Philips MoistureProtect HP8280 Bedienungsanleitung

Philips MoistureProtect HP8280
7.5 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungPhilips MoistureProtect HP8280

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
benet from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
WARNING: Do not use this appliance

near water.

When the appliance is used in a

bathroom, unplug it after use since

the proximity of water presents a risk,

even when the appliance is switched

off.
WARNING: Do not use

this appliance near bathtubs,

showers, basins or other

vessels containing water.

Always unplug the appliance after use.
If the appliance overheats, it switches

off automatically. Unplug the appliance

and let it cool down for a few minutes.

Before you switch the appliance on

again, check the grilles to make sure

they are not blocked by uff, hair, etc.

If the mains cord is damaged, you

must have it replaced by Philips, a

service centre authorised by Philips or

similarly qualied persons in order to

avoid a hazard.

This appliance can be used by

children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or

lack of experience and knowledge

if they have been given supervision

or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and

understand the hazards involved.

Children shall not play with the

appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by

children without supervision.

For additional protection, we advise

you to install a residual current device

(RCD) in the electrical circuit that

supplies the bathroom. This RCD

must have a rated residual operating

current not higher than 30mA. Ask

your installer for advice.

Do not insert metal objects into the

air grilles to avoid electric shock.

Never block the air grilles.
Before you connect the appliance,

ensure that the voltage indicated on

the appliance corresponds to the local

power voltage.

Do not use the appliance for any

other purpose than described in this

manual.

Do not use the appliance on articial

hair.

When the appliance is connected to

the power, never leave it unattended.

Never use any accessories or

parts from other manufacturers

or that Philips does not specically

recommend. If you use such

accessories or parts, your guarantee

becomes invalid.

Do not wind the mains cord round

the appliance.

Wait until the appliance has cooled

down before you store it.

Electromagnetic elds (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic elds.

Environment

Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to
a product it means the product is covered by the European
Directive 2012/19/EU.
Please inform yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.

2 Introduction

The MoistureProtect dryer has an innovative new sensor technology
called the Moisture Protect sensor.
This technology has been specically designed to preserve the natural
hydration of your hair. The infrared sensor measures the temperature
of your hair while drying it, diagnoses your hair and adapts the
temperature to preserve its natural hydration. This gives advanced
protection to your hair and scalp from overheating and therefore keeps
your hair healthier and shinier. We’ve already turned the sensor on so
you can enjoy maximum protection right from the start.

3 Dry your hair

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Attach a concentrator or volume diffuser for your styling needs.
Concentrator
For precise drying, attach the concentrator (
b ) onto the hairdryer.
Volume Diffuser
To enhance volume for curls and bouncy style, attach the diffuser
(
a ) onto the hairdryer. Insert the pins into your hair to touch your
scalp and make rotating movements. You are recommended to use the
Thermoprotect heat setting for this purpose.
3 Adjust the airow switch ( e ) and temperature switch ( d ) to
suitable positions.
4 Switch on MoistureProtect ( g ) for more protection. The
moisture protect is on when using for the rst time.
» The purple LED light on the product indicates the moisture
protect sensor is on.
IT Manuale utente
NL
Gebruiksaanwijzing
NO
Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
MS-MY Manual pengguna
ZH-CN 用户手册
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
IN Buku Petunjuk Pengguna
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8280
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 38551
a
b
c
d
e
gh
f
Switch Settings Function
Temperature
Hot
Dry shower-wet hair quickly.
Thermoprotect
Dry your hair at a constant
caring temperature..
Gently dry the hair.
Airow Strong airow and fast drying.
Gentle airow and styling.
Switch off.
MoistureProtect Protect the hair from
overheating and preserve the
natural hydration of your hair.
5 Press the cool shot button ( c ) for cool airow to x your style.
» When the appliance is powered on, ions are automatically and
continuously dispensed, reducing frizz and providing additional
shine.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the concentrator ( b ) or volume diffuser ( a ), pull
it off the hairdryer.
4 Press the latch to detach the air inlet grille ( h ) to remove hair
and dust.
5 Clean the appliance by a damp cloth.
6 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop (
f ).

4 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre
in your country. The phone number is in the worldwide guarantee
leaet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your
local Philips dealer.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Anvend ikke dette

apparat i nærheden af vand.

Hvis du anvender apparatet i

badeværelset, skal du trække stikket ud

efter brug, da vand udgør en risiko,

selvom apparatet er slukket.

ADVARSEL: Brug ikke dette

apparat i nærheden af badekar,

brusekabiner, kummer eller

andre kar, der indeholder vand.

Tag altid stikket ud af stikkontakten

efter brug.

Hvis apparatet bliver overophedet,

slukker det automatisk. Tag stikket

ud af stikkontakten og lad apparatet

afkøle i et par minutter. Før du tænder

apparatet igen, skal du kontrollere

gitrene for at sikre, at de ikke er

blokeret af fnug, hår osv.

Hvis netledningen beskadiges, må den

kun udskiftes af Philips, et autoriseret

Philips-serviceværksted eller en

tilsvarende kvaliceret fagmand for at

undgå enhver risiko.

Dette apparat kan bruges af børn

fra 8 år og opefter og personer

med reducerede fysiske, sensoriske

eller mentale evner eller manglende

erfaring og viden, hvis de er blevet

instrueret i sikker brug af apparatet og

forstår de medfølgende risici. Lad ikke

børn lege med apparatet. Rengøring

og vedligeholdelse må ikke foretages

af børn uden opsyn.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning

anbefales det, at installationen til

badeværelset er forsynet med et

HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.

Kontakt eventuelt en el-installatør.

Stik aldrig metalgenstande ind i

luftgitrene, da dette kan give elektrisk

stød.

Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal du sikre

dig, at den spænding, der er angivet

på apparatet, svarer til den lokale

spænding.

Brug kun apparatet til de formål, der

er beskrevet i denne vejledning.

Brug aldrig apparatet i kunstigt hår.
Hold konstant opsyn med apparatet,

når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre

fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke

specikt er anbefalet af Philips. Hvis du

anvender en sådan type tilbehør eller

dele, annulleres garantien.

Rul aldrig ledningen op omkring

apparatet.

Læg aldrig apparatet væk, før det er

helt afkølet.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljøhensyn

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er
omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.
Forhør dig på den lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og
menneskers helbred.

2 Introduktion

MoistureProtect-tørreren har en innovativ ny sensorteknologi, der
hedder Moisture Protect-sensoren.
Denne teknologi er specielt designet til at bevare dit hårs naturlige
hydrering. Den infrarøde sensor måler dit hårs temperatur under
tørringen, diagnosticerer dit hår og tilpasser temperaturen for at bevare
dets naturlige hydrering. Det giver avanceret beskyttelse af hår og
hovedbund, så de ikke overophedes, og holder derved dit hår sundt
og skinnende. Vi har allerede aktiveret sensoren, så du kan nyde den
maksimale beskyttelse lige fra starten.

3 Tør dit hår

1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Sæt en koncentrator eller volumendiffuser på til at opfylde dine
stylingbehov.
Fønnæb
Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren (
b ) på
hårtørreren.
Volumendiffuser
For at opnå mere volumen til krøller og fyldige frisurer skal du sætte
diffuseren (
a ) på hårtørreren. Sæt diffuserens ”tænder” ind i håret,
du kan røre hovedbunden og lave roterende bevægelser. Det anbefales,
at du bruger Thermoprotect-varmeindstillingen til dette formål.
3 Juster knappen til luftstrøm ( e ) og temperaturknappen ( d ) til
passende positioner.
4 Tænd for MoistureProtect ( g ) for at få mere beskyttelse.
Fugtighedsbeskyttelsen er tændt, når du bruger den for første gang.
» Det lilla LED-lys på produktet angiver, at
fugtighedsbeskyttelsessensoren er tændt.
Omskifter Indstillinger Funktion
Temperatur
Spændende
Tør vådt hår hurtigt efter
brusebad.
Termobeskyttelse
Tør håret ved en konstant
skånsom temperatur
Tør håret nænsomt.
Luftstrøm Kraftig luftstrøm til hurtig
tørring.
Moderat luftstrøm og
styling.
Sluk.
MoistureProtect Beskyt håret fra
overophedning, og
bevar dit hårs naturlige
hydrering.
5 Tryk på koldluftsknappen ( c ) for en kølig luftstrøm til at sætte
frisuren.
» Når apparatet er tændt, produceres og frigives der automatisk og
kontinuerligt ioner, hvilket reducerer krusning og giver yderligere
glans.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3 Frakobl koncentratoren ( b ) eller volumendiffuseren ( a ) ved at
trække den ud af hårtørreren.
4 Tryk på låsen for at afmontere luftindtagsgitteret ( h ), så hår og
støv kan fjernes.
5 Rengør apparatet med en fugtig klud.
6 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen (
f ).

4 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/support eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
Telefonnummeret ndes i folderen ”World-Wide Guarantee”. Hvis
der ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale
Philips-forhandler.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
den Support von Philips in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie Ihr
Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtige Hinweise

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie das

Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Wenn das Gerät in einem

Badezimmer verwendet wird, trennen

Sie es nach dem Gebrauch von der

Stromversorgung. Die Nähe zum

Wasser stellt ein Risiko dar, sogar

wenn das Gerät abgeschaltet ist.

WARNUNG: Verwenden Sie

das Gerät nicht in der Nähe

von Badewannen, Duschen,

Waschbecken oder sonstigen

Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den

Netzstecker aus der Steckdose.

Bei Überhitzung wird das Gerät

automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie

den Netzstecker aus der Steckdose,

und lassen Sie das Gerät einige

Minuten abkühlen. Vergewissern Sie

sich vor dem erneuten Einschalten,

dass keine Flusen, Haare usw. die

Gebläseöffnung blockieren.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf

ein defektes Netzkabel nur von einem

Philips Service-Center, einer von

Philips autorisierten Werkstatt oder

einer ähnlich qualizierten Person

durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt

werden.

Dieses Gerät kann von Kindern

ab 8 Jahren und Personen mit

verringerten physischen, sensorischen

oder psychischen Fähigkeiten oder

Mangel an Erfahrung und Kenntnis

verwendet werden, wenn sie bei der

Verwendung beaufsichtigt wurden

oder Anweisung zum sicheren

Gebrauch des Geräts erhalten und

die Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät

spielen. Die Reinigung und Wartung

darf nicht von Kindern ohne Aufsicht

durchgeführt werden.

Der Einbau einer

Fehlerstromschutzeinrichtung in dem

Stromkreis, der das Badezimmer

versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.

Dieses Gerät muss über einen

Nennauslösestrom von maximal

30 mA verfügen. Bei Fragen wenden

Sie sich an Ihren Installateur.

Führen Sie keine Metallgegenstände in

die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung

ein, da dies zu Stromschlägen führen

kann.

Halten Sie Lufteinlassgitter und

Gebläseöffnung immer frei.

Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose

anschließen, überprüfen Sie, ob die

auf dem Gerät angegebene Spannung

mit der Netzspannung vor Ort

übereinstimmt.

Verwenden Sie das Gerät

nie für andere als in dieser

Bedienungsanleitung beschriebene

Zwecke.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum

Trocknen von Kunsthaar.

Wenn das Gerät an eine Steckdose

angeschlossen ist, lassen Sie es zu

keiner Zeit unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie niemals Zubehör

oder Teile, die von Drittherstellern

stammen bzw. nicht von Philips

empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)

Zubehör oder Teile verwenden,

erlischt Ihre Garantie.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht um

das Gerät.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor

Sie es wegräumen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Umwelt

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden können.
Bendet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne
auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
Europäische Richtlinie 2012/19/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich bitte nach den örtlichen Bestimmungen in Ihrem Land,
und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausabfall. Durch die
korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt.

2 Einführung

The MoistureProtect-Haartrockner verfügt über eine innovative neue
Sensor-Technologie namens MoistureProtect-Sensor.
Diese Technologie wurde speziell dazu entwickelt, um die natürliche
Feuchtigkeit Ihres Haars zu erhalten. Der Infrarot-Sensor misst beim
Trocknen die Temperatur Ihres Haars und passt die Temperatur an, um
die natürliche Feuchtigkeit zu erhalten. Dadurch sind Ihr Haar und Ihre
Kopfhaut vor zu viel Wärme geschützt und Ihr Haar bleibt glänzend und
gesund. Wir haben den Sensor bereits aktiviert, damit Sie von Anfang an
optimalen Schutz genießen können.

3 Haare trocknen

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Bringen Sie je nach Styling einen Stylingdüse oder einen
Volumendiffusor an.
Stylingdüse
Setzen Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse (
b ) auf den
Haartrockner.
Volumendiffusor
Um das Volumen und die Spannkraft Ihrer Locken zu verbessern,
setzen Sie den Diffusor (
a ) auf den Haartrockner. Setzen Sie die
Diffusornger in das Haar, sodass sie die Kopfhaut berühren und
machen Sie kreisende Bewegungen. Zu diesem Zweck empfehlen wir
die Verwendung der ThermoProtect-Temperatureinstellung.
3 Stellen Sie den Gebläse- ( e ) und den Temperaturschalter ( d )
auf die entsprechenden Positionen.
4 Schalten Sie für zusätzlichen Schutz MoistureProtect ( g ) ein.
Bei der ersten Anwendung ist MoistureProtect angeschaltet.
» Das Lila LED-Licht auf dem Gerät gibt an, dass der
MoistureProtect-Sensor eingeschaltet ist.
Umschaltung Einstellungen Funktion
Temperatur
Premium
Nasses Haar schnell trocknen.
Schonendes
Trocknen
Trocknen Sie Ihr Haar bei
konstanter und schonender
Temperatur.
Sanftes Trocknen des Haars.
Luftwirbel Starker Luftstrom für
schnelles Trocknen.
Sanfter Luftstrom und
einfaches Styling.
Ausschalten.
MoistureProtect Schützen Sie Ihr Haar vor zu
viel Wärme und bewahren
Sie die natürliche Feuchtigkeit
Ihres Haars.
5 Drücken Sie die Kaltlufttaste ( c ), um die Frisur mit der Kaltstufe
zu xieren.
» Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden automatisch und
kontinuierlich Ionen abgegeben, die die statische Auadung
reduzieren und Ihrem Haar mehr Glanz verleihen.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Zum Abnehmen wird die Stylingdüse ( b ) oder der
Volumendiffusor (
a ) einfach vom Haartrockner abgezogen.
4 Drücken Sie auf den Verschluss, um die Lufteinlassöffnung ( h )
abzunehmen und um Haare und Staub zu entfernen.
5 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
6 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der Aufhängeöse (
f )
aufhängen.

4 Garantie und Service

Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
www.philips.com/support, oder setzen Sie sich mit einem Philips
Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer
bendet sich in der Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-
Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην

χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

κοντά σε νερό.

Όταν χρησιμοποιείτε τη

συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ

την από την πρίζα μετά τη χρήση

καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί

κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή

είναι απενεργοποιημένη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην

χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

κοντά σε μπανιέρες,

ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα

δοχεία που περιέχουν νερό.

Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή

από την πρίζα μετά από κάθε

χρήση.

Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί,

απενεργοποιείται αυτόματα.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την

πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για

μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε

ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες

ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν

μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ.

Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα

πρέπει να αντικατασταθεί από ένα

κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο

από τη Philips ή από εξίσου

εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή

κινδύνου.

Αυτή η συσκευή μπορεί να

χρησιμοποιηθεί από παιδιά από

8 ετών και πάνω και από άτομα

με περιορισμένες σωματικές,

αισθητήριες ή διανοητικές

ικανότητες ή από άτομα χωρίς

εμπειρία και γνώση, με την

προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν

υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει

οδηγίες σχετικά με την ασφαλή

χρήση της συσκευής και κατανοούν

τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα

παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη

συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να

καθαρίζουν και να συντηρούν τη

συσκευή χωρίς επιτήρηση.

Για επιπλέον προστασία, σας

συνιστούμε να εγκαταστήσετε

ένα μηχανισμό προστασίας από

διαρροή ρεύματος (RCD) στο

ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί

το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός

δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική

τιμή παραμένοντος ρεύματος

λειτουργίας υψηλότερη από 30mA.

Για περαιτέρω πληροφορίες,

συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο

σας.
Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα

μέσα στις γρίλιες ούτως ώστε

να αποφύγετε τον κίνδυνο

ηλεκτροπληξίας.

Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
Προτού συνδέσετε τη συσκευή,

βεβαιωθείτε ότι η τάση που

αναγράφεται στη συσκευή

αντιστοιχεί στην τοπική τάση

ρεύματος.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή

για κανένα άλλο σκοπό εκτός από

αυτόν που περιγράφεται στο παρόν

εγχειρίδιο.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε

τεχνητά μαλλιά.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη

στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς

παρακολούθηση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ

εξαρτήματα ή μέρη από

άλλους κατασκευαστές ή που η

Philips δεν συνιστά ρητώς. Εάν

χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα

ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται

άκυρη.

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από

τη συσκευή.

Περιμένετε έως ότου κρυώσει η

συσκευή για να την αποθηκεύσετε.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβάλλον

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά
και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα για τη χωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην
απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας
προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Εισαγωγή

Το σεσουάρ MoistureProtect είναι εξοπλισμένο με μια
πρωτοποριακή νέα τεχνολογία που ονομάζεται αισθητήρας
προστασίας υγρασίας.
Η τεχνολογία αυτή έχει αναπτυχθεί ειδικά για να διατηρεί τη
φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας. Ο αισθητήρας υπερύθρων
μετρά τη θερμοκρασία των μαλλιών σας ενώ τα στεγνώνετε,
κατανοεί την υφή τους και προσαρμόζει τη θερμοκρασία ώστε
να διατηρήσει τη φυσική υγρασία της τρίχας. Το κεφάλι και η
τρίχα προστατεύονται περισσότερο από την υπερθέρμανση,
με αποτέλεσμα πιο υγιή και λαμπερά μαλλιά. Έχουμε ήδη
ενεργοποιήσει τον αισθητήρα, ώστε να στεγνώσετε τα μαλλιά σας
με τη μέγιστη προστασία από την πρώτη φορά.

3 Στεγνώστε τα μαλλιά σας

1 Βάλτε το βύσμα σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
2 Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα στόμιο ή μια φυσούνα, ανάλογα
με τις ανάγκες σας.
Στόμιο
Για να στεγνώσετε με ακρίβεια συγκεκριμένα σημεία, τοποθετήστε
το στόμιο (
b ).
Φυσούνα
Για μεγαλύτερο όγκο στις μπούκλες και ανάλαφρο στυλ,
τοποθετήστε τη φυσούνα (
a ). Βάλτε τις ακίδες μέσα στα
μαλλιά σας και κάντε κυκλικές κινήσεις. Σας συνιστούμε να
χρησιμοποιήσετε και τη ρύθμιση προστασίας από τη θερμοκρασία.
3 Προσαρμόστε το διακόπτη ροής αέρα ( e ) και το διακόπτη
θερμοκρασίας (
d ) στις κατάλληλες θέσεις.
4 Για μεγαλύτερη προστασία, ενεργοποιήστε το MoistureProtect
( g ). Όταν χρησιμοποιήσετε το σεσουάρ για πρώτη φορά, η
προστασία υγρασίας θα είναι ενεργοποιημένη.
» Η μωβ λυχνία LED υποδεικνύει ότι ο αισθητήρας προστασίας
υγρασίας είναι ενεργοποιημένος.
Διακόπτης Ρυθμίσεις Λειτουργία
Θερμοκρασία
Το καλύτερο
Γρήγορο στέγνωμα
βρεγμένων μαλλιών.
Thermoprotect
Στεγνώστε τα μαλλιά
σας σε μια σταθερή, ήπια
θερμοκρασία.
Απαλό στέγνωμα των
μαλλιών.
Ροή αέρα
Ισχυρή ροή αέρα και
γρήγορο στέγνωμα.
Ήπια ροή αέρα και
φορμάρισμα.
Απενεργοποίηση.
MoistureProtect Προστατεύστε τα
μαλλιά σας από την
υπερθέρμανση και
διατηρήστε τη φυσική τους
ενυδάτωση.
5 Πιέστε το κουμπί βολής κρύου αέρα ( c ) για ροή κρύου
αέρα που θα σας βοηθήσει να σταθεροποιήσετε το χτένισμά σας.
» Όταν η συσκευή ενεργοποιείται, διαχέει αυτομάτως και
συνεχώς ιόντα στα μαλλιά, για λιγότερο φριζάρισμα και
περισσότερη λάμψη.
Μετά τη χρήση:
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
2 Τοποθετήστε την σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια μέχρι να
κρυώσει.
3 Για να αποσυνδέσετε το στόμιο ( b ) ή τη φυσούνα ( a ),
τραβήξτε τα από το σεσουάρ.
4 Για να αφαιρέσετε τυχόν τρίχες και σκόνη, πιέστε το μοχλό για
να αποσυνδέσετε τη γρίλια εισόδου αέρα (
h ).
5 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.
6 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από
τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι
(
f ).

4 Εγγύηση και επισκευή

Εάν χρειάζεστε πληροφορίες, π.χ. σχετικά με την αντικατάσταση
ενός εξαρτήματος ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα,
επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Philips στο
www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Ο αριθμός
τηλεφώνου βρίσκεται στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης. Εάν δεν
υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα
σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

Español

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
sacar el mayor partido a la asistencia que proporciona Philips, registre su
producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua.

Si utiliza el aparato en el cuarto de

baño, desenchúfelo después de usarlo.

La proximidad de agua representa

un riesgo, aunque el aparato esté

apagado.

ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua ni cerca

de bañeras, duchas, cubetas u

otros recipientes que

contengan agua.

Desenchufe siempre el aparato

después de usarlo.

Si el aparato se calienta en exceso, se

apaga automáticamente. Desenchufe

el aparato y deje que se enfríe

durante unos minutos. Antes de

encender de nuevo el aparato,

compruebe las rejillas para asegurarse

de que no estén obstruidas con

pelusas, pelos, etc.

Si el cable de alimentación está

dañado, debe ser sustituido por

Philips o por un centro de servicio

autorizado por Philips, con el n de

evitar situaciones de peligro.

Este aparato puede ser usado por

niños a partir de 8 años y por

personas con su capacidad física,

psíquica o sensorial reducida y por

quienes no tengan los conocimientos

y la experiencia necesarios, si han

sido supervisados o instruidos acerca

del uso del aparato de forma segura

y siempre que sepan los riesgos que

conlleva su uso. No permita que

los niños jueguen con el aparato.

Los niños no deben llevar a cabo

la limpieza ni el mantenimiento sin

supervisión.

Como protección adicional,

aconsejamos que instale en el circuito

que suministre al cuarto de baño

un dispositivo de corriente residual

(RCD). Este RCD debe tener una

corriente operacional residual que

no exceda de 30 mA. Consulte a su

electricista.

Para evitar descargas eléctricas, no

introduzca objetos metálicos por las

rejillas de aire.

No bloquee nunca las rejillas del aire.
Antes de enchufar el aparato,

compruebe que el voltaje indicado

en el mismo se corresponde con el

voltaje de la red eléctrica local.

No utilice este aparato para otros

nes distintos a los descritos en este

manual.

No utilice el aparato sobre cabello

articial.

Nunca deje el aparato sin vigilancia

cuando esté enchufado a la red

eléctrica.

No utilice nunca accesorios ni piezas

de otros fabricantes o que Philips no

recomiende especícamente. Si lo

hace, quedará anulada su garantía.

No enrolle el cable de alimentación

alrededor del aparato.

Espere a que se enfríe el aparato

antes de guardarlo.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.

Medio ambiente

Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver
a utilizar.
Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en
un producto indica que éste cumple la directiva europea 2012/19/EU.
Infórmese acerca del sistema de reciclaje de productos eléctricos y
electrónicos de su localidad.
Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos
con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto
antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud humana.

2 Introducción

El secador MoistureProtect dispone de una innovadora tecnología de
sensor denominada MoistureProtect.
Esta tecnología se ha diseñado especícamente para conservar
la hidratación natural del cabello. El sensor de infrarrojos mide la
temperatura del cabello mientras lo seca, diagnostica el cabello y adapta
la temperatura para conservar su hidratación natural. Esto proporciona
una protección avanzada frente al sobrecalentamiento del cabello y el
cuero cabelludo y, por lo tanto, mantiene el cabello más sano y brillante.
El sensor ya está activado para que pueda disfrutar de la máxima
protección desde el principio.

3 Secado del cabello

1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Coloque una boquilla concentradora o un difusor de volumen según
sus necesidades.
Boquilla concentradora
Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora (
b ) en el
secador.
Difusor de volumen
Para dar volumen y vitalidad a los rizos, coloque el difusor (
a ) en
el secador. Introduzca las púas en el pelo hasta que toquen el cuero
cabelludo y haga movimientos rotatorios. Le recomendamos que utilice
el ajuste de calor Thermoprotect para hacerlo.
3 Ajuste el botón de ujo de aire ( e ) y el botón de temperatura
(
d ) en las posiciones adecuadas.
4 Active la función MoistureProtect ( g ) para una mayor
protección. La protección de la humedad está activada cuando se
utiliza el aparato por primera vez.
» El piloto LED morado del producto indica que el sensor de
protección de la humedad está activado.
Interruptor Ajustes Función
Temperatura
Nuevo
Seca el cabello mojado
rápidamente.
ThermoProtect
Seca el cabello a una
temperatura suave y
constante.
Seca el cabello con suavidad.
Flujo de aire Flujo de aire fuerte para un
secado rápido.
Flujo de aire suave para dar
forma.
Apagado.
MoistureProtect Protege el pelo del
sobrecalentamiento y
conserva la hidratación
natural del mismo.
5 Pulse el botón de chorro de aire frío ( c ) para que el aire sea
frío y je el peinado.
» Cuando el aparato está encendido, los iones se emiten de
forma automática y constante, reduciendo el encrespado y
proporcionando más brillo.
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo en una supercie resistente al calor hasta que se enfríe.
3 Para quitar la boquilla concentradora ( b ) o el difusor de volumen
(
a ) del secador, tire de ellos.
4 Presione la pestaña para extraer la rejilla de entrada de aire ( h )
para quitar el pelo y el polvo.
5 Limpie el aparato con un paño húmedo.
6 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
guardarlo colgándolo por su anilla (
f ).

4 Garantía y servicio

Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o
si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com/support o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país. El número de teléfono se
encuentra en el folleto de garantía mundial. Si no hay Servicio de
Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

Suomi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat
parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen
osoitteessa www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta

veden lähellä.

Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,

irrota pistoke pistorasiasta käytön

jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,

vaikka virta olisi katkaistu.

VAROITUS: älä käytä laitetta

kylpyammeen, suihkun, altaan

tai muiden vesiastioiden lähellä.

Irrota pistoke pistorasiasta aina

käytön jälkeen.

Jos laite kuumenee liikaa, virta

katkeaa automaattisesti. Irrota laite

pistorasiasta ja anna sen jäähtyä

muutama minuutti. Ennen kuin

käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,

ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi

nukkaa tai hiuksia.

Jos virtajohto on vahingoittunut, se

on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä

vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa

huoltoliikkeessä tai muulla

ammattitaitoisella korjaajalla.

Laitetta voivat käyttää myös yli

8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden

fyysinen tai henkinen toimintakyky on

rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta

tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä

on neuvottu laitteen turvallisesta

käytöstä tai tarjolla on turvallisen

käytön edellyttämä valvonta ja jos he

ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.

Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten

ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa

laitetta ilman valvontaa.

Lisäksi suosittelemme asentamaan

kylpyhuoneen pistorasiaan

jäännösvirtalaitteen (RCD).

Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran

on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat

asentajalta.

Älä työnnä ilmanotto- tai

ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,

ettet saa sähköiskua.

Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa

peittää.

Varmista ennen laitteen liittämistä,

että laitteeseen merkitty jännite vastaa

paikallista jännitettä.

Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä

oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.

Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä

sitä ilman valvontaa.

Älä koskaan käytä muita kuin

Philipsin valmistamia tai suosittelemia

lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita

osia, takuu ei ole voimassa.

Älä kierrä virtajohtoa laitteen

ympärille.

Anna laitteen jäähtyä ennen

säilytykseen asettamista.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.

Ympäristöasiaa

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista
ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2012/19/EU soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen
talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.

2 Johdanto

MoistureProtect-hiustenkuivaimessa käytetään uutta innovatiivista
Moisture Protect -tunnistintekniikkaa.
Tekniikka on suunniteltu ylläpitämään hiusten luonnollista kosteutta.
Infrapunatunnistin mittaa hiusten lämpötilan kuivauksen aikana ja
muuttaa lämpötilaa siten, että hiusten luonnollinen kosteus säilyy. Uusi
tekniikka suojaa tehokkaasti hiuksia ja päänahkaa ylikuumenemiselta,
joten hiuksesi pysyvät terveinä ja kiiltävinä. Sensori on valmiiksi kytketty
päälle, jotta se suojaisi hiuksiasi heti ensimmäisestä käyttökerrasta.

3 Hiusten kuivaaminen

1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Kiinnitä keskityssuutin tai diffuusori hiustenkuivaimeen.
Keskityssuutin
Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen (
b )
hiustenkuivaimeen.
Diffuusori
Voit lisätä runsautta ja ilmavuutta kiinnittämällä diffuusorin
(
a ) hiustenkuivaimeen. Aseta tapit hiuksiin niin, että ne koskettavat
päänahkaa, ja tee laitteella kiertoliikettä. Diffuusorin kanssa on
suositeltavaa käyttää Thermoprotect-asetusta.
3 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin ( e ) ja lämpötilakytkin ( d )
sopivaan asentoon.
4 Lisää suojaa ottamalla MoistureProtect-asetus ( g ) käyttöön.
MoistureProtect-asetus on käytössä, kun laitetta käytetään
ensimmäisen kerran.
» Violetti merkkivalo ilmaisee, että kosteuden tunnistin on käytössä.
Kytkin Asetukset Toiminto
Lämpötila
Suosittu
Kuivaa hiukset nopeasti
suihkun jälkeen.
Thermoprotect
Kuivaa hiukset tasaisessa ja
hoitavassa lämpötilassa.
Kuivaa hiukset hellästi.
Ilmanvirtaus Voimakas puhallus nopeaan
kuivatukseen
Kevyt puhallus ja muotoilu
Virran katkaiseminen
MoistureProtect Suojaa hiuksia
ylikuumenemiselta ja säilytä
hiusten luonnollisen kosteus.
5 Paina viileän puhallusilman painiketta ( c ) ja viimeistele kampaus
viileällä puhallusilmalla.
» Jos laite on päällä, ioneja jaetaan automaattisesti ja jatkuvasti
lisäkiiltoa ja sähköisyyden vähentämistä varten.
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Irrota keskityssuutin ( b ) tai diffuusori ( a ) vetämällä se irti
hiustenkuivaimesta.
4 Puhdista hiustenkuivain hiuksista ja pölystä avaamalla ilmanottoaukon
ritilä (
h ) painamalla salpaa.
5 Puhdista laite kostealla liinalla.
6 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (
f ).

4 Takuu ja huolto

Lisätietoja lisäosan vaihdosta tai mahdollisista ongelmatilanteista on
Philipsin sivustossa osoitteessa www.philips.com/support. Voit myös
ottaa yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun. Puhelinnumero on
takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys
paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.

Français

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
Pour bénécier pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre
produit sur le site www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet

appareil à proximité d’une source

d’eau.

Si vous utilisez l’appareil dans une salle

de bains, débranchez-le après

utilisation car la proximité d’une

source d’eau constitue un risque,

même lorsque l’appareil est hors

tension.

AVERTISSEMENT : n’utilisez

pas l’appareil près d’une

baignoire, d’une douche,

d’un lavabo ni de tout autre

récipient contenant de l’eau.

Débranchez toujours l’appareil après

utilisation.

Lorsque l’appareil est en surchauffe, il

se met automatiquement hors tension.

