Samsung SyncMaster 400MX-2

Samsung SyncMaster 400MX-2 Bedienungsanleitung

(1)
 • Power consumption
  Model On mode Power
  consumption (W)
  Standby mode
  (W)
  Off mode
  (W)
  Mecury
  Content (mg)
  Peak Luminance
  Ratio
  Presence
  of Lead
  320MX-2 99.0 0.90 0.00 70.0 75% Yes
  320MXN-2 129.0 N/A 0.00 70.0 75% Yes
  400MX-2 177.0 0.90 0.00 80.0 75% Yes
  English
  This product may contain lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with
  existing exemption clauses under the RoHS Directive.
  Annual energy consumption is calculated on the basis of the On-mode(Factory Default Setting) power consumption,
  operating 4 hours a day and 365 days a year. (Measured according to IEC 62087 Ed.2)
  The power consumption of On-mode varies depending on the product’s settings.
  To reduce the power consumption, adjust the brightness of the product or set the Energy Saving option to High.
  It will reduce the overall running cost.
  Do not leave your product in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example). A small
  amount of electric power is still consumed even when switch is turned off. It is best to unplug the set from the mains and
  aerial.
  Français
  La consommation d’énergie annuelle est calculée sur la base de la consommation en mode Marche (réglage d’usine par
  défaut), à raison de 4 heures par jour, 365 jours par an. (Valeur mesurée conformément à la norme CEI 62087 éd.2)
  La consommation électrique en mode Marche varie en fonction du réglage du produit.
  Pour réduire la consommation électrique, réglez la luminosité d
  Cela permettra une réduction des coûts généraux de fonctionnement.
  Ne laissez pas le produit en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple).
  L’appareil consomme toujours une petite quantité d’énergie, même s’il est en veille. Il est conseillé de débrancher le produit
  du secteur et de l’antenne.
  Deutsch
  Der jährliche Energieverbrauch wird berechnet auf der Grundlage des Stromverbrauchs (bei werkseitig eingestellten Stand-
  ardwerten) in angeschaltetem Zustand unter der Annahme von 4 Stunden Nutzung pro Tag an 365 Tagen pro Jahr. (Gemes-
  sen gemäß IEC 62087 Ed.2)
  Der Stromverbrauch in angeschaltetem Zustand variiert je nach den Einstellungen des Geräts.
  Um den Stromverbrauch zu reduzieren, stellen Sie die Helligkeit des Geräts geringer oder die Energiesparoption auf
  Hoch ein.
  Damit senken Sie die allgemeinen Betriebskosten.
  Lassen Sie das Gerät nicht für längere im Standby-Modus Laufen (z. B. wenn Sie verreist sind). Eine kleine Menge Strom
  wird auch dann noch verbraucht, wenn das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde. Ziehen Sie am besten den
  Netzstecker und das Antennenkabel.
  Nederlands
  Het jaarlijkse energieverbruik wordt berekend op basis van het energieverbruik in de modus Aan (fabrieksinstellingen)
  gedurende 4 uur per dag en 365 dagen per jaar. (Gemeten overeenkomstig IEC 62087 Ed.2)
  Het energieverbruik in de modus Aan kan verschillen afhankelijk van de weergave-instellingen van het product.
  Als u het energieverbruik wilt reduceren, past u de helderheid van het product aan of stelt u de optie Spaarstand in op
  Hoog.
  Zo kunt u besparen op de algemene verbruikskosten.
  Laat het product niet gedurende langere tijd op stand-by staan (bijvoorbeeld tijdens vakanties). Zelfs wanneer het apparaat is
  uitgeschakeld, wordt er een kleine hoeveelheid stroom gebruikt. U kunt het beste de stekker uit het stopcontact halen en de
  antenne loskoppelen.
  Italiano
  un consumo energetico pari a 4 ore al giorno per 365 giorni all’anno. (La misurazione è conforme a IEC 62087 Ed.2)
  Il consumo energetico in modalità On-mode varia a seconda delle impostazioni del produttore.
  Per ridurre i consumi, regolare la luminosità del prodotto oppure impostare la funzione Risp. energia su Alto.
  Ciò consentirà di ridurre i costi energetici.
  Non lasciare il prodotto in modalità standby per un lungo periodo di tempo (durante i periodi di ferie, per esempio). Anche
  quando il dispositivo è spento, l’apparecchio consuma una piccola quantità di energia elettrica. E’ consigliabile scollegare il
  cavo di alimentazione e il cavo dell’antenna dalle prese a muro.
  Español
  funcionamiento de 4 horas cada día, 365 días al año. (Medición de acuerdo con IEC 62087 Ed.2)
  energía.
  Así reducirá el coste total de funcionamiento.
  No deje el producto en modo de espera durante períodos largos de tiempo (cuando está de vacaciones, por ejemplo).
  Aunque esté apagado continúa consumiendo una pequeña cantidad de energía. Lo mejor es desenchufar el aparato de la
  red eléctrica y de la antena.
  Português
  funcionar 4 horas por dia, durante 365 dias por ano. (Medido de acordo com a norma IEC 62087 Ed.2)
  Para reduzir o consumo de energia, ajuste o brilho do produto o
  Não deixe o produto em modo de espera durante longos períodos de tempo (por exemplo, quando vai de férias). Continua a
  consumir uma pequena quantidade de energia eléctrica mesmo quando desliga o interruptor. Aconselha-se que desligue o
  aparelho da corrente eléctrica e da antena.
  Slovenščina
  Ročná spotreba energie sa vypočítava na základe spotreby energie v režime zapnutia (predvolené výrobné nastavenie), a to
  pri prevádzke 4 hodiny za deň a 365 dní v roku. (Namerané podľa normy IEC 62087 vyd. 2)
  Spotreba energie v režime zapnutia sa odlišuje v závislosti od nastavení produktu.
  Aby ste znížili spotrebu energie, nastavte jas produktu, prípadne nastavte možnosť Úspora energie na položku
  Vysoká.
  Znížia sa tým celkové prevádzkové náklady.
  Produkt nenechávajte v pohotovostnom režime po dlhú dobu (ak ste napríklad preč na dovolenke). Najlepšie je odpojiť
  produkt od zásuvky a antény. Aj vo vypnutom stave sa spotrebúva malé množstvo elektrickej energie. Najlepšie je odpojiť
  prijímač od zásuvky a antény.
  Türkçe
  Yıllık enerji tüketimi Açık modu (Fabrika Varsayılan Ayarı) güç tüketimi temel alınarak, günde 4 saat ve yılda 365 gün
  çalıştırıldığı varsayılarak hesaplanmıştır. (IEC 62087 Ed.2’ye göre ölçülmüştür)
  Açık modunun güç tüketimi ürünün ayarlarına göre değişir.
  Güç tüketimini azaltmak için ürünün parlaklığını ayarlayın ya da Enerji Tasarrufu seçeneğini Yüksek ayarına getirin.
  Bu genel çalışma maliyetini azaltır.
  Ürününüzü uzun süre (örneğin tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Cihaz kapalı olduğunda bile küçük miktarda
  bir güç tüketimi hala vardır. Cihazı elektrik şebekesinden ve anten bağlantılarından ayırmak en doğru işlemdir.
  Magyar
  Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapjául az évi 365 napos, napi négyórás használat mellett mért bekapcsolt módú
  (gyári alapértelmezett beállításokkal) áramfogyasztás szolgált. (Az IEC 62087 Ed.2 alapján mérve.)
  A bekapcsolt módú áramfogyasztás a termék beállításaitól függően változik.
  Az áramfogyasztás csökkentése érdekében szabályozza a készülék fényerejét, illetve állítsa magas értékre az
  energiatakarékos opciót.
  Ezzel csökkentheti a teljes üzemeltetési költséget.
  A készüléket ne hagyja hosszabb ideig (például nyaralás idejére) készenléti állapotban. A készülék akkor is fogyaszt egy
  kevés elektromos áramot, ha ki van kapcsolva. Ilyenkor tanácsos kihúzni a táp- és antennakábelt.
  Polski
  Roczne zużycie mocy jest obliczane na podstawie zużycia mocy przez włączone urządzenie (Ustawienia fabryczne)
  działający przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku (Pomiary zgodne z normą IEC 62087 Ed.2).
  Zużycie mocy przez włączone urządzenie zależy od jego ustawień.
  Aby zredukować zużycie prądu, dostosuj jasność urządzenia lub ustaw tryb Oszczędności Energii w pozycji Wysoki.
  Spowoduje to zmniejszenie łącznych kosztów pracy.
  Nie jest wskazane pozostawianie produktu w trybie gotowości przez dłuższy czas (np. na czas wyjazdu na urlop). Pewna
  ilość zasilania jest zużywana nawet po naciśnięciu przycisku zasilania. Najlepiej odłączyć urządzenie zarówno od sieci
  elektrycznej, jak i anteny RTV, wyjmując odpowiednie przewody z gniazd.
  Ελληνικά
  Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται στη βάση της κατανάλωσης ενέργειας (Προεπιλεγμένη Εργοστασιακή Ρύθμιση)
  όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, και λειτουργεί 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. (Μέτρηση σύμφωνα με το
  πρότυπο IEC 62087 Ed.2)
  Η κατανάλωση ενέργειας όταν συσκευή είναι ενεργοποιημένη ποικίλλει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προϊόντος.
  Για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, προσαρμόστε τη φωτεινότητα του προϊόντος ή ορίστε την επιλογή Εξ/ση Ενέργειας στο Υψηλή.
  Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το συνολικό κόστος λειτουργίας.
  Μην αφήνετε το προϊόν σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές).
  Εξακολουθεί να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και αν έχετε πατήσει το κουμπί λειτουργίας για
  να τη σβήσετε. Είναι καλύτερο να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα και από την υποδοχή της κεραίας.
  [2010] Power consumption 삽지-All Product_Ver2.indd 1 2010-08-18 오후 6:18:48
  400MXN-2 207.0 N/A 0.00 80.0 75% Yes
  460MXN-2 248.0 N/A 0.00 80.0 75% Yes
  460MX-2 218.0
  0.70
  0.00
  80.0
  75%
  Yes
Samsung SyncMaster 400MX-2

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Samsung SyncMaster 400MX-2 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Samsung SyncMaster 400MX-2-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Samsung SyncMaster 400MX-2 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Monitore und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8.9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Holländisch, Ungarisch, Griechisch, Slowakisch, Türkisch, Rumänisch, Tschechisch, Norwegisch, Finnisch, Polnisch, Danish, Schwedisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch. Haben Sie eine Frage zum Samsung SyncMaster 400MX-2 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Samsung SyncMaster 400MX-2-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Samsung
Model SyncMaster 400MX-2
Produkte Monitor
EAN 8808993344024, 8808993479610
Sprache Deutsch, Englisch, Holländisch, Ungarisch, Griechisch, Slowakisch, Türkisch, Rumänisch, Tschechisch, Norwegisch, Finnisch, Polnisch, Danish, Schwedisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch
Dateityp PDF
Bildschirm
Reaktionszeit 8
Helligkeit 450
Bildschirmdiagonale 40
Pixel Abstand 0.461 x 0.461
Blickwinkel, horizontal 178
Blickwinkel, vertikal 178
Kontrastverhältnis 4000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch) 40000:1
Bildschirmauflösung 1366 x 768Pixel
HD-Typ WXGA
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis 16:9
Digital horizontale Frequenz 30 - 81
Digital vertikale Frequenz 56 - 85
Audioanschlüsse
Audioausgang
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse -
Integrierte Kamera
Relative Luftfeuchtigkeit 20 - 80
Kabelsperre-Slot
Plug & Play
Schnellstartübersicht
Leistungen
HDCP -
TV Tuner integriert -
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl DVI-I-Anschlüsse -
Anzahl DVI-D-Anschlüsse 1
Anzahl HDMI-Anschlüsse -
Composite Video-Eingang 1
Audio
RMS-Leistung 20
Leistung
Stromverbrauch (Standby) 1
Stromverbrauch (in Betrieb) 220
Design
Produktfarbe Schwarz
Panel-Montage-Schnittstelle 600 x 400
Design Digital Beschilderung Flachbildschirm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb 0 - 40
Gewicht und Abmessungen
Tiefe 118.5
Höhe 582
Breite 971
Gewicht 19000
Verpackungsdaten
Paketgewicht 22500
Zertifikate
Zertifizierung UL (USA): UL 60950-1CSA (Canada): CSA C22.2 No. 60950-1 TUV (Germany): EN60950-1NEMKO (Norway): EN60950-1 KC (Korea): K60950-1 CCC (China): GB 4943-2001PSB (Singapore): IEC60950-1GOST (Russia): IEC60950-1, EN55022SIQ (Slovenia): IEC60950-1, EN55022PCBC (Poland): IEC60590-1, EN55022NOM (Mexico): NOM-019-SCFI-1993IRAM (Argentina): IEC60950-1SASO (Saudi Arabia): IEC60950-1
FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class BCE (Europe) EN55022, EN55024VCCI (Japan) V-3 (CISPR22) KCC (Korea): KN22, KN24BSMI (Taiwan): CNS13438 (CISPR22) C-Tick (Australia): AS / NZS3548 (CISPR22) CCC(China): GB 9254-2008, GB 17625.1-2003
ENERGY STAR 5.0 (USA)
- Standard design

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Samsung SyncMaster 400MX-2 .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Bedienungsanleitu.ng

Auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung? Bedienungsanleitu.ng sorgt dafür, dass Sie in Windeseile die Bedienungsanleitung finden, die Sie suchen. In unserer Datenbank befinden sich mehr als 1 Million PDF Bedienungsanleitungen von über 10.000 Marken. Jeden Tag fügen wir die neuesten Bedienungsanleitungen hinzu, damit Sie jederzeit das Produkt finden, das Sie suchen. Es ist ganz einfach: Tippen Sie in der Suchleiste Markenname und Produkttyp ein und Sie können direkt die Bedienungsanleitung Ihrer Wahl gratis online einsehen.

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2020 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Website benutzen Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Erfahren Sie mehr