Philips ThermoProtect Ionic HP8233 Bedienungsanleitung

Philips ThermoProtect Ionic HP8233
7.4 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungPhilips ThermoProtect Ionic HP8233

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
 WARNING: Do not use this appliance

near water.

 When the appliance is used in a

bathroom, unplug it after use since

the proximity of water presents a risk,

even when the appliance is

switched off.

 WARNING: Do not use this

appliance near bathtubs,

showers, basins or other

vessels containing water.

 Always unplug the appliance after use.
 If the appliance overheats, it switches

off automatically. Unplug the appliance

and let it cool down for a few minutes.

Before you switch the appliance on

again, check the grilles to make sure

WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF

 If the mains cord is damaged, you

must have it replaced by Philips, a

service centre authorised by Philips or

VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR

avoid a hazard.

 This appliance can be used by

children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or

lack of experience and knowledge

if they have been given supervision

or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and

understand the hazards involved.

Children shall not play with the

appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by

children without supervision.

 For additional protection, we advise

you to install a residual current device

(RCD) in the electrical circuit that

supplies the bathroom. This RCD

must have a rated residual operating

current not higher than 30mA. Ask

your installer for advice.

 Do not insert metal objects into the

air grilles to avoid electric shock.

 Never block the air grilles.
 Before you connect the appliance,

ensure that the voltage indicated on

the appliance corresponds to the local

power voltage.

 Do not use the appliance for any

other purpose than described in this

manual.

 Do not use the appliance on

DUWLÀFLDOKDLU

 When the appliance is connected to

the power, never leave it unattended.

 Never use any accessories or

parts from other manufacturers

RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\

recommend. If you use such

accessories or parts, your guarantee

becomes invalid.

 Do not wind the mains cord round

the appliance.

 Wait until the appliance has cooled

down before you store it.

 Do not pull on the power cord after

using. Always unplug the appliance by

holding the plug.

(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
Environment
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.

2 Dry your hair

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK
d ) to IRUJHQWOHDLUÁRZDQGVW\OLQJ
or
IRUVWURQJDLUÁRZDQGIDVWGU\LQJ
Tip: You can also use the turbo button(
f , HP8233 only) for an extra
SRZHUIXODLUÁRZ
You can use the speed setting
for a more convenient quiet drying.
3 Adjust the temperature switch (
e ) to IRUKRWDLUÁRZ for
ZDUPDLUÁRZRU
IRUHIÀFLHQWO\GU\LQJ\RXUKDLUDWDFRQVWDQW
caring temperature. Press the cool shot button
( g ) for cool
DLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH
 HP8232/33/34 only: The appliance with ionic function provides
additional shine and reduces frizz.
 HP8232/34 only: The ionic function automatically activates when
the appliance is switched on.
 HP8233 only: To turn the ionic function on or off, adjust the ionic
slide switch (
c ) to or .
» The ionic function may produce a special odor. It is normal
and caused by the ions which are generated.
Nozzle
(HP8233 only) With the ultra slim styling nozzle, air is more
concentrated while you are drying your hair. It is easier to style straight
hair.
9ROXPHGLIIXVHU+3RQO\:
The volume diffuser is specially developed to gently dry both straight
and curly or wavy hair.
1 To enhance your natural volume and maintain your curls, hold the
dryer vertically to dry your hair.
2 To add volume at the roots, insert the pins into your hair in such a
way that they touch your scalp.
3 Make rotating movements with the appliance to distribute the warm
air through your hair.
7LSV+3RQO\: You can enjoy a massaging function with diffuser
thanks to its caring soft pins.
$IWHUXVH
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Take the air inlet grille (
a ) off the appliance to remove hair and
dust.
» Rotate the air inlet grille anti-clockwise to take if off the appliance.
» Rotate the air inlet grille clockwise to reattach it to the appliance.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop (
b ).

 *XDUDQWHHDQGVHUYLFH

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGH
JXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\
go to your local Philips dealer.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
 ADVARSEL: Anvend ikke dette

apparat i nærheden af vand.

 Hvis du anvender apparatet i

badeværelset, skal du trække stikket

ud efter brug, da vand udgør en risiko,

selvom apparatet er slukket.

 ADVARSEL: Brug ikke dette

apparat i nærheden af badekar,

brusekabiner, kummer eller

andre kar, der indeholder vand.

 Tag altid stikket ud, efter du har brugt

apparatet.

 Hvis apparatet bliver overophedet,

slukker det automatisk. Tag stikket

ud af stikkontakten, og lad apparatet

afkøle i et par minutter. Før du tænder

apparatet igen, skal du kontrollere

gitrene for at sikre, at de ikke er

blokeret af fnug, hår osv.

 Hvis netledningen beskadiges, må den

kun udskiftes af Philips, et autoriseret

Philips-serviceværksted eller en

WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW

undgå enhver risiko.

 Dette apparat kan bruges af børn

fra 8 år og opefter og personer

med reducerede fysiske, sensoriske

eller mentale evner eller manglende

erfaring og viden, hvis de er blevet

instrueret i sikker brug af apparatet og

forstår de medfølgende risici. Lad ikke

børn lege med apparatet. Rengøring

og vedligeholdelse må ikke foretages

af børn uden opsyn.

 Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning

anbefales det, at installationen til

badeværelset er forsynet med et

HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.

Kontakt eventuelt en el-installatør.

 Stik aldrig metalgenstande ind i

luftgitrene, da dette kan give elektrisk

stød.

 Blokér aldrig luftgitrene.
 Før du tilslutter apparatet, skal du sikre

dig, at den spænding, der er angivet

på apparatet, svarer til den lokale

spænding.

 Brug ikke apparatet til andre

formål end dem, der er beskrevet i

vejledningen.

 Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
 Hold konstant opsyn med apparatet,

når det er sluttet til stikkontakten.

 Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre

fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke

VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX

anvender en sådan type tilbehør eller

dele, annulleres garantien.

 Du må ikke sno ledningen rundt om

apparatet.

 Læg aldrig apparatet væk, før det er

helt afkølet.

 Træk ikke i netledningen efter brug. Tag

altid stikket ud af stikkontakten ved at

holde fast i stikket.

(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
0LOM¡
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

 7¡UGLWKnU

1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Indstil knappen til luftstrøm (
d ) til for moderat luftstrøm og
styling eller til
for kraftig luftstrøm og hurtig tørring.
Tip: Du kan også bruge turboknappen (
f , kun HP8233) til at
frembringe en ekstra kraftig luftstrøm.
Du kan bruge hastighedsindstillingen
til at få en mere praktisk stille
rring.
3 Indstil temperaturknappen (
e ) til for meget varm luftstrøm,
for varm luftstrøm eller for effektiv hårtørring ved en konstant
skånsom temperatur. Tryk på koldluftsknappen
( g ) for kølig
luftstrøm til at sætte frisuren.
 Kun HP8232/33/34: Apparatet med ionisk funktion giver yderligere
glans og reducerer krusning.
 Kun 8232/34: Den ioniske funktion aktiveres automatisk, når
apparatet tændes.
 Kun HP8233: Slå den ioniske funktion til eller fra ved at sætte den
ioniske skydekontakt (
c ) til eller .
» Den ioniske funktion kan afgive en særlig lugt. Dette er
normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
0XQGVW\NNH
(Kun HP8233) Takket være det ultraslanke stylingmundstykke er luften
mere koncentreret, mens du tørrer dit hår. Det er nemmere at style
glat hår.
9ROXPHQGLIIXVRUNXQ+3:
Volumen-diffusoren er specielt udviklet til nænsom tørring af både glat
og krøllet eller bølget hår.
1 For at forbedre din naturlige volumen og beholde dine krøller skal
du holde hårtørreren lodret under hårtørringen.
2 For at give håret fylde helt inde fra hovedbunden sættes diffusoren
ind i håret, så pindene rører hovedbunden.
3 Bevæg hårtørreren i roterende bevægelser for at opnå en jævn
fordeling af den varme luft i dit hår.
7LSNXQ+3: Du kan drage fordel af en massagefunktion med
diffusor takket være dens nænsomme, bløde pigge.
(IWHUEUXJ
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
3 Tag luftindtagsgitteret (
a ) af apparatet for at fjerne hår og støv.
» Roter luftindtagsgitteret mod uret for at tage det af apparatet.
» Roter luftindtagsgitteret med uret for at sætte det på apparatet
igen.
4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen (
b ).

3 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge
Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i
GLWODQGWHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQµ:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ
+YLVGHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQ
lokale Philips-forhandler.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
 WARNUNG: Verwenden Sie das

Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

 Wenn das Gerät in einem

Badezimmer verwendet wird, trennen

Sie es nach dem Gebrauch von der

Stromversorgung. Die Nähe zum

Wasser stellt ein Risiko dar, sogar

wenn das Gerät abgeschaltet ist.

 WARNUNG: Verwenden Sie

das Gerät nicht in der Nähe

von Badewannen, Duschen,

Waschbecken oder sonstigen

Behältern mit Wasser.

 Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den

Netzstecker aus der Steckdose.

 Bei Überhitzung wird das Gerät

automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie

den Stecker aus der Steckdose, und

lassen Sie das Gerät einige Minuten

lang abkühlen. Vergewissern Sie

sich vor dem erneuten Einschalten,

dass keine Flusen, Haare usw. die

Gebläseöffnung blockieren.

 Um Gefährdungen zu vermeiden, darf

ein defektes Netzkabel nur von einem

Philips Service-Center, einer von

Philips autorisierten Werkstatt oder

HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ

durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt

werden.

 Dieses Gerät kann von Kindern

ab 8 Jahren und Personen mit

verringerten physischen, sensorischen

oder psychischen Fähigkeiten oder

Mangel an Erfahrung und Kenntnis

verwendet werden, wenn sie bei der

Verwendung beaufsichtigt wurden

oder Anweisung zum sicheren

Gebrauch des Geräts erhalten und

die Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät

spielen. Die Reinigung und Wartung

darf nicht von Kindern ohne Aufsicht

durchgeführt werden.

 Der Einbau einer

Fehlerstromschutzeinrichtung in dem

Stromkreis, der das Badezimmer

versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.

Dieses Gerät muss über einen

Nennauslösestrom von maximal

30 mA verfügen. Bei Fragen wenden

Sie sich an Ihren Installateur.

 Führen Sie keine Metallgegenstände in

die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung

ein, da dies zu Stromschlägen führen

kann.

 Halten Sie Lufteinlassgitter und

Gebläseöffnung immer frei.

 Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose

anschließen, überprüfen Sie, ob die

auf dem Gerät angegebene Spannung

mit der Netzspannung vor Ort

übereinstimmt.

 Verwenden Sie das Gerät

nie für andere als in dieser

Bedienungsanleitung beschriebene

Zwecke.

 Verwenden Sie das Gerät nicht zum

Trocknen von Kunsthaar.

 Wenn das Gerät an eine Steckdose

angeschlossen ist, lassen Sie es zu

keiner Zeit unbeaufsichtigt.

 Verwenden Sie niemals Zubehör

oder Teile, die von Drittherstellern

stammen bzw. nicht von Philips

empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)

Zubehör oder Teile verwenden,

erlischt Ihre Garantie.

 Wickeln Sie das Netzkabel nicht um

das Gerät.

 Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor

Sie es wegräumen.

 Ziehen Sie nach der Verwendung nicht

am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen

am Netzstecker, um das Gerät von der

Stromversorgung zu trennen.

(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
8PJHEXQJ
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt
und Gesundheit zu vermeiden.

2 Haare trocknen

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Stellen Sie den Gebläseschalter (
d ) auf für einen sanften
Luftstrom und einfaches Styling oder auf
für einen starken
Luftstrom und schnelles Trocknen.
Tipp: Für einen besonders leistungsstarken Luftstrom können Sie auch
die Turbotaste verwenden (
f , nur bei HP8233).
Sie können die Temperaturstufe
verwenden, um Ihr Haar bequem
und in Ruhe zu trocknen.
3 Stellen Sie den Temperaturschalter (
e ) auf für heißen
Luftstrom, auf
für warmen Luftstrom oder auf
, um Ihr Haar effektiv bei konstanter Temperatur schonend zu
trocknen. Drücken Sie die Kaltlufttaste
( g ), um mit der Kaltstufe
,KUH)ULVXU]XÀ[LHUHQ
 Nur HP8232/33/34: Das Gerät mit Ionisierungsfunktion verleiht
Ihrem Haar mehr Glanz und sorgt dafür, dass es leichter kämmbar ist.
 Nur HP8232/34: Wenn sie das Gerät einschalten, wird die
Ionisierungsfunktion automatisch aktiviert.
 Nur HP8233: Schalten Sie die Ionisierungsfunktion ein oder aus,
indem Sie den Ionen-Schalter (
c ) auf oder stellen.
» Die Ionisierungsfunktion kann einen speziellen Geruch
entwickeln. Diese Geruchsbildung ist normal und wird durch
die generierten Ionen verursacht.
Düse
(nur HP8233) Mit der ultradünnen Stylingdüse wird die Luft beim
Trocknen der Haare stärker konzentriert. Es ist leichter, glattes Haar zu
stylen.
9ROXPHQ'LIIXVRUQXU+3:
Der Volumen-Diffusor wurde zum schonenden Trocknen glatter sowie
lockiger oder welliger Haare entwickelt.
1 Um Ihr natürliches Volumen zu vergrößern und Ihre Locken
beizubehalten, halten Sie den Haartrockner senkrecht, wenn Sie Ihre
Haare trocknen.
2 6HW]HQ6LHGLH'LIIXVRUÀQJHULQGDV+DDUVRGDVVVLHGLH.RSIKDXW
berühren. So erhalten Sie ab dem Haaransatz volles Volumen.
3 Bewegen Sie das Gerät kreisförmig, um die warme Luft gleichmäßig
im Haar zu verteilen.
7LSSVQXU+3'XUFKGLHVDQIWHQZHLFKHQ'LIIXVRUÀQJHUELHWHW
der Diffusor eine Massagefunktion.
1DFKGHU9HUZHQGXQJ
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter (
a ) vom Gerät, um Haare und
Staub zu entfernen.
» Drehen Sie das Lufteinlassgitter gegen den Uhrzeigersinn, um es
vom Gerät abzunehmen.
» Drehen Sie das Lufteinlassgitter im Uhrzeigersinn, um es wieder
auf dem Gerät zu befestigen.
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen (
b ).

 *DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf,
besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie
sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips
Händler.

ƆƫƫƧƭƩƪƜ

ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
www.philips.com/welcome.

 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ

ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
 ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ

ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ

 žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ

ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ

ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ

ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ

ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ

 ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ

ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ

ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ

ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ

 ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ

 ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ

ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ

ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ

ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ

ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ

ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ

ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ

ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ

 ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ

ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ

ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ

ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ

3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ

ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ

 ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ

ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ

ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ

ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ

ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ

ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ

ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ

ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ

ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ

ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ

ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ

ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ

ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ

ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ

ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ

ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ

 ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ

ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ

ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼ

ƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'ƳƴƯ

ƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟ

ƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯƬƧƷơƭƩƳƬƼƲ

ƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩƯƭƯƬơƳƴƩƪƞ

ƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲƱƥƽƬơƴƯƲ

ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧơưƼP$

ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲ

ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯ

ƳơƲ
 ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ

ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ

ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ

 ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
 ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ

ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ

ƱƥƽƬơƴƯƲ

 ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ

ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ

ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ

 ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ

ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ

 žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ

ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ

ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ

 ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ

ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ

ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ

ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ

ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ

ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ

 ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ

ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

 ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ

ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ

 ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ

ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ

ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ

ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ

ƢƽƳƬơ

ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧ
ƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ

 ƓƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭ

1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơ
2 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơ
dƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơơươƫƞ
ƱƯƞơƝƱơƪơƩƳƴƜƩƫƩƭƣƪƞƳƴƧƨƝƳƧ
ƣƩơƩƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƪơƩ
ƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
ƓƵƬƢƯƵƫƞƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ7XUER
(
fƬƼƭƯƣƩơƴƯƬƯƭƴƝƫƯ+3ƣƩơơƪƼƬƧƬƥƣơƫƽƴƥƱƧƱƯƞ
ơƝƱơ
ƍưƯƱƥƟƴƥƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƱƽƨƬƩƳƧƴơƷƽƴƧƴơƲ
ƣƩơưƩƯ
ƜƭƥƴƯƪơƩơƨƼƱƵƢƯƳƴƝƣƭƹƬơ
3 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
eƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơ
ưƯƫƽƦƥƳƴƼơƝƱơƳƴƧƨƝƳƧ
ƣƩơƦƥƳƴƼơƝƱơƞƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơ
ơưƯƴƥƫƥƳƬơƴƩƪƼƳƴƝƣƭƹƬơƳƥƬƩơƳƴơƨƥƱƞơƳƶơƫƞƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƑƩƝƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ
( gƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơ
ƣƩơƭơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƳƴƵƫƳơƲ
 ƍƼƭƯƣƩơƴơƬƯƭƴƝƫơ+3/34ƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩ
ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƧƯưƯƟơƥƭƩƳƷƽƥƩƴƧƫƜƬƸƧƪơƩƬƥƩƾƭƥƩƴƯ
ƶƱƩƦƜƱƩƳƬơ
 ƍƼƭƯƣƩơƴƯƬƯƭƴƝƫƯ+3/34ƈƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơƬƼƫƩƲƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƨƥƟƧƳƵƳƪƥƵƞ
 ƍƼƭƯƣƩơƴƯƬƯƭƴƝƫƯ+3ƄƩơƭơƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƞƭơ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƳƽƱƥƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧ
ƩƼƭƴƹƭ
cƳƴƧƨƝƳƧ ƞ .
» žƴơƭƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơơƭƴƩƫƧƶƨƥƟƴƥƬƩơƩƤƩơƟƴƥƱƧƬƵƱƹƤƩƜ
ƆƟƭơƩƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼƪơƩưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴơƩƼƭƴơưƯƵ
ƤƧƬƩƯƵƱƣƯƽƭƴơƩ
ƓƴƼƬƩƯ
ƍƼƭƯƣƩơƴƯƬƯƭƴƝƫƯ+3ƍƥƴƯưƯƫƽƫƥưƴƼƳƴƼƬƩƯ
ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƯơƝƱơƲƥƟƭơƩưƩƯƳƵƣƪƥƭƴƱƹƬƝƭƯƲƪơƨƾƲ
ƳƴƥƣƭƾƭƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƔƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƥƟƭơƩƥƵƪƯƫƼƴƥƱƯƳƴơ
ƟƳƩơƬơƫƫƩƜ
ƖƵƳƯƽƭơƬƼƭƯƣƩơƴơƬƯƭƴƝƫơ+3:
ƈƶƵƳƯƽƭơƝƷƥƩƳƷƥƤƩơƳƴƥƟƥƩƤƩƪƜƣƩơƭơƳƴƥƣƭƾƭƥƩơươƫƜƴƼƳƯƴơ
ƟƳƩơƼƳƯƪơƩƴơƳƣƯƵƱƜƞƳươƳƴƜƬơƫƫƩƜ
1 ƄƩơƭơƥƭƩƳƷƽƳƥƴƥƴƯƶƵƳƩƪƼƳơƲƼƣƪƯƪơƩƭơƤƩơƴƧƱƞƳƥƴƥƴƩƲ
ƬưƯƽƪƫƥƲƳơƲƳƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪƱơƴƾƭƴơƲƴƯưƩƳƴƯƫƜƪƩ
ƪƜƨƥƴơ
2 ƄƩơƭơưƱƯƳƨƝƳƥƴƥƼƣƪƯƳƴƩƲƱƟƦƥƲƢƜƫƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƴƧƲ
ƶƵƳƯƽƭơƲƬƝƳơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƝƴƳƩƾƳƴƥƭơƝƱƷƯƭƴơƩƳƥƥươƶƞ
ƬƥƴƯƤƝƱƬơƴƧƲƪƥƶơƫƞƲ
3 ƋƜƭƴƥưƥƱƩƳƴƱƯƶƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲƬƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƪơƴơƭƥƟƬƥƴƥ
ƯƬƯƩƼƬƯƱƶơƴƯƦƥƳƴƼơƝƱơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƓƵƬƢƯƵƫƝƲƬƼƭƯƣƩơƴƯƬƯƭƴƝƫƯ+3ƈƶƵƳƯƽƭơƬưƯƱƥƟ
ƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴơƩƪơƩƣƩơơươƫƼƬơƳƜƦƳƴƯƪƥƶƜƫƩƷƜƱƧƳƴƩƲ
ƬơƫơƪƝƲơƪƟƤƥƲƴƧƲ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƭƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơaơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơ
ơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƱƟƷƥƲƪơƩƳƪƼƭƧ
» ƑƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơơƱƩƳƴƥƱƼƳƴƱƯƶơƣƩơƭơ
ƴƧƭơƶơƩƱƝƳƥƴƥơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
» ƑƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơƤƥƮƩƼƳƴƱƯƶơƣƩơƭơƴƧƭ
ƥươƭơƴƯưƯƨƥƴƞƳƥƴƥƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
4 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
ƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
b ).

 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ

ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV

Español

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
SRGHUEHQHÀFLDUVHSRUFRPSOHWRGHOVRSRUWHTXHRIUHFH3KLOLSV
registre el producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
 ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua.

 Si utiliza el aparato en el cuarto de

baño, desenchúfelo después de usarlo.

La proximidad de agua representa un

riesgo, aunque el aparato esté

apagado.

 ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua ni

cerca de bañeras, duchas,

cubetas u otros recipientes

que contengan agua.

 Desenchufe siempre el aparato

después de usarlo.

 Si el aparato se calienta en exceso, se

apaga automáticamente. Desenchufe

el aparato y deje que se enfríe

durante unos minutos. Antes de

encender de nuevo el aparato,

compruebe las rejillas para asegurarse

de que no estén obstruidas con

pelusas, pelos, etc.

 Si el cable de alimentación está

dañado, deberá ser sustituido por

Philips, por un centro de servicio

autorizado por Philips o por personal

FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU

situaciones de peligro.

 Este aparato puede ser usado por

niños a partir de 8 años y por

personas con su capacidad física,

psíquica o sensorial reducida y por

quienes no tengan los conocimientos

y la experiencia necesarios, si han

sido supervisados o instruidos acerca

del uso del aparato de forma segura

y siempre que sepan los riesgos que

conlleva su uso. No permita que

los niños jueguen con el aparato.

Los niños no deben llevar a cabo

la limpieza ni el mantenimiento sin

supervisión.

 Como protección adicional,

aconsejamos que instale en el circuito

que suministre al cuarto de baño

un dispositivo de corriente residual

(RCD). Este RCD debe tener una

corriente operacional residual que

no exceda de 30 mA. Consulte a su

electricista.

 Para evitar descargas eléctricas, no

introduzca objetos metálicos por las

rejillas de aire.

 No bloquee nunca las rejillas del aire.
 Antes de enchufar el aparato,

compruebe que el voltaje indicado

en el mismo se corresponde con el

voltaje de la red eléctrica local.

 No utilice este aparato para otros

ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH

manual.

 No utilice el aparato sobre cabello

DUWLÀFLDO

 Nunca deje el aparato sin vigilancia

cuando esté enchufado a la red

eléctrica.

 No utilice nunca accesorios ni piezas

de otros fabricantes o que Philips no

UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR

hace, quedará anulada su garantía.

 No enrolle el cable de alimentación

alrededor del aparato.

 Espere a que se enfríe el aparato

antes de guardarlo.

 No tire del cable de alimentación

después de cada uso. Desenchufe

siempre el aparato sujetándolo por la

clavija.

&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
0HGLRDPELHQWDO
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda
a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.

 6HFDGRGHOFDEHOOR

1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 3RQJDHOERWyQGHÁXMRGHDLUHd ) en la posición para que el
aire sea suave y dar forma, o bien, en la posición
para que el aire
sea más fuerte y el cabello se seque antes.
&RQVHMR: También puede utilizar el botón turbo (
f , solo modelo
+3SDUDREWHQHUXQÁXMRGHDLUHPiVSRWHQWH
Puede utilizar la posición de velocidad
para disfrutar de un secado
más cómodo y silencioso.
3 Ajuste el botón de temperatura (
e ) en SDUDREWHQHUXQÁXMR
de aire caliente,
SDUDXQÁXMRGHDLUHWHPSODGRR para secar
HÀFD]PHQWHHOFDEHOORFRQXQDWHPSHUDWXUDVXDYH\FRQVWDQWH3XOVH
el botón de chorro de aire frío
( g ) para que el aire sea frío y
ÀMHHOSHLQDGR
 6RORPRGHORV+3/34: el aparato con función iónica
proporciona un brillo adicional y reduce el encrespado.
 6RORPRGHOR+3/34: la función iónica se activa
automáticamente cuando el aparato está encendido.
 6RORPRGHOR+3: para activar o desactivar la función iónica,
ponga el botón de dicha función (
c ) en la posición o .
» La función iónica puede producir un olor especial. Es normal,
lo causan los iones generados.
Boquilla
(Solo modelo HP8233) Con la boquilla ultraestrecha para moldeado,
el aire se concentra más al secar el cabello. Resulta más fácil dar forma
al cabello liso.
'LIXVRUGHYROXPHQVRORPRGHORV+3:
El difusor de volumen está diseñado especialmente para secar
suavemente tanto el cabello liso como el rizado u ondulado.
1 Para aumentar el volumen natural y mantener los rizos, sostenga el
secador verticalmente para secar el cabello.
2 Para añadir volumen desde las raíces, introduzca las púas en el
cabello de modo que lleguen a tocar el cuero cabelludo.
3 Efectúe movimientos circulares con el aparato para distribuir el aire
caliente por el cabello.
&RQVHMRVRORPRGHOR+3: Puede disfrutar de una función de
masaje con el difusor gracias a sus puntas suaves.
'HVSXpVGHOXVR
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 Desmonte la rejilla de entrada de aire (
a ) del aparato para
eliminar los pelos y el polvo.
» Gire la rejilla de entrada de aire a la izquierda para sacarla del
aparato.
» Gire la rejilla de entrada de aire a la derecha para volver a
colocarla en el aparato.
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
guardarlo colgándolo por su anilla (
b ).

3 Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web
de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio
de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de
teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

Suomi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
 VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta

veden lähellä.

 Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,

irrota pistoke pistorasiasta käytön

jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,

vaikka virta olisi katkaistu.

 VAROITUS: älä käytä laitetta

kylpyammeen, suihkun, altaan

tai muiden vesiastioiden lähellä.

 Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön

jälkeen.

 Jos laite kuumenee liikaa, virta

katkeaa automaattisesti. Irrota laite

pistorasiasta ja anna sen jäähtyä

muutama minuutti. Ennen kuin

käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,

ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi

nukkaa tai hiuksia.

 Jos virtajohto on vahingoittunut, se

on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä

vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa

huoltoliikkeessä tai muulla

ammattitaitoisella korjaajalla.

 Laitetta voivat käyttää myös yli

8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden

fyysinen tai henkinen toimintakyky on

rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta

tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä

on neuvottu laitteen turvallisesta

käytöstä tai tarjolla on turvallisen

käytön edellyttämä valvonta ja jos he

ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.

Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten

ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa

laitetta ilman valvontaa.

 Lisäksi suosittelemme asentamaan

kylpyhuoneen pistorasiaan

jäännösvirtalaitteen (RCD).

Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran

on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat

asentajalta.

 Älä työnnä ilmanotto- tai

ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,

ettet saa sähköiskua.

 Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa

peittää.

 Varmista ennen laitteen liittämistä,

että laitteeseen merkitty jännite vastaa

paikallista jännitettä.

 Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä

oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.

 Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
 Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä

sitä ilman valvontaa.

 Älä koskaan käytä muita kuin

Philipsin valmistamia tai suosittelemia

lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita

osia, takuu ei ole voimassa.

 Älä kierrä virtajohtoa laitteen

ympärille.

 Anna laitteen jäähtyä ennen

säilytykseen asettamista.

 Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen

käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke

pistorasiasta aina pitämällä kiinni

pistokkeesta.

6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
Ympäristö
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

2 Hiusten kuivaaminen

1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin (
d ) asentoon kevyttä
puhallusta ja muotoilua varten tai asentoon
voimakasta
puhallusta ja nopeaa kuivausta varten.
Vinkki: Turbopainiketta (
f , vain mallissa HP8233) käyttämällä saat
erittäin tehokkaan ilmavirran.
Nopeusasetuksella
saat miellyttävän hiljaisemman kuivauksen.
3 Siirtämällä lämpötilakytkimen (
e ) asentoon saat kuuman
ilmavirran, asentoon
saat lämpimän ilmavirran tai asentoon
saat tehokkaan hiustenkuivauksen tasaisessa, hoitavassa lämpötilassa.
Paina viileän puhallusilman painiketta
( g ) ja viimeistele kampaus
viileällä puhallusilmalla.
 Vain malleissa HP8232/33/34: laitteessa on ionisoiva toiminto, joka
lisää hiusten kiiltoa ja vähentää karheutta.
 Vain mallissa HP8232/34: ionisoiva toiminto aktivoituu
automaattisesti, kun laitteeseen kytketään virta.
 Vain mallissa HP8233: Ota ionisoiva toiminto käyttöön tai poista se
käytöstä siirtämällä ionikäsittelyn liukukytkin (
c )
asentoon
tai .
» Ionisoiva toiminto saattaa tuottaa erityistä hajua. Se on
normaalia ja johtuu ioneista.
HP8230HP8232HP8233HP8234
EN User manual
DA %UXJHUYHMOHGQLQJ
DE %HQXW]HUKDQGEXFK
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
ES 0DQXDOGHOXVXDULR
FI Käyttöopas
FR 0RGHG·HPSORL
IT 0DQXDOHXWHQWH
NL *HEUXLNVDDQZLM]LQJ
NO %UXNHUKnQGERN
PL ,QVWUXNFMDREVãXJL
PT 0DQXDOGRXWLOL]DGRU
SV $QYlQGDUKDQGERN
TR .XOODQ×PN×ODYX]X
5HJLVWHU\RXUSURGXFWDQGJHWVXSSRUWDW

www.philips.com/welcome

e
g
f
b
a
c
d
g
f
c
HP8230 HP8232 HP8233 HP8234
(11mm)
( )
( )
( )
(14mm)
Suutin
(Vain mallissa HP8233) Erittäin kapea muotoilusuutin keskittää ilmavirran
hiustenkuivausta varten. Suoria hiuksia on helpompi muotoilla.
9RO\\PLVXXWLQYDLQPDOOLVVD+3:
Volyymisuutin on kehitetty kuivaamaan hellästi sekä suorat että kiharat
hiukset.
1 Voit korostaa hiusten luonnollista tuuheutta ja ylläpitää kiharoita
pitelemällä kuivainta pystysuorassa hiuksia kuivatessa.
2 Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin siten, että
ne koskettavat päänahkaa.
3 Tee laitteella edestakaista kiertoliikettä niin, että lämmin ilma jakautuu
tasaisesti hiuksiin.
9LQNNHMlYDLQPDOOLOOH+3: Volyymisuuttimen pehmeät tapit
soveltuvat hyvin myös pään hierontaan.
.l\W|QMlONHHQ
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Irrota ilmanottoritilä (
a ) laitteesta ja poista hiukset ja pöly.
» Irrota ilmanottoritilä laitteesta kiertämällä sitä vastapäivään.
» Liitä ilmanottoritilä takaisin laitteeseen kiertämällä sitä
myötäpäivään.
4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään
(
b ).

 7DNXXMDKXROWR

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei
ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.

)UDQoDLV

)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUSURÀWHU
pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
 AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet

appareil à proximité d’une source

d’eau.

 Si vous utilisez l’appareil dans une

salle de bains, débranchez-le après

utilisation car la proximité d’une

source d’eau constitue un risque,

même lorsque l’appareil est hors

tension.

 AVERTISSEMENT : n’utilisez pas

l’appareil près d’une baignoire,

d’une douche, d’un lavabo ni

de tout autre récipient

contenant de l’eau.

 Débranchez toujours l’appareil après

utilisation.

 Lorsque l’appareil est en surchauffe, il

se met automatiquement hors tension.

Débranchez l’appareil et laissez-le

refroidir quelques minutes. Avant

de remettre l’appareil sous tension,

assurez-vous que les grilles ne sont

pas obstruées par de la poussière, des

cheveux, etc.

 Si le cordon d’alimentation est

endommagé, il doit être remplacé par

Philips, par un Centre Service Agréé

3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp

DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW

 Cet appareil peut être utilisé

par des enfants âgés de 8 ans

ou plus, des personnes dont les

capacités physiques, sensorielles ou

intellectuelles sont réduites ou des

personnes manquant d’expérience

et de connaissances, à condition que

ces enfants ou personnes soient

sous surveillance ou qu’ils aient reçu

des instructions quant à l’utilisation

sécurisée de l’appareil et qu’ils

aient pris connaissance des dangers

encourus. Les enfants ne doivent pas

jouer avec l’appareil. Le nettoyage et

l’entretien ne doivent pas être réalisés

par des enfants sans surveillance.

 Pour plus de sécurité, il est conseillé

de brancher l’appareil sur une prise de

courant protégée par un disjoncteur

différentiel de 30 mA dans la salle

de bains. Demandez conseil à votre

électricien.

 N’insérez aucun objet métallique

dans les grilles d’air au risque de vous

électrocuter.

 N’obstruez jamais les grilles d’air.
 Avant de brancher l’appareil, assurez-

vous que la tension indiquée sur

l’appareil correspond bien à la tension

secteur locale.

 N’utilisez pas l’appareil dans un autre

but que celui qui est indiqué dans ce

manuel.

 N’utilisez pas l’appareil sur cheveux

DUWLÀFLHOV

 Lorsque l’appareil est sous tension, ne

le laissez jamais sans surveillance.

 N’utilisez jamais d’accessoires ou de

pièces d’un autre fabricant ou n’ayant

SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV

par Philips. L’utilisation de ce type

d’accessoires ou de pièces entraîne

l’annulation de la garantie.

 N’enroulez pas le cordon

d’alimentation autour de l’appareil.

 Attendez que l’appareil ait refroidi

avant de le ranger.

 Ne tirez pas sur le cordon

d’alimentation après utilisation.

Débranchez toujours l’appareil en

WHQDQWODÀFKH

&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Environnement
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDX
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
3140 035 31496

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Philips ThermoProtect Ionic HP8233 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Haartrockner und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 7.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Philips ThermoProtect Ionic HP8233 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Philips ThermoProtect Ionic HP8233 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Philips ThermoProtect Ionic HP8233-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Brudis • 28-6-2021 Keine Kommentare

Gibt es einen trick den diffusor wieder zu entfernen? Sitzt so fest als sei er angeklebt

Gibt es einen trick den diffusor wieder zu entfernen? Sitzt so fest als sei er angeklebt
Foto ansehen
Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 1

Philips ThermoProtect Ionic HP8233-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Philips ThermoProtect Ionic HP8233.

Allgemeines
Marke Philips
Model ThermoProtect Ionic HP8233
Produkte Haartrockner
EAN 871010360203, 8710103602033, 8710103602040, 871010362491, 8710103635369, 8710103655855
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Philips ThermoProtect Ionic HP8233 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse