Philips Daily Collection HD9335

Philips Daily Collection HD9335 Bedienungsanleitung

(1)
 • ENGLISH
  Introduction
  Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
  To fully benet from the support that Philips offers, register your product at
  www.philips.com/welcome.
  Important
  Read this important information carefully before you use the appliance and
  save it for future reference.
  Warning
  - Avoid spillage on the connector
  - Do not misuse this kettle for other than its intended
  use to avoid potential injury
  - Do not use the appliance if the plug, the mains cord,
  the base or the kettle itself is damaged. If the mains
  cord is damaged, you must have it replaced by Philips,
  a service centre authorised by Philips or similarly
  qualied persons in order to avoid a hazard.
  - This appliance can be used by children aged from
  8 years and above and by persons with reduced
  physical, sensory or mental capabilities or lack of
  experience and knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of the
  appliance in a safe way and if they understand the
  hazards involved. Cleaning and user maintenance
  shall not be made by children unless they are older
  than 8 and supervised. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children aged less than 8 years.
  - Children shall not play with the appliance.
  - Keep the mains cord, the base and the kettle away
  from hot surfaces.
  - Do not place the appliance on an enclosed surface
  (e.g. a serving tray), as this could cause water to
  accumulate under the appliance, resulting in a
  hazardous situation.
  - Unplug the appliance and let it cool down before
  you clean it. Do not immerse the kettle or base in
  water or any other liquid. Only clean the appliance
  with a moist cloth and a mild cleaning agent.
  Caution
  - Only connect the appliance to an earthed wall
  socket.
  - Only use the kettle in combination with its original
  base.
  - The kettle is only intended for heating up and boiling
  water.
  - Never ll the kettle beyond the maximum level
  indication. If the kettle has been overlled, boiling
  water may be ejected from the spout and cause
  scalding.
  - Be careful: the outside of the kettle and the water in
  it become hot during and some time after use. Only
  lift the kettle by its handle. Also beware of the hot
  steam that comes out of the kettle.
  4240 002 01471
  Specifications are subject to change without notice
  © 2015 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  Question?
  Contact
  Philips
  - Denne elkande må ikke misbruges ved anvendelse til
  andre formål, da der er risiko for personskade
  - Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning, basisenhed
  eller selve elkanden er beskadiget. Hvis netledningen
  beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
  autoriseret Philips-serviceværksted eller en
  tilsvarende kvaliceret fagmand for at undgå enhver
  risiko.
  - Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter
  og personer med reducerede fysiske, sensoriske
  eller mentale evner eller manglende erfaring og
  viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
  apparatet og forstår de medfølgende risici. Rengøring
  og vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
  medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.
  Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde
  af børn under 8 år.
  - Lad ikke børn lege med apparatet.
  - Hold ledning, basisenhed og elkande væk fra varme
  ader.
  - Undgå at stille apparatet på en lukket overade
  (f.eks. en serveringsbakke), da vandet kan samle sig
  under apparatet, og en farlig situation derved kan
  opstå.
  - Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle
  af, før det rengøres. Elkande og basisenhed må aldrig
  nedsænkes i vand eller anden væske. Apparatet
  må kun rengøres med en fugtig klud og et mildt
  rengøringsmiddel.
  Forsigtig
  - Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
  jordforbindelse.
  - Elkanden må kun bruges sammen med den originale
  basisenhed.
  - Elkanden er udelukkende beregnet til opvarmning
  eller kogning af vand.
  - Overfyld aldrig elkanden til over det angivne
  maksimale niveau. Hvis elkanden er blevet overfyldt,
  kan der sprøjte kogende vand fra hældetuden, hvilket
  kan forårsage skoldning.
  - Forsigtig: Ydersiden af elkanden og vandet i den
  bliver meget varme under brug og i et stykke tid
  efter brug. Løft altid elkanden i håndtaget. Vær også
  opmærksom på den varme damp, der kommer ud af
  elkanden.
  - Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet og
  andre lignende steder som gårde, bed and breakfast-
  steder, personalekøkkener i butikker, på kontorer
  og i andre arbejdspladser og af gæster på hoteller,
  moteller og andre værelser til udlejning.
  Sikring mod tørkogning
  Denne elkande er udstyret med en beskyttelsesfunktion mod tørkogning:
  Den slukker automatisk, hvis du kommer til at tænde for den uden vand i eller
  uden nok vand i. Lad elkanden køle af i 10 minutter, og løft derefter elkanden
  fra basisenheden. Derefter er elkanden klar til brug igen.
  - This appliance is intended to be used in household
  and similar applications such as farm houses, bed and
  breakfast type environments, staff kitchen areas in
  shops, in ofces and in other working environments
  and by clients in hotels, motels and other residential
  type environments.
  Boil-dry protection
  This kettle is equipped with boil-dry protection: it switches off automatically if
  you accidentally switch it on with no or not enough water in it. Let the kettle
  cool down for 10 minutes and then lift the kettle off its base. Then the kettle
  is ready for use again.
  Electromagnetic elds (EMF)
  This Philips appliance complies with all standards
  regarding electromagnetic elds (EMF).
  Cleaning
  - Always unplug the base before you clean it
  - Never immerse the kettle or its base in water.
  Cleaning the kettle and the base
  Clean the outside of the kettle and the base with a
  moistened soft cloth.
  Caution: Do not let the moist cloth come into contact with
  the cord, the plug and the connector of the base.
  Descaling the kettle
  Depending on the water hardness in your area, scale may
  build up inside the kettle over time. Scale may affect the
  performance of the kettle. Descale the kettle regularly by
  following the instructions in this user manual.
  We recommend the following descaling frequency:
  - Once every 3 months for soft water areas (up to 18dH).
  - Once every month for hard water areas (more than
  18dH).
  Use white vinegar (4% acetic acid) in step 6. Rinse the
  kettle and then boil twice (steps 10-12) to remove all
  vinegar.
  Ordering accessories
  To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go
  to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre
  in your country (see the worldwide guarantee leaet for contact details).
  Environment
  - Do not throw away the appliance with the normal household waste at
  the end of its life, but hand it in at an ofcial collection point for recycling.
  By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1).
  Guarantee and support
  If you need information or support, please visit www.philips.com/support or
  read the separate worldwide guarantee leaet.
  DANSK
  Introduktion
  Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
  Få alle fordele af den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit
  produkt på www.philips.com/welcome.
  Vigtigt!
  Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
  brug, og gem dem til eventuelt senere brug.
  Advarsel
  - Undgå spild på stikket
  Elektromagnetiske felter (EMF)
  Dette Philips-apparat overholder alle standarder i
  forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
  Rengøring
  - Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden rengøring.
  - Kom aldrig elkande eller basisenhed i vand.
  Rengøring af elkanden og basisenheden
  Rengør ydersiden af elkanden og basisenheden med en
  fugtig, blød klud.
  Forsigtig: Lad ikke den fugtige klud komme i kontakt med
  ledning, stik og basisenhedens tilslutning.
  Afkalkning af elkanden
  Afhængigt af vandets hårdhed, hvor du bor, kan der med
  tiden aejres kalk i elkanden. Kalk kan påvirke elkandens
  ydeevne. Afkalk elkanden regelmæssigt ved at følge
  instruktionerne i denne brugervejledning.
  Vi anbefaler følgende afkalkningsfrekvens:
  - En gang hver tredje måned i områder med blødt
  vand (op til 18 dH).
  - En gang om måneden i områder med hårdt vand
  (over 18 dH).
  Brug hvidvinseddike (4 % eddikesyre) i trin 6. Rens
  elkanden, og kog den derefter to gange (trin 10-12) for
  at fjerne al eddike.
  Bestilling af tilbehør
  Du kan købe tilbehør eller reservedele på www.shop.philips.com/service
  eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips Kundecenter i dit
  land (se folderen Worldwide Guarantee for kontaktoplysninger).
  Miljøhensyn
  - Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
  husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aever det i stedet på en
  kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet
  (g. 1).
  Reklamationsret og support
  Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge
  www.philips.com/support eller læse i den separate folder ”World-Wide
  Guarantee”.
  DEUTSCH
  Einführung
  Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
  Um den Support, den Philips bietet, vollständig zu nutzen, registrieren Sie Ihr
  Produkt unter www.philips.com/welcome.
  Wichtig!
  Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
  aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
  Warnung
  - Vermeiden Sie ein Auslaufen von Wasser auf den
  Anschluss.
  - Verwenden Sie den Wasserkocher nicht auf
  unsachgemäße Weise, um Verletzungen zu
  vermeiden.
  - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das
  Netzkabel, der Aufheizsockel oder der Wasserkocher
  selbst beschädigt ist. Um Gefährdungen zu
  vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von
  einem Philips Service-Center, einer von Philips
  autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
  qualizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
  ersetzt werden.
  - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
  Personen mit verringerten physischen, sensorischen
  oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
  Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
  sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder
  Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
  erhalten und die Gefahren verstanden haben.
  Reinigung und Pege des Geräts darf nicht von
  Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter
  als 8 Jahre und beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät
  und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern
  unter 8 Jahren auf.
  - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  - Halten Sie das Netzkabel, den Aufheizsockel und den
  Wasserkocher fern von heißen Oberächen.
  - Stellen Sie das Gerät nicht auf versiegelte Unterlagen
  (z. B. ein Serviertablett), da sich Wasser unter dem
  Gerät sammeln könnte, was zu Gefährdungen führen
  würde.
  - Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker
  aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät
  abkühlen. Tauchen Sie den Wasserkocher und den
  Aufheizsockel niemals in Wasser oder andere
  Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem
  feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
  Vorsicht
  - Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete
  Steckdose an.
  - Benutzen Sie den Wasserkocher nur mit dem dazu
  gehörigen Aufheizsockel.
  - Der Wasserkocher ist nur für das Aufheizen und
  Kochen von Wasser vorgesehen.
  - Füllen Sie den Wasserkocher nicht bis über die
  maximale Füllstandsmarkierung hinaus. Wenn der
  Wasserkocher zu voll ist, kann kochendes Wasser
  aus dem Ausgießer austreten und Verbrühungen
  verursachen.
  - Vorsicht: Die Außenseite des Wasserkochers und das
  enthaltene Wasser sind während und einige Zeit nach
  der Verwendung heiß. Heben Sie den Wasserkocher
  nur am Handgriff an. Vorsicht vor dem heißen Dampf,
  der aus dem Wasserkocher entweicht.
  - Dieses Gerät ist für die Verwendung im
  Haushalt und in Einrichtungen wie Bauernhöfen,
  Frühstückspensionen, Mitarbeiterküchen in
  Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
  sowie für Kunden in Hotels, Motels und anderen
  Einrichtungen vorgesehen.
  Trockengehschutz
  Dieser Wasserkocher ist mit einem Trockengehschutz ausgestattet, der
  das Gerät ausschaltet, wenn Sie es versehentlich ohne Wasser oder bei
  zu geringem Wasserstand einschalten. Lassen Sie den Wasserkocher
  10 Minuten lang abkühlen, und nehmen Sie ihn dann vom Aufheizsockel. Der
  Wasserkocher ist dann wieder betriebsbereit.
  Elektromagnetische Felder
  Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
  elektromagnetischer Felder.
  Pflege
  - Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker
  des Aufheizsockels aus der Steckdose.
  - Tauchen Sie den Wasserkocher oder den
  Aufheizsockel niemals in Wasser.
  Den Wasserkocher und Aufheizsockel reinigen
  Reinigen Sie die Außenseite des Wasserkochers und
  den Aufheizsockel mit einem angefeuchteten, weichen
  Tuch.
  Achtung: Achten Sie darauf, dass das feuchte Tuch nicht
  in Kontakt mit dem Netzkabel, dem Stecker und dem
  Anschluss des Aufheizsockels kommt.
  Den Wasserkocher entkalken
  Abhängig von der Wasserhärte in Ihrer Region
  kann sich im Laufe der Zeit Kalk im Wasserkocher
  ablagern. Kalk kann die Leistung des Wasserkochers
  beeinträchtigen. Entkalken Sie den Wasserkocher
  regelmäßig anhand der folgenden Anweisungen in
  dieser Bedienungsanleitung.
  Wir empfehlen folgenden Entkalkungsabstand:
  - Alle 3 Monate in Gebieten mit weichem Wasser
  (Härtegrad bis 18 dH).
  - Einmal pro Monat in Gebieten mit hartem Wasser
  (Härtegrad über 18 dH).
  Verwenden Sie Haushaltsessig (4 % Essigsäure) in
  Schritt 6. Spülen Sie den Wasserkocher aus, und kochen
  Sie dann zweimal Wasser auf (Schritt 10 - 12), um alle
  Essigrückstände zu entfernen.
  Zubehör bestellen
  Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf
  www.shop.philips.com/service, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf.
  Sie können auch den Philips Kundendienst in Ihrem Land kontaktieren
  (entnehmen Sie die Kontaktdaten der internationalen Garantieschrift).
  Umwelt
  - Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
  Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer ofziellen Sammelstelle.
  Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 1).
  Garantie und Support
  Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
  Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale
  Garantieschrift.
  ΕΛΛΗΝΙΚΆ
  Εισαγωγή
  Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
  Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
  Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
  Σημαντικό!
  Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
  χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
  Προειδοποίηση
  - Αποφύγετε τη διαρροή νερού στη σύνδεση
  - Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα για διαφορετική
  από την προβλεπόμενη χρήση, καθώς μπορεί να
  προκληθεί τραυματισμός
  - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το
  καλώδιο, η βάση ή η ίδια η συσκευή έχουν
  υποστεί φθορά. Αν το καλώδιο υποστεί φθορά,
  θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο
  επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή
  από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
  κινδύνου.
  - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
  παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από
  άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
  ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και
  γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
  υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
  με την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους
  ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει
  να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή
  παρά μόνον αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών
  και επιβλέπονται. Διατηρήστε τη συσκευή και το
  καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των
  8 ετών.
  - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
  - Κρατήστε το καλώδιο, τη βάση και το βραστήρα
  μακριά από ζεστές επιφάνειες.
  - Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε περίκλειστη
  επιφάνεια (π.χ. ένα δίσκο σερβιρίσματος), καθώς
  το νερό ενδέχεται να συσσωρευτεί κάτω από
  τη συσκευή, δημιουργώντας μια επικίνδυνη
  κατάσταση.
  - Αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα και
  αφήστε την να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.
  Μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση σε νερό
  ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Να καθαρίζετε
  τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί και με ήπιο
  καθαριστικό.
  Προσοχή
  - Να συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με
  γείωση.
  - Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο σε συνδυασμό
  με την αυθεντική βάση του.
  - Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για να ζεσταίνετε
  και να βράζετε νερό.
  - Να μην γεμίζετε ποτέ το βραστήρα πάνω από την
  ένδειξη μέγιστης στάθμης. Σε αντίθετη περίπτωση,
  μπορεί να πεταχτεί καυτό νερό από το στόμιο και
  να ζεματιστείτε.
  - Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το
  εξωτερικό του βραστήρα αλλά και το νερό που
  περιέχει ζεσταίνονται τόσο κατά τη διάρκεια της
  χρήσης όσο και για κάποια ώρα μετά από αυτή.
  Να σηκώνετε πάντα το βραστήρα από τη λαβή
  του. Επίσης, να προσέχετε τον καυτό ατμό που
  βγαίνει από το βραστήρα.
  - Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στο σπίτι
  και σε παρόμοια περιβάλλοντα, όπως εξοχικά,
  πανσιόν, κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα,
  γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς
  και από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και
  άλλα περιβάλλοντα που προσφέρουν υπηρεσίες
  διαμονής.
  Προστασία από βρασμό χωρίς νερό
  Αυτός ο βραστήρας διαθέτει προστασία βρασμού εν κενώ: αν
  ενεργοποιηθεί κατά λάθος χωρίς να περιέχει αρκετό νερό,
  απενεργοποιείται αυτόματα. Αφήστε το βραστήρα να κρυώσει για 10
  λεπτά και στη συνέχεια αφαιρέστε τον από τη βάση του. Ο βραστήρας
  είναι και πάλι έτοιμος για χρήση.
  Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
  Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται
  με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
  ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
  Καθάρισμα
  - Αποσυνδέετε πάντα τη βάση από την πρίζα πριν
  την καθαρίσετε
  - Μην βυθίζετε ποτέ το βραστήρα ή τη βάση του σε
  νερό.
  Καθαρισμός του βραστήρα και της βάσης
  Καθαρίζετε το εξωτερικό του βραστήρα και τη βάση
  του με ένα βρεγμένο, μαλακό πανί.
  Προσοχή: Μην αφήνετε το υγρό πανί να έρθει σε επαφή
  με το καλώδιο, το φις και τη σύνδεση της βάσης.
  Άφαίρεση αλάτων του βραστήρα
  Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή
  σας, από καιρό σε καιρό μπορεί να συσσωρεύονται
  άλατα στο εσωτερικό του βραστήρα. Τα άλατα
  μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του βραστήρα.
  Να καθαρίζετε τακτικά τα άλατα, ακολουθώντας τις
  οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
  Συνιστούμε την εξής συχνότητα αφαλάτωσης:
  - Μία φορά κάθε 3 μήνες για περιοχές με μαλακό
  νερό (έως 18 dH).
  - Μία φορά το μήνα για περιοχές με σκληρό νερό
  (περισσότερο από 18 dH).
  Χρησιμοποιήστε λευκό ξίδι (4% ακετικό οξύ) στο
  βήμα 6. Ξεπλύνετε το βραστήρα και βράστε το νερό
  2 φορές (βήματα 10-12) για να αφαιρέσετε όλο το
  ξίδι.
  Παραγγελία εξαρτημάτων
  Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, ανατρέξτε στη διεύθυνση
  www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο
  της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο
  Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα
  στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
  Περιβάλλον
  - Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
  συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε
  ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο
  θα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 1).
  Εγγύηση και υποστήριξη
  Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
  www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
  διεθνούς εγγύησης.
  ESPAÑOL
  Introducción
  Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips
  Para poder beneciarse por completo de la asistencia que ofrece Philips,
  registre el producto en: www.philips.com/welcome.
  Importante
  Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y
  consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
  Advertencia
  - Evite salpicaduras en el conector.
  - No utilice esta hervidora con otros nes distintos a
  los previstos para evitar posibles lesiones.
  - No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
  alimentación, la base o la propia hervidora están
  dañados. Si el cable de alimentación está dañado,
  debe ser sustituido por Philips o por un centro de
  servicio autorizado por Philips, con el n de evitar
  situaciones de peligro.
  - Este aparato puede ser usado por niños a partir
  de 8 años y por personas con su capacidad física,
  psíquica o sensorial reducida y por quienes no
  tengan los conocimientos y la experiencia necesarios,
  si han sido supervisados o instruidos acerca del
  uso del aparato de forma segura y siempre que
  sepan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no
  deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento
  a menos que tengan más de 8 años o sean
  supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera
  del alcance de los niños menores de 8 años.
  - No permita que los niños jueguen con el aparato.
  - Mantenga el cable de alimentación, la base y la
  hervidora alejados de supercies calientes.
  - No coloque el aparato sobre una supercie cubierta,
  ya que el agua podría acumularse bajo el aparato,
  provocando una situación de peligro.
  - Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de
  limpiarlo. No sumerja la hervidora ni la base en agua
  u otros líquidos. Limpie el aparato únicamente con
  un paño húmedo y un producto de limpieza suave.
  Precaución
  - Conecte el aparato solo a un enchufe con toma de
  tierra.
  - Utilice la hervidora sólo con su base original.
  - Esta hervidora está diseñada únicamente para
  calentar y hervir agua.
  - No llene nunca la hervidora por encima de la
  indicación de nivel máximo. Si la llena en exceso, el
  agua hirviendo podría salir por la boquilla y producir
  quemaduras.
  - Tenga cuidado: la parte exterior de la hervidora
  y el agua que contiene pueden calentarse
  considerablemente durante el uso de la hervidora y
  mantener esta temperatura incluso después de que
  haya transcurrido un tiempo del uso. Coja siempre la
  hervidora por el asa. Tenga cuidado también con el
  vapor caliente que sale de la hervidora.
  - Este aparato está diseñado para utilizarlo en
  entornos domésticos o similares como: viviendas de
  granjas, hostales en los que se ofrecen desayunos,
  zona de cocina en tiendas, ocinas y otros entornos
  laborales, y por clientes de hoteles, moteles y
  entornos residenciales de otro tipo.
  Protección contra hervido en seco
  Esta hervidora cuenta con un dispositivo de protección contra el hervido sin
  agua: se apaga automáticamente si se enciende de forma accidental estando
  vacía o si no tiene suciente agua. Deje que la hervidora se enfríe durante
  10 minutos y, a continuación, retírela de su base. La hervidora estará lista para
  usar de nuevo.
  Campos electromagnéticos (CEM)
  Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre
  campos electromagnéticos (CEM).
  Limpieza
  - Desenchufe siempre la base antes de limpiarla.
  - No sumerja nunca la hervidora ni su base en agua.
  Limpieza de la hervidora y de la base
  Limpie la hervidora y la base por fuera con un paño
  humedecido.
  Precaución: No deje que el paño húmedo entre en
  contacto con el cable, el enchufe y el conector de la base.
  Eliminación de los depósitos de cal
  En función de la dureza del agua de su zona, la cal se
  puede acumular en el interior de la hervidora con
  el tiempo. La cal puede afectar al rendimiento de la
  hervidora. Elimine los depósitos de cal de su hervidora
  con regularidad siguiendo las instrucciones que
  encontrará en este manual de usuario.
  Le recomendamos la siguiente frecuencia de
  eliminación de los depósitos de cal:
  - Una vez cada 3 meses para zonas de agua blanda
  (hasta 18 dH).
  - Una vez al mes para zonas de agua dura (más de
  18 dH).
  Utilice vinagre blanco (4 % de ácido acético) en el paso
  6. Enjuague la hervidora y, a continuación, hierva dos
  veces (pasos 10-12) para eliminar todo el vinagre.
  Solicitud de accesorios
  Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
  www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de Philips. También
  puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
  en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de
  contacto).
  Medio ambiente
  - Al nal de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del
  hogar. Llévelo a un punto de recogida ocial para su reciclado. De esta
  manera, ayudará a conservar el medio ambiente (Fig. 1).
  Garantía y asistencia
  Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el
  folleto de garantía mundial independiente.
  SUOMI
  Johdanto
  Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
  Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
  www.philips.com/welcome.
  Tärkeää!
  Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa
  ja säilytä ne vastaisen varalle.
  Varoitus
  - Älä läikytä nestettä liittimeen.
  - Älä käytä vedenkeitintä muuhun kuin sen varsinaiseen
  tarkoitukseen, jotta vältät mahdolliset vahingot.
  - Älä käytä laitetta, jos sen liitäntä, virtajohto, alusta
  tai itse keitin on vahingoittunut. Jos virtajohto on
  vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
  vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
  muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
  - Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
  henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky
  on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
  laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
  turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön
  edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen
  liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai
  huoltaa laitetta ilman valvontaa. Pidä laite ja sen johto
  alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
  - Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
  - Älä laske virtajohtoa, alustaa ja laitetta kuumille
  pinnoille.
  - Älä aseta laitetta alustalle, jossa vesi voi kerääntyä
  laitteen alle (esim. tarjotin). Veden kerääntyminen
  saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
  - Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä
  ennen puhdistamista. Älä upota keitintä tai alustaa
  veteen tai muuhun nesteeseen. Käytä laitteen
  puhdistamiseen vain kosteaa liinaa ja mietoa
  puhdistusainetta.
