Scarlett SC-FD421001 Bedienungsanleitung

Scarlett SC-FD421001
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 25 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungScarlett SC-FD421001
IM013
www.scarlett.ru SC-FD421001
23
Кептіргіште тек астыңғы науаны ғана қалдырыңыз.
Дайындалған сүті бар қақпақсыз құтыларды науаның ойықтарына орналастырыңыз.
Науаның үстіне қақпағын орнатыңыз.
Аспапты электр желісіне жалғаңыз. Іске қрсу түймешігін «I» қалпына қойыңыз. Жарық индикаторы жанады.
Реттегішті «yogurt» қалпына қойыңыз, температурасы 35, 40 немесе 45
о
С.
Дайындау уақыты йогурттың қоюлығының қандай болғанын қалайтыныңызға байланысты болады (5-8
сағат).
Дайындау уақыты өткеннен кейін қосқыш түймешікті «O» қалпына қою арқылы кептіргішті тоқтан
ажыратыңыз.
Аспапты электр желісінен ажыратыңыз.
Йогурт құйылған құтыларды алып шығыңыз.
Йогурт құйылған құтылардың қақпағын жабыңыз да, тоңазытқышқа қойыңыз.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІП ҰСТАУ
Кептіргішті электр желісінен ажыратыңыз да, әбден суығанша қоя тұрыңыз
Қақпағы мен алмалы бөліктерін жылы сумен сабындап жуыңыз (ыдыс жуғыш машинаның үстіңгі сөресінде
жууға болады), жақсылап шайыңыз да, құрғатыңыз.
Тұғырды дымқыл шүберекпен ұқыптап сүртіңіз.
Түрпілі тазартқыш заттарды, органикалық еріткіштер мен жеміргіш сұйық заттарды пайдалануға
болмайды.
САҚТАУ
Сақтаудың алдында құралдың электр жүйесінен сөндірілгеніне және толық суынғанына көзі жеткізіңіз.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ бөлімінің талаптарын орындаңыз.
Құралды құрғақ салқын орында сақтаңыз.

SL NÁVOD NA POUŽÍVANIE

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pred prvým používaním pozorne prečítajte tento Návod na používanie, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča,
a zachovajte ho pre informáciu.
Pred prvým používaním skontrolujte, či zodpovedajú technické charakteristiky výrobku, ktoré uvedené na
štítku, parametrom elektrickej siete.
Nesprávne používanie môže spôsobiť pokazenie výrobku, škodu na majetku alebo zdraví užívateľa.
Používajte len v domácnosti v súlade s týmto vodom na používanie. Spotrebič nie je určený na používanie
v priemyselnej výrobe.
Vždy odpájajte spotrebič od elektrickej siete v prípade, že spotrebič nepoužívate.
Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo iných tekutín. Ak sa to už stalo, okamžite odpojte
spotrebič od elektrickej siete a pred ďalším používaním nechajte ho skontrolovať u odborníkov.
Zákaz používania spotrebiče s poškodeným napájacím káblom a/alebo zásuvkou. Pre zamedzenie nebezpečia
musíte poškodený kábel vymeniť v autorizovanom servisnom centre.
Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedotýkal ostrých krajov a horúcich povrchov.
Počas odpájania spotrebiča od elektrickej siete sa držte za zástrčku, neťahajte za kábel.
Spotrebič musí stáť na suchej rovnej ploche. Nedávajte spotrebič blízko tepelných zdrojov (napríklad elektrických
sporákov), záclon ani pod závesný strop.
Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s fyzickým, psychickým alebo mentálnym
handikapom, pokiaľ nemajú skúsenosti alebo vedomosti, ak nie sú kontrolované alebo neboli inštruované o
používaní spotrebiča osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Dbajte na deti, aby sa nesmeli hrať so spotrebičom.
Nesiahajte na horké povrchy.
Pre zamedeznie úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia spotrebiča nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je
súčasťou dodávky.
Nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 40 hodín bez prestávky. Po 40 hodinách odpojte spotrebič od elektrickej siete
a nechajte ho, aby vychladol.
Neprikrývajte spotreb.
UPOZORNENIE: pre zamedzenie nebezpečia požiaru dávajte spotrebič iba na taký povrch, ktorý sa nenahrieva.
Prístroj nie je určený na použitie pomocou vonkajšieho časovača, príp. samostatného diaľkového ovládania.
Neskúšajte samostatne opravovať spotrebič alebo vymieňať nejaké náhradné diely. Pri pokazení spotrebiča
kontaktujte najbližšie servisné centrum.
Ak výrobok určitú dobu bol pri teplotách pod 0 ° C, pred zapnutím je potrebné ho nechať pri izbovej teplote po
dobu najmenej 2 hodiny.
Výrobca si vyhradzuje právo bez dodatočného oznámenia vykonávať menšie zmeny na konštrukcii výrobku,
ktoré značne neovplyvnia bezpečnosť jeho používania, prevádzkyschopnosť ani funkčnosť.
PRÍPRAVA NA PRÁCU
Rozbaľte výrobok.
Pred prvým zapínaním dobre umyte všetky sušiace podnosy a snímateľné časti teplou vodou s mydlom a dobre
ich osušte uterákom.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Scarlett SC-FD421001 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Dörrgeräte für Lebensmittel und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Scarlett SC-FD421001 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Scarlett und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Scarlett -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Scarlett
SC-FD421001
Dörrgerät für Lebensmittel
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Scarlett SC-FD421001 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.