Débranchez l’appareil et attendez

quelques minutes qu’il refroidisse.

Avant de remettre l’appareil sous

tension, assurez-vous que les grilles

ne sont pas obstruées par de la

poussière, des cheveux, etc.

Si le cordon d’alimentation est

endommagé, il doit être remplacé par

Philips, par un Centre Service Agréé

Philips ou par un technicien qualié

an d’éviter tout accident.

Cet appareil peut être utilisé

par des enfants âgés de 8 ans

ou plus, des personnes dont les

capacités physiques, sensorielles ou

intellectuelles sont réduites ou des

personnes manquant d’expérience

et de connaissances, à condition que

ces enfants ou personnes soient

sous surveillance ou qu’ils aient reçu

des instructions quant à l’utilisation

sécurisée de l’appareil et qu’ils

aient pris connaissance des dangers

encourus. Les enfants ne doivent pas

jouer avec l’appareil. Le nettoyage et

l’entretien ne doivent pas être réalisés

par des enfants sans surveillance.

Pour plus de sécurité, il est conseillé

de brancher l’appareil sur une prise de

courant protégée par un disjoncteur

différentiel de 30 mA dans la salle

de bains. Demandez conseil à votre

électricien.

N’insérez jamais d’objets métalliques

dans les grilles an d’éviter toute

électrocution.

N’obstruez jamais les grilles de sortie

d’air froid.

Avant de brancher l’appareil, assurez-

vous que la tension indiquée sur

l’appareil correspond bien à la tension

secteur locale.

N’utilisez pas l’appareil dans un autre

but que celui qui est indiqué dans ce

manuel.

N’utilisez pas l’appareil sur cheveux

articiels.

Lorsque l’appareil est sous tension, ne

le laissez jamais sans surveillance.

N’utilisez jamais d’accessoires ou de

pièces d’un autre fabricant ou n’ayant

pas été spéciquement recommandés

par Philips. L’utilisation de ce type

d’accessoires ou de pièces entraîne

l’annulation de la garantie.

N’enroulez pas le cordon

d’alimentation autour de l’appareil.

Attendez que l’appareil ait refroidi

avant de le ranger.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.

Environnement

Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et
composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce
dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU.
Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte
des produits électriques et électroniques en n de vie.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de l’ancien
produit permet de préserver l’environnement et la santé.

2 Introduction

Le sèche-cheveux MoistureProtect est doté d’une technologie de
capteur innovante, le capteur Moisture Protect.
Cette technologie a été spécialement conçue pour préserver
l’hydratation naturelle de vos cheveux. Le capteur infrarouge mesure
la température de vos cheveux tout en les séchant. Il diagnostique vos
cheveux et adapte la température pour préserver leur hydratation
naturelle. Vos cheveux et votre cuir chevelu sont efcacement protégés
contre la surchauffe. Ainsi, vos cheveux sont plus sains et plus brillants.
Nous avons déjà activé le capteur an que vous puissiez bénécier de la
meilleure protection dès la première utilisation.

3 Séchage de vos cheveux

1 Branchez la che sur la prise d’alimentation.
2 Fixez un concentrateur ou un diffuseur de volume selon votre type
de cheveux.
Concentrateur
Pour un séchage précis, xez le concentrateur (
b ) sur le sèche-
cheveux.
Diffuseur de volume
Pour donner du volume à vos boucles et de la souplesse à vos cheveux,
xez le diffuseur (
a ) sur le sèche-cheveux. Insérez les picots dans vos
cheveux jusqu’au cuir chevelu et effectuez des mouvements circulaires.
Pour ce faire, nous vous recommandons le réglage de température
Thermoprotect.
3 Réglez l’interrupteur du ux d’air ( e ) et le bouton de réglage de la
température (
d ) sur la position appropriée.
4 Activez le capteur MoistureProtect ( g ) pour une meilleure
protection. Le capteur MoistureProtect est activé lors de la première
utilisation.
» Le voyant violet sur le produit indique que le capteur
MoistureProtect est activé.
Interrupteur Réglages Fonction
Température
Tendance
Permet de sécher
rapidement vos cheveux à la
sortie de la douche.
Thermoprotect
Séchez vos cheveux à
température constante.
Permet de sécher vos
cheveux en douceur.
Flux d'air
Flux d'air puissant pour un
séchage rapide.
Flux d'air doux modéré
pour la mise en forme.
Permet d'arrêter l'appareil.
MoistureProtect Protège vos cheveux de la
surchauffe et préserve leur
hydratation naturelle.
5 Appuyez sur le bouton du ux d’air froid ( c ) pour xer votre
mise en forme.
» Lorsque l’appareil est sous tension, des ions sont
automatiquement et continuellement diffusés pour réduire les
frisottis et offrir plus de brillance.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Pour débrancher le concentrateur ( b ) ou le diffuseur de volume
(
a ), retirez-les du sèche-cheveux.
4 Appuyez sur le loquet pour démonter la grille d’entrée d’air ( h )
an de retirer les cheveux et la poussière.
5 Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide.
6 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous
pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de suspension
(
f ).

4 Garantie et service

Si vous avez besoin d’informations, par exemple à propos du
remplacement d’une pièce jointe, ou si vous avez un problème,
consultez le site de Philips sur www.philips.com/support ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le
numéro de téléphone dans le dépliant de garantie internationale. S’il
n’existe pas de Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous
à votre revendeur Philips.

Indonesia

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini

dekat air.

Bila alat digunakan di kamar mandi,

cabutlah stekernya setelah digunakan

karena dekat dengan air dapat

menimbulkan risiko, sekalipun alat

telah dimatikan.

PERINGATAN: Jangan gunakan

alat ini bak mandi, pancuran,

bak atau tempat berisi air

lainnya.

Selalu cabut steker setiap kali selesai

menggunakan alat.

Jika terlalu panas, alat akan mati

secara otomatis. Cabut steker alat

lalu biarkan dingin selama beberapa

menit. Sebelum Anda menghidupkan

kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk

memastikan tidak tersumbat bulu,

rambut, dll.

Jika kabel listrik rusak, maka harus

diganti oleh Philips, pusat layanan resmi

Philips atau orang yang mempunyai

keahlian sejenis agar terhindar dari

bahaya.

Alat ini dapat digunakan oleh anak-

anak di atas 8 tahun dan orang dengan

cacat sik, indera atau kecakapan

mental yang kurang atau kurang

pengalaman dan pengetahuan jika

mereka diberi pengawasan atau

petunjuk mengenai cara penggunaan

alat yang aman dan mengerti

bahayanya. Anak-anak dilarang

memainkan alat ini. Pembersihan dan

perawatan pengguna tidak boleh

dilakukan oleh anak-anak tanpa

pengawasan.

Untuk perlindungan tambahan, kami

sarankan Anda memasang Residual

Current Device (RCD) pada sirkuit

listrik yang memasok listrik ke kamar

mandi. RCD ini harus memiliki arus

operasi residu terukur yang tidak

boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran

kepada petugas yang memasang alat

ini.
Jangan memasukkan barang logam

ke dalam kisi-kisi udara untuk

menghindari kejutan listrik.

Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi

udara.

Sebelum Anda menghubungkan alat,

pastikan voltase yang ditunjukkan pada

alat sesuai dengan voltase listrik di

tempat Anda.

Jangan gunakan alat untuk keperluan

selain yang diterangkan dalam buku

petunjuk ini.

Jangan menggunakan alat pada rambut

tiruan.

Bila alat telah terhubung ke listrik,

jangan sekali-kali meninggalkannya

tanpa diawasi.

Jangan sekali-kali menggunakan

aksesori atau komponen apa pun dari

produsen lain atau yang tidak secara

khusus direkomendasikan oleh Philips.

Jika Anda menggunakan aksesori atau

komponen tersebut, garansi Anda

menjadi batal.

Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
Tunggulah sampai alat sudah dingin

sebelum menyimpannya.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Lingkungan

Produk Anda dibuat dengan materi dan komponen berkualitas
tinggi yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.
Bila Anda melihat simbol tempat sampah yang disilang pada
produk, artinya produk tersebut dicakup dalam European
Directive 2012/19/EU.
Cobalah cari tahu tentang sistem pengumpulan terpisah di tempat Anda
untuk produk listrik dan elektronik.
Harap ikuti peraturan di daerah Anda dan jangan buang produk yang
sudah tidak digunakan bersamaan dengan sampah rumah tangga biasa.
Pembuangan produk lama Anda yang benar akan membantu mencegah
kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan
manusia.

2 Pendahuluan

Pengering MoistureProtect memiliki teknologi sensor inovatif baru yang
disebut sensor Moisture Protect.
Teknologi ini telah didesain khusus untuk mempertahankan kelembaban
alami rambut Anda. Sensor infro merah mengukur suhu rambut saat
mengeringkannya, mendiagnosis rambut dan mengadaptasi suhu
untuk mempertahankan kelembaban alaminya. Hal ini memberikan
perlindungan mutakhir pada rambut dan kulit kepala Anda dari kelebihan
panas dan menjaga rambut Anda lebih sehat dan berkilau. Kami telah
menghidupkan sensor ini, jadi Anda dapat menikmati perlindungan
maksimum sejak dari awal.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Philips MoistureProtect HP8280 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Haartrockner und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Philips MoistureProtect HP8280 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Philips und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Philips -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Maria Brewe • 6-1-2022Keine Kommentare

Beim Philips HP 8280 fällt immer wieder die Stylingdüse ab. Sehe aber keine Schäden am Gerät bzw. an der Düse. Was tun?

Diese Frage beantworten
Matlena von Hansen • 7-9-2018Keine Kommentare

Ich habe den Haartrockner schon im Jahre 2014 erstanden,musste neulich jedoch während des Gebrauchs feststellen, dass die obere Taste sich unter starker Geruchsbildung aus stellte. Zwar läuft das Gerät noch, aber scheinbar ist etwas durchgeschmort. Kann man es noch reparieren? Ich habe jedoch kein gutes Gefühl dabei es so weiter zu benutzen. Garantie ist vermutlich abgelaufen aber ich bin schon erstaunt,dass nach der kurzen Zeit das Teil nicht mehr zu benutzen ist.DankeM.v.Hansen

Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 2

Allgemeines
Philips
MoistureProtect HP8280 | HP8280/05
Haartrockner
6947265409015
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Leistungen
Cool Shot FunktionJa
IonenfunktionJa
Anzahl Geschwindigkeiten6
Anzahl der Heizstufen6
Anzahl der Temperatureinstellungen6
Leistung
Leistung2200 W
AC Eingangsspannung220 V
DoppelspannungNein
Design
Kabellänge2.5 m
ProduktfarbeWeiß
HängeartHängeschlaufe
AufhängbarJa
Lieferumfang
KonzentratordüseJa
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Philips MoistureProtect HP8280 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.