  Varoitus
  - Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
  - Käytä vedenkeitintä vain sen alkuperäisen alustan kanssa.
  - Vedenkeitin on tarkoitettu vain veden
  lämmittämiseen tai keittämiseen.
  - Älä täytä vedenkeitintä enimmäistäyttömerkin yli. Jos
  vedenkeitin on liian täynnä, kiehuvaa vettä voi roiskua
  kaatonokasta.
  - Keittimen ulkopinta ja vesi sen sisällä kuumentuvat
  käytön aikana ja ovat kuumia jonkin aikaa käytön
  jälkeen. Nosta vedenkeitin aina kahvasta. Varo
  laitteesta tulevaa kuumaa höyryä.
  - Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin,
  kuten: henkilökunnan keittiöt kaupoissa, toimistoissa
  ja muissa työympäristöissä, maatilamajoitus, asiakkaat
  hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä,
  aamiaismajoitus.
  Ylikuumenemissuoja
  Vedenkeittimessä on ylikuumenemissuoja. Kytkin katkaisee automaattisesti
  virran vedenkeittimestä, jos vedenkeitin on vahingossa käynnistetty tyhjänä tai
  jos vettä ei ole tarpeeksi. Anna keittimen jäähtyä 10 minuuttia ja nosta se irti
  alustasta. Vedenkeitin on taas käyttövalmis.
  Sähkömagneettiset kentät (EMF)
  Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia
  kenttiä (EMF) koskevia standardeja.
  HD9334
  HD9335
  HD9336
  1
  2
  1
  2
  4
  3
  5
  1 2
  2
  4
  1
  5
  9
  11
  30 min.
  12
  1 2
  3 4
  1
  6
  3
  1
  2
  6
  1
  2
  10
  7
  1
  2
  8
  2x
  13
  16
  18
  14
  1
  2
  15
  17
  1
  2
  1
  2
  4
  3
  5
  1 2
  2
  4
  1
  5
  9
  11
  30 min.
  12
  1 2
  3 4
  1
  6
  3
  1
  2
  6
  1
  2
  10
  7
  1
  2
  8
  2x
  13
  16
  18
  14
  1
  2
  15
  17
Philips Daily Collection HD9335

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Philips Daily Collection HD9335 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Philips Daily Collection HD9335-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Philips Daily Collection HD9335 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Wasserkocher und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8.2 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Portugiesisch, Danish, Norwegisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch. Haben Sie eine Frage zum Philips Daily Collection HD9335 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Philips Daily Collection HD9335-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Philips
Model Daily Collection HD9335
Produkte Wasserkocher
Sprache Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Portugiesisch, Danish, Norwegisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch
Dateityp PDF
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank 1.5
Wasserstandsanzeige
Produktfarbe Grau
Verborgenes Heizelement
Überhitzungsschutz -
Filterung
Regelbare Temperatur
- 2
Heizelementmaterial Edelstahl
Gehäusematerial Kunststoff
Ursprungsland China
Leistung
Leistung 2200
AC Eingangsspannung 220-240
AC Eingangsfrequenz 50 - 60
Ergonomie
Rutschfeste Füße
Kabelaufwicklung
Rotationsunterseite 360°
Scharnierdeckel
Drahtlos
Kabellänge 0.75
Automatische Abschaltung
Gewicht und Abmessungen
Breite 162
Tiefe 223
Höhe 254

Bedienungsanleitu.ng

Auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung? Bedienungsanleitu.ng sorgt dafür, dass Sie in Windeseile die Bedienungsanleitung finden, die Sie suchen. In unserer Datenbank befinden sich mehr als 1 Million PDF Bedienungsanleitungen von über 10.000 Marken. Jeden Tag fügen wir die neuesten Bedienungsanleitungen hinzu, damit Sie jederzeit das Produkt finden, das Sie suchen. Es ist ganz einfach: Tippen Sie in der Suchleiste Markenname und Produkttyp ein und Sie können direkt die Bedienungsanleitung Ihrer Wahl gratis online einsehen.

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2020 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Website benutzen Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Erfahren Sie mehr