Powerfix IAN 066290 Bedienungsanleitung

Powerfix IAN 066290
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungPowerfix IAN 066290

TORQUE WRENCH SET

GB IE CY

TORQUE WRENCH SET

FI

MOMENTTIAVAINSARJA

SE

MOMENTNYCKEL, SET

DK

MOMENTNØGLE, SÆT

DE
AT CH

DREHMOMENTSCHLÜSSEL-SET

GB
IE CY

TORQUE WRENCH SET

Reading all the safety guideline and information contained in these Operating Instructions is a prerequisite for using this torque
wrench according to the regulations.
Any usage not complying with the information provided shall be regarded as not according with the regulations. The operator
and user are solely responsible for any injury or damage caused by incorrect application.
The trigger accuracy is ± 4% of the set gauge value in the direction of actuation. The torque wrench has adjustment gauges
with both European and American measuring units. The button in the centre of the ratchet makes ejecting the mounted
insertable tools easier.
Contents of the torque wrench box
- Torque wrench
- 125 mm extension
- 3 inserts 17, 19 and 21 mm
Safety guidelines
Before use, check that the trigger value is adjusted correctly and that the insert and/or insertable tool is fitted securely.
Always apply the tool so that it cannot slip from the screw connection, otherwise people and objects will be set at risk.
Force transmission errors must be avoided. For this reason, use as few articulated links or extensions as possible. It is also
possible to loosen screws using this product (switch the small lever on the ratchet head to the left - switch it to the right again
to tighten screws). During this process, never exceed the maximum torque value on the gauge (for example when cutting
rusted screw connections). Overload can damage the torque wrench and possibly generate an incorrect trigger value.
Torque wrenches are calibrated precision tools and should be treated gently. Therefore, avoid mechanical, chemical or thermal
influences over and above the strains determined for correct usage. The torque wrench must never be used to hit objects
(danger of accident or damage). Extreme climactic conditions such as cold, heat or high humidity may have a negative
influence on the trigger accuracy.
The accessories delivered in the box are suitable for the torque wrench. When using inserts or insertable tools which are not
included in the scope of delivery, you must ensure that they are standard designs and that they have the correct shape and
size for connection with the screw connection to be tightened.
The maximum permitted load on the insert or insertable tool used must also be observed. These may be lower than the
achievable release torque on the torque wrench. The use of specially produced tools may be a source of danger which is
hard to assess. Thoughtless usage can lead to injury and/or to damage.
Setting the required torques
The specific information from the car manufacturers on the torques to be applied must be taken into
account.
Adjustment is carried out in two work steps based on the gauge located in the rotating handle. The switch lever on the ratchet
is turned to the right.
Conversion table
kg Nm
19.81
2 19.61
3 29.42
4 39.22
5 49.03
6 58.83
7 68.64
8 78.44
9 88.23
10 98.05
11 107.86
12 117.66
13 127.47
14 137.27
15 147.08
16 156.88
17 166.69
18 176.49
19 186.30
20 196.10
21 205.91
22 215.71
23 225.52
24 235.32
25 245.13
26 254.93
27 264.74
28 274.54
29 284.35
30 294.15
31 303.96
32 313.76
33 323.57
34 333.37
35 343.18
36 352.98
37 362.79
38 372.60
39 382.40
40 392.20
41 402.01
Here are two examples: one for 130 Nm (Newton metres) and one for 9.0 kg/m:
Example 1 (Gauge range 28-210 Nm)
In order to achieve a value of 130 Nm, first set the
upper edge of the rotating handle to 126 Nm by
turning it to the right. The 0 position must align
exactly with the centre line on the adjustment gauge
(see Fig. right).
For fine adjustment to 130 Nm, the ,4' on the rota-
ting handle should also be positioned by turning it
to the right to the centre line on the adjustment
gauge (see Fig. right).
Example 2
(Gauge range 2.9 - 21.4 kg/m)
In order to achieve a value of 9.0 kg/m, first set
the upper edge of the rotating handle to 8.6 kg/m
by turning it to the right. The 0 position must align
exactly with the centre line on the adjustment gauge
(see Fig. right).
For fine adjustment to 9.0 kg/m, the ,4' on the
rotating handle should also be positioned by tur-
ning it to the right to the centre line on the adjustment gauge (see Fig. right).
After fine adjustment and before each application, the rotating handle must be locked by turning the lock button to the right.
On reaching the set torque, the product clicks audibly (automatic trigger). After this, do not continue to operate the wrench.
The torque wrench is not ready for use until it has been released again.
Important guidelines
The following guidelines must be taken into account. Only then can long-term, problem-free usage of the precision tool be
expected.
Before tightening the screws, please check that their threads are free of dirt and lightly oiled.
Basically, the torque wrench should be used so that the required torque lies roughly in the centre of the gauge range;
but never at its upper limit. During longer periods of non-use, the wrench should be reset to the lowest gauge value.
As the most important function components of the torque wrench are pre-greased at the site of manufacture,
do not clean with or in solvents!
Example 1
Rough adjustment
Example 1
Fine adjustment
Example 2
Rough adjustment
Example 2
Fine adjustment
FI

MOMENTTIAVAINSARJA

Momenttiavaimen tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää tämän käyttöohjeen kaikkien turvaohjeiden ja tietojen tarkkaa
noudattamista.
Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista. Käyttäjä on yksin vastuussa henkilö- ja/tai omaisuusvahingoista, jotka
epäasianmukainen käyttö aiheuttaa.
Laukaisutarkkuus on käyttösuunnassa ± 4 % asetetusta skaalausarvosta. Momenttiavaimessa on säätöskaalat eurooppalaisissa
ja amerikkalaisissa mittayksiköissä. Räikän keskellä oleva nappi helpottaa liitettyjen pistotyökalujen poistoa.
Momenttiavainlaatikon sisältö
- momenttiavain
- jatko-osa 125 mm
- 3 pisto-osaa 17, 19 ja 21 mm
Turvaohjeet
Ennen käyttöä on tarkastettava laukaisuarvon oikea asetus sekä käytetyn vaihto-osan ja/tai pistotyökalun tukeva kiinnitys.
Aseta työkalu aina niin, että se ei pääse liukumaan ruuviliitoksesta. Muuten on olemassa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkojen
riski.
Voimansiirtovirheitä on ehdottomasti vältettävä. Älä sen vuoksi käytä nivelliitoksia tai jatko-osia. Ruuvien irrotus on myös
mahdollista (sitä varten räikän päässä oleva pieni vipu käännetään vasempaan – kiristystä varten oikeaan). Älä ylitä skaalan
maksimiarvon vääntömomenttia (esimerkiksi ruostuneita ruuviliitoksia irrotettaessa). Ylikuormitus voi vioittaa momenttiavainta
ja väärentää laukaisuarvon.
Momenttiavaimet ovat kalibroituja tarkkuustyökaluja, ja niitä on käsiteltävä varovasti. Vältä sen vuoksi mekaanisia, kemiallisia
tai lämmön aiheuttamia vaikutuksia, jotka ylittävät tarkoituksenmukaisen käytön rasituksen. Momenttiavainta ei saa käyttää
lyöntityökaluna (tapaturma- ja vaurioitumisriski). Ilmatilan äärimmäiset olosuhteet, kuten esimerkiksi kylmyys, kuumuus tai
korkea ilmankosteus voivat vaikuttaa negatiivisesti laukaisutarkkuuteen.
Laatikossa mukana olevat lisävarusteet on sovitettu momenttiavaimeen. Kun käytetään lisäosia tai pistotyökaluja, jotka eivät
kuulu toimitukseen, on ehdottomasti varmistettava niiden starndardinmukaisuus sekä kiristettävään ruuviliitokseen sopiva muoto
ja koko.
Myös käytetyn vaihto-osan tai pistotyökalun sallittu maksimikuormitus on otettava huomioon. Se voi olla pienempi kuin moment-
tiavaimen laukaisumomentti. Itsevalmistettujen erityistyökalujen käyttö voi olla arvaamaton vaaralähde.
Huolimattomuus voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
Vääntömomenttien asetus
Vääntömomenttien käytössä on otettava huomioon autonvalmistajan antamat ohjeet.
Itse säätö tapahtuu kahdessa työvaiheessa käyttäen kääntökahvassa olevia skaaloja. Räikän vaihtovipu on oikealla.
Tässä esimerkki arvosta 130 Nm (newtonmetri) ja 9,0 kg/m:
Esimerkki 1
(skaala-alue 28–210 Nm)
Kun halutaan saavuttaa arvo 130 Nm, kääntökahvan
yläreuna asetetaan ensiksi arvoon 126 Nm
kääntämällä sitä oikeaan. 0-kohdan täytyy olla
tarkalleen säätöskaalan keskiviivalla (kuva oikealla).
Hienosäädössä arvoon 130 Nm kääntökahvan
skaalan kohta ’4’ asetetaan säätöskaalan keskiviivalle
kääntämällä myös oikeaan (kuva oikealla).
Esimerkki 2 (skaala-alue 2,9–21,4 kg/m)
Kun halutaan saavuttaa arvo 9,0 kg/m,
kääntökahvan yläreuna asetetaan ensiksi
arvoon 8,6 kg/m kääntämällä sitä oikeaan.
0-kohdan täytyy olla tarkalleen säätöskaalan
keskiviivalla (kuva oikealla).
Hienosäädössä arvoon 9,0 kg/m kääntökahvan
skaalan kohta ’4’ asetetaan säätöskaalan
keskiviivalle (kuva oikealla) kääntämällä myös
oikeaan.
Hienosäädön jälkeen ja ennen käyttöä kääntökahva on lukittava kääntämällä lukitusnappia oikeaan.
Asetetun vääntömomentin saavuttamisen kuulee selvästi napsahduksesta (automaattinen laukaisu). Sen jälkeen avainta
ei saa enää kiertää. Momenttiavainta voi käyttää taas vasta vapauttamisen jälkeen.
Tärkeitä ohjeita
Seuraavia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Vain siinä tapauksessa tätä tarkkuustyökalua voidaan käyttää pitkään ja
häiriöttömästi.
Ennen ruuvien kiristystä on tarkastettava, ovatko niiden kierteet puhtaat ja kevyesti rasvattuja.
Momenttiavainta tulee käyttää niin, että haluttu vääntömomentti on suurin piirtein sen skaala-alueen keskellä, ei missään
tapauksessa sen ylärajalla. Avain tulee asettaa skaalan pienimpään arvoon, kun sitä ei käytetä pitempään aikaan.
Koska valmistaja on rasvannut momenttiavaimen tärkeät toimintaosat, sitä ei tulisi missään tapauksessa puhdistaa liuottimilla!
Esimerkki 1
Karkea säätö
Esimerkki 1
Hienosäätö
Esimerkki 2
Karkea säätö
Esimerkki 2
Hienosäätö
En ändamålsenlig användning av momentnyckeln förutsätter att alla säkerhetshänvisningar och informationer i denna
bruksanvisning följs i detalj.
All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig. Ansvaret för eventuella person- och/eller sakskador som uppstår
p.g.a. felaktig användning åligger uteslutande ägaren och användaren.
Utlösningsnoggrannheten är i arbetsriktningen ± 4% av inställt skalvärde. Momentnyckeln har inställningsskalor med
europeiska och amerikanska måttenheter. Knappen i mitten av spärrhuvudet gör det lätt att ta ur insticksverktygen.
Innehåll i momentnyckelboxen
- Momentnyckel
- Förlängning 125 mm,
- 3 insatser 17,19 och 21 mm
Säkerhetshänvisningar
Före användningen måste du kontrollera både att utlösningsvärdet är korrekt inställt och att insatsen/insticksverktyget sitter fast
ordentligt. Placera alltid verktyget så, att det inte kan glida av från skruvkopplingen - i annat fall finns risk för person- och/eller
sakskador.
Fel i kraftöverföringen måste absolut undvikas. Använd därför om möjligt inga länkförbindningar eller förlängningar.
Det är också möjligt att lossa skruvar (ställ då den lilla spaken på spärrhuvudet åt vänster - för åtdragning: höger position).
Åtdragsmomentet enligt skalans högsta värde får härvid aldrig överskridas (t.ex. vid urskruvning av fastrostade skruvar).
Överbelastning kan skada nyckeln och ev. ge ett felaktigt utlösningsvärde.
Momentnycklar är kalibrerade precisionsverktyg och ska behandlas därefter. Undvik därför mekanisk, kemisk eller termisk inver-
kan som går utöver den belastning som tillåts vid ändamålsenlig användning. Momentnyckeln får aldrig användas
som slagverktyg (olycks- och skaderisk). Extrema klimatförhållanden, såsom kyla, hetta eller hög luftfuktighet, kan påverka utlös-
ningsnoggranheten negativt.
De tillbehör som levereras i boxen är anpassade till momentnyckeln. Om andra insatser eller insticksverktyg används, vilka
inte ingår i leveransen, måste du absolut kontrollera, att de stämmer överens med normen samt att de har korrekt form och
dimension för skruvkopplingen som du ska dra åt.
Du måste också kontrollera den maximalt tillåtna belastningen på den använda insatsen eller insticksverktyget. Denna kan
vara lägre än det uppnåbara utlösningsmomentet för nyckeln. Om egentillverkade specialverktyg används, kan faror uppstå,
vilka ev. inte kan bedömas. I detta sammanhang kan tanklöshet leda till skador på personer och/eller egendom.
Inställning av önskat vridmoment
Beakta biltillverkarens specifika uppgifter när det gäller de vridmoment som ska tillämpas.
Själva inställningen görs i två steg med hjälp av de skalor som finns på vridhandtaget. Omställningsspaken på spärrhuvudet står
åt höger.
SE

MOMENTNYCKEL, SET

8499803-Drehmoment-man_a 29.04.11 09:33 Seite 1

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Powerfix IAN 066290 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Powerfix IAN 066290 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Powerfix und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Powerfix -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Powerfix
IAN 066290
nicht kategorisiert
4002593003068
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Powerfix IAN 066290 unten.

Ist das Handbuch der Powerfix IAN 066290 unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Powerfix IAN 066290 ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse