Smartwares SH5-RBD-01A Bedienungsanleitung

Smartwares SH5-RBD-01A
9.7 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungSmartwares SH5-RBD-01A
Voorbereiding voor gebruik
• Schakeldestroomuitmetdehoofdschakelaarinuwmeterkast.
De ontvanger (SH5-RBD-01A) aansluiten met de stroomtoevoer
1
• Verbinddefasedraad(bruin)metLenverbinddenuldraad(blauw)metN.
De ontvanger aansluiten met de lamp
2
• Verbinddezwartedraadvandelampmet
enverbinddeblauwedraadvandelampmetN.
(Optioneel) De ontvanger aansluiten op een lichtschakelaar
3
Let op!Opdelichtschakelaarmagnietsandersaangeslotenzijn.
• Verbinddetweewittedradenmetdebestaandelichtschakelaar.
De ontvanger bevestigen
• Bevestigdeontvangeropdegewensteplekenschakeldestroominmetdehoofdschakelaarin
uwmeterkast.
De ontvanger met een zender koppelen of ontkoppelen
a. Druk3secondenopdeknopopdeontvangerenlaatdezevervolgenslos
4
.Bijdezehandeling
gaatdeLEDknipperen
5
.Uwontvangerbevindtzichnuindekoppelmodus.
Let op!DeLEDmagpasknipperennahetloslaten.AlsdeLEDgaatknipperentijdensindrukkendan
wordternietgekoppeld.
b. Drukop“I”/”ON”opdezenderomdezetekoppelen.BijdezehandelinggaatdeLEDopde
ontvangerbranden.Drukop“0”/“OFF”opdezenderomdezeteontkoppelen.Bijdezehandeling
dooftdeLEDopdeontvanger.
Let op!Hetismogelijkomeenontvangeraanmeerderezenderstekoppelen,zes
geheugenplaatsenzijnbeschikbaar.
Let op! WanneerdeLEDopdeontvangersnelblijftknipperen,zijnallegeheugenplaatsenvol.
Ontkoppeldanéénontvangerofmaakallekoppelingenongedaan.
Dimmer ontvangers bedienen
a. Drukopdezenderop“I”/”ON”omdedimmerinteschakelenopdelaatstingesteldedimstand.
b. Drukopdezenderop“0”/“OFF”omdedimmeruitteschakelen.
c. Wanneerdedimmerisingeschakeld:drukopdezenderkortop“I”/“ON”omhetlichttedimmen;
druknogmaalsop“I”/“ON”omhetdimmentestoppen.
Alle koppelingen ongedaan maken
a. Druk10secondenopdeknopopdeontvanger
6
.
b. BijdezehandelinggaatdeLEDknipperen.
c. ZodradeLEDdooftzijnallekoppelingenongedaangemaakt.
Specifications:
ACInputVoltage:220V~240V,50/60Hz.Maximumdistance:50m.Maximumpower:200W.Operatingtemperature:-10~50°C.Suitablelamps:incandescent,energysavingbulbsandhalogenwithouttransformerWarranty:2years
GB
D
NL
F
PL
www.smartwares.eu
SH5-RBD-01A
E

3 sec

Flash

220-240 VAC
50/60Hz

10 sec

1
2
3
4
5
6
Preparation for use
• Turnothepowerwiththepowerswitchinyourmetercupboard.
Connecting the receiver (SH5-RBD-01A) to the power supply
1
• Connectthephasewire(brown)toLandconnecttheneutralwire(blue)toN.
Connecting the receiver to the lamp
2
• Connecttheblackwireofthelampto
andconnectthebluewirefromthelamptoN.
(Optional) Connecting the receiver to a light switch
3
Attention:Makesurenothingelseisconnectedtothelightswitch.
• Connectthetwowhitewirestotheexistinglightswitch.
Mounting the receiver
• Mountthereceivertothedesiredspotandswitchonthepower,withthepowerswitchinyour
metercupboard.
Pairing/disconnecting the receiver with/from a transmitter
a. Pressandholdthebuttononthereceiverfor3secondsandthenreleaseit
4
.Duringthis
operationtheLEDstartstoblink
5
.Yourreceiverisnowswitchedintothepairingmode.
Attention:theLEDshouldblinkonlyafterreleasingthebutton.IftheLEDstartstoblinkwhile
holdingthebutton,therewillbenopairing.
b. Pressthe“I”/”ON”buttononthetransmittertopairitwithareceiver.DuringthisoperationtheLED
onthereceiverwilllightup.Pressthe“0”/“OFF”buttononthetransmittertodisconnectitfroma
receiver.DuringthisoperationtheLEDonthereceiverturnso.
Attention:itispossibletopairareceiverwithmultipletransmitters,sixmemorypositionsare
available.
Attention: WhentheLEDonthereceiverkeepsblinkingrapidly,thememoryisfull.Disconnectone
transmitterordisconnectalllinks.
Operating a dimmer receiver
a. Pressthe“I”/”ON”buttononthetransmittertoturnonthedimmeronthelastsetdimlevel.
b. Pressthe“0”/“OFF”buttononthetransmittertoturnothedimmer.
c. Whenthedimmeristurnedon:brieypressthe“I”/”ON”buttontodimthelight;pressthe“I”/”ON”
buttonagaintostopthedimming.
Disconnecting all links
a. Pressandholdthebuttononthereceiverfor10seconds
6
.
b. DuringthisoperationtheLEDstartstoblink.
c. WhentheLEDonthereceiverturnso,alllinkswillbedisconnected.
Benutzung vorbereiten
• SchaltenSiedenStromanIhremVerteilerkastenaus.
Empfänger (SH5-RBD-01A) am Stromkreis anschließen
1
• SchließenSiedasstromführendeKabel(braun)anLanunddenNullleiter(blau)anN.
Empfänger mit Lampe verbinden
2
• SchließenSiedasschwarzeKabelderLampean
unddasblaueKabelderLampeanNan.
(Optional) Empfänger an Lichtschalter anschließen
3
Achtung: AndemLichtschalterdarfkeinweitererVerbraucherangeschlossensein.
• SchließenSiediebeidenweißenKabelandembestehendenLichtschalteran.
Montieren des Empfängers
• SchraubenSiedenEmpfängerandergewünschtenStelleanundschaltenSiedieStromversorgung
mitdemHauptschalteranIhremMessschrankein.
Verbindung/Trennung des Empfängers mit einem/von einem Transmitter
a. DrückenundhaltenSiedieTasteamEmpfänger3SekundenlangundlassenSiesiewiederlos
4
.WährenddiesesVorgangsbeginntdieLEDzublinken
5
.IhrEmpfängerwurdejetztinden
Verbindungsmodusgeschaltet.
Achtung: DieLEDdarferstnachderFreigabeblinken.WenndieLEDbeginntzublinken,während
dieTastenochgedrücktwird,wirdkeineVerbindungaufgebaut.
b. DrückenSiedie„I“/„EIN“-TasteamTransmitter,umihnmitdemEmpfängerzuverbinden.Bei
diesemVorgangleuchtetdieLEDamEmpfängerauf.DrückenSieamTransmitterdie„0“/„AUS“-
Taste,umihnvomEmpfängerzutrennen.BeidiesemVorgangerlischtdieLEDamEmpfänger.
Achtung:Esistmöglich,einenEmpfängermitmehrerenTransmitternzuverbinden,essindsechs
Speicherstellenverfügbar.
Achtung: WenndieLEDamEmpfängerweiterhinschnellblinkt,istderSpeichervoll.TrennenSie
einenTransmitterodertrennenSiealleVerbindungen.
Operating a dimmer receiver
a. DrückenSiedieTaste„I“/“EIN“amTransmitter,umdenDimmermitdemzuletzteingestellten
Helligkeitswerteinzuschalten.
b. DrückenSiedieTaste„O“/“AUS“amTransmitter,umdenDimmerauszuschalten.
c. BeieingeschaltetemDimmer:DrückenSiedieTaste„I“/“EIN“kurz,umdieHelligkeitzuverringern;
drückenSiedieTaste„I“/“EIN“erneut,umdieHelligkeitsverringerunganzuhalten.
Pairing löschen (alle)
a. DrückenundhaltenSiedieTasteamEmpfänger10Sekundenlang
6
.
b. WährenddiesesVorgangsbeginntdieLEDzublinken.
c. WenndieLEDamEmpfängererlischt,werdenalleVerbindungengetrennt.
Préparation avant utilisation
• CoupezI’alimentationavecl’interrupteurélectriquedansvotrearmoiredecompteurélectrique.
Connexion du récepteur (SH5-RBS-01A) à l’alimentation électrique
1
• Branchezleldephase(marron)surLetlelneutre(bleu)surN.
Connecter le récepteur à la lampe
2
• Branchezlelnoirdelalampe
etlelbleuvenantdelalampesurN.
(en option) Connexion du récepteur à un interrupteur de lampe
3
Attention :Riend’autrenepeutsebrancheràl’interrupteurdelampe.
• Connectezlesdeuxlsblancsàl’interrupteurdelampeexistant.
Monter le récepteur
• Vissezlerécepteuràl’endroitvouluetallumezl’alimentationaucommutateursecteurdel’armoire
ducompteur.
Connecter/Déconnecter le récepteur à un émetteur
a. Maintenezleboutondurécepteurenfoncépendant3secondesavantdelerelâcher
4
.Pendant
cetteopération,laDELcommenceàclignoter
5
.Votrerécepteurestàprésentenmodede
connexion.
Attention :laDELdoitclignoteruniquementunefoisleboutonrelâché.SilaDELcommenceà
clignoterlorsqueleboutonestenfoncé,aucuneconnexionneseproduira.
b. Appuyezsurlebouton“I”/“ON”del’émetteurpourleconnecteràunrécepteur.Pendantcette
opération,laDELdurécepteurs’allumera.Appuyezsurlebouton“0”/“OFF”del’émetteurpourle
déconnecterd’unrécepteur.Pendantcetteopération,laDELdurécepteurséteindra.
Attention :ilestpossibledeconnecterunrécepteuràdemultiplesémetteurs,sixpositionsde
mémoiresontpossibles.
Attention : LorsquelaDELdurécepteurcontinueàclignoterrapidement,lamémoireestpleine.
Déconnecterunémetteuroudéconnectertouslesliens.
Utiliser un récepteur gradateur.
a. Appuyezsurlebouton“I”/“ON”del’émetteurpourmettrelegradateurenmarcheaudernierniveau
degradation.
b. Appuyezsurlebouton“0”/“OFF”del’émetteurpouréteindrelegradateur.
c. Lorsquelegradateurestenmarche:appuyezbrièvementsurlebouton“I”/“ON”pourbaisserla
lumière;appuyezànouveausurlebouton“I”/“ON”pourinterromprelagradation.
Déconnecter tous les liens
a. Maintenezleboutondurécepteurenfoncépendant10secondes
6
.
b. Pendantcetteopération,laDELcommenceàclignoter.
c. LorsquelaDELdurécepteurs’éteint,touslesliensserontdéconnectés.
Przygotowanie do użytkowania
• Wyłączyćzasilaniezapomocągłównegowyłącznikazasilanianatablicyrozdzielczej.
Sposób podłączenia odbiornika (SH5-RBD-01A) do źródła zasilania
1
• Podłączyćprzewódfazowy(brązowy)dozaciskuL,aprzewódzerowy(niebieski)dozaciskuN.
Sposób podłączenia odbiornika do lampy
2
• Podłączyćczarnyprzewódlampydozacisku ,aniebieskiprzewódlampydozaciskuN.
(Opcja) Podłączenie odbiornika do wyłącznika światła
3
Uwaga:Dowyłącznikaświatłaniemożebyłpodłączoneżadneinneurządzenie.
• Podłączyćdwabiałeprzewodydoistniejącegowyłącznikaświatła.
Montaż odbiornika
• Odbiornikprzymocujwkrętamiwżądanymmiejscuzwłączzasilaniezapomocąwyłącznika
głównegowszaemiernika.
Łączenie/rozłączanie odbiornika z nadajnikiem
a. Naciśnijiprzytrzymajprzez3sekundyprzycisknaodbiorniku,anastępniezwolnijgo
4
.Wtym
czasiekontrolkaLEDzaczniemigać
5
.Odbiornikpracujeterazwtrybiełączenia.
Uwaga: KontrolkaLEDpowinnamigaćtylkopozwolnieniu.JeślikontrolkaLEDzaczynamigaćjużw
trakcienaciskania,niebędziepołączenia.
b. Naciśnijprzycisk„I”/„ON”nanadajniku,abypołączyćgozodbiornikiem.Podczaswykonywania
tejczynnościzaświecisiękontrolkaLEDnaodbiorniku.Naciśnijprzycisk„0”/„OFF”nanadajniku,
abyprzerwaćpołączeniezodbiornikiem.PodczaswykonywaniatejczynnościkontrolkaLEDna
odbiornikuzgaśnie.
Uwaga:Możliwejestpołączenieodbiornikazwielomanadajnikami;jestdostępnesześćmiejsc
pamięci.
Uwaga: GdykontrolkaLEDnaodbiornikunadalszybkomiga,oznaczato,żepamięćjestpełna.
Odłączjedennadajniklubrozłączwszystkiepołączenia.
Użytkowanie odbiornika ściemniacza
a. Naciśnijprzycisk„I”/„ON”nanadajniku,abywłączyćściemniacznaostatnioustawionympoziomie
ściemnienia.
b. Naciśnijprzycisk„0”„OFF”nanadajniku,abywyłączyćściemniacz.
c. Gdyściemniaczjestwłączony:nachwilęnaciśnijprzycisk„I”/„ON”,abyprzyciemnićświatło;naciśnij
przycisk„I”/„ON”ponownie,abyzatrzymaćściemnianie.
Rozłączanie wszystkich połączeń
a. Naciśnijiprzytrzymajprzycisknaodbiornikuprzez10sekund
6
.
b. WtrakcietejoperacjikontrolkaLEDzaczynamigać.
c. GdykontrolkaLEDnaodbiornikuzgaśnie,wszystkiepołączeniazostanąrozłączone.
Preparación para el uso
• Desconectelacorrienteconelinterruptordecorrientedelarmariodelcontador.
Conectar el receptor (SH5-RBD-01A) a la alimentación
1
• Conecteelcabledefase(marrón)conLyconecteelcableneutro(azul)aN.
Conectar el receptor con la lámpara
2
• Conecteelcablenegrodelalámparaa yconecteelcableazuldelalámparaaN.
(Opcional) Conecte el receptor a un interruptor de la luz
3
Atención: nosepuedeconectarnadamásalinterruptordelaluz.
• Conectelosdoscablesblancosalinterruptordelaluzexistente.
Montaje del receptor
• Atornilleelreceptorenlaubicacióndeseadayenciendalaalimentaciónconelinterruptorprincipal
delcuadroeléctrico.
Conectar/desconectar el receptor a un transmisor
a. Presioneymantengaelbotóndelreceptordurante3segundosysuéltelo
4
.Duranteesta
operaciónelLEDcomenzaráaparpadear
5
.Elreceptorpasaráamodoconexión.
Atención:elLEDsolamentedebeparpadeartrassoltarelbotón.SielLEDcomienzaaparpadear
durantelapulsaciónnoseproducirálaconexión.
b. Pulseelbotón“I”/“ON”deltransmisorparaconectarloaunreceptor.Durantelaoperaciónse
encenderáelLEDdelreceptor.Pulseelbotón“0”/“OFF”deltransmisorparadesconectarlodeun
receptor.DurantelaoperaciónseapagaráelLEDdelreceptor.
Atención:esposibleconectarunreceptoramúltiplestransmisores,disponedeseisposiciones
dememoria.
Atención: CuandoelLEDdelreceptorsigaparpadeandorápidamente,lamemoriaestarállena.
Desconecteuntransmisorodesconectetodaslasconexiones.
Uso de un receptor regulador.
a. Pulseelbotón“I”/“ON”eneltransmisorparaencenderelreguladorconelúltimonivelde
regulaciónestablecido.
b. Pulseelbotón“0”/“OFF”eneltransmisorparaapagarelreceptor.
c. Cuandoestéencendidoelregulador:pulsebrevementeelbotón“I”/“ON”parasuavizarlaluz;pulse
denuevoelbotón“I”/“ON”paradetenerelsuavizado.
Desconectar todas las conexiones
a. Presioneymantengaelbotóndelreceptordurante10segundos
6
.
b. DuranteestaoperaciónelLEDcomenzaráaparpadear.
c. CuandoelLEDdelreceptorseapaguesedesconectarántodaslasconexiones.
Wireless build-in dimmer, Eingebauter Funkdim-mer, Draadloze inbouwdimmer,Gradateur sans fil intégré, Bezprzewodowy wbudowany ściemniacz, Regulador integrado inalámbrico

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Smartwares SH5-RBD-01A an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Intelligentes Zuhause und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.7 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Smartwares SH5-RBD-01A oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Smartwares und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Smartwares -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Jörg Neuhaus • 4-12-2018Keine Kommentare

Guten Tag, ich habe das Produkt SH5-RBD-01A gekauft und finde leider keine Beschreibung, wie ich die 2 weißen Kabel an einen vorhandenen Lichtschalter abklemmen muss. Können Sie mir da weiterhelfen? Vielen Dank. MfG Neuhaus

Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 1

Allgemeines
Smartwares
SH5-RBD-01A | 10.037.37
Intelligentes Zuhause
8711658044873
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Leistungen
TypDimmer
Design
BauartEingebaut
Steuerung-
ProduktfarbeWeiß
Leistung
AC Eingangsspannung220-240 V
AC Eingangsfrequenz50 - 60 Hz
HF-Übertragungsfrequenz433.92 MHz
Ohmsche Last (max)100 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur-10 - 50 °C
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Smartwares SH5-RBD-01A unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.