Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM Bedienungsanleitung

Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM
5.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungSigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM
ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ୿Ǜ
ƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨ
ǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮Ⴘ
ƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝ
ᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕ
ƕƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJLJ
ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئ
ӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆Ʊ
ƳǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓ
LJƢƱŴ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
ȕǣȫǿȸƶơǺȸȠȪȳǰAF
ȕ
ǡ
ȳǯǷ
ȧ
ȳȜǿȳ
ȕǩȸǫǹȪȳǰᙀяႎុᩉႸႮਦ೅ዴȞǦȳȈȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭Ƒ
ǹǤȃȁ
ȕ
ǩȸ
ǫǹȪȟȃǿ
ȸ
ǹǤ
ȃ
ȁ
OS ǹǤȃȁǫǹǿȠȢȸȉǹǤȃȁɤᏩࡈȬȳǺȕȸȉǻ
ȸ
ȕȆǣǹȈ
ȃ
ȗ
ǹǯȪȥ
ȸ
2 ஜᲣ
ρᚌȬȳȁᲢٻᲣρᚌȬȳȁᲢݱᲣ
ἝἅὅဇỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴᩓᄬ዁ǓೞನǛ઀᠍ƠƯƓǓŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔ E ǿǤȗȬ
ȳǺƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵ(A)ƴᚡ᠍ƷǫȡȩưƝ̅ဇƴƳǕLJƢŵᲢŬҮƷ
ೞᆔƸŴǫȡȩƷȕǡȸȠǦǧǢǛஇૼƷȐȸǸȧȳƴǢȃȗȇȸȈƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȕǤȫȠɟაȬȕǫȡȩưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
Ŧ(B)ƷೞᆔưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
ŦஇૼೞᆔƴƭƖLJƠƯƸŴE ǿǤȗȬȳǺƴݣࣖƠƯƍǔƔŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ
୿ưᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸᩓൢ੗ໜƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓ
LJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶ
ǪȸȈȕǩȸǫǹAFưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹMFưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹ
ȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ MF ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈᛦૢƠƯ
ƘƩƞƍŵ
ŦǫȡȩƷȕǩ
ȸ
ǫǹȢ
ȸ
ȉƷЏǓ੭ƑƸ
Ŵ
Ɲ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕ ĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳ
ȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘƤƯƘ
Ʃƞƍŵ
ƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱNjӧᏡư
ƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƷ
LJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
LJƨƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅ
ƢƱȞȋȥǢȫƴЏǓஆǘǔžMF ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸȩǤȉᲣǛͳ
ƑƯƍLJƢŵȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ MO ƴǻȃȈƠƯ̅ဇƠ
ƯƘƩƞƍŵ
ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴMF Џ
ǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷᛦૢǛƢǔƜ
ƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛƝᚁƘƩƞƍŵ
AF ἧỳὅἁἉἹὅἮἑὅẏ
AF ˺ѣɶƴ AF ȕǡȳǯǷȧȳȜǿȳᲢ׋ 3Ǜ਀ƢƱŴAF ǛǹȈȃȗƞƤǔƜƱƕ
ưƖLJƢᲢAF ȭȃǯ / AF ǹȈȃȗೞᏡᲣŵ
ŦǷǰȞဇƱȋdzȳဇƸŴК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization
ProſǛဇƍƯŴAF ȕǡȳǯǷȧȳȜǿȳƷೞᏡǛ٭୼ƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠ
ƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛƝᚁƘƩƞƍŵ
ŦǭȤȎȳဇƸǫȡȩƷǫǹǿȠೞᏡƴǑǓŴAF ȕǡȳǯǷȧȳȜǿȳAF ǹȈȃȗ
ȜǿȳᲣƷೞᏡǛ٭୼ƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸǫȡȩƷ̅ဇᛟଢ୿ǛƝӋༀƘ
Ʃƞƍŵ
ẎἌ
ἱὅἂẏᴾ
ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
ἧỻὊỽἋἼἱἕἑὊỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƷ˺ѣር׊ǛСᨂưƖǔȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸǛͳ
ƑƯƍLJƢᲢ׋ 4ŵˌɦƷ 2 െ᨞ƴЏ੭ƑӧᏡưƢŵ
ƔFULLᲢஇჺજࢨុᩉ Đ
Đ
Ɣ3m ᳸Đ
Đ
৖ốủᙀദೞᏡỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴ৖ਤƪજࢨ଺Ʒ৖ȖȬǛ᠉ถƢǔŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical
Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƢŵOSᲢ৖ƿǕᙀദೞᏡᲣǹǤȃȁǛ 1 ƴƠLJƢᲢ׋ 5ŵǷ
ȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠŴȕǡǤȳȀȸư΂ƕܤܭƠƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔ
ǒજࢨƠ
ƯƘƩƞƍ
ŵ
Ҟ਀ƠƠƯƔǒ΂ƕܤܭƢǔLJư
Ŵ
ኖᲫᅺƔƔǓLJƢ
ŵ
්ƠજǓǛƢǔ
଺Ƹ OS ǹǤȃȁǛ 2 ƴƠLJƢ
ŵ
ɥɦ૾ӼƷ৖ƿǕƷLjᙀദƠLJƢŵ
ŦˌɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ƒ ɤᏩሁưǫȡȩǛ׍ܭƠƯƷજ ƒ ȐȫȖᲢᧈ଺᧓ᩧήᲣજࢨ
ŦજࢨႺࢸǍǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƷΪᩓ଺ƳƲƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕੵǕǔƜƱƕ
ƋǓLJƢƕŴજࢨƴƸࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƕ˺ѣɶŴȬȳǺǛٳƠƨǓǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨƱƖŴȬȳǺǛਰ
ǔƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
ỽἋἑἲἴὊἛỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇ
ƍƯŴAF ƷᡮࡇŴOS ƷјƖφӳŴȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸƷር׊ƳƲǛڤLjƷཞ७ƴ
ǫǹǿȞǤǺƠƯŴǫǹǿȠȢȸȉǹǤȃȁƴႇ᥵ƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸ
žSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛƝᚁƘƩƞƍŵ
ŦᡫࠝƸǫǹǿȠȢȸȉǹǤȃȁǛ OFF ƴǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵǫǹǿȠȢȸȉƕ ON
C1ŴC2ᲣƴǻȃȈƞǕƯƍǔƱŴȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸǹǤȃȁƕ໯јƱƳǓLJ
ƢᲢ׋ 6ŵ
ŦǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ưȀǦȳȭ
ȸȉưƖLJƢŵ http://www.sigma-global.com/download/
ἾὅἌἧὊἛ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔȕȬǢǍǴȸǹȈƷ˯ถƴஊјưƢŵӕǓ˄
ƚ૾ƸŴȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠLJƢᲢ׋ 7ŵ
ӕǓٳƠ૾ƸᲢ׋ 8ᲣƷǑƏƴŴȬȳǺȕȸȉӕǓٳƠȜǿȳ
Ǜ਀ƠƳƕǒŴӒ଺
ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠLJƢŵ
ŦȬȳǺǛ̅ဇƠƳƍ଺ƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴӕǓ˄ƚǔƜƱƕưƖLJƢᲢ׋ 9ŵ
ɤᏩࡈ
ɤᏩࡈƸ׍ܭȎȖǛǏǔNJǔƱŴ360 ࡇȕȪȸƴׅ᠃ƠLJƢƷưŴဒ᩿Ʒጏ್Ʒᛦራƕ
ቇҥƴưƖLJƢᲢ׋ 10ŵ
ŦƜƷɤᏩࡈƸŴƶơᡂLjࡸƷǢȫǫǹǤǹǿǤȗƷǯȩȳȗƴݣࣖƠƯƍLJƢŵ̅ဇ
ЭƴƸҗЎƴዸNJᡂLjŴƠƬƔǓƱ׍ܭƞǕƯƍǔƔǛ࣏ƣᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵȬȐ
ȸࡸƷǯȩȳȗƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵȬȐȸࡸƷǯȩȳȗƷɶƴƸನᡯɥŴƠƬ
ƔǓƱ׍ܭưƖƳƍᙌԼƕᄩᛐƞǕƯƍLJƢŵᲢ׋ 11
ŦǢȫǫǹǤǹǿǤȗƷǯȩȳȗǛ̅ဇƢǔᨥƸŴᏮᓳ᧸ഥƷƨNJƴ࣏ƣ˄ޓƷǻȸȕ
ȆǣǹȈȃȗǹǯȪȥȸǛӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 12ƷǑƏƴρᚌȬȳȁǛဇƍ
ƯŴᲬƔ৑ƷǻȸȕȆǣǹȈȃȗǹǯȪȥȸӕǓ˄ƚƶơᆭƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵ
ƜƷȬȳǺƸŴɤᏩࡈƷᏩᢿǛٳƠƯ̅ဇƢǔƜƱƕưƖLJƢŵ˄ޓƷρᚌȬȳȁᲢٻᲣ
ǛဇƍƯ 4 Ɣ৑ƷƶơǛዼNJŴᏩᢿǛٳƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 13ŵ
ŦٳƠƨᏩᢿǛϐࡇӕǓ˄ƚǔᨥŴӕ˄ƚƶơǛᲮƔ৑σƠƬƔǓƱӕǓ˄ƚƯƘƩƞ
ƍŵӕǓ˄ƚஜૠƕɧឱƠƨǓŴӕǓ˄ƚƶơƕᲫƔ৑ưNjዼljƱȬȳǺƕᏮᓳƢǔ
ऀǕƕƋǓLJƢŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴᏩᢿƷӕǓ˄ƚ᩿ƴɤᏩᆭǛᚨƚƯƍLJƢᲢ׋ 14ŵɟᏩƳƲǛӕǓ
˄ƚƯ̅ဇưƖLJƢŵ
ἘἾἅὅἢὊἑὊỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴК٥ǓƷȆȬdzȳȐȸǿȸTC-1401 ƱƷኵӳƤư 1.4 ̿98-280mm F4
Ŵ
ȆȬdzȳȐȸǿȸTC-2001 ƱƷኵӳƤư 2 ̿
140-400mm F5.6
ƷǺȸȠȬȳǺƱƠ
Ư෇ဇưƖLJƢ
ŵ
ŦɥᚡˌٳƷdzȳȐȸǿȸƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ݅᧍ࣱ
Ʒᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬ሥƠ
ƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖȭǢȸ
ƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ෩Ʊ
ȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊೞ๋
дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸ػȷ᧸๟ನᡯƱƳƬƯƓǓŴݱᩋƳƲưƷ̅ဇƸӧᏡưƢƕŴ᧸൦ನ
ᡯưƸƋǓLJƤǜŵ൦ᡀƳƲưƷ̅ဇưƸŴٻ᣽Ʒ൦ƕੑǒƳƍǑƏƴදॖƠƯƘƩ
ƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳ
ƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔǒଡ଼
ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔ
ǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
᪥ᮏㄒ㻌
ԓ
දॖ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
Do not look directly at the sun, through the lens. Doing so can cause damage
to the eye or loss of eyesight.
Do not leave the lens in direct sunlight without the lens cap attached,
whether the lens is attached to the camera or not. This will prevent the lens from concentrating the sun’s rays, which may cause a fire.
The shape of the mount is very complex. Please be careful when handling it
so as not to cause injury.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
Filter Attachment Thread
Zoom Ring
AF Function button
Focus Ring
Distance Scale
Focus Index Line
Mount
Focus Mode Switch
Focus Limiter Switch
OS Switch
Custom Mode Switch
Tripod Socket
Lens Hood
Safety stopper
screws (2 pieces)
Large hex key
Hex key
FOR NIKON MOUNT
This lens includes an electromagnetic diaphragm mechanism, the same specifications as the E-type mechanism in Nikon AF lenses. The lens is compatible
with
the
cameras
listed
in
Table
(A).
(The
models
with
the
Ŭ
mark require the latest version of the camera firmware to ensure compatibility.)
It is not compatible with film single-lens reflex cameras.
It is not possible to use the lens with the cameras in Table (B).
For models not listed in Table (A) or Table (B), please refer to the cameras
instruction manual to check for compatibility of E-type lenses.
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
Please refer to the camera’s instruction manual for details on how to attach it to or detach it from the camera body.
On
the
lens
mount
surface,
there
are
electrical
contacts.
Please
be
careful
with
their
handling
as
scratches
or
dirt
on
them
could
cause
malfunctions
or
damage
.
FOCUSING
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF
position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
the
lens
to the
MF
position.
You
can
adjust
the
focus
by
turning
the
focus
ring.
Please refer to cameras instruction manual for details on changing the
camera’s focusing mode.
When operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme changes
in
temperature
which
cause
various
components
in
the
lens
to
expand
and contract. Special allowance is made for this at the infinity setting. This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the camera
set
to
the
One-Shot
AF
(AF-S)
mode,
it
is
possible
to
manually
override the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by rotating
the focus ring of the lens while auto focusing is in operation. For Full-time MF,
set the focus mode switch on the lens to the MO position.
When using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software, “SIGMA
Optimization Pro”, it is possible to select Full-time MF function ON / OFF, You can also adjust the amount of ring rotation to operate Full-time MF function.
For
further
information
,
please
refer
to
the
SIGMA
Optimization
Pro
Help
menu
.
ż
AF FUNCTION BUTTON
Ž
It is possible to cancel autofocus by pressing the AF Function button while the AF is operating (AF lock / AF stop function) (fig.3).
For SIGMA and Nikon mount, it is possible to change the feature of the AF
Function
button
when
using
the
USB
DOCK
(sold
separately)
and
its
dedicated software, “SIGMA Optimization Pro”. For further information, please refer to the SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
For Canon mount, it is possible to change the feature of the AF Function
button (AF stop button) via the camera’s custom function. For further information, please refer to the camera’s instruction manual.
ż
ZOOMING
Ž
Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
FOCUS LIMITER SWITCH
This lens is equipped with the focus limiter switch, which enables a limit of the AF range (fig.4). It is possible to switch to the following two modes.
Ɣ FULL (Minimum Focusing Distance ~ ҄) Ɣ 3m ~ ҄ (9.84ft ~ ҄)
ABOUT OS (OPTICAL STABILIZER) FEATURES
This OS (Optical Stabilizer) lens effectively compensates for image blurring
caused by camera shake. Set the OS (Optical Stabilizer) switch to Mode 1
(fig.5). Press the shutter button halfway down, confirm the image in the viewfinder is stable then take the picture. (It takes approximately 1 second to
produce a stable image, after pressing the shutter button halfway). Mode 2,
detects the vertical camera shake, and overcomes blurring. It is effective on subjects moving horizontal to the camera.
Please do not use Optical Stabilizer in the following situations.
Ɣ When the lens is mounted on a tripod. Ɣ Bulb (long time exposure).
Although the viewfinder image may appear to shake immediately after
shooting and at the start of the flash charge cycle of the built-in flash of the camera etc., it will not cause any effect on pictures.
If the camera power is turned off or lens is detached while the Optical
Stabilizer function is in operation, the lens may emit a chattering noise, but this is not a malfunction.
CUSTOM MODE SWITCH
By using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software, SIGMA Optimization Pro, it is possible to customize the AF speed, OS effect and range of Focus Limiter of the lens, and the setting can be saved with the Custom Mode Switch. For further information, please refer to the SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
For your regular use, please turn OFF the Custom Mode Switch. The Focus
Limiter Switch does not function when the custom mode is ON and set as C1
or C2 (fig.6).
SIGMA
Optimization
Pro
can
be
downloaded
free
of
charge
from
the
following
website: http://www.sigma-global.com/download/
LENS HOOD
The lens hood helps to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from outside the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops rotation (fig.7). To detach the hood, turn counter- clockwise while pushing the button
until it stops rotating (fig.8).
When not in use, the lens hood can be attached upside-down (fig.9).
TRIPOD SOCKET AND COLLAR
This lens is equipped with a tripod socket. When you loosen the locking knob on the collar, the lens and camera can rotate freely to easily position the camera horizontally or vertically (fig.10).
This product is compatible with the Arca Swiss screw knob clamp. Please
ensure that it is screwed and fixed tightly. This product is not designed for lever type clamps. There are some lever clamps available that do not fix firmly and safely. (fig.11)
Please ensure that 2 Safety Stopper Screws (supplied) are always fixed so
that the Arca Swiss clamp will not fall off. As shown in (fig.12), please attach them to the safety stopper screw holes using the hex key. It is possible to use the lens without the tripod socket. Using the large hex key (supplied), please loosen the four screws to detach the tripod socket. (fig.13)
Please tighten all screws firmly when reattaching the tripod socket. Unless
all four screws are firmly tightened, there is a risk that the lens might detach from the tripod socket.
The tripod collar of this lens incorporates a screw hole (fig.14), allowing it to
be used with a monopod.
ABOUT TELE CONVERTERS
This
lens
can
be
used
as
a
1.4x
(
98-280mm
F4
)
or
a
2x
(
140-400mm
F5.6
)
telephoto
zoom lens by attaching SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 or SIGMA TELE CONVERTER TC-2001 respectively.
Do not use other manufacturers’ teleconverters, only those listed above are
compatible.
BASIC CARE AND STORAGE
Avoid
any
shocks
or
exposure
to
extreme
high
or
low
temperatures
or
to
humidity.
For extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or naphthalene gas.
Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens cloth or lens tissue.
This lens benefits from a dust and splash proof construction. Although this
construction enables the lens to be used under light rain, it is not the same as being water proof. Please pay attention to prevent a large amount of water from splashing on the lens, especially when using it by a waterside. It is often impractical to repair the internal mechanism, lens elements and electric components if damaged by water.
Sudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens approaches room temperature.

ENGLISH

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN
ŦSchauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da dies zu Verletzungen
am Auge oder gar zum Verlust des Sehvermögens führen kann.
ŦUnabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht ist oder nicht,
setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der direkten Sonneneinstrahlung
aus. Dies gilt, um einen Brand zu vermeiden, der durch das Objektiv einfallende
und gebündelte Strahlen ausgelöst werden könnte.
ŦDer Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie vorsichtig im Umgang, um
Beschädigungen vorzubeugen.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (ABB.1)
Filtergewinde
Zoomring
AF-Funktionstaste
Fokusring
Entfernungsskala
Fokusindex
Anschluss
Fokusschalter
Fokussierbereichsbegrenzer
OS-Schalter
Benutzermodus-Schalter
Stativsockel
Gegenlichtblende
Sicherungsschrauben
(2 Stück)
Großer
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel
NIKON ANSCHLUSS
Dieses Objektiv besitzt einen elektromagnetischen Blendenmechanis-mus mit den
gleichen Spezifikation wie der E-Typ-Mechanismus der Nikon-AF-Objektive. Das
Objektiv ist mit den in der Tabelle (A) genannten Kameramodellen kompatibel. (Die
Modelle mit der Ŭ-Markierung benötigen die aktuelle Kamera-Firmwareversion,
um die Kompatibilität zu gewährleisten.)
ŦEs ist nicht kompatibel mit analogen Spiegelreflexkameras.
ŦEs
ist
nicht
möglich,
das
Objektiv
mit
den
in
Tabelle
(B)
genannten
Kameramodellen
zu verwenden.
ŦBei Kameramodellen, die weder in Tabelle (A) noch Tabelle (B) aufgelistet sind,
entnehmen Sie die Information zur Kompatibilität mit E-Typ-Objektiven bitte der
Bedienungsanleitung der Kamera.
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
Einzelheiten zum Ansetzen an das Kameragehäuse und auch zum Abnehmen vom
Kameragehäuse finden Sie in der Bedienungsanleitungder Kamera.
ŦAm Objektivanschluss befinden sich elektrische Kontakte. Behandeln Sie diese
bitte vorsichtig und halten Sie sie sauber, da Kratzer oder Schmutz zu
Fehlfunktionen oder Schäden führen können.
FOKUSSIEREN
Um die Autofokus-Funktion zu nutzen, stellen Sie den Fokusschalter am Objektiv
auf die AF-Position
(Abb.2).
Wenn
Sie
manuell
fokussieren
möchten,
stellen
Sie
den
Fokusschalter am Objektiv auf die MF-Position. Sie können die Schärfe nun durch
Drehen am Fokusring einstellen.
ŦEinzelheiten zum Ändern der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
werden,
da
durch
Temperaturschwankungen
Abweichungen
von
der
Entfernungsskala
auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-Einstellung.
Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die AF-Betriebsart
eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF eingestellt ist, können Sie,
nachdem das Objektiv von der Automatik scharfgestellt wurde und zum Stillstand
gekommen ist, die Schärfe durch Drehen am Fokussierring manuell einstellen. Der
Auslöser muß hierbei halb durchgedrückt bleiben.
Ebenso bietet dieses Objektiv die [Jederzeit-MF-Funktion](Manual Override) durch
Drehen am Fokusring des Objektivs während des Autofokus-Betriebs. Um die
Jederzeit-MF-Funktion zu nutzen, stellen Sie den Fokusschalter am Objektiv auf
die MO-Position.
ŦMithilfe
des
USB-Docks
(optional
erhältlich)
und
der
speziell
konzipierten
Software,
"SIGMA Optimization Pro", kann bei der Jederzeit-MF-Funktion zwischen AN/AUS
gewählt werden. Ebenso kann die notwendige Drehung am Fokusring zur
Aktivierung
der
Jederzeit-MF-Funktion
individualisiert
werden.
Weitere
Informationen
entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der SIGMA Optimization Pro.
ż
AF-FUNKTIONSTASTE
Ž
Der
Autofokus
kann
während
des
AF-Betriebs
durch
Drücken
der
AF-Funktionstaste
abgeschaltet werden (AF-Lock / AF-Stop-Funktion) (Abb.3).
ŦBeim SIGMA- und Nikon-Anschluss ist es möglich, die Eigenschaften der AF-
Funktionstaste
mithilfe
des
USB-Docks
(optional
erhältlich)
und
der
dazugehörigen
Software
"
SIGMA
Optimization
Pro
"
zu
verändern.
Weitere
Informationen
entnehmen
Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der SIGMA Optimization Pro Software.
ŦBeim Canon-Anschluss ist es möglich, die Eigenschaften der AF-Funktionstaste
(AF-Stop-Taste)
über
die
benutzerdefinierten
Funktionen
der
Kamera
zu
verändern.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
ż
BRENNWEITENEINSTELLUNG
Ž
Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
FOKUSSIERBEREICHSBEGRENZER
Dieses Objektiv verfügt über einen Fokussierbereichsbegrenzer, der es erlaubt, den
AF-Bereich zu limitieren (Abb.4). Die beiden folgenden Modi stehen zur Verfügung.
Ɣ FULL (Naheinstellgrenze ~ ҄) Ɣ 3m ~ ҄
ÜBER OS (OPTICAL STABILIZER) MERKMALE
Dieses OS (Optical Stabilizer) Objektiv kompensiert erfolgreich die Unschärfe in
Ihren Bildern, die durch Verwacklung der Kamera während der Aufnahme entsteht.
Stellen Sie den OS (Optical Stabilizer)-Schalter auf Modus 1 (Abb.5). Drücken Sie
den Auslöser halb durch, vergewissern Sie sich, daß das Bild im Sucher stabil steht
und drücken den Auslöser zur Anfertigung der Aufnahme ganz durch. (Es dauert ca.
1 Sekunde, um nach dem Andrücken des Auslösers ein stabiles Bild zu erzeugen).
Modus 2 erkennt die vertikale Bewegung der Kamera und verhindert diese
Verwacklung. Dieser Modus empfiehlt sich bei sich bewegenden Motiven.
ŦBitte benutzen Sie in den folgenden Situationen den Optical Stabilizer nicht:
Ɣ wenn das Objektiv auf einem Stativ montiert ist
Ɣ bei Bulb-Aufnahmen (Langzeitbelichtung).
Ŧ
Obwohl
das
Sucherbild
direkt
nach
der
Aufnahme
und
zu
Beginn
des
Aufladens
des
eingebauten Blitzgerätes wackeln könnte, hat dies keinen Einfluß auf Ihre Bilder.
ŦFalls die Kamera ausgeschaltet wird, während die Optical Stabilizer Funktion
noch aktiv ist, kann das Objektiv ein schnatterndes Geräusch verursachen, was
jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
BENUTZERMODUS-SCHALTER
Mithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten Software
SIGMA Optimization Pro, können die AF-Geschwindigkeit, OS-Arbeitsweise und
Fokussierbereichsbegrenzungen
individualisiert
werden
und
auf
dem
Benutzermodus-
Schalter
hinterlegt
werden.
Weitere
Informationen
entnehmen
Sie
bitte
dem
"Hilfe"-
Menü der SIGMA Optimization Pro.
Ŧ
Für
den
normalen
Gebrauch
schalten
Sie
den
Benutzermodus
-
Schalter
bitte
aus.
Der
Fokussierbereichsbegrenzer
-
Schalter
hat
keine
Funktion,
solange
der
Individualisierungs
-
Modus
aktiviert
ist
und
der
Benutzermodus-Schalter
auf
C1
oder
C2
steht
(Abb.6).
Ŧ
SIGMA
Optimization
Pro
kann
kostenlos
von
der
folgenden
Website
heruntergeladen
werden: http://www.sigma-global.com/download/
GEGENLICHTBLENDE
Diese
Gegenlichtblende
hilft,
Reflexe
und
Geisterbilder
zu
vermeiden,
die
durch
starke
Lichtquellen außerhalb des Bildbereichs verursacht werden können. Setzen Sie die
Gegenlichtblende an und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (Abb.7).
Um die Gegenlichtblende abzunehmen, drehen Sie sie bei gedrückt gehaltener
Taste
gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (Abb.8).
ŦWährend des Nichtgebrauchs kann die Gegenlichtblende in übergestülpter Form
angesetzt werden (Abb.9).
STATIVSOCKEL
Das Objektiv ist mit einem Stativsockel versehen. Wenn Sie den Feststellknopf
lösen, läßt sich das Objektiv frei im Ring des Stativsockels drehen. Dadurch ist es
möglich,
die
Kamera
exakt
für
Hoch-oder
Querformataufnahmen
auszurichten
(Abb.10).
Ŧ
Dieses
Produkt
ist
mit
der
Arca
Swiss
Schnellspannvorrichtung
mit
Feststellschraube
kompatibel. Achten Sie bitte darauf, dass es fest angeschraubt und sicher
befestigt ist. Dieses Produkt ist nicht für Schnellspannvorrichtungen mit Hebel
geeignet. Bei einigen auf dem Markt erhältlichen Schnellspannvorrichtungen mit
Hebel lässt sich die Stativschelle nicht ausreichend sicher befestigen. (Abb.11)
ŦAchten Sie bitte darauf, dass die beiden beiliegenden Sicherungsschrauben
immer angezogen sind, sodass die Arca Swiss Schnellspannvorrichtung nicht
herunterfällt.
Benutzen
Sie
den
Sechskantschlüssel,
um
die
Sicherungsschrauben
wie in Abb.12 gezeigt, in die Sicherungsschraubengewinde einzudrehen.
Das Objektiv kann auch ohne Stativsockel verwendet werden. Lösen Sie die vier
Schrauben mithilfe des großen Sechskantschlüssels (im Lieferumfang enthalten),
um den Stativsockel abzunehmen. (Abb.13)
ŦBitte ziehen Sie alle vier Schrauben wieder fest, wenn Sie den Stativsockel wieder
anbringen. Wenn nicht alle vier Schrauben wieder fest angezogen sind, besteht
die Gefahr, dass sich das Objektiv vom Stativ lösen könnte.
ŦDie Stativschelle dieses Objektivs besitzt ein Schraubgewinde (Abb.14), mit dem
man es auch auf einem Einbeinstativ verwenden kann.
ÜBER TELEKONVERTER
In Kombination mit dem SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 erhält man ein 98-
280mm
F4
Tele
-
Zoom
-
Objektiv,
in
Kombination
mit
dem
TELE
KONVERTER TC-2001
ein 140-400mm F5.6.
ŦVerwenden Sie keine anderen Objektive als die Oben aufgelisteten.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
ŦSetzen
Sie
das
Objektiv
nicht
harten
Stößen,
extrem
hohen
bzw.
niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren
Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
ŦVerwenden
Sie
zur
Entfernung
von
Schmutz
oder
Fingerabdrücken
auf
Glasflächen
keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern
ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
Ŧ
Diese
Objektiv
profitiert
von
einer
staub-
und
spritzwassergeschützten
Konstruktion.
Es
kann
bei
leichtem
Regen
verwendet
werden,
was
allerdings
nicht
mit
Wasserdichtigkeit
gleichzustellen
ist.
Achten
Sie
daher
bitte
darauf,
dass
das
Objektiv
nicht
mit
einer
größeren
Menge
Wasser
überschüttet werden. Es ist oftmals unmöglich, innere
Mechaniken, Linsenelementen und elektrischen Komponenten zu reparieren, die
durch Wasser beschädigt wurden.
ŦTemp eraturscho cks
können
zum
Beschlagen
des
Objektives
und
seiner
Glasflächen
führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer empfiehlt es sich,
das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu belassen, bis es die
Zimmertemperatur angenommen hat.

DEUTSCH

Nous vous remercions davoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
d’emploi avant toute utilisation.
AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D’UTILISATION
ŦNe regardez jamais le soleil à travers l’objectif. Ceci pourrait entraîner une cécité
définitive.
ŦNe pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le soleil sans son
bouchon de protection avant. La concentration des rayons du soleil pourrait
provoquer un incendie.
ŦLa forme de la monture est très complexe. Soyez prudent lors de la manipulation
afin d’éviter toute blessure.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (Fig.1)
Filetage pour filtre
Bague de zoom
Boutons Fonction AF
Bague des distances
Echelle des distances
Repère de distance
Baïonnette
Sélecteur de mise au point
Limiteur de recherche
Curseur OS
Sélecteur de Mode
personnalisé
Attache pour trépied
Pare-Soleil
Vis de butée de
sécurité (2 pièces)
Grande clé hexagonale
Clé hexagonale
EN MONTURE NIKON
Cet objectif est équipé d’un mécanisme de diaphragme électromagnétique, aux
caractéristiques identiques à celles du mécanisme des optiques Nikon AF de type E.
L’objectif est compatible avec les appareils indiqués dans le tableau (A). (Les
modèles avec le symbole Ŭ nécessitent la dernière version du firmware de
l’appareil pour assurer la compatibilité.)
ŦIl n’est pas compatible avec les appareils argentiques.
ŦIl
n’est
pas
possible
d’utiliser
l’objectif
avec
les
boîtiers
indiqués
dans
le
tableau
(B).
ŦPour les modèles qui ne figurent pas dans le tableau (A) ou dans le tableau (B),
veuillez-vous référer au manuel d’utilisation de l’appareil pour vérifier la
compatibilité du boîtier avec les objectifs de type E.
FIXATION SUR L’APPAREIL
Veuillez consulter le mode d’emploi de l’appareil pour plus d’informations sur la
façon d’attacher ou de retirer lobjectif de l’appareil photo.
ŦLa monture de l’objectif est pourvue de contacts électriques. Veuillez manipuler
l’objectif avec toutes les précautions nécessaires, des rayures ou poussières sur
les
contacts
électriques
pouvant
provoquer
des
dommages
ou
dysfonctionnements.
MISE AU POINT
Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
position “AF (Fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
position “MF position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
ŦVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de mise
au point de l'appareil.
ŦEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est recommandé
de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En effet, des écarts
importants de température peuvent provoquer de légères modifications des
composants intemes, qui font varier la position de la mise au point. Une tolérance
particulière est prévue à cet effet en position infini.
Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus. Avec
l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous pouvez
retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif ait fait la mise au
point automatiquement en maintenant le déclencheur enclenché à mi-course.
Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual Override) en
tournant la bague de mise au point en mode autofocus. Pour une utilisation en
mode de priorité manuelle du point, placez le commutateur de mode de mise au
point de l'objectif sur la position « MO ».
ŦEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
Optimization Pro, il est possible d'activer ou de désactiver la retouche manuelle. Il
est également possible de paramétrer la démultiplication de la bague de mise au
point en retouche manuelle. Pour plus d'information, veuillez vous reporter à
l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
ż
BOUTON FONCTION AF
Ž
Il est possible de désactiver la mise au point automatique en appuyant un bouton
Fonction AF pendant que l’AF fonctionne (fonction AF LOCK / arrêt AF)) (Fig. 3).
ŦPour les montures SIGMA et Nikon, il est possible de modifier la fonctionnalité du
bouton Fonction AF en utilisant la station d’accueil USB (vendu séparément) et
son
logiciel
dédié,
«SIGMA
Optimization
Pro».
Pour
de
plus
amples
renseignements,
veuillez consulter le menu «Aide» du logiciel SIGMA Optimization Pro.
ŦPour la monture Canon, il est possible de changer la fonctionnalité du bouton
Fonction AF (bouton Arrêt AF) via la fonction personnalisée de l’appareil. Pour de
plus
amples
renseignements,
veuillez
consulter
le
manuel
d’utilisation
de
l’appareil.
ż
ZOOMING
Ž
Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
LIMITEUR DE RECHERCHE
Cet objectif dispose d’un limiteur de recherche de mise au point capable de réduire
la plage de distance de mise au point (Fig.4). Il est possible de choisir lune des deux
plages suivantes :
Ɣ FULL (Distance minimale de mise au point ~ ҄) Ɣ 3m ~ ҄
FONCTIONNEMENT DU STABILISATEUR OPTIQUE OS (OPTICAL STABILIZER)
Cet objectif dispose du système de stabilisation optique Sigma OS (Optical
Stabilizer) qui évite les risques de flou liés aux mouvements du boîtier lors de la
prise de vue. Placez le curseur OS sur le Mode 1 (Fig.5). Appuyez à mi-course sur le
déclencheur, vérifiez la stabilité de l'image dans le viseur et prenez la photo. (la
stabilisation de l'image est obtenue environ 1 seconde après que le déclencheur a
été activé). Le Mode 2, qui détecte et corrige exclusivement les mouvements
verticaux, est utile pour photographier des sujets en déplacement.
ŦLe stabilisateur optique OS ne doit pas être employé dans les cas suivants :
Ɣ si l'objectif est monté sur un trépied Ɣ en pose B (longue durée d'exposition)
ŦMême si l'image dans le viseur semble vibrer immédiatement après la prise de
vue ou au démarrage de la charge du flash intégré du boîtier, ceci n'affecte en rien
les images.
ŦSi l'appareil est éteint ou si l'objectif est détaché alors que le stabilisateur
optique est activé, l'objectif peut émettre un bruit de frottement sans qu'il y ait
dysfonctionnement.
SELECTEUR DE MODE PERSONNALISÉ
En
utilisant
le
dock
USB
(vendu
séparément)
et
son
logiciel
dédié,
SIGMA
Optimization
Pro,
il
est
possible
de
personnaliser
la
vitesse
de
l'autofocus,
l'effet
de
la
stabilisation
OS et la course du limiteur de mise au point. Cesglages peuvent être enregistrés
avec le sélecteur de Mode personnalisé. Pour plus de renseignements, veuillez
consulter le menu «Aide» du logiciel SIGMA Optimization Pro.
ŦPour un usage normal veuillez désactiver le sélecteur de Mode personnalisé. Le
sélecteur de mise au point est inactif si le mode personnalisé est activé et réglé
sur C1 ou C2 (Fig.6).
ŦLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement à l'adresse
Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
PARE-SOLEIL
Ce pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et des lumières incidentes.
Pour le fixer, placez-le comme indiqué et tournez dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'au blocage de la rotation (Fig.7). Pour le détacher, tournez dans le
sens inverse tout en appuyant sur le bouton
jusqu'au blocage (Fig.8).
ŦLorsqu’il n’est pas utilisé, le pare-soleil peut être attaché à l’envers (Fig.9).
ATTACHE POUR TREPIED ET COLLIER
Cet objectif est équipé d'une attache pour trépied. Lorsque vous relâchez le serrage
du collier, l'objectif et I'appareil peuvent tourner librement pour positionner
aisément le boîtier en position verticale ou horizontale. (Fig.10)
ŦCe produit est conçu pour le système Arca Swiss avec vis de serrage. Veuillez-
vous assurer qu’il soit vissé et fixé solidement. Ce produit n’est pas adapté au
système à pince de serrage. Ces pinces de serrage n'assurent pas une fixation
ferme et sécurisée. (Fig.11)
ŦVeuillez vous assurer que les 2 vis de butée de sécurité (fournies) sont toujours en
place de sorte que la plaque de standard Arca Swiss reste bien en place. Comme
illustré (Fig.12), veuillez les attacher par les trous de vis de butée sécurité à l'aide
de la clé hexagonale fournie.
Il est possible d’utiliser l’objectif sans l’embase pour trépied. À l’aide de la grande
clé hexagonale (fournie), desserrez les quatre vis et ôtez l’embase (Fig.13)
ŦLorsque vous fixez à nouveau l’embase pour trépied, assurez-vous de serrer
fermement toutes les vis. En cas contraire, il y a un risque que l’objectif se
détache de l’embase.
ŦLe support de collier de pied de cet objectif comporte un filetage (Fig.14), lui
permettant d’être utilisé avec un monopode.
A PROPOS DES TELECONVERTISSEURS
L' o b j e c t i f
se
transforme
en
98-280mm
F4
(x1,4)
ou
en
140-400mm
F5.6
(x2)
en
ajoutant
respectivement le téléconvertisseur SIGMA TC-1401 ou le téléconvertisseur SIGMA
TC-2001.
Ŧ
Il
est
recomman
de
ne
pas
utiliser
un
autre
téléconvertisseur
que
ceux
mentionnés
ci-dessus.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
ŦNe pas exposer lobjectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
l’humidité.
ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et
bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits anti-
mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
Ŧ
Cet
objectif
bénéficie
d’une
construction
résistant
aux
poussières
et
aux
projections
d'eau. Bien que cette construction permette de les utiliser sous une pluie légère,
elle n’est pas étanche. Veillez à éviter les grandes quantités d'eau, en particulier
si vous lutilisez près de l’eau. Il est souvent difficile de réparer les mécanismes
internes et les éléments optiques et/ou électriques endommagés par l'eau.
ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de la
buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local
chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif dans
un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
FRAN
Ç
AIS
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
WAARSCHUWING!! : VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
ŦKijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan oogbeschadiging veroorzaken
of gezichtsverlies.
ŦLaat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of het nu wel of niet is
bevestigd op de camera. Hierdoor voorkomt u dat zonnestralen zich in het
objectief kunnen bundelen waardoor brand zou kunnen ontstaan.
ŦDe vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u voorzichtig te zijn om
verwondingen en beschadigingen te voorkomen.
BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
ձFilterschroefdraad
ղZoomring
ճAF Functie knop
մScherpstelring
յAfstandschaal
նIndex teken
շVatting
ոScherpstelkeuze schakelaar
չFocus Limiter schakelaar
պOS Schakelaar
ջCustom Mode Schakelaar
ռStatief aansluiting
սZonnekap
վVeiligheidsstop
schroeven (2 stuks)
տGrote inbussleutel
րInbussleutel
VOOR NIKON VATTING
Dit
objectief
beschikt
over
een
electromagnetisch
diafragma
mechanisme
met
dezelfde
specificaties als het E-type mechanisme in Nikon AF objectieven. Het objectief is te
gebruiken met cameras zoals in onderstaande Tabel (A) aangegeven (voor modellen
met ۻ markering is hiervoor de nieuwste versie van de camera firmware vereist)
ŦHet is niet bruikbaar met film single-lens reflex cameras.
ŦHet is niet mogelijk het objectief te gebruiken met cameras in Tabel (B).
ŦVoor modellen die niet in Tabel (A) of Tabel (B) zijn genoemd: raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de camera op bruikbaarheid met E-type objectieven.
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Raadpleeg de instructiehandleiding van uw camerabody voor meer informatie
betreffende het bevestigen en verwijderen van het objectief.
ŦEr bevinden zich diverse elektronische contacten op de vatting van het objectief,
spring
hier
zorgvuldig
mee
om.
Krassen
of
vuil
kunnen
storingen
of
beschadigingen
veroorzaken.
SCHERPSTELLEN
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op de AF
postitie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het
objectief op de MF positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring te
draaien.
ŦRaadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
ŦWanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als de
camera opOne-Shot AF (AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling eventueel
handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk heeft gedaan, en
u de ontspanknop half ingedrukt houdt.
Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door aan de
focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. Voor gebruik van Full-time
MF, zet de focus switch op het objectief in de MO” positie.
ŦBij gebruik van het USB DOCK (los verkrijgbaar) en de bijbehorende software,
“SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF-functie te selecteren
AAN / UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de focusring bij te
stellen om de Full-time MF functie te bedienen. Voor meer informatie verwijzen
wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
ż
AF FUCTIE KNOP
Ž
U kunt de autofocus annuleren door op de AF functie knop te drukken, zolang de AF
functie actief is (AF Lock / AF stop functie) (fig.3)
ŦVoor de SIGMA en Nikon vatting kunnen de eigenschappen van de AF functie knop
worden aangepast, met behulp van een USB DOCK (los verkrijgbaar) en de SIGMA
Optimization Pro Software. Raadpleeg het “Help” menu binnen de SIGMA
Optimization Pro Software voor meer informatie.
ŦVoor de Canon vatting kunnen de eigenschappen van de AF Functie Knop (AF stop
knop) worden aangepast via het menu van de camera. Raadpleeg de handleiding
van de camera voor meer informatie.
ż
ZOOMEN
Ž
Verdraai de zoomring naar de gewenste positie.
FOCUS LIMITER SCHAKELAAR
Dit objectief is voorzien van een Focus Limiter om het AF bereik te beperken indien
gewenst (fig.4). Het is mogelijk om te kiezen uit de volgende twee instellingen.
ƔFULL (Kortste instelafstand ~ ) Ɣ3m ~
DE MOGELIJKHEDEN VAN HET OS (OPTICAL STABILIZER) SYSTEEM
Dit OS (Optical Stabilizer) objectief is zeer effectief om bewegingsonscherpte te
voorkomen.
Zet
de
OS
schakelaar
op
1
(fig.5).
Druk
de
ontspanknop
half
in
en
controleer
de opname / compositie in de zoeker en controleer tevens of het onderwerp zonder
beweging wordt weergegeven. Het kan na het half indrukken van de ontspanknop
tot
ongeveer
1
seconde
duren
voor
dat
het
OS
systeem
het
beeld
heeft
gestabiliseerd.
Indien de OS schakelaar op 2 wordt gezet worden vooral de verticale bewegingen
gecorrigeerd. Deze stand is vooral geschikt voor bewegende onderwerpen.
ŦU dient het OS systeem uit te schakelen (OFF) als u de camera met een statief
gebruikt of indien u lange tijdopnamen (bulb) maakt.
ŦAlhoewel het mogelijk is dat direct na de opname het onderwerp in de zoeker lijkt
te bewegen heeft dit geen negatieve invloed op de scherpte van de opname. Dit
zelfde effect kan optreden indien de ingebouwde flitser begint op te laden maar
ook dit heeft geen invloed op de opname.
ŦIndien de camera wordt uitgezet wanneer het OS systeem in werking is kan het
objectief een ratelend geluid maken. Dit is geen defect.
CUSTOM MODE SCHAKELAAR
Door
het
USB
DOCK
(separaat
verkocht)
en
de
speciale
software,
SIGMA
Optimization
Pro, te gebruiken is het mogelijk om de AF-snelheid, Optische Stabilisatie (OS) en
focus afstand naar eigen wens in te stellen en deze instelling te bewaren via de
Custom Mode Schakelaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het SIGMA
Optimization Pro “Help menu.
ŦZet bij standaard gebruik van het objectief de Custom Mode Schakelaar uit. De
Focus Berperkings Schakelaar werkt niet indien de Custom Mode aan staat en is
ingested als C1 of C2 (fig.6).
ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende website:
http://www.sigma-global.com/download/
ZONNEKAP
De zonnekap helpt om ongewenste reflecties veroorzaakt door een felle lichtbron
van buiten het opnamegebied te voorkomen. Bevestig de zonnekap en draai deze
met de wijzers van de klok mee totdat deze stopt (fig.7). Om de zonnekap te
verwijderen druk knop
in en draai gelijktijdig de zonnekap tegen de wijzers van
de klok in totdat deze niet verder gedraaid kan worden (fig.8).
ŦAls
de
zonnekap
niet
in
gebruik
is
kan
deze
ondersteboven
worden
geplaatst
(fig.9)
STATIEF AANSLUITING
Dit
objectief
is
uitgerust
een
statiefring.
Wanneer
u
de
blokkeerknop
op
de
statiefring
losdraait, kunnen objectief en camera vrij ronddraaien waardoor de camera op
eenvoudige wijze zowel horizontaal als verticaal gebruikt kan worden (fig.10).
ŦDit
product
is
compatible
met
de
Arca
Swiss
schroefknop
klem.
Zorgt
u
er
alstublieft
voor dat schroefknop voldoende stevig is vastgeschroefd. Er zijn een aantal
klemmen met een hendel in omloop, welke niet voor de juiste fixering zorgen.
Daarom kunnen dit type klemmen niet worden gebruikt i.c.m. dit product. (fig.11)
ŦZorg
ervoor
dat
2
veiligheidsschroeven
(meegeleverd)
te
allen
tijde
zijn
gemonteerd,
hierdoor blijft de Arca Swiss klem goed vastzitten. Bevestig ze in de veiligheids
schroefgaten zoals in (fig.12) wordt aangegeven.
Het
objectief
kan
zonder
de
statiefvoet
worden
gebruikt.
Gebruik
de
grote
inbussleutel
(meegeleverd),
schroef
de
vier
schroeven
los
om
de
statiefvoet
te
verwijderen.
(fig.13)
ŦZorg ervoor dat alle schroeven stevig worden vastgedraaid indien u de statiefvoet
herbevestigd. Indien de schroeven onvoldoende zijn vastgedraaid, loopt u het
risico dat het objectief van de statiefvoet loskomt.
ŦDe statiefgondel van dit objectief beschikt over een schroefaansluiting (fig.14),
waardoor een monopod aan de statiefgondel kan worden bevestigd.
TELE CONVERTERS
Dit objectief kan worden gebruikt als een 1.4x (98-280mm F4) of een 2x (140-
400mm F5.6) hyper-telephoto zoomobjectief door respectievelijk een SIGMA TELE
CONVERTER TC-1401 of SIGMA TELE CONVERTER TC-2001 te gebruiken.
ŦGebruik geen andere converters als boven vermeld.
ONDERHOUD EN OPSLAG
ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen of hoge vochtigheid.
ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele,
droge
en
bij
voorkeur
goed
geventileerde
plaats.
Houd
het
objectief,
om
beschadiging
van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om vuil
of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor een
speciaal lensdoekje of lenstissues.
ŦDit objectief heeft een stof- en spatwaterdichte constructie. Hoewel dit ervoor
zorgt dat het kan worden gebruikt in lichte regen is de constructie niet waterdicht.
Voorkom daarom dat er grote hoeveelheden water op het objectief terecht kan
komen. Let vooral op bij gebruik aan de waterkant. Het is vaak zeer kostbaar om
het interne mechanisme, lens elementen en electronische componenten te
repareren.
ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
temperatuur
van
het
objectief
ongeveer
gelijk
is
aan
die
van
de
kamertemperatuur.

NEDERLANDS

Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
utilizarlo.
¡¡
ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD
ŦNo mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo puede dañarle el ojo o
provocarle la pérdida de visión.
ŦTanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al sol sin la tapa
puesta. Es para evitar que se concentren los rayos del sol en el objetivo, lo que
podría provocar un incendio.
Ŧ
La
forma
de
la
montura
es
muy
compleja.
Por
favor,
manipulela
cuidadosamente
para
no dañarse.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1) ձRosca para filtros ղAro del zoom ճBotón de Función AF մAro de enfoque յEscala de distancias նLínea de índice շMontura ոSelector de enfoque չLimitador de enfoque պOS botón ջInterruptor de modo
personalizado
ռZapata para trípode սParasol վTornillos de seguridad
(2 piezas)
տLlave hexagonal grandeրLlave hexagonal PARA MONTURA NIKON
Este objetivo incluye un mecanismo de diafragma electromagnético, las mismas
especificaciones que el mecanismo de tipo E en los objetivos Nikon AF. El objetivo
es
compatible
con
las
cámaras
señaladas
en
la
tabla
(
A
). (Los
modelos
con
la
marca
Ŭ
requieren
la
última
versión
del
firmware
en
la
cámara
para
asegurar
la
compatibilidad.)
ŦNo es compatible con cámaras réflex de película de 35mm.
ŦNo se puede utilizar el objetivo con las cámaras de la tabla (B).
ŦPara los modelos que no aparecen en la tabla (A) o en la tabla (B), por favor
consulte
el
manual
de
instrucciones
de
la
cámara
para
comprobar
la
compatibilidad
entre los objetivos de tipo E.
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Por favor, mire el manual de instrucciones de la cámara para más detalles sobre
cómo acoplar o desacoplarlo del cuerpo de la cámara.
ŦLos contactos eléctricos se encuentran en la superficie de la montura del objetivo.
Por favor, sea cuidadoso al manejarlo ya que la suciedad o cualquier arañazo
puede causar daños o errores.
ENFOQUE
Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posiciónAF (fig.2). Si quiere
enfocar
manualmente
ponga
el
selector
en
la
posición
MF”.
Ajuste
el
foco
moviendo
el aro de enfoque.
ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es debido
a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos internos se
expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de distancias con
la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en ajuste infinito.
Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo automático.
Con
la
cámara
preparada
para
Modo
Disparo
AF
puede
ajustar
el
enfoque
manualmente
después que el objetivo haya enfocado automáticamente (y se pare) mientras
mantenga el botón disparador suavemente presionado.
Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override) girando el
anillo de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque automático está en
funcionamiento. Para MF a tiempo completo, ajuste el interruptor de modo de
enfoque del objetivo a la posición "MO".
ŦAl usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado "SIGMA
Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total Encendida / Apagada.
También puede ajustar la cantidad de rotación del anillo para operar la función
MF completa. Para más información, por favor consulte el menú “Ayuda” de
“SIGMA Optimization Pro.
ż
BOTÓN DE FUNCIÓN DE AF
Ž
Se puede detener el autoenfoque apretando el botón de Función AF mientras el AF
está funcionando (bloqueo AF / función de parada de AF) (Fig.3).
ŦPara monturas SIGMA y Nikon, se puede cambiar la función del botón Función de
AF mediante el USB DOCK (se vende por separado) y el software dedicado “SIGMA
Optimization Pro. Para más información, por favor referirse al menú “Ayuda del
SIGMA Optimization Pro.
ŦPara monturas Canon, se puede cambiar la función del botón Función de AF
(botón de parada del AF) a través de la función personalizada de la cámara. Para
obtener más información, consulte el manual de instrucciones de la cámara.
ż
OPERACION ZOOM
Ž
Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
INTERRUPTOR LÍMITE DE ENFOQUE
Este objetivo viene equipado con un interruptor de enfoque que permite limitar el
rango AF (Fig.4). Es posible intercambiar entre los siguientes dos modos.
ƔFULL(LLENO) (Distancia mínima enfoque ~ ) Ɣ3m ~
ACERCA DEL OS (EL ESTABILIZADOR ÓPTICO) CARACTERÍSTICAS
Ésta lente OS (con estabilizador óptico) compensa el desenfoque provocado por el
movimiento o temblor. Fijar OS (Estabilizador Óptico) cambiar a modo 1 (Fig.5).
Presionar el disparador a medio camino, confirmar que la imagen en el visor
aparece estable y entonces tomar la fotografía. (Tarda aproximadamente 1 segundo
en producir una imagen estable tras haber presionado el disparador. El modo 2,
detecta el temblor vertical de la cámara y soluciona el consiguiente desenfoque Es
efectivo en objetos en movimiento.
ŦNo debe usarse el Estabilizador de Imagen en las siguientes situaciones.
ƔCuando el objetivo/cámara esté montado sobre un trípode
ƔModo de exposición B –(Bulb) (tiempo de exposición largo)
ŦA
pesar
de
que
en
el
visor
la
imagen
aparezca
ligeramente
borrosa
inmediatamente
después de la toma y que se inicie el ciclo de carga del flash esto no provocará
defectos en la fotografía.
ŦSi se apaga la cámara o se desmonta el objetivo con la función de Estabilizador
óptico operativo, el objetivo puede emitir un ruido extraño, que no es síntoma de
un mal funcionamiento.
INTERRUPTOR DEL MODO PERSONALIZADO
Con el uso del USB DOCK (se vende por separado) y el software dedicado, SIGMA
Optimization Pro, puede personalizar la velocidad del AF, el efecto OS y el limitador de
foco del objetivo, y guardar la configuración con el interruptor de modo personalizado.
Para más información, por favor consulte el menú Ayuda del SIGMA Optimization Pro.
ŦPara un uso regular, por favor apague el interruptor de modo personalizado. El
interruptor limitador de foco no funciona cuando el modo personalizado está
activado y configurado como C1 o C2 (Fig.6).
ŦPuede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma gratuita desde el
siguiente sitio web: http://www.sigma-global.com/download/
PARASOL
Este parasol ayuda a prevenir el destello y las imágenes fantasma causadas por la
iluminación provinente del area fuera de la imagen. Conecte el parasol y gírelo en el
sentido de las agujas del reloj hasta oir un clic (Fig.7). Para quitar el parasol gírelo
en el sentido contrario a las agujas del reloj mientras pulsa el botón
hasta que
acabe de girar (Fig.8).
ŦCuando no lo utilice coloque el parasol en posición invertida (Fig.9).
ARO Y ZAPATA DE TRÍPODE
Este objetivo está equipado con una zapata para trípode. Cuando afloje el cierre del
aro, el objetivo y la cámara girarán libremente para facilitarle el encuadre vertical u
horizontal (Fig.10).
ŦEste producto es compatible con la pinza de tornillo Arca Swiss. Por favor,
asegúrese que queda bien atornillado y firmemente fijado. Este producto no se ha
diseñado para pinzas de tipo palanca. En el Mercado existen algunas pinzas de
palanca que no lo sujetan de forma firme ni segura. (Fig.11)
ŦPor favor, asegúrese que los dos tornillos bloqueadores de seguridad (Safety
Stopper Screws) que vienen incluidos están siempre fijados para que la pinza
Arca Swiss no se caiga. Como muestra la (Fig.12), por favor, únalos en los agujeros
de seguridad usando la llave hexagonal.
Es posible utilizar el objetivo sin la zapata para el trípode. Usando la llave
hexagonal grande (suministrada), afloje los cuatro tornillos para desacoplarla de la
zapata del trípode. (Fig.13)
ŦApriete firmemente todos los tornillos al volver a colocar la zapata del trípode. Si
los cuatro tornillos no están bien apretados el objetivo podría soltarse de la
zapata del trípode y caer.
ŦEl anillo para el trípode de este objetivo incorpora un orificio para tornillo (Fig.14),
lo que permite usarlo con un monopié.
TELE CONVERTIDORES
Este objetivo se puede usar como un Teleobjetivo zoom 1.4x (98-280mm F4) o un 2x
(140-400mm
F5.6)
uniendo
el
TELECONVERTIDOR
SIGMA
TC-1401
o
TELECONVERTIDOR
SIGMA
TC-2001
,
respectivamente.
(Ambos
únicamente
se
pueden usar con enfoque
manual.)
ŦNo utilice ningún otro teleconvertidor aparte de los nombrados anteriormente.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
Ŧ
Evite
los
golpes
o
la
exposición
a
temperaturas
extremas,
altas
o
bajas,
y/o
humedad.
ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento de los
objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
Ŧ
No
utilice
diluyente,
gasolina
u
otros
limpiadores
orgánicos
para
limpiar
la
suciedad
de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o limpia objetivos.
ŦEste objetivo se beneficia de una construcción a prueba de polvo y salpicaduras.
Aunque esta construcción permite utilizar el objetivo bajo un alluvia ligera, no es
lo mismo que ser un objetivo a prueba de agua. Por favor, preste atención y evite
salpicarlo con una gran cantidad de agua, especialmente cuando se utiliza por
una orilla. A menudo no es práctico reparar el mecanismo interno, elementos de
lente y componentes eléctricos si están dañados por el agua.
ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en la
superficie
del
objetivo.
Cuando
entre
en
una
habitación
cálida,
viniendo
de
un
lugar
frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su temperatura
se asemeje a la de la habitación.

ESPAÑOL

Vi ringraziamo della preferenza accordataci con lacquisto del vostro nuovo
obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni
prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le
migliori prestazioni e soddisfazioni.
ATTENZIONE!! : PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
ŦNon guardare il sole attraverso lobiettivo. Si corre il rischio di gravi danni
all’occhio o una diminuzione della vista.
ŦChe si trovi o meno attaccato alla fotocamera, non lasciate l’obiettivo al sole
senza il coperchietto frontale. Ciò per evitare il pericolo d’incendio, causato dai
raggi del sole concentrati dalle lenti dell’obiettivo.
ŦLa costruzione dell’innesto è molto complessa. Attenti a non danneggiarla mentre
maneggiate l’obiettivo.
ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
ձ
Portafiltri frontale a vite
ղGhiera di variazione
della focale (zoom)
ճPulsante AF
մ
Ghiera di messa a fuoco
յScala delle distanze
նIndice di collimazione
շInnesto
ո
Selettore di messa a fuoco
չLimitatore della messa a
fuoco
պInterruttore OS
ջModalità personalizzata
ռ
Passo a vite per treppiede
սParaluce
վViti di sicurezza (2 pezzi)
տChiave a brugola
րBrugola
PER INNESTO NIKON
L’obiettivo
è
dotato
di
diaframma
elettromagnetico
che
possiede
le
stesse
caratteristiche
del
meccanismo
tipo
-
E
montato
negli
obiettivi
Nikon
AF. L’obiettivo
è
compatibile
con
le
fotocamere
elencate
nella
Tabella
(
A
).
(I
modelli
contrassegnati
con
il
simbolo
Ŭ
devono
avere
il
firmware
aggiornato
allultima
versione
per
poter
funzionare
correttamente).
ŦNon è compatibile con le fotocamere reflex a pellicola.
ŦNon
è
possibile
usare
questo
obiettivo
con
le
fotocamere
elencate
nella
Tabella
(B).
ŦPer verificare la compatibilità con gli obiettivi Tipo-E dei modelli non elencati né
nella Tavola (B) né nella tavola (A), consultate I relative libretti d’istruzione.
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Leggere il manuale d’istruzioni della fotocamera per maggiori informazioni su come
inserire l’obiettivo nel corpo macchina.
ŦSull’innesto dell’obiettivo troviamo dei contatti elettrici. Nel maneggiarlo, fate
attenzione a non sporcarli o graffiarli. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti.
MESSA A FUOCO
Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo, la
posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente, scegliere,
sull’obiettivo, la posizione “MF. In questo caso si mette a fuoco ruotando la ghiera
di messa a fuoco.
ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
messa a fuoco.
ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del
quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino.
L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti ai
quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di
temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono
dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la regolazione sull’infinito è
prevista una compensazione speciale.
Questo obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino ad
autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
funzionamento One Shot AF (AF-S), non c’è che da premere a meta corsa il pulsante
di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco automatica (con
successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di messa a fuoco manuale, la
nitidezza “personalizzata che si preferisce.
L’obiettivo offre anche la funzione di messa a fuoco manuale MF continua. Basta
ruotare l’anello di messa a fuoco mentre è attivo l’autofocus (Manual Override). Per
la modalità MF-Full-Time impostare, sull’obiettivo, la modalità di messa a fuoco
nella posizione MO”.
ŦGrazie al DOCK USB (venduto separatamente) e al suo software dedicato, “Sigma
Optimization Pro” è possibile impostare la Funzione di messa a fuoco manuale MF
continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E’anche possibile impostare
l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco. Per maggiori informazioni
consultare la voce Aiuto nel menu di Sigma Optimization Pro.
ż
PULSANTE AF
Ž
Possiamo escludere l’autofocus premendo il tasto della funzione AF mentre tale
funzione AF è in uso (AF lock / AF stop) (fig.3).
ŦSe l’obiettivo ha innesto Sigma o Nikon è possibile cambiare le caratteristiche del
pulsante AF mediante USB DOCK (venduto a parte) e relativo programma “SIGMA
Optimization Pro. Per maggiori informazioni consultare la voce “aiuto” del
programma SIGMA Optimization Pro
ŦSe l’obiettivo ha innesto Canon è possibile cambiare le caratteristiche del
pulsante AF (pulsante stop AF) dal menu delle personalizzazioni della fotocamera.
Per maggiori informazioni consultare il manuale della fotocamera.
ż
MANOVRA DELLO ZOOM
Ž
Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la
posizione desiderata.
LIMITATORE DI MESSA A FUOCO
L’obiettivo è dotato di limitatore che accorcia la distanza AF di messa a fuoco
automatica (fig.4). E’ possibile impostare lo switch nei due modi seguenti.
ƔFULL (Distanza min. messa fuoco ~ ) Ɣ3m ~
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI OS (STABILIZZATORE OTTICO)
Quest’obiettivo OS (Otticamente Stabilizzato) elimina il mosso causato dal tremolio
impresso accidentalmente alla macchina fotografica. Impostare lo Stabilizzatore
Ottico spostando il cursore sulla Modalità 1 (fig.5). Premere il pusante di scatto a
metà corsa, accertarsi che l’immagine nel mirino sia ferma e, quindi, scattare la foto.
(Bisogna attendere circa un secondo prima che l’immagine, visibile nel mirino, si
stabilizzi dopo aver premuto il pulsante a metà corsa). La modalità 2 rileva gli
spostamenti
verticali
ed
elimina
i
tremolii,
è
utile
per
riprendere
soggetti
in
movimento.
ŦNon usare lo Stabilizzatore Ottico nelle seguenti riprese:
x Quando la fotocamera è montata su treppiede.
x Quando si usa la posa B (tempo lungo)
ŦPuò accade che, nel mirino, l’immagine appaia mossa, appena dopo che si è
scattato, oppure quando il flash incorporato alla fotocamera inizia a caricarsi. Ciò
non causa immagini mosse.
Ŧ
Se
la
fotocamera
viene
spenta,
o
lobiettivo
tolto,
quando
è
in
funzione
lo
stabilizzatore
ottico, l’obiettivo potrà emettere un suono, ciò non va considerato un difetto.
MODALI PERSONALIZZATA
Con il DOCK USB (venduto a parte) e il software dedicato, SIGMA Optimization Pro, è
possibile personalizzare la velocità AF, la stabilizzazione OS, il limitatore di messa a
fuoco e salvare i relativi settaggi nella Modalità Personalizzata. Per maggiori
informazioni consultare la voce Aiuto nel menu si SIGMA Optimization Pro.
ŦPer luso normale, chiudere il cursore della Modalità Personalizzata. Il cursore del
Limitatore di Messa a Fuoco non è attivo se la modalità Personalizzata è su ON e
il settaggio è su C1 o C2 (fig.6).
ŦIl software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente da questo
sito web: http://www.sigma-global.com/download/
PARALUCE
Il
paraluce
aiuta
a
prevenire
i
riflessi
e
le
immagini
fantasma
causati
dall'illuminazione
esterna all’area dell'immagine. Inserire il paraluce e ruotare in senso orario fino al
termine della rotazione (fig.7). Per togliere il paraluce, ruotare in senso antiorario
mentre si preme il pulsante
fino al termine della rotazione (fig.8).
ŦQuando non è in uso, il paraluce può essere fissato capovolto (fig.9).
PASSO A VITE PER TREPPIEDE
L'obiettivo presenta nel barilotto un passo a vite per I'attacco su treppiede. Previo
sblocco della manopola di fissaggio del collare, si può far ruotare liberamente la
fotocamera in modo che assuma senza difficoltà, secondo il caso, la posizione
orizzontale o verticale (fig.10).
ŦIl prodotto è compatibile con l’attacco a vite Arca Swiss. Assicurarsi che sia
avvitato e fissato saldamente. Il prodotto non è costruito per gli attacchi di
fissaggio a leva. Infatti esistono alcuni attacchi a leva che non assirazione un
fissaggio saldo e sicuro. (fig.11)
ŦAssicuratevi che le Due Viti di Fissaggio (di serie) siano fissate in modo che la
slitta innesto per Arca Swiss non si sfili. Come indicato in (fig.12) avvitarle usando
la brugola.
Possiamo usare lobiettivo senza la staffa del treppiede. Svitare con la chiave
fornita di corredo le quattro viti della staffa. (fig.13)
ŦStringere bene le viti quando si riattacca la staffa per il treppiede. Tutte le quattro
viti devono essere ben strette se non si vuole rischiare il distacco dell’obiettivo
dalla staffa del treppiede.
ŦAlla base della staffa del treppiede è praticato un foro filettato (fog.14), serve per
l’eventuale fissaggio di un monopiede.
CIRCA I TELE CONVERTER
Inserendo, rispettivamente, il SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 o il SIGMA TELE
CONVERTER TC-2001, l’obiettivo si trasformerà in un super tele zoom da (98-
280mm F4) con il 1.4x e da (140-400mm F5.6) con il 2x.
ŦNon usare altri teleconverter che non siano quelli indicati.
CURA E CONSERVAZIONE
ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte temperature
o umidità eccessiva.
ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un
posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di
canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
ŦQuesto obiettivo è costruito per essere anti polvere e anti spruzzi. Lo si può usare
sotto la pioggia, ma non è a prova d’acqua. Badate che non sia colpito da forti
scrosci d’acqua. Non sempre è possibile riparare i meccanismi interni o i circuiti
elettrici di un obiettivo danneggiato dallacqua.
ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato
mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa
custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura ambiente.

ITALIANO

Tack för att du valde Sigma. För att få ut största möjliga nytta och nöje av ditt Sigma objektiv, rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda objektivet.
VARNING!! : SÄKERHETSANVISNINGAR
ŦTitta INTE mot solen genom objektivet, detta skada din syn allvarligt.
ŦOavsett om objektivet sitter på kameran eller inte, bör det inte lämnas i
direkt solljus utan objektivlocket på. Detta med anledning av brandrisken, då objektivet i princip fungerar som ett förstoringsglas!
ŦObjektivets konstruktion är väldigt avancerad. Var försiktig vid användning
för att undvika personskador.
DELARNAS NAMN (Fig.1)
ձFiltergänga ղZoom ring ճAF, Funktionsknapp
մFokusring յAvståndsskala նIndex linje շFattning ոOmkopplare fokusfunktion չFokusområdesbegränsare պOS-knapp ջCustom
Mode
Omkopplaren ռStativgänga սMotljusskydd վViti di sicurezza (2 pezzi) տInsexnyckel, Stor րInsexnyckel, Liten
NIKON AF KAMEROR
Detta objektiv innehåller ett s.k. elektromagnetiskt membran, av samma typ som ”E-type” i Nikon AF-objektiv. Objektivet är kompatibelt med kameror
enligt lista (A). (Modellerna märkta med symbolen Ŭ kräver att kamerans
senaste firmware är installerad för att säkerställa kompabilitet.)
ŦObjektivet är inte kompatibelt med kameror med film i.
ŦObjektivet fungerar inte med kameror I tabell (B).
ŦFör inte listade modeller enligt tabell (A) eller (B), vänligen se kamerans
manual för kompabilitet gällande E-typ objektiv.
MONTERA PÅ KAMERAHUSET
Vänligen se kamerans bruksanvisning för detaljer om hur du sätter på och lossar objektivet från kamerahuset.
ŦPå objektivfattningen finns det elektriska kontakter. Var försiktig med
hanteringen, eftersom repor eller smuts på dessa kan orsaka funktionsfel eller skador.
AVSTÅNDSINSTÄLLNING
För autofokusdrift, ställ in fokusmetod-omkopplaren på objektivet till "AF"-
läget (Fig.2). Om du vill fokusera manuellt, ställ in fokusmetod-omkopplaren
på objektivet till "MF"-läget. Du kan då justera fokus genom att vrida på
fokuseringsringen.
ŦSe kamerans bruksanvisning för detaljer om hur du ändrar kamerans
fokuseringsmetod.
ŦNär man fokuserar manuellt kanske du inte kan fokusera på den avlägsna
bilden, även om skalan är
҄
(oändlighet), så justera fokusen när du kontrollerar med sökaren. Med detta objektiv kan du ställa in skarpan manuellt även i autofokusläge. Med kameran inställd på One-Shot AF (AF-S), går det att justera skärpan manuellt efter det att objektivets autofokusmotor stannat, så länge som kamerans avtryckare hålls halwägs nertyckt. Dessutom
kan
objektivets
[Full-time
MF-funktion]
(Manual
Override)
användas genom att vrida objektivets fokusring medan autofokus är i funktion. För Full- time MF, välj fokuseringsläge “MO” på omkopplaren.
Ŧ
Vid
användning
av
USD-docka
(säljs
separat)
och
dess
anpassade
programvara,
SIGMA
Optimazation
Pro
är
det
möjligt
att
välja
Full
-
time
MF
-
funktionen
PÅ/AV
samt justera fokuseringsringens verkningsgrad för MF-funktionen. För ytterligare information, vänligen se Pro-Menyn i SIGMA optimering ”Help”.
ż
AF, FUNKTIONSKNAPP
Ž
Det är möjligt att avbryta autofokus genom att trycka in AF-funktionsknappen medan AF arbetar (AF-lås/AF stoppfunktion) (Fig.3).
ŦFör SIGMA- och Nikonfattning är det möjligt att ändra funktion för
AF-funktionsknappen med hjälp av USB-dockan (säljs separat) och dess anpassade mjukvara, ”SIGMA Optimization Pro”. För vidare information, vänligen se SIGMA Optimization Pro ”Help” meny.
ŦFör Canonfattning är det möjligt att ändra funktion för AF-funktionsknappen
(AF-stoppknapp) via kamerans anpassningsfunktion. För vidare information vänligen se kamerans handledning.
ż
ZOOMING
Ž
Vrid zoomringen för att ställa in önskad brännvidd.
FOKUSBEGRÄNSNING, OMKOPPLARE
Objektivets funktionsknapp (omkopplare) som gör det möjligt att begränsa autofokusområdet (Fig.4). Följande alternativ finns:
ƔFULL (Kortaste Fokuseringsavstånd ~ ) Ɣ3m ~
OM OS (OPTISK STABILISERING) FUNKTIONEN
Detta OS objektiv kompenserar bra för suddiga bilder orsakade av kamerans oavsiktliga
rörelser.
Ställ
in
OS
knappen
Mode
1
(Fig.5)
Tryck
ner
avtryckaren halvvägs, kontrollera att bilden är skarp i sökaren, tryck sedan ner avtryckaren helt för att ta din bild. (det tar ca 1 sek att åstadkomma en skarp bild, efter
det
att
du
tryckt
ner
avtryckaren
halvvägs).
Mode
2,
kompenserar
mot
vertikala ofrivilliga kamerarörelser, alltså effektiv mot föremål i rörelse.
ŦAnvänd
inte
OS
när
objektivet
är
monterat
stativ
eller
vid
tagning
tid, B.
ŦPrecis efter det att du tagit din bild kan det hända att bilden skakar till i
sökaren och att blixten startar ladda. Detta påverkar inte den bild du just tagit.
ŦOm kamerans inte är på eller om objektivet tas bort då bildstabilisatorn kan
detta orsaka ett oljud, detta är dock normalt och ingen felfunktion.
“CUSTOM MODE” OMKOPPLARE
Genom
att
använda
USB-enheten
(såld
separat)
med
den
anpassade
programvaran,
är
det
möjligt
att
anpassa
fokuseringshastighet,
OS-effekt
samt
fokusbegränsningens
område
och
spara
dessa
inställningar
med
“Custom mode” omkopplaren. Ytterligare
information
hittar
du
under
”Help”
i
SIGMA
Optimization
Pro
Menyn.
ŦFör vardagsbruk, vänligen stäng av “Custom Mode Omkopplaren” i OFF-läge.
Fokusbegränsningens omkopplare fungerar INTE i ON-läge och läge C1 eller
C2 (Fig.6).
ŦSIGMA Optimization Pro är nedladdningsbar utan kostnad från följande
webb.address: http://www.sigma-global.com/download/
MOTLJUSSKYDD
Motljusskyddet motverkar reflektioner och s.k.” ghost-effekter”, dessa uppstår från starka ljuskällor utanför bildområdet. Fäst motljusskyddet genom att vrida det moturs tills det låser sig (Fig.7). För att ta bort det, håll in knappen
och vrid medurs tills det tar stop (Fig.8).
ŦNär det inte används kan motljusskyddet monteras upp och ner (Fig.9).
STATIVGÄNGA OCH VRIDBART FÄSTE
Objektivet är försett med en stativgänga på det vridbara fästet. Lossa låsskruven på fästet för att kunna ändra kamerainställningen. För höjdformat, för tvärformat eller bara för finjustering (Fig.10).
ŦDenna produkt är kompatibel med Arca Swissfästen med skruv. Vänligen
säkerställ att skruven är ordentligt åtdragen. Produkten är INTE avsedd för Arca Swissfästen modeller med arm. Det finns vissa typer av fästen att tillgå på marknaden som INTE låser tillräckligt. (Fig.11)
ŦVänligen säkerställ så att de 2 st. stoppskruvarna (medföljer) alltid är
åtdragna för att undvika att Arca Swissplattan faller av. Fäst skruvarna i skruvhålen med hjälp av den lilla insexnyckeln. (Fig.12) Objektivet går att använda utan stativfästet. Använd den stora insexnyckeln (ingår), vänligen lossa de fyra skruvarna för att ta av stativfästet. (Fig.13)
ŦVänligen dra åt alla skruvarna ordentligt vid återmontering av stativfästet.
Om inte alla fyra skruvarna dras åt ordentligt finns en risk att objektivet kan lossna från fästet.
ŦStativfästet har en gänga (Fig.14) för stativ.
OM TELE CONVERTERS
Objektivet
kan
användas
med
1,4x
konverter
SIGMA
TC-1401
(98-280mm
f/4) eller 2x konverter SIGMA TC2001 (140-400mm f/5.6).
ŦAnvänd inte andra Tele-converters än de ovan listade.
VÅRDA DITT OBJEKTIV
ŦUndvik extrema temperaturer och skydda objektivet mot stötar och slag.
ŦVid längre tids förvaring väij en kall och torr plats. Undvik naftalin som kan
skada objektivets antireflexbehandling.
ŦAnvänd aldrig tinner, bensin eller andra organiska vätskor. Vid rengöring,
använd en mjuk linsputstrasa som du kan köpa i din fotoaffär.
ŦDetta objektiv har en damm- och stänksäker konstruktion. Även om denna
konstruktion gör att objektivet kan användas i lätt regn, är det inte likvärdigt med vattentätt. Var uppmärksam och försök undvika rikliga mängder med vatten över objektivet, särskilt vid vattennära användning. Det är ofta svårt att reparera inre delar av mekanismen, linselement samt elektriska komponenter om de vattenskadas.
ŦPlötsliga temperaturväxlingar kan orsaka kondens på objektivet. Vänta tills
objektivet (och kameran) fått samma temperatur som omgivningen innan du använder den igen.

SVENSKA

ﺕﺎﻣﻳﻠﻌﺗﻟﺍ

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Objektive und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM.

Allgemeines
Marke Sigma
Model 70-200mm F2.8 DG OS HSM
Produkte Objektiv
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF), Datenblatt (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse