Philips SalonDry Compact HP8103 Bedienungsanleitung

Philips SalonDry Compact HP8103
6 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungPhilips SalonDry Compact HP8103

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.


WARNING: Do not use this appliance

near water.



When the appliance is used in a

bathroom, unplug it after use since

the proximity of water presents a risk,

even when the appliance is

switched off.



WARNING: Do not use this

appliance near bathtubs,

showers, basins or other

vessels containing water.



Always unplug the appliance after use.



If the appliance overheats, it switches

off automatically. Unplug the appliance

and let it cool down for a few minutes.

Before you switch the appliance on

again, check the grilles to make sure

WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF



If the mains cord is damaged, you

must have it replaced by Philips, a

service centre authorised by Philips or

VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR

avoid a hazard.



This appliance can be used by children

aged from 8 years and above and

persons with reduced physical, sensory

or mental capabilities or lack of

experience and knowledge if they have

been given supervision or instruction

concerning use of the appliance in a

safe way and understand the hazards

involved. Children shall not play with

the appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by

children without supervision.



For additional protection, we advise

you to install a residual current device

(RCD) in the electrical circuit that

supplies the bathroom. This RCD must

have a rated residual operating current

not higher than 30mA. Ask your

installer for advice.



Do not insert metal objects into the

air grilles to avoid electric shock.



Never block the air grilles.



Before you connect the appliance,

ensure that the voltage indicated on

the appliance corresponds to the local

power voltage.



Do not use the appliance for any

other purpose than described in this

manual.



Do not use the appliance on

DUWLÀFLDOKDLU



When the appliance is connected to

the power, never leave it unattended.



Never use any accessories or

parts from other manufacturers

RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\

recommend. If you use such

accessories or parts, your guarantee

becomes invalid.



Do not wind the mains cord round

the appliance.



Wait until the appliance has cooled

down before you store it.



Do not pull on the power cord after

using. Always unplug the appliance by

holding the plug.

(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)

This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV

Environment

This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.

2 Dry your hair

1 Adjust the dual voltage switch (d) to match the local power voltage.
2 Connect the plug to a power supply socket.

For precise drying, attach the concentrator ( ) onto the hairdryer.

To disconnect the concentrator, pull it off the hairdryer.
3 Adjust the temperature switch (
) to IIIRUKRWDQGVWURQJDLUÁRZ
for fast drying, IIRUZDUPDQGJHQWOHDLUÁRZIRUGU\LQJVKRUWKDLURU
styling hair, or
to switch off.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface unit it cools down.
3 Clean the appliance by damp cloth.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop (
).

 *XDUDQWHHDQGVHUYLFH

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGH
JXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\
go to your local Philips dealer.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.


ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat

i nærheden af vand.



Hvis du anvender apparatet i

badeværelset, skal du trække stikket

ud efter brug, da vand udgør en risiko,

selvom apparatet er slukket.



ADVARSEL: Brug ikke dette apparat

i nærheden af badekar, brusekabiner,

kummer eller andre kar, der

indeholder vand.



Tag altid stikket ud, efter du

har brugt apparatet.



Hvis apparatet bliver overophedet,

slukker det automatisk. Tag stikket

ud af stikkontakten, og lad apparatet

afkøle i et par minutter. Før du tænder

apparatet igen, skal du kontrollere

gitrene for at sikre, at de ikke er

blokeret af fnug, hår osv.



Hvis netledningen beskadiges, må den

kun udskiftes af Philips, et autoriseret

Philips-serviceværksted eller en

WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW

undgå enhver risiko.



Dette apparat kan bruges af børn

fra 8 år og opefter og personer

med reducerede fysiske, sensoriske

eller mentale evner eller manglende

erfaring og viden, hvis de er blevet

instrueret i sikker brug af apparatet og

forstår de medfølgende risici. Lad ikke

børn lege med apparatet. Rengøring

og vedligeholdelse må ikke foretages

af børn uden opsyn.



Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning

anbefales det, at installationen til

badeværelset er forsynet med et

HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.

Kontakt eventuelt en el-installatør.



Stik aldrig metalgenstande ind i

luftgitrene, da dette kan give elektrisk

stød.



Blokér aldrig luftgitrene.



Før du tilslutter apparatet, skal du sikre

dig, at den spænding, der er angivet

på apparatet, svarer til den lokale

spænding.



Brug ikke apparatet til andre

formål end dem, der er beskrevet i

vejledningen.



Brug ikke apparatet på kunstigt hår.



Hold konstant opsyn med apparatet,

når det er sluttet til stikkontakten.



Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre

fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke

VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX

anvender en sådan type tilbehør eller

dele, annulleres garantien.



Du må ikke sno ledningen rundt om

apparatet.



Læg aldrig apparatet væk, før det er

helt afkølet.



Træk ikke i netledningen efter brug. Tag

altid stikket ud af stikkontakten ved at

holde fast i stikket.

(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

0LOM¡

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

 7¡UGLWKnU

1 Juster spændingsomskifteren (d), så den passer til den lokale
netstyrke.
2 Sæt stikket i stikkontakten.

Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren ( ) på
hårtørreren.

Du frakobler koncentratoren ved at trække den af hårtørreren.
3 Indstil temperaturknappen (
) til II for varm og stærk luftstrøm til
hurtig tørring, I for varm og moderat luftstrøm til tørring af kort hår
eller til at sætte hår eller
for at slukke.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUDSSDUDWHWSnHQYDUPHEHVWDQGLJRYHUÁDGHLQGWLOGHWN¡OHU
ned.
3 Rengør apparatet med en fugtig klud.
4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Kan også
hænges op i ophængningsøjet (
).

3 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge
Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i
GLWODQGWHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQ´:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ
+YLVGHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQ
lokale Philips-forhandler.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.


WARNUNG: Verwenden Sie das

Gerät nicht in der Nähe von Wasser.



Wenn das Gerät in einem

Badezimmer verwendet wird, trennen

Sie es nach dem Gebrauch von der

Stromversorgung. Die Nähe zum

Wasser stellt ein Risiko dar, sogar

wenn das Gerät abgeschaltet ist.



WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät

nicht in der Nähe von Badewannen,

Duschen, Waschbecken oder sonstigen

Behältern mit Wasser.



Ziehen Sie nach jedem

Gebrauch den Netzstecker

aus der Steckdose.



Bei Überhitzung wird das Gerät

automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie

den Stecker aus der Steckdose, und

lassen Sie das Gerät einige Minuten

lang abkühlen. Vergewissern Sie

sich vor dem erneuten Einschalten,

dass keine Flusen, Haare usw. die

Gebläseöffnung blockieren.



Um Gefährdungen zu vermeiden, darf

ein defektes Netzkabel nur von einem

Philips Service-Center, einer von Philips

autorisierten Werkstatt oder einer

lKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQGXUFKHLQ

Original-Ersatzkabel ersetzt werden.



Dieses Gerät kann von Kindern

ab 8 Jahren und Personen mit

verringerten physischen, sensorischen

oder psychischen Fähigkeiten oder

Mangel an Erfahrung und Kenntnis

verwendet werden, wenn sie bei der

Verwendung beaufsichtigt wurden

oder Anweisung zum sicheren

Gebrauch des Geräts erhalten und

die Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät

spielen. Die Reinigung und Wartung

darf nicht von Kindern ohne Aufsicht

durchgeführt werden.



Der Einbau einer

Fehlerstromschutzeinrichtung in dem

Stromkreis, der das Badezimmer

versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.

Dieses Gerät muss über einen

Nennauslösestrom von maximal

30 mA verfügen. Bei Fragen wenden

Sie sich an Ihren Installateur.



Führen Sie keine Metallgegenstände in

die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung

ein, da dies zu Stromschlägen führen

kann.



Halten Sie Lufteinlassgitter und

Gebläseöffnung immer frei.



Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose

anschließen, überprüfen Sie, ob die

auf dem Gerät angegebene Spannung

mit der Netzspannung vor Ort

übereinstimmt.



Verwenden Sie das Gerät

nie für andere als in dieser

Bedienungsanleitung beschriebene

Zwecke.



Verwenden Sie das Gerät nicht zum

Trocknen von Kunsthaar.



Wenn das Gerät an eine Steckdose

angeschlossen ist, lassen Sie es zu

keiner Zeit unbeaufsichtigt.



Verwenden Sie niemals Zubehör oder

Teile, die von Drittherstellern stammen

bzw. nicht von Philips empfohlen

werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör

oder Teile verwenden, erlischt Ihre

Garantie.



Wickeln Sie das Netzkabel nicht um

das Gerät.



Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor

Sie es wegräumen.



Ziehen Sie nach der Verwendung nicht

am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen

am Netzstecker, um das Gerät von der

Stromversorgung zu trennen.

(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Umgebung

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

2 Haare trocknen

1 Stellen Sie den Spannungswähler (d) auf die entsprechende
Netzspannung vor Ort ein.
2 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

Setzen Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse ( ) auf den
Haartrockner.

Zum Abnehmen wird die Stylingdüse einfach vom Haartrockner
abgezogen.
3 Stellen Sie den Temperaturschalter (
) auf II für einen warmen,
starken Luftstrom und schnelles Trocknen, auf I für einen sanften
Luftstrom zum Trocknen kurzer Haare oder zum Stylen bzw. auf ,
um das Gerät auszuschalten.
1DFKGHU9HUZHQGXQJ
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät zum Abkühlen auf eine hitzebeständige Unterlage.
3 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen (
).

 *DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer
siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

ƆƫƫƧƭƩƪƜ

ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơƭơ
ƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ3KLOLSV
ƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH

 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ

ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ


ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ

ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ



žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ

ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ

ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ

ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ

ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ



ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ

ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ

ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ

ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ



ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ



ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ

ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ

ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ

ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ

ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ

ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ

ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ

ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ



ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ

ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ

ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ

ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ

3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ

ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ



ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ

ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ

ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ

ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ

ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ

ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ

ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ

ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ

ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ

ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ

ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ

ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ

ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ

ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ

ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ

ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ



ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ

ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥƝƭơ

ƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƤƩơƱƱƯƞ

ƱƥƽƬơƴƯƲ5&'ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼ

ƪƽƪƫƹƬơưƯƵƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯ

ƳơƲƂƵƴƼƲƯƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơ

ưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩƯƭƯƬơƳƴƩƪƞƴƩƬƞ

ươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲ

ƵƸƧƫƼƴƥƱƧơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ

ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ

ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ



ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ

ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ

ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ



ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ



ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ

ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ

ƱƥƽƬơƴƯƲ



ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ

ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ

ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ



ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ

ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ



žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ

ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ

ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ



ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ

ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ

ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ

ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ

ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ

ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ



ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ

ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ



ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ

ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ



ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ

ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ

ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ

ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ

ƢƽƳƬơ

ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)

ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ

ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ

ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞ
ơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯ
ưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ

 ƓƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭ

1 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƤƩưƫƞƲƴƜƳƧƲdƾƳƴƥƭơơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟ
ƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧƱƥƽƬơƴƯƲ
2 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơ

ƄƩơƳƴƝƣƭƹƬơƬƥƫƥưƴƯƬƝƱƥƩơưƱƯƳơƱƴƞƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯ )
ƳƴƯƳƴƥƣƭƹƴƞƱơƬơƫƫƩƾƭ

ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƯ
ƳƴƥƣƭƹƴƞƱơ
3 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
ƳƴƧƨƝƳƧIIƣƩơƦƥƳƴƞ
ƪơƩƩƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƣƩơƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơƳƴƧƨƝƳƧIƣƩơ
ƦƥƳƴƞƪơƩơươƫƞƱƯƞơƝƱơƣƩơƳƴƝƣƭƹƬơƪƯƭƴƾƭƬơƫƫƩƾƭƞƣƩơ
ƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƞƳƴƧƨƝƳƧ
ƣƩơơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƬƩơơƭƨƥƪƴƩƪƞƳƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơ
ƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
4 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
ƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
).

 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ

ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV

Español

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
SRGHUEHQHÀFLDUVHSRUFRPSOHWRGHOVRSRUWHTXHRIUHFH3KLOLSV
registre el producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.


ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua.



Si utiliza el aparato en el cuarto de

baño, desenchúfelo después de usarlo.

La proximidad de agua representa un

riesgo, aunque el aparato esté apagado.



ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua ni cerca de

bañeras, duchas, cubetas u otros

recipientes que contengan

agua.



Desenchufe siempre el

aparato después de usarlo.



Si el aparato se calienta en exceso, se

apaga automáticamente. Desenchufe

el aparato y deje que se enfríe durante

unos minutos. Antes de encender

de nuevo el aparato, compruebe las

rejillas para asegurarse de que no

estén obstruidas con pelusas, pelos,

etc.


Si el cable de alimentación está dañado,

deberá ser sustituido por Philips, por

un centro de servicio autorizado por

3KLOLSVRSRUSHUVRQDOFXDOLÀFDGRFRQ

HOÀQGHHYLWDUVLWXDFLRQHVGHSHOLJUR



Este aparato puede ser usado por

niños a partir de 8 años y por

personas con su capacidad física,

psíquica o sensorial reducida y por

quienes no tengan los conocimientos

y la experiencia necesarios, si han

sido supervisados o instruidos acerca

del uso del aparato de forma segura

y siempre que sepan los riesgos que

conlleva su uso. No permita que los

niños jueguen con el aparato. Los niños

no deben llevar a cabo la limpieza ni el

mantenimiento sin supervisión.



Como protección adicional,

aconsejamos que instale en el circuito

que suministre al cuarto de baño

un dispositivo de corriente residual

(RCD). Este RCD debe tener una

corriente operacional residual que

no exceda de 30 mA. Consulte a su

electricista.



Para evitar descargas eléctricas, no

introduzca objetos metálicos por las

rejillas de aire.



No bloquee nunca las rejillas del aire.



Antes de enchufar el aparato,

compruebe que el voltaje indicado

en el mismo se corresponde con el

voltaje de la red eléctrica local.



No utilice este aparato para otros

ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH

manual.



No utilice el aparato sobre cabello

DUWLÀFLDO



Nunca deje el aparato sin vigilancia

cuando esté enchufado a la red

eléctrica.



No utilice nunca accesorios ni piezas

de otros fabricantes o que Philips no

UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR

hace, quedará anulada su garantía.



No enrolle el cable de alimentación

alrededor del aparato.



Espere a que se enfríe el aparato antes

de guardarlo.



No tire del cable de alimentación

después de cada uso. Desenchufe

siempre el aparato sujetándolo por la

clavija.

&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.

0HGLRDPELHQWDO

(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
y electrónicos El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.

 6HFDGRGHOFDEHOOR

1 Ajuste el conmutador de doble voltaje (d) para que coincida con el
voltaje de la red eléctrica local.
2 Enchufe la clavija a una toma de corriente.

Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora ( )
en el secador.

Para quitar la boquilla concentradora del secador, tire de ella.
3 Ponga el botón de temperatura (
) en la posición II para que el
aire sea más fuerte y el cabello se seque antes, en la posición I para
REWHQHUXQÁXMRGHDLUHVXDYHSDUDVHFDU\GDUIRUPDDOSHORFRUWR
o bien en la posición
para apagarlo.
'HVSXpVGHOXVR
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 Limpie el aparato con un paño húmedo.
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
guardarlo colgándolo por su anilla ( ).

3 Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web
de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en
su país, diríjase al distribuidor Philips local.

Suomi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.


VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta

veden lähellä.



Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,

irrota pistoke pistorasiasta käytön

jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,

vaikka virta olisi katkaistu.



VAROITUS: älä käytä laitetta

kylpyammeen, suihkun, altaan

tai muiden vesiastioiden lähellä.



Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön

jälkeen.



Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa

automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta

ja anna sen jäähtyä muutama minuutti.

Ennen kuin käynnistät laitteen

uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole

kertynyt esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.



Jos virtajohto on vahingoittunut, se

on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä

vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa

huoltoliikkeessä tai muulla

ammattitaitoisella korjaajalla.



Laitetta voivat käyttää myös yli

8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden

fyysinen tai henkinen toimintakyky on

rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta

tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä

on neuvottu laitteen turvallisesta

käytöstä tai tarjolla on turvallisen

käytön edellyttämä valvonta ja jos he

ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.

Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei

saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta

ilman valvontaa.



Lisäksi suosittelemme asentamaan

kylpyhuoneen pistorasiaan

jäännösvirtalaitteen (RCD).

Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran

on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat

asentajalta.



Älä työnnä ilmanotto- tai

ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,

ettet saa sähköiskua.



Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa

peittää.



Varmista ennen laitteen liittämistä,

että laitteeseen merkitty jännite vastaa

paikallista jännitettä.



Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä

oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.



Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.



Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä

sitä ilman valvontaa.



Älä koskaan käytä muita kuin

Philipsin valmistamia tai suosittelemia

lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita

osia, takuu ei ole voimassa.



Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.



Anna laitteen jäähtyä ennen

säilytykseen asettamista.



Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen

käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke

pistorasiasta aina pitämällä kiinni

pistokkeesta.

6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.

Ympäristö

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

2 Hiusten kuivaaminen

1 Säädä kaksoisjännitteen (d) asetus vastaamaan paikallista jännitettä.
2 Liitä virtapistoke pistorasiaan.

Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen ( )
hiustenkuivaimeen.

Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
3 Aseta lämpötilan kytkin ( ) asentoon II
, kun haluat kuivata hiukset
nopeasti kuumalla, voimakkaalla puhalluksella, asentoon I
, kun
haluat kuivata tai muotoilla lyhyet hiukset lämpimällä tai kevyellä
puhalluksella, tai asentoon
, kun haluat katkaista laitteesta virran.
.l\W|QMlONHHQ
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Puhdista laite kostealla liinalla.
4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (
).

 7DNXXMDKXROWR

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.

)UDQoDLV

)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUSURÀWHU
pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.


AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet

appareil à proximité d’une source

d’eau.



Si vous utilisez l’appareil dans une

salle de bains, débranchez-le après

utilisation car la proximité d’une

source d’eau constitue un risque,

même lorsque l’appareil est hors

tension.



AVERTISSEMENT : n’utilisez pas

l’appareil près d’une baignoire,

d’une douche, d’un lavabo

ni de tout autre récipient

contenant de l’eau.



Débranchez toujours l’appareil après

utilisation.



Lorsque l’appareil est en surchauffe, il

se met automatiquement hors tension.

Débranchez l’appareil et laissez-

le refroidir quelques minutes. Avant

de remettre l’appareil sous tension,

assurez-vous que les grilles ne sont

pas obstruées par de la poussière, des

cheveux, etc.



Si le cordon d’alimentation est

endommagé, il doit être remplacé par

Philips, par un Centre Service Agréé

3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp

DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW



Cet appareil peut être utilisé

par des enfants âgés de 8 ans

ou plus, des personnes dont les

capacités physiques, sensorielles ou

intellectuelles sont réduites ou des

personnes manquant d’expérience

et de connaissances, à condition que

ces enfants ou personnes soient

sous surveillance ou qu’ils aient reçu

HP8103
5HJLVWHU\RXUSURGXFWDQGJHWVXSSRUWDW

www.philips.com/welcome

EN User manual
DA %UXJHUYHMOHGQLQJ
DE %HQXW]HUKDQGEXFK
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
ES 0DQXDOGHOXVXDULR
FI .l\WW|RSDV
FR 0RGHG·HPSORL
IT 0DQXDOHXWHQWH
NL *HEUXLNVDDQZLM]LQJ
NO %UXNHUKnQGERN
PT 0DQXDOGRXWLOL]DGRU
SV $QYlQGDUKDQGERN
TR .XOODQ×PN×ODYX]X
a
b
d
c
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
3140 035 21246

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Philips SalonDry Compact HP8103 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Haartrockner und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Philips SalonDry Compact HP8103 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Philips SalonDry Compact HP8103 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Philips SalonDry Compact HP8103-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Philips SalonDry Compact HP8103-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Philips SalonDry Compact HP8103.

Allgemeines
Marke Philips
Model SalonDry Compact HP8103
Produkte Haartrockner
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Leistung
Leistung 1400 W
Leistungen
Cool Shot Funktion Nein
Ionenfunktion Nein
Anzahl Geschwindigkeiten 2
Design
Produktfarbe Violett
Kabellänge 1.8 m
2
Hängeart Hängeschlaufe
Aufhängbar Ja
Lieferumfang
Konzentratordüse Nein
Diffuser-Ausgießer Nein
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Philips SalonDry Compact HP8103 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse