Proove HP1012 Bedienungsanleitung

6.4 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungProove HP1012
[USER MANUAL] Using the clinical thermometer:
1. Press the button to switch the thermometer on.
2. A short beep will be heard and all symbols will be displayed for one second.
3. The last measurement result that was registered is shown on the display for two
seconds.
4. “L or “H” is shown on the display and the °C symbol flashes, which indicates that the
thermometer is ready for use. (L or H is shown, depending on ambient temperature.)
5. Choose the way you want to do the measurement, oral, armpit or rectal.
6. When the C symbol has stopped flashing, it will beep. Measurement is now finished.
7. If the measured temperature exceeds 37.5°C, the fever alarm will give four short beeps
within 4 seconds. If the temperature is below 37.5°C, there will be one long beep.
8. Keep the button depressed for 3 seconds to switch the thermometer off. The
thermometer is automatically switched off after 9 minutes to save electricity.
TIP:
Check your normal temperature in the morning, when you are in good health. Then
use this measurement value as a reference value for your normal temperature. Avoid
eating or drinking, showering or smoking for at least 15 minutes before doing the check
measurement. Always measure the same part of your body.
Oral measurement:
1. Clean the thermometer with alcohol or soap solution before use.
2. Put the narrow side under your tongue.
3. Your mouth must be closed while you are doing the temperature measurement.
4. Do not bite the thermometer.
5. A beep will be heard, and the measurement result will then be ready to be read from
the display.
Armpit measurement:
1. Clean the thermometer with alcohol or soap solution before use.
2. Put the narrow side in your armpit.
3. Make sure that your skin is in contact with the thermometer.
4. Keep your arm against your body during measurement.
5. A beep will be heard, and the measurement result will then be ready to be read from
the display.
Rectal measurement:
Rectal measurement is recommended for children.
1. Clean the thermometer with alcohol or soap solution before use.
2. Insert the thermometer into the rectum, but not further than 10-15 mm (3/8” – 5/8”)
3. Ask the subject to lie down or stand up during measurement.
4. A beep will be heard, and the measurement result will then be ready to be read from
the display.
5. Clean the thermometer with alcohol or soap solution before use.
Specifications:
Measurement range: 32.0° - 43.0°C
Accuracy: 32.0°C – 35.0°C +/- 0.2°C
35.0°C – 42.0°C +/- 0.1°C
42.0°C – 43.0°C +/- 0.2°C
Battery: Button cell, LR41, 1.55V
Battery life: about 200 hours’ use
Changing the battery:
When the low battery symbol is shown in the lower right-hand corner of the display,
change the battery and install a new one (1x LR41, 1.55 Volt). A new battery normally lasts
about two years.
1. Remove the battery cover by pulling it straight out.
2. Remove the used battery. Do not use any kind of metal implement.
3. Do not re-charge the battery. This can be dangerous.
4. Install the new battery with the “+” side upwards.
5. Re-install the battery cover.
6. Dispose of used batteries at recommended collection facilities. Keep the battery out of
the reach of children.
Importer: Proove International AB
EU representative: Mdi Europa GmbH, Wittekamp 30, D-30163 Hannover
Manufacturer: Oriental System Technology Inc., 2F No. 23, Industry E. Road 9th Science-Based Industrialk Park, Hsinchu,
Taiwan
EU Directive 93/92 EEC MDD applies to this product.
Manufacture of the product complies with Swedish Standard SS-EN 12470-3 Fever thermometers – Electric
thermometers (direct indication and calculating) with maximum function.
[BRUKSANVISNING] Användning av febertermometer:
1. Tryck på knappen för att sätta på termometern.
2. Ett kort pip ljuder och samtliga symboler visas i displayen i en sekund.
3. Senaste registrerade mätresultatet visas i displayen i två sekunder.
4. ”L eller ”H” visas i displayen och °C symbolen blinkar, vilket indikerar att termometern
är klar att användas. (L eller H visas beroende på omgivande temperatur).
5. Välj på vilket sätt du vill mäta; munnen, armhålan eller rektalt.
6. När symbolen C slutat att blinka piper det. Mätningen är klar.
7. Skulle uppmätt temperatur överstiga 37.5°C piper feberlarmet med snabba korta pip i 4
sekunder, vid temperatur under 37.5 °C ljuder långsamma pip.
8. Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av termometern. För att spara ström
stängs termometern automatiskt av efter 9 minuter.
TIPS:
Kontrollera er normala temperatur på morgonen när ni är frisk. Använd sedan detta
mätvärde som referensvärde för er normaltemperatur. Undvik att äta eller dricka, träna,
duscha eller röka i minst 15 minuter före kontrollmätning. Mät alltid på samma ställe på
kroppen.
Mäta i munnen:
1. Rengör termometer före användning med alkohol eller tvållösning.
2. Placera den smala sidan under tungan.
3. Munnen skall vara stängd under temperaturmätningen.
4. Bit ej på termometern.
5. Ett pip hörs och mätresultatet är klart att avläsas i displayen.
Mäta i armhålan:
1. Rengör termometer före användning med alkohol eller tvållösning.
2. Placera den smala sidan i armhålan.
3. Säkerställ att huden ligger an mot termometern.
4. Håll armen mot kroppen under mätningen.
5. Ett pip hörs och mätresultatet är klart att avläsas i displayen.
Mäta i rektum:
Att mäta i rektum rekommenderas på barn.
1. Rengör termometer före användning med alkohol eller tvållösning.
2. För in termometern i rektum, ej längre in än 1-1,5 cm.
3. Ligg eller stå under hela mätningen.
4. Ett pip hörs och mätresultatet är klart att avläsas i displayen
5. Rengör termometer efter användning med alkohol eller tvållösning.
Specifikationer:
Mätområde: 32.0° - 43.0°C
Noggrannhet: 32.0°C – 35.0°C +/- 0.2°C
35.0°C – 42.0°C +/- 0.1°C
42.0°C – 43.0°C +/- 0.2°C
Batteri: Knappcell, LR41, 1.55V
Batteri livslängd: ca 200 timmars användning
Byte av batteri:
När symbolen för låg batterinivå ” visas i nedre högra hörnet på displayen, bör
batteriet ersättas med ett nytt (1x LR41, 1.55 Volt). Nytt batteri varar normalt i cirka två år.
1. Ta bort batteriluckan genom att dra den rakt ut.
2. Ta bort det använda batteriet. Använd ej något av metall.
3. Ladda inte batteriet, detta kan medföra fara.
4. Sätt in det nya batteriet med ”+”-sidan uppåt.
5. tt tillbaka batteriluckan.
6. Lägg använda batterier på anvisade uppsamlingsplatser. Håll batteriet utom räckhåll för
små barn.
Importör: Proove International AB
EU-representant: Mdi Europa GmbH, Wittekamp 30, D-30163 Hannover
Tillverkare: Oriental System Technology Inc., 2F No. 23, Industry E. Road 9th Science-Based Industrialk Park, Hsinchu,
Taiwan
För denna produkt gäller EU direktiv 93/92 EEC MDD.
Produktens produktion följer standarden SS-EN 12470-3 Febertermometrar – Elektriska termometrar (direktvisande och
beräknande) med maximumfunktion.

USER MANUAL HP1012

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Proove HP1012 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Thermometer und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Proove HP1012 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Proove und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Proove -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Proove
HP1012
Thermometer
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Proove HP1012 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.