Playtive Junior IAN 321236 Bedienungsanleitung

Playtive Junior IAN 321236
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungPlaytive Junior IAN 321236
PLAY FOOD SET
Instructions for use
RUOKALAATIKKO
Käyttöohje
LIVSMEDELSLÅDOR, SET
Bruksanvisning
SKRZYNKI Z ART.
SPOŻYWCZYMI - KOMPLET
Instrukcja użytkowania
DĖŽUČIŲ SU MAISTO
PRODUKTAIS RINKINYS
Naudojimo instrukcija
LEBENSMITTELKISTEN-SET
Gebrauchsanweisung
GB
FI
SE
GB GB
FI FI SE
Onneksi olkoon!
Olet hankkinut korkealaatuisen tuotteen. Tutustu tuot-
teeseen ennen sen ensimmäistä käyttöönottoa.
Lue seuraavat käyttöohjeet
huolellisesti.
Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja määritellyllä
käyttöalueella. Säilytä hyvin nämä käyttöohjeet
myöhempää tarvetta varten. Luovuttaessasi tuotteen
kolmannelle osapuolelle, luovuta sen mukana myös
kaikki siihen liittyvät asiakirjat.
Pakkaus sisältää
1 x laatikko: maitotuotteet
(1 x juustopakkaus, jossa 4 juustopalaa, 1 x maito,
1 x jogurtti, 1 x muna, 1 x juustopala)
1 x laatikko: aamupala
(1 x sämpylä, 1 x leipä, 1 x brezel, 1 x donitsi,
1 x levite)
1 x laatikko: kala/liha
(3 x makkarasiivu, 2 x makkara, 1 x kalapakkaus,
jossa 2 kalaa, 1 x ketsuppi)
1 x laatikko: hedelmät/vihannekset
(1 x päärynä, 1 x meloni, 1 x appelsiini,
1 x omena, 1 x banaani, 1 x maissi)
1 x käyttöohje
Tekniset tiedot
Valmistuspäivämäärä (kuukausi/vuosi):
07/2019
Määräystenmukainen käyttö
Tämä tuote on lelu, joka on tarkoitettu 2–8-vuotiaille
lapsille kotikäyttöön.

Turvallisuusohjeet

Varoitus. Mitkään pakkaus- tai kiinnitysmateriaalit
tai „SUPER DRY“ -pussi eivät kuulu leikkikaluun ja
ne on turvallisuussyistä poistettava, ennen kuin tuote
annetaan lapsille leikkimistä varten.
Lapset saavat leikkiä tämän tuotteen kanssa vain
aikuisten valvonnassa.
Varoitus. Tämä tuote on leikkikalu! Sitä ei ole tarkoi-
tettu syötäväksi!
Säilytys, puhdistus
Kun tuotetta ei käytetä, säilytä sitä aina kuivana ja
puhtaana huoneenlämpötilassa.
Puhdista vain kuivalla puhdistusliinalla.
TÄRKEÄÄ! Älä koskaan puhdista voimakkailla puhdi-
stusaineilla.
Hävittämistä koskevat ohjeet
Hävitä tuote ja pakkausmateriaalit paikallisten
määräysten mukaisesti. Pakkausmateriaalit, kuten esim.
muovipussit, eivät kuulu lasten käsiin. Säilytä pakkaus-
materiaalia lasten ulottumattomissa.
Hävitä tuotteet ja pakkaukset ympäristöystävä-
llisesti.
Kierrätyskoodi auttaa tunnistamaan eri
materiaalit niiden uusiokäyttöön (kierrätyk-
seen) palauttamista varten.
Koodi koostuu kierrätyssymbolista, jonka on tarkoitus
kuvastaa uusiokäyttöä, sekä numerosta, jolla materiaali
tunnistetaan.
Grattis!
Du har köpt en högkvalitativ produkt. Bekanta dig med
produkten innan du använder den för första gången.
Läs den medföljande
bruksanvisningen.
Använd produkten endast enligt beskrivningen och för
de angivna användningsområdena. Förvara bruksan-
visningen på en säker plats. Lämna över alla dokument
när du överlämnar produkten till tredje part.
Leveransomfattning
1 x box: mejeriprodukter
(1 x ostförpackning med 4 tårtbitar, 1 x mjölk,
1 x yoghurt, 1 x ägg, 1 x ost)
1 x box: frukost
(1 x fralla, 1 x bröd, 1 x pretzel, 1 x donut,
1 x pålägg)
1 x box: fisk/kött
(3 x korvskiva, 2 x korv, 1 x förpackning med
2 fiskar, 1 x ketchup)
1 x box: frukt/grönsaker
(1 x päron, 1 x melon, 1 x apelsin, 1 x äpple,
1 x banan, 1 x majs)
1 x bruksanvisning
Tekniska data
Tillverkningsdatum (månad/år):
07/2019
Ändamålsenlig användning
Denna artikeln är en leksak för barn från 2 till 8 år för
privat användning.

Säkerhetsanvisningar

Varning. Förpacknings- och fästmaterial samt SUPER
DRY-paketet (torkmedel) ingår inte i själva leksaken
och ska av säkerhetsskäl avlägsnas innan barn får
börja leka med den.
Barn får endast leka med produkten under vuxens
uppsikt.
Varning. Produkten är en leksak! Ska ej förtäras!
Förvaring, rengöring
Förvara produkten i rumstemperatur på en torr och ren
plats när den inte används.
Rengör endast med en torr trasa.
VIKTIGT! Rengör aldrig med starka rengöringsmedel.
Anvisningar för avfallshantering
Sopsortera produkten och förpackningsmaterialet
enligt lokala föreskrifter. Förpackningsmaterial såsom
plastpåsar ska inte hanteras av barn. Förvara förpack-
ningsmaterialet utom räckhåll för barn.
Avfallshantera produkten och förpackningen
på ett miljövänligt sätt.
Återvinningskoden betecknar olika material
som skickas tillbaka för återvinning.
Koden utgörs av återvinningssymbolen, som
återspeglar återvinningskretsloppet, och ett nummer
som betecknar materialet.
Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product.
Familiarise yourself with the product before using it for
the first time.
Read the following instructions for use
carefully.
Use the product only as described and only for the giv-
en areas of application. Store these instructions for use
carefully. When passing the product on to third parties,
please also hand over all accompanying documents.
Contents
1 x Box: dairy products
(1 x Cheese package with 4 cheese triangles,
1 x Milk, 1 x Yoghurt, 1 x Egg, 1 x Piece of cheese)
1 x Box: breakfast
(1 x Bread roll, 1 x Loaf of bread, 1 x Pretzel,
1 x Doughnut, 1 x Spread)
1 x Box: fish/meat
(3 x Slice of sausage, 2 x Sausage, 1 x Fish
package with 2 fish, 1 x Ketchup)
1 x Box: fruit/vegetables
(1 x Pear, 1 x Melon, 1 x Orange, 1 x Apple,
1 x Banana, 1 x Maize)
1 x Instructions for use
Technical data
Date of manufacture (month/year):
07/2019
Use according to guidelines
This article is a toy for children aged between 2 to 8
years, suitable for private use.

Safety Instructions

Warning. Neither the packaging and mounting ma-
terials nor the ‘SUPER DRY’ pouch are a constituent
part of the toy and they must be removed in all cases
before the article is given to children to play with.
Children may play with this article only under adult
supervision.
Warning. This article is a toy! Not suitable for
consumption!
Storage, cleaning
When not in use, always store the product clean and
dry at room temperature.
Wipe clean with a dry cloth only.
IMPORTANT! Never clean the product with harsh
cleaning agents.
Disposal
Dispose of the article and the packaging materials in
accordance with current local regulations. Packaging
materials such as foil bags are not suitable to be given
to children. Keep the packaging materials out of the
reach of children.
Dispose of the products and the packaging in
an environmentally friendly manner.
The recycling code is used to identify various
materials for recycling.
The code consists of the recycling symbol –
which is meant to reflect the recycling cycle – and a
number which identifies the material.

IAN 321236_1901

PLAY FOOD SET

IAN 321236_1901

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY
07/2019
Delta-Sport-Nr.: ZL-6677
07.05.2019 / PM 3:38
Notes on the guarantee and
service handling
The product was produced with great care and under
constant supervision. You receive a three-year warran-
ty for this product from the date of purchase. Please
retain your receipt.
The warranty applies only to material and work-
manship and does not apply to misuse or improper
handling. Your statutory rights, especially the warranty
rights, are not affected by this warranty.
With regard to complaints, please contact the follow-
ing service hotline or contact us by e-mail. Our service
employees will advise as to the subsequent procedure
as quickly as possible. We will be personally available
to discuss the situation with you.
Any repairs under the warranty, statutory guarantees
or through goodwill do not extend the warranty peri-
od. This also applies to replaced and repaired parts.
Repairs after the warranty are subject to a charge.
IAN: 321236_1901
Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk
Takuuta ja huoltoprosessia
koskevat ohjeet
Tämä tuote on valmistettu erityistä tarkkuutta noudat-
taen ja jatkuvan tarkastuksen alaisena. Tälle tuotteelle
saat kolmen vuoden takuun ostopäivästä lähtien.
Säilytä kassakuitti huolellisesti.
Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvirhei-
tä ja raukeaa, jos tuotetta käytetään vääränlaisesti tai
ei määräysten mukaisesti. Tämä takuu ei rajoita laissa
määrättyjä oikeuksiasi, erikoisesti koskien takuu- ja
reklamointioikeuksia.
Mahdollisissa reklamaatiotapauksissa ota meihin
yhteyttä soittamalla allaolevaan asiakaspalvelunume-
roon tai lähettämällä viesti sähköpostitse. Asiakaspal-
velijamme sopivat kanssasi tarvittavista toimenpiteistä
mitä pikimmin. Palvelemme sinua joka tapauksessa
henkilökohtaisesti.
Mahdolliset korjaukset, jotka on suoritettu tämän
takuun, laillisen reklamointioikeuden tai harkintao-
ikeuden perusteella eivät pidennä takuuaikaa. Tämä
koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Takuuajan
päätyttyä suoritetut korjaukset ovat maksullisia.
IAN: 321236_1901
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: deltasport@lidl.fi

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Playtive Junior IAN 321236 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Playtive Junior IAN 321236 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Playtive Junior IAN 321236 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Playtive Junior IAN 321236-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Playtive Junior IAN 321236-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Playtive Junior IAN 321236.

Allgemeines
Marke Playtive Junior
Model IAN 321236
Produkte Nicht kategorisiert
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Playtive Junior IAN 321236 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse