Sony CMU-BC1 Bedienungsanleitung

Sony CMU-BC1
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungSony CMU-BC1

Camera and Microphone Unit

CMU-BC1

Norsk

Forsiktig

Les gjennom disse sikkerhetsinstruksene for å
sikre din egen personlige sikkerhet og forhindre
eiendomsskade.

Advarsel

ˎ Ikke demonter kamera- og mikrofonenheten.
ˎ Ikke la vann eller fremmedlegemer komme
inn i kamera- og mikrofonenheten.
Sikkerhetsforholdsregler
ˎ Ikke ta på linsedelen av kameraet.
ˎ Når du bruker dette produktet, må du ikke
koble USB-kabelen fra TV-en.
ˎ Ikke rist eller slipp dette produktet i bakken.
ˎ Ikke bruk dette produktet på et sted med høy
temperatur, eller nært et sterkt magnetisk felt.
ˎ Ikke bruk dette produktet på steder som er
utsatt for støv, damp, vann eller røyk.
ˎ Når dette produktet brukes i lengre perioder,
kan TV-en eller dette produktet bli varmt.
Dette er derimot ingen feil.
Dette produktet har blitt produsert av eller på
vegne av Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe B.V.
Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål
vedrørende produktets overensbestemmelse i
Europa skal sendes til produsentens autoriserte
represetant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem,
Belgia.
Forbudt bruk
Ikke installer/bruk dette produktet på steder, i
omgivelser eller i situasjoner som de som er
oppført nedenfor, ellers kan dette produktet
fungere feil og forårsake brann, elektrisk støt,
skader og/eller personskader.
Sted:
Utendørs (i direkte sollys), i nærheten av vann,
på et skip eller andre fartøy, i et kjøretøy, i
medisinske institusjoner, ustabile posisjoner, i
regn, fuktighet eller røyk.
Omgivelser:
Steder som er varme, fuktige eller særlig støvet;
slik at insekter har adgang; hvor det kan bli
utsatt for mekanisk vibrasjon, i nærheten av
åpen ild (stearinlys osv).
Dette produktet må ikke utsettes for vanndråper
eller vannsprut. Det må ikke plasseres
gjenstander som er fylt med væske oppå dette
produktet (f.eks. blomstervase).
Ventilasjonshullene må aldri tildekkes.
La det være plass rundt dette produktet.
Vedlikehold av kamera- og
mikrofonenheten
ˎ Tørk forsiktig av kamera- og mikrofonenheten
med en myk klut.
ˎ Vanskelige flekker kan fjernes med en klut
som har blitt lett fuktet med mildt, varmt
såpevann.
ˎ Hvis du bruker en klut som er
forhåndsbehandlet med kjemikalier, må du
følge instruksene på pakken.
ˎ Bruk aldri sterke rengjøringsmidler som
fortynningsvæske, alkohol eller benzen som
rengjøringsmiddel.
Kasting av kamera- og
mikrofonenheten
Kassering av gamle
elektriske og elektroniske
apparater (gjelder i Den
europeiske union og
andre land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet
eller emballasjen indikerer at
dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til
en passende gjenvinningsstasjon for elektrisk
og elektronisk utstyr. Når du sørger for at dette
produktet avhendes på korrekt måte, er du med
på å forhindre mulige negative følger for miljøet
og helse, som kunne vært forårsaket av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene bidrar til å ta
vare på naturressurser. Hvis du vil ha mer
informasjon om gjenvinning av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsverket der du bor, eller butikken der
du kjøpte produktet.

Oppsett av kamera- og

mikrofonenheten

Se Installasjonsveiledningen for å sette
opp kamera- og mikrofonenheten.
Se Referanseveiledningen for TV-en for å
administrere USB-kabelen.
Kabelholder
Du kan bruke
kabelholder for å
administrere
kabelføringen.
Plukk av papiret
på baksiden av
tapen.
Fest kabelhold-
eren på overflaten
på TV-ens bakre
deksel.
ˎ Ikke dekk
ventilasjonshul-
lene på baksiden
av TV-en med
denne delen.
Dobbeltsidig tape
Kamera dekselbryter
Åpne
Lukke

Slik brukes kamera- og

mikrofonenheten

Se det følgende
nettstedet.
https://www.sony.
net/bravia-cam?qr

Spesifikasjoner

Strømforsyning
DC 5 V, Maks. 500 mA
Mål (ca.) (B × H × D) (mm)
82 × 86 × 43
Vekt (g)
217
Driftstemperatur
0 °C ~ 60 °C
Linse
F/2.2; Fast fokus
Bildesensor (oppløsning)
CMOS-sensor (2560 × 1920)
Utmatingsformat
Visuell kommunikasjon:
Maks. 1920 × 1080
Registrering: 2560 × 1920
Bildehastighet
30 fps
Mikrofon
Mikrofon × 2
Grensesnitt
USB 2.0
Design og spesifikasjoner kan endres
uten varsel.
Etiketter for modellnr. og størrelse for
strømforsyning finnes på produktet.
Avtale med
sluttbrukerlisens
Merknader om lisensen
Dette produktet inneholder programvare
som Sony bruker under en lisensavtale
med eieren av opphavsretten. Vi er
forpliktet til å opplyse om innholdet i
avtalen til kunder etter krav fra eieren av
opphavsretten for programvaren.
Innholdet i lisensen finnes på nettsiden.
Vennligst les innholdet på følgende URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
TV%20Accessories/
Merknad om GNU GPL/LGPL tilpasset programvare
Dette produktet inneholder programvare
som er underlagt følgende GNU General
Public License (heretter kalt "GPL") eller
GNU Lesser General Public License
(heretter kalt "LGPL"). Disse fastetter at
kunder har rett til å anskaffe, modifisere
og videreformidle kildekoden for den
nevnte programvaren i samsvar med
betingelsene i GPL eller LGPL som er
presentert. Kildekoden for programvaren
som er oppført ovenfor, er tilgjengelig på
nettet.
For å laste ned brukes følgende URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
TV%20Accessories/
Merk at Sony ikke kan svare eller reagere
på noen forespørsler som gjelder
innholdet i denne kildekoden.
Polski

Ostrzeżenie

Należy przeczytać niniejsze instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa w celu zapewnienia własnego
bezpieczeństwa i uniknięcia szkód materialnych.

Ostrzeżenie

ˎ Modułu kamery i mikrofonu nie wolno
rozbierać.
ˎ Nie wolno dopuścić do przeniknięcia
wody lub ciał obcych do Modułu kamery i
mikrofonu.
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
ˎ Nie dotykać obiektywu kamery.
ˎ Podczas używania tego produktu nie wolno
odłączać kabla USB od telewizora.
ˎ Nie wolno potrząsać ani upuszczać tego
produktu.
ˎ Nie wolno używać produktu w wysokiej
temperaturze ani w pobliżu silnego pola
magnetycznego.
ˎ Nie należy używać tego produktu w
miejscach, gdzie może on być narażony na
kurz, parę, wodę lub dym.
ˎ Gdy produkt jest używany przez dłuższy czas,
produkt lub telewizor mogą się rozgrzać. Nie
jest to awaria.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium RP :
Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation.
Importer w UE: Sony Europe B.V.
Zapytania do importera w UE i zapytania
dotyczące zgodności produktu w Europie należy
kierować do autoryzowanego przedstawiciela
producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem,
Belgia.
Niedozwolone użycie
Urządzenia nie należy instalować ani
eksploatować w miejscach, warunkach lub
sytuacjach, jakie opisano poniżej.
Niezastosowanie się do poniższych zaleceń
może prowadzić do wadliwej pracy urządzenia,
a nawet pożaru, porażenia prądem
elektrycznym, uszkodzenia i/lub obrażeń ciała.
Miejsce:
Odbiornika TV nie należy montować na zewnątrz
pomieszczeń (w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych),
nad brzegiem morza, na statku lub innej
jednostce pływającej, w pojeździe, w instytucjach
ochrony zdrowia, w miejscach niestabilnych lub
narażonych na działanie wody, deszczu, wilgoci
lub dymu.
Warunki:
Nie należy umieszczać telewizora w miejscach
gorących, wilgotnych lub nadmiernie zapylonych;
w miejscach, w których do wnętrza mogą
dostawać się owady; w miejscach, w których
może być narażony na działanie wibracji
mechanicznych lub w pobliżu przedmiotów
palnych (świeczek itp.).
Produkt należy chronić przed zalaniem; nie
należy stawiać na nim żadnych przedmiotów
wypełnionych wodą, np. wazonów.
Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Pozostawić miejsce wokół produktu.
Konserwacja modułu
kamery i mikrofonu
ˎ Lekko przetrzyj moduł kamery i mikrofonu
miękką ściereczką.
ˎ Uciążliwe plamy można usunąć ściereczką
zwilżoną nieznacznie roztworem łagodnego
mydła w ciepłej wodzie.
ˎ Jeśli używane są nasączane chusteczki
chemiczne, należy postępować zgodnie z
instrukcjami zamieszczonymi na opakowaniu.
ˎ Nie wolno używać do czyszczenia silnych
rozpuszczalników, jak rozcieńczalnik do farb,
alkohol lub benzyna.
Utylizacja modułu kamery i mikrofonu
Pozbywanie się zużytego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu
recyklingu. Odpowiednie zagospodarowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do
których mogłoby dojść w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling materiałów pomaga chronić zasoby
naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono
produkt.

Montaż modułu kamery

i mikrofonu

Aby skonfigurować moduł kamery i
mikrofonu, zapoznaj się z Przewodnikiem
po instalacji.
Aby zarządzać kablem USB, zapoznaj się z
Przewodnikiem telewizora.
Uchwyt kablowy
Użyj uchwytu
kablowego do
trasowania kabla.
Odklej papierowy
podkład od taśmy.
Przymocuj uchwyt
kablowy do
powierzchni tylnej
pokrywy
telewizora.
ˎ Nie zakrywaj tą
częścią otworów
wentylacyjnych z
tyłu telewizora.
Taśma
dwustronna
Przełącznik pokrywy kamery
Otwórz
Zamknij

Jak korzystać z modułu

kamery i mikrofonu

Zapoznaj się z
następującą witryną.
https://www.sony.
net/bravia-cam?qr

Dane techniczne

Zasilanie
5 V prądu stałego, Maks. 500 mA
Wymiary (przybliżone) (szer. × wys. × gł.) (mm)
82 × 86 × 43
Waga (g)
217
Temperatura robocza
0 °C ~ 60 °C
Obiektyw
F/2.2; Stała ostrość
Czujnik obrazu (rozdzielczość)
Czujnik CMOS (2560 × 1920)
Format wyjściowy
Komunikacja wizualna:
Maks. 1920 × 1080
Wykrywanie: 2560 × 1920
Częstotliwość klatek
30 kl/s
Mikrofon
Mikrofon × 2
Interfejs
USB 2.0
Projekt i dane techniczne mogą zostać
zmienione bez powiadomienia.
Na urządzeniu znajdują się etykiety z
informacją o numerze modelu i mocy
znamionowej zasilacza.
Umowa licencyjna
użytkownika końcowego
Uwagi dotyczące licencji
Ten produkt używa oprogramowania, z
którego Sony korzysta w ramach umowy
licencyjnej z właścicielem praw autorskich.
Jesteśmy zobowiązani do ujawnienia
treści tej umowy naszym klientom
zgodnie z wymaganiem właściciela praw
autorskich oprogramowania. Treść umowy
licencyjnej znajduje się na stronie
internetowej. Prosimy o zapoznanie się z
nią pod następującym adresem URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
TV%20Accessories/
Uwagi dotyczące zastosowanego oprogramowania GNU GPL/LGPL
Ten produkt zawiera oprogramowanie,
które podlega następującej licencji
General Public License GNU (dalej zwanej
„GPL”) lub licencji wolnego
oprogramowania Lesser General Public
License GNU (dalej zwanej „LGPL”).
Zgodnie z nimi klienci mają prawo do
pobierania, modyfikowania i
redystrybuowania kodu źródłowego
danego oprogramowania zgodnie z
warunkami dostarczonych licencji GPL i
LGPL. Kod źródłowy rzeczonego
oprogramowania znajduje się na stronie.
Aby go pobrać, skorzystaj z następującego
adresu URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
TV%20Accessories/
Przypominamy, że Sony nie może
rozwiązać ani odpowiedzieć na żadne
pytania dotyczące treści kodu źródłowego.
Česky

Upozornění

V zájmu zajištění osobní bezpečnosti a zamezení
vzniku škod na majetku si přečtěte tyto
bezpečnostní pokyny.

Upozornění

ˎ Modul kamery s mikrofonem nerozebírejte.
ˎ Chraňte modul kamery s mikrofonem před
vniknutím vody nebo cizího materiálu.
Bezpečnostní opatření
ˎ Nedotýkejte se části kamery s objektivem.
ˎ Během používání tohoto výrobku neodpojujte
kabel USB od televizoru.
ˎ Chraňte výrobek před otřesy a pádem.
ˎ Nepoužívejte výrobek při vysoké teplotě nebo v
blízkosti silného magnetického pole.
ˎ Nepoužívejte výrobek v místech s výskytem
prachu, páry, vody nebo kouře.
ˎ Po delší době používání tohoto výrobku se
může televizor nebo tento výrobek zahřát.
Nejedná se však o závadu.
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v
zastoupení společností Sony Corporation.
Dovozce do EU: Sony Europe B.V.
Žádosti týkající se dovozce do EU nebo
technických požadavků na výrobky danými
směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na
zplnomocněného zástupce, kterým je Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da
Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.
Zakázané použití
Neinstalujte, ani nepoužívejte tento výrobek v
dále uvedených místech, prostředích nebo
situacích, jak je dále uvedeno, protože by tento
výrobek mohl špatně fungovat, nebo by mohl
způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo
poškození majetku anebo zranění.
Umístění:
Venkovní prostor (na přímém slunečním svitu), na
mořském břehu, lodi nebo jiném plavidle, v autě,
v lékařských zařízeních, nestabilní umístění, v
blízkosti vody, na dešti, ve vlhku nebo kouři.
Prostředí:
Horká, vlhká nebo nadměrně prašná místa; místa,
na která se může dostat hmyz; tam, kde by mohl
být televizor vystaven mechanickým vibracím, v
blízkosti hořlavých předmětů (svíček apod.).
Na tento výrobek nesmí nic kapat nebo stříkat,
ani na tomto výrobku nesmí stát předměty
naplněné tekutinami, jako např. vázy.
Nikdy nezakrývejte větrací otvory.
Okolo toho výrobku ponechte volný prostor.
Údržba modulu kamery s
mikrofonem
ˎ Čistěte modul kamery s mikrofonem opatrně
měkkou látkou.
ˎ Těžko odstranitelné skvrny lze odstranit látkou
lehce navlhčenou v teplé mýdlové vodě.
ˎ Pokud používáte chemicky zpracovanou látku,
řiďte se pokyny na obalu.
ˎ Nikdy k čištění nepoužívejte silné prostředky,
jako je ředidlo, alkohol nebo benzín.
Likvidace modulu kamery s mikrofonem
Likvidace nepotřebného
elektrického a
elektronického zařízení
(platné v Evropské unii a
dalších státech
uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na
výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné jej odvézt do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
případným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
Recyklováním materiálů pomůžete ochránit
přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního
obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních
odpadů nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek
zakoupili.

Nastavení modulu

kamery s mikrofonem

Chcete-li nastavit modul kamery s
mikrofonem, postupujte podle instalační
příručky.
Chcete-li uspořádat kabely USB,
postupujte podle Referenční příručky
televizoru.
Držák kabelu
K uspořádání
kabelové trasy
můžete použít
držák kabelu.
Sloupněte papír
zakrývající pásku.
Připevněte držák
kabelu k povrchu
zadního krytu
televizoru.
ˎ Nezakrývejte
tímto dílem
větrací otvory na
zadní straně
televizoru.
Oboustranná
páska
Vypínač krytu kamery
Otevřít
Zavřít

Jak používat modul

kamery s mikrofonem

Navštivte následující
internetové stránky.
https://www.sony.
net/bravia-cam?qr

Specifikace

Zdroj napájení
Stejnosměrné napětí 5 V, max. 500 mA
Rozměry (přibl.) (š × v × h) (mm)
82 × 86 × 43
Hmotnost (g)
217
Provozní teplota
0 °C ~ 60 °C
Objektiv
F/2.2; Pevné ohnisko
Obrazový senzor (rozlišení)
Senzor CMOS (2560 × 1920)
Výstupní formát
Vizuální komunikace: max. 1920 × 1080
Snímání: 2560 × 1920
Frekvence snímků
30 snímků/s
Mikrofon
Mikrofon x 2
Rozhraní
USB 2.0
Vzhled a specifikace se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Štítek s číslem modelu a jmenovité
hodnoty zdroje napájení jsou umístěny na
výrobku.
Licenční smlouva s
koncovým uživatelem
Poznámky k licencím
Tento výrobek obsahuje software, který
společnost Sony používá na základě
licenční smlouvy s vlastníkem autorského
práva. Jsme povinni sdělit obsah smlouvy
zákazníkům podle požadavků vlastníka
autorského práva k softwaru. Obsah
licence je uveden na internetové stránce.
Přečtěte si obsah uvedený na URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
TV%20Accessories/
Oznámení na použitém softwaru GNU GPL/LGPL
Tento výrobek obsahuje software, který
podléhá všeobecné veřejné licenci GNU
(dále jen „GPL“) nebo menší všeobecné
veřejné licenci GNU (dále jen „LGPL“). Na
jejich základě vzniká právo zákazníků
získat, upravovat a dále šířit zdrojový kód
uvedeného softwaru v souladu s
podmínkami poskytnuté GPL nebo LGPL.
Zdrojový kód shora uvedeného softwaru
je dostupný na internetu.
Chcete-li jej stáhnout, přejděte na
následující URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
TV%20Accessories/
Uvědomte si, že společnost Sony nemůže
odpovídat ani reagovat na žádné dotazy
ohledně obsahu zdrojového kódu.
Slovensky

Upozornenie

Prečítajte si tieto bezpečnostné pokyny v záujme
zaručenia osobnej bezpečnosti a predchádzania
škodám na majetku.

Varovanie

ˎ Nerozoberajte modul kamery s mikrofónom.
ˎ Zabráňte vniknutiu vody alebo cudzieho
materiálu do modulu kamery s mikrofónom.
Bezpečnostné upozornenia
ˎ Nedotýkajte sa objektívu kamery.
ˎ Pri používaní tohto výrobku neodpájajte kábel
USB od TV prijímača.
ˎ Nevystavujte tento výrobok otrasom ani
pádom.
ˎ Nepoužívajte tento výrobok na miestach
s vysokou teplotou ani v blízkosti silného
magnetického poľa.
ˎ Nepoužívajte tento výrobok na miestach, kde
sa vyskytuje prach, para, voda alebo dym.
ˎ Keď používate tento produkt dlhšiu dobu,
TV prijímač alebo tento produkt môže byť na
dotyk horúci. Nejde však o poruchu.
Tento produkt vyrába spoločnosť Sony alebo je
vyrobený v mene Sony Corporation.
Dovozca pre EÚ: Sony Europe B.V.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa
legislatívy Európskej únie treba adresovať na
autorizovaného zástupcu Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan
7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.
Zakázané použitie
Tento produkt neinštalujte a nepoužívajte na
miestach, v prostredí alebo situáciách
uvádzaných ďalej v texte, pretože môže dôjsť k
poruche tohto produktu a následne k požiaru,
zasiahnutiu elektrickým prúdom, poškodeniu a/
alebo k úrazu.
Umiestnenie:
Vonku (na priamom slnečnom svetle), na
morskom pobreží, na lodi alebo inom plavidle, vo
vozidle, v zdravotníckych zariadeniach, na
nestabilných miestach, v blízkosti vody, na daždi,
pri vlhkosti alebo dyme.
Prostredie:
Miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo nadmerne
prašné; miesta kam môže preniknúť hmyz;
vystavené mechanickým vibráciám, v blízkosti
horľavých predmetov (sviečky a pod.).
Tento produkt chráňte pred odstrekujúcimi alebo
kvapkajúcimi tekutinami. Neklaďte na tento
produkt žiadne predmety naplnené tekutinou,
ako sú vázy a pod.
Nikdy nezakrývajte vetracie otvory.
Okolo tohto produktu ponechajte priestor.
Údržba modulu kamery s
mikrofónom
ˎ Utrite jemne modul kamery s mikrofónom
mäkkou tkaninou.
ˎ Odolné škvrny je možné odstrániť handričkou
mierne namočenou v slabom mydlovom
roztoku.
ˎ Ak používate chemicky napustenú handričku,
postupujte podľa pokynov k nej.
ˎ Na čistenie nikdy nepoužívajte silné
rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlo, alkohol
alebo benzín.
Likvidácia modulu kamery s
mikrofónom
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických zariadení
(platí v Európskej únii a
ostatných krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa
odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete predchádzať potenciálnym
negatívnym vplyvom na životné prostredie a na
zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto
výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad, služba
likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa,
v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Inštalácia modulu

kamery s mikrofónom

Ak chcete nastaviť modul kamery s
mikrofónom, pozrite si Návod na
inštaláciu.
Informácie o usporiadaní káblov USB
nájdete v Referenčnej príručke televízneho
prijímača.
Držiak kábla
Na vedenie kábla
môžete použiť
držiak kábla.
Odlepte
podkladový papier
z pásky.
Pripevnite držiak
kábla na povrch
zadného krytu
televízora.
ˎ Nezakrývajte
touto časťou
vetracie otvory
na zadnej strane
televízneho
prijímača.
Prepínač krytu
kamery
Obojstranná lepiaca páska
Otvoriť
Zavrieť

Ako používať modul

kamery s mikrofónom

Pozrite si nasledujúcu
stránku.
https://www.sony.
net/bravia-cam?qr

Špecifikácie

Zdroj napájania
Jednosmerný prúd – 5 V, Max. 500 mA
Rozmery (približné) (š × v × h) (mm)
82 × 86 × 43
Hmotnosť (g)
217
Prevádzková teplota
0 °C ~ 60 °C
Objektív
F/2.2; Pevné ohnisko
Snímač obrazu (rozlíšenie)
Snímač CMOS (2560 × 1920)
Výstupný formát
Vizuálna komunikácia:
Max. 1920 × 1080
Snímanie: 2560 × 1920
Frekvencia snímok
30 fps
Mikrofón
Mikrofón × 2
Rozhranie
USB 2.0
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
oznámenia.
Štítky s číslom modelu a s údajmi o
napájacom zdroji sa nachádzajú na
produkte.
Licenčná zmluva s
koncovým používateľom
Poznámky k licencii
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý
spoločnosť Sony používa na základe
licenčnej zmluvy s majiteľom autorských
práv. Sme povinní oznámiť obsah zmluvy
zákazníkom podľa požiadaviek vlastníka
autorských práv na softvér. Obsah licencie
je uvedený na webovej stránke. Prečítajte
si, prosím, obsah nasledujúcej adresy URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
TV%20Accessories/
Oznámenie o softvéri aplikovanom na GNU GPL/LGPL
Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý
sa vzťahuje nasledujúca všeobecná
verejná licencia GNU (ďalej len „GPL“)
alebo menšia všeobecná verejná licencia
GNU (ďalej len „LGPL“). Tie stanovujú, že
zákazníci majú právo získavať, upravovať a
redistribuovať zdrojový kód uvedeného
softvéru v súlade s dodanými
podmienkami GPL alebo LGPL. Zdrojový
kód vyššie uvedeného softvéru je
dostupný na webe.
Ak chcete súbor stiahnuť, prejdite na
nasledujúcu adresu URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
TV%20Accessories/
Spoločnosť Sony nemôže odpovedať na
žiadne otázky týkajúce sa obsahu
zdrojového kódu.
Nederlands

Voorzichtig

Lees eerst deze veiligheidsinstructies om uw
persoonlijke veiligheid te garanderen en
materiële schade te voorkomen.

Waarschuwing

ˎ Demonteer de camera- en microfooneenheid
niet.
ˎ Zorg dat er geen water of vreemde voorwerpen
in de camera- en microfooneenheid
terechtkomen.
Veiligheidsmaatregelen
ˎ Raak het lensgedeelte van de camera niet aan.
ˎ Koppel de USB-kabel niet los van de tv als u dit
product gebruikt.
ˎ Schud niet met dit product en laat het niet
vallen.
ˎ Gebruik dit product niet bij hoge temperaturen
of in de nabijheid van een sterk magnetisch
veld.
ˎ Gebruik dit product niet op plaatsen waar het
wordt blootgesteld aan stof, stoom, water of
rook.
ˎ Als u het product langdurig gebruikt, kan de tv
of dit product warm aanvoelen bij aanraking.
Dit duidt echter niet op een defect.
Dit product werd vervaardigd door of in opdracht
van Sony Corporation.
EU-importeur: Sony Europe B.V.
Vragen aan de EU-importeur of met betrekking
tot Europese productconformiteit kunnen worden
gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.
Verboden gebruik
Installeer/gebruik dit product niet op locaties en
in omgevingen of situaties die hierna worden
weergegeven. Dit product kan dan slecht gaan
functioneren en brand, elektrische schok, schade
en/of letsel veroorzaken.
Locatie:
Buiten (in direct zonlicht), aan de kust, op een
schip of ander vaartuig, in een voertuig, in
medische instellingen, op instabiele locaties, in
de buurt van water, regen, vocht of rook.
Omgeving:
Locaties die heet, vochtig of zeer stoffig zijn;
waar insecten kunnen binnendringen; waar het
toestel kan worden blootgesteld aan
mechanische trillingen, in de buurt van
brandbare voorwerpen (kaarsen enz.).
Stel dit product niet bloot aan druppels of
spetters en plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals vazen, op dit product.
Bedek de ventilatieopeningen nooit.
Laat ruimte vrij rond dit product.
Onderhoud van de camera-
en microfooneenheid
ˎ Reinig de camera- en microfooneenheid
voorzichtig met een zachte doek.
ˎ Hardnekkige vlekken kunnen worden
verwijderd met een doek die licht is bevochtigd
met een oplossing van een milde zeep en
warm water.
ˎ Als u een doekje gebruikt dat voorbehandeld
is met een reinigingsmiddel, dient u de
instructies op de verpakking te volgen.
ˎ Gebruik nooit sterke oplosmiddelen zoals
thinner, alcohol of wasbenzine om het toestel
te reinigen.
Weggooien van de camera- en
microfooneenheid
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten (van toepassing
in de Europese Unie en
andere landen met
gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat het product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een inzamelingspunt worden
gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de correcte manier wordt
verwerkt, voorkomt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld
aan verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren
van materialen draagt bij aan het behoud van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband
met het recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeentelijke instanties, de
organisatie belast met de verwijdering van
huishoudelijk afval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.

De camera- en

microfooneenheid

instellen

Zie de installatiehandleiding voor het
instellen van de camera- en
microfooneenheid.
Zie de referentiegids van de tv voor het
USB-kabelmanagement.
Kabelhouder
U kunt de
kabelhouder
gebruiken om de
kabels netjes aan
te brengen.
Haal het papieren
achterzijde van de
tape.
Breng de
kabelhouder aan
op het
achterpaneel van
de tv.
ˎ De
ventilatiegaten
aan de
achterzijde van
de tv mogen niet
door dit
onderdeel
worden
afgedekt.
Dubbelzijdig tape
Afdekplaatje camera
Open
Dicht

Gebruik van de

camera- en

microfooneenheid

Zie de volgende
website.
https://www.sony.
net/bravia-cam?qr

Specificaties

Stroomvoorziening
DC 5 V, Max. 500 mA
Afmetingen (ca.) (b × h × d) (mm)
82 × 86 × 43
Gewicht (g)
217
Bedrijfstemperatuur
0 °C ~ 60 °C
Lens
F/2.2; met vast brandpunt
Beeldsensor (resolutie)
CMOS Sensor (2560 × 1920)
Uitvoerindeling
Zichtbare communicatie:
Max. 1920 × 1080
Detectie: 2560 × 1920
Framesnelheid
30 fps
Microfoon
Microfoon × 2
Interface
USB 2.0
Ontwerp en specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Er zijn labels voor modelnummer en
voedingsbereik op het product
aangebracht.
Licentieovereenkomst voor
eindgebruikers
Opmerkingen op de licentie
Dit product bevat software die Sony
onder een licentieovereenkomst met de
eigenaar van het auteursrecht gebruikt.
Volgens de voorwaarden van de eigenaar
van het auteursrecht van de software zijn
we verplicht de inhoud van de
overeenkomst aan klanten bekend te
maken. De inhoud van de licentie wordt
op de webpagina weergegeven. Lees de
inhoud van de volgende URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
TV%20Accessories/
Opmerking over de GNU GPL/LGPL van toegepaste software
Dit product bevat software die valt onder
de volgende GNU General Public License
(hierna aangeduid als "GPL") of de GNU
Lesser General Public License (hierna
aangeduid als de "LGPL"). Deze bepalen
dat de klanten het recht hebben om de
broncode van de betreffende software in
overeenstemming met de voorwaarden
ven de verstrekte GPL of LGPL te
ontvangen, wijzigen en herdistribueren.
De broncode voor de bovenvermelde
software is op internet beschikbaar.
Ga naar de volgende URL om dit te
downloaden.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
TV%20Accessories/
Houd er rekening mee dat Sony vragen
over de inhoud van de broncode niet kan
beantwoorden en er niet op kan
reageren.
Deutsch

Achtung

Bitte beachten Sie die folgenden
Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder
Sachschäden zu vermeiden.

Warnung

ˎ Zerlegen Sie Kamera und Mikrofoneinheit
nicht.
ˎ Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten
oder Fremdkörper in Kamera und
Mikrofoneinheit gelangen.
Sicherheitsmaßnahmen
ˎ Berühren Sie nicht den Objektivteil der
Kamera.
ˎ Lösen Sie nicht das USB-Kabel vom
Fernsehgerät, solange dieses Produkt in
Betrieb ist.
ˎ Schütteln Sie dieses Produkt nicht und lassen
Sie es nicht fallen.
ˎ Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei hohen
Temperaturen oder in der Nähe eines starken
Magnetfeldes.
ˎ Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten,
an denen es Staub, Dampf, Wasser oder Rauch
ausgesetzt ist.
ˎ Wenn dieses Produkt längere Zeit verwendet
wird, erwärmt sich möglicherweise das
Fernsehgerät oder dieses Produkt. Dies ist
allerdings keine Fehlfunktion.
Dieses Produkt wurde von oder für die Sony
Corporation hergestellt.
EU Importeur: Sony Europe B.V.
Anfragen an den Importeur oder zur
Produktkonformität auf Grundlage der
Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an
den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930
Zaventem, Belgien.
Verbotene Nutzung
Installieren Sie dieses Produkt weder an
Standorten, in Umgebungen noch in Situationen
wie den hier aufgeführten, da dies zu
Fehlfunktionen des Produkts und Bränden,
Stromschlägen, Beschädigungen und/oder
Verletzungen führen kann.
Standort:
Im Freien (in direktem Sonnenlicht), am Meer,
auf einem Schiff oder Boot, im Innern eines
Fahrzeugs, in medizinischen Einrichtungen, an
instabilen Standorten, in der Nähe von Wasser,
Regen, Feuchtigkeit oder Rauch.
Umgebung:
An heissen, feuchten oder übermäßig staubigen
Orten, an denen Insekten in das Gerät
eindringen können; an denen es mechanischen
Erschütterungen ausgesetzt ist, neben
brennbaren Objekten (Kerzen usw.).
Dieses Produkt darf weder Tropfen noch
Spritzern ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit
Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, zum Beispiel
Vasen, auf diesem Produkt abgestellt werden.
Decken Sie niemals die Lüftungsöffnungen ab.
Lassen Sie Platz um dieses Produkt.
Pflege von Kamera und
Mikrofoneinheit
ˎ Reinigen Sie Kamera und Mikrofoneinheit
vorsichtig mit einem weichen Tuch.
ˎ Hartnäckige Verschmutzungen können Sie mit
einem Tuch entfernen, das Sie leicht mit einer
Lösung aus milder Seife und warmem Wasser
angefeuchtet haben.
ˎ Bei einem chemisch imprägnierten Tuch
befolgen Sie bitte unbedingt die Anweisungen
auf der Verpackung.
ˎ Verwenden Sie zum Reinigen auf keinen Fall
Lösungsmittel wie Verdünner, Alkohol oder
Benzin.
Entsorgung der Kamera- und
Mikrofoneinheit
Entsorgung von
gebrauchten elektrischen
und elektronischen
Geräten (anzuwenden in
den Ländern der
Europäischen Union und
anderen Ländern mit
einem separaten
Sammelsystem für diese
Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle
für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den
Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere
Informationen zum Recycling dieses Produkts
erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den
kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem
Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Einrichten von Kamera

und Mikrofoneinheit

Informationen zum Einrichten von
Kamera und Mikrofoneinheit finden Sie in
der Installationsanleitung.
Informationen zum USB-
Kabelmanagement finden Sie in der
Referenzanleitung des Fernsehgeräts.
Kabelhalter
Sie können den
Kabelhalter
verwenden, um
die Kabelführung
zu managen.
Ziehen Sie das
Trägerpapier vom
Klebeband ab.
Befestigen Sie den
Kabelhalter an der
hinteren
Abdeckung des
Fernsehgeräts.
ˎ Decken Sie die
Lüftungsöff-
nungen an der
Rückseite des
Fernsehgeräts
nicht mit diesem
Teil ab.
Doppelseitiges
Klebeband
Schalter der Kameraab-deckung
Öffnen
Schließen

So verwenden Sie

Kamera und

Mikrofoneinheit

Bitte besuchen Sie die
folgende Website.
https://www.sony.
net/bravia-cam?qr

Technische Daten

Stromversorgung
5 V Gleichstrom, Max. 500 mA
Abmessungen (ungefähr) (B × H × T) (mm)
82 × 86 × 43
Gewicht (g)
217
Betriebstemperatur
0 °C ~ 60 °C
Objektiv
F/2,2; Fixfokus mit
Bildsensor (Auflösung)
CMOS-Sensor (2560 × 1920)
Ausgabeformat
Visuelle Kommunikation:
Max. 1920 × 1080
Sensorik: 2560 × 1920
Bildrate
30 Bilder/s
Mikrofon
Mikrofon × 2
Schnittstelle
USB2.0
Änderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Aufkleber für Modell-Nr. und
Stromversorgungsleistung befinden sich
auf dem Produkt.
Lizenzvereinbarung für
Endnutzer
Hinweise zur Lizenz
Dieses Produkt enthält Software, die Sony
im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit
dem Inhaber des Urheberrechts
verwendet. Wir sind verpflichtet, den
Inhalt der Vereinbarung auf Verlangen
des Inhabers des Urheberrechts an der
Software dem Kunden bekannt zu geben.
Der Inhalt der Lizenz ist auf der Webseite
angegeben. Bitte lesen Sie den Inhalt der
folgenden URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
TV%20Accessories/
https://www.sony.net/Printed in China© 2022 Sony Corporation5-037-164-41(1)Bruksanvisning NOInstrukcja obsługi PLNávod k použití CZNávod na obsluhu
SK
Gebruiksaanwijzing NLBedienungsanleitung DEKezelési útmutató HUInstrucţiuni de utilizare ROИнструкции за експлоатация
BG
Οδηγίες λειτουργίας GR

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Sony CMU-BC1 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch. Haben Sie eine Frage zum Sony CMU-BC1 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Sony und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Sony -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Sony
CMU-BC1
Nicht kategorisiert
Deutsch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Sony CMU-BC1 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.