Philips BHD186

Philips BHD186 Bedienungsanleitung

(1)
 • a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  BHD186
  Specifications are subject to change without notice
  © 2016 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  3140 035 41692
  IT Manuale utente
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PT Manual do utilizador
  SV Användarhandbok
  TR Kullanım kılavuzu
  MS-MY Manual pengguna
  ZH-CN ⩕ᝤ᝸ڹ
  EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  ID
  Buku Petunjuk Pengguna
  English
  Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
  To fully benet from the support that Philips oers, register
  your product at www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Read this user manual carefully before you use the
  appliance and keep it for future reference.
  WARNING: Do not use this
  appliance near water.
  When the appliance is used in
  a bathroom, unplug it after use
  since the proximity of water
  presents a risk, even when the
  appliance is switched o.
  WARNING: Do not use this
  appliance near bathtubs,
  showers, basins or other
  vessels containing water.
  Always unplug the
  appliance after use.
  If the appliance overheats,
  it switches o automatically.
  Unplug the appliance and let
  it cool down for a few minutes.
  Before you switch the appliance
  on again, check the grilles to
  make sure they are not blocked
  by u, hair, etc.
  If the mains cord is damaged,
  you must have it replaced
  by Philips, a service centre
  authorised by Philips or similarly
  qualied persons in order to
  avoid a hazard.
  This appliance can be used
  by children aged from 8 years
  and above and persons with
  reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of
  experience and knowledge
  if they have been given
  supervision or instruction
  concerning use of the appliance
  in a safe way and understand
  the hazards involved. Children
  shall not play with the
  appliance. Cleaning and user
  maintenance shall not be made
  by children without supervision.
  For additional protection, we
  advise you to install a residual
  current device (RCD) in the
  electrical circuit that supplies
  the bathroom. This RCD must
  have a rated residual operating
  current not higher than 30mA.
  Ask your installer for advice.
  Do not insert metal objects
  into the air grilles to avoid
  electric shock.
  Never block the air grilles.
  Before you connect the
  appliance, ensure that the
  voltage indicated on the
  appliance corresponds to the
  local power voltage.
  Do not use the appliance
  for any other purpose than
  described in this manual.
  Do not use the appliance on
  articial hair.
  When the appliance is
  connected to the power, never
  leave it unattended.
  Never use any accessories or
  parts from other manufacturers
  or that Philips does not
  specically recommend. If
  you use such accessories
  or parts, your guarantee
  becomes invalid.
  Do not wind the mains cord
  round the appliance.
  Wait until the appliance has
  cooled down before you store it.
  Do not pull on the power cord
  after using. Always unplug the
  appliance by holding the plug.
  Do not operate the appliance
  with wet hands.
  Always return the appliance to
  a service centre authorized by
  Philips for examination or repair.
  Repair by unqualied people
  could result in an extremely
  hazardous situation for the user.
  Electromagnetic elds (EMF)
  This Philips appliance complies with all applicable
  standards and regulations regarding exposure to
  electromagnetic elds.
  Environment
  This symbol means that this product shall not be
  disposed of with normal household waste
  (2012/19/EU). Follow your country’s rules for the
  separate collection of electrical and electronic
  products. Correct disposal helps prevent negative
  consequences for the environment and human health.
  2 Dry your hair
  1 Connect the plug to a power supply socket.
  2 Adjust the temperature switch ( c ) and airow
  switch(
  d ) to the desired position. Press and hold the
  cool shot button
  ( a ) for cool airow to x your style
  after drying or styling.
  Switch Setting Function
  Temperature
  Hot
  Dry shower-wet hair
  quickly
  ThermoBalance
  With the ThermoBalance
  sensor, it continuously
  monitors and adjusts
  the air temperature,
  ensuring an optimal dry
  Dry your hair with warm
  temperature gently
  Airow
  Strong airow and fast
  drying
  Gentle airow and
  styling
  Switch o
  You can also use the turbo button ( b ) for an extra
  powerful airow.
  » The ThermoBalance LED indicator
  ( e ) will turn on
  when the setting is selected, and you will feel cool/hot
  airow coming out of the dryer.
  » The appliance with ionic function provides additional
  shine and reduces frizz. It automatically activates when
  the appliance is switched on. The ions may produce a
  special odor. It is normal and caused by the ions which
  are generated.
  Massaging Diuser (
  i )
  The massaging diuser is specially developed to gently dry
  both straight and curly or wavy hair.
  To enhance your natural volume and maintain your curls,
  hold the dryer vertically to dry your hair.
  To add volume at the roots, insert the pins into your hair
  in such a way that they touch your scalp.
  Make rotating movements with the appliance to distribute
  the warm air through your hair.
  You can enjoy a massaging function with diuser thanks
  to its caring soft pins.
  After use:
  1 Switch o the appliance and unplug it.
  2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
  3 Take the air inlet grille ( g ) o the appliance to remove
  hair and dust.
  4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
  hang it with the hanging loop (
  f ).
  3 Guarantee and service
  If you need information or if you have a problem, please visit
  the Philips website at www.philips.com/support or contact
  the Philips Customer Care Centre in your country (you nd
  its phone number in the worldwide guarantee leaet). If
  there is no Consumer Care Centre in your country, go to your
  local Philips dealer.
  Dansk
  Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil
  have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan
  du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
  1 Vigtigt
  Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager
  apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.
  ADVARSEL: Anvend ikke dette
  apparat i nærheden af vand.
  Hvis du anvender apparatet i
  badeværelset, skal du trække
  stikket ud efter brug, da
  vand udgør en risiko, selvom
  apparatet er slukket.
  ADVARSEL: Brug ikke dette
  apparat i nærheden af badekar,
  brusekabiner, kummer
  eller andre kar, der
  indeholder vand.
  Tag altid stikket ud, efter du har
  brugt apparatet.
  Hvis apparatet bliver
  overophedet, slukker det
  automatisk. Tag stikket ud af
  stikkontakten, og lad apparatet
  afkøle i et par minutter. Før du
  tænder apparatet igen, skal du
  kontrollere gitrene for at sikre, at
  de ikke er blokeret af fnug, hår
  osv.
  Hvis netledningen beskadiges,
  må den kun udskiftes af
  Philips, et autoriseret Philips-
  serviceværksted eller en
  tilsvarende kvaliceret fagmand
  for at undgå enhver risiko.
  Dette apparat kan bruges af
  børn fra 8 år og opefter og
  personer med reducerede
  fysiske, sensoriske eller
  mentale evner eller manglende
  erfaring og viden, hvis de er
  blevet instrueret i sikker brug
  af apparatet og forstår de
  medfølgende risici. Lad ikke
  børn lege med apparatet.
  Rengøring og vedligeholdelse
  må ikke foretages af børn uden
  opsyn.
  Som en ekstra
  sikkerhedsforanstaltning
  anbefales det, at installationen
  til badeværelset er forsynet
  med et HFI-relæ, der ikke
  overstiger 30mA. Kontakt
  eventuelt en el-installatør.
  Stik aldrig metalgenstande ind
  i luftgitrene, da dette kan give
  elektrisk stød.
  Blokér aldrig luftgitrene.
  Før du tilslutter apparatet, skal
  du sikre dig, at den spænding,
  der er angivet på apparatet,
  svarer til den lokale spænding.
  Brug ikke apparatet til andre
  formål end dem, der er
  beskrevet i vejledningen.
  Brug ikke apparatet på kunstigt
  hår.
  Hold konstant opsyn med
  apparatet, når det er sluttet til
  stikkontakten.
  Brug aldrig tilbehør eller dele
  fra andre fabrikanter eller
  tilbehør/dele, som ikke specikt
  er anbefalet af Philips. Hvis
  du anvender en sådan type
  tilbehør eller dele, annulleres
  garantien.
  Du må ikke sno ledningen rundt
  om apparatet.
  Læg aldrig apparatet væk, før
  det er helt afkølet.
  Træk ikke i netledningen efter
  brug. Tag altid stikket ud af
  stikkontakten ved at holde fast i
  stikket.
  Undlad at betjene apparatet
  med våde hænder.
  Reparation og eftersyn af
  apparatet skal altid foretages
  på et autoriseret Philips-
  serviceværksted. Reparation
  udført af ukvaliceret personale
  kan medføre ekstremt farlige
  situationer for brugeren.
  Elektromagnetiske felter (EMF)
  Dette Philips-apparat overholder alle branchens
  gældende standarder og regler angående eksponering for
  elektromagnetiske felter.
  Miljø
  Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
  må bortskaes sammen med almindeligt
  husholdningsaald (2012/19/EU). Følg dit lands regler
  for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
  produkter. Korrekt bortskaelse er med til at forhindre
  negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
  2 Tørring af håret
  1 Sæt stikket i stikkontakten.
  2 Indstil temperaturknappen ( c ) og knappen til luftstrøm
  (
  d ) til den ønskede position. Hold knappen til kølig luft
  ( a ) nede for at sætte frisuren med en kølig luftstrøm
  efter tørring eller styling.
  Omskifter Indstilling Funktion
  Temperatur
  Varm
  Tør vådt hår hurtigt efter
  brusebad
  ThermoBalance
  Med ThermoBalance-
  sensoren overvåges
  og justeres
  lufttemperaturen
  konstant, og der sikres
  en optimal tørring
  Tør håret skånsomt med
  en varm temperatur
  Luftstrøm
  Kraftig luftstrøm til hurtig
  tørring
  Moderat luftstrøm og
  styling
  Sluk
  Du kan også bruge turboknappen ( b ) for at opnå en
  ekstra kraftig luftstrøm.
  » ThermoBalance LED-indikatoren
  ( e ) tænder, når
  indstillingen er valgt, og der kommer en kølig/varm
  luftstrøm ud af hårtørreren.
  » Apparatet med ionisk funktion giver yderligere glans
  og reducerer krusning. Den aktiveres automatisk, når
  apparatet tændes. Ionerne kan afgive en særlig lugt.
  Dette er normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
  Masserende diusor ( i )
  Den masserende diusor er speciet udviklet til nænsom
  tørring af både glat og krøllet eller bølget hår.
  For at forbedre din naturlige volumen og beholde
  dine krøller skal du holde hårtørreren lodret under
  hårtørringen.
  For at give håret fylde ved hårrødderne sættes diusuren
  ind i håret, så pindene rører hovedbunden.
  Bevæg hårtørreren i roterende bevægelser for at opnå en
  jævn fordeling af den varme luft i dit hår.
  Hårtørrerens nænsomme, bløde pigge giver en
  massagefunktion med diusor.
  Efter brug:
  1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
  2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det
  køler ned.
  3 Tag luftindtagsgitteret ( g ) af apparatet for at fjerne hår
  og støv.
  4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
  Du kan også hænge det op i ophængsstroppen (
  f ).
  3 Garanti og service
  Hvis du har behov for oplysninger eller har et
  problem, kan du besøge Philips’ websted på
  www.philips.com/support eller kontakte Philips
  Kundecenter i dit land (telefonnummeret ndes i folderen
  ”Worldwide Guarantee”). Hvis der ikke ndes et kundecenter
  i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
  Deutsch
  Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
  bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
  vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter
  www.philips.com/welcome registrieren.
  1 Wichtig
  Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
  sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
  WARNUNG: Verwenden Sie das
  Gerät nicht in der Nähe von
  Wasser.
  Wenn das Gerät in einem
  Badezimmer verwendet
  wird, trennen Sie es nach
  dem Gebrauch von der
  Stromversorgung. Die Nähe
  zum Wasser stellt ein Risiko dar,
  sogar wenn das Gerät
  abgeschaltet ist.
  WARNUNG: Verwenden
  Sie das Gerät nicht in der Nähe
  von Badewannen, Duschen,
  Waschbecken oder sonstigen
  Behältern mit Wasser.
  Ziehen Sie nach jedem
  Gebrauch den Netzstecker aus
  der Steckdose.
  Bei Überhitzung wird das Gerät
  automatisch ausgeschaltet.
  Ziehen Sie den Stecker aus
  der Steckdose, und lassen Sie
  das Gerät einige Minuten lang
  abkühlen. Vergewissern Sie sich
  vor dem erneuten Einschalten,
  dass keine Flusen, Haare usw.
  die Gebläseönung blockieren.
  Um Gefährdungen zu
  vermeiden, darf ein defektes
  Netzkabel nur von einem Philips
  Service-Center, einer von Philips
  autorisierten Werkstatt oder
  einer ähnlich qualizierten
  Person durch ein Original-
  Ersatzkabel ersetzt werden.
  Dieses Gerät kann von Kindern
  ab 8 Jahren und Personen
  mit verringerten physischen,
  sensorischen oder psychischen
  Fähigkeiten oder Mangel
  an Erfahrung und Kenntnis
  verwendet werden, wenn sie bei
  der Verwendung beaufsichtigt
  werden oder Anweisung zum
  sicheren Gebrauch des Geräts
  erhalten und die Gefahren
  verstanden haben. Kinder
  dürfen nicht mit dem Gerät
  spielen. Die Reinigung und
  Wartung darf nicht von Kindern
  ohne Aufsicht durchgeführt
  werden.
  Der Einbau einer
  Fehlerstromschutzeinrichtung
  in dem Stromkreis, der das
  Badezimmer versorgt, bietet
  zusätzlichen Schutz. Dieses
  Gerät muss über einen
  Nennauslösestrom von maximal
  30 mA verfügen. Bei Fragen
  wenden Sie sich an Ihren
  Installateur.
  Führen Sie keine
  Metallgegenstände in
  die Lufteinlass- oder
  Gebläseönung ein, da dies zu
  Stromschlägen führen kann.
  Halten Sie Lufteinlassgitter und
  Gebläseönung immer frei.
  Bevor Sie das Gerät an eine
  Steckdose anschließen,
  überprüfen Sie, ob die auf dem
  Gerät angegebene Spannung
  mit der Netzspannung vor Ort
  übereinstimmt.
  Verwenden Sie das Gerät
  nie für andere als in dieser
  Bedienungsanleitung
  beschriebene Zwecke.
  Verwenden Sie das Gerät nicht
  zum Trocknen von Kunsthaar.
  Wenn das Gerät an eine
  Steckdose angeschlossen ist,
  lassen Sie es zu keiner Zeit
  unbeaufsichtigt.
  Verwenden Sie niemals
  Zubehör oder Teile, die von
  Drittherstellern stammen bzw.
  nicht von Philips empfohlen
  werden. Wenn Sie diese(s)
  Zubehör oder Teile verwenden,
  erlischt Ihre Garantie.
  Wickeln Sie das Netzkabel nicht
  um das Gerät.
  Lassen Sie das Gerät abkühlen,
  bevor Sie es wegräumen.
  Ziehen Sie nach der
  Verwendung nicht am
  Netzkabel. Ziehen Sie
  stattdessen am Netzstecker,
  um das Gerät von der
  Stromversorgung zu trennen.
  Bedienen Sie das Gerät nicht
  mit nassen Händen.
  Geben Sie das Gerät zur
  Überprüfung bzw. Reparatur
  stets an ein von Philips
  autorisiertes Service-Center.
  Eine Reparatur durch
  unqualizierte Personen kann
  zu einer hohen Gefährdung für
  den Verbraucher führen.
  Elektromagnetische Felder
  Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
  und Regelungen bezüglich der Exposition in
  elektromagnetischen Feldern.
  Umgebung
  Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
  mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
  kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen
  Bestimmungen zur getrennten Entsorgung
  von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
  ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
  auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
  2 Haare trocknen
  1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
  2 Stellen Sie den Temperaturschalter ( c ) und den
  Gebläseschalter (
  d ) auf die gewünschte Position.
  Halten Sie die Taste für die Kaltstufe
  ( a ) gedrückt, um
  nach dem Trocknen oder Stylen Ihren Look zu xieren.
  Schalten Einstellung Funktion
  Temperatur
  Heiß
  Nasses Haar schnell
  trocknen
  ThermoBalance
  Der ThermoBalance-
  Sensor überwacht
  kontinuierlich die
  Temperatur und
  passt sie an, um
  optimale Trocknung zu
  gewährleisten.
  Trocknen Sie Ihr Haar
  sanft bei warmer
  Temperatur.
  Luftstrom
  Starker Luftstrom für
  schnelles Trocknen
  Sanfter Luftstrom und
  einfaches Styling
  Ausschalten
  Für einen besonders leistungsstarken Luftstrom können
  Sie auch die Turbotaste
  ( b ) verwenden.
  » Die ThermoBalance LED-Anzeige
  ( e ) wird
  eingeschaltet, wenn die Einstellung ausgewählt wurde.
  Sie spüren dann einen kalten/heißen Luftstrom aus dem
  Haartrockner.
  » Das Gerät mit Ionisierungsfunktion verleiht Ihrem Haar
  mehr Glanz und glättet das Haar. Die Funktion wird
  beim Einschalten des Geräts automatisch aktiviert. Die
  Ionen können einen speziellen Geruch entwickeln. Diese
  Geruchsbildung ist normal und wird durch die generierten
  Ionen verursacht.
  Massagediusor ( i )
  Der Massagediusor wurde zum schonenden Trocknen
  glatter sowie lockiger oder welliger Haare entwickelt.
  Um Ihr natürliches Volumen zu vergrößern und Ihre
  Locken beizubehalten, halten Sie den Haartrockner
  senkrecht, wenn Sie Ihre Haare trocknen.
  Setzen Sie die Diusornger in das Haar, sodass sie die
  Kopfhaut berühren. So erhalten Sie ab dem Haaransatz
  volles Volumen.
  Bewegen Sie das Gerät kreisförmig, um die warme Luft
  gleichmäßig im Haar zu verteilen.
  Durch die sanften, weichen Massagestifte bietet der
  Diusor eine Massagefunktion.
  Nach dem Gebrauch:
  1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
  Netzstecker aus der Steckdose.
  2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage,
  und lassen Sie es abkühlen.
  3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter ( g ) vom Gerät, um
  Haare und Staub zu entfernen.
  4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
  und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an
  der Aufhängeöse aufhängen (
  f ).
  3 Garantie und Kundendienst
  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
  Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
  (www.philips.com/support), oder setzen Sie sich mit
  einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
  (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem
  Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
  Ihren lokalen Philips Händler.
  ƆƫƫƧƭƩƪƜ
  ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ
  3KLOLSVƄƩơƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵ
  ưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ3KLOLSVƤƧƫƾƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
  www.philips.com/welcome.
  1 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
  ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ.
  ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
  ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
  žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
  ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
  ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
  ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
  ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
  ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
  ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƭƩưƴƞƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞ
  ƜƫƫƯƵƥƟƤƯƵƲƳƪƥƽƧưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭ
  ƭƥƱƼ
  ƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
  ƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜơưƼƪƜƨƥƷƱƞƳƧ
  ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
  ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
  ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
  ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
  ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
  ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
  ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
  ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƫư
  ƆƜƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜƨơ
  ưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼƝƭơ
  ƪƝƭƴƱƯƳƝƱƢƩƲƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯ
  ơưƼƴƧ3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵ
  ƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
  ƪƩƭƤƽƭƯƵ
  ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
  ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
  ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
  ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
  ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
  ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
  ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
  ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
  ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
  ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
  ƴƧƲƷƱƞƳƧƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭƴƯƵƲ
  ƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơươƩƤƩƜ
  ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
  ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
  ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
  ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
  ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲ
  ơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
  ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵ
  ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯ
  ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩ
  ƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲ
  ƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
  ơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
  ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
  ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
  ƍƧƭƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜ
  ơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
  ƣƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
  ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
  ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
  ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
  ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
  ƱƥƽƬơƴƯƲ
  ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƣƩơƪơƭƝƭơƜƫƫƯƳƪƯưƼƥƪƴƼƲơưƼ
  ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
  ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
  ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
  ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
  žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
  ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
  ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
  ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
  ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼ
  ƜƫƫƯƵƲƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ
  3KLOLSVƤƥƭƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƆƜƭ
  ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơ
  ƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩ
  ƜƪƵƱƧ
  ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
  ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
  ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
  ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
  ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
  ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
  ƢƽƳƬơ
  ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
  ƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ.
  ƄƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
  ƭơơưƥƵƨƽƭƥƳƴƥưƜƭƴơƳƥƝƭơ
  ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭ
  ƴƧƲ3KLOLSVƈƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧ
  ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟ
  ƭơơưƯƢƥƟƜƪƱƹƲƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơ
  ƴƯƷƱƞƳƴƧ
  ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
  ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
  ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
  ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
  ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
  ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
  ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
  ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲ
  ƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩ
  ƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭ
  ơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭ
  ơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
  2 ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
  1 ƃƜƫƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơƵưƯƤƯƷƞƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƱƥƽƬơƴƯƲ
  2 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲcƪơƩƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲ
  ơƝƱơ
  dƳƴƧƭƥưƩƨƵƬƧƴƞƨƝƳƧƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƴƯƵƪƱƽƯƵ
  ơƝƱơ
  aƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơưƯƵƨơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƩƴƯ
  ƷƴƝƭƩƳƬƜƳơƲƬƥƴƜƴƯƳƴƝƣƭƹƬơƞƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
  ƅƩơƪƼưƴƧƲ ƒƽƨƬƩƳƧ ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơ
  ƉƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
  ƔƯƪơƫƽƴƥƱƯ
  ƄƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
  ƢƱƥƣƬƝƭƹƭƬơƫƫƩƾƭ
  7KHUPR%DODQFH
  ƐơƩƳƨƧƴƞƱơƲ
  7KHUPR%DODQFH
  ươƱơƪƯƫƯƵƨƥƟƤƩơƱƪƾƲ
  ƪơƩƱƵƨƬƟƦƥƩơƭƜƫƯƣơ
  ƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơơƝƱơ
  ƤƩơƳƶơƫƟƦƯƭƴơƲƢƝƫƴƩƳƴƯ
  ƳƴƝƣƭƹƬơ
  ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
  ƬƥƬƝƴƱƩơƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƬƥ
  ơươƫƞƱƯƞơƝƱơ
  ƒƯƞơƝƱơ
  ƊƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƪơƩ
  ƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
  ƂươƫƞƱƯƞơƝƱơƪơƩ
  ƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
  ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧ
  ƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ7XUER b
  ƣƩơơƪƼƬƧƬƥƣơƫƽƴƥƱƧƱƯƞơƝƱơ
  » ƈƥƭƤƥƩƪƴƩƪƞƫƵƷƭƟơ/('ƴƯƵơƩƳƨƧƴƞƱơ7KHUPR%DODQFH
  e
  ƨơơƭƜƸƥƩƼƴơƭƧƱƽƨƬƩƳƧƥƟƭơƩƥưƩƫƥƣƬƝƭƧƪơƩƨơƭƩƾƳƥƴƥƪƱƽơ
  ƦƥƳƴƞƱƯƞơƝƱơƭơƢƣơƟƭƥƩơưƼƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
  » ƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƣƩơưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧ
  ƪơƩƫƩƣƼƴƥƱƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơƆƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơƼƴơƭƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƴƟƨƥƴơƩƳƥƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƍưƯƱƥƟƭơơƭƴƩƫƧƶƨƥƟƴƥƬƩơ
  ƩƤƩơƟƴƥƱƧƬƵƱƹƤƩƜưƯƵƯƶƥƟƫƥƴơƩƳƴơƩƼƭƴơƆƟƭơƩƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼ
  ƪơƩưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴơƩƼƭƴơưƯƵƤƧƬƩƯƵƱƣƯƽƭƴơƩ
  ƖƵƳƯƽƭơưƯƵƪƜƭƥƩƬơƳƜƦi
  ƈƶƵƳƯƽƭơưƯƵƪƜƭƥƩƬơƳƜƦƝƷƥƩƳƷƥƤƩơƳƴƥƟƥƩƤƩƪƜƣƩơƭơ
  ƳƴƥƣƭƾƭƥƩơươƫƜƴƼƳƯƴơƟƳƩơƼƳƯƪơƩƴơƳƣƯƵƱƜƞƳươƳƴƜƬơƫƫƩƜ
  ƄƩơƭơƥƭƩƳƷƽƳƥƴƥƴƯƶƵƳƩƪƼƳơƲƼƣƪƯƪơƩƭơƤƩơƴƧƱƞƳƥƴƥƴƩƲ
  ƬưƯƽƪƫƥƲƳơƲƳƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪƱơƴƾƭƴơƲƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
  ƪƜƨƥƴơ
  ƄƩơƭơưƱƯƳƨƝƳƥƴƥƼƣƪƯƳƴƩƲƱƟƦƥƲƢƜƫƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƴƧƲƶƵƳƯƽƭơƲ
  ƬƝƳơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƝƴƳƩƾƳƴƥƭơƝƱƷƯƭƴơƩƳƥƥươƶƞƬƥƴƯƤƝƱƬơ
  ƴƧƲƪƥƶơƫƞƲ
  ƋƜƭƴƥưƥƱƩƳƴƱƯƶƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲƬƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƪơƴơƭƥƟƬƥƴƥƴƯ
  ƦƥƳƴƼơƝƱơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
  ƈƶƵƳƯƽƭơƬưƯƱƥƟƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴơƩƪơƩƣƩơơươƫƼƬơƳƜƦƳƴƯ
  ƪƥƶƜƫƩƷƜƱƧƳƴƩƲƬơƫơƪƝƲơƪƟƤƥƲƴƧƲ
  ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
  1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
  2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƭƳƥƬƩơƨƥƱƬƯơƭƨƥƪƴƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơ
  ƪƱƵƾƳƥƩ
  3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơgơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơ
  ơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƱƟƷƥƲƪơƩƳƪƼƭƧ
  4 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
  ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
  
  f
  3 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
  ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
  ưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
  ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
  ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
  ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲƥƣƣƽƧƳƧƲƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
  ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
  ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
  Español
  Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a
  Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece
  Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.
  1 Importante
  Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de
  usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
  futuro.
  ADVERTENCIA: No utilice este
  aparato cerca del agua.
  Si utiliza el aparato en el cuarto
  de baño, desenchúfelo después
  de usarlo. La proximidad de
  agua representa un riesgo,
  aunque el aparato esté
  apagado.
  ADVERTENCIA: No utilice este
  aparato cerca del agua
  ni cerca de bañeras,
  duchas, cubetas u otros
  recipientes que contengan
  agua.
  Desenchufe siempre el aparato
  después de usarlo.
  Si el aparato se calienta
  en exceso, se apaga
  automáticamente. Desenchufe
  el aparato y deje que se enfríe
  durante unos minutos. Antes de
  encender de nuevo el aparato,
  compruebe las rejillas para
  asegurarse de que no estén
  obstruidas con pelusas, pelos,
  etc.
  Si el cable de alimentación está
  dañado, deberá ser sustituido
  por Philips, por un centro de
  servicio autorizado por Philips
  o por personal cualicado, con
  el n de evitar situaciones de
  peligro.
  Este aparato puede ser usado
  por niños a partir de ocho años,
  por personas con capacidad
  física, psíquica o sensorial
  reducida y por quienes no
  tengan los conocimientos y la
  experiencia necesarios siempre
  que lo hagan bajo supervisión
  o hayan recibido instrucciones
  sobre cómo utilizar el aparato
  de forma segura y conozcan los
  riesgos que conlleva su uso. No
  permita que los niños jueguen
  con el aparato. Los niños no
  deben llevar a cabo la limpieza
  ni el mantenimiento a menos
  que lo hagan bajo supervisión.
  Como protección adicional,
  aconsejamos que instale en el
  circuito que suministre al cuarto
  de baño un dispositivo de
  corriente residual (RCD). Este
  RCD debe tener una corriente
  operacional residual que no
  exceda de 30 mA. Consulte a su
  electricista.
  Para evitar descargas eléctricas,
  no introduzca objetos metálicos
  por las rejillas de aire.
  No bloquee nunca las rejillas
  del aire.
  Antes de enchufar el aparato,
  compruebe que el voltaje
  indicado en el mismo se
  corresponde con el voltaje de la
  red eléctrica local.
  No utilice este aparato para
  otros nes distintos a los
  descritos en este manual.
  No utilice el aparato sobre
  cabello articial.
  Nunca deje el aparato sin
  vigilancia cuando esté
  enchufado a la red eléctrica.
  No utilice nunca accesorios
  ni piezas de otros fabricantes
  o que Philips no recomiende
  especícamente. Si lo hace,
  quedará anulada su garantía.
  No enrolle el cable de
  alimentación alrededor del
  aparato.
  Espere a que se enfríe el
  aparato antes de guardarlo.
  No tire del cable de
  alimentación después de cada
  uso. Desenchufe siempre el
  aparato sujetándolo por la
  clavija.
  No utilice el aparato con las
  manos mojadas.
  Lleve siempre el aparato
  a un centro de servicio
  autorizado por Philips para su
  comprobación y reparación. Las
  reparaciones llevadas a cabo
  por personal no cualicado
  pueden dar lugar a situaciones
  extremadamente peligrosas
  para el usuario.
  Campos electromagnéticos (CEM)
  Este aparato de Philips cumple los estándares y las
  normativas aplicables sobre exposición a campos
  electromagnéticos.
  Medioambiental
  Este símbolo signica que este producto no debe
  desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/
  UE). Siga la normativa de su país con respecto a
  la recogida de productos eléctricos y electrónicos.
  El correcto desecho de los productos ayuda a evitar
  consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
  humana.
  2 Secado del cabello
  1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
  2 Ajuste el botón de temperatura ( c ) y el de ujo de aire
  (
  d ) en la posición deseada. Mantenga pulsado el botón
  de ujo de aire frío
  ( a ) para jar el peinado con aire
  frío después del secado o moldeado.
  Interruptor Posición Función
  Temperatura
  Calor
  Seca el cabello mojado
  rápidamente
  ThermoBalance
  Con el sensor
  ThermoBalance, se
  controla y ajusta
  continuamente la
  temperatura del aire,
  para garantizar un
  secado óptimo
  Séquese el pelo con una
  temperatura cuidadosa
  Flujo de aire
  Flujo de aire fuerte para
  un secado rápido
  Flujo de aire suave para
  dar forma
  Apagado
  También puede usar el botón turbo ( b ) para un ujo
  de aire más potente.
  » El indicador LED ThermoBalance
  ( e ) se activará al
  seleccionar el ajuste y podrá notar el ujo de aire caliente
  o frío del secador.
  » El aparato cuenta con una función iónica que
  proporciona un brillo adicional y reduce el encrespado.
  Se activará automáticamente al encender el aparato. Los
  iones pueden producir un olor especial. Es normal, lo
  causan los iones generados.
  Difusor de masaje ( i )
  El difusor de masaje está especialmente diseñado para
  secar suavemente tanto el cabello liso como el cabello
  rizado u ondulado.
  Para aumentar el volumen natural y mantener los rizos,
  sostenga el secador verticalmente para secar el cabello.
  Para dar volumen desde la raíz, introduzca las púas en el
  cabello de modo que lleguen a tocar el cuero cabelludo.
  Efectúe movimientos circulares con el aparato para
  distribuir el aire caliente por el cabello.
  Puede disfrutar de una función de masaje con el difusor
  gracias a sus puntas suaves.
  Después del uso:
  1 Apague el aparato y desenchúfelo.
  2 Colóquelo en una supercie resistente al calor hasta que
  se enfríe.
  3 Desmonte la rejilla de entrada de aire ( g ) del aparato
  para eliminar los pelos y el polvo.
  4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
  puede colgarlo por su anilla (
  f ).
  3 Garantía y servicio
  Si necesita información o si tiene algún problema, visite el
  sitio web de Philips en www.philips.com/support o póngase
  en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips
  en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de
  la garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su
  país, diríjase al distribuidor Philips local.
  Suomi
  Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin
  laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote
  osoitteessa www.Philips.com/welcome.
  1 Tärkeää
  Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
  se myöhempää käyttöä varten.
  VAROITUS: Älä käytä tätä
  laitetta veden lähellä.
  Jos käytät laitetta
  kylpyhuoneessa, irrota pistoke
  pistorasiasta käytön jälkeen,
  sillä laitteessa on jännitettä,
  vaikka virta olisi katkaistu.
  VAROITUS: älä käytä laitetta
  kylpyammeen, suihkun, altaan
  tai muiden vesiastioiden
  lähellä.
  Irrota pistoke pistorasiasta
  aina käytön jälkeen.
  Jos laite kuumenee liikaa, virta
  katkeaa automaattisesti. Irrota
  laite pistorasiasta ja anna sen
  jäähtyä muutama minuutti.
  Ennen kuin käynnistät laitteen
  uudelleen, tarkasta, ettei ritilään
  ole kertynyt esimerkiksi nukkaa
  tai hiuksia.
  Jos virtajohto on vahingoittunut,
  se on oman turvallisuutesi
  vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
  valtuuttamassa huoltoliikkeessä
  tai muulla ammattitaitoisella
  korjaajalla.
  Laitetta voivat käyttää yli
  8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
  joiden fyysinen tai henkinen
  toimintakyky on rajoittunut tai
  joilla ei ole kokemusta tai tietoa
  laitteen käytöstä, jos heitä on
  neuvottu laitteen turvallisesta
  käytöstä tai tarjolla on
  turvallisen käytön edellyttämä
  valvonta ja jos he ymmärtävät
  laitteeseen liittyvät vaarat.
  Lasten ei saa antaa leikkiä
  laitteella. Lasten ei saa antaa
  puhdistaa tai huoltaa laitetta
  ilman valvontaa.
  Lisäksi suosittelemme
  asentamaan kylpyhuoneen
  pistorasiaan jäännösvirtalaitteen
  (RCD). Jäännösvirtalaitteen
  jäännösvirran on oltava
  alle 30mA. Lisätietoja saat
  asentajalta.
  Älä työnnä ilmanotto- tai
  ilmanpoistoaukkoihin
  metalliesineitä, ettet saa
  sähköiskua.
  Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä
  ei saa peittää.
  Varmista ennen laitteen
  liittämistä, että laitteeseen
  merkitty jännite vastaa
  paikallista jännitettä.
  Älä käytä laitetta muuhun kuin
  tässä oppaassa kuvattuun
  tarkoitukseen.
  Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
  Kun laite on liitetty pistorasiaan,
  älä jätä sitä ilman valvontaa.
  Älä koskaan käytä muita
  kuin Philipsin valmistamia tai
  suosittelemia lisävarusteita tai
  -osia. Jos käytät muita osia,
  takuu ei ole voimassa.
  Älä kierrä virtajohtoa laitteen
  ympärille.
  Anna laitteen jäähtyä ennen
  säilytykseen asettamista.
  Älä vedä laitteen virtajohdosta
  laitteen käytön jälkeen. Irrota
  laitteen pistoke pistorasiasta
  aina pitämällä kiinni
  pistokkeesta.
  Älä käytä laitetta märillä käsillä.
  Toimita laite vianmääritystä
  ja korjaamista varten
  Philipsin valtuuttamaan
  huoltoliikkeeseen.
  Asiantuntematon korjaus
  saattaa aiheuttaa vaaratilanteita
  laitteen käyttäjälle.
  Sähkömagneettiset kentät (EMF)
  Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
  (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
  Ympäristö
  Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa
  hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/
  EU). Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
  erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen
  hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille
  mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
  2 Hiusten kuivaaminen
  1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
  2 Aseta lämpötilakytkin ( c ) ja puhallusvoimakkuuden
  kytkin (
  d ) sopivaan asentoon. Paina viileän
  puhallusilman valitsinta ( a ) ja viimeistele kampaus
  kuivauksen tai muotoilun jälkeen viileällä puhallusilmalla.
  Kytkin Asento Toiminto
  Lämpötila
  Kuuma
  Kuivaa hiukset nopeasti
  suihkun jälkeen
  ThermoBalance
  ThermoBalance-anturi
  valvoo ilman lämpötilaa
  jatkuvasti ja säätää
  sitä optimaalisen
  kuivaustuloksen
  takaamiseksi
  Kuivaa hiukset
  hellävaraisesti
  lämpimällä ilmalla
  Ilmanvirtaus
  Voimakas puhallus
  nopeaan kuivatukseen
  Kevyt puhallus ja
  muotoilu
  Virran katkaiseminen
  Turbopainiketta ( b ) painamalla saat erittäin
  voimakkaan ilmavirran.
  » ThermoBalance-LED-merkkivalo
  ( e ) syttyy, kun
  asetus valitaan, ja tunnet puhaltimen puhaltavan viileää/
  kuumaa ilmaa.
  » Laite, jossa on ionikäsittelytoiminto, lisää hiusten kiiltoa
  ja vähentää karheutta. Se aktivoituu automaattisesti, kun
  laitteeseen kytketään virta. Ionit saattavat tuottaa erityistä
  hajua. Se on normaalia ja johtuu ioneista.
  Hierova diuusori (
  i )
  Hierova diuusori on kehitetty kuivaamaan hellästi sekä
  suorat että kiharat hiukset.
  Voit korostaa hiusten luonnollista tuuheutta ja ylläpitää
  kiharoita pitelemällä kuivainta pystysuorassa hiuksia
  kuivatessa.
  Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin
  siten, että ne koskettavat päänahkaa.
  Tee laitteella edestakaista kiertoliikettä niin, että lämmin
  ilma jakautuu tasaisesti hiuksiin.
  Diuusorin hellävaraiset ja pehmeät tapit soveltuvat hyvin
  pään hierontaan.
  Käytön jälkeen:
  1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
  2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
  3 Irrota ilmanottoritilä ( g ) laitteesta ja poista hiukset ja
  pöly.
  4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
  paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
  ripustuslenkistään (
  f ).
  3 Takuu ja huolto
  Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on
  ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
  www.philips.com/support tai ota yhteys Philipsin
  maakohtaiseen asiakaspalveluun (puhelinnumero on
  maailmanlaajuisessa takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
  kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-
  jälleenmyyjään.
  Français
  Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde
  de Philips ! Pour proter pleinement de l’assistance oerte
  par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante :
  www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
  l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
  AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
  cet appareil à proximité d’une
  source d’eau.
  Si vous utilisez l’appareil dans
  une salle de bains, débranchez-
  le après utilisation car la
  proximité d’une source d’eau
  constitue un risque, même
  lorsque l’appareil est hors
  tension.
  AVERTISSEMENT :
  n’utilisez pas l’appareil
  près d’une baignoire, d’une
  douche, d’un lavabo ni de tout
  autre récipient contenant de
  l’eau.
  Débranchez toujours l’appareil
  après utilisation.
  Lorsque l’appareil est
  en surchaue, il se met
  automatiquement hors tension.
  Débranchez l’appareil et
  laissez-le refroidir quelques
  minutes. Avant de remettre
  l’appareil sous tension, assurez-
  vous que les grilles ne sont pas
  obstruées par de la poussière,
  des cheveux, etc.
  Si le cordon d’alimentation
  est endommagé, il doit être
  remplacé par Philips, par un
  Centre Service Agréé Philips ou
  par un technicien qualié an
  d’éviter tout accident.
  Cet appareil peut être utilisé
  par des enfants âgés de 8 ans
  ou plus, des personnes dont
  les capacités physiques,
  sensorielles ou intellectuelles
  sont réduites ou des personnes
  manquant d’expérience et de
  connaissances, à condition
  que ces enfants ou personnes
  soient sous surveillance ou
  qu’ils aient reçu des instructions
  quant à l’utilisation sécurisée
  de l’appareil et qu’ils aient pris
  connaissance des dangers
  encourus. Les enfants ne
  doivent pas jouer avec
  l’appareil. Le nettoyage et
  l’entretien ne doivent pas être
  réalisés par des enfants sans
  surveillance.
  Pour plus de sécurité, il est
  conseillé de brancher l’appareil
  sur une prise de courant
  protégée par un disjoncteur
  diérentiel de 30 mA dans
  la salle de bains. Demandez
  conseil à votre électricien.
  N’insérez aucun objet
  métallique dans les grilles d’air
  au risque de vous électrocuter.
  N’obstruez jamais les grilles
  d’air.
  Avant de brancher l’appareil,
  assurez-vous que la tension
  indiquée sur l’appareil
  correspond bien à la tension
  secteur locale.
  N’utilisez pas l’appareil dans
  un autre but que celui qui est
  indiqué dans ce manuel.
  N’utilisez pas l’appareil sur
  cheveux articiels.
  Lorsque l’appareil est sous
  tension, ne le laissez jamais
  sans surveillance.
  N’utilisez jamais d’accessoires
  ou de pièces d’un autre
  fabricant ou n’ayant pas été
  spéciquement recommandés
  par Philips. L’utilisation de ce
  type d’accessoires ou de pièces
  entraîne l’annulation de la
  garantie.
  N’enroulez pas le cordon
  d’alimentation autour de
  l’appareil.
  Attendez que l’appareil ait
  refroidi avant de le ranger.
  Ne tirez pas sur le cordon
  d’alimentation après utilisation.
  Débranchez toujours l’appareil
  en tenant la che.
  N’utilisez pas l’appareil si vous
  avez les mains mouillées.
  Conez toujours l’appareil
  à un Centre Service Agréé
  Philips pour vérication ou
  réparation. Toute réparation
  par une personne non qualiée
  peut s’avérer dangereuse pour
  l’utilisateur.
  Champs électromagnétiques (CEM)
  Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à
  tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
  champs électromagnétiques.
  Environnement
  Ce symbole signie que ce produit ne doit pas être
  mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/
  UE). Respectez les règles en vigueur dans votre
  pays pour la mise au rebut des produits électriques
  et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à
  préserver l’environnement et la santé.
  2 Séchage de vos cheveux
  1 Branchez la che sur la prise d’alimentation.
  2 Réglez le thermostat ( c ) et l’interrupteur du ux d’air
  (
  d ) sur la position voulue. Maintenez enfoncé le bouton
  du ux d’air froid
  ( a ) pour xer votre coiure après le
  séchage ou la mise en forme.
  Bouton Réglage Fonction
  Température
  Chaud
  Séchez rapidement vos
  cheveux à la sortie de la
  douche.
  ThermoBalance
  Le capteur
  ThermoBalance contrôle
  et ajuste en permanence
  la température de
  l'air, pour un séchage
  optimal.
  Permet de sécher vos
  cheveux délicatement à
  l'air chaud
  Flux d'air
  Flux d'air puissant pour
  un séchage rapide
  Flux d'air doux modéré
  pour la mise en forme
  Arrêt
  Vous pouvez également utiliser le bouton Turbo ( b )
  pour obtenir un ux d’air plus puissant.
  » Le voyant ThermoBalance
  ( e ) s’allume lorsque le
  réglage est sélectionné. Vous ressentirez un ux d’air
  froid/chaud.
  » L’appareil avec fonction ionisante ore une brillance
  exceptionnelle et réduit les frisottis. La fonction s’active
  automatiquement lorsque l’appareil est mis sous tension.
  Les ions peuvent dégager une odeur particulière. Ce
  phénomène est normal et est dû à la diusion d’ions.
  Diuseur massant (
  i )
  Le diuseur massant permet de sécher en douceur les
  cheveux lisses, bouclés et ondulés.
