Samsung SyncMaster P2770HD

Samsung SyncMaster P2770HD Bedienungsanleitung

(3)
 • Български
  Годишната консумация на енергия се изчислява на базата на включен режим (начален екран, режим Стандартен) при
  работа 4 часа на ден и 365 дни в годината. (Измерено според IEC 62087 Ed.2)
  Консумацията на енергия при режим на включено устройство варира в зависимост от настройките на телевизора.
  За да намалите консумацията на енергия, регулирайте яркостта или задайте опцията Икономично на Силно.
  Това ще намали общите разходи за експлоатация.
  Не оставяйте вашия телевизор в режим на готовност за продължителни периоди от време (когато сте например на
  почивка). Дори и при изключен телевизор все още се консумира малко количество електрическа енергия. Най-добре
  извадете захранващия кабел и антената.
  Hrvatski
  Godišnja potrošnja energije izračunava se temeljem potrošnje u uključenom stanju (kućni način rada Standardan), 4 sata
  dnevno tijekom 365 dana u godini. (Izmjereno u skladu s IEC 62087 Ed.2)
  Potrošnja energije u uključenom načinu rada ovisi o postavkama zaslona televizora.
  Kako biste smanjili potrošnju energije, podesite svjetlinu zaslona televizora ili opciju Ušteda energije postavite na
  razinu Velika .
  Time će se smanjiti ukupni troškovi rada.
  Televizor ne ostavljajte predugo u stanju pripravnosti (na primjer, kada odlazite na odmor). Televizor troši malu količinu
  električne energije čak i ako je isključen. Preporučuje se isključivanje televizora iz strujne i antenske utičnice.
  Čeština
  Roční spotřeba energie se vypočítává na základě spotřeby energie v režimu Zapnuto (režim Domácnost, Standardní), při
  provozu 4 hodiny denně a 365 dní v roce. (měřeno v souladu se směrnicí IEC 62087 vyd. 2)
  Spotřeba energie v režimu Zapnuto závisí na nastavení obrazovky televizoru.
  Spotřebu energie můžete snížit upravením jasu televizoru nebo nastavením možnosti Úspora energie na hodnotu
  Vysoká.
  Sníží se celkové provozní náklady.
  Neponechávejte televizor v pohotovostním režimu po dlouhou dobu (například když odcestujete na dovolenou). Přestože je
  tlačítko napájení vypnuté, stále je spotřebováváno malé množství energie. Doporučujeme odpojit televizor od elektrické sítě
  a od antény.
  Slovenčina
  Ročná spotreba energie sa vypočítava na základe spotreby energie v režime zapnutia (domácnosť, režim Bežný), a to pri
  prevádzke 4 hodiny za deň a 365 dní v roku. (Namerané podľa normy IEC 62087 vyd. 2)
  Spotreba energie v režime zapnutia sa odlišuje v závislosti od nastavení TV obrazoviek.
  Aby ste znížili spotrebu energie, nastavte jas TV, prípadne nastavte možnosť Úspora energie na položku Vysoká.
  Znížia sa tým celkové výdavky na prevádzku.
  Televízor nenechávajte v pohotovostnom režime po dlhú dobu (ak ste napríklad preč na dovolenke). Aj vo vypnutom stave sa
  spotrebúva malé množstvo elektrickej energie. Najlepšie je odpojiť televízor od zásuvky a antény.
  Română
  Consumul anual de energie este calculat pe baza consumului de energie în modul activat (ecranul principal, modul standard),
  luându-se în considerare o funcţionare de 4 ore pe zi şi 365 de zile pe an. (Măsurat conform IEC 62087 Ed.2)
  Consumul de energie în modul activat variază în funcţie de setările aşate de televizor.
  Pentru a reduce consumul de energie, reglaţi luminozitatea ecranului sau setaţi opţiunea Econ. energie la Ridicat.
  Aceasta va reduce costul total de funcţionare.
  Nu lăsaţi televizorul în modul standby pe perioade lungi de timp (de exemplu, când plecaţi în vacanţă). Chiar şi când este
  oprit, televizorul consumă o cantitate mică de energie electrică. Se recomandă să deconectaţi televizorul de la reţea şi de la
  antenă.
  Srpski
  Godišnja potrošnja energije izračunava se na osnovu potrošnje kada je uređaj uključen (kućni, režim Standardno), ako radi 4
  sata dnevno, 365 dana u godini. (meri se u skladu sa IEC 62087 Ed.2)
  Potrošnja energije kada je uređaj uključen može da se razlikuje u zavisnosti od podešavanja televizora.
  Da biste smanjili potrošnju energije, podesite osvetljenost ekrana televizora ili vrednost za opciju Šted. energije
  podesite na Visoko.
  Time će se smanjiti ukupni troškovi korišćenja.
  Nemojte da ostavljate televizor u stanju mirovanja na duži period (na primer, kada odete na odmor). Televizor troši malu
  količinu električne energije čak i kada se nalazi u stanju mirovanja. Preporučuje se da televizor isključite iz naponske mreže i
  da isključite kabl za antenu.
  Svenska
  Den årliga energiförbrukningen beräknas utifrån att enheten är påslagen (hemma, Standard-läge) 4 timmar om dagen och
  365 dagar om året. (Uppmätt enligt IEC 62087 Ed.2)
  Energiförbrukningen i påslaget läge varierar beroende på inställningarna för TV-skärm.
  Om du vill minska energiförbrukningen justerar du ljusstyrkan för TV:n eller ställer in alternativet Energispar till Hög.
  Detta minskar den totala driftskostnaden.
  Låt inte TV:n vara i vänteläget under en längre tid (t.ex. när du är på semester). En liten mängd ström konsumeras även när
  enheten är frånslagen. Det bästa är att dra ur nät- och antennkontakterna.
  Dansk
  Det årlige strømforbrug er beregnet på grundlag af den aktive tilstands strømforbrug (Hjem, Standard-tilstand) ved drift 4
  timer om dagen og 365 dage om året. (Målt i overensstemmelse med IEC 62087 Ed. 2)
  Strømforbruget i aktiv tilstand varierer afhængigt af tv’ets indstillinger.
  For at reducere strømforbruget skal du justere tv’ets lysstyrke eller indstille funktionen Energisparefunktion til Høj.
  Det vil reducere de overordnede driftsomkostninger.
  Lad ikke tv’et stå i standby-tilstand i længere tid ad gangen (f.eks. mens du er på ferie). Der forbruges stadig en smule strøm,
  selv når tv’et er slukket. Det er bedst at tage netstikket ud af stikkontakten og frakoble antennen.
  Norsk
  Årlig energiforbruk beregnes på grunnlag av strømforbruket til På-modusen (Hjemme, Standard-modus), som brukes 4 timer
  om dagen og 365 dager i året. (Målt i henhold til IEC 62087 utg. 2)
  Strømforbruket til På-modusen varierer avhengig av innstillingen som TV-apparatet viser.
  For å redusere strømforbruket justerer du lysstyrken til TV-apparatet eller angir Energisparing-alternativet til Høy.
  Det vil redusere den totale løpende kostnaden.
  Ikke la TV-apparatet stå i standby-modus i lang tid (for eksempel når du er på ferie). En liten mengde elektrisk strøm
  forbrukes fremdeles selv når bryteren er slått av. Det beste er å koble apparatet fra strømnettet og antennen.
  Suomi
  Vuosittainen energiankulutus on laskettu On-tilan virrankulutuksen perusteella (kotikäyttö Vakio-tilassa), kun laitetta käytetään
  4 tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa. (Mitattu IEC 62087 Ed.2:n mukaisesti)
  On-tilan virrankulutus vaihtelee television näyttöasetusten mukaan.
  Voit vähentää virrankulutusta säätämällä television kirkkautta tai asettamalla Energiansäästö-toiminnon asetukseen Suuri.
  Näin voit pienentää keskimääräisiä käyttökustannuksia.
  Älä jätä televisiota valmiustilaan pitkäksi ajaksi (esim. lomalla ollessasi). Laite kuluttaa pienen määrän sähköä myös silloin,
  kun virta katkaistaan virtapainikkeella. Television antennijohto ja virtajohto on hyvä irrottaa pistorasiasta.
  Latviešu
  Ikgadējais enerģijas patēriņš tiek aprēķināts balstoties uz Ieslēgta režīma (reþīmi Mājas, Standarta) enerģijas patēriņu,
  darbinot 4 stundas dienā un 365 dienas gadā. (Mērījums atbilstoši IEC 62087 2. izd)
  Ieslēgta režīma enerģijas patēriņš mainās atkarībā no TV displeju iestatījumiem.
  Lai samazinātu enerģijas patēriņu, noregulējiet televizora spilgtumu vai arī iestatiet Enerģijas taupīšana opciju režīmā
  Augsts.
  Tas samazinās vispārējās darbināšanas izmaksas.
  Neatstājiet televizoru gaidstāves režīmā uz ilgstošiem laika periodiem (piemēram, kad esat brīvdienu izbraukumā). Neliels
  elektriskās enerģijas daudzums tiek patērēts pat tad, ja slēdzis ir izslēgts. Tādos gadījumos labāk ir atvienot televizoru no
  elektrotīkla un antenas.
  Lietuvių kalba
  Metinės energijos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis režimo (Namų, Standartas režimu) energijos sąnaudomis, kai veikia 4
  valandas per dieną ir 365 dienas per metus. (pamatuota pagal IEC 62087 2 leid.)
  Ájungtø režimø energijos sànaudos skiriasi priklausomai nuo televizoriaus rodymo nustatymo.
  Norëdami sumažinti energijos sànaudas reguliuokite televizoriaus ryðkumà arba nustatykite parinktá Energijos
  taupymas á Aukštas.
  Bus sumažintos bendros eksploatavimo išlaidos.
  Nepalikite savo televizoriaus ájungto budėjimo režimu ilgam laikui (pvz., kai išvažiuojate atostogauti). Net kai jungiklis išjungtas,
  nedidelis elektros energijos kiekis vis tiek suvartojamas. Geriausia ištraukti televizoriaus maitinimo kištuką ir atjungti anteną.
  Eesti
  Aastane energiatarve arvutatakse sisselülitatud olekus (režiimid Home, Standard) tarbitava energia põhjal, kui seade töötab 4
  tundi päevas, 365 päeva aastas. (Arvestatud vastavalt standardile IEC 62087, 2. väljaanne)
  Sisselülitatud seadme energiatarve varieerub vastavalt teleri seadistusele.
  Energiatarbimise vähendamiseks reguleerige teleripildi heledust või seadke režiimi Energiasääst valikuks Kõrge.
  Nii hoiate kokku üldisi kasutuskulusid.
  Ärge jätke telerit puhkerežiimi pikaks ajaks (näiteks puhkusele sõites). Teler tarbib isegi väljalülitatuna vähesel määral
  energiat. Soovitame eemaldada teleri toitejuhtme seinakontaktist ja ka antenni teleri küljest.
  Русский
  Значение ежегодного энергопотребления рассчитывается для режима работы (домашний или режим Стандартный) при
  использовании в течение 4 часов в день 365 дней в году. (Измеряется в соответствии со стандартом IEC 62087 Ed.2)
  Потребляемая мощность в рабочем режиме изменяется в зависимости от настройки телевизора.
  Чтобы уменьшить энергопотребление, отрегулируйте яркость телевизора или выберите для параметра Экон.
  энергии значение Высокий.
  Это позволит сократить общие эксплуатационные расходы.
  Не оставляйте телевизор в режиме ожидания надолго (например, уезжая в отпуск). Даже если выключатель
  выключен, по-прежнему сохраняется потребление некоторого небольшого количества энергии. Лучше всего
  отсоединить шнур питания телевизора и антенну.
  [LB4]BN68-02506A Power consumption 삽지.indd 2 2010-03-06 오후 3:54:12
Samsung SyncMaster P2770HD

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 5

Haben Sie eine Frage zum Samsung SyncMaster P2770HD oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Samsung SyncMaster P2770HD-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Lupu iulian, 21-2-2021 09:52:28 Keine Kommentare

Birne ist kaputt

Samsung SyncMaster P2770HD
Diese Frage beantworten
Bernhard Derwahl, 21-1-2021 12:29:17 Keine Kommentare

Ich habe ein Samsung monitor Modell P 2770 HD der Modell Code lautet LS 27 EMDKU /EN seit dem ich den Computer gewechselt habe wird der Monitor bei ausgeschaltetem Computer nach kurzer Zeit immer wieder eingeschaltet und wieder ausgeschaltet Helft ihr auch bei Fehler behebung?

Diese Frage beantworten
Bernhard Derwahl, 21-1-2021 12:28:32 Keine Kommentare

Ich habe ein Samsung monitor Modell P 2770 HD der Modell Code lautet LS 27 EMDKU /EN

Diese Frage beantworten
Rainer Popp, 8-9-2019 19:08:39 Keine Kommentare

kann der Neigungswinkel von P2770HD (älteres Modell) am Standfuß verändert werden?

Diese Frage beantworten
T. Attrasch, 18-10-2015 23:26:16 Keine Kommentare

Wie kann ich den Bildschirminhalt bei Windows 7 etwas verkleinern

Diese Frage beantworten

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Samsung SyncMaster P2770HD an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Monitore und wurde von 3 Personen mit einem Durchschnitt von 8.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Bulgarisch, Danish, Griechisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch. Haben Sie eine Frage zum Samsung SyncMaster P2770HD oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Samsung SyncMaster P2770HD-Spezifikationen

Videos und Spiele werden mit weniger Ruckeln oder Unschärfe zum Leben erweckt, um ein realistischeres Spiel mit einer Re...
Bereiten Sie sich mit der unvergesslichen Qualität dieses atemberaubenden FHD-Displays auf brillante und gestochen schar...
Mit der intuitiven Touchscreen-Technologie können Sie Ihren PC direkt vom Bildschirm aus steuern. Die lebendige Auflösun...
Mit DVI- und HDMI-Anschlüssen ist dieser Bildschirm für brillante HD-Bilder über eine reibungslose digitale Verbindung b...
Für großartiges Audio müssen keine externen Lautsprecher gekauft werden. Mit integrierten Lautsprechern ist dieses Displ...
Bequem in der Handfläche mit einer Fernbedienung, mit der Sie Ihr Display einfacher als je zuvor steuern können.
Das Display ist mit einer Standard-VESA-Halterung zur Montage an einer Wand oder einem Schwenkarm ausgestattet.
Allgemeines
Marke Samsung
Model SyncMaster P2770HD
Produkte Monitor
EAN 729507810218, 8808993604456, 8808993870516
Sprache Deutsch, Englisch, Bulgarisch, Danish, Griechisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch
Dateityp PDF
Bildschirm
Bildschirmdiagonale 27 Zoll
Reaktionszeit 5 ms
Helligkeit (typisch) 300 cd/m²
Bildschirmauflösung 1920 x 1080 Pixel
Kontrastverhältnis 1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch) 50000:1
Blickwinkel, horizontal 170 °
Blickwinkel, vertikal 160 °
Anzahl der Farben des Displays 16,78 Millionen Farben
Seitenverhältnis 16:9
Separate H/V-Sync Ja
HD-Typ Full HD
3D Nein
Unterstützte Grafik-Auflösungen 1920 x 1080 (HD 1080)
Composite-Sync Ja
Natives Seitenverhältnis 16:9
Sonstige Funktionen
Anzeige LCD
Audio-System Dolby Digital, SRS Trusurround HD
TV Tuner integriert Ja
Betriebsanleitung Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP -
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse 1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse 1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse 0
Anzahl HDMI-Anschlüsse 1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A 0
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) 1
Composite Video-Eingang 1
Audioanschlüsse Ja
Kopfhörerausgänge 1
Optischer Audio-Digitalausgang 1
Design
Produktfarbe Schwarz
Marktpositionierung -
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher Ja
RMS-Leistung 6 W
Integrierte Kamera Nein
Anzahl der Lautsprecher 2
Verpackungsdaten
Fernbedienung Ja
Verpackungsbreite 753 mm
Verpackungstiefe 153 mm
Verpackungshöhe 508 mm
Paketgewicht 11800 g
Schnellstartübersicht Ja
Mitgelieferte Kabel AC
Ergonomie
Kabelsperre-Slot Nein
VESA-Halterung Ja
Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich 0 - 20 °
LED-Anzeigen Leistung
Plug & Play Ja
Leistung
Stromverbrauch (in Betrieb) 62 W
Stromverbrauch (Standby) 2 W
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme Ja
Thin Client
Thin Client installiert Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß) 667 mm
Tiefe (ohne Standfuß) 66 mm
Höhe (ohne Standfuß) 422 mm
Gewicht (ohne Ständer) - g
Gerätebreite (inkl. Fuß) 667 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß) 240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß) 491 mm
Gewicht (mit Ständer) 8200 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Samsung SyncMaster P2770HD .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage