Philips Essential Care HP8126 Bedienungsanleitung

Philips Essential Care HP8126
5.3 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungPhilips Essential Care HP8126
Specifications are subject to change without notice
© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 4028Ġ
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8125
HP8126
HP8127
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
MS-MY Manual pengguna
ZH-CN ⩕ᝤ᝸ڹ
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
ID
Buku Petunjuk Pengguna
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips oers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference..
WARNING: Do not use this
appliance near water.
When the appliance is used in
a bathroom, unplug it after use
since the proximity of water
presents a risk, even when the
appliance is switched o.
WARNING: Do not use this
appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
Always unplug the appliance
after use.
If the appliance overheats,
it switches o automatically.
Unplug the appliance and let
it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance
on again, check the grilles to
make sure they are not blocked
by u, hair, etc.
If the main cord is damaged,
you must have it replaced
by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly
qualied persons in order to
avoid a hazard.
This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge
if they have been given
supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
For additional protection, we
advise you to install a residual
current device (RCD) in the
electrical circuit that supplies
the bathroom. This RCD must
have a rated residual operating
current not higher than 30mA.
Ask your installer for advice.
Do not insert metal objects
into the air grilles to avoid
electric shock.
Never block the air grilles.
Before you connect the
appliance, ensure that the
voltage indicated on the
appliance corresponds to the
local power voltage.
Do not use the appliance
for any other purpose than
described in this manual.
Do not use the appliance on
articial hair.
When the appliance is
connected to the power, never
leave it unattended.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers
or that Philips does not
specically recommend. If
you use such accessories
or parts, your guarantee
becomes invalid.
Do not wind the main cord
round the appliance.
Wait until the appliance has
cooled down before you store it.
Do not pull on the power cord
after using. Always unplug the
appliance by holding the plug.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic elds.
Environment
This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU). Follow your country’s rules for the
separate collection of electrical and electronic
products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2 Overview
a Hanging loop
b Hairdryer
c Airow switch
d Concentrator
e Brush diuser
3 Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 For precise drying, attach the concentrator ( d ) onto the
hairdryer (
b ). To disconnect the concentrator, pull it o
the hairdryer.
3 HP8126 and HP8127 come with a brush diuser. It helps
you comb and dry your hair at the same time. Insert the
pins into your hair, comb in a downward motion that the
air ows from root to end.
4 Adjust the switch ( c ) to your preference.
Setting Temperature and speed Good for
Hot and strong airow Fast drying
Gently dry the hair
at a constant caring
temperature
Careful drying
Cool airow Gentle drying
5 Switch to to switch o the appliance.
After use:
1 Switch o the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance by damp cloth.
4 Fold the appliance ( f ).
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop (
a ).
4 Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Customer Care Centre in your country (you nd its phone
number in the worldwide guarantee leaet). If there is no
Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil
have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan
du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, før du
tager apparatet i brug, og gem den til eventuelt senere brug.
ADVARSEL: Anvend ikke dette
apparat i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække
stikket ud efter brug, da
vand udgør en risiko, selvom
apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug ikke
dette apparat i nærheden
af badekar, brusekabiner,
kummer eller andre kar,
der indeholder vand.
Tag altid stikket ud, efter du har
brugt apparatet.
Hvis apparatet bliver
overophedet, slukker det
automatisk. Tag stikket ud af
stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du
tænder apparatet igen, skal du
kontrollere gitrene for at sikre,
at de ikke er blokeret af fnug,
hår osv.
Hvis netledningen beskadiges,
må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-
serviceværksted eller en
tilsvarende kvaliceret fagmand
for at undgå enhver risiko.
Dette apparat kan bruges af
børn fra 8 år og opefter og
personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de
medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse
må ikke foretages af børn
uden opsyn.
Som en ekstra
sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet med
et HFI-relæ, der ikke overstiger
30mA. Kontakt eventuelt en el-
installatør.
Stik aldrig metalgenstande ind
i luftgitrene, da dette kan give
elektrisk stød.
Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal
du sikre dig, at den spænding,
der er angivet på apparatet,
svarer til den lokale spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er
beskrevet i vejledningen.
Brug ikke apparatet på
kunstigt hår.
Hold konstant opsyn med
apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele
fra andre fabrikanter eller
tilbehør/dele, som ikke specikt
er anbefalet af Philips. Hvis
du anvender en sådan type
tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
Du må ikke sno ledningen rundt
om apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før
det er helt afkølet.
Træk ikke i netledningen efter
brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde fast
i stikket.
f
d
a
cb
e
TP
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Miljø
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
må bortskaes sammen med almindeligt
husholdningsaald (2012/19/EU). Følg dit lands regler
for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
produkter. Korrekt bortskaelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
2 Tørring af håret
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren
(
d ) på hårtørreren ( b ) Du frakobler koncentratoren
ved at trække den af hårtørreren.
3 HP8126 og HP8127 leveres med en børstediuser. Den
gør det lettere at rede og tørre dit hår på samme tid.
Sæt ”tænderne” ind i håret, red håret i en nedadgående
bevægelse, så luften strømmer fra rod til spids.
4 Juster kontakten ( c ), som du har lyst.
Indstilling Temperatur og hastighed Godt til
Meget varm og kraftig
luftstrøm
Hurtig tørring
Tør håret nænsomt ved
en konstant skånsom
temperatur
Nænsom tørring
Kold luftstrøm Blid tørring
5 Skift til for at slukke for apparatet.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det
køler ned.
3 Rengør apparatet med en fugtig klud.
4 Fold apparatet ( f ).
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (
a ).
3 Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning
af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips’
websted på www.philips.com/support eller kontakte
Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret ndes i
folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke ndes et
kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-
forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome registrieren.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe von
Wasser.
Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet
wird, trennen Sie es nach
dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe
zum Wasser stellt ein Risiko
dar, sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden
Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Badewannen,
Duschen, Waschbecken oder
sonstigen Behältern mit Wasser.
Ziehen Sie nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
Bei Überhitzung wird das Gerät
automatisch ausgeschaltet.
Ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose, und lassen Sie
das Gerät einige Minuten lang
abkühlen. Vergewissern Sie sich
vor dem erneuten Einschalten,
dass keine Flusen, Haare usw.
die Gebläseönung blockieren.
Um Gefährdungen zu
vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips
Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder
einer ähnlich qualizierten
Person durch ein Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei
der Verwendung beaufsichtigt
wurden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung
in dem Stromkreis, der das
Badezimmer versorgt, bietet
zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen
wenden Sie sich an Ihren
Installateur.
Führen Sie keine
Metallgegenstände in
die Lufteinlass- oder
Gebläseönung ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseönung immer frei.
Bevor Sie das Gerät an eine
Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf dem
Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung
beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie das Gerät nicht
zum Trocknen von Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine
Steckdose angeschlossen ist,
lassen Sie es zu keiner Zeit
unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie niemals
Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw.
nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen,
bevor Sie es wegräumen.
Ziehen Sie nach der
Verwendung nicht am
Netzkabel. Ziehen Sie
stattdessen am Netzstecker,
um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Umgebung
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen
Bestimmungen zur getrennten Entsorgung
von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2 Haare trocknen
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Setzen Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse ( d )
auf den Haartrockner (
b ) Zum Abnehmen wird die
Stylingdüse einfach vom Haartrockner abgezogen.
3 Im Lieferumfang von HP8126 und HP8127 ist ein Diusor
enthalten. Damit können Sie Ihre Haare gleichzeitig
kämmen und trocknen. Setzen Sie die Diusornger in
das Haar, kämmen Sie das Haar mit einer Bewegung
nach unten, damit die Luft von den Ansätzen bis zu den
Spitzen strömen kann.
4 Stellen Sie den Schalter ( c ) gemäß Ihren gewünschten
Einstellungen ein.
Einstellung Temperatur und
Geschwindigkeit
Geeignet für
Heißer und starker
Luftstrom
Schnelles Trocknen
Trocknen bei
konstanter, schonender
Temperatur
Schonendes
Trocknen
Kaltluft Sanftes Trocknen
5 Schalten Sie auf , um das Gerät auszuschalten.
Nach dem Gebrauch:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage,
und lassen Sie es abkühlen.
3 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
4 Klappen Sie das Gerät zusammen ( f ).
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
und staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der
Aufhängeöse aufhängen (
a ).
3 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem
Ersatzgerät, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die
Philips Website (www.philips.com/support), oder setzen
Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es
in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich
bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
3KLOLSVƤƧƫƾƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧ
ƷƱƞƳƧ
ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ
ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ
3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲ
ơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵ
ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯ
ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩ
ƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲ
ƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
ơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ
ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
ƢƽƳƬơ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧ
ƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ.
 ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƶƩƲƳƥƬƩơưƱƟƦơ
2 ƄƩơƳƴƝƣƭƹƬơơƪƱƩƢƥƟơƲƳƵƭƤƝƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯbƳƴƯƳƥƳƯƵƜƱ

dƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƯ
ƳƥƳƯƵƜƱ
3 ƔơƬƯƭƴƝƫơ+3ƪơƩ+3ƳƵƭƯƤƥƽƯƭƴơƩơưƼƬƩơƶƵƳƯƽƭơ
ƓơƲƢƯƧƨƜƭơƳƴƥƣƭƾƭƥƴƥƪơƩƴơƵƴƼƷƱƯƭơƭơƮƥƬưƥƱƤƥƽƥƴƥƴơ
ƬơƫƫƩƜƳơƲƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƷƴƥƭƟƳƴƥ
ưƱƯƲƴơƪƜƴƹƪơƩƯơƝƱơƲƨơƪƩƭƥƟƴơƩơưƼƴƩƲƱƟƦƥƲƹƲƴƩƲƜƪƱƥƲ
4 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧcƳƽƬƶƹƭơƬƥƴƩƲưƱƯƴƩƬƞƳƥƩƲƳơƲ
ƒƽƨƬƩƳƧ ƉƥƱƬƯƪƱơƳƟơƪơƩƴơƷƽƴƧƴơ ƊƤơƭƩƪƞƣƩơ
ƑƯƫƽƦƥƳƴƞƪơƩƤƵƭơƴƞƱƯƞ
ơƝƱơ
ƄƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
żưƩƯƳƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭƳƥ
ƳƴơƨƥƱƞƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƑƱƯƳƥƪƴƩƪƼ
ƳƴƝƣƭƹƬơ
ƒƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơ żưƩƯƳƴƝƣƭƹƬơ
5 ƄƵƱƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơƭơơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
4 ƅƩưƫƾƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞf
5 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯ
ƣơƭƴƦƜƪƩ
a
 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧ
ƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a
Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece
Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de
usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto
de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de
agua representa un riesgo,
aunque el aparato esté
apagado.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua
ni cerca de bañeras,
duchas, cubetas u
otros recipientes que
contengan agua.
Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
Si el aparato se calienta
en exceso, se apaga
automáticamente. Desenchufe
el aparato y deje que se enfríe
durante unos minutos. Antes de
encender de nuevo el aparato,
compruebe las rejillas para
asegurarse de que no estén
obstruidas con pelusas, pelos,
etc.
Si el cable de alimentación está
dañado, deberá ser sustituido
por Philips, por un centro de
servicio autorizado por Philips
o por personal cualicado, con
el n de evitar situaciones de
peligro.
Este aparato puede ser usado
por niños a partir de 8 años y
por personas con su capacidad
física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no
tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios, si han
sido supervisados o instruidos
acerca del uso del aparato
de forma segura y siempre
que sepan los riesgos que
conlleva su uso. No permita
que los niños jueguen con el
aparato. Los niños no deben
llevar a cabo la limpieza ni el
mantenimiento del producto sin
supervisión.
Como protección adicional,
aconsejamos que instale en el
circuito que suministre al cuarto
de baño un dispositivo de
corriente residual (RCD). Este
RCD debe tener una corriente
operacional residual que no
exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.
Para evitar descargas eléctricas,
no introduzca objetos metálicos
por las rejillas de aire.
No bloquee nunca las rejillas
del aire.
Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje
indicado en el mismo se
corresponde con el voltaje de la
red eléctrica local.
No utilice este aparato para
otros nes distintos a los
descritos en este manual.
No utilice el aparato sobre
cabello articial.
Nunca deje el aparato sin
vigilancia cuando esté
enchufado a la red eléctrica.
No utilice nunca accesorios
ni piezas de otros fabricantes
o que Philips no recomiende
especícamente. Si lo hace,
quedará anulada su garantía.
No enrolle el cable de
alimentación alrededor del
aparato.
Espere a que se enfríe el
aparato antes de guardarlo.
No tire del cable de
alimentación después de cada
uso. Desenchufe siempre el
aparato sujetándolo por la
clavija.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Medioambiental
Este símbolo signica que este producto no debe
desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/UE). Siga la normativa de su país con
respecto a la recogida de productos eléctricos y
electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la
salud humana.
2 Secado del cabello
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Para un secado preciso, coloque la boquilla
concentradora (
d ) en el secador ( b ) Para quitar la
boquilla concentradora del secador, tire de ella.
3 Los modelos HP8126 y HP8127 cuentan con un cepillo
difusor. Con él podrá secar el cabello mientras lo peina.
Introduzca las púas en el cabello, péinelo hacia abajo
para que el ujo de aire vaya de las raíces a las puntas.
4 Coloque el botón ( c ) en la posición que desee.
Posición Temperatura y velocidad Bueno para
Flujo de aire fuerte y
caliente
Secado rápido
Seca el pelo a una
temperatura suave y
constante
Secado delicado
Flujo de aire frío Secado suave
5 Cambie a para apagar el aparato.
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo en una supercie resistente al calor hasta que
se enfríe.
3 Limpie el aparato con un paño húmedo.
4 Pliegue el aparato ( f ).
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
puede guardarlo colgándolo por su anilla (
a ).
3 Garantía y servicio
Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de
una pieza o si tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com/support o póngase en contacto
con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país
(hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía).
Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase
al distribuidor Philips local.
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin
laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote
osoitteessa www.Philips.com/welcome.
1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
se myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä tätä
laitetta veden lähellä.
Jos käytät laitetta
kylpyhuoneessa, irrota pistoke
pistorasiasta käytön jälkeen,
sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
VAROITUS: älä käytä
laitetta kylpyammeen,
suihkun, altaan tai
muiden vesiastioiden
lähellä.
Irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen.
Jos laite kuumenee liikaa, virta
katkeaa automaattisesti. Irrota
laite pistorasiasta ja anna sen
jäähtyä muutama minuutti.
Ennen kuin käynnistät laitteen
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään
ole kertynyt esimerkiksi nukkaa
tai hiuksia.
Jos virtajohto on vahingoittunut,
se on oman turvallisuutesi
vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä
tai muulla ammattitaitoisella
korjaajalla.
Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on
neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
Lasten ei saa antaa puhdistaa
tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa.
Lisäksi suosittelemme
asentamaan kylpyhuoneen
pistorasiaan jäännösvirtalaitteen
(RCD). Jäännösvirtalaitteen
jäännösvirran on oltava
alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.
Älä työnnä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin
metalliesineitä, ettet saa
sähköiskua.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä
ei saa peittää.
Varmista ennen laitteen
liittämistä, että laitteeseen
merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
Älä käytä laitetta muuhun kuin
tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
Kun laite on liitetty pistorasiaan,
älä jätä sitä ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä muita
kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai
-osia. Jos käytät muita osia,
takuu ei ole voimassa.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
Älä vedä laitteen virtajohdosta
laitteen käytön jälkeen. Irrota
laitteen pistoke pistorasiasta
aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Ympäristö
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU). Noudata maasi sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
2 Hiusten kuivaaminen
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Tarkkaa kuivaamista varten voit kiinnittää kuivaimeen
(
b ) keskityssuuttimen ( d ) Suutin irtoaa kuivaimesta
vetämällä.
3 HP8126- ja HP8127-mallien mukana toimitetaan
harjadiuusori. Sen avulla voit harjata ja kuivata hiukset
yhdellä kerralla. Aseta piikit hiuksiin ja kampaa alaspäin,
jolloin ilma virtaa juurista latvoihin.
4 Säädä kytkin ( c ) haluamaasi asentoon.
Asento Lämpötila ja nopeus Käyttö:
Kuuma ja voimakas
ilmavirta
Nopea
kuivaaminen
Kuivaa hiukset hellästi
tasaisella lämmöllä
Huolellinen
kuivaaminen
Kylmä ilmavirta Hellä kuivaaminen
5 Sammuta laite painamalla kytkin -asentoon.
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Puhdista laite kostealla liinalla.
4 Taita laite kokoon. ( f ).
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
paikassa. Laitteen voi myös ripustaa roikkumaan
lenkistään (
a ).
3 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta
tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com/
support tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
(puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-
jälleenmyyjään.
Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde
de Philips ! Pour proter pleinement de l’assistance oerte
par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil, et conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
cet appareil à proximité d’une
source d’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans
une salle de bains, débranchez-
le après utilisation car la
proximité d’une source d’eau
constitue un risque, même
lorsque l’appareil est hors
tension.
AVERTISSEMENT :
n’utilisez pas l’appareil
près d’une baignoire,
d’une douche, d’un
lavabo ni de tout autre récipient
contenant de l’eau.
Débranchez toujours l’appareil
après utilisation.
Lorsque l’appareil est
en surchaue, il se met
automatiquement hors tension.
Débranchez l’appareil et
laissez-le refroidir quelques
minutes. Avant de remettre
l’appareil sous tension, assurez-
vous que les grilles ne sont pas
obstruées par de la poussière,
des cheveux, etc.
Si le cordon d’alimentation
est endommagé, il doit être
remplacé par Philips, par un
Centre Service Agréé Philips ou
par un technicien qualié an
d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont
les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de
connaissances, à condition
que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou
qu’ils aient reçu des instructions
quant à l’utilisation sécurisée
de l’appareil et qu’ils aient pris
connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans
surveillance.
Pour plus de sécurité, il est
conseillé de brancher l’appareil
sur une prise de courant
protégée par un disjoncteur
diérentiel de 30 mA dans
la salle de bains. Demandez
conseil à votre électricien.
N’insérez aucun objet
métallique dans les grilles d’air
au risque de vous électrocuter.
N’obstruez jamais les
grilles d’air.
Avant de brancher l’appareil,
assurez-vous que la tension
indiquée sur l’appareil
correspond bien à la tension
secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil dans
un autre but que celui qui est
indiqué dans ce manuel.
N’utilisez pas l’appareil sur
cheveux articiels.
Lorsque l’appareil est sous
tension, ne le laissez jamais
sans surveillance.
N’utilisez jamais d’accessoires
ou de pièces d’un autre
fabricant ou n’ayant pas été
spéciquement recommandés
par Philips. L’utilisation de
ce type d’accessoires ou de
pièces entraîne l’annulation de
la garantie.
N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de
l’appareil.
Attendez que l’appareil ait
refroidi avant de le ranger.
Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil
en tenant la che.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à
tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
champs électromagnétiques.
Environnement
Ce symbole signie que ce produit ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères
(2012/19/UE). Respectez les règles en vigueur
dans votre pays pour la mise au rebut des produits
électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte
contribue à préserver l’environnement et la santé.
2 Séchage de vos cheveux
1 Branchez la che sur la prise d’alimentation.
2 Pour un séchage précis, xez le concentrateur ( d ) sur le
sèche-cheveux. (
b ) Détachez le concentrateur d’air en
le retirant du sèche-cheveux.
3 Les modèles HP8126 et HP8127 sont fournis avec un
diuseur brosse. Celui-ci permet de peigner et de sécher
vos cheveux en même temps. Placez les broches dans
vos cheveux, peignez-les de haut en bas de sorte que
l’air circule de la racine vers les pointes.
4 Réglez le commutateur ( c ) selon vos préférences.
Réglage Température et vitesse Idéal pour
Flux d'air chaud et fort Séchage rapide
Séchage délicat des
cheveux à température
constante
Séchage qui
respecte vos
cheveux
Flux d'air tiède Séchage doux
5 Basculez l’interrupteur sur pour éteindre l’appareil.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chion humide.
4 Repliez l’appareil ( f ).
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la
poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil
par son anneau de suspension (
a ).
3 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires,
par exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou
si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de
Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à
votre revendeur Philips.
Indonesia
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di
Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang
ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di
www.philips.com/welcome.
1 Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum
menggunakan alat dan simpanlah sebagai referensi di masa
mendatang.
PERINGATAN: Jangan gunakan
alat ini dekat air.
Bila alat digunakan di kamar
mandi, cabutlah stekernya
setelah digunakan karena dekat
dengan air dapat menimbulkan
risiko, sekalipun alat telah
dimatikan.
PERINGATAN: Jangan
gunakan alat ini di dekat
bak mandi, pancuran,
bak, atau tempat berisi air
lainnya.
Selalu cabut steker setiap kali
selesai menggunakan alat.
Jika terlalu panas, alat akan
mati secara otomatis. Cabut
steker alat lalu biarkan dingin
selama beberapa menit.
Sebelum Anda menghidupkan
kembali alat ini, periksa kisi-
kisi untuk memastikan tidak
tersumbat bulu, rambut, dll.
Jika kabel listrik rusak, maka
harus diganti oleh Philips,
pusat layanan resmi Philips
atau orang yang mempunyai
keahlian sejenis agar terhindar
dari bahaya.
Alat ini dapat digunakan oleh
anak-anak di atas 8 tahun
dan orang dengan cacat sik,
indera atau kecakapan mental
yang kurang atau kurang
pengalaman dan pengetahuan
jika mereka diberi pengawasan
atau petunjuk mengenai cara
penggunaan alat yang aman
dan mengerti bahayanya. Anak-
anak dilarang memainkan alat
ini. Pembersihan dan perawatan
tidak boleh dilakukan oleh
anak-anak tanpa pengawasan.
Untuk perlindungan tambahan,
kami sarankan Anda memasang
Residual Current Device
(RCD) pada sirkuit listrik yang
memasok listrik ke kamar
mandi. RCD ini harus memiliki
arus operasi residu terukur yang
tidak boleh lebih dari 30 mA.
Mintalah saran kepada petugas
yang memasang alat ini.
Jangan memasukkan barang
logam ke dalam kisi-kisi
udara untuk menghindari
kejutan listrik.
Jangan sekali-kali menutup
kisi-kisi udara.
Sebelum Anda menghubungkan
alat, pastikan voltase yang
ditunjukkan pada alat sesuai
dengan voltase listrik di
tempat Anda.
Jangan gunakan alat untuk
keperluan selain yang
diterangkan dalam buku
petunjuk ini.
Jangan menggunakan alat pada
rambut tiruan.
Bila alat telah terhubung
ke listrik, jangan sekali-
kali meninggalkannya
tanpa diawasi.
Jangan sekali-kali
menggunakan aksesori
atau komponen apa pun
dari produsen lain atau
yang tidak secara khusus
direkomendasikan oleh Philips.
Jika Anda menggunakan
aksesori atau komponen
tersebut, garansi Anda
menjadi batal.
Jangan melilitkan kabel listrik
pada alat.
Tunggulah sampai alat sudah
dingin sebelum menyimpannya.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Philips Essential Care HP8126 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Haartrockner und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.3 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Philips Essential Care HP8126 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Philips und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Philips -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Philips
Essential Care HP8126 | HP8126/02
Haartrockner
8710103724735
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Design
KlappgriffJa
ProduktfarbeViolett
HängeartHängender Ring
AufhängbarJa
Kabellänge1.5 m
Leistung
Leistung400 W
AC Eingangsspannung220 V
Leistungen
Cool Shot FunktionJa
IonenfunktionNein
Anzahl Geschwindigkeiten3
Anzahl der Heizstufen3
Lieferumfang
Diffuser-AusgießerJa
KonzentratordüseJa
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Philips Essential Care HP8126 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.