  Pour améliorer votre volume naturel et conserver vos
  boucles, maintenez le sèche-cheveux verticalement
  lorsque vous vous séchez les cheveux.
  Pour donner du volume aux racines, introduisez les
  pointes du diuseur dans vos cheveux jusqu’à ce qu’elles
  touchent le cuir chevelu.
  Eectuez des mouvements circulaires avec l’appareil
  pour diuser de l’air chaud dans vos cheveux.
  Le diuseur ore une fonction de massage grâce à ses
  tiges de soin douces.
  Après utilisation :
  1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
  2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
  3 Détachez la grille d’entrée d’air ( g ) de l’appareil pour
  retirer les cheveux et la poussière.
  4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la
  poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil
  par son anneau de suspension (
  f ).
  3 Garantie et service
  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires
  ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de
  Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez
  le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
  trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
  dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
  Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à
  votre revendeur Philips.
  Indonesia
  Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di
  Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang
  ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.
  com/welcome.
  1 Penting
  Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum
  menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.
  PERINGATAN: Jangan gunakan
  alat ini di dekat air.
  Bila alat digunakan di kamar
  mandi, cabutlah stekernya
  setelah digunakan karena dekat
  dengan air dapat menimbulkan
  risiko, sekalipun alat telah
  dimatikan.
  PERINGATAN: Jangan gunakan
  alat ini di dekat bak
  mandi, pancuran, bak
  atau tempat berisi air
  lainnya.
  Selalu mencabut steker setiap
  kali selesai menggunakan alat.
  Jika terlalu panas, alat akan
  mati secara otomatis. Cabut
  steker alat lalu biarkan dingin
  selama beberapa menit.
  Sebelum Anda menghidupkan
  kembali alat ini, periksa kisi-
  kisi untuk memastikan tidak
  tersumbat bulu, rambut, dll.
  Jika kabel listrik rusak, maka
  harus diganti oleh Philips,
  pusat layanan resmi Philips
  atau orang yang mempunyai
  keahlian sejenis agar terhindar
  dari bahaya.
  Alat ini dapat digunakan oleh
  anak-anak di atas 8 tahun
  dan orang dengan cacat sik,
  indera atau kecakapan mental
  yang kurang atau kurang
  pengalaman dan pengetahuan
  jika mereka diberi pengawasan
  atau petunjuk mengenai cara
  penggunaan alat yang aman
  dan mengerti bahayanya. Anak-
  anak dilarang memainkan alat
  ini. Pembersihan dan perawatan
  tidak boleh dilakukan oleh
  anak-anak tanpa pengawasan.
  Untuk perlindungan tambahan,
  kami sarankan Anda memasang
  Residual Current Device
  (RCD) pada sirkuit listrik yang
  memasok listrik ke kamar
  mandi. RCD ini harus memiliki
  arus operasi residu terukur yang
  tidak boleh lebih dari 30 mA.
  Mintalah saran kepada petugas
  yang memasang alat ini.
  Jangan memasukkan barang
  logam ke dalam kisi-kisi udara
  untuk menghindari kejutan
  listrik.
  Jangan sekali-kali menutup
  kisi-kisi udara.
  Sebelum Anda
  menghubungkan alat, pastikan
  voltase yang ditunjukkan pada
  alat sesuai dengan voltase listrik
  di tempat Anda.
  Jangan gunakan alat untuk
  keperluan selain yang
  diterangkan dalam buku
  petunjuk ini.
  Jangan menggunakan alat
  pada rambut tiruan.
  Bila alat telah terhubung
  ke listrik, jangan sekali-kali
  meninggalkannya tanpa
  diawasi.
  Jangan sekali-kali
  menggunakan aksesori
  atau komponen apa pun
  dari produsen lain atau
  yang tidak secara khusus
  direkomendasikan oleh Philips.
  Jika Anda menggunakan
  aksesori atau komponen
  tersebut, garansi Anda menjadi
  batal.
  Jangan melilitkan kabel listrik
  pada alat.
  Tunggulah sampai alat sudah
  dingin sebelum menyimpannya.
  Jangan menarik kabel listrik
  setelah penggunaan. Selalu
  cabut alat dengan memegang
  stekernya.
  Jangan operasikan alat dengan
  tangan yang basah.
  Bawalah selalu alat ke pusat
  servis resmi Philips untuk
  diperiksa atau diperbaiki.
  Perbaikan yang dilakukan
  oleh orang yang tidak ahli
  dapat sangat merugikan bagi
  penggunanya.
  Medan elektromagnet (EMF)
  Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan
  yang berlaku terkait paparan terhadap medan
  elektromagnet.
Philips BHD186

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Philips BHD186 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Philips BHD186-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Philips BHD186 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Haartrockner und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.7 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Duits, Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Chinees, Indonesisch. Haben Sie eine Frage zum Philips BHD186 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Philips BHD186-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Philips
Model BHD186
Produkte Haartrockner
EAN 8710103810780
Sprache Duits, Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Chinees, Indonesisch
Dateityp PDF
Leistungen
Cool Shot Funktion Ja
Keramisches Heizsystem Nein
Ionenfunktion Ja
Anzahl der Heizstufen 3
Anzahl Geschwindigkeiten 2
Motortyp Gleichstrom
Lieferumfang
Konzentratordüse Ja
Reiseetui Nein
Anzahl der Befestigungen 2
Diffuser-Ausgießer Ja
Design
Klappgriff Nein
Kabellänge 1.8 m
Produktfarbe Purple,White
Hängeart Hängeschlaufe
Aufhängbar Ja
Leistung
Stromverbrauch (in Betrieb) 2200 W
Leistung 2200 W
AC Eingangsspannung 220-240 V
AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz

Bedienungsanleitu.ng

Auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung? Bedienungsanleitu.ng sorgt dafür, dass Sie in Windeseile die Bedienungsanleitung finden, die Sie suchen. In unserer Datenbank befinden sich mehr als 1 Million PDF Bedienungsanleitungen von über 10.000 Marken. Jeden Tag fügen wir die neuesten Bedienungsanleitungen hinzu, damit Sie jederzeit das Produkt finden, das Sie suchen. Es ist ganz einfach: Tippen Sie in der Suchleiste Markenname und Produkttyp ein und Sie können direkt die Bedienungsanleitung Ihrer Wahl gratis online einsehen.

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2021 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Website benutzen Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Erfahren Sie mehr