Princess Table Chef Pure Compact

Princess Table Chef Pure Compact Bedienungsanleitung

(1)
 • EN
  Instruction manual
  NL
  Gebruiksaanwijzing
  FR
  Mode d’emploi
  DE Bedienungsanleitung
  ES Manual de usuario
  PT Manual de utilizador
  IT Manuale utente
  SV Bruksanvisning
  CS Návod na použití
  PL Instrukcja obsługi
  SK vod na použitie
  Table Chef Pure Compact
  01.103010.01.001
  RU Руководство по эксплуатации
  1
  5
  1 2 3 4
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
  TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
  COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
  OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
  www.princesshome.eu
  © Princess 2018
  [WEEE Logo]
  ENInstruction manual
  SAFETY
  By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service
  agent or similarly qualified persons in order to
  avoid a hazard.
  Never move the appliance by pulling the cord
  and make sure the cord can not become
  entangled.
  The appliance must be placed on a stable,
  level surface.
  The user must not leave the device
  unattended while it is connected to the supply.
  This appliance is only to be used for
  household purposes and only for the purpose
  it is made for.
  This appliance shall not be used by children
  aged less than 8 years. This appliance can be
  used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and understand
  the hazards involved. Children shall not play
  with the appliance. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children aged less than 8
  years. Cleaning and user maintenance shall
  not be made by children unless older than 8
  and supervised.
  To protect yourself against an electric shock,
  do not immerse the cord, plug or appliance in
  the water or any other liquid.
  Keep the appliance and its cord out of reach
  of children less than 8 years.
  The temperature of accessible surfaces may
  be high when the appliance is operating.
  The appliance is not intended to be operated
  by means of an external timer or a separate
  remote-control system.
  Only use the appropriate connector for this
  device.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Handles
  2. Baking plate
  3. Grease tray
  4. Temperature control knob
  5. Heat up indicator
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
  parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
  Place the grease collecting tray below the grease outlet.
  Place the supplied thermostat in the connection of the thermostat.
  Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
  voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
  beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
  Turn the thermostat clockwise to the highest setting and allow the
  device heating at least 5 minutes without food.
  When the device is turned on for the first time, a slight odour will
  occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
  only temporary and will disappear soon.
  We advise to place a heat resistant coating between your table and
  the appliance (this way you don't get burns on your table or table
  cloth).
  Place the device in a well ventilated space.
  USE
  Pre-heat your appliance on the highest level for a few minutes until the
  temperature indicator goes off.
  The heating plate should be rubbed in with some food oil.
  Use the temperature knob on the thermostat to choose the desired
  temperature.
  The thermostat regulates a constant temperature. During cooking the
  indicator light on and off, this is normal, the temperature is always
  constant adjusted. Never use sharp objects on the grill plate, this will
  damage the anti-stick coating.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
  cool down.
  Never pour cold water on a hot plate, this could damage the device
  and can cause splashing hot water.
  Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a
  soft cloth.
  Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
  cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
  Remove and empty the fat collecting tray after each use and wash the
  tray in warm, soapy water.
  Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
  device is not dishwasher proof.
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at
  the end of its durability, but must be offered at a central point for the
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
  the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be
  recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local
  authorities for information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at
  www.princesshome.eu!
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  worden vervangen door de fabrikant, de
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
  te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
  verstrikt kan raken.
  Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  ondergrond worden geplaatst.
  De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  stopcontact bevindt.
  Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
  is.
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
  worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
  door personen met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
  aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
  onder toezicht staan of instructies krijgen over
  hoe het apparaat op een veilige manier kan
  worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
  die met het gebruik samenhangen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
  apparaat en het netsnoer buiten bereik van
  kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
  onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
  ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
  Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  elektrische schokken te voorkomen.
  Houd het apparaat en het netsnoer buiten
  bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
  De temperatuur van de toegankelijke
  oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
  apparaat in gebruik is.
  Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
  worden met behulp van een externe timer of
  een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
  Gebruik uitsluitend de juiste connector voor dit
  apparaat.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Handgrepen
  2. Bakplaat
  3. Lekbak
  4. Temperatuur regelknop
  5. Indicatielampje opwarmen
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
  onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
  producten.
  Plaats de vetopvangbak onder de vetuitloop.
  Plaats de bijgeleverde thermostaat in de aansluiting van de thermostaat.
  Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.(Let op: Zorg er voor het
  aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
  voltage overeenkomt met de plaatselijke
  netspanning.Voltage220V-240V 50/60Hz)
  Draai de thermostaat met de klok mee op de hoogste stand en laat het
  apparaat minimaal 5 minuten zonder etenswaren voorverwarmen.
  Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
  een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
  Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
  Het is aangeraden een warmtewerende bedekking tussen de tafel en het
  apparaat te leggen (eveneens om geen sporen tengevolge van de
  warmte op uw tafellaken of tafel na te laten).
  Plaats het apparaat altijd in een goed geventileerde ruimte.
  GEBRUIK
  Verwarm uw apparaat een paar minuten op het hoogste niveau voor
  totdat de temperatuurindicator uit gaat.
  Smeer de bakplaat in met een beetje olie.
  Met de bedieningsknop van de thermostaat kan de gewenste
  temperatuur ingesteld worden.
  De thermostaat regelt een constante temperatuur. Gedurende het
  bakken zal het controlelampje aan en uit gaan, dit is normaal, de
  ingestelde temperatuur wordt immers constant bijgeregeld. Gebruik nooit
  scherpe voorwerpen op de bakplaat, dit kan de antiaanbaklaag
  beschadigen.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
  apparaat is afgekoeld.
  Giet nooit koud water op een hete plaat; dit kan het apparaat
  beschadigen en opspattend heet water veroorzaken.
  Reinig de binnenkant en de randen van het apparaat met een stuk
  keukenpapier of een zachte doek.
  Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
  schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
  het apparaat.
  Verwijder en leeg de vetopvangbak na ieder gebruik . Reinig de bak in
  warm sop.
  Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
  apparaat is niet vaatwasserbestendig.
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  www.princesshome.eu!
  FRManuel d'instructions
  SÉCURITÉ
  Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  doit être remplacé par le fabricant, son
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  d'éviter tout risque.
  Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  entortillé.
  L'appareil doit être posé sur une surface stable
  et nivelée.
  Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  s'il est connecté à l'alimentation.
  Cet appareil est uniquement destiné à des
  utilisations domestiques et seulement dans le
  but pour lequel il est fabriqué.
  Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
  être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
  des personnes présentant un handicap
  physique, sensoriel ou mental voire ne
  disposant pas des connaissances et de
  l'expérience nécessaires en cas de surveillance
  ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
  toute sécurité et de compréhension des risques
  impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
  avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
  cordon d'alimentation hors de portée des
  enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
  maintenance utilisateur ne doivent pas être
  confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
  plus et sont sous surveillance.
  Afin de vous éviter un choc électrique,
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
  dans de l'eau ou autre liquide.
  Maintenez l'appareil et son cordon
  d'alimentation hors de portée des enfants de
  moins de 8 ans.
  La température des surfaces accessibles peut
  devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
  L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
  un dispositif de programmation externe ou un
  système de télécommande indépendant.
  Utilisez uniquement le connecteur approprié
  pour cet appareil
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Poignées
  2. Plaque du grill
  3. Bac à graisse
  4. Thermostat
  5. Voyant de chauffe
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
  amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
  Placez le bac de récupération de graisse sous la sortie de graisse.
  Insérez le thermostat fourni dans le branchement du thermostat.
  Branchez le cordon d’alimentation à la prise.(Remarque: Veillez à ce
  que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du secteur
  local avant de connecter l'appareil.Tension220V-240V 50/60Hz)
  Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre au
  maximum et laissez chauffer l'appareil pendant au moins 5 minutes sans
  nourriture.
  À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
  perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
  est seulement temporaire et disparaît rapidement.
  Nous recommandons de poser l’appareil sur un sous-plat (pour éviter de
  brûler votre table ou votre nappe).
  Mettez l'appareil dans un endroit bien aéré
  UTILISATION
  Préchauffez votre appareil au niveau maximum quelques minutes
  jusqu'à ce que le témoin de température s'éteigne.
  De l’huile de cuisson devrait être appliquée sur la plaque de cuisson.
  La température désirée peut être réglée avec le bouton du thermostat
  Le thermostat régule une température constante. Pendant le
  fonctionnement, le voyant lumineux clignote, ce qui est normal, la
  température constante étant réglée. N’utilisez jamais d’objets tranchants
  sur la plaque du grill, ceci endommagerait la couche antiadhésive.
  NETTOYAGE ET MAINTENANCE
  Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
  Ne versez jamais de l’eau froide sur la plaque chaude, ceci peut
  endommager l’appareil et causer des éclaboussures d'eau chaude.
  Essuyez l'intérieur et les bords de l'appareil avec une serviette en papier
  ou un chiffon doux.
  Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
  nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
  verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
  Retirez et videz le bac de récupération de graisse après chaque usage
  et lavez-le à l'eau savonneuse chaude.
  N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
  ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
  fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
  www.princesshome.eu!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
  Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
  von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
  unterrichtet wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
  und sein Anschlusskabel außerhalb der
  Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
  von Kindern vorgenommen werden, es sei
  denn, sie sind älter als 8 und werden
  beaufsichtigt.
  Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten.
  Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
  außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
  Jahren.
  Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
  kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
  Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
  oder einem separaten Fernbedienungssystem
  betrieben werden.
  Verwenden Sie für dieses Gerät nur den
  passenden Stecker.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Griffe
  2. Backblech
  3. Fettbehälter
  4. Temperaturregler
  5. AufwärmleuchteAufwärmleuchte
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
  abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
  Scheuermittel.
  Platzieren Sie die Fettauffangschale unter dem Fettauslass.
  Setzen Sie den mitgelieferten Thermostaten in den Thermostat-
  Anschluss ein.
  Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
  Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
  Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
  übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz)
  Drehen Sie den Thermostaten im Uhrzeigersinn auf die höchste
  Einstellung und lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten ohne
  Lebensmittel aufheizen.
  Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
  leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
  ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
  verschwindet bald.
  Wir empfehlen, eine hitzebeständige Unterlage zwischen Tisch und
  Gerät zu legen (somit entstehen keine Brandflecken auf Tisch oder
  Tischdecke).
  Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf.
  GEBRAUCH
  Heizen Sie Ihr Gerät einige Minuten auf höchster Stufe vor, bis die
  Temperaturanzeige erlischt.
  Die Heizplatte muss mit Speiseöl eingerieben werden.
  Mit dem Drehknopf des Thermostats kann die gewünschte Temperatur
  eingestellt werden.
  Der Thermostat regelt eine konstante Temperatur. Während des Garens
  schaltet sich die Anzeigelampe ein und aus; dies ist normal, da die
  Temperatur ständig angepasst wird. Verwenden Sie niemals scharfe
  Gegenstände auf der Grillplatte, da diese die Antihaftbeschichtung
  beschädigen können.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
  Gerät abgekühlt ist.
  Gießen Sie niemals kaltes Wasser auf die heiße Platte, da dies das
  Gerät beschädigen und heißes Wasser verspritzt werden kann.
  Das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papiertuch oder einem
  weichen Tuch abwischen.
  Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
  niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
  Dies würde das Gerät beschädigen.
  Entfernen und leeren Sie die Fettauffangschale nach jedem Gebrauch
  und waschen Sie sie in warmem Seifenwasser.
  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
  www.princesshome.eu!
  ESManual de instrucciones
  SEGURIDAD
  Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado,
  corresponde al fabricante, al representante o a
  una persona de cualificación similar su
  reemplazo para evitar peligros.
  Nunca mueva el aparato tirando del cable y
  asegúrese de que no se pueda enredar con el
  cable.
  El aparato debe colocarse sobre una superficie
  estable y nivelada.
  El usuario no debe dejar el dispositivo sin
  supervisión mientras esté conectado a la
  alimentación.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para
  el uso doméstico y sólo para las funciones para
  las que se ha diseñado.
  Este aparato no debe ser utilizado por niños
  menores de 8 años. Este aparato puede ser
  utilizado por niños a partir de los 8 años y por
  personas con capacidades físicas, sensoriales
  o mentales reducidas, o que no tengan
  experiencia ni conocimientos, sin son
  supervisados o instruidos en el uso del aparato
  de forma segura y entienden los riesgos
  implicados. Los niños no pueden jugar con el
  aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
  del alcance de los niños menores de 8 años.
  Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
  mantenimiento reservado al usuario a menos
  que tengan más de 8 años y cuenten con
  supervisión.
  Para protegerse contra una descarga eléctrica,
  no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
  el agua o cualquier otro líquido.
  Mantenga el aparato y el cable fuera del
  alcance de los niños menores de 8 años.
  La temperatura de las superficies accesibles
  puede ser elevada cuando funcione el aparato.
  El aparato no está diseñado para usarse
  mediante un temporizador externo o un sistema
  de control remoto independiente.
  Utilice únicamente el alimentador apropiado con
  este dispositivo.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
  1. Asas
  2. Placa de horneado
  3. Bandeja recogegrasa
  4. Mando de control de temperatura
  5. Indicador de calentamiento
  ANTES DEL PRIMER USO
  Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
  lámina protectora o el plástico del dispositivo.
  Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
  todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
  Coloque el colector de grasa bajo la salida de grasa.
  Coloque el termostato suministrado en la conexión para el termostato.
  Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.(Nota:
  Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con
  la tensión local antes de conectarlo.Tensión220V-240V 50/60Hz)
  Gire el termostato en sentido de las agujas del reloj al ajuste máximo y
  deje que el aparato se caliente, al menos, 5 minutos sin alimentos.
  Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
  olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
  minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
  Se aconseja colocar un tapete resistente al calor entre la mesa y el
  aparato (de esta manera no se quema ni la mesa ni el mantel).
  Coloque el aparato en un espacio ventilado
  USO
  Precaliente el aparato al nivel máximo durante unos minutos hasta que
  se apague el indicador de temperatura.
  Deberá frotar la placa de calor con aceite comestible.
  Con el mando del termostato, se puede ajustar la temperatura deseada.
  El termostato regula una temperatura constante. Durante la cocción, el
  piloto indicador se enciende y se apaga. Esto es normal ya que la
  temperatura se ajusta constantemente. Nunca utilice objetos punzantes
  sobre la plancha ya que pueden dañar la capa antiadherente.
  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
  Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se
  enfríe.
  No vierta nunca agua sobre la plancha, se podría dañar el aparato y
  provocar salpicaduras de agua caliente.
  Limpie el interior y los bordes del aparato con una toallita de papel o un
  paño suave.
  Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
  abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
  aparato.
  Retire y vacíe el colector de grasa tras cada uso y lave la bandeja en
  agua templada con jabón.
Princess Table Chef Pure Compact

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Princess Table Chef Pure Compact oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Princess Table Chef Pure Compact-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Princess Table Chef Pure Compact an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Fondue/Gourmet/Woks und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Duits, Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Russisch, Slowaaks. Haben Sie eine Frage zum Princess Table Chef Pure Compact oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Princess Table Chef Pure Compact-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Princess
Model Table Chef Pure Compact
Produkte Fondue/Gourmet/Wok
Sprache Duits, Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Russisch, Slowaaks
Dateityp PDF

Bedienungsanleitu.ng

Auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung? Bedienungsanleitu.ng sorgt dafür, dass Sie in Windeseile die Bedienungsanleitung finden, die Sie suchen. In unserer Datenbank befinden sich mehr als 1 Million PDF Bedienungsanleitungen von über 10.000 Marken. Jeden Tag fügen wir die neuesten Bedienungsanleitungen hinzu, damit Sie jederzeit das Produkt finden, das Sie suchen. Es ist ganz einfach: Tippen Sie in der Suchleiste Markenname und Produkttyp ein und Sie können direkt die Bedienungsanleitung Ihrer Wahl gratis online einsehen.

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2021 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Website benutzen Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Erfahren Sie mehr