau. Cela permet de garantir l’hygiène.
Avant chaque utilisation :
Nettoyez à l’eau chaude et avec un savon doux. NE PAS
utiliser de détergents abrasifs. Nettoyez les surfaces et vos
mains minutieusement avant de les mettre en contact avec
des sucettes. Remplacez la sucette au bout de 4 semaines
d’utilisation pour des raisons de sécurité et d’hygiène. Si la
sucette se coince dans la bouche de l’enfant, NE VOUS AFFOLEZ
PAS ; elle ne peut pas être avalée et elle est conçue pour qu’il
soit possible de remédier à ce genre d’incident. Retirez la sucette
de la bouche aussi délicatement que possible. Ne plongez jamais
la tétine dans des substances ou des médicaments sucrés ; ceci
pourrait entraîner l’apparition de caries chez votre enfant. Ne pas
exposer la sucette directement au soleil ou près d’une source
de chaleur et ne pas la laisser dans une solution stérilisante
plus longtemps que la durée recommandée, car cela pourrait
fragiliser la tétine.
Nederlands
Sterilisatie- en opbergdoosje
Voordat u het product gebruikt: Verwijder de
manipulatiebeveiligde sluiting en eventuele stickers van het
doosje. Was alle voorwerpen en verzeker u ervan dat deze
schoon zijn. Let op: Het doosje, het water en de fopspenen
kunnen na een afkoelperiode van 5 minuten nog steeds heet
zijn. Een onjuist waterniveau, onjuist magnetronvermogen of een
onjuiste magnetrontijd kunnen leiden tot onvoldoende sterilisatie
en het doosje of de fopspenen beschadigen. Gebruik uitsluitend
dit doosje met de meegeleverde fopspenen. Houd het doosje
buiten het bereik van kinderen.
Fopspeen
Voor de veiligheid van uw kind
WAARSCHUWING!
Controleer de fopspeen nauwkeurig voor elk gebruik. Trek
er in alle richtingen aan. Gooi de fopspeen weg zodra u
beschadigingen of zwakke plekken ziet.
Gebruik alleen speciale fopspeenhouders getest volgens
EN 12586. Bevestig nooit andere linten of koorden aan een
fopspeen. Uw kind kan zich erdoor verwurgen.
Zorg ervoor dat uw baby altijd de juiste maat fopspeen gebruikt.
Laat het niet weken in water om het vervolgens in de vriezer te
leggen. Dit kan de fopspeen beschadigen. Gebruik dit product
altijd onder toezicht van een volwassene. Vóór het eerste
gebruik: Plaats de fopspeen 5 minuten in kokend water. Laat
de fopspeen afkoelen en knijp daarna water uit het zuiggedeelte.
Dit om de hygiëne te waarborgen. Vóór elk gebruik: Reinig
het product met warm water en een milde zeep. Gebruik GEEN
schuurmiddelen. Was oppervlakken en uw handen grondig
voordat ze in contact komen met gesteriliseerde fopspenen.
Uit oogpunt van hygiëne en veiligheid dient u de fopspeen na
4 weken te vervangen. RAAK NIET IN PANIEK als de fopspeen
vast komt te zitten in de mond. De speen kan niet worden
ingeslikt. Er is bij het ontwerp al rekening mee gehouden dat
dit kan gebeuren. Verwijder de speen zo voorzichtig mogelijk
uit de mond. Doop de speen nooit in zoete vloeistoffen of
medicijnen. Hierdoor kan uw kind last krijgen van tandbederf.
Laat een fopspeen nooit in direct zonlicht of in de buurt van een
warmtebron liggen en laat hem ook nooit langer dan aanbevolen
in sterilisatievloeistof liggen, omdat het zuiggedeelte daardoor
kan verzwakken.
Norsk
Steriliserings-/bæreveske
Før bruk: Fjern den manipuleringssikre lukkedelen og eventuelle
klistremerker fra esken. Vask alle delene og sørg for at de er
rene. Forsiktig: Vesken, vannet og smokkene kan fremdeles
holde høy temperatur etter fem minutter med kjøling. Feil
vannivå, mikrobølgeovneffekt eller mikrobølgeovntid kan føre til
utilstrekkelig sterilisering og skade vesken eller smokkene. Bruk
kun denne vesken med de medfølgende smokkene. Oppbevar
vesken utilgjengelig for barn.
Narresmokk
For barnets sikkerhet
ADVARSEL!
Undersøk nøye før hver bruk. Dra smokken i alle retninger. Kast
den ved første tegn på skade eller svakhet.
Bruk kun egne smokkeholdere som er testet i henhold til EN
12586. Ikke fest andre bånd eller snorer til en smokk ettersom
dette kan føre til at barnet kveles.
Sørg alltid for at barnet bruker riktig narresmokkstørrelse.
Skal ikke senkes ned i vann og settes i fryseren etterpå. Dette
kan svekke narresmokken. Produktet må alltid brukes under
tilsyn av voksne. Før første gangs bruk: La smokken ligge i
kokende vann i fem minutter. La den avkjøles, og press deretter
ut eventuelt vann i smokken. Dette øker hygienen. Før hver
bruk: Rengjør med varmt vann og mild såpe. IKKE bruk slipende
rengjøringsmidler. Rengjør overater og vask hendene grundig
før de kommer i kontakt med steriliserte smokker. Bytt ut
smokken etter re ukers bruk, av sikkerhets- og hygienehensyn.
IKKE FÅ PANIKK hvis smokken skulle bli sittende fast i
barnets munn. Smokken kan ikke svelges og er utformet med
tanke på slike hendelser. Fjern den så forsiktig som mulig fra
munnen. Ikke dypp smokken i søt mat/drikke eller i medisin.
Det kan gi barnet hull i tennene. Ikke la smokken ligge direkte
i solen eller nær en varmekilde, og la den heller ikke ligge i
steriliseringsløsning lenger enn det som er anbefalt. Det kan føre
til at smokken svekkes.
Suomi
Sterilointi-/kuljetuskotelo
Ennen käyttöä: Poista väärinkäytön estävä suojus ja kotelossa
olevat tarrat. Pese kaikki osat ja varmista, että ne ovat puhtaat.
Varoitus: Kotelo, vesi ja tutit voivat olla hyvin kuumia vielä
silloinkin, kun ne ovat jäähtyneet 5 minuuttia. Väärä vesimäärä,
mikroaaltouunin teho tai mikroaaltouunin käyttöaika voivat
heikentää sterilointia ja vahingoittaa koteloa tai tutteja. Käytä
tätä koteloa vain mukana toimitettujen tuttien kanssa. Pidä kotelo
poissa lasten ulottuvilta.
Tutti
Lapsesi turvallisuuden tähden
VAROITUS!
Tarkista tutti huolellisesti ennen jokaista käyttöä ja vedä tuttia
kaikkiin suuntiin. Heitä tutti pois heti jos huomaat siinä merkkejä
huonokuntoisuudesta tai vaurioista.
Käytä ainoastaan sellaisia tutinpidikkeitä, jotka ovat standardin
EN 12586 mukaisia. Älä kiinnitä tuttiin muita nauhoja tai naruja,
koska ne voivat aiheuttaa lapselle kuristumisvaaran.
Varmista aina, että lapsi käyttää oikean kokoista tuttia. Älä
kostuta tuttia vedellä ja laita sitä sitten pakastimeen. Tämä voi
heikentää tuttia. Aikuisen on aina valvottava tämän tuotteen
käyttöä. Käyttöönotto: Laita tutti 5 minuutiksi kiehuvaan
veteen. Anna sen jäähtyä ja purista sitten sisälle jäänyt vesi
ulos. Veden poistaminen parantaa hygieniaa. Ennen jokaista
käyttökertaa: Pese lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla.
ÄLÄ käytä hankaavia puhdistusaineita. Puhdista pinnat ja kätesi
huolellisesti ennen steriloitujen tuttien käsittelyä. Vaihda tutti
uuteen 4 viikon käytön jälkeen turvallisuus- ja hygieniasyistä.
Jos tutti tarttuu kiinni suuhun, ÄLÄ HÄTÄÄNNY. Tuttia ei voi
niellä. Irrota se suusta mahdollisimman varovaisesti. Älä kasta
tuttia makeaan tai lääkkeeseen, koska se voi aiheuttaa lapselle
hammasmätää. Älä jätä tuttia suoraan auringonvaloon tai lähelle
lämmönlähdettä. Älä myöskään jätä tuttia sterilointiliuokseen
suositeltua pidemmäksi aikaa, koska se voi heikentää tuttia.
Svenska
Steriliserings-/bärfodral
Före användning: Ta bort det ingreppsskyddade höljet och
alla etiketter från fodralet. Tvätta alla delar och kontrollera att de
är rena. Försiktighet: Fodral, vatten och napp kan fortfarande
vara varma efter fem minuter. Fel vattennivå, mikroeffekt eller
mikrotid kan orsaka bristfällig sterilisering och skada fodralet
eller nappen. Använd inte fodralet till andra nappar än den
medföljande. Förvaras utom räckhåll för barn.
Napp
För ditt barns säkerhet
VARNING!
Kontrollera nappen före varje användning. Dra i den åt olika håll.
Kasta nappen så fort den visar tecken på skador eller slitage.
Använd bara napphållare som är avsedda för ändamålet och
testade enligt EN 12586. Fäst aldrig andra band eller snören i en
napp, barnet kan strypas av dem.
Se alltid till att barnet använder korrekt nappstorlek. Lägg inte
in nappen i frysen efter att den har legat i vatten. Detta kan
försvaga nappen. Den här produkten ska alltid användas under
överinseende av en vuxen. Före första användningstillfället:
Lägg nappen i kokande vatten i fem minuter. Låt nappen
svalna och tryck sedan ut eventuellt vatten som har fastnat.
Detta säkerställer hygienen. Före varje användning:
Rengör med varmt vatten och mild tvål. Använd INTE slipande
rengöringsmedel. Tvätta händerna noggrant och se till att
ytorna är rena innan steriliserade nappar kommer i kontakt
med dem. Byt ut nappen efter fyra veckors användning av
säkerhets- och hygienskäl. Om nappen fastnar i barnets mun ska
du INTE DRABBAS AV PANIK. Den är utformad så att den inte
går att svälja. Ta ut den ur munnen så försiktigt som möjligt.
Doppa aldrig nappen i söt vätska eller medicin eftersom det kan
vara skadligt för barnets tänder. Lämna aldrig en napp i direkt
solljus, nära en värmekälla eller i en steriliseringslösning längre än
rekommenderat eftersom det kan försvaga nappen.
Tiếng Việt
Hộp khử trùng/hộp đựng
Trước khi sử dụng: Tháo vỏ chống lục lọi và mọi nhãn dán trên
hộp. Rửa sạch tất cả mọi thứ và đảm bảo rằng chúng sạch sẽ.
Thận trọng: Hộp, nước và núm vú có thể vẫn nóng sau 5 phút
để nguội. Mực nước, công suất vi sóng hoặc thời gian chạy vi
sóng không đúng có thể dẫn đến khử trùng không đúng cách
có thể làm hỏng hộp đựng hoặc núm vú. Chỉ sử dụng hộp đựng
này khi núm vú được đóng kín. Để hộp đựng xa tầm tay trẻ em.
Núm vú cao su
Vì an toàn cho con của bạn
CẢNH BÁO!
Kiểm tra kỹ trước khi sử dụng. Kéo núm vú cao su theo tất cả
các hướng. Vất bỏ núm vú ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của sự
hư hỏng hoặc kém.
Chỉ sử dụng bộ phận giữ núm vú cao su được thử nghiệm với
EN 12586. Không gắn ruy băng hoặc dây khác vào núm vú
cao su,
vì chúng có thể khiến con bạn bị ngẹt thở.
Luôn đảm bảo con bạn sử dụng kích cỡ núm vú cao su phù hợp.
Không ngâm trong nước và sau đó đặt vào tủ lạnh. Điều này có
thể làm suy yếu núm vú cao su. Luôn sử dụng sản phẩm này
dưới sự giám sát của người lớn. Trước khi sử dụng ln đu:
Ngâm núm vú cao su trong nước sôi trong 5 phút. Để nguội rồi
vắt sạch nước ra khỏi núm vú. Phương pháp này giúp đảm bảo
vệ sinh. Trước mỗi ln sử dụng: Vệ sinh bằng nước ấm và xà
phòng nhẹ. KHÔNG sử dụng chất làm sạch có tính ăn mòn.
Rửa kỹ các bề mặt và tay bạn trước khi tiếp xúc với núm
vú đã tiệt trùng. Vì lý do an toàn và vệ sinh, hãy thay núm
vú sau 4 tuần sử dụng. Nếu núm vú bị kẹt trong miệng,
ĐỪNG HOẢNG SỢ; núm vú không thể bị nuốt vào và được thiết
kế để đối phó với tình huống như vậy. Lấy ra khỏi miệng càng
cẩn thận càng tốt. Không nhúng núm vú cao su vào các chất
ngọt hoặc dược phẩm, vì làm như vậy có thể khiến trẻ bị sâu
răng. Không để núm vú trực tiếp dưới trong ánh sáng mặt trời
hoặc gần nguồn nhiệt hoặc để trong dung dịch khử trùng lâu hơn
thời gian khuyến cáo, vì điều này có thể làm kém bền chắc.
ภาษาไทย
กล่องฆ่าเชื้อ/จัดเก็บ
ก่อนใช้งาน: แกะตัวป้องกันการเปิดและสติ๊กเกอร์ออกจากตัวกล่อง ล้างชิ้นส่วน
ทั้งหมดและตรวจดูว่าสะอาดแล้ว ข้อควรระวัง: กล่อง น้ำา และหัวนมยางอาจยัง
คงร้อนอยู่หลังจากที่ทำาให้เย็นลง 5 นาที ระดับน้ำา กำาลังไฟฟ้าของไมโครเวฟ หรือ
ระยะเวลาการใช้ไมโครเวฟที่ไม่ถูกต้องอาจทำาให้เกิดก ารฆ่าเชื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพ
และสร้างความเสียหายต่อกล่องหรือหัวนมยางได้ ใช้กล่องนี้เมื่อมีหัวนมยางใส่อยู่ด้วย
ทุกครั้ง ควรเก็บกล่องให้พ้นมือเด็ก
หัวนมยาง
ความปลอดภัยของเด็ก
คำาเตือน!
ตรวจสอบก่อนใช้งานทุกครั้ง ลองดึงหัวนมยางไปทุกทิศทาง หากพบว่าชำารุดหรือ
เสียหายให้ทิ้งไป
ใช้เฉพาะตัวยึดหัวนมยางที่ผลิตมาเฉพาะและผ่านการทดส อบตามมาตรฐาน EN
12586 เท่านั้น ห้ามผูกริบบิ้นหรือสายอื่นเข้ากับหัวนมยาง เนื่องจากอาจทำาให้ลูก
น้อยของคุณถูกรัดจนหายใจไม่ออก
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกน้อยของคุณใช้หัวนมยางที่มีข นาดถูกต้อง ห้ามนำาไป
แช่น้ำาแล้วใส่ไว้ในช่องแช่แข็ง เนื่องจากอาจทำาให้หัวนมยางเสื่อมสภาพได้ โปรดใช้
ผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่เสมอ ก่อนใช้งานครั้งแรก: ต้ม
หัวนมยางในน้ำาเดือด 5 นาที ให้หัวนมยางเย็นลงแล้วจึงบีบน้ำาออกจากจุกนม เพื่อ
ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ ก่อนใช้งานทุกครั้ง: ทำาความสะอาดด้วยน้ำา
อุ่นและสบู่ ห้ามใช้น้ำายาทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ทำาความสะอาดพื้นผิว
สัมผัสและมือของคุณให้สะอาดก่อน ที่จะสัมผัสหัวนมยางที่ฆ่าเชื้อแล้ว เปลี่ยนหัวนม
ยางหลังจากใช้งานไป
4 สัปดาห์ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี หากหัวนมยางเริ่มจุกติดปาก โปรด
อย่า ตกใจ หัวนมยางไม่สามารถถูกกลืนลงไปได้และถูกออกแบบมาเพื่ อรับมือกับ
สถานการณ์เช่นนี้ ให้ดึงออกมาจากปากอย่างระมัดระวังเท่าที่จะทำาได้ อย่าจุ่มจุกนม
ลงในสารเคมีที่มีรสหวานหรือยาเพราะอาจทำา ให้ลูกน้อยของคุณฟันผุได้ ห้ามปล่อย
ให้หัวนมยางโดนแสงแดดโดยตรงหรืออยู่ใกล้กับ แหล่งความร้อน หรือแช่ไว้ในน้ำายา
ฆ่าเชื้อนานกว่าที่แนะนำา เพราะอาจทำาให้จุกนมเสื่อมสภาพได้
한국어
소독/이동용 케이스
사용 전: 케이스에 부착된 부정 조작 방지 마개와 스티커를
제거하십시오. 모든 부품을 세척하고 깨끗한지 확인하십시오.
주의: 케이스와, 물, 노리개 젖꼭지를 5 분 동안 식힌 이후에도
뜨거울 수 있습니다. 수위, 전자레인지 전력 또는 시간이
잘못되면 제대로 소독되지 않거나 케이스 또는 노리개
젖꼭지가 손상될 수 있습니다. 이 케이스는 밀폐된 노리개
젖꼭지에만 사용하십시오. 케이스를 어린이의 손이 닿지 않는
장소에 보관하십시오.
노리개 젖꼭지
아기의 안전을 위한 지침
주의 사항!
사용하기 전에 주의하여 확인하십시오. 노리개 젖꼭지를 여러
방향으로 당기십시오. 손상되거나 약해진 부분이 발견되면
바로 폐기하십시오.
EN 12586의 테스트를 통과한 노리개 젖꼭지 홀더만
사용하십시오. 아기가 질식할 수 있으므로 노리개 젖꼭지에
리본이나 줄을 매달아서는 절대 안 됩니다.
항상 아이가 정확한 노리개 젖꼭지 크기를 사용하도록
확인하십시오. 물에 담가서 냉동실에 넣지 마십시오. 노리개
젖꼭지가 약해질 수 있습니다. 본 제품은 반드시 성인의 관리
아래 사용하십시오. 처음 사용 전: 노리개 젖꼭지를 끓는
물에 5 분간 넣어 두십시오. 제품을 식힌 다음 짜서 물이
젖꼭지 밖으로 나오게 합니다. 이는 위생적으로 사용하기
위해서입니다. 매번 사용 전: 온수와 중성 비누를 이용해
세척하십시오. 연마성 세제를 사용하지 마십시오. 소독된
노리개 젖꼭지를 만지기 전에 표면과 손을 깨끗이 씻으십시오.
안전 및 위생을 위해 4 주간 사용 후에는 노리개 젖꼭지를
교체하십시오. 유아가 노리개 젖꼭지를 입에 넣었을 경우
당황하지 마십시오 . 본 제품은 삼킬 수 없으며 위험한 사고가
발생하지 않도록 설계되었습니다. 노리개 젖꼭지를 유아의
입에서 천천히 조심스럽게 빼내십시오. 노리개 젖꼭지를
당분이 있는 물질이나 약품에 묻히지 마십시오. 충치가 생길
수 있습니다. 노리개 젖꼭지를 직사광선이나 화기 근처에
두지 마시고 소독 장치에 권장 시간 이상 넣어 두지 마십시오.
노리개 젖꼭지가 약해질 수 있습니다.
Philips NL9206AD-4 Drachten
4213.354.3897.2 (2020-08-20)
FSC
750 – 1000W
3 min.
3
5
25ml/
0.9 fl.oz
1 2
5 min.
4

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Philips Avent SCF245 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Philips Avent SCF245 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Philips und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Philips -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Philips
Avent SCF245
nicht kategorisiert
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Philips Avent SCF245 unten.

Ist das Handbuch der Philips Avent SCF245 unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Philips Avent SCF245 ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse