Riho Scandic S500 Bedienungsanleitung

9.4 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 4 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungRiho Scandic S500
zbytky mýdla a podobně. Údržba takto ošetřeného skla je
mnohem jednodušší. Pro údržbu doporučujeme použít
gumovou stěrku, ípad měk vlh hadřík.
Nedoporučujeme použití jakýchkoliv abrazivních nebo
jiných brusných čistících prostředků, kterými by se tato
ochranná vrstva RIHO Shield poškodila.
Další informace o zástěnách RIHO: Sprchová zástěna
musí být umístěna na sprchovou vaničku nebo na čistou,
rovnou a tvrdou podlahu. Pro správné připojení ke stěnám
a podlaze je nezbytné, aby tyto byly v pravém úhlu a
vodorovné. Případný únik vody je tolerován v případě
kapek. sny nejsou konstruované jako zcela
vodotěsné. Všechny uvedené rozměry sprchových zástěn
vycházejí z rozměrů standardně nabízených sprchových
vaniček RIHO. Pří použití standardních rozměrů
skleněných dílů je nutno počítat s 10 mm tloušťkou
obkladů nad vaničkou. V případě umístění vaničky ve
výklenku bude odečteno od rozměru vaničky cca 20mm.
V případě umístění v rohu bude odečteno cca 30 mm od
rozměrů vaničky (10 mm pro obklad + 20 mm odsazení
Návod k instalaci a údrž(doplnění)
Zásady manipulace se sklem (během montáže i pro
bezpeč používání): Zástěny RIHO jsou vyrobeny ze
speciálního bezpečnostního tvrzeného skla. Toto sklo je
odolné proti tlaku na plochu skla, není však odolné proti
jakémukoliv úderu předmětem, zejména na hranu
(podobně jako skla u automobilu). Proto se při manipulaci
se sklem během instalace i při samotném používání
nainstalované zástěny musí dbát na zvýšenou opatrnost a
vyvarovat se podobného tvrdého nárazu na hranu skla. Při
nárazu na hranu skla (například o dlažbu) by došlo k
úplnému rozbití skla na malé kousky. RIHO proto
neodpovídá za případné škody způsobené porušením této
zásady během instalace i používání.
Údržba skel: Skla zástěn jsou standardně opatřena
povrchovou úpravu RIHO Shield. Povrch skla je díky
tomu hladký a kapky vody volně stékají a nezasychají. Na
povrchu skla se díky tomu neusazuje vodní kámen či
skel od hrany vaničky) viz rozměry v návodu. Závěsy
mohou být nastaveny v rozmezí +/- 2 mm a stěnové
profily +/- 5 mm. Větší odchylky, které vznikly obložením
koupelny obklady, nerovnosti stěn nebo stěny, které
nejsou pravoúhlé, jsou nevyhovující. Standardně jsou
zástěny dodávány s univerzálními díly pro upevnění ke
zdem koupelny. Jednou z podmínek záruky je provedení
instalace dle montážního návodu, v opačném případě
záruka pozbývá svou platnost.
estože zástěny Riho splňují všechny zákonem
stanovené požadavky na bezpečnost dle ČSN EN 14428
a jsou dle této normy testovány, nelze zcela vyloučit riziko
zranění v případě rozbití skla zástěny.
CZ
zich geen kalk of zeepresten e.d. af. Het onderhoud van
het glas is heel eenvoudig. Wij bevelen aan een rubberen
glaswisser, of evt. een zacht, vochtig doekje voor het
onderhoud te gebruiken. Wij raden het gebruik van
abrasieve middelen of andere schuurmiddelen af, die de
beschermingslaag RIHO Shield zouden kunnen
beschadigen.
Overige informatie over de glaswanden RIHO: De
glaswand dient op een douchebak of op een zuivere,
vlakke en harde ondergrond geplaatst te worden. Voor de
juiste aansluiting op de wanden en bodem is het
noodzakelijk dat deze recht en waterpas zijn. Lekkage van
water wordt getolereerd in geval van druppels. De
glaswanden worden niet volledig waterdicht
geconstrueerd. Alle vermelde afmetingen van de
doucheglaswanden zijn gebaseerd op de afmetingen van
de standaard aangeboden RIHO douchebakken. Bij het
gebruik van de standaard afmetingen van de glazen delen
dient u te rekenen met een dikte van 10 mm van de tegels
boven de douchebak. Indien de douchebak in een nis
Installatie- en onderhoudsvoorschriften van glas
(tijdens montage en voor veilig gebruik)
Glaswanden RIHO worden geproduceerd van speciaal
gehard veiligheidsglas. Dit glas is bestand tegen druk op
de glasoppervlakte, maar niet tegen de slag van een
voorwerp, vooral aan de zijkant (zoals ook bij autoglas).
Daarom dient u tijdens de installatie en bij het gebruik van
de geïnstalleerde glaswand voorzichtig met het glas om te
gaan, om een slag aan de glaskant te vermijden. Indien er
een slag aan de glaskant plaatsvindt (bv. op de tegels)
breekt het glas volledig in kleine stukken kapot. RIHO is
niet verantwoordelijk voor eventuele schaden die door de
n i e t - n a l e v i n g v a n d e i n s t a l l a t i e - e n
onderhoudsvoorschriften ontstaan.
Glasonderhoud: De glaswanden zijn standaard voorzien
van de oppervlaktebewerking RIHO Shield. Hierdoor is
de glasoppervlakte glad en kunnen waterdruppels vrij
afvloeien, ze drogen niet op. Op de glasoppervlakte zetten
wordt geplaatst, moet ca. 20 mm van de bakafmeting
afgetrokken worden. In geval van de plaatsing in een hoek
moet ca. 30 mm van de bakafmeting worden afgetrokken
(10 mm voor de tegels + 20 mm voor de afstand van het
glas van de bakzijde) zie afmetingen in de aanwijzing. De
scharnieren kunnen op een afstand van +/- 2 mm afgesteld
worden, de wandprofielen op een afstand van +/- 5 mm.
Grotere afwijkingen die door het betegelen van de
badkamer zijn ontstaan, oneffen wanden of wanden die
niet recht zijn, zijn ongeschikt. Standaard worden de
glaswanden met universele delen geleverd voor de
bevestiging aan de wanden van de badkamer. Een van de
garantievoorwaarden is de uitvoering van de installatie
volgens de montageaanwijzing, anders vervalt de
garantie.
Hoewel alle douchewanden van Riho voldoen aan de
normering EN14428, is het niet volledig uit te sluiten dat
er lichamelijk letsel kan ontstaan bij het breken van een
glas plaat.
NL
the glass surface is smooth and water drops freely pour
down and do not dry out. Thank to this effect on the glass
surface there does not sediment the boiler incrustation or
residual soap and so on. Maintenance of such treated glass
is much simpler. We would like to recommend the
application of a rubber squeegee, or soft damp cloth for
maintenance. We do not recommend to use any abrasive or
other grinding cleaning agents, which would damage this
RIHO Shield protective film.
More information on RIHO screens: The shower screen
has to be placed on the shower bathtub or on clean, even
and hard floor. As to obtain a correct connection it is
necessary that the walls and floor would be in horizontal
position and in right angle. Possible water leakage is
tolerated only in the form of water drops. The screens are
not intended as waterproof ones. All the specified
dimensions of the shower screens arise from the standard
offered RIHO shower bathtub dimensions. In case of
application of standard dimensions of glass components it
is necessary to count with the 10 mm thickness of tiling
In s t allati o n and main t enance i n s tructi o ns
(supplement)
Principles of handling with glass (during the assembly and
for safe use): The RIHO screens are made from special
tempered safety glass. This glass is resistant to pressure to
the glass surface, however, it is not resistant to any hit with
a thing, particularly to the edge (similarly as in case of the
car glasses). Therefore it is necessary to be careful in
handling with glass during the installation and in use of the
installed screen and to take care of bigger carefulness and
to prevent from a hard hit on the glass edge. In case of
hitting the glass edge (for example to the tiling) there
could happen a complete breakage of glass into small
pieces. That is the reason the company RIHO is not
responsible for possible damages caused by breach of this
principle during the installation and use.
Glass maintenance: As standard the screen glass is coated
with RIHO Shield surface treatment. Thanks to this fact
above the bathtub. In case of positioning the bathtub in the
alcove there will be deducted ca. 20 mm from the bathtub
dimensions. In case of positioning in the corner there will
be deducted ca. 30 mm from the bathtub dimensions (10
mm for the tiling + 20 mm for the offset from the bathtub
edge), see the dimensions in the instructions. The curtains
may be adjusted within the range of +/- 2 mm and the wall
profiles +/- 5 mm. Bigger deviations, which occurred by
tiling of the bathroom with tiling, unevenness of walls or
the wall, which are not rectangular, are unacceptable. As a
standard the screens are supplied with universal parts for
fixing to bathroom walls. One of conditions of the
guarantee is to perform the installation according to the
assembly instructions, in opposite case the guarantee
become inefficient.
Although shower screens Riho meet all requirements
of safety set by an acts and they are tested according to
EN 14428 it is not possible to fully eliminate risk of injury
in case of a glass brake.
EN
se voyant facilité, en effet une simple raclette en caoutchouc
ou chiffon doux et humide suffisent à le nettoyer, nous
déconseillons l´utilisation de tout produit détergent abrasif qui
pourraient venir altérer la surface de protection Riho Shields.
Autres recommandations pratiques:Le placement de la paroi
devra se faire sur une surface lisse et d´équerre, ce qui
facilitera l´étanchéité de celle-ci, ce qui n´empêche nullement
le fait de l´éventuel écoulement de quelques gouttelettes d´eau
,en effet les parois ne sont jamais conçues comme étant
totalement étanches a 100%. Toutes les dimensions indiquées
sur notre programme de parois sont prévues a l´origine pour
s´adapter a notre gamme de bains et tubs de douche Riho. Pour
un placement optimal veuillez respecter les quelques
indications qui suivent. Placement libre: Prévoir un espace de
10 mm entre le carrelage et le bain ou le tub. Placement en
niche: Déduire 20mm de la dimension totale du bain ou tub.
Placement dans un angle: Déduire 30mm de la dimension
totale du bain ou du tub ( 10mm pour le carrelage et 20 mm afin
d´écarter les parois du bord du bain ou du tub). Veuillez vous
référer au instructions de montage et d´installation pour un
bon mesurage lors du placement. NB : les charnières peuvent
Directives d'installation et d'entretien
Conseils de manipulation et d´installation de nos parois en
verre lors du montage: Les parois et portes de douche 'Riho'
sont fabriquées en verre trempé Sécurit. Ce verre est très
résistant (identique aux pare-brise des voitures) mais par
contre il ne supporte aucun choc et tout particulièrement sur
ses extrémités, voilà pourquoi nous vous recommandons la
plus grande prudence et vigilance lors de sa manipulation. En
effet un simple coup contre le carrelage pourrait suffire à le
faire éclater complètement, c´est pourquoi 'Riho´ ne pourrait
en aucun cas être tenu pour responsable d´éventuels
dommages dus au non respect de prudence ou à une mauvaise
manipulation ou placement ainsi qu´une utilisation ultérieure
non conforme à nos recommandations.
Entretien des surfaces vitrées:Les parois de douche ont subi un
traitement de surface appelé Riho Shields, grâce à celui-ci la
partie vitrée reste lisse et les gouttelettes d´eau n´adhèrent plus
aux parois ce qui évite au calcaire, résidus de savon ou autres
substances d´adhérer à celle-ci ,l´entretien du verre ainsi traité
être réglées avec une tolérance de 2mm et les profils de mur
d´environ 5 mm. Des écarts plus importants provenant du
revêtement en carrelage de la salle de bain, la non planéité ou
des hors équerre ne permettront pas le placement correct de
nos parois, Celles-ci vous sont livrées à l´origine avec toutes
les pièces nécessaires à la bonne fixation de notre produit. Une
réalisation de l´installation conformément aux directives
préconisées par Riho restent les seules conditions valables
pour que notre garantie soit valable , nous nous réservons
également un droit d´acceptation exclusif sur l´application
de celle-ci, et ce uniquement après acceptation de la cause de
la demande suite a l´examen et les conclusions de notre
service technique.
Bien que toutes les parois de douche Riho répondent à la
norme EN 14428, il n'est pas totalement inconcevable que
celui-ci puisse entraîner des blessures physiques suite à la
rupture d'une plaque de verre.
F

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Riho Scandic S500 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie sanitär und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Riho Scandic S500 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Riho Scandic S500 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Riho Scandic S500-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Riho Scandic S500-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Riho Scandic S500.

Allgemeines
Marke Riho
Model Scandic S500
Produkte sanitär
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Riho Scandic S500 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse