Powerfix Z31809 Bedienungsanleitung

Powerfix Z31809
5.8 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungPowerfix Z31809

DRILL BIT SHARPENER

DRILL BIT SHARPENER
Assembly-, Operation and Safety Notes
BRUSILICA ZA SVRDLA
Upute za montažu, korištenje i sigurnost
DISPOZITIV DE ASCUŢIT BURGHIE
Indicaţii de montaj-, utilizare- şi siguranţă
ПРИСТАВКА ЗА ЗАТОЧВАНЕ НА СВРЕДЛА
Инструкции за монтаж, обслужване и безопасност
ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΚΟΝΊΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΊΏΝ
Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και ασφαλείας
BOHRERSCHÄRFGERÄT
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise
DRILL BIT SHARPENER
PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE!
PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE!
Intended use
Only for private use. Not for commercial use.
Part list
1
Drill guide
2
Setting screw
Safety notes
Always disconnect the drill from the power supply
before assembling and adjusting the grinding disc.
Only for sharpening HSS drill bits (Ø 3.5 – 10 mm).
Use a drill machine with keyed chuck! Switch off the
impact function, if available!
Not suitable for permanent operation.
Avoid unintentionally starting up the device.
Not suitable for outdoor use.
Caution! Risk of sparks! Never use the device in areas
susceptible to explosion.
Wear protective goggles.
Immediately replace the grinding disc if it is worn out
or damaged.
Initial Start up
Close the key-type drill chuck completely. (Fig. B)
Then follow the g. A-D to mount the drill bit sharpener on
the drill.
Operation
1. Plug in the drill into a suitable power source. Observe
the specications on the tape plate of your drill.
2. Switch the drill on and allow it to reach medium speed.
(Max. 800rpm)
3. Feed the drill bit through a suitable hole in the drill
guide
1
until you have touched the grinding stone
(Fig. E). Observe the specications on the drill guide
1
. Move the drill back and forth with light pressure
until it is sufciently sharpened (Fig. F).
4. Use a cross-head screwdriver to loosen and remove
the screw from the cap of the sharpener (Fig. G).
5. Remove the drill guide
1
to adjust the height of the
grinding disc. Then turn the setting screw
2
to adjust
the position of the grinding disc (Fig. H).
6. An old drill bit can be used as a trial to familiarize
yourself with the use of the drill bit sharpener.
Replacing the grinding disc
1. Use a cross-head screwdriver to loosen and remove
the screw from the cap of the sharpener (Fig. I).
2. Remove the drill guide
1
, the setting screw
2
and
take out the grinding disc set (Fig. J).
3. Loose the threaded connection and remove the old
grinding disc (Fig. K).
4. Replace the old grinding disc with a new one and re-
assemble the threaded connection (Fig. L).
5. Repeat the steps described above in reverse
sequences to nish replacement.
Disposal
The packaging is made entirely of recyclable
materials, which you may dispose of at local
recycling facilities.
Contact your local refuse disposal authority for more details
of how to dispose of your worn-out product.
BRUSILICA ZA SVRDLA
PRIJE KORIŠTENJA PROČITATI UPUTE ZA UPORABU!
UPUTE ZA UPORABU DOBRO SAČUVATI!
Upotreba sukladno namjeni
Samo za privatnu uporabu. Nije namijenjeno za
profesionalnu uporabu.
Popis dijelova
1
Vodilica za svrdla
2
Vijak za postavljanje
Sigurnosne napomene
Bušilicu obavezno isključite iz izvora napajanja prije
sastavljanja i podešavanja brusnog diska.
Samo za oštrenje HSS svrdala (Ø 3,5 – 10 mm).
Uporabite bušilicu sa steznom glavom koja se steže
ključem! Ako je dostupna, isključite udarnu funkciju!
Nije prikladno za trajnu uporabu.
Izbjegavajte neželjeno pokretanje uređaja.
Nje prikladno za uporabu na otvorenom.
Oprez! Opasnost od iskrenja! Nikada ne koristite
uređaj u području u kojem postoji opasnost od
eksplozije.
Rabite zaštitne naočale.
Brusni disk odmah zamijenite ako se istroši ili ošteti.
Početno pokretanje
Do kraja zatvorite steznu glavu bušilice. (Sl. B)
Potom slijedite slike A-D za montažu oštrača za svrdla na
bušilicu.
Uporaba
1. Ukopčajte bušilicu u primjeren izvor napajanja.
Pogledajte specikacije na natpisnoj pločici bušilice.
2. Uključite bušilicu i pričekajte da postigne srednji broj
okretaja. (Maks. 800 1/min)
3. Uvucite svrdlo kroz odgovarajuću rupu u vodilici
za svrdla
1
dok ne dotakne brusni disk (sl. E).
Pogledajte specikacije na natpisnoj vodilici za
svrdla
1
. Pomičite svrdlo naprijed i natrag s laganim
pritiskom dok se svrdlo ne naoštri (sl. F).
4. Uporabite križni odvijač kako biste otpustili i uklonili
vijak s poklopca oštrača (sl. G).
5. Uklonite vodilicu za svrdla
1
kako biste podesili
visinu brusnog diska. Potom okrenite vijak za
postavljanje
2
kako biste podesili položaj brusnog
diska (sl. H).
6. Možete uporabiti staro svrdlo kako biste isprobali i
upoznali se s radom oštrača svrdala.
Zamjena brusnog diska
1. Uporabite križni odvijač kako biste otpustili i uklonili
vijak s poklopca oštrača (sl. I).
2. Uklonite vodilicu za svrdla
1
, vijak za postavljanje
2
i izvadite sklop brusnog diska (sl. J).
3. Otpustite spoj s navojem i uklonite stari brusni disk
(sl. K).
4. Stari brusni disk zamijenite novim i ponovno sastavite
spoj s navojem (sl. L).
5. Obrnutim redoslijedom ponovite korake opisane gore
kako biste završili zamjenu.
Otklanjanje otpada
Omot se sastoji od materijala, koji ne ugrožava
okoliš i koji možete otkloniti preko lokalnih
mjesta za reciklažu.
Mogućnosti za otklanjanje istrošenog proizvoda možete
doznati kod Vaše općinske ili gradske uprave.
IAN 270233
E
2
1
D
A
B
43 mm
C
H
F
G
K L
J
2 1
I

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Powerfix Z31809 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Grinders und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Powerfix Z31809 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Powerfix Z31809 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Powerfix Z31809-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Powerfix Z31809-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Powerfix Z31809.

Allgemeines
Marke Powerfix
Model Z31809
Produkte Grinder
EAN 4304493906860
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Powerfix Z31809 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse