Powerfix IAN 45820 Bedienungsanleitung

Powerfix IAN 45820
6.9 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungPowerfix IAN 45820
Krok 16
Należy wywiercić otwory i zamontować kątowniki do zawieszenia ze stali nierdzewnej
5a
oraz
5b
za pomocą śrub (poza zasięgiem dostawy) na ścianie zewnętrznej (zobacz rys. J).
Krok 17
Należy założyć okno chroniące przeciw owadom (zobacz rys. J + K).
Q
Czyszczenie oraz konserwacja
J W żadnym wypadku nie używaj żrących ani szorujących środków czyszczących.
j Proszę czyścić tkaninę z włόkna szklanego oraz ramę za pomocę nie strzępiącej się,
lekko zwilżonej ścierki.
j Proszę ściągnąć moskitierę w regularnych odstępach z okna w celu dokładnego
oczyszczenia.
j Użyj ewentualnie łagodnego środka czyszczącego.
Q
Usuwanie do odpadów
Opakowanie i materiał pakunkowy składają się wyłącznie z materiałów przyjaznych
dla środowiska naturalnego. Usuwaj je do lokalnych pojemników recyklingowych.
O możliwościach usuwania do odpadów wysłużonych mebli dowiesz się w zarządzie gminy
lub miasta.
Q
Producent / Serwis
FeinHeim GmbH
Bischof-Otto-Str. 60
D-94486 Osterhofen
Telefon serwisowy: +49-9932-40 25 897
Email: info@feinheim.de
Stan informacji: 01 / 2011
Numer identyfikacyjny: 012011-4
Krok 5
Kątowniki do zawieszenia ze stali nierdzewnej
5a
oraz
5b
należy włożyć zgodnie z rysun-
kiem D w łączniki narożne
1
. Wskazówka: Należy zwracać uwagę, aby kątowniki do
zawieszenia ze stali nierdzewnej
5a
włożyć długim ramieniem w górne łączniki narożne
1
.
Uwaga: Należy zwracać uwagę, aby 4 kątowniki posiadały jednakową głębokość ramie-
nia X (zobacz rys. C)!
Krok 6
Należy połączyć profile aluminiowe
3
za pomocą łączników narożnych
1
(zobacz rys. D).
Należy zwracać uwagę na właściwe usytuowanie profili aluminiowych H
3a
oraz B
3b
. Podczas
ich składania należy równocześnie wsunąć uszczelki szczotkowe
7
w łączniki narożne
1
.
Krok 7
Należy nałożyć osłony
1a
na łączniki narożne
1
(zobacz rys. D).
Krok 8
Należy skrócić dwie listwy typu click
6a
na wymiar profila aluminiowego H
3a
(zobacz rys.E).
Krok 9
Do wymiaru profila aluminiowego B
3b
należy dodać 1,3 cm i skrócić pozostałe dwie listwy
typu click
6b
na odpowiedni wymiar (zobacz rys. E).
Krok 10
Należy nałożyć tkaninę z włókna szklanego
2
na ramę i zamocować ją przy pomocy
listw typu click B
6b
na profilach aluminiowych B
3b
(zobacz rys. F).
Krok 11
Należy nałożyć uchwyty
4
zgodnie z rysunkiem G na środku profili aluminiowych H
3a
i
zamocować tkaninę z włókna szklanego
2
oraz uchwyty
4
za pomocą listw typu click H
6a
na profilach aluminiowych H
3a
.
Wskazówka: Należy zwracać uwagę, aby tkanina z włókna szklanego
2
była wystar-
czająco napięta.
Krok 12
Należy usunąć wystającą tkaninę z włókna szklanego
2
za pomocą przycinaka dywano-
wego (zobacz rys. H).
Krok 13
Należy wstawić okno chroniące przed owadami (zobacz rys. I).
Q
Montaż alternatywny z śrubami od zewnątrz
j Do montażu na zewnątrz, w zależności od podłoża (drewno, beton, mury itp.) należy
zaopatrzyć się w odpowiednie śruby oraz kołki.
j Należy postępować zgodnie z krokami roboczymi 1 do 2 rozdziału „Montaż wewnątrz“.
j Należy postępować zgodnie z krokami roboczymi 4 oraz 6 do 12 rozdziału „Montaż
wewnątrz“.
Krok 14
Należy osadzić najmniejsze kątowniki do zawieszenia ze stali nierdzewnej
5a
u góry oraz
5b
na dole ramy. Należy przy tym zwracać uwagę, aby kątowniki do zawieszenia ze stali nie-
rdzewnej
5a
z długim ramieniem osadzić u góry.
Krok 15
Ramę z kątownikami do zawieszenia ze stali nierdzewnej
5a
oraz
5b
należy trzymać od
zewnątrz na ramie okna lub murze i oznakować miejsca na otwory. Należy ewentualnie
zasięgnąć pomocy osoby drugiej.
10 Kątowników do zawieszenia ze stali nierdzewnej z długim ramieniem
10 Kątowników do zawieszenia ze stali nierdzewnej z krótkim ramieniem
2 Listwy typu click H
2 Listwy typu click B
1 Uszczelka szczotkowa
1 Instrukcja montażu
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
J
OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA I
NIEBEZPIECZEŃSTWO NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA
MAŁYCH DZIECI I DZIECI! Nie pozostawiaj nigdy dzieci bez nadzoru
z materiałem opakowania i z produktem. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się materia-
łem opakowania i niebezpieczeństwo utraty życia wskutek udławienia się. Dzieci często
nie doceniają niebezpieczeństw. Trzymaj stale dzieci z daleka od produktu. Produkt ten
nie jest zabawką.
OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA! Upewnij się, że
wszystkie części są nieuszkodzone i prawidłowo zamontowane. W przypadku niepra-
widłowego montażu istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Uszkodzone części
mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonowania produktu.
OSTRZEŻENIE!
ZAGROŻENIE ŻYCIA! Proszę podczas montażu, demontażu
lub czyszczenia nie wychylać się zbytnio przez okno.
Q
Montaż
j Przed montażem należy się upewnić, że państwa okna nadają się do zastosowania
niniejszego produktu, oraz że nie przekraczają one maksymalnych wymiarόw.
OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE OBRAŻENIEM! Do montażu potrzebna jest piła,
przycinak dywanowy oraz wiertarka elektryczna (jedynie do montażu na zewnątrz). Należy
bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi zastosowanych narzędzi.
Q
Montaż wewnątrz
Krok 1
Najpierw należy zmierzyć wysokość (H) oraz szerokość (B) ramy wewnętrznej okna (zobacz
rys. A).
Krok 2
Od ustalonej wysokości (H) należy odjąć 1,2 cm oraz od szerokości (B) 3,5 cm i skrócić
profile aluminiowe
3a
3b
na odpowiednią wysokość (H) lub szerokość (B) (zobacz rys. B).
Obcięte krawędzie należy opiłować za pomocą pilnika.
Krok 3
Należy zmierzyć głębokość ramy i wybrać 4 odpowiednie kątowniki do zawieszenia ze
stali nierdzewnej
5
(zobacz rys. C). Uwaga: Należy wziąść pod uwagę, że uszczelka
szczotkowa nanosi ok. 2 mm.
Krok 4
Należy przyciąć uszczelkę szczotko
7
2 x na wymiar H + 5,2 cm oraz 2 x na B + 4 cm
i wsunąć szczotki
7
w przewidziane do tego rowki w profilach
3a
3b
(zobacz rys. D).
Aluminiowe siatka na okno przeciw owadom
Q
Instrukcja
Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z produktem. W tym celu
należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i wskazówki dot. bezpieczeństwa.
Produkt używać wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem.
Prosimy o zachowanie instrukcji io jej dobre przechowywanie. W przypadku przekazania
produktu w ręce osoby trzeciej, prosimy o przekazanie także wszystkich należących do pro-
duktu instrukcji i innych dokumentów.
Q
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Niniejszy artykuł jest przewidziany jako ochrona przed owadami, takimi jak na przykład
muchy w mieszkalnych pomieszczeniach prywatnych. Inne zastosowania niż opisane
uprzednio lub zmiana produktu jest niedopuszczalna i może prowadzić do obrażeń ciała
i / lub uszkodzeń produktu. Producent nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody
powstałe wskutek sprzecznego z przeznaczeniem zastosowania produktu. Produkt nie jest
przeznaczony do celów zarobkowych.
Q
Opis części
1
Łącznik narożny
1a
Osłona
2
Tkanina z włókna szklanego
3a
Profil aluminiowy H
3b
Profil aluminiowy B
4
Uchwyt
5a
Kątownik do zawieszenia ze stali nierdzewnej z długim ramieniem
5b
Kątownik do zawieszenia ze stali nierdzewnej z krótkim ramieniem
6a
Listwa typu click H
6b
Listwa typu click B
7
Uszczelka szczotkowa
Q
Dane techniczne
Maks. wymiary okna: 130 x 150 cm
Q
Zakres dostawy
Wskazówka: Przy rozpakowywaniu produktu zwróć uwagę na to, żeby przez przeoczenie
nie wyrzucić materiału montażowego. Bezpośrednio po wypakowaniu skontroluj zakres do-
stawy pod względem kompletności oraz nienagannego stanu produktu i wszystkich części.
W żadnym wypadku nie montuj produktu, jeżeli zakres dostawy nie jest kompletny.
4 Łączniki narożne
4 Osłony
1 Tkanina z włókna szklanego
2 Profile aluminiowe H
2 Profile aluminiowe B
2 Uchwyty
j At regular intervals, take the insect screen out of the window to give it a thorough clean.
j Use a mild cleaning agent where necessary.
Q
Disposal
The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose
of at local recycling facilities.
Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-
out product.
Q
Manufacturer / Service
FeinHeim GmbH
Bischof-Otto-Str. 60
D-94486 Osterhofen
Service hotline: +49-9932-4025 897
E-mail: info@feinheim.de
Last Information Update: 01 / 2011
Ident no.: 012011-4
Step 6
Connect the aluminium profiles
3
together with the corner connectors
1
(see Fig. D). Ensure
that the aluminium profiles H
3a
and B
3b
are in their correct positions. When assembling
the parts push the brush seals
7
into the corner connectors
1
.
Step 7
Push the caps
1a
on to the corner connectors
1
(see Fig. D).
Step 8
Shorten the two click strips
6a
to the length of the aluminium profile H
3a
(see Fig. E).
Step 9
Add 1.3 cm to the length of the aluminium profile B
3b
and shorten the two remaining click
strips B
6b
to the calculated dimension (see Fig. E).
Step 10
Place the fibreglass fabric
2
over the frame and fix it to the aluminium profiles B
3b
with
the click strips B
6b
(see Fig. F).
Step 11
Insert the loop handles
4
in the centre of the aluminium profiles H
3a
in accordance with
Fig. G and fix the fibreglass fabric
2
and the loop handles
4
to the aluminium profiles H
3a
with the click strips H
6a
.
Note: Ensure that the fibreglass fabric
2
is adequately stretched.
Step 12
Trim off the surplus fibreglass fabric
2
using the carpet knife (see Fig. H).
Step 13
Insert the insect screen window (see Fig. I).
Q
Alternative external installation with screws
j For external installation will require screws and dowels suitable for the substrate (wood,
concrete, masonry etc.).
j Follow steps 1 and 2 of the section on “Internal installation”.
j Follow steps 4 and 6 to 12 of the section on “Internal installation”.
Step 14
Place the smallest stainless steel suspension brackets
5a
top and
5b
bottom on the frame.
Ensure that the stainless steel suspension brackets
5a
with the long leg are placed on the top.
Step 15
Hold the frame with the stainless steel suspension brackets
5a
and
5b
from the outside on to
the window frame or the masonry and mark the positions of the holes to be drilled. If possible
have someone help you with this step.
Step 16
Drill the holes and fix the stainless steel suspension brackets
5a
and
5b
on to the outside
face of the wall with screws (not included) (see Fig. J).
Step 17
Insert the insect screen window (see Figs. J + K).
Q
Cleaning and care
J Do not under any circumstances use corrosive or abrasive cleaning agents.
j Clean the fibreglass fabric and frame with a lint-free, slightly damp cloth.
2 Click strips B
1 Brush seal
1 Installation instructions
Safety advice
J
WARNING!
RISK OF FATAL INJURY AND RISK OF ACCI-
DENTS FOR INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unattend-
ed with the packaging material or the product. There is a risk of suffocation
from the packaging materials and a risk of fatal injury by strangulation. Children often
underestimate dangers. Always keep children away from the product. The product is not
a toy.
CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure that all parts are undamaged and have
been assembled appropriately. Risk of injury exists if assembled incorrectly. Damaged
parts can affect safety and function.
WARNING!
DANGER TO LIFE! Do not lean too far out of the window when assem-
bling, dismantling or cleaning.
Q
Installation
j Before assembly, make sure that your window is suitable for this product and that it does
not exceed the maximum dimensions.
CAUTION! RISK OF INJURY! Installation requires a saw, carpet knife and an
electric drill (only for external installation). Always refer to the operating instructions for
the required tools.
Q
Internal installation
Step 1
First measure the height (H) and width (W) of the internal window frame (see Fig. A).
Step 2
Subtract 1.2 cm from the measured height (H) and 3.5 cm from the measured width (W) and
shorten the aluminium profiles
3a
3b
to the calculated height (h) and width (w) respectively
(see Fig. B). Remove any burrs from the sawn surface using a file.
Step 3
Measure the depth of the frame and select the most appropriately sized 4 stainless steel sus-
pension brackets
5
(see Fig. C). Attention: Please note that the brush seal is only approx.
2 mm high.
Step 4
Shorten the brush seal
7
into 2 lengths h + 5.2 cm and 2 lengths b + 4 cm and push the brush
seals
7
into the grooves provided for this purpose in the profiles
3a
3b
(see Fig. D).
Step 5
Insert the stainless steel suspension brackets
5a
and
5b
into the corner connectors
1
in accord-
ance with Fig. D. Note: Ensure that the stainless steel suspension brackets
5a
with the long
leg are inserted into the top corner connectors
1
. Attention: Ensure that the 4 brackets
have the same leg depth X (see Fig. C)!
Aluminium Window Insect Screen
Q
Introduction
Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the
following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and
for the specified applications. Store these instructions in a safe place. If passing
this product on to a third party also include all documents.
Q
Intended Use
This article is designed to provide protection against insects such as flies and is intended for
indoor use only. Any use other than previously mentioned or any product modification is pro-
hibited and can lead to injuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for
any damages caused by any use other than for the intended purpose. The product is not
intended for commercial use.
Q
Description of parts and features
1
Corner connector
1a
Cap
2
Fibreglass fabric
3a
Aluminium profile H
3b
Aluminium profile B
4
Loop handle
5a
Stainless steel suspension bracket with long leg
5b
Stainless steel suspension bracket with short leg
6a
Click strip H
6b
Click strip B
7
Brush seal
Q
Technical data
Max. window dimensions: 130 x 150 cm
Q
Included in delivery
Note: When opening the packaging, please make sure not to accidentally throw away
assembly materials. Please check immediately on unpacking that the delivery is complete
and that the product and all parts are in perfect condition. Do not under any circumstances
assemble the product if the delivery is incomplete.
4 Corner connectors
4 Caps
1 Fibreglass fabric
2 Aluminium profiles H
2 Aluminium profiles B
2 Loop handles
10 Stainless steel suspension brackets with long leg
10 Stainless steel suspension brackets with short leg
2 Click strips H
Q
Tisztítás és ápolás
J Semmiképpen se használjon maró vagy súroló hatású tisztítószereket.
j Tisztítsa a z üvegrost szövetet és a keretet egy szöszmentes, enyhén megnedvesített törlő-
kendővel.
j Alapos tisztításhoz vegye le a rovarvédő-ablakot rendszeres időközökben az ablakról.
j Esetleg használjon erre a célra egy enyhe tisztítószert.
Q
Mentesítés
A csomagolás és a csomagoló anyagok kizárólag környezetbarát anyagokból
állnak. Mentesítse azokat a helyi újraértékesítési tartályokba.
A kiszolgált bútordarab mentesítésének a lehetőségeit községe, vagy városa illetékes hivata-
lánál tudhatja meg.
Q
Gyártó / szerviz
FeinHeim GmbH
Bischof-Otto-Str. 60
D-94486 Osterhofen
Service-Hotline: +49-9932-40 25 897
Email: info@feinheim.de
Az információk állása: 01 / 2011
Azon.-sz.: 012011-4
6 lés
Kösse össze a H
3a
és a B
3b
aluminium profilokat
3
a sarokösszekötők
1
segítségével
(lásd a D ábrát). Eközben ügyeljen a H aluminium profilok helyes elhelyezésére. Az egy-
máshoz szerelésnél tolja be a kefetömítéseket
7
is a sarokösszekötőkbe
1
.
7 lés
Dugja a fedősapkákat
1a
a sarokösszekötőkre
1
(lásd a D ábrát).
8 lés
Rövidítse le a két klick-lécet
6a
a H aluminium profil
3a
méretére (lásd az E ábrát).
9 lés
Adjon a B aluminium profil
3b
méretéhez 1,3 cm-t és rövidítse le a két fennmaradt klick-
lécet
6b
az ennek megfelelő méretre (lásd az E ábrát).
10 lépés
Helyezze az üvegrost-szövetet
2
a keretre és rögzítse azt a B klick-lécek segítségével
6b
a
B aluminium profilokra
3b
(lásd az F ábrát).
11 lépés
Helyezze a fogantyúkat
4
a G ábra szerint a H aluminium profilok
3a
közepébe és rögzítse
az üvegrost szövetet
2
és a fogantyúkat
4
a H klick-lécek
6a
segítségével a H aluminium
profilokra
3a
.
Utalás: Ügyeljen arra, hogy az üvegrost szövet
2
megfelelően ki legyen feszítve.
12 lépés
Távolítsa el a felesleges üvegrost szövetet
2
a szőnyegvágó kés segítségével (lásd a H ábrát).
13 lépés
Helyezze be a rovarvédő ablakot (lásd az I ábrát).
Q
Alternativ felszerelés kivülről történő csavarozással
j A kültéri szereléshez szerezzen be az alapnak (fa, beton, téglafal stb.) megfelelő csa-
varokat és tipliket.
j vesse „Beltéri szerelés“ fejezet 1 –től 2-ig lépéseit.
j vesse „Beltéri szerelés“ fejezet 4 valamint 6-tól 12-ig lépéseit.
14 lépés
Helyezze a kisebbik nemesacél beakasztó szögvasakat az
5a
-kat felül és az
5b
-ket alul a
keretre. Ügyeljen arra, hogy nemesacél beakasztó szögvasak
5a
a hosszabbik szárukkal
felül helyezkedjenek el.
15 lépés
Tartsa a keretet az
5a
és
5b
nemesacél beakasztó szögvasakkal kivülről az ablakkerethez
vagy a falhoz és jelölje meg a lyukak helyét. Esetleg vegye ígénybe egy másik személy segít-
ségét.
16 lépés
Fúrja ki a lyukakat és szerelje az
5a
és
5b
nemesacél beakasztó szögvasakat a csavarok
(nem részei a szállítmánynak) segítségével a külső falhoz (lásd a J ábrát).
17 lépés
Helyezze be a rovarvédő ablakot (lásd a J + K ábrákat).
2 B klick-léc
1 kefetömítés
1 Szerelési útmutató
Biztonsági tudnivalók
J
FIGYELMEZTETÉS!
ÉLET – ÉS BALESETVESZÉLY KISGYERE-
KEK ÉS GYEREKEK SZÁMÁRA! Sohase hagyja a gyerekeket felügyelet
nlkül a csomagoló anyagokkal és a termékkel. A csomagolóanyagok által
fulladásveszély és stranguláció általi életveszély fenyeget. A gyerekek gyakran lebecsülik
a veszélyeket. Tartsa a gyerekeket mindig távol a terméktől. Ez a termék nem játékszer.
VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Biztosítsa, hogy mindegyik rész sértetlenül és szak-
szerűen legyen felszerelve. Szakszerűtlen felszerelés esetén sérülésveszély áll fenn. A
sérült részek befolyásolhatják a biztonságot és a funkciókat.
FIGYELMEZTETÉS!
ÉLETVESZÉLY! A felszerelés, a leszerelés vagy tisztítás alkal-
mával ne hajoljon ki túlságosan az ablakon.
Q
Felszerelés
j A felszerelés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az ablaka ennek a terméknek a hasz-
nálatára alkalmas e és hogy nem lépi túl a maximális méreteket.
VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! A szereléshez egy fűrészre, egy szőnyegvágó
késre és egy fúrógépre (csak a kültéri szerelésnél) van szüksége. Tartsa be feltétlenül az
ígényelt szerszámok használati útmutatójának ez előírásait.
Q
Beltéri szerelés
1 lés
Előbb mérje meg az ablaka belső keretének a magasságát (H) és a szélességét (B) (lásd az
A ábrát).
2 lés
Vonjon le a megállapított megasságból (H) 1,2 cm-t és a szélességből (B) 3,5 cm-t és rövidítse
meg az aluminium profilokat
3a
3b
az annak megfelelő magasságra (h) ill. szélességre (b)
(lásd a B ábrát). Sorjázza le a vágási felületeket reszelők segítségével.
3 lés
Mérje meg a keret mélységét és válassza ki az azoknak megfelelő 4 nemesacél beakasztó
szögvasat
5
(lásd a C ábrát). Figyelem: Vegye figyelembe, hogy a kefetömítés kb.
2 mm-t felvesz.
4 lés
Vágjon le a kefetömítésből
7
2 darabot a h + 5,2 cm-es 2 darabot a b + 4 cm –es hosszú-
ságúra és tolja a kefetömítéseket
7
a profilokon
3a
3b
a számukra való hornyokba (lásd
a D ábrát).
5 lés
Helyezze az
5a
és
5b
nemesacél beakasztó szögvasakat a D ábra szerint a sarokösszekö-
tőkbe
1
. Utalás: Ügyeljen arra, hogy az
5a
hosszú szárral rendelkező nemesacél be-
akasztó szögvasakat a felső sarokösszekötőkbe
1
helyezze. Figyelem: Ügyeljen arra,
hogy a 4 szögvasnak az X szármélysége azonos legyen (lásd a C ábrát)!
Alu szúnyogháló ablakra
Q
Bevezetés
Szerelés előtt ismerje meg a terméket. Ehhez olvassa el figyelmesen a következő
szerelési utasítást és a biztonsági előírásokat. A terméket csak a leírtak szerint és
a megadott felhasználási területeken alkalmazza. Ezt a szerelési utasítást jól őrizze
meg. Amennyiben a terméket harmadik személynek továbbadja, adja át neki a teljes doku-
mentációt is.
Q
Rendeltetésszerű használat
Ez az árucikk privát lakrészeken rovarokkal mint pld. legyekkel szembeni védelemre készült.
Az előbb leírttól eltérő alkalmazás vagy a termék megváltoztatása nem engedélyezett és
sérülésekhez és / vagy a termék megkárosodásához vezethet. A rendeltetésétől eltérő alkal-
mazásból származó károkért a gyártó nem áll jót. A termék nem ipari elkelmazásra készült.
Q
A részek megnevezése
1
sarokösszekötő
1a
fedősapka
2
üvegrost-szövet
3a
H aluminium profil
3b
B aluminium profil
4
fogantyú
5a
nemesacél beakasztó szögvas hosszú szárral
5b
nemesacél beakasztó szögvas rövid szárral
6a
H klick-léc
6b
B klick-léc
7
kefetömítés
Q
Műszaki adatok
Max. ablakméret: 130 x 150 cm
Q
A szállítmány tartalma
Utalás: A kicsomagolásnál ügyeljen arra, hogy véletlenül szerelő anyagokat ne dobjon el.
Közvetlenül a kicsomagolás után vizsgálja meg a szállítmány tartalmát teljesség, valamint a
termék és valamennyi részének a kifogástalan állapota szempontjából. Semmiesetre se szerelje
fel a terméket, ha a szállítmány nem teljes.
4 sarokösszekötő
4 fedősapka
1 üvegrost-szövet
2 H aluminium profil
2 B aluminium profil
2 fogant
10 nemesacél beakasztó szögvas hosszú szárral
10 nemesacél beakasztó szögvas rövid szárral
2 H klick-léc
HUHUHUHUPLPLPLPLGB
GBGBGB

ALUMINIUM WINDOW

INSECT SCREEN

Assembly and safety advice
4

ALUMINIOWE SIATKA NA

OKNO PRZECIW OWADOM

Wskazówki dotyczące montażu oraz
bezpieczeństwa

ALU SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA

Használati- és biztonsági utasítások

ALUMINIJASTA OKENSKA

ZAŠČITA PROTI MRČESU

Navodila za montažo in varnost

OCHRANA PROTI HMYZU V

HLINÍKOVÉM RÁMU DO OKNA

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny
HLINÍKOV Á PROTIHMYZOV Á

OCHRANA NA OKNO

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

ALU-INSEKTENSCHUTZ-FENSTER

Montage- und Sicherheitshinweise
You need · Potrzebujecie · Szüksége van · Potrebujete · Potřebujete Budete potrebovať · Sie benötigen:
ø 2,5 mm
B
A
5 a
10 x
5 b
10 x
6a
2 x
6b
2 x
7
1 x
1
4 x
2
1 x
3a
2 x
3b
2 x
4
2 x
3 a
3 b
1. 2.
3. 4.

C F I

G
H
D
E
7
5
7
2
2
2
4
3 a6 a
7
3b
X
X
H
h
b
4 x
1a
3 a
7
7
1
3 a
1a
6 a
6 b
1
5
6 b
3 b
7

KJ

7
5
5
61063_Alu-Insektenschutzfenster_LB4.indd 1 02.02.11 17:13

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Powerfix IAN 45820 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6.9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Powerfix IAN 45820 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Powerfix IAN 45820 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Powerfix IAN 45820-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Powerfix IAN 45820-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Powerfix IAN 45820.

Allgemeines
Marke Powerfix
Model IAN 45820
Produkte Nicht kategorisiert
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Powerfix IAN 45820 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse